Está en la página 1de 12

ISTORIJOS ILGALAIKIS PLANAS 12 (IV GIMNAZIJOS KLASE) KLASEI

Komentaras
is pateiktas ilgalaikis planas yra vienas i pavyzdi, kaip galima bt suplanuoti istorijos mokym 12 (IV gimnazijos) klasje pagal Vidurinio
ugdymo istorijos bendrj program (2011 m.), istorijos vadovlius, skirtus 12(IV gimnazijos) klasei, bei kitas istorijos mokymo(si) priemones.
Mokytojai, atsivelgdami savo patirt ir mokini poreikius bei pagal mokyklos nustatyt tvark, gali savaip pertvarkyti ir papildyti ilgalaikio plano
lentel kitomis skiltimis. Pastabose gali bti paymti plano tikslinimai, mokytojo pastebjimai gyvendinant Bendrsias programas ir kita mokytojui
bei mokiniams svarbi informacija mokslo met eigoje.

ILGALAIKIS PLANAS MOKANT IPLSTINI KURSU

Mokymosi udaviniai:
Mokiniai:
pltoja ir sistemina supratim apie istorin visuomens raid Europoje ir Lietuvoje nuo XX a. pr. iki i dien jos susiformavim, kaitos
prieastis, skirtumus ir panaumus su kitomis visuomenmis;
sieja istorinius faktus prasmin visum, nustato istorini reikini ir proces svarbiausias prieastis ir padarinius;
taiko turimas inias ir gebjimus kritikai vertindami istorines praeities ir dabarties visuomeni raidos ypatybes;
sugeba velgti praeityje susiformavusi tradicij, paproi tak dabartins visuomens gyvenimui;
pateikia savo istorijos supratim vairiomis formomis odiu, ratu, naudodami informacines komunikacines technologijas;
domisi praeityje gyvavusi visuomeni raida ir jauia pagarb praeities kart istoriniam palikimui;
suvokia demokratijos, humanizmo, pilietikumo, tautikumo, tolerancijos princip istorines susiformavimo prielaidas, j reikm praeities ir
i laik Lietuvos, Europos monms.

Pamok skaiius: 103 (2), (3 pamokos per savait)

Priemons: Istorijos vadovlis (-iai) skirti 12 (IV gimnazijos) klasei (pateikiamas Galiojani bendrojo lavinimo dalyk vadovli 20112012
mokslo metais sraas http://www.sac.smm.lt/index.php?id=5 , r. 2011-09-01). is 12 (IV gimnazijos) klasei yra parengtas pagal 12 klass
vadovl, autoriai Gintaras Kaselis, Ramojus Kraujelis, Stasys Lukys, Arnas Streikus, Mindaugas Tamoaitis Istorijos vadovlis 12 kl. I-II dalis.
Baltos lankos 2008 m. Pastaba: (Mindaugas Tamoaitis. Atnaujintas istorijos vadovlis 12 klasei I dalis Metai: 2012: Arvydas Anuauskas,
Mindaugas Tamoaitis, Ramojus Kraujelis, Stasys Lukys. Atnaujintas Istorijos vadovlis 12 klasei II dalis Metai: 2012 dirbant pagal iuos
vadovlius plan reikt koreguoti. )
Taip pat naudojami Visuotins ir Lietuvos istorijos atlasai, kontriniai emlapiai, enciklopedijos ir kitos istorijos mokymo(si) priemons, taikomos
informacins technologijos, altini analiz ir kt.
Vertinimas:
Vadovaujamasi 2004-02-25 sakymas Nr: ISAK-256 Dl Mokini paangos ir pasiekim vertinimo sampratos. http://www.smm.lt/ti/isakymai.htm
Taikoma bendra mokyklos arba mokytojo parengta vertinimo sistema. Nuolat taikomas formuojamasis vertinimas atsivelgiant pamokos
udavinius. Naudojama vertinimo takais sistema, i vienos temos u takus raomas paymys. Paymiais vertinami tiriamieji, projektiniai ir
kontroliniai darbai. Apibendrinamajam vertinimui naudojamos diagnostins uduotys, parengiamos atsivelgiant Bendrosiose programose
numatytus pasiekimus, pasiekim lygius, ini ir gebjim santyk. Mokytojas gali naudoti ir neformalj vertinim, kaupiammj bal u vairius
mokinio atliekamus darbus.

