Está en la página 1de 1

http ://dei mos.dgi. uanl.mVcgi - bi n/wspd cgi.sVeconkdx0 L htnr? l I TM l.t.

Alumno : MARQUEZ CORDOVA FEDERICO


Carrera : BACHILLERATO GENERAL Plan de Estudio: 401

Consulta de Kardex

Sem. Mod. Clave M ate ria


4) 3456
Opo, Opo Opo. Opo Opo Opo
1 OOl MATEMATICAS I 79
1 OO7 EsPAoL I

1 01,I NGLE$ I 77
1 O3-I TEC. DE LA IN Y LA COM UNIC. I

1 015 BIOLOGIAIYLABORATORIO
11 O1B QUIMICAI Y LABORATORIO
11 O4-J INT, A LA |llETODOLOGIAC'ENTIFICA
'l 'l 028 PROBL. ETICOS DEL I\IUNDO ACTUAL
11 035 ORIENTACION I A
039 CULTURAFISICAY SALUD I A
21 OO2 MATEMAT'CAs II 96
)4 |]O8 ESPANOL II 90
21 O,I2 INGLES II 7'l
21 032 PE LA INF. Y LA CO}d UNIC. II 98
015 'E.
SIOLOGIA II Y LABORATORIO
21 OI9 Q{JIMICA II Y LABORATORIO
021 FISICAI Y LABORATORIO B5
21 045 LAB. DE CIENCIAS EXPERIMENTALES A
21 029 APRECIACIOI.J DE LAS ARTES
21 036 oRtENTACtON tl A

O4O
-CULTURA
FISICAY SAIUD II .
!r OO3 MATEMATICAS III 97
043 LITERAfURA 80
31 013 TNGLES ill 81
31 022 FISICA II Y LABORATORIO 91

025 CIENCTAS SOCIALES I 86


0/ oRTENTAC|Ot ilt A
JI 041 CULTURA FISICAY SALUO III A
31 074 INTRODUCCION A LA ACTIVIOAO EM PRESARIAL
41 014 INGLES IV
41 026 CtENCI,{S SOCTALES lt
41 027 FILOSOFIA
41 038 ORIENTACION IV
41 042 CULTURA FISICA Y SALUD IV
02 OPATIVA 2
41 03 OPTATIVA 3
4'l 04 OPTATIVA 4

lmprimir