ESCOLA JUAN RAMÓN JIMÉNEZ SABADELL

UN CANVI EN LA MEVA FORMA DE SER MESTRE /FER DE MESTRE

TENIM UNA ACTIVITAT

JO PREGUNTO

JA SÉ EL QUE VOL!

JO DECIDEIXO

JO RESPONC !

TINC EL CONEIXEMENT

JO NO RESPONC I... SI M’EQUIVOCO?

TENIM UN CONTEXT, UN PROJECTE, UNA NECESSITAT...
TENIM OPORTUNITATS COMPETENCIALS APRENENTATGE SIGNIFICATIU I FUNCIONAL

FEM PROPOSTES...

COMPARTIM ...

COOPEREM ...

PARTICIPEM ...

TOCA CATALÀ

EL NOM, LA DATA , I... QUÈ MÉS ?

AVUI ESCRIUREM...

?

TOT EL QUE VAM VEURE AL MUSEU

DEIXA’M VEURE

TENIM UN PROJECTE D’ESCRIPTURA HEM DE PENSAR COM FAREM EL PROJECTE. HEM D’EXPLICAR...

QUÈ ET SEMBLA SI...?

S’HA D’ENTENDRE....... ENS FA FALTA......
GESTIÓ DEL CURRÍCULUM CENTRADA EN MÉS D’UNA DIMENSIÓ. ACTIVITAT DISCENT “CENTRADA EN SABER, SABER FER, SABER SER I ESTAR”

LA RESSENYA , EL NOSTRE PROJECTE D’ESCRIPTURA
GRAELLA DE TREBALL DE L’ENSENYANT
PRIMER 1. • PRESENTACIÓ PRÈVIA QUE EM FAIG De la situació de comunicació:els paràmetres determinants Destinatari Emissor Objectiu del text: Funció : Tema o contingut: Adult conegut: la família Tots els nens i nenes. Informar a la família del que podem trobar al bosc. Que sigui funcional i fomenti el coneixement de l’escola Què hem aprés sobre les plantes i animals de l’entorn més immediat. RESSENYA DE LA SORTIDA AL BOSC DE LA SALUT

GESTIONA L’AULA

Del producte final
Justificació per haver escollit aquest tipus de text dins del ventall dels possibles Caire general del text Tria de material: El destinatari necessita informacions estructurades i fàcils de llegir.(cronologia ,informació) ARTICLE, FITXA DE REFERÈNCIA, UN CARTELL, Dossier, fotos que faran els alumnes i les mestres. Llapis, retoladors, pilots o bolígrafs.

P

A I FIC L AN

TÉ PRESE ELS C NT ANVIS

o o 1. •

Suports possibles Estris per escriure PRESENTACIÓ PRÈVIA QUE EM FAIG Estructura de conjunt (superestructura) Esquema tipològic o silueta
Títol, subtítols, guions, apartats, color, paràgraf i fotografies.

Organització interna: Desenvolupament cronològic de la sortida i apartats: plantes i animals.

Lingüística del text informativa+ explicativa

Funcions dominants organitzadores del llenguatge. • o o o • o o o Tria pertinent per a aquest tipus de text. Enunciació (persones, espai/temps) Sistema del temps lèxic coherència que cal aconseguir marques d’enunciació Adverbis i temps Substituts(anafòric: element lingüístic que s'interpreta
segons un referent anterior, pronom, article, etc.)

Nosaltres, ell/ella (monitor/a) Passat. Sinònims: veure, dir. Vocabulari . Sensibilitzar al grup de la necessitat de la coherència entre tots els apartats. Ahir, Pronoms personals.

o • 1. -

Connectors lingüística de la frase ACTIVITATS METALINGÜÍSTIQUES DE SISTEMATITZACIÓ

Nexes: També Res a remarcar

Estudi d’un temps verbal: passat –avaVocabulari específic: noms de plantes i animals Normes d’ortografia: Majúscula després del punt. Ortografia natural. Estructures morfosintàctiques: frase curta. Coherència: està ordenat segons el model de text. Cohesió: es manté el redactat en tercera persona. Presentació: segons la superestructura.

TOCA FER LA RESSENYA
AVUI FAREM UNA RESSENYA PER EXPLICAR.....

LLEGEIXO I CONTESTO

?

HEU DE FER SERVIR AQUEST PROCEDIMENT...