Mokymo ir mokymosi turinys:

Ugdymo turinys
Turinio tematika Ugdomi gebjimai Numatomi ugdymo metodai ( integracijos
Valandos

galimybs, internetins svetains, uduoi


pavyzdiai)

5 (2) I. Europos pasaulio ir Lietuvos Istorins raidos supratimas: Darbas su vadovliu, visuotins istorijos atlasu
pokyiai XX a. pr.: Apibdinti didij valstybi imperin psl. 48; pildomi kontriniai emlapiai.
I pasaulinio karo prieastys, eiga. usienio politik XIX a. pab. XX a. pr. Uduotys pratyb ssiuvinyje psl. 52; 56; 60; 64.
Politiniai pokyiai Rusijoje 1917 Paaikinti prieastis, atvedusias karini (Istorijos pratyb ssiuvinis 12 klasei 1 dalis.
m. Nuo vasario revoliucijos iki spalio politini blok krim ir Pirmj Mindaugas Tamoaitis)
pervesmo. pasaulin kar. Darbas su istoriniais altiniais, analizuojamos
Lietuvos nepriklausomybs Nurodyti, kodl 1914 1918(1919) m. VBE uduotys atitinkanios ias temas. Pav.
paskelbimas. vyks karas vadinamas pasauliniu. http://www.egzaminai.lt/failai/576_uzduotys_20
Aprayti Lietuvos politins situacijos kait 08_VBE_istorija.pdf
Taikos sutartys ir I pasaulinio karo
Pirmojo pasaulinio karo metais. Uduotys i knygos Atpainkime emlapius
rezultatai.
Nurodyti Lietuvos nepriklausomybs psl. 77; 80. Darbas su altiniais i vadovlio
paskelbimo aplinkybes ir slygas. Lietuva ir pasaulis 12 kl (autoriai A. Geas, J
vertinti Lietuvos nepriklausomybs Jurkynas ir kt.), psl. 168-173
paskelbimo reikm lietuvi tautai. Istorijos svokos: Mokinys turt pats susidaryti
Susieti svarbiausius vykius ir reikinius istorini svok ir termin odyn.
Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. Uduotis: Kokia 1918 m. vasario 16-osios
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos akto svarba tolesnei Lietuvos valstybs raida.
emlapio teikiam informacij. (mokiniai turt susidaryti plan ir
Orientavimasis istoriniame laike ir argumentuotai atsakyti klausim. Plano pvz.
erdvje: 1. Koki tarptautini vyki metu buvo
Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos paskelbtas Vasario 16-osios aktas.
(pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti 2. Kokiu tikslu ir kas paskelb dokument.
j ribas. 3. Koki keblum atsirado primus
Susieti svarbiausius vykius ir reikinius dokument? Ir t.t.)
Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. Politiniai vykiai Rusijoje: filmas
vertinti istorijos emlap kaip ini apie http://www.biografas.lt/biografija/5-leninas
praeit altin. Klausimas Kaip susij 1917 m. vykiai Rusijoje
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos ir Lietuvos Nepriklausomybs paskelbimas?
emlapio teikiam informacij. Argumentuotai idsto savo nuomon.
Istorijos tyrimas ir interpretavimas:
vertinti istorinio altinio tinkamum
atsakant klausimus apie praeit.
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti
informacij, gaut i vairi informacijos
altini (pirmini istorijos altini, istorik
tekst, medij).
Istorijos supratimo raika:
vairiomis formomis odine, raytine,
vaizdine apibendrinti informacij apie
visuomens raid praeityje.
Sukurti korektik praeities raidos
pasakojim ar kitokios formos pristatym.

