Está en la página 1de 1
O IES Garcia Barbon potencia a titoria individualizada dos estudantes No mes de marzo de 2014 publicamos en Ba- rrios nha informacién co mesmo titulo, e no mes de maio de 2017 continuamos na mesma lift, sabedores, en base 4 opinién dos estudantes, que tal proxecto de in- tervencién educativa ten moitos beneficios para 0 alumnado, © Departamento de Orientacién do TES Garefa Barbén—hitp:// orientacion.blogia.com- coordinadamente —coa Xefatura de Estudos e os titores ¢ titoras de cada un dos niveis educativos, ven apostando dende hi mais dunha década pola realizacién de titorias individualizadas a0 lon- g0 do curso académico, alomenos en tres oca- siéns. No actual curso 2016/2017 ampliamos a cobertura desta activida- de ao conxunto do alum- nado do centro, AS titorias.individua- lizadas son actividades de axuda, orientacién, seguimento e apoio pe- dagéxico que procuran reforzar_o compromiso dos estudantes co seu tra- ballo escolar diario © que famén queen potenciar a sia motivacién para aprender. Complement riamente, permiten refor- zar 0 traballo colaborati- vo entre o profesorado axudan no desenvolve- ‘mento integral da perso- nalidade do alumnado, Nos mozos e mozas que cursan estudos de Bacharelato, a titoria in- dividualizada 6 unha es- tratexia para potenciar 0 didlogo tranquilo sobre sia situacién académi ea e coflecer 0 seu punto de vista sobre as causas © as posibles soluciéns. Tamén pode ser utilizeda para facilitar informacién © orientacién sobre 0 seu futuro ou para tratar di- bidas do sew interese. En todo caso, & un momento que aproveitamos para “pararse a pensar” ¢ pro- ‘curamos que sexa un es- pazo de aprendizaxe. CUCL) GSTUDAATE =m noes Aplicacion mébil da guia do estudante do IES Gar- fa Barbén de Verin Finalidade pedag6xi- a ‘No caso do alumnado de Formacién Profesio- nal, a titoria individuali- zada ten unha finalidade pedagoxica ~establecer tun didlogo sobre a situa- cién académica ¢, nos casos que corresponds, buscar alternativas ou propostas de mellora- una dimensién vincula- ‘da co informacién ¢ a ‘orientacién académica ¢ laboral. Unha parte dos estudantes de Formacién Profesional quere incor- porarse ao mundo labo- ral e outra parte pretende continuar os seus estudos. Pof exemplo: os estudan- tes que rematan un Ciclo de Grao Medio cumpren © requisito académico ppara poder cursar un Ci clo de Grao Superior. En definitiva, otrabatlo coordinado € continuado de titorias individuali- zadas € un serviz0 que reforza o traballo dos ti= tores € que pretende po- tenciar a atencién peda- g6xica de cada estudante para acadar o desenvol- vemento pleno da siia personalidade.

También podría gustarte