Está en la página 1de 4

STICHTING VRIENDEN VAN HET FISTULA HOSPITAL IN ADDIS ABEBA - DORDRECHT

RAPPORT BETREFFENDE DE JAARREKENING 2009

pagina

INHOUDSOPGAVE 1

Algemeen 2

Grondslagen voor de financiële verslaggeving 2

JAARREKENING 2009

Balans per 31 december 2009 3

Staat van baten en lasten 2009 3

Toelichting op de balans 4

Toelichting op de staat van baten en lasten 4

Accountantsverklaring 5

JAARREKENING 2009
SVFH, DORDRECHT PAGINA 1 VAN 4 D.D. 15 MAART 2010
STICHTING VRIENDEN VAN HET FISTULA HOSPITAL IN ADDIS ABEBA - DORDRECHT

ALGEMEEN

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel en materieel steunen van het Addis Abeba Fistula
Hospital en voorts al hetgeen met dit ziekenhuis rechtstreeks of zijdelings verband houdt,
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Dit alles in de ruimste zin des woords.

Zij wil deze doelstelling realiseren door:


a. het verwerven en het (doen) beheren van financiële middelen, in de breedste zin des
woords;
b. het financieel ondersteunen van investeringsprojecten van het Addis Abeba Fistula
Hospital;
c. het genereren van publiciteit over en aandacht voor de thematiek van obstetrische
fistels in het algemeen en het Addis Abeba Hospital in Ethiopië in het bijzonder.

Bestuur

Gedurende het boekjaar was het bestuur als volgt samengesteld:


Dhr P.J.C. Huige, voorzitter
Mw J.B.M. de Boer-van Maanen, sekretaris
Dhr M. van Liere, penningmeester
Mw A.L. Barendrecht-van Duikeren
Mw B.E. Kwast

Bestemming saldo baten en lasten

De statuten bevatten geen specifieke bepalingen inzake de bestemming van het saldo baten
en lasten.
Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2009 door het bestuur is het saldo
als volgt verdeeld:
Toevoeging aan algemene reserve 374 274
Toevoeging aan bestemmingsreserve 64.000 31.000

64.374 31.274

Totaal baten 69.108 36.136


Toevoeging aan bestemmingsreserve 64.000 31.000
In percentage van totaal baten 92,61% 85,79%

GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kosten en opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben.

JAARREKENING 2009
SVFH, DORDRECHT PAGINA 2 VAN 4 D.D. 15 MAART 2010
STICHTING VRIENDEN VAN HET FISTULA HOSPITAL IN ADDIS ABEBA - DORDRECHT

BALANS PER 31 DECEMBER 2009


in euro's
31-12-2009 31-12-2008

ACTIEF

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen
Rente spaarrekeningen 2.343 3.316

Liquide middelen 147.304 181.715

Totaal 149.647 185.031

PASSIEF

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve 2.135 1.761
Bestemmingsreserve 145.000 181.000

KORTLOPENDE SCHULDEN (te hoogste 1 jaar)


Diverse te betalen bedragen 2.512 2.270

Totaal 149.647 185.031

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2009


in euro's
2009 2008

BATEN
Ontvangen giften en bijdragen 66.766 32.820
Rente 2.342 3.316
69.108 36.136

LASTEN
Kosten acquisitie 2.875 3.155
Algemene kosten 1.859 1.707
4.734 4.862

Batig saldo 64.374 31.274

Bestemming batig saldo


Toevoeging aan algemene reserve 374 274
Toevoeging aan bestemmingsreserve 64.000 31.000

64.374 31.274

JAARREKENING 2009
SVFH, DORDRECHT PAGINA 3 VAN 4 D.D. 15 MAART 2010
STICHTING VRIENDEN VAN HET FISTULA HOSPITAL IN ADDIS ABEBA - DORDRECHT

TOELICHTING OP DE BALANS
in euro's
31-12-2009 31-12-2008

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Rente bank 2.343 3.316

Liquide middelen
Fortis Bank rekening courant 1.903 1.512
Triodos Bank spaarrekening 145.401 180.203
147.304 181.715

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve
Stand begin boekjaar 1.761 1.487
Batig saldo boekjaar 374 274
Stand einde boekjaar 2.135 1.761

Bestemmingsreserve
Stand begin boekjaar 181.000 150.000
Dotatie uit bestemming batig saldo 64.000 31.000
Uitkering in boekjaar -100.000 0
Stand einde boekjaar 145.000 181.000

KORTLOPENDE SCHULDEN (ten hoogste 1 jaar)


Diverse te betalen bedragen
Bestuur 0 198
Drukwerk folders 0 809
Accountant en administratie 2.500 1.250
Bankkosten 12 13
2.512 2.270

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN


in euro's
2009 2008

BATEN
Ontvangen giften en bijdragen 66.766 32.820

Rente
Bankrente 2.342 3.316

LASTEN
Kosten acquisitie
Drukkosten folders 0 1.935
Boeken 0 166
Nieuwsbrieven e.a. 1.116 386
Website 1.066 246
Overige 693 422
2.875 3.155

Algemene kosten
Accountant en administratie 1.250 1.250
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering 323 323
Contributies 79 80
Bankkosten 197 54
Overige 10 0
1.859 1.707

JAARREKENING 2009
SVFH, DORDRECHT PAGINA 4 VAN 4 D.D. 15 MAART 2010