12 (4) II. Visuomen tarpukariu: Istorins raidos supratimas: Darbas su vadovliu, visuotins istorijos atlasu
Versalio sistemos trapumas vertinti Pirmojo pasaulinio karo tak psl. 48. Uduotys pratyb ssiuvinyje I dalis psl.
Tarpukariu. visuomens kaitai. 68-91. Kontrini emlapi analiz
Europos demokratini valstybi Analizuoti demokratijos ir diktatros idj Atpainkime emlapius psl. 80-83.
bruoai. plitimo ir j realizavimo prieastis VBE uduotys:
Bolevik valdios sigaljimas Europoje tarp dviej pasaulini kar. http://www.egzaminai.lt/failai/1422_IST-2VBE-
Soviet Rusijoje. Palyginti Vokietijos ir Soviet Sjungos 2009.pdf
visuomenes totalitarizmo slygomis. Palyginti Italijos, Rusijos, Vokietijos
Faistin Italija.
vertinti tarptautin situacij Antrojo totalitarini valdym pagrindinius bruous
Nuo Veimaro Respublikos iki pasaulinio karo ivakarse. (skirtumai ir panaumai). Kaip pvyzd galima
Treiojo reicho. Orientavimasis istoriniame laike ir paimti lentel i:Visuotin istorija. Pratyb
J. Stalino totalitarinis valdymas erdvje: ssiuvinis 11-12 kl. psl 38. (UGDA A. Porutis ir
Soviet Sjungoje. Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos kt. )
Lietuvos kaimyns: Lenkija, Latvija, (pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti altini analiz Lietuva ir pasaulispsl. 175-
Estija. j ribas. 179; 207-212; 214-218; 221-224; 226-231.
JAV tarpukariu. Susieti svarbiausius vykius ir reikinius
Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje.
Tarpukario Europos visuomen , kio, vertinti istorijos emlap kaip ini apie
pramons ir kultrinio gyvenimo praeit altin.
pokyiai. Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos
emlapio teikiam informacij. Naginjant temas tarpukario Europos
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: visiuomen siloma naudotis internetine
vertinti istorinio altinio tinkamum svetaine:
atsakant klausimus apie praeit.
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti http://www.worldology.com/Europe/interwar.ht
informacij, gaut i vairi informacijos m Temos: Tarpukario Interaktyvus emlapis
altini (pirmini istorijos altini, istorik Tarpukario Ekonomika ir kiekvienos alies
tekst, medij). vyriausyb.
Istorijos supratimo raika:
vairiomis formomis odine, raytine, Pamokos tema
vaizdine apibendrinti informacij apie Soviet Sjungos visuomen totalitarizmo
visuomens raid praeityje. slygomis psl.6 yra svetainje
Sukurti korektik praeities raidos http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekom
pasakojim ar kitokios formos pristatym. endacijos/

Istorijos svokos: Mokinys turt pats susidaryti


istorini svok ir termin odyn.

13 (3) III. Nepriklausoma Lietuvos Istorins raidos supratimas: Integruotos istorijos, geografijos pamokos. i
Respublika: vertinti Steigiamojo Seimo reform pamok pavyzdiai, kuriuos galima pritaikyti 12
Nepriklausomybs kovos ir poveik besikurianiai Lietuvos valstybei. (IV) gimanzijos klasei yra svetainje
tarptautinis Lietuvos valstybs Daryti ivadas apie Lietuvos visuomens www.upc.smm.lt
pripainimas. kait demokratiniu ir autoritariniu
Lietuva krikioni demokrat laikotarpiu.
valdymo metais. Ianalizuoti svarbiausius Lietuvos XX a.
Valstiei liaudinink ir pirmos puss kultros ir mokslo
socialdemokrat valdymas. pasiekimus.
vertinti Lietuvos XX a. pirmos puss
1926 m. gruodio 17 d. Lietuvoje:
kultros ir mokslo pasiekimus visuomens http://galimybes.pedagogika.lt/projekto-
alies gelbjimas nuo komunizmo
raidos kontekste. veiklos/pagrindinio-ugdymo-
pavojaus ar demokratinio
Orientavimasis istoriniame laike ir programos/pateikiame-9-10-i-ii-gimnazijos-
parlamentarizmo naikinimas?
erdvje: klasems-skirtas-lietuviu-kalbos-matematikos-
Autoritarinis Antano Smetonos
Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos istorijos-ir-gamtos-mokslu-biologijos-chemijos-
valdymas. (pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti ir-fizikos-moduliu-programas
Nepriklausomos Lietuvos
visuomen, kio, pramons ir j ribas. Istorijos metodins rekomendacijos psl. 87
kultrinio gyvenimo pokyiai Susieti svarbiausius vykius ir reikinius Lietuvos istorijos atlasas psl.40-41.
tarpukariu. Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. Atpainkime emlapius psl 129-131. Pratyb
Nepriklausomos Lietuvos visuomen; vertinti istorijos emlap kaip ini apie ssiuvinis 2 dalis psl. 4-20. altini analiz
tautin, socialin struktra. praeit altin. Lietuva ir pasaulispsl. 191-194;197-201.
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos Tarpukario Lietuvos seim priimti sprendimai ir
emlapio teikiam informacij. j poveikis tolesnei Lietuvos valstybs raidai
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Pildoma lentel
vertinti istorinio altinio tinkamum
atsakant klausimus apie praeit. Seima Priimti Sprendim
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti i sprendimai reikm
informacij, gaut i vairi informacijos
altini (pirmini istorijos altini, istorik
tekst, medij).
Istorijos supratimo raika: Lietuvos Respublikos Konstitucijos
vairiomis formomis odine, raytine, Seimas Prezidentas
vaizdine apibendrinti informacij apie 1922m.
visuomens raid praeityje. 1928 m.
Sukurti korektik praeities raidos 1938 m.
pasakojim ar kitokios formos pristatym. Ivados:
skirtumai,
panaumai