GESTIÓ DEL CURRÍCULUM EN ELS CONTINGUTS I ACTIVITATS. ACTIVITAT DISCENT “CENTRADA EN FER”.

CERQUEM UN TEXT QUE DONI RESPOSTA A LA NOSTA NECESSITAT
BUSQUEM UNA TIPOLOGIA TEXTUAL QUE ENS PERMETI....

EM PLANTEJO PREGUNTES:

què? per què? com?

HO FEM PLEGATS

PLANTEJAMENT DE PREGUNTES. DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ I AUTOREGULACIÓ PER APRENDRE A MILLORAR. DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES PER RECUPERAR LA INFORMACIÓ, activació dels coneixements previs.

QUINA ESTRUCTURA TÉ LA RESSENYA

HE DE TENIR PRESENT EL CURRÍCULUM

HE DE FACILITAR QUE ADQUIREIXIN HABILITATS FEM HIPÒTESIS SOBRE L’ESTRUCTURA HEM D’ELABORAR ESTRATÈGIES PER A DESENVOLUPAR PROCEDIMENTS

VERIFICAREM LA NOSTRA HIPÒTESI

ANALITZEM MODELS D’EXPERTS

DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES PER RESOLDRE PROBLEMES: preguntes investigables, resolució de situacions relacionades amb l’organització de l’espai i el temps. DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES PER ORGANITZAR LA INFORMACIÓ: observació, relacions de causalitat. ELABORACIÓ D’ESTRATÈGIES PER DESENVOLUPAR PROCEDIMENTS. DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ I AUTOREGULACIÓ: sistematització i organització, sentit crític, treball en gran grup, acceptació de diferents punts de vista, autocontrol,...

PRIMERA APROXIMACIÓ A LA SUPERESTRUCTURA

AGAFEM EL MODEL DE LA SUPERESTRUCTURA.

RECORDEM LA INFORMACIÓ...

ESCRIVIM PER PARELLES

DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ I AUTOREGULACIÓ PER APRENDRE A MILLORAR: sentit crític, acceptació de diferents punts de vista, constància, acceptació de la frustració, autocontrol, treball per parelles...

HEM DE FER EL PROGRAMA DE LES DANSES.

ENS HEM DE DISTRIBUIR LES TASQUES...

PODEM TREBALLAR PER PARELLES, ...

DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES DEL PENSAMENT COMPLEX i ESTRATÈGIC. DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ I AUTOREGULACIÓ: prendre decisions, establir acords, sentit crític, diferents organitzacions de l’alumnat.

UTILITZEM UNA PLANTILLA INFORMÀTICA...

MIREM COM HA SORTIT

REVISEM

NO HI HA MANERA!

ARA EL CORREGEIXO, EL TORNES A COPIAR SENSE LES FALTES I EL GUARDES A LA... JA ESTIC, SENYORETA

ENS AUTOAVALUEM

FEM COAVALUACIÓ

APRENEM A MILLORAR

MODEL D’AUTOAVALUACIÓ

PER QUÈ LA RESSENYA? LA RESSENYA ÉS UNA TIPOLOGIA TEXTUAL QUE PERMET COMUNICAR INFORMACIÓ DE FORMA CLARA, PRECISA I ORDENADA. ÉS APLICABLE DES DE TOTES LES ÀREES.

EDUCACIÓ INFANTIL – 5 ANYS

 NECESSITÀVEM INCLOURE EL QUÈ HAVÍEM APRÉS AL M.A.C. EN EL NOSTRE PROJECTE.  ENS HA SERVIT PER PREPARAR-NOS L’EXPOSICIÓ DEL NOSTRE PROJECTE.

ELS COMPANYS DE CINQUÈ

LES NOSTRES FAMÍLIES

DESENVOLUPAMENT D’ESTRATÈGIES DE REGULACIÓ I AUTOREGULACIÓ PER APRENDRE A MILLORAR: CONSTÀNCIA - AUTOCONTROL - ACCEPTACIÓ DE LA FRUSTRACIÓ L’ERROR COM A FONT D’APRENENTATGE - AUTOAVALUACIÓ - VALORACIÓ DE L’ESFORÇ -SENTIT CRÍTIC.

