Está en la página 1de 2

FIGURA Ai Yi AiYi

1 0.15 0.575 0.08625


2 0.1125 0.225 0.0253125
0.2625 0.1115625

YCG= 0.425 m

MOMENTO INERCIA

FIGURA b h Ixi Ai Yi
1 0.6 0.25 0.00078125 0.15 0.15
2 0.25 0.45 0.00189844 0.1125 -0.2
AiYi2 Itotal
0.003375 0.00415625
0.0045 0.00639844
0.0105547