| : АСОЦИАЦИЯ ЗА ПРИЯТЕЛСТВО "БЪЛГАРИЯ - КУБА

"

Изх. № 10/12.05.2017 г.

СОГМЭСАТОРИА

А1_ III ЕМС11Е1ЧТВ0 ИЧТЕКМАСЮМАЬ ОЕ 5 0 1 . Ю А К Ю А 0 С01Ч С11ВА
й Е 1_05 РА15Е5 ОЕ Е11КОРА СЕК1ТКА1. У ОЕ1_ Е З Т Е
1 7 - 1 9 псллетЬге бе 2017, ЗоЯа, ВШдап'а

Е з И т а б а з с о т р а п е г а з у с о т р а п е г о з , аггпдоз бе СиЬа бе Еигора Сеп*га1
у с!е1 Ез1е:

1_а А з о а а а б п бе Агтиз1аб "ВШдап'а - СиЬа" зега апМпопа бе1 Тегсег
Епсиеп1го 1п1егпасюпа1 бе ЗоИбапбаб соп СиЬа бе 1оз ра[зез бе Еигора
Сеп1га1 у бе1 Ез1е, е1 сиа1 1епбга 1идаг еп1ге 1оз б1аз 17 а1 19 бе г ^ е т Ь г е бе
2017 еп ЗоКа.

Е з р е г а т о з дие ю б о з 11з1ебез зеап рат'с1рап1ез а с ^ о з еп ез1е ю г о дие
геайгтага пиез1га зоИбапбаб у аптз^аб соп е1 Ьегоюо риеЫо сиЬапо у зи 1испа
рог зедшг а1сапгапбо т е 1 а з у о ^ е ^ у о з б|дпоз у поЫез дие р е г т И а п е1 ауапсе
бе 1а з о а е б а б сиЬапа у зи регтапеп1е с о о р е г а а б п у зоПбапбаб соп 1обоз 1оз
риеЫоз песезИабоз бе1 т и п б о , а з ! с о т о соп1пЬшг а сопз1гШг ип т и п б о т е р г
у еп раг.

Е1 е у е п ю 1атЫёп з е т г а рага гепб1Г т е г е а б о п о т е р е у *пЬи1о а 1а
т е т о п а бе1 С о т а п б а п 1 е еп Зе1е Пбе1 Саз1го у гесогбаг зиз 1беаз у 1едабо.
Т а т Ы ё п гепб1гетоз Ь о т е п а ] е а езе дгап 1исЬабог у геуо1исюпапо, Егпез1о
"СЬе" Оиеуага еп е1 50 апмегзапо бе зи т и е г ! е .

1_оз С т с о Нёгоез бе СиЬа уа ез!ап ПЬгез у р а т а р а п а с й у а т е п г ё еп 1а
сопз1гисабп бе ипа СиЬа зос1аИз1а. 5 т е т Ь а г д о , еп е1 пиеуо у сотр1е]о
езсепапо 1п1егпасюпа1, 1а 1исЬа рог 1а е И т т а а б п бе1 Ыодиео е с о п б т ю о ,
с о т е г а а ! у Япапаего 1триез1о рог 1оз Ез1абоз 11гпбоз а СиЬа рог т а з бе
т е б ю 31д1о з е Ьа ЬесЬо т и с Ь о т а з песезапа у б е а з м а . Т а т Ы ё п 1а
бе7о1ис1бп бе1 1 е т ю п о бе 1а Ьазе пауа! бе <Зиап1апато, осирабо Педа1теп1е
рог раг1е бе1 доЫегпо бе 1оз Ез1абоз 11тбоз бе А т ё п с а , е1 бегесЬо бе СиЬа а
1а бе<ёпза бе зи з1з1ета ро1Шсо у зос1а1 е1ед|бо рог зи риеЫо у е1 гезре1о а зи
з о Ь е г а т а у аиюбе1егттас1бп зегап бе 1оз рппара1ез 1 е т а з а апаИгаг бигап1е
е1 Епсиеп1го. Е1 пиеуо соп1ех*о 1айпоатепсапо у 1а а д г е з м б а б тоз1габа рог 1а
0гдап12ас1бп бе Ез1абоз бе А т ё п с а (ОЕА) поз согмосап а т с г е т е п ! а г у
т е ] о г а г пиез1га зоПбапбаб соп 1оз риеЫоз бе А т ё п с а 1_айпа.