VBE uduoi analiz


http://www.egzaminai.lt/failai/181_uzduotys_20
05_VBE_istorija.pdf
http://www.egzaminai.lt/failai/79_uzduotys_200
7_VBE_istorija.pdf
Nepriklausoma Lietuvos visuomen tarpukariu:
Knyg serija mokiniams Lietuva. Gyventojai
Stasys Vaiteknas. 2008 m.
Taip pat www.archyvai.lt virtualios parodos.
Tautins maumos laikinojoje sostinje.

Istorijos svokos: Mokinys turt pats susidaryti


istorini svok ir termin odyn.
IV. Antrasis pasaulinis karas Istorins raidos supratimas: Visuotins bei Lietuvos istorijos atlasai.
12 (3) ir jo padariniai: Analizuoti Antrojo pasaulinio karo poveik Uduotys pratyb ssiuvinyje 2 dalis psl. 21-43.
Antrojo pasaulinio karo 1-asis etapas. valstybms ir visuomenei. Atpainkime emlapius psl. 84-96; 135-140.
Lietuvos nepriklausomybs Vertinti soviet ir naci okupacin politik VBE uduotys atitinkanios ias temas.
praradimas. Lietuvoje Antrojo pasaulinio karo metais. http://www.egzaminai.lt/failai/155_uzduotys_20
Lietuva per pirmj sovietmet. Daryti ivadas apie okupacij al 06_VBE_istorija.pdf
Lietuvos kultros ir mokslo raidai.
Tolesn karo eiga Europoje ir
Orientavimasis istoriniame laike ir Lietuvos istorijos svarbiausi vykiai:
Vokietijos pralaimjimas.
erdvje: http://www.bernardinai.lt/tv/laidu-ciklas/laisves-
Naci valdymas okupuotuose Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos kryzkeles
kratuose. Pasiprieinimas ar (pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti
kolaboravimas. j ribas.
Lietuva naci okupacijos metais. Susieti svarbiausius vykius ir reikinius Palyginimas: soviet ir naci okupacijos.
Karas u Europos rib, Japonijos Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje.
kapituliacija ir Antrojo pasaulinio vertinti istorijos emlap kaip ini apie Soviet 1940-1941 m. Naci 1941-1944 m.
karo padariniai praeit altin.
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos
emlapio teikiam informacij.
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Holokaustas Europos alyse ir Lietuvoje
vertinti istorinio altinio tinkamum
Europoje Lietuvoje
atsakant klausimus apie praeit.
Esminiai bruoai
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti
informacij, gaut i vairi informacijos
Argumantuotos ivados: skrtumai ir
altini (pirmini istorijos altini, istorik
panaumai.
tekst, medij).
Istorijos supratimo raika:
vairiomis formomis odine, raytine, altini analiz Lietuva ir pasaulispsl. 275-
vaizdine apibendrinti informacij apie 279;284-288; 292-296;299-304.
visuomens raid praeityje. Pristatymas Power Point; tema: Svarbiausi
Sukurti korektik praeities raidos vykai, didiausi miai nulm Vokietijos ir
pasakojim ar kitokios formos pristatym. Japonijos kapituliacij
Pirmojo ir Antrojo pasaulini kar palyginimas,
pagal pasirinktus kriterijus.