Els nens iiiiinenes d’aquesta classe laballaranunauna dansa nens inenes d’aquesta classela “Pantera una És nens nenes de P5P5 classela ballaran rosa”. nenes d’aquesta classe la “Pantera deP5 ballaran la la “Pantera P5 ballaran ballaran una nens nenes d’aquesta ballaran “Pantera rosa”. nenes de P5 ballaran ballaran unauna nenes d’aquestaballaran “Pantera dansa d’aquesta classe “Pantera classe ballaran ballaran rosa”. Ésanomenada comercial “Patatuf”. unade una de És versióuna anomenada en“Patatuf”.jazzcançólapopular una unapopularversió “Patatuf”.dejazzjazzÉs de popular Ésversió versióen jazz“Patatuf”. jazzÉsla la una anomenada Ésla jazzÉs una comercial “Patatuf”. en una cançócançó comercial “Patatuf”. una de la comercialen famosa una en És de melodia en de la famosa dansa popular popular popular anomenada anomenada És famosa de la catalana de melodia melodia la Pantera rosa. de oral. tradició oral. popular de tradició tradició cançó popularPantera rosa. oral. catalanacatalanade la Pantera rosa. La dansa reprodueix de elspassosquequeque la la la en dansa reprodueixels passos que realitza elspantera reprodueix els ladansa són realitza passos són realitza Lesdansa reprodueixelsla passossónrealitza els la característiques de passos quesón els la els característiques els lapassos quesón realitza característiques de dansa que realitza els dansa que que dansa dansa que alumnes que la rotllana rosa al alde buscar laamagat. lafent pantera ballenrotllanaballen buscarritme tresor rosa per tal ballental ritme dealallaritme de tresorla canvi rosaper perballen de unmúsica música per de al al música la música tresor de canvi alumnes enes buscartalballenritme dede fentla en panteraen rotllanatalun debuscard'alt de música rotllana rosarotllana“5ritmetresorritme un amagat. de de ende diu la de la La dansa ampolles a d'alt ampolles a amagat.fent canvi “5 ampolles blanc i de lai paret”, la Els dansa de aniran vestits de a blancde rosa, imitant la alumnes aniran vestits d'alt rosa, imitant rosa, La alumnes és de vestits comercial del CD música la es diu unaparelles. a d'alt rosa, paret”, fentalumnes parelles. cançó dede blanc la imitant parelles. qualaniran ampollescomerciali del CD canvi paret”, cançó a d'alt de la paret”, la Lapantera,es méscançó comercialun accessoridreta, el dansapantera,“5 més un un accessorila mà mà diu cançó comercial delaiCDmà dreta, ampollesde blanc ai laa la a la qual vestimenta es de color blanc CD Clubla Els seva a esuna “5portarancolor blanc negre no no imitant laésmés portarande colord'alt del negre no qual pantera, vestimenta ampollesaccessori iilanegrei iinoi porten un portaran la seva a diu a vestits de blanc rosa, Club La dansavestimenta es de accessori rosa, negre La alumnes aniran es de del Club és una cançó comercialcolorCDde iparet”, Super3. qual faràqualpantera, visual laa portaran Super3. dreta, imitant lacomplements. la portenmolt comercial més el qual farà molt més farà CD més visual qual eldreta, mésmolt a del visualportaran un molt dansa.Club un Super3. no mà cançó el visual porten complements. a lamés Club Super3. complements.farà qual més dansa.la dansa.els la és realitzarà, Es una aniran fent els fent Es realitzarà, els alumnes aniran moltfent els alumnes aniran més accessori a la mà els alumnes faràfent fent moviments dansa. el aniran Es realitzarà, els dreta, el qualque van caient els els realitzarà, les alumnesqual aniran caient els ampolles queaniran elsfent alumnes farà molt més Es moviments de 5 van moviments de visual 5 ampolles que van caient alvan caient al P5:leslai dansa.les 55ampolles que van caient altrenquen Els Taurons moviments de les d’una que 2n: trenquen d’una en una.en una. van caient terra de Els Bombers al terra es trenquen ampolles que terra i es al i es es Taurons P5: Els una. vestit d’un una. semblant a terra nen anirà en d’una Cadai en trenquen d’unad’un color semblant aa una Cada nen anirà vestit d’un color semblant P5: ampolla. vestit d’un color semblant a unaa una Els anirà vestit d’uncolor semblant Cada nenTaurons d’un color semblant a una Cada color una nen anirà ampolla. ampolla. ampolla.