1
Е1 ! о г и т бе зоПбапбаб соп СиЬа поз р е г т Ш г а ргезеп!аг ипа е х р о з ю б п
зоЬге е1 1гаЬа]о у а с ! м б а б е з дие 1а А з о а а а б п бе Аггиз1аб "ВЫдапа - СиЬа",
аз( с о т о ипа е х р о з ю б п бе рт1игаз бе т п а з у п т о з Ьй1дагоз дие саба апо
рагйарап еп е1 Сопсигзо Ыасюпа! Езшб1ап1И "С I I В А - 1_ЕМ1ЧА У СЕРХАЫА."
У дие ез1е апо зе се1еЬга зи опсепа е б ю б п . А Лп бе топ1аг ипа е х р о з ю б п
т а з сотр1е1а зоЬге 1а зоПбапбаб еигореа соп СиЬа, 1оз т у К а т о з а дие
1атЫёп еп7(еп <Ыоз у та1епа1ез зоЬге 1аз ас1мбабез дие геаПгап еп зиз
гезресНуоз ра1зез.

11па 1троп:ап1е бекэдаабп бе1 ЮАР зе епсиеп1га ту'Лаба а
а с о т р а п а т о з бигап1е е1 еуепк», аз( с о т о гергезеп1ап1ез бе о г д а т г а с ю п е з
ро1Шсаз, зоаа1ез, ез1иб1апШез у зтб1са1ез бе 1а с о т и т б а б Ьй1дага у
регзопаПбабез ойаа1ез бе ВЫдапа у бе о!гоз ра(зез.

А с о п й п и а а б п 1е оТгесетоз т й э г т а а б п 1тробап1е зоЬге 1оз азрес1оз
1од1з11соз у р г о д г а т а бе1 еуепк»:

1а сио1а бе рап:юрас16п а з а е п б е а 250 еигоз рог регзопа. 1_а пгизта
тс1иуе:

1- Ред1з1го у асгебНаабп бе1 еуеп!о, рага 1о сиа1 зоп
песезапоз 1оз п о т Ь г е з у ареШбоз, ра1з, о г д а т г а а б п у ^ипабп.
2- Роз поспез соп безауипо тс1шбо еп ипа ЬаЬНаабп боЫе
о т б м б и а ! . (1оз дие безееп позребагзе еп ЬаЬНасюпез тбмбиа1ез
беЬегап радаг 40 еигоз абюопа1ез.
3- Соггпба: боз а 1 т и е г г о з (18 у 19 бе по71етЬге); 3 раизаз
рага сагё (18 бе п о у | е т Ь г е , боз у е1 19 бе п о у | е т Ь г е , 1. й о з сепаз: 17
бе по71етЬге, 1а сепа оЛс1а1 у е1 18 бе п о у | е т Ь г е .
4- Тгапзроп:е безбе у п а а а е1 АегориеЯо 1п1егпасюпа1 бе
"Зо«а" паз*а е1 Рагк-Но1е1 "Мозсй".
5- Ма1еп'а1ез бе 1гаЬа]о бе1 е7епю. 1_оз 1 б ю т а з бе 1гаЬа]о
зегап е1 Ьй1даго, гизо, езрапо! е т д ! ё з .
6- СИу Тоиг а Зола у У1зИа а1 Мизео Ыасюпа! бе НПзюпа. Е1
гесогпбо зе геаПга еп аи1оЬйз е т с ! и у е 1габисс1бп а1 езрапо!.
7- Р е с е р а б п о^геаба рог 1а Е т Ь а ] а б а бе СиЬа еп ВШдапа.

2
1_оз сапб|баюз беЬегап епу1аг зиз зоИашбез бе т з с п ' р а б п паз1а е1 1°
бе з е р й е т Ь г е бе 2017 соп ип радо а у а п г а б о бе ип 5 0 % , а заЬег 125 еигоз.
Е1 гез!о бе1 радо (рага сотр1е1ег 1оз 250 еигоз) беЬе е!ес1иагсе паз1а е1 15 бе
осшЬге бе 2017. РаVО^ бе азигглг 1обоз 1оз д а з ю з бе 1аз 1гапз(егепааз
Ьапсапаз.