Pirmasis pasaulinis Antrasis pasaulinis


karas karas

Ivados:
Istorijos svokos: Mokinys turt pats
susidaryti istorini svok ir termin odyn.

13 (4) V. altojo karo epocha: Istorins raidos supratimas: Visuotins istorijos atlasas ps. 57. Atpainkime
Geopolitinis emlapis po Antrojo Apibendrinti altojo karo poveik emlapius psal. 97. Uduotys pratyb
pasaulinio karo. Galingj pasaulio valstybms ir visuomenei. sasiuvinyje 2 dalis psl. 44-64. altini analiz
valstybi gimimas JAV ir SSRS. Analizuoti Europos gyventoj socialins Lietuva ir pasaulis pasirinktiniai nuo 312 psl.
Europos valstybs po karo. Pirmas struktros pokyius po Antrojo pasaulinio VBE uduotys atitinkanios ias temas.
altojo karo etapas (19471953 m.). karo. http://www.egzaminai.lt/failai/2421_IST-2-VBE-
altasis karas 19531962 m. Palyginti sovietins santvarkos stiprinimo 2011.pdf
bdus ir priemones. http://www.egzaminai.lt/failai/203_uzduotys_20
Dekolonizacija ir treiojo pasaulio
Orientavimasis istoriniame laike ir 03_VBE_istorija.pdf
valstybi raida .
erdvje: Ruropos integraciniai procesiai. Vis
Ginklavimosi varyb nualintos Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos informacij ia tema galima rasti:
galingosios valstybs. tampos (pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti http://ec.europa.eu/lietuva/mokytojui/metodine_
mainimas 19631979 m. j ribas. medziaga/medziaga_lt.htm Mokymo priemon
Paskutinis altojo karo etapas (1979 Susieti svarbiausius vykius ir reikinius 9-12 klasei Europos Sjunga E Bakonis.
1985 m.). Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. (Galima parsisisti vadovl ir naudoti pamok
Europos integracijos procesai altojo vertinti istorijos emlap kaip ini apie metu).
karo metais. praeit altin. Sudaryti ir upildyti lentel. altojo karo
Jungtini Taut Organizacijos Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos laikotarpiai.
vaidmuo pasaulinje politikoje. emlapio teikiam informacij. 1947-1953m. Panaumai Skirtumai
Mokslo ir technikos revoliucija, XX a. Istorijos tyrimas ir interpretavimas: 1953-1962m.
antrosios puss kultros raidos vertinti istorinio altinio tinkamum 1963-1979m.
bruoai. atsakant klausimus apie praeit. 1979-1985 m.
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti Ivados:
informacij, gaut i vairi informacijos
altini (pirmini istorijos altini, istorik Kariniai konfliktai altojo karo laikotarpiu.
tekst, medij).
Istorijos supratimo raika: Prieastys Konlfiktas Sprendimas
vairiomis formomis odine, raytine, arba kriz
vaizdine apibendrinti informacij apie
visuomens raid praeityje.
Sukurti korektik praeities raidos
pasakojim ar kitokios formos pristatym. Lentel paimta i Visuotins istorijos pratyb
ssiuvinio 11-12 klasei psl. 44.
10 (2) VI. Lietuva soviet okupacijos Istorins raidos supratimas: Lietuvos istorijos atlasas psl. 50, 52.
metais: vertinti Lietuvos visuomens Uduotys Lietuva ir pasaulis pasirinktiniai nuo
Lietuva J. Stalino reimo metais. pasiprieinimo komunistinei santvarkai 338 psl. Pratyb ssiuvinis 2 dalis 65-80 psl..
Ginkluotas pasiprieinimo sjdis judjim Ryt ir Vidurio Europos taut Vaizdin mediaga ioms temoms i
Lietuvoje . kontekste. www.genocid.lt
Lietuva atilimo laikotarpiu. Nagrinti Lietuvos visuomens siekio Pamok planus bei integruotas pamokas apie
gyventi nepriklausomoje valstybje 1944-153 m. ginkluot pasiprieinim rasite
Lietuva sstingio metais (19651986
gyvendinim. www.upc.smm.lt
m.) .
Analizuoti svarbiausius Lietuvos XX a.
1987 m. didij pokyi metai antros puss kultros ir mokslo Istorijos svokos: Mokinys turt pats susidaryti
Lietuvoje. pasiekimus. istorini
Daryti ivadas apie mokslo ir krybos svok ir
slygas Lietuvoje XX a. antroje pusje. termin
Orientavimasis istoriniame laike ir odyn.
erdvje:
Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos
(pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti
j ribas.
Susieti svarbiausius vykius ir reikinius
Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. \http://galimybes.pedagogika.lt/istorija-2
vertinti istorijos emlap kaip ini apie Integruotos istorijos ir geografijos pamokos. i
praeit altin. pamok pavyzdiai, kuriuos galima pritaikyti 12
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos (IV) gimanzijos klasei yra taip pat svetainje
emlapio teikiam informacij. psl. 87.
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Pamokos tema Partizan dvasinis pasaulis ir
vertinti istorinio altinio tinkamum tradicijos. Integruota istorijos,etikos ir tikybos
atsakant klausimus apie praeit. pamoka. Psl.7 yra svetainje
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti http://www.upc.smm.lt/ugdymas/vidurinis/rekom
informacij, gaut i vairi informacijos endacijos/
altini (pirmini istorijos altini, istorik
tekst, medij). VBE uduoi analiz.
Istorijos supratimo raika: http://www.egzaminai.lt/failai/1152_uzduotys_2
vairiomis formomis odine, raytine, 009_VBE_Istorija2.pdf
vaizdine apibendrinti informacij apie http://www.egzaminai.lt/failai/155_uzduotys_20
visuomens raid praeityje. 06_VBE_istorija.pdf
Sukurti korektik praeities raidos Ginkluotas pasiprieinimo sjdis Lietuvoje
pasakojim ar kitokios formos pristatym. pagrindin informacija www.partizanai.org
Taip pat:
http://www.partizanai.org/index.php/knygos
Paraykite trump es Kodl 1987 m. yra
vadinami diij pokyi metai Lietuvoje
Mokiniai susikuria plan i 4-5 klausim ir
argumentuotai pateikia savo atsakymus.
www.archyvai.lt virtualios parodos Mitingas
Vilniuje prie A.Mickeviiaus paminklo 1987 m.

