Está en la página 1de 3

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS:

LAGER ONDERWIJS flexibel traject


LESONTWERP
Naam: Steff Briers
Studietrajectbegeleider: Hilde Stroobants
UC Leuven Limburg
Departement Lerarenopleiding
Mentor:
Professioneel gerichte bachelor in het
onderwijs- flexibel traject: lager Claudia Diaz
onderwijs Fernandez
Campus Heverlee
Hertogstraat 178 - 3001 Heverlee Feedback op lesvoorbereiding
Tel. 016 37 56 00 Fax 016 37 56 99 in orde
kleine aanpassingen nodig
te herwerken en opnieuw indienen
Aanvraag materiaal en voortaken: .

Vul de gevraagde informatie in


school : De Muze (Freinetschool) leergebied : Wiskunde

klas en leerjaar : Groep 5 onderdeel : Getallenkennis/ toepassingen

aantal leerlingen : 13 (5de en 6de lj) lesonderwerp : Rekenen met procenten

datum (data) : Woensdag 08 maart 2017 lestijden : van 09u20 tot 10u10 uur

van tot uur

1. SITUERING IN EINDTERMEN EN/OF LEERPLANNEN

Vink aan.
Gemeenschapsonderwijs (georganiseerd door de Vlaamse Gemeenschap)
Gesubsidieerd Officieel Onderwijs (georganiseerd door de steden, gemeenten of provincies)
Gesubsidieerd Vrij Onderwijs (georganiseerd op priv-initiatief bijv. katholiek, joods, methode, )
Privscholen (niet erkend door de overheid bijv. Europese en internationale scholen)
WI-BEW.VERH.4.2 De lln. kunnen een verhouding omzetten in een breuk of een procenten omgekeerd. Ze kunnen ook een procent
berekenen.
WI-GK.ORD.15 De lln. kunnen eenvoudige breuken, decimale breuken, kommagetallen en procent naar elkaar omzetten.
WI-GK.ORD.14.2 De lln. kunnen decimale breuken omzetten in procenten en omgekeerd.
WI-GK.LEZ.9 De lln. kunnen het begrip procent hanteren en het symbool % lezen en noteren.
WI-GK.FTI.7.1 De lln. kunnen met een procent weergeven of als een procent interpreteren: een verhouding.

2. BEGINSITUATIE
Algemene beginsituatie: Zie infowijzer

Specifieke beginsituatie: De lln. van het 5de lj. zijn reeds vertrouwd met het omzetten van procenten naar kommagetallen
en breuken en omgekeerd. Daarnaast hebben ze reeds gezien hoe ze een verhouding kunnen omzetten naar een procent en
via een verhoudingstabel kunnen berekenen hoeveel het percentage is.

Individuele beginsituatie van kind(eren) m.b.t. deze les Differentiatievorm


1 P. (5de lj.) is op wiskundig vlak sterker (meerdere wiskundige inzichten) dan de tempo
medeleerlingen van het 5de lj. . Tijdens de kernfase wordt P. uitgedaagd door te moeilijkheidsgraad
starten met de een voorbeeldoefening. In de kernfase krijgt P. de mogelijkheid
om de tweede toepassing op individuele basis te maken. In de verwerkingsfase
wordt er van P. verwacht dat hij de extra uitdagende oefeningen (oefeningen 8
en 9 in het werkschrift) maakt eenmaal hij klaar is met de voorgaande
oefeningen.
2 Lln. N.,J., N., Y. hebben nog moeite om procenten om te zetten naar tempo
kommagetallen of breuken (of omgekeerd). Daarnaast wordt de begeleiding
verhoudingstabel niet steeds correct ingevuld (beperkte inzichten in verbanden
tussen percentage en andere gegevens) waardoor ze moeite hebben met het instructie
berekenen van het percentage. Tijdens de kernfase wordt daarom de eerste moeilijkheidsgraad
toepassing klassikaal opgelost. De tweede toepassing wordt per twee opgelost,
gevolgd met een vraaggesprek waarbij de verschillende oplossingsmethoden
overlopen/ vergeleken worden. Tijdens de verwerkingsfase krijgen de leerlingen
de mogelijkheid om de oefeningen d.m.v. verlengde instructies en remediring
door de lkr. te maken. Lln. N.,J., N., Y. maken oefeningen 1 5 in het

355690525 1/3
werkschrift.
3. BRONNEN

(2016). Wiskanjers : werkboek 5de leerjaar : oplossingen. Mechelen: Plantyn.

355690525 2/3
TIJD DOELEN LEERPROCESBEGELEIDING WERKVORM
(lesgang, leerinhoud, instructie, vraagstelling, verwachte antwoorden) MEDIA/MATERIAAL/ORGANISATIE
KLASSCHIKKING
09u30 09u45 09u20 09u30
Voorbereiding:
intro

De lkr. legt een volledige schijf op het tafeltje in


de kring. De breukschijven van verschillende
waarden (Bijv. 1/8, ,1/4,...) liggen klaar.

Klassikale oefening: toepassing procent en verhoudingstabel: Klassikale oefening: toepassing procent en


verhoudingstabel:
De lkr. legt de breukschijven aan de kant en geeft vervolgens aan dat de De lkr. geeft instructies.
kern

lln. dadelijk een fiche gaan krijgen met een vraagstuk op. De lkr. vermeldt
dat we deze klassikaal gaan oplossen.

De lkr. deelt de fiches uit en laat vervolgens een lln. het vraagstuk
voorlezen.
10u1010u05 09u45 10u05
lesovergang verwerking

Oefeningen p. 77 - 81 in werkschrift: Oefeningen:

De lkr. geeft aan dat we vervolgens starten met de oefeningen in het De lkr. geeft de lln. de mogelijkheid om te kiezen
werkschrift. De lkr. geeft aan dat de lln. die op zelfstandige wijze willen of ze op zelfstandige wijze of mits ondersteuning
De lln. kunnen een percent van een werken, dadelijk de kring mogen verlaten. De lln. die nog extra van de lkr. aan de oefeningen werken.
Kort reflectiemoment:
Kort reflectiemoment:
De lln. zijn in staat om te reflecteren
over de moeilijkheidsgraad graad van De lkr. overloopt kort enkele reflectievraagjes met de lln. van het 5 de lj. : De lkr. activeert de lln. om te reflecteren over de
ondersteuning die nodig was om de lesverloop.
oefeningen te maken. - Heeft het kringmoment jullie geholpen bij het maken van de

355690525 3/3