ЕзИтабоз агтдоз, сотрапегаз у сотрапегоз,

Е з 1 а т о з а зи б1зрозю1бп рага сиа1дшег т й э г т а а б п абююпа! у риебеп
соп1ас1аг б1гес1атеп1е а 1аз регзопаз у б к е с с ю п е з т а з а Ь а р зепа1абаз.

А йп бе соп1аг соп е1 й е т р о зийаеп1е еп 1а о г д а т г а а б п бе1 еуеп1о, 1е
е з р е г а т о з епч\аг 1о ап!ез роз1Ые е1 ТогтШап'о бе т з с п ' р а б п дие аб]ип1атоз.

Роз1епогтеп1е геаЫгап пиез1газ ргориез1аз зоЬге 1оз 1 е т а з дие зе
апаИгагап у б13сиИгап бигап1е е! епсиеп1го.

Еп езрега бе пиез1го епсиеп1го 1га1егпа1 у агтз1озо бебюабо а 1а
зоПбапбаб соп 1а 1з1а бе 1а иЬег1аб, геаЬап пиез1го за1ибо т а з согб1а1 у
зоНбапо,

5ТА1ЧКА ЗНОРСЛ/А,
Ргез1беп1а бе Нопог б е / а [ А $ Щ а * з1аб "Ви1дапа-СиЬа"

Т А М А Р А ТАКСЛ/А,
Ргез1беп1а бе 1а А з о а а а б п бе Агтпз1аб "Ви1дапа-СиЬа"

3
1_аз зоПаша'ез бе р а г й а р а а б п а1 III ЕМС11Е1МТРЮ 1Г\1ТЕР1\1АСЮМА1_ й Е
501_ЮАКЮА0 С01М СЫВА ЭЕ 1_05 РА15Е5 ОЕ Е11РОРА СЕЫТРАЬ У
ОР1ЕМТА1_ бе1 17 а! 19 бе псллетЬге е п Зола, беЬеп з е г е т л а б а з а 1аз
з1дшеп1ез сПгессюпез:

азос.Ьи1дапа_сиЬа@аЬ7.Ьд

0|гесс1бп роз!а1:
Азос1ас16п бе Аггизизб "Ви1дапа - СиЬа"
Ред|6п Чгдгеу", саИе "Копз1ап1т 5Ыагке1о^' № 1
1113 Зола
РерйЫюа с!е ВЫдапа

о а! лэигорегабог у огдагпгалэг сопсгелэ с1е1 еуеплэ :

тпэ@д1оп'аюигз.сот

01опа Тоигз 5.1_.
0|гесс1бп:
"1_аюзп К о з п и * " № 17
1606 Зола
Ви1дапа
Те!еюпо: (+ 359 2 954 98 26)

Сиеп1а Ьапсапа е п Еигоз б е С1опа Тоигз ( а 1а сиа! беЬе еТесшагзе е!
радо):
1ВА1М: В С 2 5 Ш С К 7000 1522 1960 79
8\У1РТ / В 1 С : 1 Ш С К В С 8 Г
1ЛЧ1СКЕ01Т В1Л.ВАМ<:
ВКА1ЧСН: К118К1 РАМЕТ1Ч1К, 80Р1А

Регхопа бе с о п ( а с ( о : Р 1 а т е п В о п е у , У1серге81<1еп1е А80С1асюп
Ат181а<1 " В и 1 § а п а - С и Ь а " С 8 М : +359 877237983

4
Р1.АК111.1.А ОЕ 1К15СК1РСЮК1

III ЕК1С11ЕК1ТРЮ 1К1ТЕКК1АСЮК1А1. ОЕ 5 0 1 _ Ю А В Ю А 0 СОК1 С11ВА
й Е 1_05 РА15Е5 ОЕ Е11КОРА С Е К И Р А ! . У ОР1ЕК1ТА1-
17 - 1 9 поу|етЬге, 2017 Зола, ВШдапа

Ыепаг 1оз 51дшеп1ез багоз:

1. АРЕНЮОЗ

2. КЮМВРЕ

3. РА(3

4. ОВОАКЛ2АС10К1

5. САРСО

6. 0 А Т 0 5 Р А Р А СОМ11К11САС10К]
/ б к е с а б п роз!а1, сНгесабп е1ес1гбпюа, 1е1ёюпо/