Nurodykite pagrindinius skirtumus sovietini


laikotarpi Lietuvoje (Laikotarpiai pagal SSRS
vadov valdymo metus).
1944-1953 m. --------
1953-1964 m. --------
1964-1987 m. --------

Ar galima teigti, kad komunistins valdios


vykdoma politika Lietuvoje skyrsi nuo Soviet
Sjungoje vykdomos politikos. (Argumentuotai
pagrskite savo atsakymus).

Lietuvos visuomen Soviet okupacijos metais.


(10 kl. vadovlis Naujausij laik istorija.
Kronta)

Upildyti lentel

Deim kinis Kultra Pasipriei


tmetis gyvenimas nimo
judjimas
5 de.
6 de.
7de.
8 de.
9 de.
Lentel paimta i Lietuvos istorijos pratyb
ssiuvinio psl. 38.
Istorijos svokos: Mokinys turt pats
susidaryti istorini svok ir termin odyn.
7 (2) VII. Dabartinis pasaulis: Istorins raidos supratimas: emlapio pokyiai pasibaigus altajam karui;
SSRS ir pasaulins komunistins Daryti ivadas apie Europos politinio Visuotins istorijos atlasas psl. 60. Atpainkime
sistemos lugimas. emlapio kait po 1990 met. emlapius psl. 101. Lietuva ir pasaulis
Tarptautins politikos pokyiai vertinti globalizacijos tak visuomens altini analiz nuo 388 psl. Uduotys pratyb
pasibaigus altajam karui. gyvenime. ssiuvinyje 12 kl. 2 dalis psl. 81-95.
Tautinis atgimimas ir Lietuvos Analizuoti demokratinio valdymo modeli VBE uduotys ioms temoms:
nepriklausomybs atkrimas. kait. http://www.egzaminai.lt/failai/192_uzduotys_20
Daryti ivadas apie iuolaikinse 04_VBE_istorija.pdf
Vieninga Europa.
valstybse egzistuojani partini ir Vieninga Europa, informacij ia tema galima
iuolaikinio pasaulio raidos rinkim sistem tak visuomeni rasti:
tendencijos ir problemos politiniam gyvenimui. http://ec.europa.eu/lietuva/mokytojui/metodine_
Lietuvos valstybs pagrind atkrimas Apibendrinti politines slygas, kurios medziaga/medziaga_lt.htm Mokymo priemon
ir tvirtinimas veik visuomens raid atsikrusioje 9-12 klasei Europos Sjunga E Bakonis.
Lietuvos Respublikoje.
Orientavimasis istoriniame laike ir www.archyvai.lt virtualios parodos, buvusios.
erdvje: Vieningi Baltijos kelyje.
Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos Parengti pristatym Pagrindins iuolaikinio
(pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti pasaulio problemos. Informacij galima rasti
j ribas. www.versijos.com
Susieti svarbiausius vykius ir reikinius
Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. Es: I. Maskvos reakcija 1990 m. kovo 11-osios
vertinti istorijos emlap kaip ini apie akt.
praeit altin. II. Problemos, kurias sprnd Lietuvos
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos vyriausyb reformuojant valstyb po 1990 m.
emlapio teikiam informacij. III. kodl Lietuvai buvo svarbu sijungti
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: taptautines organizacijas NATO ir ES.
vertinti istorinio altinio tinkamum
atsakant klausimus apie praeit. Istorijos svokos: Mokinys turt pats susidaryti
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti istorini svok ir termin odyn.
informacij, gaut i vairi informacijos
altini (pirmini istorijos altini, istorik
tekst, medij).
Istorijos supratimo raika:
vairiomis formomis odine, raytine,
vaizdine apibendrinti informacij apie
visuomens raid praeityje.
Sukurti korektik praeities raidos
pasakojim ar kitokios formos pristatym.
7 (2) VIII. iuolaikins visuomens Istorins raidos supratimas: Lietuvos Respublikos konstitucijos pagrindiniai
gyvenimas ir Lietuvos visuomens vertinti Lietuvos visuomens kait teiginiai. Lietuvos valstybs valdymas.
kaita nepriklausomoje valstybje. lemianius veiksnius. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucij
Lietuvos visuomens kaita Nagrinti Lietuvos Respublikos a.htm
Nepriklausomybs metais: Konstitucijos vaidmen valstybs ir G. Vitkus. Politologija.
sovietizacijos padarini likvidavimas, visuomens gyvenime. Lietuvos integracija Vakar kines ir politines
piliei tautos formavimasis, Susieti pokyius visuomens gyvenime struktras. Internetins svetains:
visuomens socialins, tautins Lietuvoje su dalyvavimu kuriant viening www.nato.lt ; www.euro.lt
struktros kaita, emigracija ir Europ. Informacij tautins strktros kait rasite
imigracija. Nagrinti pokyius Lietuvos kultros ir www.tbn;
Lietuvos integracija Vakar kines ir vietimo sistemose po Nepriklausomybs Lietuvos visuomens kaita. Lietuvos statistikos
politines struktras. atstatymo. departamentas www.stat.gov.lt (Leidiniai,
Pagrindiniai demokratinio valdymo Apibendrinti Lietuvos Respublikos meno ir parsisiuntus juos galima naudoti kaip mokomj
modeliai. Politins partijos. Rinkim mokslo pasiekimus po Nepriklausomybs mediag)
sistemos, j pranaumai ir trkumai. atstatymo.
Lietuvos Respublikos Konstitucija Orientavimasis istoriniame laike ir Es. I. Kodl Lietuvai buvo svarbu sijungti
apie valstybs funkcionavim, erdvje: vakar kines ir politines struktras.
institucijas (seimas, vyriausyb, Atskirti svarbiausius Lietuvos ir Europos II. Lietuvos Respubkikos rinkim sistema. Jos
prezidentas) ir visuomen. (pasaulio) istorijos laikotarpius ir pagrsti privalumai ir trkumai. Palyginkite Lietuvos
j ribas. rinkim sistem su js pasirinktos alies
Susieti svarbiausius vykius ir reikinius rinkim sistema.
Lietuvos ir Europos (pasaulio) istorijoje. III. Lietuvi emigracija. Problemos ir j
vertinti istorijos emlap kaip ini apie sprendimo bdai.
praeit altin. Mokytojo padedami mokiniai sudaro klausimus
Nagrinti, vertinti ir apibendrinti istorijos ir pagal juos pateikia savo argumentuotus
emlapio teikiam informacij. atsakymus.
Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Istorijos es: paskirtis, pagrindiniai elementai,
vertinti istorinio altinio tinkamum vertinimas. Evaldas Bakonis, doc.dr. Sandra
atsakant klausimus apie praeit. Grigaraviit,
Nagrinti, vertinti ir interpretuoti www.senoji.vpu.lt/smd/Archyvas/Ese_samprata_
informacij, gaut i vairi informacijos bendras.doc
altini (pirmini istorijos altini, istorik
tekst, medij). Istorijos es: mokymas, raymas vertinimas
Istorijos supratimo raika: (2008, Nr. 13)
vairiomis formomis odine, raytine, Doc. dr. Benediktas ETKUS, VPU Istorijos
vaizdine apibendrinti informacij apie didaktikos centro direktorius, Lietuvos istorijos
visuomens raid praeityje. mokytoj asociacijos tarybos narys
Sukurti korektik praeities raidos http://www.dialogas.com/senoji/index.php?
pasakojim ar kitokios formos pristatym.
lng=lt&content=pages&page_id=21&news_id=2
476

Viso
val.
102

Pastabos:
Skliausteliuose paraytos valandos gali bti skiriamos atsiskaitymo, kontroliniams darbams, savarankikkam darbui, projekt pristatymams.
Svetains, kurios nenurodytos plane: www.emokykla.lt ugdymas; www.bernardinai.lt; www.muziejai.lt;
Vadovlai ir kitos mokymo priemons, kuriomis remiantis yra parengtas 12 (IV) gimnazijos klass, istorijos iplstinio kurso planas:
Gintaras Kaselis, Ramojus Kraujelis, Stasys Lukys, Arnas Streikus, Mindaugas Tamoaitis Istorijos vadovlis 12 kl. I-II dalis.
Baltos lankos 2008 m; Lietuva ir pasaulis Naujausij laik istorija 10 (Kronta); Istorijos pratyb ssiuvinis 12 klasei 1-2 dalys. Mindaugas
Tamoaitis; Gintaras Kaselis Atpainkime emlapius, ruoiams istorijos egzaminui; Lietuva ir pasaulis12 kl. autoriai A. Geas, J Jurkynas ir kt.
2001 m.; Visuotins istorijos atlasas mokykloms 2004 m.; Lietuvos istorijos atlasas 2001 m.; A. Porutis, L. Dargeviius, V. Porutien Visuotin
istorija pratyb ssiusvinis 11-12 kl. Ir Lietuvos istorija pratyb sasiuvinis 11-12 klasei. (UGDA)
Papildoma literatra: Ko reikia iuolaikiniam mokytojui? Aktualus mokytoj kvalifikacijos tobulinimo turinys. Mokomoji knyga mokytojams.
Vilnius 2008 m. Lietuva 1940-1990 m. Okupuotos Lietuvos istorija. Vilnius 2005 m. Mokslo ir enciklopedij leidybos centro leidini serija
mokiniams Lietuva.Visi ios serijos leidiniai www.melc.lt

Pareng Vilniaus v.Kristoforo gimnazijos istorijos mokytoja metodinink Kristina Vilkelien