Les Les Les danses Les danses danses de danses de Les danses Les Sant de Sant de danses Sant Jordi Les danses Sant Les Jordi danses SantSant Sant Sant de de JordiSant Jordi Jordi de Jordi de Sant Jordi Jordi Jordi Jordi

P4: Els conills P4: Els conills P4: Els conills P4: Els conills

Els nens i nenes de primer faran “El ball de la faran “El ball de la Els nens primer faran “El ball de la la civada”. i i nenes de primer faran “El ball de de la Els nens nenes de primer faran “El ball civada”. i de la cançó és popular catalana lade Els nens L'origen és faran “El ball de civada”. civada”. nenes de primer popular catalana de de L'origen de de cançó és popular catalana tradició cançó L'origen de lacançó és és popular catalanatradició tradició oral. lala cançó és popular catalana dede L'origen popular catalana de tradició oral. oral. En rotllana els alumnes ens representaran les ens representaran les oral.rotllana els En rotllana els alumness’han representaran per les ens representaran En diverses accionsalumnes ensde realitzar per les les que ens ensrepresentaran diverses realitzar les En rotllana els que s’han de realitzar per cultivar alumnes de de representaran diversesque s’han de realitzar per cultivar aquest cereal. accions realitzar per cultivar accions cultivar aquest cereal. s’han de realitzar per cultivar diverses accions que aquest cereal. serà com la dels pagesos. La vestimenta aquest cereal. La vestimenta serà com la dels pagesos. La vestimenta serà com la dels pagesos.

1r: Els grangers i les grangeres 1r: Els grangers i les grangeres 1r: Els grangers i les grangeres

I’M ONLY A CHILD
This is a video about the speech that Severn Suzuki (a 12 years old girl) did in the United Nations Conference on environment and devolpment in 1992. Severn is from Vancouver, Canada, and she and some more children like her, saved money to go to Rio de Janeiro and attend to this conference in order to aware adults about their worries and retrets 1:Worries about nature. They are worried about nature’s Future. They see that many animals develop cancers because of the pollution in the water and many forest are becoming deserts because of the human explotation. They’re worried about the air we breath and the sun exposure, because of the hole in the ozone layer. 2.Worries about the world They say they are from Canada, and there they have plenty of food, they use elecronic devises , they live in nice houses... But this situation isn’t given everywhere in the world. The place where you are born makes the difference and if you are born in Canada you will have everything , but if you are born in India maybe you will be a begger, if you are born in Somalia you will die of starvation and if you are born in the Middle East you will provably be a war victim. They are worried because they think that adults waste to much money and they are afraid to share what they have with the ones who have nothing. These children say that if all the money wasted on wars was spent on making the world better, the Earth would be a wonderful place. In our opinion, Severn and her mates are right in everything they say. Adult’s decision affect all the World but they don’t think about children’s future. Adults should apply to their ways, what they teach us at school. We like Severn’s speech, but it sems to be do, and nawdays we are still destructing our planet.

.

QUINS CANVIS ESTEM FENT:
ESTEM UNIFICANT LES INTERVENCIONS PER AVANÇAR DE MICA EN MICA I COMPARTIR LA MATEIXA VISIÓ CURRICULAR. ESTEM CANVIANT LA GESTIÓ DE L’AULA. VERBALITZEM I COMPARTIM LES INTENCIONS. L’ESFORÇ DE TOTS SUMA

ELABOREM , CONSENSUEM, RESPECTEM I APLIQUEM ELS ACORDS.

CONSCIÈNCIA DE LES PRÒPIES CAPACITATS (INTEL·LECTUALS, EMOCIONALS I
FÍSIQUES)

TRES EIXOS BÀSICS D’INTERVENCIÓ

ESTRATÈGIES DE PENSAMENT / PROCESSOS D’APRENENTATGE ESTRATÈGIES D’APRENENTATGE

PROPOSTES DE CONTEXTUALITZACIÓ

MG= modelatge i projecte d’escriptura en grup gran o petit. MP= modelatge en grup i projecte d’escriptura per parelles. MI= modelatge en grup i projecte d’escriptura individual

DOCUMENTS DE CENTRE
Aprendre a aprendre, triangle. Competències metodològiques. Comunicativa. Català. Ressenya de primer. Quadre lliurat jornada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful