Está en la página 1de 99

INSTITUTIO GENERALIS

MISSALIS ROMANI

Excerptum ex editione typica tertia emendata Missalis Romani, MMVIII


INDEX

PROMIUM ..................................................................................................................................................5

CAPUT I DE CELEBRATIONIS EUCHARISTIC MOMENTO ET DIGNITATE ........................................................ 11

CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS ............................................................ 15


I. De generali structura Miss .................................................................................................................. 15
II. De diversis elementis Miss................................................................................................................. 15
III. De singulis Miss partibus .................................................................................................................. 19
A) Ritus initiales ................................................................................................................................... 19
B) Liturgia verbi .................................................................................................................................... 22
C) Liturgia eucharistica ......................................................................................................................... 26
D) Ritus conclusionis ............................................................................................................................ 31

CAPUT III DE OFFICIIS ET MINISTERIIS IN MISSA ........................................................................................... 33


I. De officiis Ordinis sacri .......................................................................................................................... 33
II. De muneribus populi Dei ...................................................................................................................... 34
III. DE MINISTERIIS PECULIARIBUS ............................................................................................................ 34
IV. De distributione munerum et de prparatione celebrationis .............................................................. 36

CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI ................................................................................. 37


I. De Missa cum populo ............................................................................................................................ 37
A) De Missa sine diacono...................................................................................................................... 39
B) De Missa cum diacono ..................................................................................................................... 46
C) De muneribus acolythi ..................................................................................................................... 48
D) De muneribus lectoris ...................................................................................................................... 49
II. De Missa concelebrata ......................................................................................................................... 50
III. De Missa, cui unus tantum minister assistit ......................................................................................... 58
IV. Qudam norm generaliores pro omnibus formis Miss................................................................... 60

CAPUT V DE ECCLESIARUM DISPOSITIONE ET ORNATU AD EUCHARISTIAM CELEBRANDAM ......................... 65


I. Principia generalia................................................................................................................................. 65
II. De Presbyterii ordinatione ad Sacram Synaxim ..................................................................................... 66
III. De ecclesi ordinatione ...................................................................................................................... 69

CAPUT VI DE IIS QU AD MISS CELEBRATIONEM REQUIRUNTUR .............................................................. 73


I. De pane et vino ad Eucharistiam celebrandam ...................................................................................... 73
II. De sacra supellectile in genere ............................................................................................................. 73
III. De sacris vasis ..................................................................................................................................... 74
IV. De sacris vestibus................................................................................................................................ 74
V. De aliis rebus ad usum ecclesi destinatis............................................................................................ 77

CAPUT VII DE MISSA EIUSQUE PARTIBUS ELIGENDIS .................................................................................... 79

DAL.001.IGMR 3
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

I. De Missa eligenda ................................................................................................................................. 79


II. De Miss partibus eligendis ................................................................................................................. 80

CAPUT VIII DE MISSIS ET ORATIONIBUS AD DIVERSA ET DE MISSIS DEFUNCTORUM ..................................... 85


I. De Missis et orationibus ad diversa........................................................................................................ 85
II. De Missis defunctorum......................................................................................................................... 86

CAPUT IX DE APTATIONIBUS QU EPISCOPIS EORUMQUE CONFERENTIIS COMPETUNT .............................. 89

BIBLIOGRAPHIA ........................................................................................................................................... 95

4 DAL.001.IGMR
PROMIUM
1. Cenam paschalem cum discipulis celebraturus, in 1. El Seor, cuando iba a celebrar la cena pascual con
qua sacrificium sui Corporis et Sanguinis instituit, sus discpulos en la que instituy el sacrificio de su
Christus Dominus cenaculum magnum, stratum (Lc Cuerpo y de su Sangre, mand preparar una sala
22, 12) parari mandavit. Quod quidem iussum etiam grande, ya dispuesta (Lc 22,12). La Iglesia se ha
ad se pertinere Ecclesia semper est arbitrata, cum de considerado siempre comprometida por este mandato,
iis statuebat, quae, in disponendis hominum animis, al ir estableciendo normas para la celebracin de la
locis, ritibus, textibus, ad sanctissimae Eucharistiae Eucarista relativas a la disposicin de las personas, de
celebrationem spectarent. Normae quoque los lugares, de los ritos y de los textos. Tanto las normas
hodiernae, quae, voluntate Concilii cumenici actuales, que han sido promulgadas basndose en la
Vaticani II innixae, praescriptae sunt, atque novum autoridad del Concilio Ecumnico Vaticano II, como el
Missale, quo Ecclesia ritus romani in Missa nuevo Misal que en adelante emplear la Iglesia de Rito
celebranda posthac utetur, iterum sunt argumentum romano para la celebracin de la Misa, constituyen una
huius sollicitudinis Ecclesiae, eius fidei immutatique nueva demostracin de este inters de la Iglesia, de su
amoris erga summum mysterium eucharisticum, fe y de su amor inalterable al sublime misterio
atque continuam contextamque eius traditionem, eucarstico, y testifican su tradicin continua y
quamquam res novae quaedam inductae sunt, homognea, a pesar de algunas innovaciones que han
testantur. sido introducidas.

Testimonium fidei immutat


2. Miss natura sacrificalis, a Concilio Tridentino, 2. El Concilio Vaticano II ha vuelto a afirmar la
quod univers traditioni Ecclesi congruebat, naturaleza sacrificial de la Misa, solemnemente
sollemniter asserta1, rursus enuntiata est a Concilio proclamada por el Concilio de Trento en consonancia
Vaticano II, quod circa Missam hc significantia con toda la tradicin de la Iglesia1; suyas son estas
protulit verba: "Salvator noster in Cena novissima significativas palabras acerca de la Misa: "Nuestro
sacrificium eucharisticum Corporis et Sanguinis sui Salvador, en la ltima Cena, instituy el sacrificio
instituit, quo sacrificium crucis in scula, donec eucarstico de su Cuerpo y de su Sangre, con el cual iba a
veniret, perpetuaret, atque adeo Ecclesi dilect perpetuar por los siglos, hasta su vuelta, el sacrificio de
spons memoriale concrederet mortis et la cruz y a confiar as a su Esposa, la Iglesia, el memorial
resurrectionis su"2. de su muerte y resurreccin"2.
Quod sic a Concilio docetur, id formulis Miss Lo que ensea el Concilio, aparece continuamente en las
continenter exprimitur. Etenim doctrina, qu hac frmulas de la Misa. En efecto, la doctrina que el
sententia, iam in antiquo Sacramentario, vulgo antiguo Sacramentario Leoniano expresaba en la
Leoniano nuncupato, exstante, presse significatur: frmula: "Cada vez que se celebra el memorial de este
3
"quoties huius hosti commemoratio celebratur, sacrificio, se realiza la obra de nuestra redencin" ,
3
opus nostr redemptionis exercetur" , apte aparece de modo claro y preciso en las Plegarias
accurateque explicatur in Precibus eucharisticis; in eucarsticas; en ellas, el sacerdote, a la vez que realiza la
his enim sacerdos, dum anamnesin peragit, ad Deum "anmnesis", se dirige a Dios en nombre de todo el
nomine etiam totius populi conversus, ei gratias pueblo, le da gracias y le ofrece el sacrificio vivo y santo,
persolvit et sacrificium offert vivum et sanctum, a saber: la oblacin de la Iglesia y la Vctima por cuya
oblationem scilicet Ecclesi et hostiam, cuius inmolacin el mismo Dios quiso devolvernos su
4 4
immolatione ipse Deus voluit placari , atque orat, ut amistad ; y pide que el Cuerpo y Sangre de Cristo sean
Corpus et Sanguis Christi sint Patri sacrificium sacrificio agradable al Padre y salvacin para todo el
5
acceptabile et toti mundo salutare . mundo.
Ita in novo Missali lex orandi Ecclesi respondet De este modo, en el nuevo Misal, la lex orandi de la
perenni legi credendi, qua nempe monemur unum et Iglesia responde a su perenne lex credendi, la cual nos
idem esse, excepta diversa offerendi ratione, crucis recuerda que, salvo el modo diverso de ofrecer,
sacrificium eiusque in Missa sacramentalem constituyen un mismo y nico sacrificio el de la cruz y su
renovationem, quam in Cena novissima Christus renovacin sacramental en la Misa, instituida por el
Dominus instituit Apostolisque faciendam mandavit Seor en la ltima Cena con el mandato conferido a los
in sui memoriam, atque proinde Missam simul esse Apstoles de celebrarla en su conmemoracin; y que,
sacrificium laudis, gratiarum actionis, propitiatorium consiguientemente, la Misa es al mismo tiempo
et satisfactorium. sacrificio de alabanza, de accin de gracias, propiciatorio
y satisfactorio.

DAL.001.IGMR 5
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

3. Mirabile etiam mysterium prsenti realis 3. El misterio admirable de la presencia real de Cristo
Domini sub speciebus eucharisticis, a Concilio bajo las especies eucarsticas, reafirmado por el Concilio
Vaticano II6 aliisque Ecclesi Magisterii documentis7 Vaticano II6 y otros documentos del Magisterio de la
eodem sensu eademque sententia, quibus Concilium Iglesia7 en el mismo sentido y con los mismos trminos
Tridentinum id credendum proposuerat8, que el Concilio de Trento lo declar materia de fe8, se ve
confirmatum, in Miss celebratione declaratur non expresado tambin en la celebracin de la Misa por las
solum ipsis verbis consecrationis, quibus Christus per palabras de la consagracin que hacen presente a Cristo
transubstantiationem prsens redditur, sed etiam por la transubstanciacin, y, adems, por los signos de
sensu et exhibitione summ reverenti et suma reverencia y adoracin que tienen lugar en la
adorationis, qu in Liturgia eucharistica fieri Liturgia eucarstica. Tal es el motivo de impulsar al
contingit. Eadem de causa populus christianus pueblo cristiano a que ofrezca especial tributo de
adducitur, ut feria V Hebdomad sanct in Cena adoracin a este admirable Sacramento en el da del
Domini, et in sollemnitate Ss.mi. Corporis et Jueves Santo y en la solemnidad del Santsimo Cuerpo y
Sanguinis Christi, hoc admirabile Sacramentum Sangre de Cristo.
peculiarem in modum excolat adorando.
4. Natura vero sacerdotii ministerialis, quod episcopi 4. La naturaleza del sacerdocio ministerial, propia del
et presbyteri proprium est, qui in persona Christi Obispo y del presbtero, que in persona Christi, ofrecen
sacrificium offerunt ctuique populi sancti el sacrificio y presiden la asamblea del pueblo santo,
prsident, in ipsius ritus forma, e prstantiore loco queda esclarecida en la disposicin del mismo rito por la
et munere eiusdem sacerdotis elucet. Huius vero preeminencia del lugar reservado al sacerdote y por la
muneris rationes edicuntur et perspicue ac fusius funcin que desempea. El contenido de esta funcin se
explanantur in gratiarum actione Miss chrismatis, ve expresado con particular claridad y amplitud en el
feria V Hebdomad sanct; quo videlicet die prefacio de la Misa crismal del Jueves Santo, da en que
institutio sacerdotii commemoratur. In illa enim se conmemora la institucin del sacerdocio. En dicho
collatio potestatis sacerdotalis per manuum prefacio se declara la transmisin de la potestad
impositionem facta illustratur; atque ipsa potestas, sacerdotal por la imposicin de las manos,
singulis officiis recensitis, describitur, qu est enumerndose cada uno de los cometidos de esta
continuatio potestatis Christi, Summi Pontificis Novi potestad, que es continuacin de la de Cristo, Sumo
Testamenti. Pontfice del Nuevo Testamento.
5. Sed hac sacerdotii ministerialis natura etiam aliud 5. Pero hay algo distinto y muy digno de estima que se
quiddam, magni sane faciendum, in sua luce capta a partir de esta naturaleza del sacerdocio
collocatur, id est regale sacerdotium fidelium, ministerial: es el sacerdocio real de los fieles, cuya
quorum sacrificium spirituale per episcopi et ofrenda espiritual se consuma en la unin con el
presbyterorum ministerium in unione cum sacrificio sacrificio de Cristo, nico Mediador, por el ministerio del
Christi, unici Mediatoris, consummatur9. Namque Obispo y de los presbteros9. La celebracin eucarstica,
celebratio Eucharisti est actio Ecclesi univers; en efecto, es accin de la Iglesia universal, y en ella
in qua unusquisque solum et totum id agat, quod ad habr de realizar cada uno todo y slo lo que de hecho
ipsum pertinet, respectu habito gradus eius in le compete conforme al grado en que se encuentra
populo Dei. Quo efficitur, ut etiam rationes qudam situado dentro del pueblo de Dios. De aqu la necesidad
celebrationis magis attendantur, quibus sculorum de prestar una particular atencin a determinados
decursu interdum est minor cura adhibita. Hic enim aspectos de la celebracin que en el decurso de los
populus est populus Dei, Sanguine Christi acquisitus, siglos no han sido tenidos muy en cuenta. Se trata nada
a Domino congregatus, eius verbo nutritus, populus menos que del pueblo de Dios, adquirido por la Sangre
ad id vocatus, ut preces totius famili human ad de Cristo, congregado por el Seor, que lo alimenta con
Deum admoveat, populus, qui pro mysterio salutis su palabra; pueblo que ha recibido el llamamiento de
gratias in Christo agit eius sacrificium offerendo, presentar a Dios todas las peticiones de la familia
populus denique, qui per Communionem Corporis et humana; pueblo que, en Cristo, da gracias por el
Sanguinis Christi in unum coalescit. Qui populus, licet misterio de la salvacin ofreciendo su sacrificio; pueblo
origine sua sit sanctus, tamen per ipsam finalmente que por la Comunin de su Cuerpo y Sangre
participationem consciam, actuosam et fructuosam se consolida en la unidad. Y este pueblo, aunque sea
mysterii eucharistici in sanctitate continenter santo por su origen, sin embargo, crece de continuo en
crescit10. santidad por la participacin consciente, activa y
fructuosa en el misterio eucarstico10.

Traditio non intermissa declaratur


6. Cum prcepta enuntiaret, quibus Ordo Miss 6. Al establecer las normas a seguir en la revisin del

6 DAL.001.IGMR
PROMIUM

recognosceretur, Concilium Vaticanum II prter alia Ordinario de la Misa, el Concilio Vaticano II determin,
mandavit quoque, ut ritus nonnulli restituerentur entre otras cosas, que algunos ritos "fueran
"ad pristinam sanctorum Patrum normam"11, iisdem restablecidos conforme a la primitiva norma de los
11
videlicet usum verbis ac S. Pius V in Constitutione santos Padres" , haciendo uso de las mismas palabras
Apostolica "Quo primum" inscriptis, qua anno 1570 empleadas por san Po V en la Constitucin Apostlica
Missale Tridentinum est promulgatum. Ob hanc vero Quo primum al promulgar en 1570 el Misal Tridentino.
ipsam verborum convenientiam notari potest, qua El que ambos Misales Romanos convengan en las
ratione ambo Missalia Romana, quamvis mismas palabras puede ayudar a comprender cmo,
intercesserint quattuor scula, qualem et parem pese a mediar entre ellos una distancia de cuatro siglos,
complectantur traditionem. Si autem huius ambos recogen una misma tradicin. Y si se analiza el
traditionis ponderentur interiora elementa, contenido interior de esta tradicin, se ve tambin con
intellegitur etiam, quam egregie ac feliciter prius cunto acierto el nuevo Misal completa al anterior.
perficiatur altero.
7. Temporibus sane difficilibus, quibus catholica fides 7. En aquellos momentos difciles, en que se pona en
de indole sacrificali Miss, de ministeriali crisis la fe catlica acerca de la naturaleza sacrificial de
sacerdotio, de reali et perpetua Christi sub la Misa, del sacerdocio ministerial y de la presencia real
eucharisticis speciebus prsentia in discrimen fuerat y permanente de Cristo bajo las especies eucarsticas, lo
adducta, id S. Pii V imprimis intererat, ut que san Po V se propuso en primer trmino fue
recentiorem traditionem, immerito oppugnatam, salvaguardar los ltimos pasos de una tradicin atacada
servaret, minimis tantummodo ritus sacri sin verdadera razn, y, por este motivo, slo se
mutationibus inductis. Re quidem vera Missale illud introdujeron pequesimos cambios en el rito sagrado.
anni 1570 paulum admodum distat a primo omnium En realidad, el Misal promulgado en 1570 apenas se
anno 1474 typis edito Missali, quod vicissim fideliter diferencia del primer Misal que apareci impreso en
quidem repetit Missale temporis Innocentii PP. III. 1474, el cual, a su vez, reproduce fielmente el Misal de
Codices insuper Bibliothec Vatican, quamquam la poca de Inocencio III. Se dio el caso, adems, de que
aliquot intulerant locutionum emendationes, haud los cdices de la Biblioteca Vaticana sirvieron para
tamen permiserunt, ut in illa pervestigatione " corregir algunas expresiones, pero esta investigacin de
veterum et probatorum auctorum " plus quam "antiguos y probados autores" se redujo a los
liturgici commentarii medi tatis inquirerentur. comentarios litrgicos de la Edad Media.
8. Hodie, contra, illa "sanctorum Patrum norma", 8. Hoy, en cambio, la "norma de los santos Padres", que
quam sectabantur Missalis S. Pii V emendatores, trataron de seguir aquellos que propusieron las
locupletata est innumerabilibus eruditorum scriptis. enmiendas del Misal de san Po V, se ha visto
Postquam enim Sacramentarium Gregorianum enriquecida con numerossimos trabajos de
nuncupatum anno 1571 primum editum est, vetera investigacin. Al Sacramentario llamado Gregoriano,
Sacramentaria Romana et Ambrosiana critica arte editado por primera vez en 1571, han seguido los
spe typis sunt divulgata, perinde ac vetusti libri antiguos Sacramentarios Romanos y Ambrosianos,
liturgici Hispani et Gallicani, qui plurimas preces non repetidas veces publicados en edicin crtica, as como
levis prstanti spiritualis, eo usque ignoratas, in los antiguos libros litrgicos de Espaa y de las Galias,
conspectum produxerunt. que han aportado muchsimas oraciones de gran belleza
espiritual, ignoradas anteriormente.
Traditiones pariter priscorum sculorum, antequam Hoy, gracias al hallazgo de tantos documentos litrgicos
ritus Orientis et Occidentis constituerentur, nunc se conocen mejor las tradiciones de los primitivos siglos,
idcirco melius cognoscuntur, quod tot reperta sunt anteriores a la constitucin de los ritos de Oriente y de
documenta liturgica. Occidente.
Prterea progredientia sanctorum Patrum studia Adems, con los progresivos estudios de los santos
theologiam mysterii eucharistici lumine perfuderunt Padres, la teologa del misterio eucarstico ha recibido
doctrin Patrum in antiquitate christiana nuevos esclarecimientos, provenientes de la doctrina de
excellentissimorum, uti S. Ireni, S. Ambrosii, S. los ms ilustres Padres de la antigedad cristiana, como
Cyrilli Hierosolymitani, S. Ioannis Chrysostomi. san Ireneo, san Ambrosio, san Cirilo de Jerusaln, san
Juan Crisstomo.
9. Quapropter "sanctorum Patrum norma" non 9. Por tanto, la "norma de los santos Padres" pide algo
postulat solum, ut conserventur ea, qu maiores ms que la conservacin del legado transmitido por
nostri proximi tradiderint, sed ut comprehendantur nuestros inmediatos predecesores; exige abarcar y
altiusque perpendantur cuncta prterita Ecclesi estudiar a fondo todo el pasado de la Iglesia y todas las
tempora ac modi universi, quibus unica eius fides formas de expresin que la fe nica ha tenido en

DAL.001.IGMR 7
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

declarata est in humani civilisque cultus formis tam contextos humanos y culturales tan diferentes entre s,
inter se differentibus, quippe qu vigerent in como pueden ser los correspondientes a las regiones
regionibus semiticis, grcis, latinis. Amplior autem semticas, griegas y latinas. Con esta perspectiva ms
hic prospectus cernere nos sinit, quemadmodum amplia, hoy podemos ver cmo el Espritu Santo suscita
Spiritus Sanctus prstet populo Dei mirandam en el pueblo de Dios una fidelidad admirable en
fidelitatem in conservando immutabili fidei deposito, conservar inmutable el depsito de la fe en medio de
licet permagna sit precum rituumque varietas. tanta variedad de ritos y oraciones.

Ad novas rerum condiciones accommodatio


10. Novum igitur Missale, dum testificatur legem 10. El nuevo Misal, que testifica la lex orandi de la Iglesia
orandi Ecclesi Roman, fideique depositum a Romana y conserva el depsito de la fe transmitido en
Conciliis recentioribus traditum tutatur, ipsum los ltimos Concilios, supone al mismo tiempo un paso
vicissim magni momenti gradum designat in liturgica importantsimo en la tradicin litrgica.
traditione.
Cum enim Patres Concilii Vaticani II asseverationes Es verdad que los Padres del Concilio Vaticano II
dogmaticas Concilii Tridentini iterarunt, in longe alia reiteraron las afirmaciones dogmticas del Concilio de
mundi tate sunt locuti; qua de causa in re pastorali Trento; pero tuvieron que hablar en un momento
valuerunt afferre proposita et consilia, qu ante histrico muy distinto, y por ello hubieron de aportar
quattuor scula ne prvideri quidem potuerunt. planes y orientaciones pastorales totalmente
imprevisibles hace cuatro siglos.
11. Agnoverat iam Tridentinum Concilium magnam 11. El Concilio de Trento ya haba cado en la cuenta de
utilitatem catecheticam, qu in Miss celebratione la utilidad del gran caudal catequtico de la Misa; pero
contineretur; unde tamen colligere omnia no le fue posible descender a todas las consecuencias de
consectaria, ad vit usum quod attinet, nequibat. A orden prctico. De hecho, muchos deseaban, ya
multis reapse flagitabatur, ut sermonem vulgarem in entonces, que se permitiera emplear la lengua del
sacrificio eucharistico peragendo usurpari liceret. Ad pueblo en la celebracin eucarstica. Pero el Concilio,
talem quidem postulationem, Concilium, rationem teniendo en cuenta las circunstancias que concurran en
ducens adiunctorum illa tate obtinentium, sui aquellos momentos, se crey en la obligacin de volver
officii esse arbitrabatur doctrinam Ecclesi a inculcar la doctrina tradicional de la Iglesia, segn la
tralaticiam denuo inculcare, secundum quam cual el sacrificio eucarstico es, ante todo, accin de
sacrificium eucharisticum imprimis Christi ipsius est Cristo mismo, y, por tanto, su eficacia intrnseca no se
actio, cuius proinde efficacitas propria eo modo non ve afectada por el modo de participar seguido por los
afficitur, quo fideles eiusdem fiunt participes. Idcirco fieles. En consecuencia, se expres de modo firme y
firmis hisce simulque moderatis verbis edictum est: moderado con estas palabras: "Aunque la Misa contiene
"Etsi Missa magnam contineat populi fidelis mucha materia de instruccin para el pueblo, sin
eruditionem, non tamen expedire visum est embargo, no pareci conveniente a los Padres que,
Patribus, ut vulgari passim lingua celebraretur"12. como norma general, se celebrase en lengua vulgar"12.
Atque condemnandum esse pronuntiavit eum, qui Conden, adems, al que juzgase "ser reprobable el rito
censeret "Ecclesi Roman ritum, quo submissa de la Iglesia Romana por el cual la parte
voce pars Canonis et verba consecrationis correspondiente al canon y las palabras de la
proferuntur, damnandum esse; aut lingua tantum consagracin se pronuncian en voz baja; o que la Misa
vulgari Missam celebrari debere"13. Nihilominus, exige ser celebrada en lengua vulgar"13. Y, no obstante,
dum hinc vetuit in Missa lingu vernacul usum, si por un motivo prohiba el uso de la lengua verncula
illinc animarum pastores eius in locum congruentem en la Misa, por otro, en cambio, mandaba que los
substituere catechesim iussit: "Ne oves Christi pastores de almas procurasen suplirlo con la oportuna
esuriant ... mandat sancta Synodus pastoribus et catequesis: "A fin de que las ovejas de Cristo no
singulis curam animarum gerentibus, ut frequenter padezcan hambre..., manda el santo Snodo a los
inter Missarum celebrationem vel per se vel per pastores y a cuantos tienen cura de almas que
alios, ex his, qu in Missa leguntur, exponant atque frecuentemente en la celebracin de la Misa, bien por
inter cetera sanctissimi huius sacrificii mysterium s, bien por medio de otros, hagan una exposicin sobre
aliquod declarent, diebus prsertim dominicis et algo de lo que en la Misa se lee, y, adems, expliquen
14
festis" . alguno de los misterios de este santsimo sacrificio,
principalmente en los domingos y das festivos"14.
12. Propterea congregatum, ut Ecclesiam aptaret ad 12. El Concilio Vaticano II, congregado precisamente
proprii muneris apostolici necessitates hisce ipsis para adaptar la Iglesia a las necesidades que su
temporibus, Concilium Vaticanum II funditus cometido apostlico encuentra en estos tiempos, prest

8 DAL.001.IGMR
PROMIUM

perspexit, quemadmodum Tridentinum, una detenida atencin al carcter didctico y pastoral


didascalicam et pastoralem indolem sacr de la sagrada Liturgia15, lo mismo que el Concilio de
Liturgi15. Et, cum nemo catholicorum esset, qui Trento. Aunque ningn catlico negaba la legitimidad y
legitimum efficacemque ritum sacrum negaret lingua eficacia del sagrado rito celebrado en latn, no obstante,
latina peractum, concedere etiam valuit: "Haud raro se encontr en condiciones de reconocer que
lingu vernacul usurpatio valde utilis apud "frecuentemente el empleo de la lengua verncula
populum exsistere possit", eiusque adhibend puede ser de gran utilidad para el pueblo", y autoriz
facultatem dedit16. Flagrans illud studium, quo hoc dicho empleo16. El inters con que en todas partes se
consultum ubivis est susceptum, profecto effecit ut, acogi esta determinacin fue muy grande, y as, bajo la
ducibus Episcopis atque ipsa Apostolica Sede, direccin de los Obispos y de la misma Sede Apostlica,
univers liturgic celebrationes quas populus ha podido llegarse a que se realicen en lengua verncula
participaret, exsequi liceret vulgari sermone, quo todas las celebraciones litrgicas en las que el pueblo
plenius intellegeretur mysterium, quod celebraretur. participa, con el consiguiente conocimiento mayor del
misterio celebrado.
13. Verumtamen, cum lingu vernacul usus in 13. Aunque el uso de la lengua verncula en la sagrada
sacra Liturgia instrumentum sit, quamvis magni Liturgia es un instrumento de suma importancia para
momenti, quo apertius exprimeretur catechesis expresar ms abiertamente la catequesis del misterio
mysterii, qu in celebratione continetur, Concilium contenida en la celebracin, el Concilio Vaticano II
Vaticanum II admonuit prterea, ut aliqua Tridentini advirti tambin que deban ponerse en prctica
prscripta, quibus non omnibus locis erat algunas prescripciones del Tridentino no en todas partes
obtemperatum, ad exitum deducerentur, veluti acatadas, como la homila en los domingos y das
homilia diebus dominicis et festis habenda17 et
17
festivos , y la posibilidad de intercalar moniciones entre
facultas inter ipsos sacros ritus quasdam monitiones los mismos ritos sagrados18.
intericiendi18.
Potissimum vero Concilium Vaticanum II, a quo Con mayor inters an, el Concilio Vaticano II,
suadebatur "illa perfectior Miss participatio, qua consecuente en presentar como "el modo ms perfecto
fideles post Communionem sacerdotis ex eodem de participacin aqul en que los fieles, despus de la
sacrificio Corpus dominicum sumunt"19, incitavit, ut Comunin del sacerdote, reciben el Cuerpo del Seor
aliud optatum Patrum Tridentinorum in rem consagrado en la misma Misa"19, exhorta a llevar a la
transferretur, ut scilicet ad sacram Eucharistiam prctica otro deseo ya formulado por los Padres del
plenius participandam "in singulis Missis fideles Tridentino: que para participar de un modo ms pleno
adstantes non solum spirituali affectu, sed "en la Misa no se contenten los fieles con comulgar
sacramentali etiam Eucharisti perceptione espiritualmente, sino que reciban sacramentalmente la
communicarent"20. Comunin eucarstica"20.
14. Eodem quidem animo ac studio pastorali 14. Movido por el mismo espritu y por el mismo inters
permotum, Concilium Vaticanum II nova ratione pastoral del Tridentino, el Concilio Vaticano II pudo
expendere potuit institutum Tridentinum de abordar desde un punto de vista distinto lo establecido
Communione sub utraque specie. Etenim, quoniam por aqul acerca de la comunin bajo las dos especies.
hodie in dubium minime revocantur doctrin Al no haber hoy quien ponga en duda los principios
principia de plenissima vi Communionis, qua doctrinales del valor pleno de la comunin eucarstica
Eucharistia sub una specie panis suscipitur, permisit recibida bajo la sola especie de pan, permiti en algunos
interdum Communionem sub utraque specie, cum casos la comunin bajo ambas especies, a saber,
scilicet, per declaratiorem signi sacramentalis siempre que por esta ms clara manifestacin del signo
formam, opportunitas peculiaris offerretur altius sacramental los fieles tengan ocasin de captar mejor el
intellegendi mysterii, quod fideles participarent21. misterio en el que participan21.
15. Hoc pacto, dum fida permanet Ecclesia suo 15. De esta manera, la Iglesia, que conservando "lo
muneri ut magistr veritatis, custodiens "vetera", id antiguo", es decir, el depsito de la tradicin,
est depositum traditionis, officium quoque explet permanece fiel a su misin de ser maestra de la verdad,
considerandi prudenterque adhibendi "nova" (cf. Mt cumple tambin con su deber de examinar y emplear
13, 52). prudentemente "lo nuevo" (cf. Mt 13, 52).
Pars enim qudam novi Missalis preces Ecclesi As, una parte del nuevo Misal presenta unas oraciones
apertius ordinat ad temporis nostri necessitates; de la Iglesia ms abiertamente orientadas a las
cuius generis sunt potissimum Miss rituales et pro necesidades actuales: tales son, principalmente, las
variis necessitatibus, in quibus traditio et novitas Misas rituales y por diversas necesidades, en las que
opportune inter se sociantur. Itaque, dum complures oportunamente se combinan lo tradicional y lo nuevo.

DAL.001.IGMR 9
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

dictiones integr manserunt ex antiquissima haust Mientras que algunas expresiones provenientes d la ms
Ecclesi traditione, per ipsum spius editum antigua tradicin de la Iglesia han permanecido intactas,
Missale Romanum patefacta, ali plures ad como puede verse por el mismo Misal Romano,
hodierna requisita et condiciones accommodat reeditado tantas veces, otras muchas expresiones han
sunt, ali, contra, uti orationes pro Ecclesia, laicis, sido acomodadas a las actuales necesidades y
operis humani sanctificatione, omnium gentium circunstancias, y otras, en cambio, como las oraciones
communitate, necessitatibus quibusdam nostr por la Iglesia, por los laicos, por la santificacin del
tatis propriis, ex integro sunt context, sumptis trabajo humano, por la comunidad de naciones, por
cogitationibus ac spe ipsis locutionibus ex algunas necesidades peculiares de nuestro tiempo, han
recentibus Concilii documentis. sido elaboradas ntegramente, tomando ideas y hasta
las mismas expresiones muchas veces de los recientes
documentos conciliares.
Ob eandem porro stimationem novi status mundi, Al hacer uso de los textos de una tradicin antiqusima,
qui nunc est, in vetustissim traditionis textuum teniendo tambin en cuenta la nueva situacin del
usu, nulla prorsus videbatur inferri iniuria tam mundo, segn hoy se presenta, se han podido cambiar
venerando thesauro, si qudam sententi ciertas expresiones. sin que aparezca como
immutarentur, quo convenientius sermo ipse cum menosprecio a tan venerable tesoro, con el fin de
hodiern theologi lingua concineret referretque acomodarlas al lenguaje teolgico actual y a la presente
ex veritate condicionem disciplin Ecclesi disciplina de la Iglesia. Por ejemplo, han sido
prsentem. Hinc dicta nonnulla, ad existimationem modificadas algunas de las relativas a la consideracin y
et usum bonorum terrestrium attinentia, sunt uso de los bienes terrenos, otras que se refieren a cierta
mutata, haud secus ac nonnulla, qu exterioris forma de penitencia corporal, propias de otros tiempos.
quandam pnitenti formam prodebant aliarum
Ecclesi tatum propriam.
Hoc denique modo norm liturgic Concilii Se ve, pues, cmo las normas litrgicas del Concilio de
Tridentini pluribus sane in partibus complet et Trento han sido en gran parte completadas y
perfect sunt normis Concilii Vaticani II, quod ad perfeccionadas por las del Vaticano II, que condujo a
exitum perduxit conatus ad sacram Liturgiam fideles trmino los esfuerzos para conseguir un mayor
propius admovendi, qui per hc quattuor scula acercamiento de los fieles a la Liturgia, esfuerzos
sunt suscepti, prsertim vero recentiore tate, realizados a lo largo de cuatro siglos, y sobre todo en los
maxime studio rei liturgic a S. Pio X eiusque ltimos tiempos, debido principalmente al inters por la
Successoribus promoto. liturgia que suscitaron san Po X y sus sucesores.

10 DAL.001.IGMR
CAPUT I
DE CELEBRATIONIS EUCHARISTIC MOMENTO ET DIGNITATE
16. Celebratio Miss, ut actio Christi et populi Dei 16. La celebracin de la Misa, como accin de Cristo y
hierarchice ordinati, centrum est totius vit del pueblo de Dios ordenado jerrquicamente, es el
christian pro Ecclesia tum universa tum locali, ac centro de toda la vida cristiana para la Iglesia, universal
22
pro singulis fidelibus . In ea enim culmen habetur et y local, y para todos los fieles individualmente22, ya que
actionis qua Deus in Christo mundum sanctificat, et en ella se culmina la accin con que Dios santifica al
cultus quem homines exhibent Patri, eum per mundo en Cristo, y el culto que los hombres tributan al
Christum Dei Filium in Spiritu Sancto adorantes23. In Padre, adorndole por medio de Cristo, Hijo de Dios, en
ea insuper mysteria redemptionis ita per anni el Espritu Santo23. Adems, de tal modo se recuerdan
circulum recoluntur, ut quodammodo prsentia en ella los misterios de la Redencin a lo largo del ao,
reddantur24. Ceter autem actiones sacr et omnia 24
que, en cierto modo, se nos hacen presentes . Todas
opera christian vit cum ea cohrent, ex ea las dems acciones sagradas y cualesquiera obras de la
profluunt et ad eam ordinantur25. vida cristiana se relacionan con ella, proceden de ella y a
ella se ordenan25.
17. Maxime proinde interest ut celebratio Miss seu 17. Es, por tanto, de sumo inters que de tal modo se
Cen dominic ita ordinetur, ut sacri ministri atque ordene la celebracin de la Misa o Cena del Seor que
fideles, illam pro sua condicione participantes, eos ministros sagrados y fieles, participando cada uno segn
fructus plenius exinde capiant26, ad quos obtinendos su condicin, reciban de ella con ms plenitud los
Christus Dominus sacrificium eucharisticum sui frutos26 para cuya consecucin instituy Cristo nuestro
Corporis et sui Sanguinis instituit illudque, velut Seor el sacrificio eucarstico de su Cuerpo y Sangre y
memoriale passionis et resurrectionis su, Ecclesi confi este sacrificio, como un memorial de su pasin y
dilect spons concredidit27. resurreccin, a la Iglesia, su amada Esposa27.
18. Quod apte fiet si, attentis natura aliisque 18. Todo esto se podr conseguir si, mirando a la
adiunctis uniuscuiusque ctus liturgici, universa naturaleza y dems circunstancias de cada asamblea
celebratio ita disponatur, ut consciam illam, litrgica, toda la celebracin se dispone de modo que
actuosam atque plenam participationem fidelium favorezca la consciente, activa y plena participacin de
inducat, corporis nempe et animi, fide, spe et los fieles, es decir, esa participacin de cuerpo y alma,
caritate ferventem, qu ab Ecclesia exoptatur et ab ferviente de fe, esperanza y caridad, que es la que la
ipsa celebrationis natura postulatur, et ad quam Iglesia desea, la que reclama su misma naturaleza y a la
populus christianus vi baptismatis ius habet et que tiene derecho y deber, el pueblo cristiano, por
officium28. fuerza del bautismo28.

19. Quamvis fidelium prsentia et actuosa 19. Aunque en algunas ocasiones no es posible la
participatio, qu ecclesialem celebrationis naturam presencia y la activa participacin de los fieles, cosas
apertius manifestant29, aliquando non possint ambas que manifiestan mejor que ninguna otra la
haberi, eucharistica celebratio sua efficacia et naturaleza eclesial de la accin Litrgica29, sin embargo,
dignitate semper est prdita, quippe qu sit actus la celebracin eucarstica no pierde por ello su eficacia y
Christi et Ecclesi, in quo sacerdos munus suum dignidad, ya que es un acto de Cristo y de la Iglesia, en la
prcipuum adimplet et semper agit pro salute que el sacerdote cumple su principal ministerio y obra
populi. siempre por la salvacin del pueblo.
Ipsi ergo commendatur ut sacrificium eucharisticum Se le recomienda, por eso, que celebre el sacrificio
etiam cotidie, pro posse, celebret30. eucarstico, incluso diariamente, en cuanto sea
posible30.
20. Cum autem Eucharisti celebratio, sicut et 20. Y, puesto que la celebracin eucarstica, como toda
universa Liturgia, fiat per signa sensibilia, quibus la Liturgia, se realiza por signos sensibles, con los que la
fides alitur, roboratur et exprimitur31, maxime fe se alimenta, se robustece y se expresa31, se debe
curandum est eas formas et elementa ab Ecclesia poner todo el esmero posible para que sean
proposita seligi et ordinari, qu, attentis seleccionadas y ordenadas aquellas formas y elementos
personarum et locorum adiunctis, actuosam et propuestos por la Iglesia que, segn las circunstancias
plenam participationem intensius foveant et de personas y lugares, favorezcan ms directamente la
activa y plena participacin de los fieles, y respondan

DAL.001.IGMR 11
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

fidelium utilitati spirituali aptius respondeant. mejor a su aprovechamiento espiritual.


21. Hc itaque Institutio eo spectat ut tum 21. De ah que esta Ordenacin general mire, por un
lineamenta generalia prbeat, quibus Eucharisti lado, a exponer las directrices generales, segn las
celebratio apte ordinetur, tum regulas exponat, cuales quede bien ordenada la celebracin de la
quibus singul celebrationis form disponantur32. Eucarista, y, por otro, a proponer las normas a las que
habr de acomodarse cada una de las formas de
celebracin32.
22. Summi autem momenti est Eucharisti 22. Es de suma importancia la celebracin de la
celebratio in Ecclesia particulari. Eucarista en la Iglesia particular.
Episcopus enim dicesanus, primus mysteriorum En efecto, el Obispo diocesano, en cuanto primer
Dei dispensator in Ecclesia particulari sibi commissa, dispensador de los misterios de Dios, es el moderador,
moderator est, promotor et custos totius vit promotor y custodio de toda la vida litrgica en la Iglesia
liturgic33. In celebrationibus qu, ipso prsidente, particular a l confiada33. El misterio de la Iglesia se
aguntur, prsertim vero in celebratione pone de manifiesto en las celebraciones que se realizan,
eucharistica, qu ab ipso agitur, presbyterio, presididas por l, sobre todo en la celebracin
diaconis et populo participantibus, mysterium eucarstica que l realiza con la participacin del
Ecclesi manifestatur. Quare huiusmodi Missarum presbiterio, los diconos y el pueblo. Por eso, estas
sollemnia exemplo esse debent univers dicesi. celebraciones solemnes de la Eucarista han de ser
ejemplares para toda la dicesis.
Eius ergo est animum intendere ut presbyteri, A l le corresponde procurar que los presbteros, los
diaconi et christifideles laici, genuinum sensum diconos y los fieles laicos consigan siempre una
rituum et textuum liturgicorum penitius semper inteligencia profunda del genuino sentido de los ritos y
comprehendant et ita ad actuosam et fructuosam de los textos litrgicos y se vean de este modo atrados
Eucharisti celebrationem ducantur. Eundem in hacia una consciente y fructuosa celebracin de la
finem invigilet ut ipsarum celebrationum dignitas Eucarista. Para conseguir este mismo fin, cuide de
augeatur, ad quam promovendam loci sacri, music incrementar la dignidad de esas celebraciones, a lo cual
et artis pulchritudo quamplurimum conferat. contribuye no poco la belleza del lugar sagrado, de la
msica y del arte.
23. Quo insuper celebratio prscriptis et spiritui 23. En esta Ordenacin general y en el Ordinario de la
sacr Liturgi plenius respondeat, eiusque Misa se exponen algunas acomodaciones y
efficacitas pastoralis augeatur, in hac Institutione adaptaciones para que la celebracin responda ms
generali et in Ordine Miss, aliqu plenamente a las prescripciones y al espritu de la
accommodationes et aptationes exponuntur. sagrada liturgia, y aumente su eficacia pastoral.
24. H aptationes, ut plurimum, in electione 24. Tales adaptaciones consisten, por lo general, en la
consistunt quorundam rituum aut textuum, id est eleccin de algunos ritos y textos, es decir, cantos,
cantuum, lectionum, orationum, monitionum et lecturas, oraciones, moniciones y gestos que mejor
gestuum, qui sint necessitatibus, prparationi et respondan a las necesidades, preparacin e idiosincrasia
ingenio participantium magis respondentes, quique de los participantes y cuya aplicacin corresponde al
sacerdoti celebranti committuntur. Attamen sacerdote celebrante. Recuerde, sin embargo, que l se
meminerit sacerdos se servitorem esse sacr halla al servicio de la sagrada Liturgia y no le es lcito
Liturgi, sibique quidquam proprio marte in Miss aadir, quitar, ni cambiar nada segn su propio gusto en
celebratione addere, demere vel aut mutare non la celebracin de la Misa34.
licere34.
25. Insuper in Missali suo loco aptationes qudam 25. Adems, en el Misal se indican en su lugar algunas
innuuntur qu, iuxta Constitutionem de sacra adaptaciones que competen, segn la Constitucin
Liturgia, respective competunt aut Episcopo sobre la sagrada Liturgia, al Obispo diocesano o a la
dicesano aut Conferenti Episcoporum35 (cf. infra, Conferencia de los Obispos35 (cf. nn. 387, 388-393).
nn. 387, 388-393).
26. Quod autem ad varietates et adaptationes 26. Respecto a las variaciones y adaptaciones de ms
profundiores attinet, qu ad traditiones et ingenium relieve, que sea preciso introducir para que la liturgia
populorum et regionum attendant, ad mentem art. responda a las tradiciones e idiosincrasia de los pueblos
40 Constitutionis de sacra Liturgia pro utilitate vel y regiones, a tenor del artculo 40 de la Constitucin de
necessitate introducendas, ea serventur qu in la Sagrada Liturgia, tngase en cuenta tanto lo que
Instructione "De Liturgia Romana et inculturatione"36 establece la Instruccin "Liturgia romana e

12 DAL.001.IGMR
CAPUT I DE CELEBRATIONE EUCHARISTIC MOMENTO ET DIGNITATE

36
et infra (nn. 395-399) exponuntur. inculturacin" , como lo expuesto ms adelante (nn.
395-399).

DAL.001.IGMR 13
CAPUT II
DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS
I. DE GENERALI STRUCTURA MISS
27. In Missa seu Cena dominica populus Dei in unum 27. En la Misa o Cena del Seor el pueblo de Dios es
convocatur, sacerdote prside personamque Christi congregado, bajo la presidencia del sacerdote, que
gerente, ad memoriale Domini seu sacrificium acta en la persona de Cristo, para celebrar el memorial
eucharisticum celebrandum37. Quare de huiusmodi del Seor o sacrificio eucarstico37. De ah que sea
sanct Ecclesi coadunatione locali eminenter valet eminentemente vlida, cuando se habla de la asamblea
promissio Christi: " Ubi sunt duo vel tres congregati local de la santa Iglesia, aquella promesa de Cristo:
in nomine meo, ibi sum in medio eorum " (Mt 18, "Donde dos o tres estn reunidos en mi nombre, all
20). In Miss enim celebratione, in qua sacrificium estoy yo en medio de ellos" (Mt 18, 20). Pues en la
crucis perpetuatur38, Christus realiter prsens adest celebracin de la Misa, en la cual se perpeta el
in ipso ctu in suo nomine congregato, in persona sacrificio de la cruz38, Cristo est realmente presente en
ministri, in verbo suo, et quidem substantialiter et la misma asamblea congregada en su nombre, en la
continenter sub speciebus eucharisticis.39 persona del ministro, en su palabra y ciertamente de
una manera sustancial y permanente en las especies
eucarsticas.
28. Missa duabus partibus quodammodo constat, 28. La Misa podemos decir que consta de dos partes: la
liturgia nempe verbi et liturgia eucharistica, qu tam liturgia de la palabra y la liturgia eucarstica, tan
arcte inter se coniunguntur, ut unum actum cultus estrechamente unidas entre s, que constituyen un solo
efficiant40. Siquidem in Missa mensa tam verbi Dei acto de culto40, ya que en la Misa se dispone la mesa,
quam Corporis Christi paratur e qua fideles tanto de la palabra de Dios como del Cuerpo de Cristo,
instituantur et reficiantur41. Quidam autem ritus en la que los fieles encuentran instruccin y alimento41.
celebrationem aperiunt et concludunt. Otros ritos abren y concluyen la celebracin.

II. DE DIVERSIS ELEMENTIS MISS


De lectione verbi Dei eiusque explanatione
29. Cum sacr Scriptur in Ecclesia leguntur, Deus 29. Cuando se leen en la Iglesia las sagradas Escrituras,
ipse ad populum suum loquitur et Christus, prsens Dios mismo habla a su pueblo, y Cristo, presente en su
in verbo suo, Evangelium annuntiat. palabra, anuncia el Evangelio.
Ideoque lectiones verbi Dei, qu elementum maximi Por eso las lecturas de la palabra de Dios, que
momenti Liturgi prbent, cum veneratione ab proporcionan a la Liturgia un elemento de la mayor
omnibus sunt audiend. Quamvis autem verbum importancia, deben ser escuchadas por todos con
divinum in lectionibus sacr Scriptur ad omnes veneracin. Y aunque la palabra divina, en las lecturas
homines cuiusque temporis dirigatur iisque de la Sagrada Escritura, va dirigida a todos los hombres
intellegibile sit, eius tamen plenior intellegentia et de todos los tiempos y est al alcance de su
efficacitas expositione viva, id est homilia, utpote entendimiento, sin embargo, una mejor inteligencia y
parte actionis liturgic, fovetur42. eficacia se ven favorecidas con una explicacin viva, es
decir, con la homila, como parte que es de la accin
litrgica42.

De orationibus aliisque partibus ad sacerdotem pertinentibus


30. Inter ea qu sacerdoti tribuuntur, primum locum 30. Entre las atribuciones del sacerdote, ocupa el primer
obtinet Prex eucharistica, qu culmen est totius lugar la Plegaria eucarstica, que es el vrtice de toda la
celebrationis. Accedunt deinde orationes, idest celebracin. Hay que aadir a sta las oraciones, es
collecta, oratio super oblata et oratio post decir, la colecta, la oracin sobre las ofrendas y la
communionem. H preces a sacerdote, qui ctui oracin despus de la Comunin. Estas oraciones las
personam Christi gerens prest, ad Deum diriguntur dirige a Dios el sacerdote que preside la asamblea
nomine totius plebis sanct et omnium actuando en la persona de Cristo, en nombre de todo el
circumstantium43. Merito igitur "orationes pueblo santo y de todos los circunstantes43. Con razn,
prsidentiales" nominantur. pues, se denominan "oraciones presidenciales".

DAL.001.IGMR 15
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

31. Item ad sacerdotem, munere prsidis ctus 31. Igualmente corresponde al sacerdote, en cuanto que
congregati fungentem, spectat proferre quasdam ejerce el cargo de presidente de la asamblea reunida,
monitiones in ipso ritu prvisas. Ubi a rubricis decir algunas moniciones y frmulas de introduccin y
statuitur, celebranti licet eas aliquatenus aptare ut conclusin previstas en el mismo rito. Donde las
participantium captui respondeant; curet tamen rbricas lo establecen, al celebrante le es lcito
sacerdos ut sensum monitionis qu in Missali adaptarlas hasta cierto punto para que se ajusten a la
proponitur ipse semper servet eamque paucis verbis comprensin de los participantes; el sacerdote, sin
exprimat. Sacerdoti prsidi etiam spectat verbum embargo, procure guardar siempre el sentido de la
Dei moderari, necnon benedictionem finalem monicin que se propone en el Misal y, expresarlo en
impertire. Ipsi insuper licet, brevissimis verbis, pocas palabras. Compete asimismo al sacerdote que
introducere fideles in Missam diei, post salutationem preside moderar la celebracin de la palabra de Dios y
initialem et ante ritum pnitentialem; in liturgiam dar la bendicin final. Tambin le est permitido
verbi, ante lectiones; in Precem eucharisticam, ante introducir a los fieles en la Misa del da con brevsimas
Prfationem, numquam vero intra Precem ipsam; palabras, tras el saludo inicial y antes del acto
necnon universam actionem sacram, ante penitencial; en la liturgia de la palabra, antes de las
dimissionem, concludere. lecturas; en la Plegaria eucarstica, antes del prefacio,
pero nunca dentro de la misma; igualmente, dar por
concluida la entera accin sagrada, antes de la frmula
de despedida.
32. Natura partium "prsidentialium" exigit ut clara 32. La naturaleza de las intervenciones "presidenciales"
et elata voce proferantur et ab omnibus cum exige que se pronuncien claramente y en voz alta, y que
attentione auscultentur44. Proinde dum sacerdos eas todos las escuchen atentamente44. Por consiguiente,
profert ali orationes vel cantus non habeantur, mientras interviene el sacerdote, no se cante ni se rece
atque organum vel alia instrumenta musica sileant. otra cosa, y estn igualmente en silencio el rgano y
cualquier otro instrumento musical.
33. Sacerdos etenim, tamquam prses, nomine 33. El sacerdote no slo pronuncia oraciones como
Ecclesi et congregat communitatis preces presidente, en nombre de la Iglesia y de la comunidad
effundit, aliquando autem nomine dumtaxat suo, ut reunida, sino que tambin algunas veces lo hace a ttulo
ministerium suum maiore cum animi attentione et personal, para poder cumplir con su ministerio con
pietate adimpleat. Huiusmodi preces, qu ante mayor atencin y piedad. Estas oraciones, que se
lectionem Evangelii, in prparatione donorum, proponen antes de la lectura del evangelio, en la
necnon ante et post sacerdotis communionem preparacin de los dones y antes y despus de la
proponuntur, secreto dicuntur. comunin del sacerdote, se dicen en secreto.

De aliis formulis in celebratione occurrentibus


34. Cum Miss celebratio natura sua indolem 34. Puesto que la celebracin de la Misa, por su propia
"communitariam" habeat45, dialogis inter naturaleza, tiene carcter "comunitario"45, tienen una
celebrantem et fideles congregatos necnon gran fuerza los dilogos entre el sacerdote y los fieles
acclamationibus magna vis inhret46: etenim non congregados y asimismo las aclamaciones46. Ya que no
sunt tantum signa externa celebrationis communis, son solamente seales externas de una celebracin
sed communionem inter sacerdotem et populum comn, sino que fomentan y realizan la comunin entre
fovent et efficiunt. el sacerdote y el pueblo.
35. Acclamationes et responsiones fidelium 35. Las aclamaciones y respuestas de los fieles a los
salutationibus sacerdotis et orationibus illum saludos del sacerdote y a sus oraciones constituyen
participationis actuos gradum constituunt, qui in precisamente aquel grado de participacin activa que,
omni Miss forma a fidelibus congregatis en cualquier forma de Misa, se exige de los fieles
prstandus est, ut actio totius communitatis clare reunidos para que quede as expresada y fomentada la
exprimatur et foveatur47. accin de toda la comunidad47.
36. Ali partes, ad actuosam fidelium 36. Otras partes que son muy tiles para manifestar y
participationem manifestandam et fovendam valde favorecer la activa participacin de los fieles, y que se
utiles, qu universo ctui convocato tribuuntur, encomiendan a toda la asamblea convocada, son, sobre
sunt prsertim actus pnitentialis, professio fidei, todo, el acto penitencial, la profesin de fe, la oracin
oratio universalis et oratio dominica. de los fieles y la Oracin dominical.
37. Demum ex aliis formulis: 37. Finalmente, en cuanto a otras frmulas:

16 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

a) nonnull ritum seu actum per se stantem, uti a) Algunas tienen por s mismas el valor de rito o de
hymnus Glria, psalmus responsorius, Allelia et acto; por ejemplo, el Gloria, el salmo responsorial, el
versus ante Evangelium, Sanctus, acclamatio Aleluya y el versculo antes del Evangelio, el Santo, la
anamneseos, cantus post Communionem, aclamacin de la anmnesis, el canto despus de la
constituunt; Comunin;
b) nonnull vero, uti cantus ad introitum, ad b) Otras, en cambio, simplemente acompaan a un rito,
offertorium, ad fractionem (Agnus Dei) et ad como los cantos de entrada, del ofertorio, de la fraccin
Communionem, ritum aliquem comitantur. (Cordero de Dios) y de la Comunin.

De modis proferendi varios textus


38. In textibus clara et elata voce proferendis sive a 38. En los textos que han de pronunciar en voz alta y
sacerdote vel diacono sive a lectore sive ab omnibus, clara el sacerdote o el dicono o el lector o todos, la voz
vox respondeat generi ipsius textus, prouti hic est ha de corresponder a la ndole del respectivo texto,
lectio, oratio, admonitio, acclamatio, cantus; necnon segn se trate de lectura, oracin, monicin, aclamacin
form celebrationis et sollemnitati ctus. Ratio o canto; tngase tambin en cuenta la clase de
insuper habeatur indolis diversarum linguarum et celebracin y la solemnidad de la asamblea. Y,
ingenii populorum. naturalmente, de la ndole de las diversas lenguas y
caracteres de los pueblos.
In rubricis ergo et in normis qu sequuntur, verba En las rbricas y normas que siguen, los vocablos
"dicere" vel "proferre" intellegi debent sive de cantu "pronunciar" o "decir" deben entenderse lo mismo del
sive de recitatione, servatis principiis supra canto que de los recitados, segn los principios que
propositis. acaban de enunciarse.

De momento cantus
39. Ab Apostolo monentur christifideles qui in unum 39. Amonesta el Apstol a los fieles que se renen
conveniunt exspectantes adventum Domini sui, ut esperando la venida de su Seor, que canten todos
una simul cantent psalmis, hymnis et canticis juntos con salmos, himnos y cnticos inspirados (cf. Col
spiritualibus (cf. Col 3, 16). Cantus enim est signum 3,16). El canto es una seal de euforia del corazn (cf.
exsultationis cordis (cf. Act 2, 46). Unde S. Hch 2,46). De ah que san Agustn diga, con razn:
Augustinus recte dicit: "cantare amantis est"48, et "Cantar es propio de quien ama"48; y viene de tiempos
iam antiquitus in proverbium venit: "bis orat qui muy antiguos el famoso proverbio: "Quien bien canta,
bene cantat". ora dos veces".
40. Magni ergo fiat usus cantus in Miss 40. Tngase, por consiguiente, en gran estima el uso del
celebratione, attentis ingenio populorum et canto en la celebracin de la Misa, siempre teniendo en
facultatibus cuiuslibet ctus liturgici. Quamvis non cuenta el carcter de cada pueblo y las posibilidades de
semper necessarium sit, v. gr. in Missis ferialibus, cada asamblea litrgica: aunque no siempre sea
omnes textus cantu proferre qui per se cantui necesario, por ejemplo en las misas feriales, usar el
destinantur, curandum omnino est ne desit cantus canto para todos los textos que de suyo se destinan a
ministrorum et populi in celebrationibus, qu ser cantados, hay que procurar que de ningn modo
diebus dominicis et festivis de prcepto peraguntur. falte el canto de los ministros y del pueblo en las
celebraciones de los domingos y fiestas de precepto.
In seligendis tamen partibus qu revera canantur, Al hacer la seleccin de lo que de hecho se va a cantar,
e prferend sunt qu maioris sunt momenti, et se dar preferencia a las partes que tienen mayor
prsertim, qu a sacerdote vel a diacono aut importancia, sobre todo a aquellas que deben cantar el
lectore, populo respondente, canend sunt, aut a sacerdote, el dicono o el lector, con respuesta del
sacerdote et populo simul proferend49. pueblo: o el sacerdote y el pueblo al mismo tiempo49.
41. Principem locum obtineat, ceteris paribus, cantus 41. En igualdad de circunstancias, hay que darle el
gregorianus, utpote Liturgi roman proprius. Alia primer lugar al canto gregoriano, al que se le reserva un
genera music sacr, prsertim vero polyphonia, puesto de honor entre todos los dems como propio de
minime excluduntur, dummodo spiritui actionis la Liturgia romana. No se excluyen de ningn modo
liturgic respondeant et participationem omnium otros gneros de msica sagrada, sobre todo la
fidelium foveant50. polifona, con tal que respondan al espritu de la accin
litrgica y favorezcan la participacin de todos los
fieles50.

DAL.001.IGMR 17
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Cum frequentius in dies fideles ex diversis nationibus Y, ya que es cada da ms frecuente el encuentro de
inter se conveniant, expedit ut iidem fideles aliquas fieles de diversas nacionalidades, conviene que esos
saltem partes Ordinarii Miss, prsertim vero mismos fieles sepan cantar todos a una en latn algunas
symbolum fidei et orationem dominicam, modulis de las partes del Ordinario de la Misa, sobre todo el
adhibitis facilioribus, lingua latina simul cantare smbolo de la fe y la Oracin dominical en sus melodas
sciant51. ms fciles51.

De gestibus et corporis habitibus


42. Gestus et corporis habitus tum sacerdotis, 42. El gesto y la postura corporal, tanto del sacerdote,
diaconi, et ministrorum, tum populi eo contendere del dicono y de los ministros, como del pueblo, deben
debent ut tota celebratio decore nobilique contribuir a que toda la celebracin resplandezca por su
simplicitate fulgeat, diversarum eius partium vera decoro y noble sencillez, de manera que pueda
plenaque significatio percipiatur et omnium percibirse el verdadero y pleno significado de sus
52
participatio foveatur . Attendendum igitur erit ad diversas partes y se favorezca la participacin de
52
ea qu a lege liturgica et tradita praxi Ritus Romani todos . Habr que tomar en consideracin, por
definiuntur, et qu ad commune bonum spirituale consiguiente, lo establecido por esta Ordenacin
populi Dei conferant, potius quam ad privatam general, cuanto proviene de la praxis secular del Rito
propensionem aut arbitrium. romano y lo que aproveche al bien comn espiritual del
pueblo de Dios, ms que al gusto o parecer privados.
Communis corporis habitus, ab omnibus La postura corporal que han de observar todos los que
participantibus servandus, signum est unitatis toman parte en la celebracin, es un signo de la unidad
membrorum communitatis christian ad sacram de los miembros de la comunidad cristiana congregados
Liturgiam congregatorum: mentem enim et sensus para celebrar la sagrada Liturgia, ya que expresa y
animi participantium exprimit eosdemque fovet. fomenta al mismo tiempo la unanimidad de todos los
participantes.
43. Fideles stent ab initio cantus ad introitum, vel 43. Los fieles estn de pie: desde el principio del canto
dum sacerdos accedit ad altare, usque ad collectam de entrada, o mientras el sacerdote se acerca al altar,
inclusive; ad cantum Allelia ante Evangelium; dum hasta el final de la oracin colecta; al canto del Aleluya
ipsum Evangelium proclamatur; dum professio fidei que precede al Evangelio: durante la proclamacin del
et oratio universalis fiunt; necnon ab invitatione mismo Evangelio; durante la profesin de fe y la oracin
Orte fratres ante orationem super oblata usque ad de los fieles; y tambin desde la invitacin Orad
finem Miss, prter ea qu infra dicuntur. hermanos que precede a la oracin sobre las ofrendas
hasta el final de la Misa, excepto en los momentos que
luego se enumeran.
Sedeant autem dum proferuntur lectiones ante En cambio, estarn sentados durante las lecturas y el
Evangelium et psalmus responsorius; ad homiliam et salmo responsorial que preceden al Evangelio; durante
dum fit prparatio donorum ad offertorium; atque, la homila, y mientras se hace la preparacin de los
pro opportunitate, dum sacrum silentium post dones en el ofertorio; tambin, segn la oportunidad, a
Communionem servatur. lo largo del sagrado silencio que se observa despus de
la Comunin.
Genuflectant vero, nisi valetudinis causa, vel ob Estarn de rodillas durante la consagracin, a no ser que
angustiam loci vel frequentiorem numerum lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar o la
adstantium aliasve rationabiles causas impediantur, aglomeracin de los participantes o cualquier otra causa
ad consecrationem. Hi vero qui non genuflectunt ad razonable. Y, los que no pueden arrodillarse en la
consecrationem, inclinationem profundam peragant consagracin, harn una profunda inclinacin mientras
dum sacerdos genuflectit post consecrationem. el sacerdote hace la genuflexin despus de ella.
Est tamen Conferenti Episcoporum, gestus et Corresponde, no obstante, a la Conferencia de los
corporis habitus in Ordine Miss descriptos ingenio Obispos segn la norma del derecho, adaptar los gestos
et rationabilibus populorum traditionibus ad y posturas descritos en el Ordinario de la Misa, segn la
53
normam iuris aptare . Attendendum tamen erit, ut ndole y las razonables tradiciones de cada pueblo53.
sensui et indoli cuiusque partis celebrationis Pero siempre se habr de procurar que haya una
respondeant. Ubi mos est, populum ab acclamatione correspondencia adecuada con el sentido e ndole de
Sanctus expleta usque ad finem Precis eucharistic cada parte de la celebracin. All donde sea costumbre

18 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

et ante communionem quando sacerdos dicit Ecce que el pueblo permanezca de rodillas desde que
Agnus Dei genuflexum manere, hic laudabiliter termina la aclamacin del Santo hasta el final de la
retinetur. plegaria eucarstica y antes de la Comunin cuando el
sacerdote dice: ste es el Cordero de Dios, es loable que
dicha costumbre se mantenga.
Ad uniformitatem in gestibus et corporis habitibus in Para conseguir la uniformidad en los gestos y posturas
una eadem celebratione obtinendam, fideles dentro de una misma celebracin, los fieles seguirn las
monitionibus obtemperent, quas diaconus, vel moniciones que pronuncian el dicono o el ministro
minister laicus, vel sacerdos durante celebratione laico o el sacerdote, segn lo dispuesto en el Misal.
proferunt, iuxta ea qu in missali statuuntur.
44. In gestibus numerantur etiam actiones et 44. Entre los gestos se comprenden tambin algunas
processiones, quibus sacerdos cum diacono, et acciones y procesiones en las que el sacerdote con el
ministris, ad altare adit; diaconus ante Evangelii dicono y los ministros se acerca al altar; el dicono,
proclamationem Evangeliarium seu Librum antes de la proclamacin del Evangelio, lleva consigo al
evangeliorum ad ambonem defert; fideles dona ambn el Evangeliario o Libro de los evangelios; los
afferunt et ad Communionem accedunt. Convenit ut fieles llevan al altar los dones, y se acercan a la
huiusmodi actiones et processiones decore Comunin. Conviene que estas acciones y procesiones
peragantur, dum cantus ipsis proprii fiunt, iuxta se realicen en forma decorosa, mientras se cantan los
normas pro singulis statutas. textos correspondientes, segn las normas establecidas
en cada caso.

De silentio
45. Sacrum quoque silentium, tamquam pars 45. Tambin, como parte de la celebracin, ha de
celebrationis, suo tempore est servandum54. Eius guardarse, a su tiempo, el silencio sagrado54. La
autem natura a tempore pendet, quo in singulis naturaleza de este silencio depende del momento de la
celebrationibus occurrit. In actu enim pnitentiali et Misa en que se observa. As, en el acto penitencial y
post invitationem ad orandum singuli ad seipsos despus de la invitacin a orar, los presentes se recojan
convertuntur; lectione autem vel homilia peracta, ea en su interior; al terminar la lectura o la homila,
qu audierunt breviter meditantur; post mediten brevemente sobre lo que han odo; y despus
Communionem vero in corde suo Deum laudant et de la Comunin, alaben a Dios en su corazn y oren.
orant.
Iam ante ipsam celebrationem silentium laudabiliter Es laudable que se guarde, ya antes de la misma
servatur in ecclesia, in sacristia et in locis ipsis celebracin, silencio en la iglesia, en la sacrista, y en los
propinquioribus, ut omnes se ad sacra peragenda lugares ms prximos, a fin de que todos puedan
devote et rite disponantur. disponerse adecuada y devotamente a las acciones
sagradas.

III. DE SINGULIS MISS PARTIBUS


A) RITUS INITIALES
46. Ritus qui liturgiam verbi prcedunt, scilicet 46. Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, es
introitus, salutatio, actus pnitentialis, Krie, Glria decir, al canto de entrada, el saludo, el acto penitencial,
et collecta, characterem habent exordii, el Seor, ten piedad, el Gloria y la oracin colecta,
introductionis et prparationis. tienen el carcter de exordio, introduccin y
preparacin.
Finis eorum est, ut fideles in unum convenientes Su finalidad es hacer que los fieles reunidos constituyan
communionem constituant et recte ad verbum Dei una comunin y se dispongan a or como conviene la
audiendum digneque Eucharistiam celebrandam palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucarista.
sese disponant.
In quibusdam celebrationibus, qu cum Missa ad En algunas celebraciones que, segn las normas de los
normam librorum liturgicorum conectuntur, ritus libros litrgicos, se unen con la Misa, han de omitirse los
initiales omittuntur aut modo peculiari peraguntur. ritos iniciales o se realizan de un modo peculiar.

DAL.001.IGMR 19
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Introitus
47. Populo congregato, dum ingreditur sacerdos cum 47. Reunido el pueblo, mientras entra el sacerdote con
diacono et ministris, cantus ad introitum incipitur. el dicono y los ministros, se comienza el canto de
Finis huius cantus est celebrationem aperire, entrada. El fin de este canto es abrir la celebracin,
unionem congregatorum fovere, eorumque mentem fomentar la unin de quienes se han reunido e
in mysterium temporis liturgici vel festivitatis introducirles en el misterio del tiempo litrgico o de la
introducere atque processionem sacerdotis fiesta y acompaar la procesin del sacerdote y los
ministrorumque comitari. ministros.
48. Peragitur autem a schola et populo alternatim, 48. El canto de entrada lo entona la schola y el pueblo, o
vel simili modo a cantore et populo, vel totus a un cantor y el pueblo, o todo el pueblo, o solamente la
populo vel a schola sola. Adhiberi potest sive schola. Pueden emplearse para este canto o la antfona
antiphona cum suo psalmo in Graduali Romano vel con su salmo, como se encuentran en el Gradual
in Graduali simplici exstans, sive alius cantus, actioni romano o en el Gradual simple, u otro canto
sacr, diei vel temporis indoli congruus55, cuius acomodado a la accin sagrada o a la ndole del da o del
textus a Conferentia Episcoporum sit approbatus. tiempo litrgico, con un texto aprobado por la
Conferencia de los Obispos55.
Si ad introitum non habetur cantus, antiphona in Si no hay canto de entrada, los fieles o algunos de ellos
Missali proposita recitatur sive a fidelibus, sive ab o un lector recitarn la antfona que aparece en el Misal.
aliquibus ex ipsis, sive a lectore, sin aliter ab ipso Si esto no es posible, la recitar al menos el mismo
sacerdote, qui potest etiam in modum monitionis sacerdote, quien tambin puede adaptarla a modo de
initialis (cf. n. 31) eam aptare. monicin inicial (cfr. n. 31).

Salutatio altaris et populi congregati


49. Cum ad presbyterium pervenerint, sacerdos, 49. El sacerdote, el dicono y los ministros, cuando
diaconus, et ministri altare salutant profunda llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinacin
inclinatione. profunda.
Venerationis autem significand causa, sacerdos et El sacerdote y el dicono, despus, besan el altar como
diaconus ipsum altare deinde osculantur; et signo de veneracin; y el sacerdote, segn los casos,
sacerdos, pro opportunitate, crucem et altare inciensa la cruz y el altar.
incensat.
50. Expleto cantu ad introitum, sacerdos, stans ad 50. Terminado el canto de entrada, el sacerdote, de pie
sedem, una cum universo ctu signat se signo junto a la sede, y toda la asamblea hacen la seal de la
crucis; deinde communitati congregat prsentiam cruz; a continuacin el sacerdote, por medio, del saludo,
Domini per salutationem significat. Qua salutatione manifiesta a la asamblea reunida la presencia del Seor.
et populi responsione manifestatur Ecclesi Con este saludo y con la respuesta del pueblo queda de
congregat mysterium. manifiesto el misterio de la Iglesia congregada.
Salutatione populi facta, sacerdos, vel diaconus, vel Terminado el saludo al pueblo, el sacerdote o el dicono
minister laicus potest brevissimis verbis introducere o un ministro laico puede introducir a los fieles en la
fideles in Missam diei. Misa del da con brevsimas palabras.

Actus pnitentialis
51. Postea sacerdos invitat ad actum pnitentialem, 51. Despus el sacerdote invita al acto penitencial, que,
qui, post brevem pausam silentii, a tota tras una breve pausa de silencio, realiza toda la
communitate formula confessionis generalis comunidad con la frmula de la confesin general y se
perficitur, et sacerdotis absolutione concluditur, termina con la absolucin del sacerdote, que no tiene la
qu tamen efficacia sacramenti pnitenti caret. eficacia propia del sacramento de la Penitencia.
Die dominica, prsertim tempore paschali, loco Los domingos, sobre todo en el tiempo pascual, en lugar
consueti actus pnitentialis, quandoque fieri potest del acto penitencial acostumbrado, puede hacerse la
benedictio et aspersio aqu in memoriam bendicin y aspersin del agua en memoria del
baptismi56. bautismo56.

Kyrie, eleison
52. Post actum pnitentialem incipitur semper Krie 52. Despus del acto penitencial, se dice el Seor, ten

20 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

elison, nisi forte locum iam habuerit in ipso actu piedad, a no ser que ste haya formado ya parte del
pnitentiali. Cum sit cantus quo fideles Dominum mismo acto penitencial. Siendo un canto con el que los
acclamant eiusque misericordiam implorant, fieles aclaman al Seor y piden su misericordia,
peragitur de more ab omnibus, partem nempe in eo regularmente habrn de hacerlo todos, es decir,
habentibus populo atque schola vel cantore. tomarn parte en l el pueblo y la schola o un cantor.
Acclamatio quque de more bis repetitur, maiore Cada una de estas aclamaciones se repite,
tamen numero non excluso, ratione ingenii normalmente, dos veces, pero tambin cabe un mayor
diversarum linguarum necnon music artis vel nmero de veces, segn el genio de cada lengua o las
rerum adiunctorum. Quando Krie cantatur ut pars exigencias del arte musical o de las circunstancias.
actus pnitentialis, singulis acclamationibus Cuando se canta el Seor, ten piedad como parte del
"tropus" prponitur. acto penitencial, a cada una de las aclamaciones se le
antepone un "tropo".

Gloria in excelsis
53. Glria est antiquissimus et venerabilis hymnus, 53. El Gloria es un antiqusimo y venerable himno con
quo Ecclesia, in Spiritu Sancto congregata, Deum que la Iglesia congregada en el Espritu Santo, glorifica a
Patrem atque Agnum glorificat eique supplicat. Dios Padre y al Cordero y le presenta sus splicas. El
Huius hymni textus cum alio commutari nequit. texto de este himno no puede cambiarse por otro. Lo
Inchoatur a sacerdote vel, pro opportunitate, a entona el sacerdote o, segn los casos, el cantor o el
cantore, aut a schola, cantatur autem vel ab coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo alternando
omnibus simul, vel a populo alternatim cum schola, con los cantores, o slo la schola. Si no se canta, al
vel ab ipsa schola. Si non cantatur, recitandum est ab menos lo han de recitar todos, o juntos o a dos coros
omnibus simul aut a duobus choris sibi invicem que se responden alternativamente.
respondentibus.
Cantatur autem vel dicitur diebus dominicis extra Se canta o se recita los domingos, fuera de los tiempos
tempus Adventus et Quadragesim, necnon in de Adviento y de Cuaresma, en las solemnidades y en
sollemnitatibus et festis, et in peculiaribus las fiestas y en algunas peculiares celebraciones ms
celebrationibus sollemnioribus. solemnes.

Collecta
54. Deinde sacerdos populum ad orandum invitat; et 54. A continuacin, el sacerdote invita al pueblo a orar;
omnes una cum sacerdote parumper silent, ut y todos, a una con el sacerdote, permanecen un
conscii fiant se in conspectu Dei stare, et vota sua in momento en silencio para hacerse conscientes de estar
animo possint nuncupare. Tunc sacerdos profert en la presencia de Dios y formular interiormente sus
orationem, qu solet "collecta" nominari, et per splicas. Entonces el sacerdote lee la oracin que se
quam indoles celebrationis exprimitur. Ex antiqua suele denominar "colecta", por medio de la cual se
traditione Ecclesi, oratio collecta de more ad Deum expresa la ndole de la celebracin. Siguiendo una
Patrem, per Christum in Spiritu Sancto, dirigitur57 et antigua tradicin de la Iglesia, la oracin colecta suele
conclusione trinitaria, idest longiore concluditur, hoc dirigirse a Dios Padre, por medio de Cristo en el Espritu
modo: Santo57 y se termina con la conclusin trinitaria, que es
la ms larga, del siguiente modo:
si dirigitur ad Patrem: Per Dminum nostrum -Si se dirige al Padre: Por nuestro Seor Jesucristo, tu
Iesum Christum Flium tuum, qui tecum vivit et Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espritu
regnat in unitte Spritus Sancti, Deus, per mnia Santo y es Dios por los siglos de los siglos;
secula sculrum;
si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio -Si se dirige al Padre, pero al fin de esta oracin se
Filii: Qui tecum vivit et regnat in unitte Spritus menciona al Hijo: l, que vive y reina contigo en la
Sancti, Deus, per mnia secula sculrum; unidad del Espritu Santo y es Dios por los siglos de los
siglos;
si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas cum Deo -Si se dirige al Hijo: T que vives y reinas con el Padre en
Patre in unitte Spritus Sancti, Deus, per mnia la unidad del Espritu Santo y eres Dios por los siglos de
secula sculrum. los siglos.
Populus, precationi se coniungens, acclamatione El pueblo, para unirse a esta splica, la hace suya con la

DAL.001.IGMR 21
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Amen orationem facit suam. aclamacin: Amn.


In Missa semper unica dicitur collecta. En la Misa se dice siempre una nica colecta.

B) LITURGIA VERBI
55. Partem prcipuam liturgi verbi constituunt 55. Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los
lectiones e sacra Scriptura desumpt cum cantibus cantos que se intercalan, constituyen la parte principal
inter eas occurrentibus; homilia autem, professio de la liturgia de la palabra: la homila, la profesin de fe
fidei et oratio universalis seu oratio fidelium illam y la oracin universal u oracin de los fieles, la
evolvunt et concludunt. Nam in lectionibus, quas desarrollan y concluyen. Pues en las lecturas, que luego
homilia exponit, Deus populum suum alloquitur58, explica la homila, Dios habla a su pueblo58, le descubre
mysterium redemptionis et salutis patefacit, atque el misterio de la redencin y salvacin, y le ofrece
nutrimentum spirituale offert; et ipse Christus per alimento espiritual; y el mismo Cristo, por su palabra, se
verbum suum in medio fidelium prsens adest59. hace presente en medio de los fieles59. Esta palabra
Hoc verbum divinum populus suum facit silentio et divina la hace suya el pueblo con el silencio y los cantos,
cantibus, atque ipsi adhret professione fidei; eo y muestra su adhesin a ella con la profesin de fe; y
autem nutritus, oratione universali pro una vez nutrido con ella, en la oracin universal hace
necessitatibus totius Ecclesi et pro totius mundi splicas por las necesidades de la Iglesia entera y por la
salute preces fundit. salvacin de todo el mundo.

Silentium
56. Liturgia verbi ita celebranda est ut faveat 56. La liturgia de la palabra se ha de celebrar de manera
meditationi, ideo plane vitanda est omnis forma que favorezca la meditacin y, en consecuencia, hay que
festinationis qu recollectionem impediat. In ea evitar toda forma de precipitacin que impida el
conveniunt etiam brevia momenta silentii, ctui recogimiento. Conviene que haya en ella unos breves
congregato accommodata, quibus, Spiritu Sancto momentos de silencio, acomodados a la asamblea, en
fovente, Dei Verbum corde percipiatur, ac responsio los que, con la gracia del Espritu Santo, se perciba en el
per orationem prparetur. Qu momenta silentii corazn la palabra de Dios y se prepare la respuesta a
opportune servari possunt, ex. gr., antiquam travs de la oracin. Estos momentos de silencio
inchoetur ipsa liturgia verbi post primam et pueden observarse, por ejemplo, antes de que se inicie
secundam lectionem, peracta denique homilia60. la misma liturgia de la palabra, despus de la primera y
la segunda lectura, y una vez concluida la homila60.

Lectiones biblic
57. In lectionibus mensa verbi Dei paratur fidelibus 57. En las lecturas se dispone la mesa de la palabra de
et thesauri biblici eis aperiuntur61. Prstat proinde Dios a los fieles y se les abren los tesoros bblicos61. Se
lectionum biblicarum dispositionem servari, qua debe, por tanto, respetar la disposicin de las lecturas
unitas utriusque Testamenti et histori salutis bblicas por medio de las cuales se ilustra la unidad de
illustratur; neque fas est lectiones et psalmum ambos Testamentos y la historia de la salvacin. No es
responsorium, qu verbum Dei continent, cum aliis lcito sustituir las lecturas y el salmo responsorial, que
textibus non biblicis commutari62. contienen la palabra de Dios, por otros textos no
bblicos62.
58. In celebratione Miss cum populo, lectiones 58. En la Misa celebrada con la participacin del pueblo,
semper ex ambone proferuntur. las lecturas se proclaman siempre desde el ambn.
59. Munus lectiones proferendi ex traditione non est 59. Segn la tradicin, el oficio de proclamar las lecturas
prsidentiale sed ministeriale. Lectiones ergo a no es presidencial, sino ministerial. As pues, las lecturas
lectore proferantur, Evangelium autem a diacono las proclama el lector, pero el Evangelio, el dicono, y,
vel, eo absente ab alio sacerdote annuntietur. Si en ausencia de ste, lo ha de anunciar otro sacerdote, Si
tamen diaconus vel alius sacerdos prsto non sit, no se cuenta con un dicono o con otro sacerdote, el
ipse sacerdos celebrans Evangelium legat; et si alius mismo sacerdote celebrante lee el Evangelio; y si no se
quoque idoneus lector absit, sacerdos celebrans dispone de otro lector idneo, el sacerdote celebrante
etiam alias lectiones proferat. proclama tambin las otras lecturas.
Post singulas lectiones qui legit profert Despus de cada lectura, el que lee pronuncia la
acclamationem, cui respondens, populus aclamacin. Con su respuesta, el pueblo congregado
congregatus honorem tribuit verbo Dei fide et grato rinde homenaje a la palabra de Dios acogida con fe y

22 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

animo recepto. gratitud.


60. Lectio Evangelii culmen constituit liturgi verbi. 60. La proclamacin del Evangelio constituye la
Maximam venerationem illi esse tribuendam, ipsa culminacin de la Liturgia de la palabra. La misma
Liturgia docet, cum eam pr ceteris lectionibus Liturgia ensea que se le debe tributar suma
speciali honore insigniat, sive ex parte ministri ad veneracin, ya que la distingue por encima de las otras
eam annuntiandam deputati et per benedictionem lecturas con especiales muestras de honor, sea por
vel orationem sese prparantis; sive ex parte razn del ministro encargado de anunciarlo y por la
fidelium, qui per acclamationes Christum prsentem bendicin u oracin con que se dispone a hacerlo, sea
sibique loquentem agnoscunt et profitentur, et por parte de los fieles, que con sus aclamaciones
lectionem ipsam stantes auscultant sive ex ipsis reconocen y profesan la presencia de Cristo que les
signis venerationis Evangeliario tributis. habla, y escuchan la lectura puestos en pie; sea,
finalmente, por las mismas muestras de veneracin que
se tributan al Evangeliario.

Psalmus responsorius
61. Post primam lectionem sequitur psalmus 61. Despus de la primera lectura, sigue el salmo
responsorius, qui est pars integralis liturgi verbi et responsorial, que es parte integrante de la liturgia de la
magnum momentum liturgicum et pastorale pr se palabra y goza de una gran importancia litrgica y
fert, cum Verbi Dei meditationem foveat. pastoral, ya que favorece la meditacin de la palabra de
Dios.
Psalmus responsorius unicuique lectioni respondeat El salmo responsorial ha de responder a cada lectura y
et e Lectionario de more sumatur. ha de tomarse, por lo general, del Leccionario.
Prstat psalmum responsorium cantu proferri, Se ha de procurar que se cante el salmo responsorial
saltem ad populi responsum quod attinet. Psalmista ntegramente, o, al menos, la respuesta que
proinde, seu cantor psalmi, in ambone vel alio loco corresponde al pueblo. El salmista o cantor del salmo
apto profert versus psalmi, tota congregatione proclama sus estrofas desde el ambn o desde otro sitio
sedente et auscultante, immo de more per oportuno, mientras toda la asamblea escucha sentada y
responsum participante, nisi psalmus modo directo, participa adems con su respuesta, a no ser que el
idest sine responso, proferatur. Ut autem populus salmo se pronuncie de modo directo, o sea, sin el
responsum psalmodicum facilius proferre valeat, versculo de respuesta. Con el fin de que el pueblo
textus aliqui responsorum et psalmorum pro diversis pueda decir ms fcilmente la respuesta slmica,
temporibus anni aut pro diversis ordinibus pueden emplearse algunos textos de respuestas y de
Sanctorum selecti sunt, qui adhiberi valent, loco salmos que se han seleccionado segn los diversos
textus lectioni respondentis, quoties psalmus cantu tiempos del ao o segn los distintos grupos de Santos,
profertur. Si psalmus cani non potest, recitatur en lugar de los textos correspondientes a la lectura,
modo aptiore ad meditationem verbi Dei fovendam. cada vez que se canta el salmo. Si el salmo no puede
cantarse, se recita segn el modo que ms favorezca la
meditacin de la palabra de Dios.
Loco psalmi in Lectionario assignati cani potest etiam En lugar del salmo asignado en el leccionario pueden
vel responsorium graduale e Graduali Romano, vel cantarse tambin o el responsorio gradual del Gradual
psalmus responsorius aut alleluiaticus e Graduali romano o el salmo responsorial o el aleluytico del
simplici, sicut in his libris describuntur. Gradual simple, tal como figuran en estos mismos libros.

Acclamatio ante lectionem Evangelii


62. Post lectionem, qu immediate Evangelium 62. Despus de la lectura que precede inmediatamente
prcedit, canitur Allelia vel alius cantus a rubricis al Evangelio, se canta el Aleluya, u otro canto
statutus, prouti tempus liturgicum postulat. establecido por la rbrica, segn las exigencias del
Huiusmodi acclamatio ritum seu actum per se tiempo litrgico. Esta aclamacin constituye de por s un
stantem constituit, quo fidelium ctus Dominum rito o un acto con el que la asamblea de los fieles acoge
sibi in Evangelio locuturum excipit atque salutat y saluda al Seor que les va a hablar en el Evangelio, y
fidemque suam cantu profitetur. Cantatur ab profesa su fe con el canto. Lo cantan todos de pie
omnibus stantibus, schola vel cantore preunte, et precedidos de la schola o del cantor, y, si procede, se
si casus fert, repetitur; versus vero a schola vel a repite; el verso lo canta el coro o un cantor.
cantore canitur.

DAL.001.IGMR 23
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

a) Allelia cantatur omni tempore extra a) El Aleluya se canta en todos los tiempos litrgicos,
Quadragesimam. Versus sumuntur e Lectionario vel fuera de la Cuaresma. Los versculos se toman del
e Graduali. Leccionario o del Gradual.
b) Tempore Quadragesim, loco Allelia cantatur b) En el tiempo de Cuaresma, en lugar del Aleluya se
versus ante Evangelium in Lectionario exhibitus. Cani canta el verso que presenta el Leccionario antes del
etiam potest alter psalmus seu tractus, prout Evangelio. Puede cantarse tambin otro salmo o tracto,
invenitur in Graduali. segn figura en el Gradual.
63. Quando una tantum habetur lectio ante 63. Cuando hay una sola lectura antes del Evangelio:
Evangelium:
a) tempore quo dicendum est Allelia, haberi potest a) En los tiempos litrgicos en que se dice Aleluya se
aut psalmus alleluiaticus, aut psalmus et Allelia cum puede tomar o el salmo aleluytico o el salmo y el
suo versu; Aleluya con su versculo.
b) tempore quo Allelia non est dicendum, haberi b) En el tiempo litrgico en que no se ha de decir
potest aut psalmus et versus ante Evangelium aut Aleluya, se puede tomar o el salmo y el versculo que
psalmus tantum. precede al Evangelio o el salmo solo.
c) Allelia vel versus ante Evangelium, si non c) Si no se cantan, el Aleluya o el verso antes del
cantantur, omitti possunt. Evangelio pueden omitirse.
64. Sequentia, qu prter quam diebus Pasch et 64. La "secuencia", que, fuera de los das de Pascua y
Pentecostes, est ad libitum, cantatur post Allelia. Pentecosts, es facultativa, se canta antes del Aleluya.

Homilia
65. Homilia est pars Liturgi et valde 65. La homila es parte de la Liturgia, y muy
commendatur63: est enim ad nutrimentum vit recomendada63, pues es necesaria para alimentar la vida
christian necessaria. Sit oportet explicatio aut cristiana. Conviene que sea una explicacin o de algn
alicuius aspectus lectionum sacr Scriptur aut aspecto particular de las lecturas de la sagrada Escritura,
alterius textus ex Ordinario vel Proprio Miss diei, o de otro texto del Ordinario o del Propio de la Misa del
ratione habita sive mysterii, quod celebratur, sive da, teniendo siempre presente el misterio que se
peculiarium necessitatum auditorum64. celebra y las particulares necesidades de los oyentes64.
66. Homilia de more ab ipso sacerdote celebrante 66. La homila la pronuncia ordinariamente el sacerdote
habeatur vel ab eo committatur sacerdoti celebrante o un sacerdote concelebrante a quien ste se
concelebranti, vel quandoque, pro opportunitate, la encargue o, a veces, segn la oportunidad, tambin el
etiam diacono, numquam vero laico65. In casibus dicono, pero nunca un fiel laico65. En casos peculiares y
peculiaribus iustaque de causa homilia haberi potest con una causa justa pueden pronunciarla tambin un
etiam ab Episcopo vel presbytero qui celebrationi Obispo o un presbtero que asisten a la celebracin pero
interest quin concelebrare possit. no concelebran.
Diebus dominicis et festis de prcepto homilia Los domingos y fiestas de precepto ha de haber homila,
habenda est nec omitti potest nisi gravi de causa, in y no se puede omitir sin causa grave en ninguna de las
omnibus Missis, qu concurrente populo Misas que se celebran con asistencia del pueblo; los
celebrantur; ceteris vero diebus commendatur, dems das se recomienda, sobre todo, en los das
prsertim in feriis Adventus, Quadragesim et feriales de Adviento, Cuaresma y Tiempo Pascual, y
temporis paschalis, necnon in aliis festis et tambin en otras fiestas y ocasiones en que el pueblo
occasionibus, in quibus populus frequentior ad acude numeroso a la iglesia66.
ecclesiam convenit66.
Opportune post homiliam breve spatium silentii Tras la homila es oportuno guardar un breve espacio de
servatur. silencio.

Professio fidei
67. Symbolum seu professio fidei eo tendit ut 67. El Smbolo o profesin de fe tiende a que todo el
universus populus congregatus verbo Dei in pueblo congregado responda a la palabra de Dios, que
lectionibus e sacra Scriptura nuntiato et per ha sido anunciada en las lecturas de la sagrada Escritura
homiliam exposito respondeat, et ut, regulam fidei y expuesta por medio de la homila, y, para que
proferendo, formula pro usu liturgico probata, pronunciando la regla de la fe con la frmula aprobada

24 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

magna fidei mysteria recolat et confiteatur, para el uso litrgico, rememore los grandes misterios de
antequam eorum celebratio in Eucharistia incipiatur. la fe y los confiese antes de comenzar su celebracin en
la Eucarista.
68. Symbolum cantandum vel dicendum est a 68. El Smbolo lo ha de cantar o recitar el sacerdote con
sacerdote cum populo diebus dominicis et in el pueblo los domingos y solemnidades; puede tambin
sollemnitatibus; dici potest etiam in peculiaribus decirse en peculiares celebraciones ms solemnes.
celebrationibus sollemnioribus.
Si in cantu profertur, inchoatur a sacerdote vel, pro Si se canta, lo inicia el sacerdote o, segn la
opportunitate, a cantore, aut a schola, cantatur oportunidad, un cantor, o el coro, pero lo cantan todos
autem vel ab omnibus simul, vel a populo alternatim juntos, o el pueblo alternando con la schola.
cum schola.
Si non cantatur, recitandum est ab omnibus simul Si no se canta, lo recitan todos juntos, o a dos coros
aut a duobus choris sibi invicem respondentibus. alternando entre s.

Oratio universalis
69. In oratione universali, seu oratione fidelium, 69. En la oracin universal u oracin de los fieles, el
populus, verbo Dei in fide suscepto quodammodo pueblo, responde de alguna manera a la palabra de Dios
respondet et, sui sacerdotii baptismalis munus acogida en la fe y ejerciendo su sacerdocio bautismal,
exercens, preces Deo offert pro salute omnium. ofrece a Dios sus peticiones por la salvacin de todos.
Expedit ut huiusmodi oratio in Missis cum populo de Conviene que esta oracin se haga normalmente en las
more habeatur, ita ut obsecrationes fiant pro sancta Misas a las que asiste el pueblo, de modo que se eleven
Ecclesia, pro iis qui in potestate nos regunt, pro iis splicas por la santa Iglesia, por los gobernantes, por los
qui variis premuntur necessitatibus, ac pro omnibus que sufren alguna necesidad y por todos los hombres y
hominibus totiusque mundi salute67. la salvacin de todo el mundo67.
70. Intentionum series de more sint: 70. Las series de intenciones, normalmente, sern las
siguientes:
a) pro necessitatibus Ecclesi, a) Por las necesidades de la Iglesia;
b) pro rem publicam moderantibus et salute totius b) Por los que gobiernan las naciones y por la salvacin
mundi, del mundo;
c) pro oppressis quacumque difficultate, c) Por los que padecen por cualquier dificultad;
d) pro communitate locali. d) Por la comunidad local.
Attamen in celebratione aliqua particulari, uti Sin embargo, en alguna celebracin particular, como en
Confirmatione, Matrimonio, Exsequiis, ordo la Confirmacin, el Matrimonio o las Exequias, el orden
intentionum pressius respicere potest particularem de las intenciones puede amoldarse mejor a la ocasin.
occasionem.
71. Est sacerdotis celebrantis precationem a sede 71. Corresponde al sacerdote celebrante dirigir esta
moderari. Ipse eam brevi monitione introducit, qua oracin desde la sede. l mismo la introduce con una
fideles ad orandum invitat, ipsamque oratione breve monicin en la que invita a los fieles a orar, y la
concludit. Intentiones qu proponuntur sint sobri, concluye con una oracin. Las intenciones que se
sapienti libertate et paucis verbis composit et proponen sean sobrias, formuladas con sabia libertad,
precationem univers communitatis exprimant. en pocas palabras, y han de reflejar la oracin de toda la
comunidad.
Proferuntur ex ambone aut ex alio loco convenienti, Las pronuncia el dicono o un cantor o un lector o un
a diacono vel a cantore vel a lectore, vel a fideli fiel laico desde el ambn o desde otro lugar
laico68. conveniente68.
Populus vero stans precationem suam exprimit sive El pueblo, permaneciendo de pie, expresa su splica
invocatione communi post singulas intentiones bien con la invocacin comn despus de la
prolatas, sive orando sub silentio. proclamacin de cada intencin, o bien rezando en
silencio.

DAL.001.IGMR 25
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

C) LITURGIA EUCHARISTICA
72. In Cena novissima, Christus sacrificium et 72. En la ltima Cena, Cristo instituy el sacrificio y
convivium paschale instituit, quo sacrificium crucis in convite pascual, por medio del cual el sacrificio de la
Ecclesia continue prsens efficitur, cum sacerdos, cruz se hace continuamente presente en la Iglesia
Christum Dominum reprsentans, idem perficit cuando el sacerdote, que representa a Cristo Seor,
quod ipse Dominus egit atque discipulis in sui realiza lo que el mismo Seor hizo y encarg a sus
memoriam faciendum tradidit69. discpulos que hicieran en memoria de l69.
Christus enim accepit panem et calicem, gratias egit, Cristo, en efecto, tom en sus manos el pan y el cliz,
fregit deditque discipulis suis, dicens: Accipite, dio gracias, lo parti y lo dio a sus discpulos diciendo:
manducate, bibite; hoc est Corpus meum; hic est Tomad, comed, bebed; esto es mi Cuerpo; ste es el cliz
calix Sanguinis mei. Hoc facite in meam de mi Sangre. Haced esto en conmemoracin ma. De
commemorationem. Proinde Ecclesia totam ah que la Iglesia haya ordenado toda la celebracin de
celebrationem Liturgi eucharistic partibus hisce la liturgia eucarstica segn estas mismas partes que
Christi verbis et actibus respondentibus ordinavit. corresponden a las palabras y gestos de Cristo. En
Siquidem: efecto:
a) In prparatione donorum, ad altare afferuntur 1) En la preparacin de las ofrendas se llevan al altar el
panis et vinum cum aqua, ea nempe elementa, qu pan y el vino con el agua; es decir, los mismos
Christus in manus suas accepit. elementos que Cristo tom en sus manos;
b) In Prece eucharistica Deo pro toto opere salutis 2) En la Plegaria eucarstica se dan gracias a Dios por
grati aguntur, et oblata Christi Corpus et Sanguis toda la obra de la salvacin y las ofrendas se convierten
fiunt. en el Cuerpo y Sangre de Cristo;
c) Per fractionem panis et per Communionem 3)Por la fraccin del pan y por la Comunin, los fieles,
fideles, quamvis multi, ex uno pane accipiunt Corpus aun siendo muchos, reciben de un solo pan el Cuerpo y
et ex uno calice Sanguinem Domini eodem modo ac de un solo cliz la Sangre del Seor, del mismo modo
Apostoli de manibus ipsius Christi. que los Apstoles lo recibieron de manos del mismo
Cristo.

Prparatio donorum
73. Initio liturgi eucharistic dona, qu Corpus et 73. Al comienzo de la liturgia eucarstica se llevan al
Sanguis Christi efficientur, ad altare afferuntur. altar los dones que se convertirn en el Cuerpo y Sangre
de Cristo.
Imprimis altare, seu mensa dominica, qu centrum En primer lugar, se prepara el altar o mesa del Seor,
est totius liturgi eucharistic70, prparatur, cum que es el centro de toda la liturgia eucarstica70, y
corporale, purificatorium, missale et calix, nisi ad colocando sobre l el corporal, el purificador, el misal y
abacum paratur, in eo collocantur. el cliz, que tambin se puede preparar en la credencia.
Oblationes deinde afferuntur: panis et vinum Se traen a continuacin las ofrendas: es de alabar que el
laudabiliter a fidelibus prsentantur, a sacerdote pan y el vino lo presenten los mismos fieles. El
autem vel a diacono loco opportuno accipiuntur ad sacerdote o el dicono los recibir en un lugar oportuno
altare deferenda. Quamvis fideles panem et vinum para llevarlo al altar. Aunque los fieles no traigan pan y
ad liturgiam destinata non iam de suis proferant vino de su propiedad, con este destino litrgico, como
sicut olim, ritus tamen illa deferendi vim et se haca antiguamente, el rito de presentarlos conserva
significationem spiritualem servat. su sentido y significado espiritual.
Etiam pecunia vel alia dona pro pauperibus vel pro Tambin se puede aportar dinero u otras donaciones
ecclesia a fidelibus allata vel in ecclesia collecta para los pobres o para la iglesia, que los fieles mismos
accepta habentur; quapropter loco apto extra pueden presentar o que pueden ser recolectados en la
mensam eucharisticam collocantur. iglesia, y que se colocarn en el sitio oportuno, fuera de
la mesa eucarstica.
74. Processionem, qua dona afferuntur, cantus ad 74. Acompaa a esta procesin en que se llevan las
offertorium comitatur (cf. n. 37, b), qui protrahitur ofrendas el canto del ofertorio (cf. n. 37, b), que se
saltem usquedum dona super altare deposita sunt. alarga por lo menos hasta que los dones han sido
Norm de modo cantandi edem sunt ac pro cantu depositados sobre el altar. Las normas sobre el modo de
ad introitum (cf. n. 48). Cantus potest semper ritus ejecutar este canto son las mismas dadas para el canto
ad offertorium sociare, etiam sine processione cum de entrada (cf. n. 48). Al rito para el ofertorio siempre se

26 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

donis. le puede unir el canto, incluso sin la procesin con los


dones.
75. Panis et vinum super altare a sacerdote 75. El sacerdote pone el pan y el vino sobre el altar
deponuntur, comitantibus formulis statutis; sacerdos mientras dice las frmulas establecidas. El sacerdote
dona super altare collocata incensare potest, dein puede incensar las ofrendas colocadas sobre el altar y
crucem et ipsum altare, ut oblatio Ecclesi eiusque despus la cruz y el mismo altar, para significar que la
oratio sicut incensum in conspectum Dei ascendere oblacin de la Iglesia y su oracin suben ante el trono de
significentur. Deinde sacerdos, propter sacrum Dios como el incienso. Despus son incensados, sea por
ministerium, et populus, ratione baptismalis el dicono o por otro ministro, el sacerdote, en razn de
dignitatis, incensari possunt a diacono vel ab alio su sagrado ministerio, y el pueblo, en razn de su
ministro. dignidad bautismal.
76. Deinde sacerdos manus lavat ad latus altaris, quo 76. A continuacin, el sacerdote se lava las manos en el
ritu desiderium intern purificationis exprimitur. lado del altar. Con ese rito se expresa el deseo de
purificacin interior.

Oratio super oblata


77. Depositione oblatorum facta et ritibus qui eam 77. Terminada la colocacin de las ofrendas y los ritos
comitantur perfectis, per invitationem ad orandum que la acompaan, se concluye la preparacin de los
una cum sacerdote et per orationem super oblata dones con la invitacin a orar juntamente con el
prparatio donorum concluditur et Prex sacerdote, y con la oracin sobre las ofrendas, y as todo
eucharistica prparatur. queda preparado para la Plegaria eucarstica.
In Missa unica dicitur oratio super oblata, qu En la Misa se dice una sola oracin sobre los dones, que
concluditur conclusione breviore, idest: Per Christum termina con la conclusin breve, es decir: Por Jesucristo,
Dminum nostrum; si vero in fine ipsius fit mentio nuestro Seor. Pero si en su final se menciona al Hijo,
Filii: Qui vivit et regnat in secula sculrum. entonces se termina: l, que vive y reina por los siglos
de los siglos.
Populus, precatione se coniungens, acclamatione
Amen orationem facit suam. Unindose a la oracin, el pueblo hace suya la plegaria
mediante la aclamacin: Amn.

Prex eucharistica
78. Nunc centrum et culmen totius celebrationis 78. Ahora empieza el centro y la cumbre de toda la
initium habet, ipsa nempe Prex eucharistica, prex celebracin, a saber, la Plegaria eucarstica, que es una
scilicet gratiarum actionis et sanctificationis. plegaria de accin de gracias y de consagracin. El
Sacerdos populum ad corda versus Dominum in sacerdote invita al pueblo a elevar el corazn hacia Dios,
oratione et gratiarum actione elevanda invitat en oracin y accin de gracias, y lo asocia a su oracin
eumque sibi sociat in oratione, quam nomine totius que l dirige en nombre de toda la comunidad, por
communitatis per Iesum Christum in Spiritu Sancto Jesucristo en el Espritu Santo, a Dios Padre. El sentido
ad Deum Patrem dirigit. Sensus autem huius de esta oracin es que toda la congregacin de los fieles
orationis est, ut tota congregatio fidelium se cum se una con Cristo en el reconocimiento de las grandezas
Christo coniungat in confessione magnalium Dei et in de Dios y en la ofrenda del sacrificio. La Plegaria
oblatione sacrificii. Prex eucharistica exigit ut omnes eucarstica exige que todos la escuchen con silencio y
reverentia et silentio eam auscultent. reverencia.
79. Prcipua elementa e quibus Prex eucharistica 79. Los principales elementos de que consta la Plegaria
constat, hoc modo distingui possunt: eucarstica pueden distinguirse de esta manera:
a) Gratiarum actio (qu prsertim in Prfatione a) Accin de gracias (que se expresa sobre todo en el
exprimitur), in qua sacerdos nomine totius populi prefacio): en la que el sacerdote, en nombre de todo el
sancti Deum Patrem glorificat et ei gratias agit pro pueblo santo, glorifica a Dios Padre y le da las gracias
toto opere salutis vel aliqua eius ratione particulari, por toda la obra de salvacin o por alguno de sus
secundum diversitatem diei, festivitatis vel temporis. aspectos particulares, segn las variantes del da,
festividad o tiempo litrgico.
b) Acclamatio: qua tota congregatio, clestibus b) Aclamacin: toda la asamblea, unindose a las
virtutibus se iungens, cantat Sanctus. Hc jerarquas celestiales, canta el Santo. Esta aclamacin,
acclamatio, qu partem ipsius Precis eucharistic que constituye una parte de la Plegaria eucarstica, la

DAL.001.IGMR 27
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

constituit, ab omni populo cum sacerdote profertur. proclama todo el pueblo con el sacerdote.
c) Epiclesis: qua per invocationes peculiares Ecclesia c) Epclesis: la Iglesia, por medio de determinadas
Spiritus Sancti virtutem implorat, ut dona ab invocaciones, implora la fuerza del Espritu Santo para
hominibus oblata consecrentur, seu Corpus et que los dones que han presentado los hombres queden
Sanguis Christi fiant, et ut hostia immaculata, in consagrados, es decir, se conviertan en el Cuerpo y
Communione sumenda, sit in salutem eorum qui Sangre de Cristo, y para que la vctima inmaculada; que
illam participaturi sunt. se va a recibir en la Comunin sea para salvacin de
quienes la reciban.
d) Narratio institutionis et consecratio: verbis et d) Relato de la institucin y consagracin: con las
actionibus Christi sacrificium peragitur, quod ipse palabras y gestos de Cristo, se realiza el sacrificio que el
Christus in Cena novissima instituit, cum suum mismo Cristo instituy en la ltima Cena, cuando bajo
Corpus et Sanguinem sub speciebus panis et vini las especies de pan y vino ofreci su Cuerpo y su Sangre
obtulit, Apostolisque manducandum et bibendum y se lo dio a los Apstoles en forma de comida y bebida,
dedit et iis mandatum reliquit idem mysterium y les encarg perpetuar ese mismo misterio.
perpetuandi.
e) Anamnesis: per quam, mandatum adimplens, e) Anmnesis: la Iglesia, al cumplir este encargo que, a
quod a Christo Domino per Apostolos accepit, travs de los Apstoles, recibi de Cristo Seor, realiza
Ecclesia memoriam ipsius Christi agit, recolens el memorial del mismo Cristo, recordando
prcipue eius beatam passionem, gloriosam principalmente su bienaventurada pasin, su gloriosa
resurrectionem et ad clos ascensionem. resurreccin y ascensin al cielo.
f) Oblatio: per quam in ipsa hac memoria Ecclesia, f) Oblacin: la Iglesia, especialmente la reunida aqu y
eaque prsertim hic et nunc congregata, in Spiritu ahora, ofrece en este memorial al Padre en el Espritu
Sancto hostiam immaculatam Patri offert. Intendit Santo la vctima inmaculada. La Iglesia pretende que los
vero Ecclesia ut fideles non solummodo fieles no slo ofrezcan la vctima inmaculada, sino que
immaculatam hostiam offerant sed etiam seipsos aprendan a ofrecerse a s mismos71, y que de da en da
offerre discant71, et de die in diem consummentur, perfeccionen, con la mediacin de Cristo, la unidad con
Christo mediatore, in unitatem cum Deo et inter se, Dios y entre s, para que, finalmente, Dios lo sea todo en
ut sit tandem Deus omnia in omnibus72. todos72.
g) Intercessiones: per quas exprimitur Eucharistiam g) Intercesiones: dan a entender que la Eucarista se
celebrari in communione cum tota Ecclesia tam celebra en comunin con toda la Iglesia, celeste y
clesti quam terrestri, oblationemque fieri pro ipsa terrena, y que la oblacin se hace por ella y por todos
et omnibus eius membris vivis atque defunctis, qu sus fieles, vivos y difuntos, miembros que han sido
ad participandam redemptionem et salutem per llamados a participar de la salvacin y redencin
Christi Corpus et Sanguinem acquisitam vocata sunt. adquiridas por el Cuerpo y Sangre de Cristo.
h) Doxologia finalis: qua glorificatio Dei exprimitur, h) Doxologa final: expresa la glorificacin de Dios, y se
quque acclamatione Amen populi, confirmatur et concluye y confirma con la aclamacin del pueblo:
concluditur. Amn.

Ritus Communionis
80. Cum celebratio eucharistica convivium paschale 80. Ya que la celebracin eucarstica es un convite
sit, expedit ut, iuxta mandatum Domini, Corpus et pascual, conviene que, segn el encargo del Seor, su
Sanguis eius a fidelibus rite dispositis ut cibus Cuerpo y su Sangre sean recibidos por los fieles,
spiritualis accipiantur. Ad hoc tendunt fractio aliique debidamente dispuestos, como alimento espiritual. A
ritus prparatorii, quibus fideles ad Communionem esto tienden la fraccin y los dems ritos preparatorios,
immediate adducuntur. que conducen a los fieles a la Comunin.

Oratio dominica
81. In Oratione dominica panis cotidianus petitur, 81. En la Oracin dominical se pide el pan de cada da,
quo christianis prcipue panis eucharisticus con lo que se evoca, para los cristianos, principalmente
innuitur, atque purificatio a peccatis imploratur, ita el pan eucarstico, y se implora la purificacin de los
ut sancta revera sanctis dentur. Sacerdos pecados, de modo que, verdaderamente, "las cosas
invitationem ad orationem profert, omnes vero santas se den a los santos". El sacerdote invita a orar, y
fideles orationem una cum sacerdote dicunt, et todos los fieles dicen, a una con el sacerdote, la oracin.
sacerdos solus embolismum adiungit, quem populus El sacerdote solo aade el embolismo, y el pueblo lo

28 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

doxologia concludit. Embolismus, ultimam termina con la doxologa. El embolismo, que desarrolla
petitionem ipsius orationis dominic evolvens, la ltima peticin de la misma Oracin dominical, pide
liberationem a potestate mali pro tota communitate para toda la comunidad de los fieles la liberacin del
fidelium expetit. poder del mal.
Invitatio, oratio ipsa, embolismus et doxologia qua La invitacin, la oracin misma, el embolismo y la
populus hc concludit, cantu vel clara voce doxologa con que el pueblo cierra esta parte, se
proferuntur. pronuncian o con canto o en voz alta.

Ritus pacis
82. Sequitur ritus pacis, quo Ecclesia pacem et 82. Sigue, a continuacin, el rito de la paz, con el que la
unitatem pro se ipsa et universa hominum familia Iglesia implora la paz y la unidad para s misma y para
implorat et fideles ecclesialem communionem toda la familia humana, y los fieles expresan la
mutuamque caritatem sibi exprimunt, priusquam comunin eclesial y la mutua caridad, antes de comulgar
Sacramento communicent. en el Sacramento.
Ad ipsum signum pacis tradend quod attinet, Por lo que se refiere al mismo rito de darse la paz,
modus a Conferentiis Episcoporum, secundum establezcan las Conferencias de los Obispos el modo
ingenium et mores populorum, statuatur. Convenit ms conveniente, segn el carcter y las costumbres de
tamen ut unusquisque solummodo sibi cada pueblo. No obstante, conviene que cada uno
propinquioribus sobrie pacem significet. exprese sobriamente la paz slo a quienes tiene ms
cerca.

Fractio panis
83. Sacerdos panem eucharisticum frangit, 83. El sacerdote parte el pan eucarstico con la ayuda, si
adiuvante, se casus fert, diacono vel concelebrante. procede, del dicono o de un concelebrante. El gesto de
Gestus fractionis a Christo in ultima cena peractus, la fraccin del pan, realizado por Cristo en la ltima
qui tempore apostolico toti actioni eucharistic Cena, y que en los tiempos apostlicos fue el que sirvi
nomen dedit, significat fideles multos in para 'denominar la ntegra accin eucarstica, significa
Communione ex uno pane vit, qui est Christus pro que los fieles, siendo muchos, en la Comunin de un
mundi salute mortuus et resurgens, unum corpus solo pan de vida, que es Cristo muerto y resucitado para
effici (1 Cor 10, 17). Fractio inchoatur post pacem la vida del mundo, se hacen un solo cuerpo (1 Co 10,17).
traditam, et debita cum reverentia peragitur, ne La fraccin se inicia tras el intercambio del signo de la
tamen innecessarie protrahatur nec immoderato paz y se realiza con la debida reverencia, sin alargarla de
momento stimetur. Ritus iste sacerdoti et diacono modo innecesario ni que parezca de una importancia
reservatur. inmoderada. Este rito est reservado al sacerdote y al
dicono.
Sacerdos panem frangit et partem hosti in calicem El sacerdote realiza la fraccin del pan y deposita una
immittit, ad significandam unitatem Corporis et partcula de la hostia en el cliz, para significar la unidad
Sanguinis Domini, in operis salutis, scilicet Corporis del Cuerpo y de la Sangre del Seor en la obra
Christi Iesu viventis et gloriosi. Suplicatio Agnus Dei a salvadora, es decir, del Cuerpo de Cristo Jess viviente y
schola vel a cantore, populo respondente, de more glorioso. El coro o un cantor canta normalmente la
cantatur, vel saltem elata voce dicitur. Invocatio splica Cordero de Dios con la respuesta del pueblo; o lo
fractionem panis comitatur, quare repeti potest dicen al menos en voz alta. Esta invocacin acompaa a
quoties necesse est adusque ritum peractum. Ultima la fraccin del pan y, por eso, puede repetirse cuantas
vice concluditur verbis dona nobis pacem. veces sea necesario hasta que concluya el rito. La ltima
vez se concluye con las palabras: danos la paz.

Communio
84. Sacerdos oratione secreta se prparat, ut 84. El sacerdote se prepara con una oracin en secreto
Corpus et Sanguinem Christi fructuose accipiat. para recibir con fruto el Cuerpo y Sangre de Cristo. Los
Fideles idem faciunt silentio orantes. fieles hacen lo mismo, orando en silencio.
Deinde sacerdos panem eucharisticum super Luego el sacerdote muestra a los fieles el pan
patenam vel super calicem fidelibus ostendit eosque eucarstico sobre la patena o sobre el cliz y los invita al
ad Christi convivium invitat; simul autem cum banquete de Cristo; y, juntamente con los fieles, hace,
fidelibus actum humilitatis, verbis utens evangelicis usando las palabras evanglicas prescritas, un acto de

DAL.001.IGMR 29
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

prscriptis, elicit. humildad.


85. Valde optandum est, ut fideles, sicut et ipse 85. Es muy de desear que los fieles, como el mismo
sacerdos facere tenetur, ex hostiis, in eadem Missa sacerdote tiene que hacer, participen del Cuerpo del
consecratis, Corpus dominicum accipiant et in Seor con pan consagrado en esa misma Misa y, en los
casibus prvisis calicem (cf. n. 283) participent, quo casos previstos (cf. n. 283), participen del cliz, de modo
etiam per signa Communio melius appareat que aparezca mejor, por los signos, que la Comunin es
participatio sacrificii, quod actu celebratur73. una participacin en el sacrificio que se est
celebrando73.
86. Dum sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur 86. Mientras el sacerdote comulga el Sacramento,
cantus ad Communionem, cuius est spiritualem comienza el canto de Comunin, canto que debe
unionem communicantium per unitatem vocum expresar, por la unin de voces, la unin espiritual de
exprimere, gaudium cordis demonstrare et indolem quienes comulgan, demostrar la alegra del corazn y
"communitariam" processionis ad Eucharistiam manifestar claramente la ndole "comunitaria" de la
suscipiendam magis in lucem ponere. Cantus procesin para recibir la Eucarista. El canto se prolonga
protrahitur, dum fidelibus Sacramentum mientras se administra el Sacramento a los fieles74. En el
74
ministratur . Si tamen hymnus post Communionem caso de que se cante un himno despus de la Comunin,
habetur, cantus ad Communionem tempestive el canto de Comunin conclyase a su tiempo.
claudatur.
Curetur ut etiam cantores commode communicare Procrese que tambin los cantores puedan comulgar
possint. cmodamente.
87. Pro cantu ad communionem adhiberi potest aut 87. Para canto de Comunin se puede emplear o la
antiphona ex Graduali Romano sive cum psalmo sive antfona del Gradual romano, con salmo o sin l, o la
sola, aut antiphona cum psalmo e Graduali simplici, antfona con el salmo del Gradual simple, o algn otro
aut alius cantus congruus a Conferentia Episcoporum canto adecuado, aprobado por la Conferencia de los
approbatus. Cantatur sive a schola sola, sive a schola Obispos. Lo cantan el coro solo o tambin el coro o un
vel cantore cum populo. cantor, con el pueblo.
Si autem non habetur cantus, antiphona in Missali Si no hay canto, la antfona propuesta por el Misal
proposita recitari potest sive a fidelibus, sive ab puede ser rezada por los fieles, o por algunos de ellos, o
aliquibus ex ipsis, sive a lectore, sin aliter ab ipso por un lector, o, en ltimo trmino, la recitar el mismo
sacerdote postquam ipse communicavit, antequam sacerdote, despus de haber comulgado y antes de
Communionem distribuat fidelibus. distribuir la Comunin a los fieles.
88. Distributione Communionis expleta, pro 88. Cuando se ha terminado de distribuir la Comunin,
opportunitate sacerdos et fideles per aliquod el sacerdote y los fieles, si se juzga oportuno, pueden
temporis spatium secreto orant. Si placet, etiam orar un espacio de tiempo en secreto. Si se prefiere,
psalmus vel aliud laudis canticum vel hymnus a tota toda la asamblea puede tambin cantar un salmo, o
congregatione persolvi potest. algn otro canto de alabanza o un himno.
89. Ad precationem populi Dei complendam, necnon 89. Para completar la plegaria del pueblo de Dios y
totum ritum Communionis concludendum, sacerdos concluir todo el rito de la Comunin, el sacerdote
orationem post Communionem profert, in qua pro pronuncia la oracin para despus de la Comunin, en la
fructibus mysterii celebrati deprecatur. que se ruega por los frutos del misterio celebrado.
In Missa unica dicitur oratio post Communionem, En la Misa slo se dice una oracin despus de la
qu terminatur conclusione breviore, idest: Comunin, que se termina con la conclusin breve, es
decir:
si dirigitur ad Patrem: Per Christum Dminum -Si se dirige al Padre: Por Jesucristo, nuestro Seor;
nostrum;
si dirigitur ad Patrem, sed in fine ipsius fit mentio -Si se dirige al Padre, pero al final menciona al Hijo: l,
Filii: Qui vivit et regnat in secula sculrum; que vive y reina por los siglos de los siglos;
si dirigitur ad Filium: Qui vivis et regnas in secula -Si se dirige al Hijo: T, que vives y reinas por los siglos
sculrum. de los siglos.
Populus acclamatione Amen orationem facit suam. El pueblo hace suya esta oracin con la aclamacin:
Amn.

30 DAL.001.IGMR
CAPUT II DE STRUCTURA MISS EIUSQUE ELEMENTIS ET PARTIBUS

D) RITUS CONCLUSIONIS
90. Ad ritus conclusionis pertinent: 90. Pertenecen al rito de conclusin:
a) Breves notiti, si necessari sint; a) Algunos avisos breves, si son necesarios;
b) Salutatio et benedictio sacerdotis, qu b) El saludo y bendicin del sacerdote, que en algunos
quibusdam diebus et occasionibus oratione super das y ocasiones se enriquece y se ampla con la oracin
populum vel alia sollemniore formula ditatur et "sobre el pueblo" o con otra frmula ms solemne;
exprimitur;
c) Dimissio populi ex parte diaconi vel sacerdotis, ut c) La despedida del pueblo por parte del dicono o del
unuquisque at opera sua bona revertatur, collaudans sacerdote, para que cada uno regrese a sus honestos
et benedicens Deum; quehaceres alabando y bendiciendo a Dios;
d) Osculatio altaris ex parte sacerdotis et diaconi et d) El beso del altar por parte del sacerdote y del dicono
deinde inclinatio profunda ad altare ex parte y despus una inclinacin profunda del sacerdote, del
sacerdotis, diaconi, aliorumque ministrorum. dicono y de los dems ministros.

DAL.001.IGMR 31
CAPUT III
DE OFFICIIS ET MINISTERIIS IN MISSA
91. Celebratio eucharistica est actio Christi et 91. La celebracin eucarstica es accin de Cristo y de la
Ecclesi, scilicet plebis sanct sub Episcopo Iglesia, es decir, un pueblo santo congregado y
adunat et ordinat. Quare ad universum Corpus ordenado bajo la direccin del Obispo. Por eso,
Ecclesi pertinet illudque manifestat et afficit; pertenece a todo el Cuerpo de la Iglesia, influye en l y
singula vero membra ipsius diverso modo, pro lo manifiesta; pero afecta a cada uno de sus miembros
diversitate ordinum, munerum, et actualis segn la diversidad de rdenes, funciones y actual
participationis attingit75. Hoc modo populus participacin75. De este modo, el pueblo cristiano,
christianus, "genus electum, regale sacerdotium, "linaje escogido, sacerdocio real, nacin santa, pueblo
gens sancta, populus adquisitionis", suam adquirido", manifiesta su coherente y jerrquica
76
cohrentem et hierarchicam ordinationem ordenacin . Todos, por tanto, ministros ordenados o
manifestat76. Omnes ergo sive ministri ordinati sive fieles laicos, al desempear su ministerio u oficio, harn
christifideles laici, munere vel officio suo fungentes, todo y slo aquello que les corresponde77.
solum et totum id agant, quod ad ipsos pertinet77.

I. DE OFFICIIS ORDINIS SACRI


92. Omnis legitima Eucharisti celebratio dirigitur ab 92. Toda celebracin eucarstica legtima es dirigida por
Episcopo, sive per seipsum, sive per presbyteros el Obispo, ya sea personalmente, ya por los presbteros,
adiutores ipsius78. sus colaboradores78.
Cum Episcopus Miss interest, ubi populus est Cuando el Obispo est presente en una Misa para la que
congregatus, maxime decet ipsum Eucharistiam se ha reunido el pueblo, es muy conveniente que sea l
celebrare, et presbyteros, ut concelebrantes, sibi in quien celebre la Eucarista y que asocie a su persona a
actione sacra consociare. Quod fit non ad los presbteros en la accin sagrada, como
sollemnitatem exteriorem ritus augendam, sed ad concelebrantes. Esto se hace no para aumentar la
significandum vividiore luce mysterium Ecclesi, solemnidad exterior del rito, sino para significar de una
"unitatis sacramentum"79. manera ms clara el misterio de la Iglesia, "sacramento
de unidad"79.
Si vero Episcopus Eucharistiam non celebrat, sed alii Pero si el Obispo no celebra la Eucarista, sino que
hoc faciendum attribuit, tunc convenienter ipse, designa a otro para que lo haga, entonces es
cruce pectorali, stola et pluviali super albam indutus, conveniente que sea l quien, revestido con el alba y
liturgi verbi prsidet, et in fine Miss sobre ella la cruz pectoral, la estola y la capa pluvial,
benedictionem impertit80. presida la liturgia de la palabra y d la bendicin al final
de la Misa80.
93. Etiam presbyter, qui in Ecclesia sacra Ordinis 93. Tambin el presbtero, que en la Iglesia, en virtud de
potestate pollet sacrificium in persona Christi la potestad sagrada del Orden, puede ofrecer el
offerendi81, exinde populo fideli hic et nunc sacrificio, actuando en la persona de Cristo81, preside al
congregato prest, eius orationi prsidet, illi pueblo fiel congregado aqu y ahora, dirige su oracin, le
nuntium salutis proclamat, populum sibi sociat in anuncia el mensaje de salvacin, asociando al pueblo en
offerendo sacrificio per Christum in Spiritu Sancto la ofrenda del sacrificio por Cristo en el Espritu Santo a
Deo Patri, fratribus suis panem vit tern dat, Dios Padre, da a sus hermanos el pan de la vida eterna y
ipsumque cum illis participat. Cum igitur participa del mismo con ellos. Por consiguiente, cuando
Eucharistiam celebrat, debet Deo et populo cum celebra la Eucarista, debe servir a Dios y al pueblo con
dignitate et humilitate servire, et in modo se gerendi dignidad y humildad, e insinuar a los fieles, en el mismo
et verba divina proferendi prsentiam vivam Christi modo de comportarse y de anunciar las divinas
fidelibus insinuare. palabras, la presencia viva de Cristo.
94. Post presbyterum diaconos, vi sacr ordinationis 94. Despus del presbtero, el dicono, en virtud de la
accept, primum locum obtinet inter eos qui in sagrada ordenacin recibida, ocupa el primer lugar
celebratione eucharistica ministrant. Sacer enim entre los que sirven en la celebracin eucarstica. Ya
diaconatus Ordo iam a prisca Apostolorum tate in desde los primeros tiempos apostlicos, la Iglesia tuvo
Ecclesia in magno honore habitus est82. In Missa en gran honor el sagrado Orden del diaconado82. En la
diaconus proprias habet partes in Evangelio Misa, el dicono tiene su cometido propio en la
nuntiando et quandoque verbo Dei prdicando, in proclamacin del Evangelio y, a veces; en la predicacin

DAL.001.IGMR 33
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

orationis universalis intentiones enuntiando, in de la palabra de Dios; al enunciar las intenciones en la


ministrando sacerdoti, in altare apparando et oracin universal; al ayudar al sacerdote en la
sacrificii celebrationi inserviendo, in Eucharistia preparacin del altar y sirviendo en la celebracin del
fidelibus distribuenda, prcipue sub specie vini, et in sacrificio; en distribuir a los fieles la Eucarista, sobre
gestibus et corporis habitibus populi aliquando todo bajo la especie de vino; y en las moniciones sobre
innuendis. posturas y gestos de la asamblea.

II. DE MUNERIBUS POPULI DEI


95. In celebratione Miss fideles efficiunt plebem 95. En la celebracin de la Misa, los fieles forman la
sanctam, populum acquisitionis et sacerdotium nacin santa, el pueblo adquirido por Dios, el sacerdocio
regale, ut gratias Deo agant et immaculatam real, para dar gracias a Dios y ofrecer no slo por manos
hostiam, non tantum per sacerdotis manus, sed del sacerdote, sino juntamente con l, la vctima
83
etiam una cum ipso offerant et seipsos offerre inmaculada, y aprender a ofrecerse a s mismos .
discant83. Curent autem id manifestare per Procuren, pues, manifestar eso mismo por medio de un
profundum sensum religiosum et per caritatem erga profundo sentido religioso y por la caridad hacia los
fratres, qui eandem celebrationem participant. hermanos que toman parte en la misma celebracin.
Vitent proinde omnes species vel singulari vit vel Eviten, por consiguiente, toda apariencia de
divisionis, pr oculis habentes se unicum Patrem singularidad o de divisin, teniendo presente que es uno
habere in clis, omnesque propterea esse inter se el Padre comn que tienen en el cielo, y que todos, por
fratres. consiguiente, son hermanos entre s.
96. Unum autem corpus efficiant sive verbum Dei 96. Formen, pues, un solo cuerpo, escuchando la
audiendo, sive in orationibus et in cantu partem palabra de Dios, participando en las oraciones y en el
habendo, sive prsertim in communi oblatione canto, y principalmente en la comn oblacin del
sacrificii et in communi participatione mens sacrificio y en la comn participacin en la mesa del
Domini. Hc unitas pulchre apparet ex gestibus et Seor. Esta unidad se hace hermosamente visible
corporis habitibus a fidelibus communiter servatis. cuando los fieles observan comunitariamente los
mismos gestos y actitudes corporales.
97. Ne renuant autem fideles populo Dei cum gaudio 97. No rehsen los fieles servir al pueblo de Dios con
servire, quoties rogantur, ut aliquod peculiare gozo cuando se les pida que desempeen en la
ministerium vel munus in celebratione prstent. celebracin algn determinado ministerio.

III. DE MINISTERIIS PECULIARIBUS


De ministerio acolythi et lectoris institutorum
98. Acolythus instituitur ad servitium altaris et in 98. El aclito es instituido para el servicio del altar y
adiutorium sacerdotis et diaconi. Ipsius prcipue est como ayudante del sacerdote y del dicono. A l
altare atque vasa sacra parare et, si necesse est, compete principalmente la preparacin del altar y de los
Eucharistiam, cuius est minister extraordinarius, vasos sagrados, y, si es necesario, distribuir a los fieles la
fidelibus distribuere84. Eucarista, de la que es ministro extraordinario84.
In ministerio altaris, acolythus partes proprias habet En el servicio al altar, el aclito tiene sus funciones
(cf. nn. 187-193) quas ipse exercere debet. propias (cf. nn. 187-193) que debe ejercer por s mismo.
99. Lector instituitur ad proferendas lectiones sacr 99. El lector es instituido para proclamar las lecturas de
Scriptur, Evangelio excepto. Potest etiam la sagrada Escritura, excepto el Evangelio. Puede
intentiones orationis universalis proponere et, tambin proponer las intenciones de la oracin
deficiente psalmista, psalmum inter lectiones universal, y, a falta de salmista, proclamar el salmo
proferre. responsorial.
In celebratione eucharistica lector proprium munus El lector tiene un ministerio propio en la celebracin
habet (cf. nn. 194-198), quod ipse per se exercere eucarstica (cf. nn. 194-198), ministerio que debe ejercer
debe. por s mismo.

De ceteris muneribus
100. Deficiente acolytho instituto, ad servitium 100. Si falta un aclito instituido, se pueden designar
altaris et in adiutorium sacerdotis et diaconi deputari para el servicio del altar y como ayudante del sacerdote

34 DAL.001.IGMR
CAPUT III DE OFFICIIS ET MINISTERIIS IN MISSA

possunt ministri laici qui crucem, cereos, thuribulum, y del dicono, ministros laicos que lleven la cruz, los
panem, vinum, aquam deferunt, vel etiam ad sacram ciriales, el incensario, el pan, el vino, el agua e incluso
Communionem distribuendam deputantur ut pueden recibir la facultad para distribuir, como
85 85
ministri extraordinarii . ministros extraordinarios, la sagrada Comunin .
101. Deficiente lectore instituto, alii laici deputentur 101. Si falta un lector instituido, desgnense otros laicos
ad proferendas lectiones sacr Scriptur, qui revera para proclamar las lecturas de la sagrada Escritura, con
apti sint huic muneri adimplendo et sedulo tal que sean verdaderamente idneos para desempear
prparati, ut fideles ex auditione lectionum este oficio y estn esmeradamente formados, de modo
divinarum suavem et vivum sacr Scriptur que los fieles, al escuchar las lecturas divinas, conciban
affectum86 in corde concipiant. en su corazn un suave y vivo amor a la sagrada
Escritura86.
102. Psalmist est psalmum vel aliud canticum 102. Al salmista corresponde proclamar el salmo u otro
biblicum, quod inter lectiones invenitur, proferre. Ad canto bblico interleccional. Para cumplir bien con este
suum munus recte implendum necesse est, ut oficio, es preciso que el salmista posea el arte de
psalmista et arte psallendi et facultate recte salmodiar y tenga dotes de buena diccin y clara
pronuntiandi et dicendi polleat. pronunciacin.
103. Inter fideles suum munus liturgicum exercet 103. Entre los fieles, la schola o coro ejerce un oficio
schola cantorum vel chorus, cuius est de partibus sibi litrgico propio y les corresponde ocuparse de la debida
propriis, iuxta diversa genera cantuum, debite ejecucin de las partes reservadas a ellos, segn los
exsequendis, curare, et actuosam fidelium diversos gneros del canto, y favorecer la activa
participationem in cantu fovere87. Qu de schola participacin de los fieles en el mismo87. Y lo que se dice
cantorum dicuntur, valent, servatis servandis, pro de los cantores vale tambin, salvadas las diferencias,
aliis etiam musicis, prsertim vero pro organista. para los otros msicos, sobre todo para el organista.
104. Decet adesse cantorem vel magistrum chori ad 104. Es conveniente que haya un cantor o un director de
cantum populi dirigendum et sustentandum. Immo, coro, que se encargue de dirigir y mantener el canto del
cum deficit schola, cantori competit diversos cantus pueblo. Ms an, cuando falta la schola, corresponder
moderari, populo pro sua parte participante88. a un cantor dirigir los diversos cantos, participando el
pueblo en aquello que le corresponde88.
105. Munus liturgicum exercent etiam: 105. Ejercen tambin un oficio litrgico:
a) Sacrista, qui libros liturgicos, paramenta et alia, a) El sacristn, que ha de preparar con esmero los libros
qu in celebratione Miss sunt necessaria, litrgicos, los ornamentos y dems cosas necesarias
diligenter disponat. para la celebracin de la Misa.
b) Commentator, qui explicationes et admonitiones b) El comentarista, que hace brevemente las
pro opportunitate breviter proponit fidelibus, ut in explicaciones y avisos a los fieles, para introducirlos en
celebrationem introducantur et ad eius la celebracin y disponerlos a entenderla mejor.
intellegentiam melius disponantur. Oportet Conviene que lleve bien preparados sus comentarios
monitiones commentatoris sint adamussim claros y sobrios. En el cumplimiento de su oficio, el
prparat et sobrietate perspicu. In suo munere comentarista ocupe un lugar adecuado ante los fieles,
adimplendo, commentator stat loco apto coram pero no el ambn.
fidelibus, non vero in ambone.
c) Qui collectas in ecclesia faciunt. c) Los que hacen las colectas en la iglesia.
d) Ii qui, aliquibus in regionibus, fideles ad portas d) Existen tambin, en algunas regiones, los encargados
ecclesi recipiunt eosque in locis ipsis de recibir a los fieles a la puerta de la iglesia,
convenientibus disponunt, et eorum processiones acomodarlos en los puestos que les corresponden y
ordinant. ordenar las procesiones.
106. Expedit ut, saltem in ecclesiis cathedralibus et 106. Conviene que en las catedrales y en las iglesias
maioribus, habeatur aliquis competens minister seu mayores, haya al menos un ministro competente o
cremoniarum magister, qui curet de actionibus maestro de ceremonias, designado para la preparacin
sacris congrue disponendis et cum decore, ordine et adecuada de las acciones sagradas y para que los
pietate per ministros sacros et fideles laicos ministros sagrados y los fieles laicos las ejecuten con
exercendis. decoro, orden y piedad.
107. Liturgica munera, qu non sunt propria 107. Los ministerios litrgicos que no son propios del

DAL.001.IGMR 35
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

sacerdotis vel diaconi, et de quibus superius (nn. sacerdote ni del dicono y de los que se trata
100-106) dicitur, etiam laicis idoneis a parocho vel anteriormente (nn. 100-106) podrn tambin confiarse
rectore ecclesi selectis89, committi possunt a laicos idneos elegidos por el prroco o el rector de la
89
liturgica benedictione vel temporanea deputatione. iglesia , mediante una bendicin litrgica o una
Quoad munus inserviendi sacerdoti ad altare, designacin temporal. Por lo que se refiere al oficio de
serventur norm ab Episcopo dat pro sua dicesi. servir al sacerdote en el altar, obsrvense las normas del
Obispo para su dicesis.

IV. DE DISTRIBUTIONE MUNERUM ET DE PRPARATIONE CELEBRATIONIS


108. Unus idemque sacerdos munus prsidentiale 108. Un solo sacerdote debe ejercer siempre el
semper in omnibus eius partibus exercere debet, iis ministerio presidencial en todas sus partes, exceptuadas
exceptis qu propria sunt Miss cui Episcopus las que son propias de aquella Misa en la que participa
interest (cf. supra n. 92). el Obispo (cf. n. 92).
109. Si plures adsunt qui idem ministerium exercere 109. Si estn presentes varios que pueden ejercer un
possunt, nihil vetat, quominus diversas partes mismo ministerio, nada impide el que se distribuyan
eiusdem ministerii vel officii inter se distribuant et entre s las diversas partes del mismo; por ejemplo, un
peragant. Ex. gr., alius diaconus adhiberi potest pro dicono puede encargarse de las partes cantadas y otro
partibus in cantu proferendis, et alius pro ministerio del ministerio del altar; si hay varias lecturas, conviene
altaris; si plures lectiones habentur, inter plures distribuirlas entre diversos lectores; y as en lo dems.
lectores eas distribuere iuvat, et sic de ceteris. Pero en ningn caso puede repartirse entre varios un
Minime vero congruit ut plures unicum elementum mismo elemento de la celebracin; por ejemplo que una
celebrationis inter se dividant: ex. gr. eadem lectio a misma lectura sea leda por dos, uno despus de otro,
duobus, unus post alium, lecta, nisi agatur de salvo que se trate de la Pasin del Seor.
Passione Domini.
110. Si in Missa cum populo unus tantum minister 110. Si en la Misa celebrada con el pueblo slo asiste un
adest, ipse diversa munera exerceat. ayudante, ste ejerza los diversos oficios.
111. Effectiva cuiusque celebrationis liturgic 111. La efectiva preparacin de cada celebracin
prparatio concordi et diligenti animo iuxta Missale litrgica hgase con nimo concorde y diligente segn el
et alios libros liturgicos fiat inter omnes quorum Misal y los otros libros litrgicos entre todos aquellos a
interest sive quoad ritus, sive quoad rem pastoralem quienes atae, tanto en lo que se refiere al rito como al
et musicam, rectore ecclesi moderante et auditis aspecto pastoral y musical, bajo la direccin del rector
quoque fidelibus pro iis qu ad ipsos directe de la iglesia, y odo tambin el parecer de los fieles en lo
pertinent. Sacerdoti vero, qui celebrationi prest, que a ellos directamente les atae. Pero el sacerdote
ius semper manet disponendi de his qu ipsi que preside la celebracin tiene siempre el derecho de
competunt90. disponer lo que concierne a sus competencias90.

36 DAL.001.IGMR
CAPUT IV
DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI
112. In Ecclesia locali primus sane locus tribuatur, 112. En una Iglesia local corresponde evidentemente el
propter eius significationem, Miss cui prest primer puesto, por su significado, a la Misa presidida
Episcopus a suo presbyterio, diaconis et ministris por el Obispo, rodeado de su presbiterio, diconos y
91
laicis circumdatus et in qua plebs sancta Dei plene ministros laicos91, y en la que el pueblo santo de Dios
et actuose participat, ibi enim habetur prcipua participa plena y activamente. En sta, en efecto, es
manifestatio Ecclesi. donde se realiza la principal manifestacin de la Iglesia.
In Missa quam Episcopus celebrat, vel cui ipse En la Misa que celebra el Obispo, o que l preside sin
prest quin Eucharistiam celebret, serventur norm que celebre la Eucarista, obsrvense las normas que se
qu in Cremoniali Episcoporum inveniuntur92. encuentran en el Ceremonial de Obispos92.
113. Magni etiam habeatur Missa qu cum aliqua 113. Tngase tambin en gran estima la Misa que se
communitate, prsertim vero parciali, celebratur, celebra con una determinada-comunidad, sobre todo
utpote qu Ecclesiam universalem reprsentet con la parroquial, puesto que representa a la Iglesia
tempore et loco statutis, prcipue vero in communi universal en un tiempo y lugar definidos, sobre todo en
celebratione dominicali93. la celebracin comunitaria del domingo93.
114. Inter Missas autem ab aliquibus 114. Entre las Misas celebradas por determinadas
communitatibus celebratas peculiarem locum comunidades, ocupa un puesto singular la Misa
obtinet Missa conventualis, qu pars est Officii conventual, que es una parte del Oficio cotidiano, o la
cotidiani, aut Missa, qu "communitatis", dicitur. Et Misa que se llama "de comunidad". Y aunque estas
quamvis h Miss nullam specialem formam Misas no exigen ninguna forma peculiar de celebracin,
celebrationis pr se ferant, maxime tamen decet con todo es muy conveniente que sean cantadas, y
eas cum cantu fieri, prcipue cum plena sobre todo con la plena participacin de todos los
participatione omnium sodalium communitatis sive miembros de la comunidad, religiosos o cannigos. Por
religiosorum sive canonicorum. In iis proinde munus consiguiente, en esas Misas ejerza cada uno su propio
suum exerceant singuli iuxta Ordinem vel oficio, segn el Orden o ministerio recibido. Conviene,
ministerium receptum. Expedit ideo ut omnes pues, en estos casos, que todos los sacerdotes que no
sacerdotes qui pro utilitate pastorali fidelium estn obligados a celebrar en forma individual por
singulariter celebrare non tenentur, in iis, quantum alguna utilidad pastoral de los fieles, a ser posible,
fieri potest, concelebrent. Omnes insuper ad eam concelebren en estas Misas. Ms an, todos los
communitatem pertinentes sacerdotes qui officio in sacerdotes pertenecientes a una comunidad, que
bonum pastorale fidelium singulariter celebrandi tengan la obligacin de celebrar en forma individual por
tenentur, Missam quoque conventualem aut el bien pastoral de los fieles, pueden concelebrar el
"communitatis" eadem die concelebrare possunt94. mismo da en la Misa conventual o "de comunidad"94.
Prstat enim presbyteros, qui celebrationi Porque es preferible que los presbteros que asisten a la
eucharistic intersunt, nisi iusta causa excusentur, celebracin eucarstica, a no ser que una causa justa les
munus proprii ordinis de more exercere et proinde excuse, ejerzan el ministerio propio de su orden y, en
uti concelebrantes participare, sacris vestibus consecuencia, participen como concelebrantes,
indutos. Secus habitum choralem proprium aut revestidos con los ornamentos sagrados. Si no
superpelliceum super vestem talarem gestant. concelebran, llevan el hbito coral propio o la
sobrepelliz sobre el traje talar.

I. DE MISSA CUM POPULO


115. Missa cum populo ea intellegitur qu cum 115. Por "Misa con pueblo" se entiende la que se
fidelium participatione celebratur. Convenit autem celebra con la participacin de los fieles. Conviene que,
ut, quantum fieri potest, prsertim vero diebus mientras sea posible, sobre todo los domingos y fiestas
dominicis et festis de prcepto, cum cantu et de precepto, tenga lugar esta celebracin con canto y
95
congruo numero ministrorum celebratio peragatur ; con el nmero adecuado de ministros95; sin embargo,
attamen etiam sine cantu et cum uno ministro puede tambin celebrarse sin canto y con un solo
perfici potest. ministro.
116. In qualibet Miss celebratione si adest 116. En toda celebracin de la Misa, si asiste un
diaconus, hic suo munere fungatur. Expedit autem ut dicono, ste ha de ejercer su ministerio. Conviene que
sacerdoti celebranti de more adsint acolythus, lector al sacerdote celebrante le asista de ordinario un aclito,

DAL.001.IGMR 37
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

et cantor. Ritus vero qui infra describitur facultatem un lector y un cantor. Pero el rito que se describe a
prvidet amplioris etiam numeri ministrorum. continuacin prev la posibilidad de un nmero mayor
de ministros.

Prparanda
117. Altare una saltem tobalea albi coloris 117. Cbrase el altar al menos con un mantel de color
cooperiatur. Super ipsum vero aut iuxta ipsum duo blanco. Sobre el altar, o cerca del mismo, colquese en
saltem in omni celebratione, vel etiam quattuor aut cada celebracin un mnimo de dos candeleros con sus
sex, prsertim si agitur de Missa dominicali vel velas encendidas o incluso cuatro o seis, especialmente
festiva de prcepto, vel, si Episcopus dicesanus si se trata de la misa dominical, o festiva de precepto, y
celebrat, septem candelabra cum cereis accensis si celebra el Obispo diocesano, siete. Tambin sobre el
ponantur. Item super altare vel circa ipsum habeatur altar o cerca del mismo ha de haber una cruz con la
crux, cum effigie Christi crucifixi. Candelabra autem imagen de Cristo crucificado. Los candeleros y la cruz,
et crux effigie Christi crucifixi ornata in processione con la imagen de Cristo crucificado, pueden llevarse en
ad introitum afferri possunt. Super ipsum altare poni la procesin de entrada. Sobre el altar puede ponerse, a
potest, nisi in processione ad introitum deferatur, no ser que tambin ste se lleve en la procesin de
Evangeliarium a libro aliarum lectionum distinctum. entrada, el Evangeliario, distinto del libro de las
restantes lecturas.
118. Item parentur: 118. Preprese tambin:
a) iuxta sedem sacerdotis: missale et, pro a). Junto a la sede del sacerdote: el misal y, segn
opportunitate, libellus cantuum; convenga, el libro de los cantos;
b) in ambone: lectionarium; b). En el ambn: el leccionario;
c) in abaco: calix, corporale, purificatorium et, pro c). En la credencia: el cliz, el corporal, el purificador, la
opportunitate, palla; patena et pyxides, si palia, si se usa: la patena y los copones si son
necessari sunt; panis pro Communione sacerdotis necesarios; el pan para la Comunin del sacerdote que
qui prest, diaconi, ministrorum, et populi; urceoli preside, del dicono, de los ministros y del pueblo; las
cum vino et aqua, nisi hc omnia a fidelibus in vinajeras con el vino y el agua, a no ser que lo vayan a
processione ad offertorium prsententur; vas aqu ofrecer los fieles en la procesin del ofertorio; el
benedicend, si fit aspersio; patina pro recipiente de agua que se va a bendecir, si se realiza la
Communione fidelium; et ea qu necessaria sunt ad aspersin; la bandeja para la Comunin de los fieles y
manus lavandas. todo lo que hace falta para la ablucin de las manos.
Calix laudabiliter cooperiatur velo, quod potest esse Es loable cubrir el cliz con un velo, que podr ser o del
aut coloris diei aut coloris albi. color del da o de color blanco.
119. In sacristia, pro diversis formis celebrationis, 119. Preprense en la sacrista, segn las diversas
parentur sacr vestes (cf. nn. 337-341) sacerdotis, formas de celebracin, las vestiduras sagradas (cf. nn.
diaconi, et aliorum ministrorum: 337-341) del sacerdote, del dicono y de los otros
ministros:
a) pro sacerdote: alba, stola et casula seu planeta; a). Para el sacerdote: el alba, la estola y la casulla;
b) pro diacono: alba, stola et dalmatica, qu tamen, b). Para el dicono: el alba, la estola y la dalmtica. Esta
ob necessitatem vel minorem gradum sollemnitatis, ltima, por necesidad o por grado inferior de
omitti potest; solemnidad, puede omitirse;
c) pro aliis ministris: alb vel ali vestes legitime c). Para los dems ministros: albas u otras vestiduras
approbat96. legtimamente aprobadas96.
Omnes qui albam induunt, cingulum adhibeant et Todos los que usan el alba, empleen el cngulo y el
amictu utantur, nisi ob ipsius alb formam non amito, a no ser que la forma del alba no lo exija.
exigantur.
Cum introitus processione perficitur, parentur etiam Cuando se hace procesin de entrada se prepara
Evangeliarium; in diebus dominicis et festivis tambin el Evangeliario; en los domingos y das festivos,
thuribulum et navicula cum thure, si incensum seu si se va a emplear el incienso, se preparan tambin el
thus adhibetur; crux in processione deferenda, incensario y la naveta con incienso, la cruz procesional y
candelabra cum cereis accensis. los ciriales con las velas encendidas.

38 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

A) DE MISSA SINE DIACONO


Ritus initiales
120. Populo congregato, sacerdos, et ministri, sacris 120. Reunido el pueblo, el sacerdote y los ministros,
vestibus induti, ad altare procedunt hoc ordine: revestidos cada uno con sus vestiduras sagradas,
avanzan hacia el altar por este orden:
a) thuriferarius cum thuribulo fumigante, si thus a) El turiferario con el incensario humeante, si se
adhibetur; emplea el incienso;
b) ministri qui deferunt cereos accensos, et inter eos b) Los ministros que llevan los ciriales encendidos, y, en
acolythus vel alius minister cum cruce; medio de ellos, el aclito u otro ministro con la cruz;
c) acolythi et alii ministri; c) Los aclitos y otros ministros;
d) lector, qui potest Evangeliarium, non autem d) El lector, que puede llevar el Evangeliario, no el
Lectionarium, parum elevatum deferre; Leccionario, algo elevado;
e) sacerdos Missam celebraturus. e) El sacerdote que va a presidir la Misa.
Si incensum adhibetur, sacerdos antequam Si se emplea el incienso, el sacerdote lo pone en el
procedatur, incensum in thuribulo imponit et signo incensario antes de que la procesin se ponga en
crucis benedicit, nihil dicens. marcha y lo bendice con el signo de la cruz sin decir
nada.
121. Dum fit processio ad altare, cantus ad introitum 121. Mientras se hace la procesin hacia el altar, se
peragitur (cf. nn. 47-48). entona el canto de entrada (cf. nn. 47-48).
122. Cum ad altare pervenerint, sacerdos et ministri 122. Cuando han llegado al altar, el sacerdote y los
faciunt profundam inclinationem. ministros hacen una profunda inclinacin.
Crux effigie Christi crucifixi ornata et in processione La cruz, con la imagen de Cristo crucificado, si se lleva en
forte delata, iuxta altare erigi potest ut fiat crux procesin, puede colocarse junto al altar, para que sea
altaris, qu una tantum esse debet, secus in loco la cruz del altar, que debe ser nica; de otro modo, se
digno reponatur. Candelabra vero super altare vel coloca en un lugar digno; los candeleros se colocan
iuxta illud collocantur; Evangeliarium laudabiliter sobre el altar o junto a l; conviene depositar el
super altare deponitur. Evangeliario sobre el altar.
123. Sacerdos ad altare accedit ipsumque veneratur 123. El sacerdote accede al altar y lo venera con un
osculo. Deinde, pro opportunitate, crucem et altare beso. Luego, segn la oportunidad, inciensa la cruz y el
incensat, illud circumeundo. altar rodendolo.
124. His peractis, sacerdos sedem petit. Cantu ad 124. Terminado esto, el sacerdote va a su sede. Una vez
introitum expleto, omnibus stantibus, sacerdos et concluido el canto de entrada, todos, sacerdote y fieles,
fideles signant se signo crucis. Sacerdos dicit: In de pie, hacen la seal de la cruz. El sacerdote empieza:
nmine Patris, et Flii, et Spritus Sancti. Populus En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espritu Santo.
respondet: Amen. El pueblo responde: Amn.
Deinde, versus ad populum et manus extendens, Luego el sacerdote, de cara al pueblo y extendiendo las
sacerdos eum salutat, una adhibita e formulis manos, saluda a la asamblea usando una de las frmulas
propositis. Potest etiam, ipse sacerdos vel alius propuestas. Puede tambin, l u otro ministro,
minister, brevissimis verbis introducere fideles in introducir a los fieles a la Misa del da con brevsimas
Missam illius diei. palabras.
125. Sequitur actus pnitentialis. Postea cantatur 125. Sigue el acto penitencial. Despus se canta o se
vel dicitur Krie, iuxta rubricas (cf. n. 52). recita el Seor, ten piedad segn las rbricas (cf. n. 52).
126. In celebrationibus statutis, cantatur vel dicitur 126. En determinadas celebraciones se canta o se recita
Glria (cf. n. 53). el Gloria (cf. n. 53).
127. Deinde sacerdos populum ad orandum invitat, 127. Luego el sacerdote con las manos juntas invita al
manibus iunctis, dicens: Ormus. Et omnes una cum pueblo a orar diciendo: Oremos. Todos, juntamente con
sacerdote ad breve tempus silentes orant. Tunc el sacerdote, oran en silencio durante breve tiempo.
sacerdos, manibus extensis, dicit collectam, qua Entonces el sacerdote, con las manos extendidas, dice la
expleta, populus acclamat: Amen. oracin colecta, y cuando sta termina, el pueblo

DAL.001.IGMR 39
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

aclama: Amn.

Liturgia verbi
128. Collecta conclusa, omnes sedent. Sacerdos 128. Terminada la oracin colecta, todos se sientan. El
potest, brevissimis verbis, fideles in liturgiam verbi sacerdote puede introducir a los fieles en la liturgia de la
introducere. Lector vero ad ambonem pergit, et ex palabra con brevsimas palabras. El lector se dirige al
lectionario ibi iam ante Missam posito proclamat ambn, y, del leccionario, colocado all antes de iniciarse
primam lectionem, quam omnes auscultant. In fine la Misa, proclama la primera lectura, que todos
lector profert acclamationem Verbum Dmini escuchan. Al final, el lector pronuncia la aclamacin:
omnibus respondentibus Deo grtias. Palabra de Dios y todos responden: Te alabamos, Seor.
Tunc breve spatium silentii, pro opportunitate, En este momento puede guardarse, si conviene, un
servari potest, ut omnes, ea qu audierunt breviter breve tiempo de silencio para que todos mediten lo que
meditentur. han escuchado.
129. Deinde psalmista, vel ipse lector, profert versus 129. Despus, el salmista o el mismo lector recita los
psalmi, populo de more responsum proferente. versculos del salmo, y el pueblo va diciendo la
respuesta del modo acostumbrado.
130. Si habenda sit secunda lectio ante Evangelium, 130. Si hay una segunda lectura antes del Evangelio, el
lector eam ex ambone proclamat, omnibus lector la proclama desde el ambn, mientras todos
auscultantibus, atque in fine acclamationi escuchan, y al final responden a la aclamacin como se
respondentibus, ut dicitur supra (n. 128). Deinde, indica ms arriba (n. 128). Luego, si se ve oportuno,
pro opportunitate, breve spatium silentii servari puede guardarse un breve tiempo de silencio.
potest.
131. Postea omnes surgunt et canitur Allelia vel 131. Despus todos se ponen en pie y se canta el
alius cantus, prout tempus liturgicum postulat (cf. Aleluya u otro canto, segn las exigencias del tiempo
nn. 62-64). litrgico (cf. nn. 62-64).
132. Dum canitur Allelia vel alius cantus, sacerdos 132. Mientras se canta el Aleluya u otro canto, el
incensum, si adhibetur, imponit et benedicit. Deinde, sacerdote, si se emplea el incienso, lo pone en el
manibus iunctis, et profunde inclinatus ante altare, incensario y lo bendice. Luego, con las manos juntas y
dicit secreto: Munda cor meum. profundamente inclinado ante el altar, dice en secreto:
Purifica mi corazn.
133. Tunc Evangeliarium, si est in altari, accipit et, 133. Despus toma el Evangeliario, si est en el altar, y
prcedentibus ministris laicis, qui thuribulum, et precedido por los ayudantes laicos, que pueden llevar el
cereos deferre possunt, ad ambonem accedit, incensario y los ciriales, se acerca al ambn llevando el
Evangeliarium parum elevatum deferens. Adstantes Evangeliario algo elevado. Los presentes se vuelven
ad ambonem se convertunt, singularem reverentiam hacia el ambn manifestando as una especial
erga Evangelium Christi manifestantes. reverencia al Evangelio de Cristo.
134. In ambone sacerdos aperit librum et, manibus 134. Llegado al ambn, el sacerdote abre el libro y, con
iunctis, dicit: Dminus vobscum, populo las manos juntas, dice: El Seor est con vosotros, y el
respondente: Et cum spritu tuo, et deinde Lctio pueblo responde: Y con tu espritu, y despus: Lectura
sancti Evanglii, pollice signans librum et seipsum in del santo Evangelio..., trazando la cruz sobre el libro con
fronte, ore et pectore, quod faciunt et ceteri omnes. el pulgar, y luego sobre su propia frente, boca y pecho,
Populus acclamat, dicens: Glria tibi, Dmine. lo cual tambin hacen todos los dems. El pueblo
Sacerdos librum, si incensum adhibetur, thurificat aclama, diciendo: Gloria a ti, Seor. El sacerdote, si se
(cf. nn. 276-277). Deinde proclamat Evangelium, et utiliza el incienso, inciensa el libro (cf. nn. 276-277).
in fine profert acclamationem: Verbum Dmini, Despus proclama el Evangelio y al final pronuncia la
omnibus respondentibus: Laus tibi, Christe. Sacerdos aclamacin Palabra del Seor y todos responden Gloria
librum osculatur, secreto dicens: Per evanglica a ti, Seor Jess. El sacerdote besa el libro diciendo en
dicta. secreto: Las palabras del Evangelio.
135. Si non adest lector, sacerdos ipse omnes 135. Si no hay lector, el mismo sacerdote har todas las
lectiones et psalmum profert, stans in ambone. lecturas y el salmo de pie en el ambn. All mismo, si se
Ibidem, si adhibetur, incensum imponit et benedicit, emplea el incienso, lo pone en el incensario y lo
et, profunde inclinatus, dicit: Munda cor meum. bendice, y profundamente inclinado dice: Purifica mi
corazn.

40 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

136. Sacerdos, stans ad sedem vel in ipso ambone, 136. El sacerdote, de pie en la sede o en el mismo
vel, pro opportunitate, in alio loco idoneo, profert ambn, o en otro lugar idneo, si conviene, pronuncia la
homiliam; qua finita, spatium silentii servari potest. homila; una vez terminada, puede guardarse un tiempo
de silencio.
137. Symbolum cantatur vel recitatur a sacerdote 137. El Smbolo lo canta o lo recita el sacerdote
una cum populo (cf. n. 68), omnibus stantibus. Ad juntamente con el pueblo (cf. n. 68), estando todos de
verba Et incarntus est, etc. omnes profunde se pie. . A las palabras: Y por obra del Espritu Santo se
inclinant; in sollemnitatibus vero Annuntiationis et encarn..., etc., o que fue concebido..., etc., todos se
Nativitatis Domini genua flectunt. inclinan profundamente; pero en las solemnidades de la
Anunciacin y de la Natividad del Seor, se arrodillan
138. Dicto symbolo, sacerdos stans ad sedem, 138. Una vez dicho el smbolo, el sacerdote, de pie junto
manibus iunctis, brevi monitione fideles invitat ad a la sede, con las manos juntas, invita a los fieles a la
orationem universalem. Deinde cantor, vel lector, vel oracin universal con una breve monicin. Despus el
alius ex ambone aut ex alio loco convenienti, cantor o el lector u otro, propone, vuelto al pueblo, las
intentiones versus populum proponit, populo pro intenciones desde el ambn o desde otro lugar
sua parte suppliciter respondente. Postremo conveniente y, por su parte, el pueblo responde
sacerdos, manibus extensis, precationem oratione suplicante. Al final, el sacerdote, con las manos
concludit. extendidas, concluye la splica con la oracin.

Liturgia eucharistica
139. Oratione universali absoluta, omnes sedent et 139. Terminada la oracin universal, todos se sientan y
incipit cantus ad offertorium (cf. n. 74). comienza el canto del ofertorio (cf. n. 74).
Acolythus vel alius minister laicus corporale, El aclito u otro ministro laico colocan en el altar el
purificatorium, calicem, pallam et missale super corporal. el purificador, el cliz, la palia y el misal.
altare collocat.
140. Expedit ut participatio fidelium manifestetur 140. Es conveniente que la participacin de los fieles se
per oblationem sive panis et vini ad Eucharisti manifieste en la presentacin del pan y del vino para la
celebrationem, sive aliorum donorum, quibus celebracin de la Eucarista o de otros dones con los que
necessitatibus ecclesi et pauperum subveniatur. se ayude a las necesidades de la iglesia o de los pobres.
Oblationes fidelium a sacerdote accipiuntur, Las ofrendas de los fieles las recibe el sacerdote,
adiuvantibus acolytho vel alio ministro. Panis et ayudado por el aclito u otro ministro. El pan y el vino
vinum pro Eucharistia ad celebrantem deferuntur, para la Eucarista se llevan al celebrante, que los pone
qui ea super altare deponit, alia autem dona alio sobre el altar y el resto de los dones se colocan en un
apto loco collocantur (cf. n. 73). lugar apropiado (cf. n. 73).
141. Sacerdos, ad altare, accipit patenam cum pane, 141. El sacerdote, en el altar, toma la patena con el pan,
eamque ambabus manibus aliquantulum elevatam y con ambas manos la eleva un poco sobre el altar
super altare tenet, dicens secreto: Benedctus es, mientras dice en secreto: Bendito seas, Seor. Luego
Dmine. Deinde patenam cum pane super corporale coloca la patena con el pan sobre el corporal.
deponit.
142. Postea, sacerdos stans ad latus altaris, infundit 142. A continuacin, el sacerdote, situado en un lado del
vinum et parum aqu in calicem, dicens secreto: Per altar, mientras el ministro le ofrece las vinajeras, vierte
huius aqu, ministro urceolos porrigente. Reversus el vino y un poco de agua en el cliz, diciendo en
ad medium altaris, acceptum calicem ambabus secreto: El agua unida al vino. Vuelto al centro del altar,
manibus parum elevatum tenet, dicens secreto: toma con ambas manos el cliz, lo eleva un poco y dice
Benedctus es, Dmine, et deinde calicem super en secreto: Bendito seas, Seor y a continuacin deja el
corporale deponit, et palla pro opportunite cooperit. cliz sobre el corporal y lo cubre, si conviene, con la
palia.
Si vero cantus ad offertorium non peragitur vel non Pero si no hay canto para el ofertorio ni toca el rgano,
pulsatur organum, sacerdoti licet, in prsentatione en la presentacin del pan y del vino el sacerdote puede
panis et vini, elata voce proferre formulas pronunciar en voz alta las frmulas de bendicin, a las
benedictionis, quibus populus acclamat: Benedctus que el pueblo responde con la aclamacin: Bendito seas
Deus in secula. por siempre, Seor
143. Calice super altare deposito, sacerdos, profunde 143. Colocado el cliz sobre el altar, el sacerdote

DAL.001.IGMR 41
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

inclinatus, dicit secreto: In spritu humilittis. profundamente inclinado dice en secreto: Acepta,
Seor, nuestro corazn contrito.
144. Deinde, si incensum adhibetur, sacerdos illud in 144. Luego, si se emplea el incienso, el sacerdote lo
thuribulo imponit, benedicit nihil dicens atque pone en el incensario, lo bendice sin decir nada e
oblata, crucem et altare incensat. Minister stans ad inciensa los dones, la cruz y el altar. El ministro, de pie al
latus altaris sacerdotem incensat, deinde populum. lado del altar, inciensa al celebrante y despus al
pueblo.
145. Post orationem In spritu humilittis vel post 145. Despus de la oracin Acepta, Seor, nuestro
incensationem, sacerdos, stans ad latus altaris, corazn contrito o despus de la incensacin, el
manus lavat, secreto dicens: Lava me, Dmine, sacerdote, de pie a un lado del altar, se lava las manos,
ministro aquam fundente. diciendo en secreto Lava del todo mi delito, Seor,
limpia mi pecado, mientras le sirve el agua el ministro.
146. Ad medium altaris deinde reversus, sacerdos, 146. Vuelto al centro del altar y de pie cara al pueblo el
stans versus populum, extendens et iungens manus, sacerdote extiende y junta las manos e invita al pueblo a
populum ad orandum invitat, dicens: Orte, fratres. orar, diciendo: Orad, hermanos. El pueblo se pone de
Populus surgit et responsionem dat Suscpiat pie y responde: El Seor reciba de tus manos. El
Dminus. Deinde sacerdos, manibus extensis, dicit sacerdote, con las manos extendidas, dice la oracin
orationem super oblata. In fine populus acclamat: sobre las ofrendas, y al final el pueblo aclama: Amn.
Amen.
147. Tunc sacerdos incipit Precem eucharisticam. 147. Entonces comienza el sacerdote la Plegaria
Iuxta rubricas (cf. n. 365) seligit unam ex iis qu in eucarstica. Segn las rbricas (cfr. n. 365), elige una de
Missali Romano inveniuntur, vel ad Apostolica Sede las que se encuentran en el Misal Romano o de las
probat sunt. Prex eucharistica natura sua exigit ut aprobadas por la Sede Apostlica. La naturaleza de la
solus sacerdos, vi ordinationis, eam proferat. Plegaria eucarstica exige que slo el sacerdote lo
Populus vero sacerdoti in fide et cum silentio se pronuncie en virtud de su ordenacin. El pueblo se unir
societ, necnon interventibus in eucharistic Precis al sacerdote en la fe y con el silencio, tambin con las
cursu statutis, qui sunt responsiones in dialogo intervenciones establecidas a lo largo de la Plegaria
Prfationis, Sanctus, acclamatio post eucarstica que son: las respuestas al dilogo del
consecrationem et acclamatio Amen post Prefacio, el Santo, la aclamacin despus de la
doxologiam finalem, necnon ali acclamationes a consagracin y la aclamacin del Amn despus de la
Conferentia Episcoporum probat et a Sancta Sede doxologa, junto con otras aclamaciones aprobadas por
recognit. la Conferencia de los Obispos y reconocidas por la Santa
Sede.
Valde convenit ut sacerdos partes Precis Es muy conveniente que el sacerdote cante las partes de
eucharistic, qu notis ditantur, cantu proferat. la Plegaria eucarstica musicalizadas.
148. Precem eucharisticam incipiens, sacerdos, 148. Al comienzo de la Plegaria eucarstica, el sacerdote
manus extendens, cantat vel dicit: Dminus extiende las manos y canta o dice El Seor est con
vobscum, populo respondente: Et cum spritu tuo. vosotros; el pueblo responde: Y con tu espritu. Cuando
Cum prosequitur: Sursum corda, manus elevat. contina Levantemos el corazn, alza las manos. El
Populus respondet: Habmus ad Dminum. Deinde pueblo responde Lo tenemos levantado hacia el Seor.
sacerdos, manibus extensis, subdit: Grtias agmus Despus el sacerdote, con las manos extendidas, aade:
Dmino Deo nostro, et populus respondet: Dignum Demos gracias al Seor nuestro Dios, y el pueblo
et iustum est. Postea sacerdos prosequitur, manibus responde: Es justo y necesario. Despus, el sacerdote,
extensis, Prfationem; eaque conclusa, iunctis con las manos extendidas, sigue con el Prefacio; cuando
manibus, una cum omnibus adstantibus, cantat vel lo termina, junta las manos y canta o dice en voz clara,
clara voce dicit: Sanctus (cf. n. 79 b). junto con todos los presentes el Santo (cf. n. 79 b).
149. Sacerdos prosequitur Precem eucharisticam 149. El sacerdote prosigue la Plegaria eucarstica segn
iuxta rubricas, qu in singulis Precibus exponuntur. las rbricas que se exponen en cada una de ellas.
Si celebrans est Episcopus, in Precibus, post verba: Si el celebrante es Obispo, en las Plegarias, despus de
Papa nostro N. subiungit: et me indgno fmulo tuo, las palabras: con tu servidor el Papa N., aade: conmigo,
vel post verba: Pap nostri N., subiungit: mei indgni indigno siervo tuyo; o despus de las palabras: el Papa
fmuli tui. Si autem Episcopus extra dicesim suam N., aade: de mi, indigno siervo tuyo. Si un Obispo
celebrat, post verba: Papa nostro N. subiungit: et celebra fuera de su dicesis, tras las palabras con tu
fratre meo N., Epscopo huius Ecclesi, et me servidor el Papa N., aade: conmigo, indigno siervo

42 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

indigno fmulo tuo, vel post verba: Pap nostri N., tuyo, con mi hermano N., Obispo de esta Iglesia de N..
subiungit: fratris mei N., Episcopi huius Ecclesi et
mei indigni fmuli tui.
Episcopus dicesanus, aut qui eidem in iure El Obispo diocesano o el que en derecho se le equipara,
quiparatus est, nominari debet hac formula: una debe ser nombrado con esta frmula: con tu servidor el
cum fmulo tuo Papa nostro N. et Episcopo (vel: Papa N., con nuestro Obispo (o bien: Vicario, Prelado,
Vicrio, Prlto, Prfcto, Abbte) nostro N. Prefecto, Abad) N..
Episcopos Coadiutorem et Auxiliares, non autem En la Plegaria eucarstica se puede mencionar a los
alios Episcopos forte prsentes, nominari licet in Obispos Coadjutor y Auxiliares, pero no a otros Obispos
Prece eucharistica. Quando plures nominandi sunt, que pudieran estar presentes. Si son muchos los que se
dicitur sub formula generali: et Epscopo nostro N. han de mencionar, se utiliza la forma general: con
eiusque Epscopis adiutribus. nuestro Obispo N. y sus Obispos auxiliares.
In unaquaque Prece eucharistica, prdict formul En cada Plegaria eucarstica hay que adaptar las
aptand sunt, normis grammaticorum attentis. frmulas precedentes a las reglas gramaticales.
150. Paulo ante consecrationem, minister, pro 150. Un poco antes de la consagracin, el ministro, si se
opportunitate, campanul signo fideles monet. Item cree conveniente, avisa a los fieles mediante un toque
pulsat campanulam ad unamquamque ostensionem, de campanilla. Puede tambin, de acuerdo con la
iuxta cuiusque loci consuetudinem. costumbre de cada lugar, tocar la campanilla cuando el
sacerdote muestra la hostia y el cliz a los fieles.
Si incensum adhibetur, cum hostia et calix populo Si se utiliza el incienso, el ministro inciensa la hostia y el
post consecrationem ostenduntur, minister ea cliz cuando se muestran tras la consagracin.
incensat.
151. Post consecrationem, dicto a sacerdote: 151. Despus de la consagracin, una vez que el
Mystrium fdei, populus acclamationem profert, sacerdote dice: Este es el Sacramento de nuestra fe, el
adhibita una ex formulis prscriptis. pueblo pronuncia la aclamacin empleando una de las
frmulas prescritas.
In fine Precis eucharistic, sacerdos, accipiens Al final de la Plegaria eucarstica, el sacerdote, tomando
patenam cum hostia et calicem et utrumque la patena con la hostia y el cliz y elevando ambos,
elevans, doxologiam: Per ipsum, solus profert. pronuncia l solo la doxologa: Por Cristo. Al concluir, el
Populus in fine acclamat: Amen. Postea sacerdos pueblo aclama: Amn. Despus el sacerdote pone la
patenam et calicem super corporale deponit. patena y el cliz sobre el corporal.
152. Expleta Prece eucharistica, sacerdos, manibus 152. Terminada la Plegaria eucarstica, el sacerdote, con
iunctis, dicit monitionem ante orationem las manos juntas, hace la monicin preliminar a la
dominicam, quam deinde una cum populo profert, Oracin dominical, y luego la recita, con las manos
manibus extensis. extendidas, juntamente con el pueblo.
153. Oratione dominica conclusa, sacerdos, manibus 153. Concluida la Oracin dominical, el sacerdote, con
extensis, solus dicit embolismum Lbera nos, quo las manos extendidas, dice l solo el embolismo:
completo, populus acclamat: Quia tuum est regnum. Lbranos de todos los males; al terminarlo, el pueblo
aclama: Tuyo es el reino.
154. Deinde sacerdos, manibus extensis, clara voce 154. A continuacin, el sacerdote, con las manos
dicit orationem Dmine Iesu Christe, qui dixsti; extendidas y en voz alta, dice la oracin: Seor
eaque conclusa, extendens et iungens manus, pacem Jesucristo, que dijiste y, al terminarla, extendiendo y
annuntiat, versus ad populum, dicens: Pax Dmini sit juntando las manos, anuncia la paz, vuelto al pueblo,
semper vobscum. Populus respondet: Et cum spritu mientras dice: La paz del Seor est siempre con
tuo. Postea, pro opportunitate, sacerdos subiungit: vosotros, y el pueblo le responde: Y con tu espritu.
Offrte vobis pacem. Luego, si se juzga oportuno, el sacerdote aade: Daos
fraternalmente la paz.
Sacerdos pacem potest dare ministris, semper El sacerdote puede dar la paz a los ministros, pero
tamen intra presbyterium remanens, ne celebratio siempre permaneciendo dentro del presbiterio para no
turbetur. Item faciat si e rationabili causa aliquibus perturbar la celebracin. Haga lo mismo si, por alguna
paucis fidelibus pacem dare velit. Omnes vero, iuxta causa razonable, desea dar la paz a algunos pocos fieles.
ea qu a Conferentia Episcoporum statuta sunt, Y todos se intercambian un signo de paz, comunin y

DAL.001.IGMR 43
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

pacem, communionem et caritatem sibi invicem caridad, segn lo que haya establecido la Conferencia de
significant. Dum pax datur, dici potest: Pax Dmini los Obispos. Mientras se da la paz puede decirse: La paz
sit semper tecum, cui respondetur: Amen. del Seor est siempre contigo, a lo que se responde:
Amn.
155. Postea sacerdos accipit hostiam, eamque super 155. A continuacin, el sacerdote toma el pan
patenam frangit, et particulam immittit in calicem, consagrado, lo parte sobre la patena, y deja caer una
dicens secreto: Hc commxtio. Interim a choro et a partcula en el cliz diciendo en secreto: El Cuerpo y la
populo cantatur vel dicitur Agnus Dei (cf. n. 83). Sangre. Mientras tanto, el coro y el pueblo cantan o
recitan: Cordero de Dios (cf. n. 83).
156. Tunc sacerdos secreto et manibus iunctis dicit 156. Entonces el sacerdote dice en secreto y con las
orationem ad Communionem Dmine Iesu Christe, manos juntas la oracin para la Comunin: Seor
Fili Dei vivi vel Percptio Crporis et Snguinis. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, o: Seor Jesucristo, la
comunin de tu Cuerpo.
157. Oratione conclusa, sacerdos genuflectit, accipit 157. Terminada esta oracin, el sacerdote hace
hostiam in eadem Missa consecratam, eamque genuflexin, toma el pan consagrado en esa misma Misa
aliquantulum elevatam super patenam vel super y, tenindolo un poco elevado sobre la patena o sobre
calicem tenens, versus ad populum, dicit: Ecce Agnus el cliz, de cara al pueblo, dice: ste es el Cordero de
Dei, et una cum populo subdit: Dmine, non sum Dios, y, a una con el pueblo, aade una sola vez: Seor,
dignus. no soy digno.
158. Postea, stans ad altare conversus, sacerdos 158. Luego, de pie y vuelto hacia el altar, el sacerdote
secreto dicit: Corpus Christi custdiat me in vitam dice en secreto: El Cuerpo de Cristo me guarde para la
trnam, et reverenter sumit Corpus Christi. Deinde vida eterna, y, con reverencia, toma el Cuerpo de Cristo.
accipit calicem, secreto dicens: Sanguis Christi Despus, coge el cliz, y dice en secreto: La Sangre de
custdiat me in vitam trnam, et reverenter sumit Cristo me guarde para la vida eterna, y, con reverencia,
Sanguinem Christi. sume la Sangre de Cristo.
159. Dum sacerdos sumit Sacramentum, inchoatur 159. Mientras el sacerdote comulga el Sacramento, se
cantus ad Communionem (cf. n. 86). empieza el canto de Comunin (cf. n. 86).
160. Sacerdos deinde accipit patenam vel pyxidem, 160. El sacerdote toma despus la patena o la pxide y
et accedit ad communicandos, qui de more se acerca a los que van a comulgar, quienes, de
processionaliter approprinquant. ordinario, se acercan procesionalmente.
Non licet ipsis fidelibus panem consecratum neque A los fieles no les es lcito tomar por s mismos ni el pan
calicem sacrum per semetipsos accipere eo minus de consagrado ni el sagrado cliz y menos an pasrselos
manu in manum inter se transmittere. Fideles entre ellos de mano en mano. Los fieles comulgan de
communicant genuflexi vel stantes, prout rodillas o de pie, segn lo haya establecido la
Conferentia Episcoporum statuerit. Cum autem Conferencia de los Obispos. Cuando comulgan de pie, se
stantes communicant, commendatur ut debitam recomienda que, antes de recibir el Sacramento, hagan
reverentiam, ab iisdem normis statuendam, ante la debida reverencia del modo que determinen las
susceptionem Sacramenti faciant. citadas normas.
161. Si Communio sub specie tantum panis fit, 161. Si la Comunin se administra slo bajo la especie
sacerdos hostiam parum elevatam unicuique de pan, el sacerdote, teniendo la hostia un poco
ostendit dicens: Corpus Christi. Communicandus elevada, se la muestra a cada uno dicindole: El Cuerpo
respondet: Amen, et Sacramentum recipit, ore vel, de Cristo. El que comulga responde: Amn, y recibe el
ubi concessum sit, manu, pro libitu suo. Sacramento en la boca o, en los lugares en que se ha
Communicandus statim ac sacram hostiam recipit, concedido, en la mano, segn prefiera. En cuanto recibe
eam ex integro consumit. la sagrada hostia, el que comulga la consume
ntegramente.
Si vero Communio fit sub utraque specie, servetur Para la Comunin bajo las dos especies obsrvese el rito
ritus suo loco descriptus (cf. nn. 284-287). descrito en su lugar (cf. nn. 284-287).
162. In distribuenda Communione sacerdotem 162. Si estn presentes otros presbteros, pueden
adiuvare possunt alii presbyteri forte prsentes. Si ayudar al sacerdote a distribuir la Comunin. Si no estn
isti prsto non sunt et communicantium numerus disponibles y el nmero de comulgantes es muy
valde magnus, sacerdos in adiutorium sibi vocare elevado, el sacerdote puede llamar para que le ayuden,
potest ministros extraordinarios, idest acolythum a los ministros extraordinarios, es decir, a un aclito

44 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

rite institutum aut etiam alios fideles, qui ad hoc rite instituido o tambin a otros fieles que para ello hayan
deputati sint97. In casu necessitatis, sacerdos potest sido designados97. En caso de necesidad, el sacerdote
fideles idoneos, ad actum deputare98. puede designar para esa ocasin a fieles idneos98.
Hi ministri ad altare ne accedant antequam sacerdos Estos ministros no acceden al altar antes de que el
Communionem sumpserit, semperque vas ubi sacerdote haya comulgado y siempre han de recibir de
continentur Ss.m Eucharisti species, fidelibus manos del sacerdote el vaso que contiene la Santsima
distribuend, e manu sacerdotis celebrantis Eucarista para administrarla a los fieles.
accipiant.
163. Distributione Communionis expleta, sacerdos 163. Una vez distribuida la Comunin, el sacerdote
vinum consecratum forte remanentem ipse ad altare consume enseguida en el altar todo el vino consagrado
statim ex integro consumit; hostias vero consecratas que haya podido quedar; en cambio, las hostias
qu supersunt, aut ad altare sumit aut defert ad consagradas que hayan sobrado las consume en el altar
locum Eucharisti asservand destinatum. o las lleva al lugar destinado a la reserva eucarstica.
Sacerdos, ad altare reversus, colligit fragmenta, si El sacerdote, vuelto al altar, recoge los fragmentos, si
qu sint; deinde, stans ad latus altaris vel ad los hay; luego, en el altar o en la credencia, purifica la
abacum, purificat patenam vel pyxidem super patena o la pxide sobre el cliz; purifica el cliz diciendo
calicem, postea purificat calicem, dicens secreto: en secreto: Haz, Seor, que recibamos, y lo seca con el
Quod ore smpsimus, et calicem purificatorio purificador. Si los vasos son purificados en el altar, los
exterget. Si vasa purificata sunt ad altare, a ministro lleva un ministro a la credencia. Est, sin embargo,
deferuntur ad abacum. Licet tamen vasa purificanda, permitido dejar los vasos que se han de purificar, sobre
prsertim si sint plura, opportune cooperta, in altari todo si son muchos, en el altar o en la credencia,
vel in abaco super corporale relinquere eaque statim convenientemente cubiertos sobre un corporal, para
post Missam, populo dimisso, purificare. luego purificarlos inmediatamente despus de la Misa,
cuando ya se ha despedido al pueblo.
164. Postea sacerdos ad sedem redire potest. 164. Despus, el sacerdote puede regresar a la sede. Se
Sacrum silentium, per aliquod temporis spatium, puede observar un espacio de silencio sagrado o
servari, vel psalmus aut aliud laudis canticum aut tambin entonar un salmo u otro cntico o himno de
hymnus proferri potest (cf. n. 88). alabanza (cf. n. 88).
165. Deinde, stans ad sedem vel ad altare, sacerdos, 165. Luego, en pie junto a la sede o el altar, el
versus ad populum, dicit, manibus iunctis: Ormus sacerdote, vuelto al pueblo, dice, con las manos juntas:
et, extensis manibus, orationem post Communionem Oremos, y con las manos extendidas recita la oracin
recitat, cui prmitti potest breve spatium silentii, despus de la Comunin, a la que puede preceder
nisi iam prcesserit statim post Communionem. In tambin un breve silencio, a no ser que ya se haya
fine orationis populus acclamat: Amen. hecho despus de la Comunin. Al final de la oracin, el
pueblo aclama: Amn.

Ritus conclusionis
166. Expleta oratione post Communionem, fiant, si 166. Terminada la oracin despus de la Comunin, se
habend sunt, breves annuntiationes ad populum. hacen, si es necesario, y con brevedad, los oportunos
avisos al pueblo.
167. Deinde sacerdos, extendens manus, salutat 167. Despus, el sacerdote, extendiendo las manos,
populum, dicens: Dminus vobscum, cui saluda al pueblo diciendo: El Seor est con vosotros, a
respondetur a populo: Et cum spritu tuo. Et lo que el pueblo responde: Y con tu espritu, y el
sacerdos, manus denuo coniungens, et statim, sacerdote, uniendo de nuevo las manos, y colocando
manum sinistram super pectus ponens et manum luego la mano izquierda sobre el pecho y elevando la
dexteram elevans, subdit: Benedcat vos omnpotens derecha aade: La bendicin de Dios todopoderoso y
Deus et, signum crucis super populum faciens, haciendo la seal de la cruz sobre el pueblo prosigue:
prosequitur: Pater, et Flius, et Spritus Sanctus. Padre, Hijo y Espritu Santo, descienda sobre vosotros;
Omnes respondent: Amen. todos responden: Amn.
Quibusdam diebus et occasionibus, hc benedictio, En ciertos das y ocasiones, esta bendicin se enriquece
iuxta rubricas, oratione super populum vel alia y se expresa, segn las rbricas, mediante la oracin
formula sollemniore ditatur et expriminitur. sobre el pueblo u otra frmula ms solemne.
Episcopus populo benedicit congruenti formula, ter El Obispo bendice al pueblo con la frmula propia,

DAL.001.IGMR 45
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

99
signum crucis super populum faciens . haciendo tres veces la seal de la cruz sobre el pueblo99.
168. Statim post benedictionem sacerdos, manibus 168. En seguida, el sacerdote, con las manos juntas,
iunctis subiungit: Ite, missa est; et omnes aade: Podis ir en paz, y todos responden: Demos
respondent: Deo grtias. gracias a Dios.
169. Tunc sacerdos altare de more osculo veneratur, 169. Entonces, el sacerdote, segn costumbre, venera el
et facta illi cum ministris laicis profunda inclinatione, altar con un beso y, haciendo junto con los ministros
cum eis recedit. laicos una profunda inclinacin, se retira con ellos.
170. Si vero Missam sequitur aliqua actio liturgica, 170. Si a la Misa sigue alguna otra accin litrgica se
ritus conclusionis, idest salutatio, benedictio et omite el rito de conclusin, es decir, el saludo, la
dimissio, omittuntur. bendicin y la despedida.

B) DE MISSA CUM DIACONO


171. Quando celebrationi eucharistic interest, 171. Cuando un dicono, revestido con las vestiduras
diaconus, sacris vestibus indutus, suo ministerio sagradas, interviene en la celebracin eucarstica,
fungatur. Ipse enim: desempea su oficio propio. As pues, l:
a) sacerdoti assistit et ad eius latus procedit; a). Asiste al sacerdote y est siempre a su lado;
b) ad altare, sive ad calicem sive ad librum ministrat; b). En el altar le ayuda en lo referente al cliz o al libro;
c) Evangelium proclamat et potest, de mandato c). Proclama el Evangelio y, por mandato del sacerdote
sacerdotis celebrantis, homiliam habere (cf. n. 66); celebrante, puede tener la homila (cf. n. 66);
d) populum fidelem per opportunas monitiones d). Dirige al pueblo fiel por medio de las oportunas
dirigit et intentiones orationis universalis enuntiat; moniciones y enuncia las intenciones de la oracin
universal;
e) sacerdotem celebrantem adiuvat in distribuenda e). Ayuda al sacerdote celebrante a distribuir la
Communione, et vasa sacra purificat et componit; Comunin y purifica y recoge los vasos sagrados;
f) officia aliorum ministrorum, pro necessitate, ipse f). Desempea, si es necesario, las tareas de otros
adimplet si nullus eorum adsit. ministros, en el caso de que stos falten.

Ritus initiales
172. Evangeliarium parum elevatum deferens, 172. Llevando el Evangeliario algo elevado, el dicono
diaconus sacerdotem accedentem ad altare precede al sacerdote en su camino hacia el altar; si no,
prcedit, secus ad eius latus incedit. camina a su lado.
173. Cum ad altare pervenerit, si Evangeliarium 173. Llegado al altar, si porta el Evangeliario, omitida la
defert, omissa reverentia, ad altare ascendit. Deinde reverencia, accede al altar. Luego, una vez colocado el
Evangeliario super altare deposito, simul cum Evangeliario como es laudable, sobre el altar,
sacerdote altare osculo veneratur. juntamente con el sacerdote lo venera con un beso.
Si vero Evangeliarium non defert, profundam facit Si no lleva el Evangeliario hace una inclinacin profunda
altari inclinationem more solito cum sacerdote, et al altar juntamente con el sacerdote, segn el modo
cum ipso altare osculo veneratur. acostumbrado, y con l lo venera mediante un beso.
Demum si adhibetur incensum, sacerdoti assistit ad Finalmente, si se emplea el incienso, asiste al sacerdote
incensum imponendum et ad crucem et altare en la imposicin del mismo y en la incensacin de la cruz
thurificandum. y el altar.
174. Altari incensato, sedem una cum sacerdote 174. Una vez incensado el altar, se dirige a la sede
petit, ibique ad latus sacerdotis consistit eique pro acompaando al sacerdote, y all permanece a su lado y
necessitate ministrat. le ayuda cuando sea necesario.

Liturgia verbi
175. Dum Allelia vel alter cantus profertur, si 175. Mientras se dice el Aleluya u otro canto, si se ha de
adhibetur incensum, ad impositionem thuris usar el incienso, ayuda al sacerdote a ponerlo en el
sacerdoti ministrat, deinde, ante sacerdotem incensario: luego, profundamente inclinado ante l, le
profunde inclinatus, benedictionem petit, submissa pide su bendicin, diciendo en voz baja: Padre, dame tu

46 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

voce dicens: Iube, domne, benedcere. Sacerdos eum bendicin. El sacerdote le da la bendicin, diciendo: El
benedicit, dicens: Dminus sit in corde tuo. Diaconus Seor est en tu corazn. El dicono se signa con la
signat se signo crucis et respondet: Amen. Deinde seal de la cruz y responde: Amn. Luego, hecha una
Evangeliarium, quod super altare collocatum est, profunda inclinacin al altar, toma el Evangeliario que se
facta altari inclinatione, sumit et ad ambonem pergit haba depositado sobre el altar y se dirige al ambn,
librum parum elevatum deferens, prcedentibus llevando el libro algo elevado, precedido por el
thuriferario cum thuribulo fumigante atque ministris turiferario que lleva el incensario humeante y por los
cum cereis accensis. Ibi populum salutat dicens, ministros con cirios encendidos. All saluda al pueblo
manibus iunctis: Dminus vobiscum, dein ad verba diciendo con las manos juntas: El Seor est con
Lctio sancti Evanglii, pollice signat librum et postea vosotros y en las palabras Lectura del santo Evangelio,
seipsum in fronte, ore et pectore, librum incensat et signa con el dedo pulgar el libro y se signa l mismo en
proclamat Evangelium. Quo finito, acclamat: Verbum la frente, en los labios y en el pecho, inciensa el libro y
Domini, omnibus respondentibus: Laus tibi, Christe. proclama el Evangelio. Terminado esto, aclama: Palabra
Deinde librum osculo veneratur, secreto dicens: Per del Seor y todos responden: Gloria a ti, Seor Jess.
evanglica dicta, et ad sacerdotem redit. Luego venera el libro con un beso, diciendo al mismo
tiempo en secreto: Las palabras del Evangelio, y vuelve
al lado del sacerdote.
Quando diaconus Episcopo ministrat, librum ei Cuando el dicono asiste al Obispo, lleva el libro para
defert osculandum vel ipse osculatur, secreto dicens: que lo bese o lo besa l mismo diciendo en secreto: Las
Per evanglica dicta. In celebrationibus palabras del Evangelio. En las celebraciones ms
sollemnioribus Episcopus, pro opportunitate, solemnes, el Obispo imparte la bendicin al pueblo con
benedictionem cum Evangeliario populo impertit. el Evangeliario, si se ve oportuno.
Evangeliarium demum ad abacum vel aliud locum Por ltimo, el Evangeliario puede llevarse a la credencia
aptum et dignum deferri potest. o a otro lugar apto y digno.
176. Si alius quoque idoneus lector absit, diaconus 176. Si no hay otro lector idneo, el dicono lee tambin
etiam alias lectiones proferat. las dems lecturas.
177. Intentiones orationis fidelium, post 177. Las intenciones de la oracin de los fieles, una vez
introductionem sacerdotis, ipse diaconus de more ex introducidas por el sacerdote, las recita el dicono,
ambone profert. habitualmente desde el ambn.

Liturgia eucharistica
178. Oratione universali absoluta, sacerdote ad 178. Terminada la oracin universal, el sacerdote
sedem remanente, diaconus altare prparat, permanece en la sede y el dicono prepara el altar, con
acolytho adiuvante; ipsius tamen est sacrorum la ayuda del aclito: le corresponde, en particular, tener
vasorum curam gerere. Assistit etiam sacerdoti ad cuidado de los vasos sagrados. Asiste tambin al
dona populi recipienda. Tradit deinde sacerdoti sacerdote cuando recibe los dones del pueblo. Luego
patenam cum pane consecrando; infundit vinum et pasa al sacerdote: la patena con el pan que se va a
parum aqu in calicem, dicens secreto: Per huius consagrar: vierte el vino y un poco de agua en el cliz,
aqu, et postea calicem sacerdoti prsentat. Hanc diciendo en secreto: El agua unida al vino, y luego lo
prparationem calicis, ad abacum peragere potest. presenta al sacerdote. Esta preparacin del cliz puede
Si incensum adhibetur, in thurificandis oblatis, cruce tambin hacerla en la credencia. Si se emplea el
et altari sacerdoti ministrat, et postea ipse, vel incienso, ayuda al sacerdote en la incensacin de las
acolythus, sacerdotem et populum incensat. ofrendas, de la cruz y del altar, y luego l o el aclito
inciensa al sacerdote y al pueblo.
179. Durante Prece eucharistica, diaconus stat prope 179. Durante la Plegaria eucarstica, el dicono est en
sacerdotem, aliquanto tamen post ipsum, ut, pie junto al sacerdote, un poco retirado detrs de l,
quando opus sit, ad calicem vel ad missale ministret. para ayudar cuando haga falta en el cliz o en el misal.
Inde ab epiclesi usque ad ostensionem calicis Desde la epclesis hasta la ostensin del cliz el dicono
diaconus de more genuflexus manet. Si adsunt permanece, normalmente, arrodillado. Si hay varios
plures diaconi, unus ex eis ad consecrationem diconos, al llegar la consagracin, uno de ellos puede
immittere potest incensum in thuribulum atque ad poner incienso en el turbulo e incensar en el momento
ostensionem hosti et calicis incensare. de la ostensin de la hostia y del cliz.
180. Ad doxologiam finalem Precis eucharistic, 180. Para la doxologa final de la Plegaria eucarstica, de
stans ad latus sacerdotis, calicem elevatum tenet, pie al lado del sacerdote, mantiene el cliz elevado,

DAL.001.IGMR 47
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

dum sacerdos patenam cum hostia elevat, mientras aqul eleva la patena con el pan consagrado,
usquedum populus Amen acclamaverit. hasta el momento en que el pueblo ha dicho ya: Amn.
181. Postquam sacerdos dixit orationem ad pacem 181. Una vez que el sacerdote ha dicho la oracin de la
et: Pax Dmini sit semper vobscum, et populus paz y las palabras La paz del Seor est siempre con
respondet: Et cum spritu tuo, diaconus, pro vosotros, y el pueblo haya respondido Y con tu espritu,
opportunitate, invitationem facit ad pacem, dicens, el dicono, si es oportuno, invita a darse la paz diciendo
manibus iunctis et versus ad populum: Offrte vobis con las manos juntas y vuelto hacia el pueblo: Daos
pacem. Ipse vero pacem a sacerdote recipit, aliisque fraternalmente la paz. Ella recibe directamente del
ministris sibi propioribus potest offerre. sacerdote y puede darla a los ministros ms cercanos.
182. Communione a sacerdote facta, diaconus 182. Terminada la Comunin del sacerdote, el dicono
Communionem sub utraque specie ab ipso sacerdote la recibe bajo las dos especies de manos del sacerdote, y
accipit, et sacerdotem deinde adiuvat in luego le ayuda a distribuir la Comunin al pueblo. Si la
Communione populo distribuenda. Quod si Comunin se da bajo las dos especies, l ofrece el cliz a
Communio sub utraque specie fit, ipse calicem los que van comulgando, y, terminada la distribucin,
sumentibus ministrat, et distributione peracta, sume con reverencia en el altar toda la Sangre de Cristo
statim totum Christi Sanguinem qui remansit ad que queda, ayudado, si es preciso, de otros diconos y
altare reverenter consumit, adiuvantibus, si casus presbteros.
fert, aliis diaconis et presbyteris.
183. Distributione Communionis expleta, diaconus 183. Terminada la Comunin, el dicono vuelve al altar
cum sacerdote ad altare revertitur, colligit con el sacerdote. Recoge los fragmentos, si los hay, y
fragmenta, si qu sint, deinde portat calicem et alia luego lleva el cliz y dems vasos sagrados a la
vasa sacra ad abacum, ibique ea purificat et de more credencia, y all los purifica y coloca como de
componit, dum sacerdos ad sedem redit. Licet costumbre, mientras el sacerdote vuelve a la sede. Sin
tamen vasa purificanda, opportune cooperta, in embargo, puede tambin cubrir decorosamente los
abaco super corporale relinquere eaque statim post vasos, dejarlos en la credencia sobre el corporal y
Missam, populo dimisso, purificare. purificarlos inmediatamente despus de la Misa, una
vez despedido el pueblo.

Ritus conclusionis
184. Dicta oratione post Communionem, diaconus 184. Dicha la oracin despus de la Comunin, el
facit breves annuntiationes populo, qu forte dicono hace, si es necesario, y con brevedad, los
faciend sunt, nisi ipse sacerdos malit eas facere. oportunos anuncios al pueblo, a no ser que prefiera
hacerlo personalmente el sacerdote.
185. Si adhibetur oratio super populum vel formula 185. Si se emplea la oracin sobre el pueblo o la frmula
benedictionis sollemnis diaconus dicit: Inclinte vos de la bendicin solemne, el dicono dice: Inclinaos para
ad benedictinem. Data benedictione a sacerdote, recibir la bendicin. Una vez dada la bendicin por el
diaconus populum dimittit dicens, manibus iunctis, sacerdote, el dicono se encarga de despedir al pueblo,
ad populum versus: Ite, missa est. diciendo con las manos juntas y vuelto hacia el pueblo:
Podis ir en paz.
186. Deinde, una cum sacerdote, altare osculo 186. Luego, juntamente con el sacerdote, venera el altar
veneratur, et, facta profunda inclinatione, simili besndolo, y haciendo una profunda reverencia, se
modo quo processerat, recedit. retira en el mismo orden en que haba llegado.

C) DE MUNERIBUS ACOLYTHI
187. Munera qu acolythus exercere potest varii 187. Las funciones que puede ejercer el aclito son de
sunt generis; plura autem ex iis simul occurrere diverso gnero; puede darse el caso de que concurran
possunt. Expedit proinde ut opportune inter plures varias a la vez. Por lo tanto, es conveniente que se
distribuantur; si vero unus tantum acolythus distribuyan, si es oportuno, entre varios; si solamente
prsens adest, ea qu potioris sunt momenti ipse est presente un aclito, haga l lo que es de ms
exsequatur, cetera vero inter plures ministros importancia, distribuyndose lo dems entre varios
distribuantur. ministros.

Ritus initiales
188. In accessu ad altare crucem, medius inter duos 188. En la procesin al altar puede llevar la cruz entre

48 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

ministros cum cereis accensis, deferre potest. Cum dos ministros con cirios encendidos. Cuando llegue al
autem ad altare pervenerit, crucem apud altare altar, coloca la cruz junto al mismo, o bien la sita en un
erigit, ut fiat crux altaris, secus eam in loco digno lugar digno. Luego ocupa su lugar en el presbiterio.
reponit. Deinde locum suum in presbyterio occupat.
189. Per totam celebrationem, acolythi est ad 189. Durante toda la celebracin, es propio del aclito
sacerdotem vel diaconum, quoties opus sit, acercarse al sacerdote o al dicono, cuantas veces se
accedere, ut ipsis librum prbeat et in aliis qu requiera, para servir el libro y ayudarles en todo lo
necessaria sunt eos adiuvet. Convenit proinde ut, necesario. Conviene, por tanto, que, en la medida de lo
quantum fieri possit, locum occupet e quo posible, ocupe un lugar desde el que pueda ejercer
ministerium suum commode possit implere, sive ad fcilmente su ministerio, en la sede o en el altar.
sedem sive ad altare.

Liturgia eucharistica
190. Absente diacono, expleta oratione universali, 190. En ausencia del dicono, una vez acabada la
dum sacerdos ad sedem manet, acolythus super oracin universal, mientras el sacerdote permanece en
altare ponit corporale, purificatorium, calicem, la sede, el aclito pone sobre el altar el corporal, el
pallam et missale. Deinde, si opus est, sacerdotem purificador, el cliz, la palia y el misal. Despus, si es
adiuvat in accipiendis donis populi et, pro necesario, ayuda al sacerdote en la recepcin de los
opportunitate, panem et vinum ad altare defert et dones del pueblo y oportunamente lleva el pan y el vino
sacerdoti tradit. Si incensum adhibetur, sacerdoti al altar y los entrega al sacerdote. Si se utiliza el
thuribulum exhibet eique assistit in thurificandis incienso, presenta el incensario al sacerdote y le asiste
oblatis, cruce et altari. Deinde sacerdotem et en la incensacin de las ofrendas, de la cruz y del altar.
populum incensat. Luego inciensa al sacerdote y al pueblo.
191. Acolythus rite institutus, qua minister 191. El aclito instituido puede, si es necesario, ayudar
extraordinarius, sacerdotem, si necesse sit, adiuvare al sacerdote, como ministro extraordinario, en la
potest in Communione populo distribuenda100. Quod distribucin de la Comunin al pueblo100. Si se da la
si Communio sub utraque specie fit, absente Comunin bajo las dos especies, en ausencia del
diacono, ipse calicem sumentibus ministrat, vel dicono, ofrece el cliz a los que van a comulgar o, si la
calicem sustinet si Communio per intinctionem Comunin es por intincin, sostiene el cliz.
prbetur.
192. Itemque acolythus rite institutus, distributione 192. El aclito instituido, acabada la distribucin de la
Communionis expleta, sacerdotem vel diaconum in Comunin, ayuda al sacerdote o al dicono en la
vasis sacris purificandis et componendis adiuvat. purificacin y arreglo de los vasos sagrados. En ausencia
Absente vero diacono, acolythus rite institutus vasa del dicono, el aclito instituido, lleva a la credencia los
sacra ad abacum defert ibique more solito ea vasos sagrados y all, del modo acostumbrado, los
purificat, abstergit et componit. purifica, los seca y los recoge.
193. Celebratione Miss expleta, acolythus aliique 193. Terminada la celebracin de la Misa, el acolito y los
ministri, una cum diacono et sacerdote ad sacristiam otros ministros regresan junto con el dicono y el
revertuntur processionaliter eodem modo et ordine sacerdote a la sacrista procesionalmente del mismo
quo venerunt. modo y en el mismo orden con el que vinieron.

D) DE MUNERIBUS LECTORIS
Ritus initiales
194. In accessu ad altare, absente diacono, lector, 194. En la procesin al altar, en ausencia del dicono, el
veste probata indutus, Evangeliarium parum lector, con la debida vestidura, puede llevar el
elevatum deferre potest: tunc ante sacerdotem Evangeliario un poco elevado: en este caso, precede al
incedit; secus cum aliis ministris. sacerdote; de lo contrario va con los otros ministros.
195. Cum ad altare pervenerit, cum aliis facit 195. Al llegar al altar, hace la debida reverencia junto
profundam inclinationem. Si Evangeliarium defert, con los dems. Si lleva el Evangeliario, accede al altar y
ad altare accedit et Evangeliarium supra illud lo coloca sobre el mismo. Luego ocupa su lugar en el
deponit. Deinde in presbyterio una cum aliis presbiterio junto con los otros ministros.
ministris locum suum occupat.

DAL.001.IGMR 49
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Liturgia verbi
196. Lectiones, qu Evangelium prcedunt, ex 196. Lee desde el ambn las lecturas que preceden al
ambone legit. Deficiente vero psalmista, potest et Evangelio. Cuando no hay salmista, despus de la
psalmum responsorium post primam lectionem primera lectura puede proclamar el salmo responsorial.
proferre.
197. Absente diacono, post introductionem a 197. En ausencia del dicono, puede proclamar desde el
sacerdote dictam, lector intentiones orationis ambn las intenciones de la oracin universal, despus
universalis ex ambone proferre potest. que el sacerdote ha hecho la introduccin a la misma.
198. Si ad introitum vel ad Communionem non 198. Si no hay canto de entrada ni de Comunin y los
habetur cantus, et antiphon in Missali proposit a fieles no recitan las antfonas propuestas en el Misal, las
fidelibus non recitantur, tempore conveniente eas puede decir en el momento conveniente (cf. nn. 48, 87).
proferre potest (cf. nn. 48, 87).

II. DE MISSA CONCELEBRATA


199. Concelebratio qua unitas sacerdotii et sacrificii 199. La concelebracin, que manifiesta claramente la
necnon totius populi Dei opportune manifestatur unidad del sacerdocio, del sacrificio y de todo el pueblo
ipso ritu prcipitur: in ordinatione Episcopi et de Dios, est prescrita por el mismo rito en la
presbyterorum, in benedictione abbatis et in Missa ordenacin del Obispo y de los presbteros, en la
chrismatis. bendicin del abad y en la Misa crismal.
Commendatur autem, nisi utilitas christifidelium Se recomienda, a no ser que la utilidad de los fieles
aliud requirat aut suadeat: requiera o aconseje otra cosa:
a) ad Missam vespertinam in Cena Domini; a) En la Misa vespertina de la Cena del Seor;
b) ad Missam in Conciliis, Conventibus Episcoporum b) En la Misa que se celebra en Concilios, reuniones de
et Synodis; los Obispos, Snodos;
c) ad Missam conventualem et ad Missam c) En la Misa conventual y en la Misa principal en iglesias
principalem in ecclesiis et oratoriis; y oratorios.
d) ad Missas in conventibus cuiusvis generis d) En las Misas que se celebran en cualquier gnero de
sacerdotum tum scularium tum religiosorum101. reuniones de sacerdotes, seculares o religiosos101.
Singulo tamen sacerdoti liceat Eucharistiam Todo sacerdote puede celebrar la Eucarista l solo,
individuali modo celebrare, non vero eo tempore, mientras no tenga lugar en ese momento una
quo in eadem ecclesia aut oratorio concelebratio concelebracin en la misma iglesia u oratorio. Pero el
habetur. Attamen feria quinta in Cena Domini et in Jueves en la Misa vespertina de la Cena del Seor y en la
Missa Vigili paschalis modo individuali sacrum Misa de la Vigilia pascual se prohbe celebrar uno solo.
litare non permittitur.
200. Presbyteri peregrini libenter ad 200. Los presbteros de viaje sean acogidos de buen
concelebrationem eucharisticam accipiantur, grado para la concelebracin eucarstica, con tal de que
dummodo eorum condicio sacerdotalis cognoscatur. se conozca su condicin sacerdotal.
201. Ubi magnus habetur numerus sacerdotum, 201. Donde hay un gran nmero de sacerdotes, la
concelebratio pluries etiam in eodem die fieri potest, concelebracin puede tenerse incluso varias veces en el
ubi necessitas vel pastoralis utilitas id suadeat; fieri mismo da cuando la necesidad o la utilidad pastoral as
tamen debet temporibus subsequentibus vel in locis lo aconsejen, pero debe hacerse en tiempos sucesivos o
sacris diversis102. en lugares sagrados diversos102.
202. Episcopi est, ad normam iuris, concelebrationis 202. Corresponde al Obispo, segn las normas del
disciplinam in omnibus ecclesiis et oratoriis su derecho, ordenar la disciplina de la concelebracin en
dicesi moderari. todas las iglesias y oratorios de su dicesis.
203. In singulari honore illa concelebratio habenda 203. Ha de tener una consideracin especial la
est, qua presbyteri alicuius dicesis cum proprio concelebracin en la que los presbteros de una dicesis
Episcopo concelebrant, in Missa stationali prsertim concelebran con el propio Obispo, en la Misa estacional,
in diebus sollemnioribus anni liturgici, in Missa sobre todo en los das ms solemnes del ao litrgico:
ordinationis novi Episcopi dicesis aut eius en la Misa de Ordenacin del nuevo Obispo de la

50 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

coadiutoris vel auxiliaris, in Missa chrismatis, in dicesis o de su Coadjutor o Auxiliar, en la Misa crismal,
Missa vespertina in Cena Domini, in celebrationibus en la Misa vespertina de la Cena del Seor, en la
Sancti Fundatoris Ecclesi localis vel Patroni celebracin del Santo Fundador de la Iglesia local o del
dicesis, in anniversariis Episcopi, occasione Patrono de la dicesis, en el aniversario del Obispo, y
denique Synodi vel visitationis pastoralis. con ocasin, por ltimo, del Snodo o de la visita
pastoral.
Eadem ratione concelebratio commendatur quoties Por la misma razn, se recomienda la concelebracin
presbyteri cum proprio Episcopo conveniunt, sive cuantas veces los presbteros se encuentren con el
occasione exercitiorum spiritualium, sive alicuius propio Obispo, sea con ocasin de los ejercicios
conventus. In his casibus illud signum unitatis espirituales o de alguna reunin. En estos casos, el signo
sacerdotii, necnon Ecclesi, omni concelebrationi de la unidad del sacerdocio y de la Iglesia, que es
proprium, magis perspicuo modo manifestatur103. caracterstico de toda concelebracin, se manifiesta de
una manera ms evidente103.
204. Ob peculiarem causam, sive significationis ritus 204. Por causas determinadas, para dar, por ejemplo, un
sive festivitatis, facultas fit pluries celebrandi vel mayor sentido al rito o a una fiesta, se puede celebrar o
concelebrandi eodem die, sequentibus in casibus: concelebrar varias veces en el mismo da, en los
siguientes casos:
a) si quis, feria V Hebdomad sanct, Missam a) Quien el Jueves Santo ha celebrado o concelebrado
chrismatis celebravit aut concelebravit, etiam en la Misa crismal, puede tambin celebrar o
Missam vespertinam in Cena Domini celebrare aut concelebrar en la Misa vespertina de la Cena del Seor;
concelebrare potest;
b) si quis Missam Vigili paschalis celebravit aut b) Quien celebr o concelebr la Misa de la Vigilia
concelebravit, potest Missam in die Pasch pascual, puede celebrar o concelebrar la Misa del da de
celebrare aut concelebrare; Pascua;
c) in Nativitate Domini omnes sacerdotes tres Missas c) El da de Navidad todos los sacerdotes pueden
celebrare vel concelebrare possunt, dummodo h celebrar o concelebrar tres Misas, con tal que se
suo tempore, celebrentur; celebren a su tiempo;
d) die Commemorationis omnium fidelium d) En el da de la Conmemoracin de todos los fieles
defunctorum, omnes sacerdotes tres Missas difuntos, todos los sacerdotes pueden celebrar o
celebrare vel concelebrare possunt, dummodo concelebrar tres Misas, con tal que las celebraciones
celebrationes diversis temporibus fiant et servatis iis tengan lugar en diversos tiempos y se observe lo
qu circa applicationem secund et terti Miss establecido sobre la aplicacin de la segunda y tercera
statuta sunt. 104 Misa;
e) si quis in Synodo et in visitatione pastorali cum e) Quien concelebra con el Obispo o su delegado en un
Episcopo vel eius delegato aut occasione cuiusdam Snodo o en la visita pastoral, o en las reuniones de
conventus sacerdotum concelebrat, Missam ad sacerdotes, puede celebrar adems otra Misa para
utilitatem fidelium iterum celebrare potest. Idem utilidad de los fieles. Lo mismo vale, servatis servandis,
valet, servatis servandis, pro ctibus religiosorum. para las reuniones de religiosos.
205. Missa concelebrata ordinatur, pro qualibet 205. La Misa concelebrada se ordena, en cualquiera de
forma, iuxta normas communiter servandas (cf. nn. sus formas, segn las normas comnmente establecidas
112-198), iis tamen servatis aut mutatis qu infra (cf. nn. 112-198), pero manteniendo o cambiando
exponentur. cuanto ms abajo se expone.
206. Nemo umquam ad concelebrandum accedat 206. Nunca acceda nadie o se le admita a concelebrar,
neque admittatur incepta iam Missa. una vez iniciada ya la Misa.
207. In presbyterio parentur: 207. Preprese en el presbiterio:
a) sedes et libelli pro sacerdotibus concelebrantibus; a) Sillas y libros para los sacerdotes concelebrantes;
b) in abaco: calix sufficientis magnitudinis, aut plures b) En la credencia: un cliz de capacidad suficiente, o
calices. varios clices.
208. Si in Missa concelebrata diaconus non adsit, 208. Si no se cuenta con un dicono, sus oficios los
munera ipsi propria ab aliquibus concelebrantibus realizan algunos de los concelebrantes.
perficiuntur.

DAL.001.IGMR 51
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Si neque alii ministri adsint, partes ipsis propri aliis Si tampoco estn presentes otros ministros, sus oficios
fidelibus idoneis committi possunt; secus ab propios pueden confiarse a otros fieles idneos; en caso
aliquibus concelebrantibus absolvuntur. contrario, los desempean algunos de los
concelebrantes.
209. Concelebrantes in secretario, vel alio loco apto, 209. Los concelebrantes, en la sacrista o en algn otro
sacras vestes induunt, quas sumere solent cum sitio conveniente, se revisten los mismos ornamentos
Missam singuli celebrant. Accedente tamen iusta que suelen llevar cuando celebran individualmente.
causa, v. gr. frequentiore concelebrantium numero Pero si hay un justo motivo, por ejemplo, un gran
et deficientia paramentorum, concelebrantes, nmero de concelebrantes o falta de ornamentos, los
excepto semper celebrante principali, omittere concelebrantes, a excepcin siempre del celebrante
possunt casulam seu planetam, adhibita stola super principal, pueden suprimir la casulla, llevando
albam. solamente la estola sobre el alba.

Ritus initiales
210. Omnibus rite dispositis, fit de more processio 210. Cuando todo est ya preparado, se empieza la
per ecclesiam ad altare. Sacerdotes concelebrantes procesin hacia el altar a travs de la iglesia. Los
incedunt ante celebrantem principalem. presbteros concelebrantes preceden al celebrante
principal.
211. Cum ad altare pervenerint, concelebrantes et 211. Cuando han llegado al altar, los concelebrantes y el
celebrans principalis, facta profunda inclinatione, celebrante principal, hecha una profunda inclinacin,
altare osculo venerantur, deinde sedem sibi veneran el altar besndolo, y se dirigen a la sede a ellos
assignatam petunt. Celebrans vero principalis destinada. El celebrante principal, si es oportuno,
crucem et altare, pro opportunitate, incensat, ac inciensa la cruz y el altar y luego se dirige a la sede.
deinde sedem petit.

Liturgia verbi
212. Durante liturgia verbi concelebrantes locum 212. Durante la liturgia de la palabra los concelebrantes
suum occupant et sedent et surgunt eadem ratione ocupan su lugar y estn sentados o se levantan en la
ac celebrans principalis. misma forma que el celebrante principal.
Incepto Allelia, omnes surgunt, excepto Episcopo, Al comenzar el Aleluya, todos se levantan, excepto el
qui imponit incensum nihil dicens et benedixit Obispo, que pone incienso sin decir nada y bendice al
diaconum vel, eo absente, concelebrantem qui dicono o, en su ausencia, al concelebrante que va a
Evangelium est proclamaturus. In concelebratione proclamar el Evangelio. Sin embargo, en la
tamen cui presbyter prst, concelebrans qui, concelebracin que preside el presbtero, el
absente diacono, Evangelium proclamat, concelebrante que, en ausencia del dicono, proclama
benedictionem celebrantis principalis nec petit el Evangelio, ni pide ni recibe la bendicin del
accipit. celebrante principal.
213. Homiliam habet de more celebrans principalis, 213. La homila normalmente la har el celebrante
vel unus e concelebrantibus. principal o uno de los concelebrantes.

Liturgia eucharistica
214. Prparatio donorum (cf. nn. 139-145) perficitur 214. La preparacin de los dones (cf. nn. 139-146) la
a celebrante principali, aliis concelebrantibus suis hace solamente el celebrante principal, permaneciendo
locis manentibus. mientras tanto los dems concelebrantes en sus
puestos.
215. Post dictam a celebrante principali orationem 215. Una vez que el celebrante principal ha pronunciado
super oblata, concelebrantes ad altare accedunt et la oracin sobre las ofrendas, los concelebrantes se
circa illud consistunt, ita tamen ut impedimento non acercan al altar y se disponen en pie alrededor de l,
sint in ritibus peragendis, et actio sacra a fidelibus pero de tal modo que no dificulten la ejecucin de los
bene conspiciatur, neque impedimento sint diacono ritos que se realizan y los fieles tengan buena visibilidad
quando ad altare, ratione sui ministerii, accedere de la accin sagrada. ni cierren el paso al dicono
debet. cuando por razn de su ministerio debe acercarse al
altar.

52 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

Diaconus suo ministerio prope altare fungatur, El dicono desempea su oficio cerca del altar en los
quando opus est calici et Missali ministrando. momentos de ayudar, si es necesario, con el cliz y el
Attamen, quantum fieri potest stat aliquantulum misal. Sin embargo. en la medida de lo posible, se sita
retro, post sacerdotes concelebrantes, qui circa ligeramente detrs de los sacerdotes concelebrantes,
celebrantem principalem consistunt. situados junto al celebrante principal.

De modo proferendi Precem eucharisticam


216. Prfatio cantatur vel dicitur a solo sacerdote 216. El prefacio lo canta o lo recita solamente el
celebrante principali; Sanctus vero ab omnibus celebrante principal. En cambio el Santo lo cantan o
concelebrantibus una cum populo et schola cantatur recitan todos los concelebrantes junto con el pueblo y
vel recitatur. los cantores.
217. Sanctus expleto, sacerdotes concelebrantes 217. Terminado el Santo, los sacerdotes concelebrantes
Precem eucharisticam modo infra descripto prosiguen la Plegaria eucarstica en el modo que en
prosequuntur. Solus celebrans principalis gestus seguida se describe, pero los gestos los hace
facit, nisi aliter notetur. nicamente el celebrante principal, si no se advierte lo
contrario.
218. Partes qu ab omnibus concelebrantibus simul 218. Los textos que dicen simultneamente todos los
proferuntur, et prsertim consecrationis verba, qu concelebrantes y principalmente las palabras de la
exprimere omnes tenentur, in recitatione ita consagracin, que todos deben pronunciar, los recitan
dicend sunt, ut eas concelebrantes submissa voce de tal manera que los concelebrantes las dicen en voz
proferant et vox celebrantis principalis clare baja para que se pueda or claramente la voz del
audiatur. Hac ratione verba a populo facilius celebrante principal. De este modo, el pueblo percibe
percipiuntur. mejor las palabras.
Partes ab omnibus concelebrantibus simul dicend, Es encomiable cantar las partes que han de recitar
qu notis in Missali ordinantur, laudabiliter cantu conjuntamente todos los concelebrantes, y que se
proferuntur. hallan musicalizadas en el Misal.

Prex eucharistica I, seu Canon Romanus


219. In Prece eucharistica I, seu Canone romano Te 219. En la Plegaria eucarstica I, o Canon romano, el
gitur a solo celebrante principali, extensis manibus, Padre misericordioso lo dice solamente el celebrante
dicitur. principal con las manos extendidas.
220. Memnto vivorum et Communicntes uni 220. Acurdate, Seor y Reunidos en comunin,
alterive e sacerdotibus concelebrantibus committi conviene que se confen a uno u otro de los sacerdotes
convenit, qui solus has preces, manibus extensis, et concelebrantes, que dice l solo: estas oraciones con las
elata voce profert. manos extendidas y en voz alta.
221. Hanc gitur a solo celebrante principali iterum 221. Acepta, Seor, en tu bondad, lo dice solamente el
dicitur, manibus extensis. celebrante principal, con las manos extendidas.
222. A Quam oblatinem usque ad Spplices, 222. Desde Bendice y santifica, oh Padre, hasta Te
celebrans principalis gestus facit, omnes vero pedimos humildemente, Dios todopoderoso, el
concelebrantes omnia simul proferunt, hoc modo: sacerdote principal realiza el gesto. pero todos los
concelebrantes lo dicen a una de este modo:
a) Quam oblatinem, manibus ad oblata extensis; a) Bendice y santifica, oh Padre, con las manos
extendidas hacia las ofrendas;
b) Qui prdie et Smili modo, manibus iunctis; b) El cual, la vspera de su Pasin y Del mismo modo,
con las manos juntas;
c) verba Domini, manu dextera, si opportunum c) Las palabras del Seor, si el gesto parece conveniente,
videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el
ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes cliz; miran la hostia y el cliz cuando el celebrante
ac postea profunde se inclinantes; principal los muestra a los fieles y luego se inclinan
profundamente;
d) Unde et mmores et Supra qu, manibus d) Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y Mira con ojos

DAL.001.IGMR 53
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

extensis; de bondad, con las manos extendidas;


e) Spplices, inclinati et manibus iunctis usque ad e) Te pedimos humildemente, inclinados y con las
verba ex hac altris participatine, ac deinde erecti manos juntas, hasta llegar a las palabras al participar
et se signantes ad verba omni benedictine clsti aqu de este altar. Inmediatamente, se enderezan,
et grtia replemur. haciendo sobre s la seal de la cruz, mientras
pronuncian las restantes palabras: seamos colmados de
gracia y bendicin.
223. Memnto defunctorum et Nobis quoque 223. La intercesin por los difuntos y la oracin Y a
peccatribus uni alterive e concelebrantibus nosotros, pecadores, conviene que sea confiada a uno u
committi convenit, qui solus ea, manibus extensis, et otro de los concelebrantes, quien la dice l solo con las
elata voce, profert. manos extendidas y en voz alta.
224. Ad verba Nobis quoque peccatribus omnes 224. A las palabras Y a nosotros, pecadores, todos los
concelebrantes pectus sibi percutiunt. concelebrantes se golpean el pecho.
225. Per quem hc mnia a solo celebrante 225. Por Cristo, Seor nuestro, por quien sigues
principali dicitur. creando, lo dice solamente el celebrante principal.

Prex eucharistica II
226. In Prece eucharistica II Vere Sanctus a solo 226. En la Plegaria eucarstica II, Santo eres en verdad,
celebrante principali, extensis manibus, profertur. lo dice solamente el celebrante principal con las manos
extendidas.
227. Ab Hc ergo dona usque ad Et spplices omnes 227. Desde Por eso te pedimos que santifiques, hasta Te
concelebrantes omnia simul proferunt, hoc modo: pedimos humildemente, lo dicen a una todos los
concelebrantes de este modo:
a) Hc ergo dona, manibus ad oblata extensis; a) Por eso te pedimos que santifiques, con las manos
extendidas hacia las ofrendas;
b) Qui cum passini et Smili modo, manibus iunctis; b) El cual, cuando iba a ser entregado a su Pasin, y Del
mismo modo, con las manos juntas;
c) verba Domini, manu dextera, si opportunum c) Las palabras del Seor, si el gesto parece conveniente,
videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el
ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes cliz; miran la hostia y el cliz cuando el celebrante
ac postea profunde se inclinantes; principal los muestra a los fieles y luego se inclinan
profundamente;
d) Mmores gitur atque Et spplices, manibus d) As pues, Padre, al celebrar ahora, y Te pedimos
extensis. humildemente, con las manos extendidas.
228. Intercessiones pro vivis: Recordre, Dmine, et 228. Las intercesiones por los vivos Acurdate, Seor, y
pro defunctis: Memnto tiam fratrum nostrrum, por los difuntos Acurdate tambin de nuestros
uni alterive e concelebrantibus committi convenit, hermanos, conviene que se confen a uno u otro de los
qui solus eas, manibus extensis, profert. concelebrantes, quien las pronuncia l solo con las
manos extendidas y en voz alta.

Prex eucharistica III


229. In Prece eucharistica III Vere Sanctus a solo 229. En la Plegaria eucarstica III, Santo eres en verdad,
celebrante principali, extensis manibus, profertur. lo dice solamente el celebrante principal con las manos
extendidas.
230. A Spplices ergo te, Dmine, usque ad Rspice, 230. Desde Por eso, Padre, te suplicamos, hasta Dirige
quesumus, omnes concelebrantes omnia simul tu mirada, lo dicen a una todos los concelebrantes de
proferunt hoc modo: este modo:
a) Spplices ergo te, Dmine, manibus ad oblata a) Por eso, Padre, te suplicamos, con las manos
extensis; extendidas hacia las ofrendas;
b) Ipse enim in qua nocte tradebtur et Smili modo, b) Porque l mismo, la noche en que iba a ser entregado

54 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

manibus iunctis; y Del mismo modo, con las manos juntas:


c) verba Domini, manu dextera, si opportunum c) Las palabras del Seor, si el gesto parece conveniente,
videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el
ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes cliz; miran la hostia y el cliz cuando el celebrante
ac postea profunde se inclinantes; principal los muestra a los fieles y luego se inclinan
profundamente;
d) Mmores gitur et Rspice, quesumus, manibus d) As pues, Padre, y Dirige tu mirada, con las manos
extensis. extendidas.
231. Intercessiones: Ipse nos, Hc hostia nostr 231. Las intercesiones Que l nos transforme y Te
reconciliatinis, et Fratres nostros uni alterive e pedimos, Padre, que esta Vctima, conviene que se
concelebrantibus committi convenit, qui solus eas, confen a uno u otro de los sacerdotes concelebrantes,
manibus extensis, et elata voce, profert. quien las pronuncia l solo con las manos extendidas y
en voz alta.

Prex eucharistica IV
232. In Prece eucharistica IV Confitmur tibi, Pater 232. En la Plegaria eucarstica IV, desde Te alabamos,
sancte, usque ad omnem sanctificatinem Padre santo, hasta llevando a plenitud su obra en el
complret, a solo celebrante principali, extensis mundo, lo dice solamente el celebrante principal con las
manibus, proferuntur. manos extendidas.
233. A Quesumus gitur, Dmine, usque ad Rspice, 233. Desde Por eso, Padre, te rogamos, hasta: Dirige tu
Dmine, omnes concelebrantes omnia simul mirada, lo dicen a una todos los concelebrantes de este
proferunt, hoc modo: modo.
a) Quesumus gitur, Dmine, manibus ad oblata a) Por eso, Padre, te rogamos, con las manos extendidas
extensis; hacia las ofrendas;
b) Ipse enim, cum hora vensset et Smili modo, b) Porque l mismo, llegada la hora y Del mismo modo,
manibus iunctis; con las manos juntas.
c) verba Domini, manu dextera, si opportunum c) Las palabras del Seor, si el gesto parece conveniente,
videtur, ad panem et ad calicem extensa; ad con la mano derecha extendida hacia el pan y hacia el
ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes cliz; miran la hostia y el cliz cuando el celebrante
ac postea profunde se inclinantes; principal los muestra a los fieles y luego se inclinan
profundamente;
d) Unde et nos et Rspice, Dmine, manibus d) Por eso, Padre, al celebrar, y Dirige tu mirada, con las
extensis. manos extendidas.
234. Intercessiones: Nunc ergo, Dmine, mnium 234. Las intercesiones Y ahora, Seor, acurdate, y
recordre, et Nobis mnibus uni alterive e Padre de bondad conviene confiarlas a uno u otro de los
concelebrantibus committi convenit, qui solus eas, concelebrantes, quien las pronuncia l solo con las
manibus extensis et elata voce, profert. manos extendidas y en voz alta.
235. Quoad alias Preces eucharisticas ab Apostolica 235. Por lo que se refiere a otras Plegarias eucarsticas
Sede approbatas, serventur norm pro singulis aprobadas por la Sede Apostlica, obsrvense las
statut. normas establecidas para cada una de ellas.
236. Doxologia finalis Precis eucharistic 236. La doxologa final de la Plegaria eucarstica la
solummodo a sacerdote celebrante principali et, si pronuncia solamente el sacerdote principal y, si parece
placuerit, una cum aliis concelebrantibus profertur, bien, juntamente con los dems concelebrantes, pero
non autem a fidelibus. no los fieles.

Ritus Communionis
237. Deinde celebrans principalis, iunctis manibus, 237. Luego el celebrante principal, con las manos juntas,
dicit monitionem ante Orationem dominicam ac pronuncia la monicin que precede al Padrenuestro, y
deinde, manibus extensis, una cum ceteris en seguida, con las manos extendidas y a una con los
concelebrantibus, qui et manus extendunt, et cum dems concelebrantes, que tambin extienden las
populo ipsam Orationem dominicam. manos, y con el pueblo, dice la misma Oracin

DAL.001.IGMR 55
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

dominical.
238. Lbera nos dicitur a solo celebrante principali, 238. Lbranos de todos los males, Seor, lo dice slo el
manibus extensis. Omnes concelebrantes, una cum celebrante principal, con las manos extendidas. Todos
populo, acclamationem finalem proferunt: Quia los concelebrantes, a una con el pueblo, pronuncian la
tuum est regnum. aclamacin final: Tuyo es el reino,
239. Post monitionem diaconi vel, eo absente, unius 239. Despus de la monicin del dicono o, en su
e concelebrantibus: Offrte vobis pacem, omnes sibi ausencia, de uno de los concelebrantes: Daos
invicem pacem tradunt. Qui propiores sunt fraternalmente la paz, todos se dan la paz; los que
celebranti principali pacem ab ipso recipiunt ante quedan ms cerca del celebrante principal la reciben de
diaconum. l antes que el dicono.
240. Dum Agnus Dei profertur, diaconi vel aliqui e 240. Mientras se dice el Cordero de Dios, los diconos o
concelebrantibus celebrantem principalem adiuvare algunos concelebrantes pueden ayudar al celebrante
possunt ad hostias frangendas, sive pro principal a partir el pan consagrado, sea para la
concelebrantium sive pro populi Communione. Comunin de los mismos concelebrantes, sea para la del
pueblo.
241. Immixtione peracta, solus celebrans principalis 241. Despus de la inmixtio, slo el celebrante principal
dicit secreto orationem Dmine Iesu Christe, Fili Dei dice en secreto con las manos juntas la oracin Seor
vivi vel Percptio Crporis et Snguinis. Jesucristo, Hijo de Dios vivo o Seor Jesucristo, la
Comunin de tu Cuerpo.
242. Oratione ante Communionem expleta, 242. Terminada la oracin antes de la Comunin, el
celebrans principalis genuflectit et paulum recedit. celebrante principal hace genuflexin y se retira un
Concelebrantes vero unus post alium ad medium poco. Los concelebrantes, uno tras otro, se van
altaris accedunt, genuflectunt et Corpus Christi acercando al centro del altar, hacen genuflexin y
reverenter ex altari accipiunt, atque manu dextera toman del altar, con reverencia, el Cuerpo de Cristo;
illud tenentes, eique manum sinistram supponentes, tenindolo luego en la mano derecha y poniendo la
ad loca sua recedunt. Possunt tamen concelebrantes izquierda bajo ella, se retiran a sus puestos. Pueden
suis locis remanere et Corpus Christi e patena tambin permanecer los concelebrantes en su sitio y
sumere, quam celebrans principalis aut unus vel tomar el Cuerpo de Cristo de la patena que el
plures e concelebrantibus tenent, ante ipsos celebrante principal, o uno o varios de los
transeundo, vel etiam, tradendo patenam sequenti concelebrantes, sostienen, pasando ante ellos o
et ita usque ad ultimum. pasndose sucesivamente la patena hasta llegar al
ltimo.
243. Deinde celebrans principalis accipit hostiam in 243. Luego, el celebrante principal toma la hostia
eadem Missa consecratam, eamque aliquantulum consagrada en la misma Misa y, tenindola un poco
elevatam super patenam vel super calicem tenens, elevada sobre la patena o sobre el cliz, vuelto al pueblo
versus ad populum dicit: Ecce Agnus Dei, et dice: ste es el Cordero de Dios, y prosigue con los
prosequitur cum concelebrantibus et populo, dicens: concelebrantes y el pueblo, diciendo: Seor, no soy
Dmine, non sum dignus. digno.
244. Deinde celebrans principalis, ad altare versus, 244. A continuacin, el celebrante principal, de cara al
secreto dicit: Corpus Christi custdiat me in vitam altar, dice en secreto: El Cuerpo de Cristo me guarde
trnam, et Corpus Christi reverenter sumit. para la vida eterna, y toma reverentemente el Cuerpo
Similiter faciunt concelebrantes seipsos de Cristo. De modo anlogo proceden los dems
communicantes. Post eos diaconus a celebrante concelebrantes comulgando por s mismos. Despus de
principali Corpus et Sanguinem Domini accipit. ellos, el dicono recibe el Cuerpo y la Sangre del Seor
de manos del celebrante principal.
245. Sanguis Domini sumi potest vel ex ipso calice 245. La Sangre del Seor se puede tomar bebiendo del
directe bibendo, vel per intinctionem, vel cum cliz directamente, o bien por intincin, o con una
calamo, vel cum cochleari. canilla o con una cucharilla.
246. Si Communio fit bibendo directe ex calice, unus 246. Si se comulga, bebiendo directamente del cliz, se
ex his modis potest adhiberi: puede emplear uno de estos modos:
a) Celebrans principalis, stans in medio altaris, a) El celebrante principal, de pie en medio del altar,
accipit calicem et secreto dicit: Sanguis Christi toma el cliz y dice en secreto: La Sangre de Cristo me
custdiat me in vitam trnam, et paulum Sanguinis guarde para la vida eterna, y bebe un poco del Sanguis,

56 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

sumit et calicem diacono vel concelebranti tradit. pasando en seguida el cliz al dicono o a uno de los
Communionem fidelibus deinde distribuit (cf. nn. concelebrantes. Despus distribuye la Comunin a los
160-162). fieles, (cf. nn. 160-162).
Concelebrantes unus post alium, vel bini si duo Los concelebrantes, uno tras otro, o de dos en dos, si se
calices adhibentur, ad altare accedunt, genuflectunt, usan dos clices, se acercan al altar, hacen genuflexin,
Sanguinem sumunt, labrum calicis abstergunt et ad beben el Sanguis, purifican el borde del cliz y regresan
suam sedem redeunt. a sus asientos.
b) Celebrans principalis Sanguinem Domini sumit de b) El celebrante principal bebe la Sangre del Seor,
more stans in medio altaris. segn costumbre, en el centro del altar.
Concelebrantes vero Sanguinem Domini sumere Pero los concelebrantes pueden tomar la Sangre del
possunt locis suis manendo et ex calice ipsis a Seor o bien: permaneciendo en sus puestos y bebiendo
diacono, vel ab uno concelebrante oblato, bibendo; del cliz que el dicono o uno de los concelebrantes les
aut etiam, tradendo sibi deinceps calicem. Calix ir pasando; o tambin pasndose uno a otro el cliz. El
semper abstergitur vel ab eo qui bibit vel ab illo qui cliz lo purifica siempre o el mismo que bebe o el que lo
calicem prsentat. Singuli, cum communicaverint, presenta. Uno a uno, segn van comulgando, vuelven a
ad suam sedem redeunt. sus asientos.
247. Diaconus totum Christi Sanguinem qui remansit 247. El dicono consume con reverencia, en el altar,
ad altare reverenter sumit, adiuvantibus, si casus toda la Sangre de Cristo, que ha quedado, con la ayuda,
fert, aliquibus concelebrantibus, dein calicem ad si es necesario, de algunos concelebrantes; luego lleva el
abacum transfert, ibique ipse vel acolythus rite cliz a la credencia, y all l o un aclito instituido lo
institutus more solito eum purificat, abstergit et purifica, lo seca y lo recoge como de costumbre (cf. n.
componit (cf. n. 183). 183).
248. Communio concelebrantium ita etiam potest 248. La Comunin de los concelebrantes tambin puede
ordinari, ut singuli super altare Corpori et, statim ordenarse tomando de uno en uno junto al altar el
postea, Sanguini Domini communicent. Cuerpo e, inmediatamente despus la Sangre del Seor.
Hoc in casu, celebrans principalis sub utraque specie En este caso, el celebrante principal toma primero la
Communionem more solito sumit (cf. n. 158), Comunin bajo las dos especies del modo
servato tamen ritu pro Communione calicis singulis acostumbrado (cf. n. 158), aunque, para beber del cliz
in casibus electo, quem ceteri concelebrantes siga la misma forma que se haya escogido para los
sequantur. dems concelebrantes.
Communione autem celebrantis principalis peracta, Terminada la Comunin del celebrante principal, el cliz
calix ad latus altaris super aliud corporale deponitur. se deja a un lado del altar, sobre otro corporal. Los
Concelebrantes unus post alium ad medium altaris concelebrantes van pasando uno tras otro al centro del
accedunt, genuflectunt et Corpori Domini altar, hacen la genuflexin y comulgan del Cuerpo del
communicant; transeunt deinde ad latus altaris, et Seor; pasan despus al lado y toman la Sangre del
Sanguinem Domini sumunt, iuxta ritum pro Seor, segn el rito escogido para la Comunin del cliz,
Communione calicis electum, ut supra dictum est. como hemos dicho arriba.
Eodem modo ac supra fiunt et Communio diaconi et De la misma manera se hacen al final la Comunin del
purificatio calicis. dicono y la purificacin del cliz.
249. Si Communio concelebrantium fit per 249. Si la Comunin de los concelebrantes se hace por
intinctionem, celebrans principalis more solito intincin, el celebrante principal toma, de la manera
Corpus et Sanguinem Domini sumit, attendens acostumbrada, el Cuerpo y Sangre del Seor, teniendo
tamen ut in calice satis Sanguinis remaneat ad cuidado de que quede en el cliz suficiente cantidad de
Communionem concelebrantium. Diaconus deinde, Sangre del Seor, para la Comunin de los
vel unus e concelebrantibus, calicem aut in medio concelebrantes. Despus el dicono, o uno de los
altaris, aut ad latus eius super aliud corporale, una concelebrantes, coloca el cliz en el centro del altar o a
cum patena continente particulas hosti, opportune un lado sobre otro corporal, juntamente con la patena
disponit. que contiene los fragmentos de la hostia.
Concelebrantes, unus post alium, ad altare accedunt, Los concelebrantes, uno tras otro, se acercan al altar,
genuflectunt, particulam accipiunt, eam partim in hacen genuflexin, toman una partcula, la mojan
calicem intingunt et, purificatorium ori submittentes, parcialmente en el cliz y poniendo debajo el purificador
intinctam particulam sumunt, ac deinde ad loca sua la consumen. Despus se retiran a sus puestos como al

DAL.001.IGMR 57
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

recedunt ut initio Miss. comienzo de la Misa.


Per intinctionem Communionem accipit etiam Toma tambin la Comunin por intincin el dicono,
diaconus, qui Amen respondet concelebranti sibi que responde: Amn al concelebrante cuando le dice: El
dicenti: Corpus et Sanguis Christi. Diaconus autem ad Cuerpo y la Sangre de Cristo. El dicono sume en el altar
altare totum Sanguinem qui remansit sumit, todo el vino consagrado que ha sobrado ayudado, si
adiuvantibus, si casus fert, aliquibus procede, por algunos concelebrantes, lleva el cliz a la
concelebrantibus, calicem ad abacum transfert, credencia, y all l o un aclito instituido lo purifica, lo
ibique ipse vel acolythus institutus more solito eum seca y lo recoge como de costumbre.
purificat, abstergit et componit.

Ritus conclusionis
250. Cetera usque ad finem Miss fiunt more solito 250. Todo lo dems hasta el fin de la Misa lo hace del
(cf. nn. 166-169) a celebrante principali, modo acostumbrado (cf. nn.166-168) el celebrante
concelebrantibus suis sedibus remanentibus. principal, quedando los concelebrantes en sus puestos.
251. Concelebrantes, antequam ab altari discedant, 251. Antes de retirarse del altar, los concelebrantes le
altari profundam inclinationem faciunt. Celebrans hacen una profunda inclinacin. El celebrante principal,
vero principalis cum diacono altare de more osculo acompaado por el dicono, lo venera besndolo como
veneratur. de costumbre.

III. DE MISSA, CUI UNUS TANTUM MINISTER ASSISTIT


252. In Missa qu celebratur a sacerdote cui unus 252. En la Misa que celebra el sacerdote al que asiste y
tantum minister assistit et respondet, servatur ritus responde un solo ministr, se observa el rito de la Misa
Miss cum populo (cf. nn. 120-169), ministro, pro celebrada con participacin del pueblo (cf. nn. 120-169)
opportunitate, partes populi proferente. y el ministro dice las partes que corresponden
ordinariamente al pueblo.
253. Si tamen minister est diaconus, ipse munera sibi 253. Si el ministro es un dicono, cumple los oficios que
propria peragit (cf. nn. 171-186), necnon alias partes le son propios (cf. nn. 171-186) y realiza tambin lo que
populi adimplet. corresponde al pueblo.
254. Celebratio sine ministro vel aliquo saltem fideli 254. La celebracin sin ministro o al menos sin algn fiel
ne fiat nisi iusta et rationabili de causa. Hoc in casu no se haga sin causa justa y razonable. En este caso se
salutationes, monitiones et benedictio in fine Miss omiten los saludos, moniciones y la bendicin al final de
omittuntur. la Misa.
255. Ante Missam vasa necessaria parantur vel ab 255. Antes de la Misa, se preparan los vasos necesarios
abacum, vel super altare ad latus dexterum. sobre la credencia o sobre el lado derecho del altar.

Ritus initiales
256. Sacerdos ad altare accedit et, facta cum 256. El sacerdote accede al altar y, hecha una profunda
ministro profunda inclinatione, osculo veneratur inclinacin con el ministro, besa el altar y se dirige a la
altare et sedem petit. Si libet, sacerdos potest ad sede. Si lo desea, el sacerdote puede permanecer en el
altare manere; hoc in casu, ibi etiam missale altar: en este caso, se coloca ah tambin el misal.
parataur. Tunc minister vel sacerdos dicit Entonces el ministro o el sacerdote pronuncia la
antiphonam ad introitum. antfona de entrada.
257. Deinde sacerdos cum ministro, stans, signat se 257. Despus, el sacerdote con el ministro, de pie, se
signo crucis et dicit: In nmine Patris; conversus ad signa con la seal de la cruz y dice: En el nombre del
ministrum eum salutat, unam e formulis propositis Padre; vuelto hacia el ministro le saluda, eligiendo una
eligendo. de las frmulas propuestas.
258. Deinde peragitur actus pnitentiales, et, iuxta 258. Sigue el acto penitencial y, a tenor de las rbricas,
rubricas, dicitur Krie et Glria. se dice el Kyrie y el Gloria.
259. Deinde, manibus iunctis, dicit Ormus et, 259. Luego, con las manos juntas, dice Oremos y,
interposita mora convenienti, manibus extensis, despus de una pausa conveniente, recita, con las
profert collectam. In fine minister acclamat: Amen. manos extendidas, la oracin colecta. Al final el ministro

58 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

aclama: Amn.

Liturgia verbi
260. Lectiones, quantum fieri potest, ex ambone vel 260. Las lecturas, en la medida de lo posible, se
ex pluteo proferuntur. pronuncian desde el ambn o desde el facistol.
261. Dicta collecta, minister legit primam lectionem 261. Dicha la oracin colecta, el ministro lee la primera
et psalmum, et, quando dicenda est, secundam lectura y el salmo y, cuando se ha de decir, tambin la
lectionem atque versum ad Allelia vel alterum segunda lectura con el versculo del Aleluya o el otro
cantum. canto.
262. Deinde sacerdos, profunde inclinatus, dicit: 262. Luego, el sacerdote, profundamente inclinado, dice
Munda cor meum, et postea legit Evangelium. In fine Purifica mi corazn y despus lee el Evangelio. Al final
dicit: Verbum Dmini, cui minister respondet: Laus dice: Palabra del Seor, a lo que el ministro responde
tibi, Christe. Sacerdos deinde librum osculo Gloria a ti, Seor Jess. El sacerdote despus besa el
veneratur, secreto dicens: Per evanglica dicta. libro, diciendo en secreto: Las palabras del Evangelio
borren nuestros pecados.
263. Sacerdos postea symbolum, iuxta rubricas, una 263. El sacerdote a continuacin, segn las rbricas,
cum ministro recitat. recita, juntamente con el ministro, la profesin de fe.
264. Sequitur oratio universalis, qu etiam in hac 264. Sigue la oracin de los fieles, que tambin puede
Missa dici potest. Sacerdos introducit et concludit decirse en esta Misa. El sacerdote introduce y concluye
orationem, minister vero intentiones profert. la oracin; el ministro pronuncia las intenciones.

Liturgia eucharistica
265. In liturgia eucharistica omnia fiunt sicut in Missa 265. En la liturgia eucarstica se realiza todo como en la
cum populo, prter ea qu sequuntur. Misa celebrada con participacin del pueblo, salvo lo
que sigue.
266. Expleta acclamatione in fine embolismi qui 266. Terminada la aclamacin final del embolismo que
sequitur Orationem dominicam, sacerdos dicit sigue al Padre nuestro, el sacerdote dice la oracin
orationem Dmine Iesu Christe, qui dixsti; ac deinde Seor Jesucristo, que dijiste y luego aade: La paz del
subiungit: Pax Dmini sit semper vobscum, cui Seor est siempre con vosotros, a lo que el ministro
minister respondet: Et cum spritu tuo. Pro responde: Y con tu espritu. Si parece conveniente, el
opportunitate sacerdos dat pacem ministro. sacerdote puede dar la paz al ministro.
267. Deinde, dum dicit Agnus Dei cum ministro, 267. Luego, mientras con el ministro dice Cordero de
sacerdos frangit hostiam super patenam. Expleto Dios, el sacerdote parte el pan consagrado sobre la
Agnus Dei, facit immixtionem, dicens secreto: Hc patena. Terminado el Cordero de Dios, hace la inmixtio,
commxtio. diciendo en secreto El Cuerpo y la Sangre.
268. Post immixtionem, sacerdos dicit secreto 268. Despus de la inmixtio, el sacerdote dice en secreto
orationem Dmine Iesu Christe, Fili Dei vivi vel la oracin Seor Jesucristo, Hijo de Dios vivo o Seor
Percptio; deinde genuflectit, hostiam accipit et, si Jesucristo, la Comunin de tu Cuerpo; despus hace la
minister Communionem recipit, versus ad eum et genuflexin, toma el pan consagrado y, si el ministro va
hostiam aliquantulum elevatam super patenam vel a recibir la Comunin, volvindose a l y teniendo el pan
super calicem tenens, dicit: Ecce Agnus Dei et cum consagrado un poco elevado sobre la patena o sobre el
ipso subdit: Dmine, non sum dignus. Deinde, ad cliz, dice: ste es el Cordero de Dios; y, juntamente con
altare conversus, Corpus Christi sumit. Si vero el ministro, aade: Seor no soy digno. A continuacin,
minister Communionem non recipit, facta de cara al altar, sume el Cuerpo de Cristo. Si el ministro
genuflexione, sacerdos hostiam accipit et, ad altare no recibe la Comunin, una vez hecha la genuflexin el
conversus, dicit secreto: Dmine, non sum dignus, et sacerdote toma el pan consagrado y, de cara al altar,
Corpus Christi custdiat ac dein Christi Corpus sumit. dice una sola vez en secreto: Seor; no soy digno, y El
Deinde accipit calicem et secreto dicit: Sanguis Cuerpo de Cristo me guarde, y despus toma el Cuerpo
Christi custdiat et Sanguinem sumit. de Cristo. Luego toma el cliz y dice en secreto: La
Sangre de Cristo me guarde, y sume el Sanguis.
269. Antequam Communionem detur ministro, 269. Antes de dar la Comunin al ministro, ste o el
dicitur a ministro vel ab ipso sacerdote antiphona ad mismo sacerdote dice la antfona de Comunin.

DAL.001.IGMR 59
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Communionem.
270. Sacerdos calicem purificat ad abacum vel ad 270. El sacerdote purifica el cliz en la credencia o en el
altare. Si calix ad altare purificatur, potest ad altar. Si el cliz se purifica en el altar, el ministro puede
abacum a ministro deferri, aut super altare ad latus llevarlo a la credencia, o dejarlo en un lado sobre el
reponi. mismo altar.
271. Purificatione calicis expleta, oportet ut sacerdos 271. Terminada la purificacin del cliz, conviene que el
aliquam pausam silentii servet; postea vero dicit sacerdote observe una pausa de silencio; luego dice la
orationem post Communionem. oracin despus de la Comunin.

Ritus conclusionis
272. Ritus conclusionis perficiuntur sicut in Missa 272. El rito de conclusin se hace como en la Misa
cum populo, Ite, missa est omisso. Sacerdos altare celebrada con participacin del pueblo, omitiendo, sin
de more osculo veneratur et, facta profunda embargo, Podis ir en paz. El sacerdote besa el altar del
inclinatione cum ministro, recedit. modo acostumbrado y, hecha una profunda inclinacin
junto con el ministro, se retira.

IV. QUDAM NORM GENERALIORES PRO OMNIBUS FORMIS MISS


De veneratione altaris et Evangeliarii
273. Iuxta morem traditum, veneratio altaris et 273. Segn la costumbre tradicional, la veneracin del
Evangeliarii osculo perficitur. Attamen, ubi altar y del Evangeliario se expresa con el beso. Sin
huiusmodi signum non congruit cum traditionibus embargo, donde este signo no concuerda plenamente
aut ingenio alicuius regionis, ibi est Conferenti con las tradiciones culturales de alguna regin,
Episcoporum aliud signum statuere loco illius corresponde a la Conferencia de los Obispos determinar
adhibendum, consentiente Sede Apostolica. otro en su lugar, con el asentimiento de la Sede
Apostlica.

De genuflexione et inclinatione
274. Genuflexio, qu fit dextero genu flectendo 274. La genuflexin, que se hace doblando la rodilla
usque ad terram, adorationem significat; ideoque derecha hasta el suelo, es un signo de adoracin; por
reservatur Ss.mo Sacramento, et sanct Cruci inde a eso, se reserva al Santsimo Sacramento, y a la santa
sollemni adoratione in Actione liturgica feri VI in Cruz, desde la adoracin solemne en la Accin litrgica
Passione Domini usque ad initium Vigili paschalis. del Viernes en la Pasin del Seor, hasta el inicio de la
Vigilia pascual.
In Missa tres genuflexiones fiunt a sacerdote En la Misa el sacerdote celebrante hace tres
celebrante, hoc est: post ostensionem hosti, post genuflexiones: despus de la ostensin del pan
ostensionem calicis et ante Communionem. consagrado, despus de la ostensin del cliz y antes de
Peculiaritates in Missa concelebrata servand suis la Comunin. Las peculiaridades que se deben observar
locis notantur (cf. nn. 210-251). en la Misa concelebrada se sealan en su lugar
correspondiente (cf. nn. 210-251).
Si vero tabernaculum cum SS.mo Sacramento sit in Pero si el sagrario con el Santsimo Sacramento est en
presbyterio, sacerdos, diaconus et alii ministri el presbiterio, el sacerdote, el dicono y los dems
genuflectunt, cum ad altare perveniunt et ab eo ministros hacen genuflexin cuando llegan al altar y se
recedunt, non autem durante ipsa Miss retiran de l, pero no durante la celebracin de la Misa.
celebratione.
Secus genuflectunt omnes qui ante Ss.mum Por el contrario, todos hacen genuflexin cuando pasan
Sacramentum transeunt, nisi processionaliter por delante del Santsimo Sacramento, salvo que lo
incedant. hagan procesionalmente.
Ministri qui crucem processionalem vel cereos Los ministros que llevan la cruz procesional o los ciriales,
deferunt, loco genuflexionis inclinationem capitis en lugar de genuflexin, hacen inclinacin de cabeza.
faciunt.
275. Inclinatione significatur reverentia et honor 275. Por medio de la inclinacin se expresa la reverencia
qu personis ipsis vel eorum signis tribuitur. Du y el honor que se tributa a las personas o a sus signos.

60 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

species inclinationum habentur, scilicet capitis et Hay dos clases de inclinacin: de cabeza y de cuerpo:
corporis:
a) Inclinatio capitis fit cum tres Divin Person a) La inclinacin de cabeza se hace cuando se nombran
simul nominantur, et ad nomen Iesu, beat Mari las tres Personas Divinas a la vez, a los nombres de
Virginis et Sancti in cuius honorem celebratur Missa. Jess, de la bienaventurada Virgen Mara y del Santo en
cuyo honor se celebra la Misa;
b) Inclinatio corporis seu inclinatio profunda, fit: ad b) La inclinacin de cuerpo, o inclinacin profunda, se
altare; ad orationes Munda cor meum et In spritu hace: al altar; a las oraciones: Purifica mi corazn y
humilittis; in symbolo ad verba Et incarntus est; in Acepta, Seor, nuestro corazn contrito; en el Smbolo,
Canone Romano ad verba Spplices te rogamus. a las palabras: Y por obra del Espritu Santo o que fue
Eadem inclinatio fit a diacono, cum petit concebido; en el Canon romano, al decir la oracin Te
benedictionem ante proclamationem Evangelii. pedimos humildemente. La misma inclinacin hace el
Sacerdos insuper parum se inclinat cum, in dicono cuando pide la bendicin antes de proclamar el
consecratione, verba Domini profert. Evangelio. El sacerdote se inclina adems un poco
cuando, durante la consagracin, pronuncia las palabras
del Seor.

De incensatione
276. Thurificatio seu incensatio reverentiam exprimit 276. La incensacin expresa la reverencia y la oracin,
et orationem, ut in Sacra Scriptura significatur (cf. Ps. como se significa en la Sagrada Escritura (cf. Sal 140, 2;
140, 2; Apoc. 8, 3). Ap 8, 3).
Incensum ad libitum adhiberi potest in qualibet El incienso puede libremente usarse en cualquier forma
forma Miss: de Misa:
a) durante processione ingressus; a) Durante la procesin de entrada;
b) initio Miss, ad crucem et altare thurificandum; b) Al comienzo de la Misa, para incensar la cruz y el
altar;
c) ad processionem et ad proclamationem Evangelii; c) Para la procesin y proclamacin del Evangelio;
d) pane et calice super altare depositis, ad d) Cuando ya estn colocados sobre el altar el pan y
thurificanda oblata, crucem et altare, necnon cliz, para incensar las ofrendas, la cruz y el altar, el
sacerdotem et populum; sacerdote y el pueblo;
e) ad ostensionem hosti et calicis post e) En la ostensin de la hostia y del cliz despus de la
consecrationem. consagracin.
277. Sacerdos, cum incensum ponit in thuribulum, 277. Cuando el sacerdote pone el incienso en el
illud benedicit signo crucis, nihil dicens. turbulo, lo bendice con la seal de la cruz, sin decir
nada.
Ante et post thurificationem fit profunda inclinatio Antes y despus de la incensacin se hace una profunda
person vel rei qu incensatur, altari et oblatis pro inclinacin a la persona o al objeto que" se inciensa, a
Miss sacrificio exceptis. excepcin del altar y los dones para el sacrificio de la
Misa.
Tribus ductibus thuribuli incensantur: Ss.mum Se inciensan con tres movimientos dobles del turbulo:
Sacramentum, reliquia sanct Crucis et imagines el Santsimo Sacramento, las reliquias de la santa Cruz y
Domini public venerationi exposit, oblata pro las imgenes del Seor expuestas a la veneracin
Miss sacrificio, crux altaris, Evangeliarium, cereus pblica, los dones para el sacrificio de la Misa, la cruz
paschalis, sacerdos et populus. del altar, el Evangeliario, el cirio pascual, el sacerdote y
el pueblo.
Duobus ductibus incensantur reliqui et imagines Se inciensan con dos movimientos dobles del turbulo
Sanctorum public venerationi exposit, et quidem las reliquias e imgenes expuestas a la veneracin
unice initio tantum celebrationis, post pblica y slo al principio de la celebracin, despus de
incensationem altaris. incensar el altar.
Altare incensatur singulis ictibus hoc modo: La incensacin del altar se hace con sencillos balanceos

DAL.001.IGMR 61
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

de este modo:
a) si altare est a pariete seiunctum, sacerdos illud a) Si el altar est separado de la pared, el sacerdote lo
circumeundo incensat; inciensa rodendolo;
b) si vero altare non est a pariete seiunctum, b) Pero si el altar no est separado de la pared, el
sacerdos transeundo incensat primo partem sacerdote, mientras pasa, inciensa primero la parte
dexteram, deinde partem sinistram. derecha, luego la parte izquierda del altar.
Crux, si est super altare vel apud ipsum, thurificatur Si la cruz est sobre el altar o junto a l, se inciensa
ante altaris incensationem, secus cum sacerdos antes que el mismo altar. En otro caso, el sacerdote la
transit ante ipsam. incensar cuando pase ante ella.
Oblata incensat sacerdos tribus ductibus thuribuli, El sacerdote inciensa los dones con tres movimientos
ante incensationem crucis et altaris, vel signum dobles de turbulo, antes de incensar la cruz y el altar, o
crucis super oblata thuribulo producens. bien haciendo la seal de la cruz con el incensario sobre
los dones.

De purificatione
278. Quoties aliquod fragmentum hosti digitis 278. Siempre que algn fragmento del pan consagrado
adhserit, prcipue post fractionem vel fidelium quede adherido a los dedos, sobre todo despus de la
Communionem, sacerdos digitos super patenam fraccin o de la Comunin de los fieles, el sacerdote
abstergat vel pro necessitate abluat. Similiter debe limpiar los dedos sobre la patena y, si es necesario,
fragmenta, si qu extra patenam sint, colligat. lavarlos. De modo semejante, si quedan fragmentos
fuera de la patena, los recoge.
279. Vasa sacra purificantur a sacerdote vel a 279. Los vasos sagrados los purifica el sacerdote, el
diacono vel ab acolytho instituto post dicono o el aclito instituido, despus de la Comunin
Communionem vel post Missam, quantum fieri o despus de la Misa, siempre que sea posible en la
potest ad abacum. Purificatio calicis fit cum aqua vel credencia. La purificacin del cliz se hace con agua o
cum aqua et vino, qu ab ipso qui purificat, sumitur. con agua y vino, que sumir el mismo que purifica. La
Patena de more purificatorio detergeatur. patena se limpia, de ordinario, con el purificador.
Attendendum est ut quod de Sanguine Christi post Cudese de que la Sangre de Cristo que pueda quedar
Communionis distributionem forte remanet statim despus de haber distribuido la Comunin se tome al
ex integro sumatur ad altare. instante e ntegramente en el altar.
280. Si hostia vel aliqua particula dilabatur, 280. Si el pan consagrado o alguna partcula del mismo
reverenter accipiatur; si quid vero Sanguinis llega a caerse, se recoger con reverencia. Si se derrama
fundatur, locus ubi ceciderit aqua lavetur, et hc algo de la Sangre del Seor, el sitio en que haya cado,
aqua postea in sacrarium in sacristia collocatum lvese con agua y luego chese esta agua en la piscina
mittatur. situada en la sacrista.

De Communione sub utraque specie


281. Formam ratione signi pleniorem habet sacra 281. La sagrada Comunin tiene una expresin ms
Communio cum fit sub utraque specie. In ea enim plena por razn del signo cuando se hace bajo las dos
forma signum eucharistici convivii perfectius elucet, especies. En esa forma es donde ms perfectamente se
et clarius exprimitur voluntas divina qua novum et manifiesta el signo del banquete eucarstico, y se
ternum testamentum in Sanguine Domini ratum expresa ms claramente la voluntad divina con que se
habetur, necnon ratio inter convivium eucharisticum ratifica en la Sangre del Seor la Alianza nueva y eterna,
et convivium eschatologicum in regno Patris105. y se ve mejor la relacin entre el banquete eucarstico y
el banquete escatolgico en el reino del Padre105.
282. Curent sacri pastores fidelibus, qui ritum 282. Procuren los sagrados pastores recordar a los fieles
participant, vel ei intersunt, aptiore quo fieri potest que participan en el rito o intervienen en l, y del modo
modo doctrinam catholicam de forma sacr mejor posible, la doctrina catlica sobre esta forma de
Communionis in mentem revocare iuxta Concilium la sagrada Comunin, segn el Concilio Ecumnico de
cumenicum Tridentinum. In primis christifideles Trento. Adviertan, en primer lugar, a los fieles como la
moneant fidem catholicam docere etiam sub altera fe catlica ensea que, aun bajo una cualquiera de las
tantum specie totum atque integrum Christum dos especies, est Cristo entero, y que se recibe un
verumque Sacramentum sumi, ac propterea, quod verdadero Sacramento, y que, por consiguiente, en lo

62 DAL.001.IGMR
CAPUT IV DE DIVERSIS FORMIS MISSAM CELEBRANDI

ad fructum attinet, nulla gratia necessaria ad que respecta a los frutos de la Comunin, no se priva de
salutem eos defraudari qui unam speciem solam ninguna de las gracias necesarias para la salvacin al
recipiant106. que slo recibe una especie106.
Doceant insuper Ecclesiam potestatem habere in Enseen, adems, que la Iglesia tiene poder, en lo que
Sacramentorum dispensatione, salva eorum corresponde a la administracin de los Sacramentos, de
substantia, statuendi vel mutandi qu ipsorum determinar o cambiar, dejando siempre intacta su
venerationi vel suscipientium utilitati pro rerum, sustancia, lo que considera ms oportuno para ayudar a
temporum et locorum varietate magis expedire los fieles en su veneracin y en la utilidad de quien los
iudicaverit107. Simul tamen fideles moneantur ut recibe, segn la variedad de circunstancias, tiempos y
sacrum ritum, quo signum eucharistici convivii lugares107. Y advirtaseles al mismo tiempo que se
plenius elucet, impensius participare velint. interesen en participar con el mayor empeo en el
sagrado rito, en la forma en que ms plenamente brilla
el signo del banquete eucarstico.
283. Communio sub utraque specie permittitur, 283. Se permite la Comunin bajo las dos especies,
prter casus in libris ritualibus expositos: adems de los casos expuestos en los libros rituales:
a) sacerdotibus qui sacrum celebrare vel a) A los sacerdotes que no pueden celebrar o
concelebrare non possunt; concelebrar la Eucarista;
b) diacono et ceteris qui aliquod officium in Missa b) Al dicono y a los dems que cumplen algn oficio en
implent; la Misa;
c) sodalibus communitatum in Missa conventuali vel c) A los miembros de las comunidades en la Misa
in illa qu "communitatis" dicitur, alumnis conventual o en aquella que se llama "de comunidad", a
seminariorum, omnibus qui exercitiis spiritualibus los alumnos de los seminarios, a todos los que se hallan
vacant vel conventum spiritualem aut pastoralem realizando ejercicios espirituales o participan en alguna
participant. reunin espiritual o pastoral.
Episcopus dicesanus normas circa Communionem El Obispo diocesano puede establecer normas para su
sub utraque specie pro sua dicesi definire potest, dicesis sobre la Comunin bajo las dos especies, que
etiam in ecclesiis religiosorum et in parvis ctibus habrn de observarse tambin en las iglesias de
servandas. Eidem Episcopo facultas datur religiosos y en las pequeas comunidades. Se concede al
Communionem sub utraque specie permittendi, mismo Obispo la facultad de permitir la Comunin bajo
quoties id sacerdoti cui, uti pastore proprio, las dos especies cada vez que al sacerdote, a quien se le
communitas commissa est, opportunum videatur, ha confiado una comunidad como su pastor propio, le
dummodo fideles bene instructi sint et absit omne parezca oportuno, siempre que los fieles hayan sido
periculum profanationis Sacramenti, vel ritus bien instruidos y se excluya todo peligro de profanacin
difficilior evadat ob multitudinem participantium del Sacramento, o de que el rito resulte ms complejo
aliamve causam. debido al nmero elevado de los participantes u otra
causa.
Quod autem ad modum distribuendi fidelibus Las Conferencias de los Obispos pueden dictar normas,
sacram Communionem sub utraque specie, et ad con el reconocimiento de la Sede Apostlica, sobre el
facultatis extensionem Conferenti Episcoporum modo de distribuir la Comunin a los fieles bajo las dos
normas edere possunt, actis a Sede Apostolica especies y sobre la extensin de la facultad.
recognitis.
284. Cum Communio sub utraque specie distribuitur: 284. Cuando se distribuye la Comunin bajo las dos
especies:
a) ad calicem de more ministrat diaconus vel, eo a) El dicono ayuda, de ordinario, con el cliz, o, en caso
absente, presbyter; vel etiam acolythus rite de no haber un dicono, ayuda un presbtero; tambin
institutus aut alius minister extraordinarius sacr puede ayudar el aclito instituido u otro ministro
Communionis; aut fidelis, cui, in casu necessitatis, extraordinario de la sagrada Comunin; o un fiel a
hoc officium ad actum concreditur; quien, en caso de necesidad, se le encomienda ese
oficio para esa determinada ocasin.
b) quod de Sanguine Christi forte remanet sumitur b) Lo que pueda quedar de la Sangre de Cristo lo sume
ad altare a sacerdote, vel diacono, vel ab acolytho el sacerdote en el altar, o el dicono, o el aclito
rite instituto, qui calici ministravit et vasa sacra more instituido que ha asistido con el cliz, y luego purifica los
vasos sagrados, los seca y los recoja como de

DAL.001.IGMR 63
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

solito purificat, abstergit et componit. costumbre.


Fidelibus, qui forte sub specie tantum panis A los fieles que tal vez desean comulgar slo con la
communicare volunt, sacra Communio hac forma especie de pan, se les administra la sagrada Comunin
prbeatur. de esa forma.
285. Ad Communionem sub utraque specie 285. Para distribuir la Comunin bajo las dos especies,
distribuendam, parentur: preprese:
a) si Communio calicis fit bibendo directe ex calice, a)Si la Comunin del cliz se va a hacer bebiendo
vel calix sufficientis magnitudinis, vel plures calices, directamente del cliz, o bien uno de tamao suficiente,
cauto semper tamen ut prvideatur ne copia o varios, previendo siempre que no quede una excesiva
Sanguinis Christi plus quo remaneat in fine cantidad de Sangre de Cristo que haya de tomarse al
celebrationis sumenda; final de la celebracin.
b) si per intinctionem fit, hosti ne sint nimis tenues b) Si se hace por intincin, tngase cuidado de que las
neque nimis parv, sed paulum spissiores solito, ut, hostias no sean ni demasiado delgadas ni demasiado
Sanguine partim intinct, possint commode pequeas, sino un poco ms gruesas de lo
distribui. acostumbrado, para que se puedan distribuir fcilmente
cuando se han mojado parcialmente en la Sangre del
Seor.
286. Si Communio Sanguinis fit bibendo e calice, 286. Si la Comunin del Sanguis se hace bebiendo del
communicandus postquam Corpus Christi accepit, cliz, el que comulga, despus de recibir el Cuerpo de
transit ad calicis ministrum et stat coram eo. Cristo, se sita de pie frente al ministro del cliz. El
Minister dicit: Sanguis Christi; communicandus ministro dice La Sangre de Cristo y el que va a comulgar
respondet: Amen, et minister porrigit ei calicem, responde: Amn. El ministro le da el cliz y el que va a
quem communicandus ipse manibus suis ori comulgar lo lleva con sus manos a los labios, sume un
admovet. Communicandus paulum e calice bibit, poco del cliz, se lo devuelve al ministro, y se retira: el
eum ministro restituit et recedit; minister autem ministro limpia con el purificador el borde del cliz.
labrum calicis purificatorio abstergit.
287. Si Communio calicis fit per intinctionem, 287. Si la Comunin del cliz se hace por intincin, el
communicandus, patinam sub ore tenens, accedit ad que va a comulgar, sujetando la bandeja debajo de la
sacerdotem, qui vas cum sacris particulis tenet et ad barbilla, accede al sacerdote que sostiene el copn o
cuius latus sistit minister qui calicem sustinet. patena con las sagradas partculas y a cuyo lado
Sacerdos hostiam accipit, partem eius in calicem permanece un ministro que sostiene el cliz. El
intingit et eam ostendendo dicit: Corpus et Sanguis sacerdote toma la sagrada hostia, la moja parcialmente
Christi; communicandus respondet: Amen, a en el cliz y mostrndola dice El Cuerpo y la Sangre de
sacerdote Sacramentum ore recipit, ac postea Cristo; el que va a comulgar responde: Amn, recibe en
recedit. la boca el Sacramento de manos del sacerdote y
despus se retira.

64 DAL.001.IGMR
CAPUT V
DE ECCLESIARUM DISPOSITIONE ET ORNATU AD EUCHARISTIAM
CELEBRANDAM
I. PRINCIPIA GENERALIA
288. Ad Eucharistiam celebrandam, populus Dei 288. Para la celebracin de la Eucarista el pueblo de
plerumque in ecclesiam congregatur vel, ea Dios se congrega generalmente en la iglesia, o cuando
deficiente aut insufficiente, in alium locum no la hay o resulta insuficiente, en algn lugar honesto
honestum qui tamen sit tanto mysterio dignus. que sea digno de tan gran misterio. Las iglesias, por
Ecclesi igitur, aliave loca, ad sacram actionem consiguiente, o los dems lugares, sean aptos para la
exsequendam et ad fidelium actuosam realizacin de la accin sagrada y para que se obtenga
participationem obtinendam apta sint. des sacr una activa participacin de los fieles. Adems, los
insuper et res ad cultum divinum pertinentes vere edificios sagrados y los objetos que pertenecen al culto
sint dign, pulchr, atque rerum supernarum signa divino sean, en verdad, dignos y bellos, signos y
et symbola108. smbolos de las realidades celestiales108.
289. Proinde, Ecclesia nobile subsidium artium 289. De ah que la Iglesia busque siempre el noble
continenter qurit, et omnium gentium atque servicio de las artes, y acepte toda clase de expresiones
regionum artis significationes admittit109. Immo, sicut
109
artsticas de los diversos pueblos y regiones . Ms an,
studet artis opera atque thesauros a sculis as como se esfuerza por conservar las obras de arte y
anteactis tradita servare110 et, quatenus opus est, los tesoros elaborados en siglos pretritos110, y, en
novis necessitatibus aptare, nova cuiusque tatis cuanto es necesario, adaptarlos a las nuevas
indoli consona promovere contendit111. necesidades, trata tambin de promover las nuevas
formas de arte adaptadas a cada tiempo111.
Quapropter in instituendis artificibus necnon in Por eso, al impartir una formacin a los artistas y al
seligendis operibus in ecclesiam admittendis, vera elegir las obras destinadas a las iglesias, bsquese un
artis prstantia exquiratur, qu fidem et pietatem autntico valor artstico que sirva de alimento a la fe y a
alat et cum veritate significationis et finis cui la piedad y responda autnticamente al significado y
destinatur congruat112. fines para los que se destina112.
290. Ecclesi omnes dedicentur vel saltem 290. Todas las iglesias han de ser dedicadas, o, al
benedicantur. Cathedrales tamen et parciales menos, bendecidas. Pero las catedrales y las iglesias
ecclesi solemni ritu dedicentur. parroquiales han de ser dedicadas con rito solemne.
291. Ad sacras des recte exstruendas, reficiendas 291. Para la construccin, reconstruccin y adaptacin
atque disponendas, omnes quorum interest de los edificios sagrados, los interesados en ello
Commissionem dicesanam de sacra Liturgia et de consulten a la Comisin diocesana de sagrada Liturgia y
Arte sacra consulant. Episcopus autem dicesanus de Arte sacro. El Obispo diocesano srvase del consejo y
eiusdem Commissionis consilio et adiutorio utatur, ayuda de esa Comisin, siempre que se trate de dar
quando agitur de normis in hac re tradendis, aut de normas en este campo o de aprobar los planos de
novarum dium adumbrationibus approbandis aut nuevos edificios o de dar un parecer sobre cuestiones
de quibusdam qustionibus nonnullius momenti de una cierta importancia113.
diiudicandis113.
292. Ornatus ecclesi ad nobilem ipsius 292. El ornato de la iglesia ha de contribuir a su noble
simplicitatem conferat, potius quam ad pompam. In sencillez ms que al esplendor fastuoso. En la seleccin
elementis autem seligendis qu ad ornatum de los elementos ornamentales se ha de procurar la
pertinent, rerum veritas curetur, atque eo verdad de las cosas, buscando que contribuya a la
contendatur, ut ad fidelium institutionem conferat formacin de los fieles y a la dignidad de todo el lugar
et ad dignitatem totius loci sacri. sagrado.
293. Apta ecclesi eiusque adiunctorum dispositio, 293. Para que la idnea disposicin de la iglesia y sus
qu necessitatibus nostr tatis opportune lugares adyacentes responda a las necesidades de
respondeat, requirit ut non ea solummodo curentur nuestro tiempo, se requiere que se preste atencin no
qu ad sacras actiones celebrandas directius slo a lo que ms directamente atae a las
pertineant, sed ut ea quoque prvideantur, qu ad celebraciones sagradas, sino que se prevea tambin lo
fidelium convenientem commoditatem tendunt, que tiende a una conveniente comodidad de los fieles y
quque in locis ubi populus congregatur habitualiter a todo aquello que se suele prever habitualmente en los

DAL.001.IGMR 65
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

prvideri solent. lugares donde el pueblo se congrega.


294. Populus Dei, qui ad Missam congregatur, 294. El pueblo de Dios, que se congrega para la Misa,
cohrentem et hierarchicam habet ordinationem, lleva en s una coherente y jerrquica ordenacin, que
qu diversis ministeriis diversaque actione pro se expresa en la diversidad de ministerios y de accin,
singulis celebrationis partibus exprimitur. Generalis mientras se desarrollan las diversas partes de la
itaque dispositio dis sacr ea sit oportet qu celebracin. Por consiguiente, la disposicin general del
ctus congregati imaginem quodammodo pr se edificio sagrado conviene que se haga de tal manera
ferat, atque congruam omnium ordinationem que sea como una imagen de la asamblea reunida, que
permittat necnon rectam muneris exsecutionem facilite un proporcionado orden de todas sus partes y
uniuscuiusque foveat. que favorezca la perfecta ejecucin de cada uno de los
ministerios.
Fideles atque schola cantorum locum obtinebunt, Los fieles y la schola ocuparn, por consiguiente, el lugar
qui ipsorum actuosam participationem faciliorem que pueda hacer ms fcil su activa participacin114.
reddat114.
Sacerdos celebrans, diaconus et alii ministri locum El sacerdote celebrante, el dicono y los dems
capient in presbyterio. Ibidem parentur sedes ministros ocuparn un lugar en el presbiterio. All mismo
concelebrantium; si vero eorum numerus magnus se colocarn los asientos de los concelebrantes; si su
sit, sedes in alia ecclesi parte, sed prope altare, nmero es elevado, las sillas se dispondrn en otra
disponantur. parte de la iglesia, pero cerca del altar.
Hc omnia, quamvis hierarchicam dispositionem et Todo esto, que debe poner de relieve la disposicin
munerum diversitatem exprimere debeant, intimam jerrquica y la diversidad de ministerios, debe tambin
tamen et cohrentem unitatem efficiant, qua unitas constituir una unidad ntima y coherente, a travs de la
totius plebis sanct clare eluceat. Natura vero et cual se vea con claridad la unidad de todo el pueblo
pulchritudo loci universque supellectilis pietatem santo. La estructura y belleza del lugar y de todos los
foveant et sanctitatem mysteriorum qu utensilios sagrados fomenten la piedad y manifiesten la
celebrantur ostendant. santidad de los misterios que se celebran.

II. DE PRESBYTERII ORDINATIONE AD SACRAM SYNAXIM


295. Presbyterium locus est ubi altare exstat, 295. El presbiterio es el lugar donde est el altar, se
verbum Dei proclamatur, et sacerdos, diaconus, et proclama la palabra de Dios y el sacerdote, el dicono y
alii ministri munus suum exercent. Ab aula ecclesi los dems ministros ejercen su oficio. Se diferencia
opportune distinguatur aut per aliquam oportunamente con respecto a la nave de la iglesia, bien
elevationem, aut per peculiarem structuram et por una cierta elevacin, bien por una estructura y
ornatum. Talis autem amplitudinis sit, ut Eucharisti ornato peculiar. Sea de tal capacidad que pueda
celebratio commode peragi et conspici possit115. cmodamente desarrollarse y verse la celebracin de la
Eucarista115.

De altari eiusque ornatu


296. Altare, in quo sacrificium crucis sub signis 296. El altar, en el que se hace presente el sacrificio de
sacramentalibus prsens efficitur, est etiam mensa la cruz bajo los signos sacramentales, es, adems, la
Domini, ad quam participandam in Missa populus mesa del Seor, para cuya participacin es convocado
Dei convocatur; atque centrum gratiarum actionis, en la Misa el pueblo de Dios; es tambin el centro de la
qu per Eucharistiam perficitur. accin de gracias que se realiza en la Eucarista.
297. Celebratio Eucharisti, in loco sacro, peragenda 297. La celebracin de la Eucarista en lugar sagrado
est super altare; extra locum sacrum vero, etiam debe realizarse sobre un altar, fuera del lugar sagrado,
super mensam convenientem, peragi potest, retentis puede tambin celebrarse sobre una mesa idnea,
semper tobalea et corporali, cruce et candelabris. empleando siempre el mantel, el corporal, la cruz y los
candeleros.
298. Expedit in omni ecclesia altare fixum inesse, 298. Es conveniente que en toda iglesia haya un altar
quod Christum Iesum, Lapidem vivum (1 Petr 2, 4; cf. fijo, que significa de modo claro y permanente a Cristo
Eph 2, 20), clarius et permanenter significat; ceteris Jess, Piedra viva (1 P 2, 4; cf. Ef 2,20); el altar puede ser
vero locis, sacris celebrationibus dicatis, altare mvil en los dems lugares dedicados a las
potest esse mobile. celebraciones sagradas.

66 DAL.001.IGMR
CAPUT V DE ECCLESIARUM DISPOSITIONE ET ORNATU AD EUCHARISTIAM CELEBRANDAM

Altare fixum dicitur, si ita exstruatur ut cum Un altar se llama fijo cuando est construido sobre el
pavimento cohreat ideoque amoveri nequeat; pavimento de manera que no se pueda mover; mvil, si
mobile vero si transferri possit. se puede trasladar.
299. Altare exstruatur a pariete seiunctum, ut facile 299. El altar se ha de construir separado de la pared, de
circumiri et in eo celebratio versus populum peragi modo que se le pueda rodear fcilmente y celebrar de
possit, quod expedit ubicumque possibile sit. Altare cara al pueblo, que es lo mejor, donde sea posible.
eum autem occupet locum, ut revera centrum sit ad Ocupe el lugar que sea de verdad el centro hacia el que
quod totius congregationis fidelium attentio sponte espontneamente converja la atencin de toda la
convertatur116. De more sit fixum et dedicatum. asamblea de los fieles116. De ordinario ser fijo y
dedicado.
300. Altare tum fixum tum mobile iuxta ritum in 300. Tanto el altar fijo como el mvil se dedican segn el
Pontificali Romano descriptum dedicetur; altare rito que figura en el Pontifical romano; el altar mvil
tamen mobile potest tantum benedici. puede slo bendecirse.
301. Iuxta traditum Ecclesi morem et 301. Segn la costumbre tradicional de la Iglesia y su
significationem, mensa altaris fixi sit lapidea, et significado, la mesa del altar fijo sea de piedra; en
quidem ex lapide naturali. Attamen etiam alia concreto, de piedra natural. Con todo, puede tambin
materia digna, solida et affabre effecta, de iudicio emplearse otro material digno, slido y bien trabajado,
Conferenti Episcoporum, adhiberi potest. Stipites a juicio de la Conferencia de los Obispos. Los pies o el
vero aut basis ad mensam sustentandam ex qualibet basamento de la mesa pueden ser de cualquier materia,
materia, dummodo sit digna et solida, confici con tal que sea digna y slida.
possunt.
Altare mobile ex quibuslibet materiis nobilibus et El altar mvil puede construirse con cualquier clase de
solidis atque usui liturgico, iuxta diversarum materiales nobles y slidos, que sirvan para el uso
regionum traditiones et mores, convenientibus, litrgico, segn las diversas tradiciones y costumbres de
exstrui potest. los pueblos.
302. Usus deponendi sub altari dedicando reliquias 302. Es oportuno conservar el uso de poner bajo el altar
Sanctorum, etsi non Martyrum, opportune servetur. que se va a dedicar reliquias de Santos, aunque no sean
Caveatur tamen ut de huiusmodi reliquiarum Mrtires. Cudese, con todo de que conste con certeza
veritate certo constet. la autenticidad de tales reliquias.
303. In novis ecclesiis exstruendis prstat unum 303. Cuando se construya una iglesia nueva, conviene
altare erigi, quod in fidelium ctu unum Christum erigir un nico altar, que signifique ante la asamblea de
unamque Ecclesi Eucharistiam significet. los fieles al nico Cristo y a la nica Eucarista de la
Iglesia.
In ecclesiis vero iam exstructis, quando altare vetus En las iglesias ya construidas, cuando el antiguo altar
ita situm est, ut difficilem reddat participationem est colocado de tal modo que haga difcil la
populi nec transferri possit sine detrimento valoris participacin del pueblo y no pueda trasladarse sin
artis, aliud altare fixum, arte confectum et rite detrimento de su valor artstico, constryase otro altar
dedicatum, exstruatur; et tantum super illud sacr fijo, artsticamente confeccionado y que se ha de
celebrationes peragantur. Ne fidelium attentio a dedicar debidamente, y las acciones sagradas se
novo altari distrahatur, altare antiquum ne sit realizarn exclusivamente sobre l. Para que la atencin
peculiari modo ornatum. de los fieles no se aparte del altar nuevo, el antiguo no
recibir un especial ornato.
304. Ob reverentiam erga celebrationem memorialis 304. Por reverencia a la celebracin del memorial del
Domini et erga convivium in quo Corpus et Sanguis Seor y al banquete en que se distribuye el Cuerpo y
Domini prbentur, super altare ubi celebratur Sangre del Seor, pngase sobre el altar en el que se
saltem una tobalea albi coloris ponatur, qu ad celebra por lo menos un mantel de color blanco, que, en
formam, mensuram et ornatum quod attinet cum forma, medida y ornamentacin, cuadre bien con la
ipsius altaris structura conveniat. estructura del mismo altar.
305. In altaris ornatu moderatio servetur. 305. En la ornamentacin del altar se guardar
moderacin.
Tempore Adventus altare floribus ornetur ea Durante el Adviento adornen las flores el altar con la
moderatione, qu indoli huius temporis conveniat, moderacin que conviene a la ndole de este tiempo, sin
quin tamen plenam ltitiam Nativitatis Domini alcanzar la plenitud de alegra caracterstica del

DAL.001.IGMR 67
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

prveniat. Tempore Quadragesim altare floribus Nacimiento del Seor. Se prohbe adornar el altar con
ornari prohibetur. Excipiuntur tamen dominica flores durante el tiempo de Cuaresma. Se excepta el
Ltare (IV in Quadragesima), sollemnitates et festa. domingo Ltre (domingo IV de Cuaresma), las
solemnidades y las fiestas.
Florum ornatus semper sit temperatus, et potius El empleo de las flores como adorno para el altar ha de
quam supra mensam altaris, circa illud disponatur. ser siempre moderado y se colocarn, ms que sobre la
mesa del altar, en torno a l.
306. Super enim mensam altaris ea tantummodo 306. Sobre la mesa del altar se puede poner tan slo
qu ad Miss celebrationem requiruntur deponi aquello que se requiere para la celebracin de la Misa,
possunt, scilicet, Evangeliarium ab initio es decir, el Evangeliario desde el inicio de la celebracin
celebrationis usque ad Evangelii proclamationem; a hasta la proclamacin del Evangelio; y desde la
prsentatione vero donorum usque ad presentacin de los dones hasta la purificacin de los
purificationem vasorum calix cum patena, pyxis, si vasos, el cliz, con la patena, la pxide, en caso de que
necesse est, tandem corporale, purificatorium, palla sea necesario, y el corporal, el purificador, la palia y el
et missale. misal.
Disponantur insuper modo discreto qu forte ad Colquese tambin de un modo discreto lo que pueda
amplificationem vocis sacerdotis necessaria sunt. ser necesario para amplificar la voz del sacerdote.
307. Candelabra, qu pro singulis actionibus 307. Los candeleros, que en cada accin litrgica se
liturgicis, venerationis et festiv celebrationis causa, requieren como expresin de veneracin o de
requiruntur (cf. n. 117), aut super altare, aut circa celebracin festiva (cf. n. 117), colquense en la forma
ipsum, attenta structura tum altaris tum presbyterii, ms conveniente, o sobre el altar o alrededor de l o
opportune collocentur, ita ut totum concinne cerca del mismo, teniendo en cuenta la estructura del
componatur, neque fideles impediantur ab iis facile altar y del presbiterio, de modo que todo forme una
conspiciendis, qu super altare aguntur vel armnica unidad y no impida a los fieles ver fcilmente
deponuntur. lo que sobre el altar se hace o se coloca.
308. Item super altare vel prope ipsum crux, cum 308. Tambin sobre el altar o junto a l debe haber una
effigie Christi crucifixi, habeatur, qu a populo cruz, con la imagen de Cristo crucificado, de modo que
congregato bene conspiciatur. Expedit ut huiusmodi resulte bien visible para el pueblo congregado. Conviene
crux, ad salutiferam Domini passionem in mentem que esa cruz permanezca junto al altar tambin en los
fidelium revocandam, etiam extra celebrationes momentos en que no se celebran acciones litrgicas,
liturgicas prope altare permaneat. con el fin de traer a la mente de los fieles el recuerdo de
la pasin salvfica del Seor.

De ambone
309. Dignitas verbi Dei requirit ut in ecclesia locus 309. La dignidad de la palabra de Dios exige que en la
congruus exsistat e quo annuntietur, et ad quem, iglesia haya un lugar adecuado para su proclamacin,
inter liturgiam verbi, attentio fidelium sponte hacia el que, durante la liturgia de la palabra, se vuelva
convertatur117. espontneamente la atencin de los fieles117.
Convenit ut generatim locus huiusmodi sit ambo Conviene que en general este lugar sea un ambn
stabilis et non simplex pluteus mobilis. Ambo, pro estable, no un facistol porttil. El ambn, segn la
cuiusque ecclesi structura, ita dispositus esse estructura de cada iglesia, debe estar colocado de tal
debet, ut ministri ordinati et lectores a fidelibus modo que permita al pueblo ver y or bien a los
bene conspici et audiri possint. ministros ordenados y a los lectores.
Ex ambone unice proferuntur lectiones, psalmus Desde el ambn nicamente se proclaman las lecturas,
responsorius atque prconium paschale; item el salmo responsorial y el pregn pascual; pueden
proferri possunt homilia et intentiones orationis tambin hacerse desde l la homila y las intenciones de
universalis. Ambonis dignitas exigit ut ad eum solus la oracin universal. La dignidad del ambn exige que a
minister verbi ascendat. l slo suba el ministro de la palabra.
Convenit ut novus ambo benedicatur, antequam usui Conviene que el ambn nuevo sea bendecido, antes de
liturgico destinetur, iuxta ritum in Rituali Romano ser destinado al uso litrgico, segn el Ritual romano118.
descriptum118.

68 DAL.001.IGMR
CAPUT V DE ECCLESIARUM DISPOSITIONE ET ORNATU AD EUCHARISTIAM CELEBRANDAM

De sede pro sacerdote celebrante aliisque sedibus


310. Sedes sacerdotis celebrantis debet munus eius 310. La sede del sacerdote celebrante debe significar su
prsidendi ctui atque orationem dirigendi oficio de presidir la asamblea y dirigir la oracin. Por
significare. Proinde locus eius magis congruus est consiguiente, su puesto ms apropiado ser de cara al
versus ad populum in vertice presbyterii, nisi dis pueblo al fondo del presbiterio, a no ser que la
structura vel alia adiuncta id impediant, ex. gr. si estructura del edificio o alguna otra circunstancia lo
propter nimiam distantiam communicatio inter impida; por ejemplo, si, a causa de la excesiva distancia,
sacerdotem et ctum congregatum difficilis evadat, resulta difcil la comunicacin entre el sacerdote y la
aut si tabernaculum locum habeat in media parte asamblea congregada o si el sagrario ocupa un lugar
retro altare. Omnis autem species throni vitetur119. central detrs del altar. Evtese toda apariencia de
Convenit ut sedes benedicatur, antequam usui trono119. Es conveniente que la sede, antes de recibir su
liturgico destinetur, iuxta ritum in Rituali Romano destino litrgico, se bendiga segn el Ritual romano120.
descriptum120.
Item in presbyterio sedes disponantur pro En el presbiterio se colocan las sillas para los sacerdotes
sacerdotibus concelebrantibus necnon pro concelebrantes y tambin para los presbteros que,
presbyteris, qui veste chorali induti, celebrationi revestidos de hbito coral, se hallan presentes en la
intersunt, quin concelebrent. concelebracin, pero no concelebran.
Sedes diaconi prope sedem celebrantis ponatur. Pro El asiento del dicono se sita cerca de la sede del
aliis ministris sedes ita collocentur, ut clare celebrante. Los asientos para los otros ministros se
distinguantur a sedibus cleri et ipsi munus sibi disponen de modo que se distingan de las sillas del clero
concreditum facile implere possint121. y les permitan cumplir con facilidad el oficio que se les
ha confiado121.

III. DE ECCLESI ORDINATIONE


De locis fidelium
311. Loca fidelium congrua cura disponantur, ut ipsi 311. Est bien estudiado el lugar reservado a los fieles,
oculis et animo sacras celebrationes debite de modo que les permita participar con la vista y con el
participare possint. Expedit ut de more scamna seu espritu en las sagradas celebraciones. En general, es
sedilia ad eorum usum ponantur. Consuetudo tamen conveniente que se dispongan para su uso bancos o
personis quibusdam privatis sedes reservandi sillas122. Sin embargo, la costumbre de reservar asientos
reprobanda est122. Scamna autem seu sedilia, a personas privadas debe reprobarse. La disposicin de
prsertim in ecclesiis noviter exstructis, ita bancos y sillas, sobre todo en las iglesias recientes, sea
disponantur, ut fideles corporis habitus a diversis tal que los fieles puedan adoptar las distintas posturas
celebrationis partibus requisitos facile sumere recomendadas para los diversos momentos de la
possint et expedite ad sacram Communionem celebracin y puedan acercarse con facilidad a recibir la
recipiendam accedere valeant. sagrada Comunin.
Caveatur ut fideles sive sacerdotem sive diaconum et Procrese que los fieles no slo puedan ver al
lectores non tantum videre, sed etiam, hodiernis sacerdote, al dicono y a los lectores, sino que,
instrumentis technicis adhibitis, commode audire valindose de los modernos instrumentos tcnicos,
valeant. dispongan de una perfecta audicin.

De loco schol cantorum et instrumentorum musicorum


312. Schola cantorum, attenta cuiusque ecclesi 312. Los cantores, segn la disposicin de cada iglesia,
dispositione, ita collocetur, ut clare appareat eius se colocan donde ms claramente se vea lo que son en
natura, eam nempe fidelium communitatis realidad, a saber, parte de la comunidad de los fieles y
congregat partem esse, et peculiare munus agere; que en ella tienen un oficio particular; donde al mismo
eiusdem muneris exsecutio facilior evadat; singulis tiempo sea ms fcil el desempeo de su funcin
schol sodalibus plena in Missa participatio litrgica; faciltesele a cada uno de los miembros de la
sacramentalis commode permittatur123. schola la plena participacin sacramental en la Misa123.
313. Organum aliaque instrumenta musica legitime 313. El rgano y los dems instrumentos musicales
probata apto loco collocentur, ut tum schol tum legtimamente aprobados estn en su propio lugar, es
populo cantanti subsidio esse possint, atque, si sola decir, donde puedan ayudar a cantores y pueblo, y
pulsentur, commode ab omnibus audiri queant. donde, cuando intervienen solos, puedan ser bien odos

DAL.001.IGMR 69
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Convenit ut organum benedicatur, antequam usui por todos. Es conveniente que el rgano sea bendecido
liturgico destinetur, iuxta ritum in Rituali Romano segn el Ritual romano antes de su destino para el uso
descriptum124. litrgico124.
Tempore Adventus organum aliaque musica Durante el tiempo de Adviento, el rgano y los dems
instrumenta adhibeantur ea moderatione, qu instrumentos musicales se emplean con la moderacin
indoli huius temporis conveniat, quin tamen plenam que conviene la naturaleza de este tiempo, sin anticipar
ltitiam Nativitatis Domini prveniat. el pleno gozo de la Natividad del Seor.
Tempore Quadragesim sonus organi aliorumque Durante el tiempo de Cuaresma se permite el uso del
instrumentorum permittitur tantum ad cantum rgano y de los dems instrumentos musicales slo para
sustentandum. Excipiuntur tamen dominica Ltre sostener el canto. Se exceptan el domingo Ltre (IV
(IV in Quadragesima), sollemnitates et festa. de Cuaresma), las solemnidades y las fiestas.

De loco asservationis sanctissim Eucharisti


314. Pro cuiusque ecclesi structura et iuxta 314. Segn la estructura de cada iglesia y las costumbres
legitimas locorum consuetudines, Ss.mum legtimas; de cada lugar, el Santsimo Sacramento se
Sacramentum asservetur in tabernaculo in parte reserva en el sagrario, en una parte de la iglesia muy
ecclesi pernobili, insigni, conspicua, decore ornata, digna, distinguida, visible, bien adornada y apta para la
et ad orationem apta125. oracin125.
Tabernaculum de more unicum sit, inamovibile, El sagrario habitualmente ha de ser nico, inamovible,
materia solida atque inviolabili non transparenti de material slido, e inviolable, no transparente, y
confectum, et ita clausum ut quam maxime cerrado de manera que se evite al mximo el peligro de
periculum profanationis vitetur126. Convenit insuper profanacin126. Es conveniente, adems, que sea
ut benedicatur, antequam usui liturgico destinetur, bendecido antes de su destino para el uso litrgico,
iuxta ritum in Rituali Romano descriptum127. segn el Ritual romano127.
315. Ratione signi magis congruit ut in altari in quo 315. Por razn del signo, es ms conveniente que el
Missa celebratur non sit tabernaculum in quo Ss.ma sagrario en el que se reserva la Santsima Eucarista no
Eucharistia asservatur128. est en el altar donde se celebra la Misa128.
Prstat proinde tabernaculum collocari, de iudicio Conviene, pues, que el sagrario se coloque, a juicio del
Episcopi dicesani: Obispo diocesano:
a) aut in presbyterio, extra altare celebrationis, a) O en el presbiterio, fuera del altar de la celebracin,
forma et loco magis convenientibus, non excluso en la forma y en el lugar ms convenientes, sin excluir el
vetere altari quod ad celebrationem amplius non altar antiguo que ya no se usa para la celebracin (cf. n.
adhibetur (cf. n. 303); 303);
b) aut etiam in aliquo sacello ad privatam fidelium b) O tambin en alguna capilla idnea para la adoracin
129 129
adorationem et precationem idoneo , quod sit cum privada y para la plegaria de los fieles , que se halle
ecclesia organice coniunctum et christifidelibus estructuralmente unida con la iglesia y a la vista de los
conspicuum. fieles.
316. Secundum traditam consuetudinem, iuxta 316. Segn una costumbre tradicional, junto al sagrario
tabernaculum peculiaris perenniter luceat lampas, permanezca siempre encendida una lmpara especial,
oleo vel cera nutrienda, qua indicetur et honoretur alimentada con aceite o con cera, con la que se indica y
Christi prsentia130. se honra la presencia de Cristo130.
317. Minime obliviscantur etiam cetera omnia qu 317. Se han de observar tambin todas las dems
de asservatione Ss.m Eucharisti, ad normam iuris disposiciones que, segn la norma del derecho, estn
prscribuntur131. prescritas para la reserva de la Santsima Eucarista131.

De imaginibus sacris
318. Ecclesia in terrena Liturgia clestem illam 318. En la Liturgia terrena, la Iglesia participa,
prgustando participat, qu in sancta civitate preguntndola, de la Liturgia celestial que se celebra en
Ierusalem, ad quam peregrina tendit, celebratur, ubi la ciudad santa de Jerusaln, hacia la que tiende como
Christus est in dextera Dei sedens, et memoriam peregrina, donde Cristo se halla sentado a la diestra de
Sanctorum venerando partem aliquam et societatem Dios, y, venerando la memoria de los Santos, espera
cum iis sperat se habituram132. tener parte con ellos y ser admitida en su asamblea132.

70 DAL.001.IGMR
CAPUT V DE ECCLESIARUM DISPOSITIONE ET ORNATU AD EUCHARISTIAM CELEBRANDAM

Itaque Domini, beat Mari Virginis et Sanctorum Por eso, las imgenes del Seor, de la Santsima Virgen y
imagines, iuxta antiquissimam Ecclesi traditionem, de los Santos, segn una tradicin antiqusima de la
in dibus sacris fidelium venerationi exhibeantur133 Iglesia, se han de exponer a la veneracin de los fieles
et ibi ita disponantur ut fideles manuducant ad en los edificios sagrados133 y se han de colocar en ellos
mysteria fidei qu ibi celebrantur. Ideoque caveatur de modo que lleven como de la mano a los fieles hacia
ne eorum numerus indiscrete augeatur, hinc ut los misterios de la fe que all se celebran. Por
earum dispositio debito ordine fiat, ne fidelium consiguiente, tngase cuidado de que no aumente
attentionem ab ipsa celebratione avocent134. Unius indiscretamente su nmero y de que en su colocacin se
autem eiusdemque Sancti plus quam una imago de guarde un justo orden para que no distraigan la
134
more ne habeatur. Generatim in ornamento et atencin de los fieles en la celebracin misma . No
dispositione ecclesi ad imagines quod attinet, haya habitualmente ms de una imagen del mismo
pietati totius communitatis prospiciatur atque Santo. En general, la ornamentacin y disposicin de la
pulchritudini et dignitati imaginum. iglesia en lo referente a las imgenes procure favorecer,
adems de la belleza y dignidad de las imgenes, la
piedad de toda la comunidad.

DAL.001.IGMR 71
CAPUT VI
DE IIS QU AD MISS CELEBRATIONEM REQUIRUNTUR
I. DE PANE ET VINO AD EUCHARISTIAM CELEBRANDAM
319. Exemplum Christi secuta, Ecclesia panem et 319. La Iglesia, siguiendo el ejemplo de Cristo, ha usado
vinum cum aqua ad celebrandum dominicum siempre, para celebrar el banquete del Seor, pan y vino
convivium semper adhibuit. mezclado con agua.
320. Panis ad Eucharistiam celebrandam debet esse 320. El pan para la celebracin de la Eucarista debe ser
mere triticeus, recenter confectus, et secundum exclusivamente de trigo, confeccionado recientemente
antiquam Ecclesi latin traditionem, azymus. y, segn una antigua tradicin de la Iglesia latina, zimo.
321. Ratio signi postulat ut materia celebrationis 321. La naturaleza misma del signo exige que la materia
eucharistic revera ut cibus appareat. Expedit ergo de la celebracin eucarstica aparezca verdaderamente
ut panis eucharisticus, quamvis azymus et forma como alimento. Conviene, pues, que el pan eucarstico,
tradita confectus, tali modo efficiatur, ut sacerdos in aunque sea zimo y hecho de la forma tradicional, se
Missa cum populo celebrata revera hostiam frangere haga de tal modo que el sacerdote, en la Misa celebrada
possit in diversas partes, easque saltem aliquibus con el pueblo, pueda realmente partirlo en partes
fidelibus distribuere. Parv tamen hosti minime diversas y distribuirlas, al menos, a algunos fieles. No se
excluduntur, quando numerus sacram excluyen de ninguna manera las hostias pequeas,
Communionem sumentium alique rationes cuando as lo exige el nmero de los que van a recibir la
pastorales id exigunt. Gestus autem fractionis panis, sagrada Comunin y otras razones pastorales. Pero el
quo simpliciter Eucharistia designabatur tempore gesto de la fraccin del pan, que era el que serva en los
apostolico, apertius manifestabit vim et momentum tiempos apostlicos para denominar sencillamente la
signi unitatis omnium in uno pane, et caritatis ex eo Eucarista, manifestar mejor la fuerza y la importancia
quod unus panis inter fratres distribuitur. del signo de la unidad de todos en un solo pan y de la
caridad, por el hecho de que un solo pan se distribuye
entre hermanos.
322. Vinum pro celebratione eucharistica debet esse 322. El vino para la celebracin eucarstica debe ser "del
ex genimine vitis (cf. Lc 22,18), naturale et merum, fruto de la vid" (cf. Lc 22, 18), es decir, vino natural y
idest extraneis substantiis non admixtum. puro, sin mezcla de sustancias extraas.
323. Sedula cura caveatur ut panis et vinum ad 323. Pngase sumo cuidado en que el pan y el vino
Eucharistiam destinata perfecto statu conserventur; destinados a la Eucarista se conserven en perfecto
id est, caveatur ne vinum acescat, neve panis estado: es decir, que el vino no se avinagre y que el pan
corrumpatur vel nimis durus fiat, ita ut difficulter no se corrompa ni se endurezca tanto como para que
frangi possit. sea difcil luego partirlo.
324. Si post consecrationem aut cum Communionem 324. Si despus de la consagracin o en el momento de
sumit, sacerdos animadvertat vinum non fuisse la Comunin el sacerdote cae en la cuenta de que no se
infusum, sed aquam, deposita aqua in aliquo vase, haba puesto vino en el cliz, sino agua, dejando sta en
vinum cum aqua infundat in calicem, illud consecret, un vaso, pondr vino y agua en el cliz, y lo consagrar,
partem narrationis dicens qu ad consecrationem diciendo la parte de la narracin que corresponde a la
calicis pertinet, quin tamen teneatur iterum panem consagracin del cliz, sin que por eso se considere
consecrare. obligado a repetir la consagracin del pan.

II. DE SACRA SUPELLECTILE IN GENERE


325. Sicut pro ecclesiis dificandis, ita et pro sacra 325. Como para la edificacin de las iglesias, as
supellectile universa, Ecclesia genus artis cuiusque tambin, para todo su mobiliario, la Iglesia acepta el
regionis admittit, et eas aptationes recipit, qu cum estilo artstico de cada regin y admite todas las
singularum gentium ingenio et traditionibus adaptaciones que cuadren con el modo de ser y
congruant, dummodo omnia usui ad quem ipsa sacra tradiciones de cada pueblo, con tal que todo responda
supellex destinatur apte respondeant135. de una manera adecuada al uso sagrado para el que se
destinan135.
Etiam in hac parte sedulo curetur nobilis illa Tambin en este campo bsquese con cuidado aquella
simplicitas, qu cum arte vera optime copulatur. noble sencillez que tan bien le cae al arte autntico.

DAL.001.IGMR 73
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

326. In seligendis materiis pro sacra supellectile, 326. En la seleccin de materiales para los utensilios
prter eas qu usu tradit sunt, e quoque sagrados, se pueden admitir no slo los tradicionales,
admitti possunt qu, iuxta mentem nostr tatis, sino tambin otros que, segn la mentalidad de nuestro
nobiles stimantur, durabiles sunt et usui sacro tiempo, se consideran nobles, son duraderos y se
bene accommodantur. Qua de re iudex erit acomodan bien al uso sagrado. En este campo ser juez
Conferentia Episcoporum pro singulis regionibus (cf. la Conferencia de los Obispos en cada regin (cf. n. 390).
n. 390).

III. DE SACRIS VASIS


327. Inter ea qu ad Missam celebrandam 327. Entre las cosas que se requieren para la celebracin
requiruntur, speciali honore habentur vasa sacra, et de la Misa merecen especial honor los vasos sagrados, y,
inter hc calix et patena, in quibus vinum et panis entre stos, el cliz y la patena, en los que se ofrecen,
offeruntur, consecrantur et sumuntur. consagran y toman el vino y el pan.
328. Vasa sacra ex metallo nobili conficiantur. Si ex 328. Los vasos sagrados se deben confeccionar con
metallo conflata sint quod robiginem producat vel metales nobles. Si se fabrican con metales oxidables o
auro minus nobilis sit, interius plerumque bien menos nobles que el oro, se debern
inaurentur. ordinariamente dorar del todo por dentro.
329. De iudicio Conferenti Episcoporum, actis ab 329. A juicio de la Conferencia de los Obispos, con
Apostolica Sede recognitis, vasa sacra confici decisiones reconocidas por la Sede Apostlica, pueden
possunt etiam aliis ex materiis solidis et, secundum confeccionarse tambin los vasos sagrados con otros
communem stimationem cuiusque regionis, materiales slidos y considerados nobles, de acuerdo
nobilibus, ex. gr. ebeno aut aliis lignis durioribus, con la comn valoracin de cada pas, por ejemplo, de
dummodo usui sacro apt sint. Hoc in casu, bano, o de alguna madera dura, con tal que sean aptos
prferantur semper materi qu facile non para el uso sagrado. En este caso, se han de preferir
frangantur neque corrumpantur. Quod valet pro siempre materiales que no se rompan fcilmente ni se
omnibus vasis qu ad hostias recipiendas destinata corrompan. Esto es vlido para todos los vasos
sunt, uti patena, pyxis, theca, ostensorium et alia destinados a recibir las hostias, como la patena, la
huiusmodi. pxide, la teca, el ostensorio y otros vasos anlogos.
330. Quoad calices aliaque vasa, qu ad 330. Por lo que respecta a los clices y dems vasos
recipiendum Sanguinem Domini destinata sunt, destinados a contener la Sangre del Seor, tengan la
cuppam habeant ex tali materia confectam, qu copa de tal material que no absorba los lquidos. El pie,
liquida non absorbeat. Pes vero ex aliis materiis en cambio, puede hacerse de otros materiales slidos y
solidis et dignis confici potest. dignos.
331. Ad hostias consecrandas patena amplior 331. Para el pan que se va a consagrar puede
convenienter adhiberi potest, in qua ponatur panis convenientemente usarse una patena ms grande, en la
tum pro sacerdote et diacono tum pro aliis ministris que se colocan el pan tanto para el sacerdote y el
et fidelibus. dicono, como para los dems ministros y fieles.
332. Ad formam vasorum sacrorum quod attinet, 332. Por lo que toca a la forma de los vasos sagrados,
artificis est ea opportuniore modo conficere, qui corresponde al artista confeccionarlos, segn el modo
moribus respondeat singularum regionum dummodo que mejor corresponda a las costumbres de cada regin,
ad usum liturgicum, ad quem destinantur, singula siempre que cada vaso sea adecuado para el uso
vasa sint apta, et clare distinguantur ab iis qu usui litrgico a que se destina y se distinga ntidamente de
cotidiano destinantur. los que se destinan al uso cotidiano.
333. Quoad vasorum sacrorum benedictionem, 333. Respecto a la bendicin de los vasos sagrados,
serventur ritus in libris liturgicis prscripti136. obsrvense los ritos prescritos en los libros litrgicos136.
334. Mos servetur exstruendi in sacristia sacrarium, 334. Consrvese la tradicin de construir en la sacrista
in quod aqua ablutionis sacrorum vasorum et una piscina donde verter el agua de las abluciones de los
linteaminum fundatur (cf. n. 280). vasos y lienzos sagrados (cf. n. 280).

IV. DE SACRIS VESTIBUS


335. In Ecclesia, qu est Corpus Christi, non omnia 335. En la Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo, no todos
membra eodem munere funguntur. Hc diversitas los miembros desempean un mismo oficio. Esta

74 DAL.001.IGMR
CAPUT VI DE IIS QU AD MISS CELEBRATIONE REQUIRUNTUR

munerum in Eucharisti celebratione exterius diversidad de funciones en la celebracin de la


manifestatur diversitate sacrarum vestium, qu Eucarista se manifiesta exteriormente por la diversidad
proinde signum exstare debent muneris cuique de las vestiduras sagradas, que, por consiguiente, deben
ministro proprii. Edem tamen sacr vestes ad constituir un distintivo propio del oficio que desempea
decorem quoque ipsius actionis sacr conferant cada ministro. Por otro lado, estas vestiduras deben
oportet. Vestes quibus sacerdotes et diaconi, necnon contribuir al decoro de la misma accin sagrada. Las
ministri laici induuntur opportune benedicuntur vestiduras con que se revisten los sacerdotes y
antequam usui litrgico destinentur iuxta ritum in diconos, as como los ministros laicos, conviene
Rituale Romanum descrptum137. bendecirlas oportunamente, segn el Ritual romano
137
antes de ser destinadas al uso litrgico .
336. Vestis sacra omnibus ministris ordinatis et 336. La vestidura sagrada comn para todos los
institutis cuiusvis gradus communis est alba, circa ministros ordenados e instituidos de cualquier grado es
lumbos cingulo astringenda, nisi tali modo confecta el alba, que se cie con el cngulo a la cintura, a no ser
sit, ut corpori adhreat etiam sine cingulo. que est hecha de tal modo que se ajuste al cuerpo sin
Antequam vero alba assumatur, si hc habitum cngulo. Antes de ponerse el alba, si sta no cubre
communem circa collum non cooperit, amictus totalmente el vestido comn alrededor del cuello,
adhibeatur. Alba cum superpelliceo commutari emplese el amito. No se puede sustituir el alba por la
nequit, ne quidem super vestem talarem, quando sobrepelliz ni siquiera sobre el traje talar cuando se ha
casula vel dalmatica, vel, iuxta normas sola stola sine de revestir la casulla o la dalmtica o, a tenor de las
casula vel dalmatica induenda est. normas, slo la estola sin casulla o sin dalmtica.
337. Sacerdotis celebrantis vestis propria, in Missa 337. La vestidura propia del sacerdote celebrante, en la
aliisque sacris actionibus qu cum Missa directo Misa y en otras acciones sagradas que directamente se
conectuntur, est casula seu planeta, nisi aliud relacionan con ella, es la casulla, mientras no se diga lo
caveatur, super albam et stolam induenda. contrario, puesta sobre el alba y la estola.
338. Diaconi vestis propria est dalmatica, super 338. El vestido propio del dicono es la dalmtica, que
albam et stolam induenda; dalmatica tamen ob se pone sobre el alba y la estola: la dalmtica, sin
necessitatem vel minorem gradum sollemnitatis embargo, puede omitirse bien por necesidad, bien
omitti potest. cuando se trate de un grado menor de solemnidad.
339. Acolythi, lectores, aliique ministri laici albam vel 339. Los aclitos, lectores y los otros ministros laicos
aliam vestem in singulis regionibus a Conferentia pueden vestir alba u otra vestidura legtimamente
Episcoporum legitime probatam induere possunt (cf. aprobada por la Conferencia de los Obispos en cada
n. 390). regin (cf. n. 390).
340. Stola defertur a sacerdote circa collum et ante 340. La estola la lleva el sacerdote alrededor del cuello y
pectus pendens; a diacono vero ab umero sinistro pendiendo ante el pecho; en cambio, el dicono la lleva
per transversum super pectus ducitur ad partem cruzada, desde el hombro izquierdo, pasando sobre el
dexteram corporis, ibique retinetur. pecho, hacia el lado derecho del cuerpo, donde se
sujeta.
341. Pluviale, seu cappa pluvialis, assumitur a 341. La capa pluvial la lleva el sacerdote en las
sacerdote in processionibus aliisque actionibus procesiones y en algunas otras acciones sagradas, segn
sacris, iuxta rubricas proprias singulorum rituum. las rbricas de cada rito particular.
342. Ad formam sacrarum vestium quod attinet, 342. Por lo que toca a la forma de las vestiduras
Conferenti Episcoporum possunt definire et sagradas, las Conferencias de los Obispos pueden
proponere Apostolic Sedi aptationes, qu determinar y proponer a la Sede Apostlica las
necessitatibus et moribus singularum regionum acomodaciones que respondan mejor a las necesidades
respondeant138. y costumbres de las diversas regiones138.
343. Ad sacras vestes conficiendas, prter traditas 343. Para la confeccin de las vestiduras sagradas,
materias, fibr naturales cuiusque loci propri aparte de los materiales tradicionales, pueden
adhiberi possunt, necnon aliqu fibr artificiales, emplearse las fibras naturales propias de cada lugar o
qu respondeant dignitati actionis sacr et algunas fibras artificiales que respondan a la dignidad de
person. De qua re iudicabit Episcoporum la accin sagrada y de la persona. De esto juzgar la
Conferentia139. Conferencia de los Obispos139.
344. Decet pulchritudinem et nobilitatem cuiusque 344. Conviene que la belleza y nobleza de cada
vestis non ex abundantia ornamentorum qu vestidura se busque no en la abundancia de los adornos

DAL.001.IGMR 75
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

superadduntur exquiri, sed e materia qu sobreaadidos, sino en el material que se emplea y en


adhibeatur et a forma. Ornamenta autem figuras seu su corte. La ornamentacin lleve figuras, imgenes o
imagines vel symbola prbeant, qu usum sacrum smbolos que indiquen el uso sagrado, suprimiendo todo
indicent, remotis iis qu usum sacrum dedeceant. lo que a ese uso sagrado no corresponda.
345. Diversitas colorum in sacris vestibus eo 345. La diversidad de colores en las vestiduras sagradas
contendit, ut hinc proprietas mysteriorum fidei tiene como fin expresar con ms eficacia, aun
celebrandorum, hinc sensus progredientis vit exteriormente, tanto las caractersticas de los misterios
christian, decursu anni liturgici, efficacius etiam de la fe que se celebran como el sentido progresivo de
exterius exprimatur. la vida cristiana a lo largo del ao litrgico.
346. Ad colorem sacrarum vestium quod attinet, 346. Por lo que toca al color de las vestiduras sagradas,
servetur usus traditus, nempe: obsrvese el uso tradicional, es decir:
a) Color albus adhibetur in Officiis et Missis temporis a) El blanco se emplea en los Oficios y Misas del Tiempo
paschalis et Nativitatis Domini; insuper in Pascual y de Navidad; adems, en las celebraciones del
celebrationibus Domini, qu non sint de eius Seor que no sean de su Pasin, de la Santsima Virgen,
Passione, beat Mari Virginis, SS. Angelorum, de los Santos ngeles, de los Santos no mrtires, en las
Sanctorum non Martyrum, in sollemnitatibus solemnidades de Todos los Santos (1 de noviembre) y de
Omnium Sanctorum (1 nov.) et S. Ioannis Baptist san Juan Bautista (24 de junio), y en las fiestas de san
(24 iunii), in festis S. Ioannis Evangelist (27 dec.), Juan Evangelista (27 de diciembre), de la Ctedra de san
Cathedr S. Petri (22 febr.) et Conversionis S. Pauli Pedro (22 de febrero) y de la Conversin de san Pablo
(25 ian.). (25 de enero).
b) Color ruber adhibetur in dominica Passionis et b) El rojo se emplea el domingo de Pasin y el Viernes
feria VI Hebdomad sanct, in dominica Santo, el domingo de Pentecosts, en las celebraciones
Pentecostes, in celebrationibus Passionis Domini, in de la Pasin del Seor, en las fiestas natalicias de
festis nataliciis Apostolorum et Evangelistarum et in Apstoles y Evangelistas y en las celebraciones de los
celebrationibus Sanctorum Martyrum. Santos mrtires.
c) Color viridis adhibetur in Officiis et Missis c) El verde se emplea en los Oficios y Misas del tiempo
temporis "per annum". ordinario.
d) Color violaceus adhibetur tempore Adventus et d) El morado o violeta se emplea en el tiempo de
Quadragesim. Assumi potest etiam in Officiis et Adviento y de Cuaresma. Puede tambin usarse en los
Missis defunctorum. Oficios y Misas de difuntos.
e) Color niger adhiberi potest, ubi mos est, in Missis e) El negro puede usarse, donde sea tradicional, en las
defunctorum. Misas de difuntos.
f) Color rosaceus adhiberi potest, ubi mos est, in f) El rosa puede emplearse, donde sea tradicional, en los
dominicis Gaudte (III Adventus) et Ltre (IV in domingos Gaudte (III de Adviento) y Ltre (IV de
Quadragesima). Cuaresma).
g) diebus sollemnioribus adhiberi possunt sacri g) En los das ms solemnes pueden emplearse
vestes festive seu nobiliores, etsi non sunt coloris vestiduras sagradas festivas o ms nobles, aunque no
diei. correspondan al color del da.
Conferenti tamen Episcoporum possunt definire, Por lo que respecta a los colores litrgicos, las
ad colores liturgicos quod attinet, et proponere Conferencias de los Obispos pueden con todo estudiar y
Apostolic Sedi aptationes, qu necessitatibus et proponer a la Sede Apostlica las adaptaciones que
ingenio populorum respondeant. respondan mejor a las necesidades y modos de ser de
los pueblos.
347. Miss rituales dicuntur cum colore proprio vel 347. En las Misas rituales se emplea el color propio, o
albo vel festivo; Miss autem pro variis blanco o festivo: en las Misas por diversas necesidades,
necessitatibus cum colore proprio diei vel temporis el color propio del da o del tiempo, o el color morado, si
aut cum colore violaceo, si indolem pnitentialem expresan ndole penitencial (por ejemplo, las Misas nn.
manifestant, v. gr. nn. 31, 33, 38; Miss votiv cum 31, 33, 38): y en las Misas votivas, el color conveniente a
colore convenienti Miss qu celebratur aut etiam la Misa elegida o el color propio del da o del tiempo.
cum colore proprio diei vel temporis.

76 DAL.001.IGMR
CAPUT VI DE IIS QU AD MISS CELEBRATIONE REQUIRUNTUR

V. DE ALIIS REBUS AD USUM ECCLESI DESTINATIS


348. Prter vasa sacra aut vestes sacras, pro quibus 348. Adems de los vasos sagrados y de las vestiduras
aliqua peculiaris materia statuitur, alia supellex, qu sagradas, para los que se determina un material
aut ipsi usui liturgico destinatur140 aut quolibet alio concreto, todas las otras cosas que se destinan o al
modo in ecclesiam admittitur, digna sit atque mismo uso litrgico140 o de alguna otra manera a la
respondens fini cui unaquque res destinatur. iglesia, distnganse por su dignidad y por su adecuacin
al fin al que se destinan.
349. Peculiari modo curandum est ut libri liturgici, 349. Cudese de modo particular que los libros litrgicos
Evangeliarium et Lectionarium prsertim, qu ad -especialmente el Evangeliario y el Leccionario,
Verbi Dei proclamationem destinantur et proinde destinados a la proclamacin de la palabra de Dios y
peculiari veneratione gaudent, sint revera in actione que, en consecuencia, merecen una particular
liturgica rerum supernarum signa et symbola, et veneracin-, sean verdaderamente en la accin litrgica
proinde vere digni, decori et pulchri. signos y smbolos de realidades sobrenaturales y, por
tanto, verdaderamente dignos, nobles y bellos.
350. Insuper omni cura attendendum est ad ea qu 350. Tambin se ha de cuidar con todo esmero cuanto
directe cum altari et celebratione eucharistica se relaciona directamente con el altar y con la
conectuntur, uti sunt, ex. gr. crux altaris et crux qu celebracin eucarstica, como son, por ejemplo, la cruz
in processione defertur. del altar y la cruz procesional.
351. Sedulo contendatur ut etiam in rebus minoris 351. Hgase un serio esfuerzo para que, aun en cosas de
momenti artis postulata opportune serventur, et menor importancia, se tengan en cuenta las exigencias
nobilis semper simplicitas cum munditie societur. del arte y queden conjuntadas la noble sencillez con la
limpieza.

DAL.001.IGMR 77
CAPUT VII
DE MISSA EIUSQUE PARTIBUS ELIGENDIS
352. Efficacitas pastoralis celebrationis profecto 352. La eficacia pastoral de la celebracin aumentar,
augebitur, si textus lectionum, orationum et sin duda, si se saben elegir, dentro de lo que cabe, los
cantuum necessitatibus et prparationi animi et textos apropiados de las lecturas, oraciones y cantos
ingenio participantium apte, quantum fieri potest, que mejor respondan a las necesidades y a la
respondebunt. Quod obtinetur congrue adhibita preparacin espiritual y modo de ser de quienes
multiplici facultate electionis, qu infra describitur. participan en el culto. Esto se obtendr si se sabe utilizar
adecuadamente la amplia libertad de eleccin que
enseguida se describe.
Sacerdos proinde, in ordinanda Missa, ad commune El sacerdote, por consiguiente, al preparar la Misa,
bonum spirituale populi Dei, potius quam ad suam mirar ms al bien espiritual comn del pueblo de Dios
propensionem attendet. Memor sit insuper que a su personal inclinacin. Tenga adems presente
huiusmodi electionem partium concordi ratione esse que una eleccin de este tipo hay que hacerla de comn
faciendam cum iis qui partem aliquam in acuerdo con los que intervienen de alguna manera en la
celebratione exercent, fidelibus minime exclusis, in celebracin junto con l, sin excluir a los fieles en las
iis qu ad ipsos magis directo spectant. partes que a ellos ms directamente les ataen.
Cum vero multiplex afferatur facultas seligendi Y, puesto que las combinaciones elegibles son tan
diversas Miss partes, necesse est ut ante diversas, es menester que, antes de la celebracin, el
celebrationem diaconus, lectores, psalmista, cantor, dicono, los lectores, el salmista, el cantor, el
commentator, schola, unusquisque pro sua parte, comentarista y el coro, cada uno por su parte, sepa
probe sciant quinam textus ad se spectans claramente qu textos le corresponden, y nada se deje a
adhibeatur, nihilque ex tempore quodammodo la improvisacin. En efecto, la armnica sucesin y
eveniat. Harmonica enim ordinatio et exsecutio ejecucin de los ritos contribuye en gran manera a
rituum multum confert ad componendos fidelium disponer el espritu de los fieles a la participacin
animos ad Eucharistiam participandam. eucarstica.

I. DE MISSA ELIGENDA
353. In sollemnitatibus sacerdos sequi tenetur 353. En las solemnidades, el sacerdote est obligado a
calendarium ecclesi in qua celebrat. seguir el ca lendario de la iglesia en que celebra.
354. In dominicis, in feriis Adventus, Nativitatis, 354. Los domingos, las ferias de Adviento, Navidad,
Quadragesim et Pasch, in festis et memoriis Cuaresma Pascua, en las fiestas y memorias obligatorias:
obligatoriis:
a) si Missa celebratur cum populo, sacerdos a) si la Misa se celebra con participacin del pueblo, el
sequatur calendarium ecclesi in qua celebrat; sacerdote debe seguir el calendario de la iglesia en que
celebra;
b) si Missa celebratur, cuius unus tantum minister b) si la Misa se celebra con la participacin de un solo
participat, sacerdos eligere potest aut calendarium ministro, e sacerdote puede elegir el calendario de la
ecclesi aut calendarium proprium. iglesia o el suyo propio.
355. In memoriis ad libitum: 355. En las memorias libres:
a) In feriis Adventus a die 17 ad 24 decembris, a) En las ferias de Adviento desde el 17 al 24 de
diebus infra octavam Nativitatis et in feriis diciembre, durante la octava de Navidad y en las ferias
Quadragesim, exceptis feriis IV Cinerum et de Cuaresma, excepto el mircoles de Ceniza y las ferias
Hebdomad sanct, dicitur Missa de die liturgico de Semana Santa, el sacerdote dice la Misa del da
occurrente; de memoria autem in calendario litrgico propio; de la memoria que puede estar
generali eo die forte inscripta sumi potest collecta, sealada para ese da en el calendario general puede
dummodo non occurrat feria IV Cinerum aut feria tomar la colecta, con tal que no coincida con el
Hebdomad sanct. In feriis temporis paschalis mircoles de Ceniza o con una feria de Semana Santa.
memori Sanctorum rite ex integro peragi possunt. En las ferias del Tiempo Pascual pueden celebrarse
ntegramente las memorias de los Santos.
b) In feriis Adventus ante diem 17 decembris, in b) En las ferias de Adviento antes del 17 de diciembre,

DAL.001.IGMR 79
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

feriis temporis Nativitatis a die 2 ianuarii et in feriis en las ferias del tiempo de Navidad desde el 2 de enero
temporis paschalis, eligi potest aut Missa de feria, y en las ferias del Tiempo Pascual, se puede elegir o la
aut Missa de Sancto, vel de uno e Sanctis quorum Misa de feria o la Misa del Santo, o de uno de los Santos
fiat memoria, aut Missa de aliquo Sancto eo die in de los que se hace memoria, o la Misa de algn Santo
Martyrologio inscripto. inscrito ese da en el Martirologio.
c) In feriis per annum, eligi potest aut Missa de feria, c) En las ferias del tiempo ordinario, se puede elegir o la
aut Missa de memoria ad libitum forte occurrente, Misa de feria, o la Misa de la memoria libre que pueda
aut Missa de aliquo Sancto eo die in Martyrologio ocurrir, o la Misa de algn Santo inscrito ese da en el
inscripto, aut Missa pro variis necessitatibus vel Martirologio, o una Misa votiva o por diversas
votiva. necesidades.
Si celebrat cum populo, sacerdos curabit ne Si celebra con el pueblo, el sacerdote procurar no
frequentius et sine sufficienti causa lectiones omittat omitir habitualmente y sin causa suficiente las lecturas
singulis diebus in Lectionario pro feriis assignatas: que, da tras da, estn indicadas en el leccionario ferial,
Ecclesia enim cupit ut ditior mensa verbi Dei paretur ya que la Iglesia desea que la mesa de la palabra de Dios
fidelibus141. se prepare con una mayor abundancia para los fieles141.
Ob eandem causam moderate sumet Missas Por la misma razn, ser moderado en preferir las Misas
defunctorum: qulibet enim Missa tam pro vivis de difuntos, ya que cualquier Misa se ofrece por los
quam pro defunctis offertur, et in Prece eucharistica vivos y por los difuntos, y en cualquier formulario de la
memoria defunctorum habetur. Plegaria eucarstica se contiene el recuerdo de los
difuntos.
Ubi autem fidelibus cordi sunt memori ad libitum Donde los fieles tienen particular devocin a una
beat Mari Virginis vel Sanctorum, satisfiat memoria libre de la Santsima Virgen o de algn Santo,
legitim eorum pietati. se ha de dar cauce a su legtima piedad.
Cum vero facultas datur eligendi inter memoriam Cuando se da la posibilidad de elegir entre una memoria
calendario generali inscriptam et memoriam del calendario general y otra del calendario diocesano o
calendario dicesano aut religioso insertam, religioso, prefirase, en igualdad de condiciones, y
proptetur, ceteris paribus et iuxta traditionem, segn la tradicin, la memoria particular.
memoria particularis.

II. DE MISS PARTIBUS ELIGENDIS


356. In seligendis textibus diversarum partium 356. Al escoger los textos de las diversas partes de la
Miss tum de Tempore tum de Sanctis, serventur Misa, del tiempo o de los Santos, obsrvense las normas
norm qu sequuntur. que siguen.

De lectionibus
357. Dominicis et sollemnitatibus assignantur tres 357. Para los domingos y solemnidades se sealan tres
lectiones, scilicet Prophet, Apostoli et Evangelii, lecturas, es decir, Profeta, Apstol y Evangelio, con las
quibus populus christianus ad continuitatem operis que se educa al pueblo cristiano para que viva la
salutis, secundum mirabile propositum divinum, continuidad de la obra de salvacin, segn la admirable
educatur. H lectiones stricte adhibeantur. Tempore pedagoga divina. Estas lecturas han de hacerse
paschali, iuxta Ecclesi traditionem, loco Veteris estrictamente. En el Tiempo Pascual, segn la tradicin
testamenti, lectio ex Actibus Apostolorum sumitur. de la Iglesia, en lugar del Antiguo Testamento, la lectura
se toma de los Hechos de los Apstoles.
Festis vero du lectiones assignantur. Si tamen Para las fiestas se asignan dos lecturas. Pero si la fiesta
festum iuxta normas ad gradum sollemnitatis es elevada segn las normas al grado de solemnidad,
elevatur, additur tertia lectio, qu e Communi entonces se le aade una tercera lectura, que se toma
desumitur. del Comn.
In memoriis Sanctorum, nisi habeantur propri, En las memorias de los Santos, si carecen de lecturas
leguntur de more lectiones feri assignat. In propias, se hacen normalmente las lecturas asignadas a
quibusdam casibus proponuntur lectiones la feria. En algunos casos se proponen lecturas
appropriat, qu scilicet peculiarem aspectum vit apropiadas que ilustran un aspecto particular de la vida
spiritualis aut actuositatis Sancti in luce ponunt. Usus espiritual o de la actuacin del Santo. Pero no se debe

80 DAL.001.IGMR
CAPUT VII DE MISSA EIUSQUE PARTIBUS ELIGENDIS

harum lectionum non est urgendus, nisi ratio urgir el uso de estas lecturas si no lo aconseja una
pastoralis revera id suadeat. autntica razn pastoral.
358. In Lectionario pro feriis, lectiones proponuntur 358. En el leccionario ferial se proponen lecturas para
pro singulis diebus cuiusque hebdomad per todos los das de cualquier semana a lo largo de todo el
universum cursum anni: proinde h lectiones ao; por consiguiente, se tomarn ordinariamente esas
plerumque sumentur, diebus quibus sunt assignat, lecturas en los mismos das para los que estn
nisi occurrat sollemnitas vel festum, vel memoria sealadas, a no ser que coincidan con una solemnidad o
lectiones appropriat Novi Testamenti habens, in fiesta o una memoria que tenga lecturas propias del
quibus scilicet mentio fiat de Sancto celebrato. Nuevo Testamento, en las que se haga mencin del
Santo celebrado.
Si tamen aliquando lectio continua in hebdomada Sin embargo, si alguna vez la lectura continua se
intermittitur ob aliquam sollemnitatatem, aliquod interrumpe dentro de la semana por alguna solemnidad,
festum vel aliquam peculiarem celebrationem, fiesta o alguna celebracin particular, le est permitido
sacerdoti licebit, pr oculis habita ordinatione al sacerdote, teniendo a la vista el orden de lecturas de
lectionum totius hebdomad, aut partes omittendas toda la semana, o juntar con las otras lecturas la que
una cum aliis componere aut statuere quinam textus tuvo que omitirse, o determinar qu textos han de
aliis prferendi sint. llevarse la preferencia.
In Missis pro peculiaribus ctibus, sacerdoti licebit En las Misas para grupos peculiares se le permite al
textus peculiari celebrationi aptiores eligere, sacerdote escoger las lecturas ms acomodadas a esta
dummodo ex approbati Lectionarii textibus celebracin particular, con tal que estn tomadas de un
seligantur. leccionario aprobado.
359. Peculiaris insuper selectio textuum sacr 359. En el Leccionario, adems, se da una seleccin
Scriptur datur in Lectionario pro Missis ritualibus, particular de textos de la sagrada Escritura para las
in quas aliqua Sacramenta vel Sacramentalia Misas rituales, en las que se celebra algn sacramento o
inseruntur, aut pro Missis, qu pro quibusdam sacramental, o para las Misas que se celebran por
necessitatibus celebrantur. diversas necesidades.
Huiusmodi Lectionaria ideo statuta sunt, ut per Estos leccionarios se han hecho para que los fieles,
aptiorem verbi Dei auditionem fideles ad mysterium oyendo una lectura ms acomodada de la palabra de
quod participant plenius percipiendum ducantur, et Dios, puedan llegar a entender mejor el misterio en el
ad incensiorem amorem verbi Dei instituantur. que toman parte y sean formados en una mayor estima
de la palabra de Dios.
Textus proinde, qui in celebratione proferuntur, Por consiguiente, los textos que se leen en una
determinandi sunt pr oculis habitis tum congrua celebracin se han de determinar teniendo presentes
ratione pastorali tum eligendi facultate in hac re no slo los oportunos motivos pastorales, sino tambin
facta. la libertad de eleccin concedida para estos casos.
360. Datur quandoque forma longior et forma 360. En ocasiones se da una forma ms larga y una
brevior eiusdem textus. In eligendo inter has duas forma ms breve de un mismo texto. En la eleccin
formas criterium pastorale pr oculis habeatur. entre ambas formas tngase presente un criterio
Tunc attendatur oportet ad facultatem fidelium pastoral. Hay que considerar la capacidad de los fieles
auscultandi cum fructu lectionem magis vel minus de escuchar con fruto una lectura ms larga o ms breve
longam; ad eorum facultatem audiendi textum magis y tambin su capacidad de escuchar un texto ms
completum, per homiliam explicandum142. completo que se deber explicar por medio de la
homila142.
361. Quando autem facultas tribuitur seligendi inter 361. Cuando se da opcin de elegir entre dos textos ya
unum vel alterum textum iam definitum, vel ad establecidos o propuestos como facultativos, habr que
libitum propositum, attendendum erit ad utilitatem tener presente la utilidad de los que participan y elegir
participantium, prout nempe agitur de adhibendo el texto que resulte ms fcil y conveniente a la
textu, qui facilior est vel magis conveniens ctui asamblea reunida, o bien repetir u omitir un texto que
congregato, vel de textu iterando vel reponendo, qui est asignado como propio para una determinada
alicui celebrationi tamquam proprius assignatur, celebracin y facultativo para otra, cuantas veces la
alteri vero tamquam ad libitum adhibendus, quoties utilidad pastoral lo aconseje143.
utilitas pastoralis id suadeat143.
Quod evenire potest aut quando idem textus diebus Esto puede suceder o cuando un mismo texto se deba

DAL.001.IGMR 81
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

proximioribus iterum legi debeat ex. gr. die dominica leer de nuevo en das prximos, por ejemplo, un
et in feria subsequenti aut quando timeatur ne domingo y un lunes, o cuando se tiene el temor de que
textus aliquis quasdam gignat difficultates in aliquo un texto vaya a crear alguna dificultad para algn grupo
christifidelium ctu. Caveatur tamen ne, in de fieles. No obstante, se debe evitar que al elegir los
seligendis textibus Scriptur Sacr, partes eius textos de la Sagrada Escritura queden excluidas de
permanenter excludantur. modo constante algunas de sus partes.
362. Prter facultates eligendi quosdam textus 362. Adems de las facultades arriba mencionadas de
aptiores, de quibus supra, facultas fit Conferentiis elegir algunos textos ms apropiados, se faculta a las
Episcoporum, in peculiaribus adiunctis, aliquas Conferencias de los Obispos en circunstancias especiales
aptationes indicandi ad lectiones quod attinet, ea para que sealen algunas adaptaciones referentes a las
tamen lege, ut textus seligantur e Lectionario rite lecturas, con la condicin de que los textos se elijan de
approbato. un leccionario debidamente aprobado.

De orationibus
363. In qualibet Missa, nisi aliter notetur, dicuntur 363. En cualquier Misa, mientras no se indique lo
orationes ipsi Miss propri. contrario, se dicen las oraciones propias de esa Misa.
In memoriis Sanctorum, dicitur collecta propria vel, En las memorias de los Santos se dice la colecta propia
si deest, de Communi congruenti; orationes vero o, si carece de ella, la del Comn correspondiente; en
super oblata et post Communionem, nisi sint cambio. la oracin sobre las ofrendas y la de despus de
propri, sumi possunt aut e Communi aut e feriis la Comunin, si no son propias, se pueden tomar o del
temporis currentis. Comn o de la feria del tiempo correspondiente.
In feriis autem per annum, prter orationes En los das feriales del tiempo ordinario, aparte de las
dominic prcedentis, sumi possunt vel orationes oraciones del domingo precedente, se pueden tomar o
alius dominic per annum, vel una ex orationibus las oraciones de cualquier otro domingo del tiempo
pro variis necessitatibus, qu in Missali recensentur. ordinario o una de las oraciones de las Misas por
Semper tamen licebit ex iisdem Missis etiam solam diversas necesidades, que se encuentran en el Misal. En
collectam adhibere. todo caso, siempre est permitido tomar de esas Misas
slo la colecta.
Hoc modo ditior copia prbetur textuum, quibus De este modo, se ofrece una mayor riqueza de textos,
precatio fidelium abundantius nutritur. con los que se alimenta con mayor abundancia la
oracin de los fieles.
In potioribus tamen anni temporibus, hc Con todo, en los tiempos ms importantes del ao, esta
accommodatio iam fit per orationes iisdem acomodacin ya est prcticamente hecha en las
temporibus proprias, in Missali, pro singulis feriis, oraciones que se sealan para cada da en el Misal.
exstantes.

De Prece eucharistica
364. Plurim prfationes, quibus Missale Romanum 364. La mayor parte de los prefacios con que ha sido
ditatur, eo spectant ut argumenta gratiarum actionis enriquecido el Misal Romano miran a que los temas de
in Prece eucharistica plenius eniteant, et vari la accin de gracias brillen en la Plegaria eucarstica con
rationes mysterii salutis pleniore luce proponantur. mayor plenitud y a que los diversos aspectos del
misterio de la salvacin se vayan exponiendo con ms
claridad.
365. Electio inter Preces eucharisticas, qu in Ordine 365. La eleccin de una u otra de las Plegarias
Miss inveniuntur, his normis opportune regitur: eucarsticas que figuran en el Ordinario de la Misa, se
rige de modo oportuno por estas normas:
a) Prex eucharistica prima, seu Canon Romanus, qui a) la Plegaria eucarstica I, o Canon romano, que se
semper adhiberi potest, opportunius profertur puede emplear siempre, se dir de preferencia en los
diebus quibus assignantur Communicntes propria, das en que existe Reunidos en comunin propio o en
aut in Missis qu Hanc gitur propriis ditantur, las Misas que tienen tambin su propio Acepta, Seor,
necnon in celebrationibus Apostolorum et en tu bondad; tambin en las celebraciones de los

82 DAL.001.IGMR
CAPUT VII DE MISSA EIUSQUE PARTIBUS ELIGENDIS

Sanctorum, quorum mentio fit in ipsa Prece; Apstoles y de los Santos que se mencionan en la misma
itemque diebus dominicis, nisi, ob rationes Plegaria; de igual modo, los domingos, a no ser que por
pastorales, prferatur Prex eucharistica tertia. motivos pastorales se prefiera la Plegaria eucarstica
tercera;
b) Prex eucharistica secunda, ob peculiares ipsius b) la Plegaria eucarstica II, por sus caractersticas
notas, opportunius sumitur diebus infra propias, se emplea con preferencia en los das
hebdomadam, vel in peculiaribus rerum adiunctis. ordinarios de entre semana, o en particulares
Quamvis Prfatione propria instructa sit, adhiberi circunstancias. Aunque tiene su prefacio propio, puede
potest etiam cum aliis prfationibus; cum iis tambin usarse con prefacios distintos, sobre todo con
prsertim qu mysterium salutis compendiose los que presentan en forma ms resumida el misterio de
reprsentant, v. gr. cum prfationibus la salvacin; por ejemplo, con los prefacios comunes.
communibus. Quando Missa pro aliquo defuncto Cuando la Misa se celebra por un determinado difunto,
celebratur, adhiberi potest peculiaris formula, suo se puede emplear una frmula particular, que figura ya
loco, nempe ante Memento etiam proposita. en su respectivo lugar, antes de Acurdate tambin;
c) Prex eucharistica tertia cum qualibet Prfatione c) la Plegaria eucarstica III puede usarse con cualquier
dici potest. Eius usus prferatur diebus dominicis et prefacio. Su uso se recomienda los domingos y las
festis. Si autem hc Prex in Missis defunctorum fiestas. Si esta plegaria se utiliza en las Misas de
adhibeatur, usurpari potest peculiaris formula pro difuntos, se puede emplear una frmula particular para
defuncto, suo loco inserenda, nempe post verba: el difunto, que est ya en su propio lugar; es decir,
Omnes flios tuos ubque disprsos, tibi, clemens despus de las palabras Rene en torno a ti, Padre
Pater, misertus coninge. misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el
mundo;
d) Prex eucharistica quarta Prfationem d) la Plegaria eucarstica IV tiene un prefacio fijo y da un
immutabilem habet et summarium plenius histori sumario ms completo de la historia de la salvacin. Se
salutis prbet. Adhiberi potest quando Missa puede emplear cuando la Misa no tiene un prefacio
Prfatione propria caret, et in dominicis "per propio y en los domingos del tiempo ordinario. En esta
annum". In hanc Precem, ratione structur, inseri Plegaria, por razn de su propia estructura, no se puede
nequit peculiaris formula pro defuncto. introducir una frmula peculiar por un difunto.

De cantibus
366. Cantibus in Ordine Miss positis, v. gr. ad 366. Los cantos establecidos en el Ordinario de la Misa,
Agnus Dei, non licet substituere alios cantus. por ejemplo, el Cordero de Dios, no pueden substituirse
por otros cantos.
367. In eligendis cantibus inter lectiones 367. En la eleccin de los cantos entre las lecturas y los
occurrentibus, necnon cantibus ad introitum, ad cantos de entrada, de ofertorio y de Comunin,
offertorium et ad Communionem, norm serventur, obsrvense las normas establecidas en su lugar (cf. nn.
qu suis locis statuuntur (cf. nn. 40-41, 47-48, 61- 40-41, 47-48, 61-64, 74, 86-88).
64, 74, 87-88).

DAL.001.IGMR 83
CAPUT VIII
DE MISSIS ET ORATIONIBUS AD DIVERSA ET DE MISSIS DEFUNCTORUM
I. DE MISSIS ET ORATIONIBUS AD DIVERSA
368. Quoniam liturgia Sacramentorum et 368. Puesto que la liturgia de los sacramentos y
Sacramentalium id efficit ut fidelibus bene dispositis sacramentales hace que, en los fieles bien dispuestos,
omnis fere eventus vit sanctificetur gratia divina casi todos los acontecimientos de la vida sean
manante ex mysterio paschali144, et quoniam santificados por la gracia divina que emana del misterio
Eucharistia est sacramentum sacramentorum, pascual144, y puesto que la Eucarista es el Sacramento
Missale suppeditat exempla Missarum et orationum, de los sacramentos, el Misal proporciona modelos de
qu in diversis occasionibus vit christian Misas y oraciones que pueden emplearse en las diversas
adhiberi possunt pro necessitatibus totius mundi aut ocasiones de la vida cristiana, por las necesidades de
Ecclesi univers vel localis. todo el mundo o de la Iglesia, universal o local.
369. Perspecta ampliore facultate eligendi lectiones 369. Teniendo en cuenta la amplia facultad de elegir
et orationes, expedit ut Miss ad diversa moderate, lecturas y oraciones, conviene que las Misas por
idest quando opportunitas id exigit, adhibeantur. motivos diversos se usen ms bien con moderacin, es
decir, cuando las circunstancias lo pidan.
370. In omnibus Missis ad diversa, nisi aliter 370. En todas las Misas por motivos diversos, si no se
expresse caveatur, licet adhibere lectiones feriales, dice expresamente nada en contrario, se pueden usar
necnon cantus inter ipsas occurrentes, si cum las lecturas feriales y los cantos que hay entre ellas, si
celebratione conveniant. concuerdan con la misma celebracin.
371. In huiusmodi Missis adnumerantur Miss 371. Entre estas Misas se cuentan las Misas rituales, por
rituales, pro variis necessitatibus, ad diversa et diversas necesidades y votivas.
votiv.
372. Miss rituales cum celebratione quorundam 372. Las Misas rituales estn relacionadas con la
Sacramentorum vel Sacramentalium conectuntur. celebracin de algunos sacramentos o sacramentales.
Prohibentur in dominicis Adventus, Quadragesim Se prohben en los domingos d Adviento, de Cuaresma y
et Pasch in sollemnitatibus, in diebus infra de Pascua, en las solemnidades, en los das d la octava
octavam Pasch, in Commemoratione omnium de Pascua, en la Conmemoracin de todos los fieles
fidelium defunctorum et in feriis IV Cinerum et difuntos en el mircoles de Ceniza y en las ferias de
Hebdomad sanct, servatis insuper normis qu in Semana Santa, observando adems las normas
libris ritualibus vel in ipsis Missis exponuntur. expuestas en los Rituales o en las mismas Misas.
373. Miss pro variis necessitatibus assumuntur 373. Las Misas por diversas necesidades, se escogen en
quibusdam in rerum adiunctis, sive interdum sive cierta circunstancias que se dan, bien ocasionalmente,
statis temporibus occurrentibus. Ex his ab bien en tiempos determinados. De entre ellas, la
auctoritate competenti seligi possunt Miss pro autoridad competente puede escoger las diversas
supplicationibus, qu decursu anni a Conferentia splicas que la Conferencia de los Obispos establecer a
Episcoporum statuentur. lo largo del ao.
374. Occurrente aliqua graviore necessitate vel 374. Si se presenta alguna grave necesidad o utilidad
utilitate pastorali, Missa ipsi conveniens celebrari pastoral, puede celebrarse la Misa ms conveniente por
potest, de mandato vel licentia Episcopi dicesani, mandato o con permiso del Obispo diocesano; y eso
omnibus diebus, exceptis sollemnitatibus, dominicis cualquier da, exceptuando las solemnidades y los
Adventus, Quadragesim et Pasch, diebus infra domingos de Adviento, Cuaresma y Pascua, los das de
octavam Pasch, Commemoratione omnium la octava de Pascua, la Conmemoracin de todos los
fidelium defunctorum et feriis IV Cinerum et fieles difuntos, el mircoles de Ceniza y las ferias de
Hebdomad sanct. Semana Santa.
375. Miss votiv de mysteriis Domini aut in 375. Las Misas votivas de los misterios del Seor o en
honorem beat Mari Virginis vel Angelorum vel honor de la bienaventurada Virgen Mara o de los
cuiusdam Sancti vel omnium Sanctorum, pro ngeles o de algn Santo o de todos los Santos se
fidelium pietate dici possunt in feriis per annum, pueden celebrar para fomentar la piedad de los fieles en
etiamsi occurrit memoria ad libitum. Celebrari las ferias del tiempo ordinario, aunque coincidan con
tamen nequeunt, tamquam votiv, Miss qu una memoria libre. Pero no pueden celebrarse como
referuntur ad mysteria vit Domini vel Beat Mari votivas las Misas que se refieren a los misterios de la

DAL.001.IGMR 85
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

Virginis, excepta Missa eiusdem Immaculat vida del Seor y de la bienaventurada Virgen Mara, a
Conceptionis, quia eorum celebratio cohret cum excepcin de la Misa de la Inmaculada Concepcin, ya
anni liturgici cursu. que su celebracin est en armona con el curso del ao
litrgico.
376. In diebus quibus occurrit memoria obligatoria 376. Los das en que hay una memoria obligatoria, o en
aut feria Adventus usque ad diem 16 decembris una feria de Adviento hasta el 16 de diciembre inclusive,
inclusive, temporis Nativitatis a die 2 ianuarii, et o del tiempo de Navidad desde el 2 de enero, o del
temporis paschalis post octavam Paschatis, Miss Tiempo Pascual fuera de la octava de Pascua, son das
pro variis necessitatibus, ad diversa et votiv per se en los que, por ley general, se prohben de por s las
prohibentur. Si autem aliqua vera necessitas vel Misas por diversas necesidades y las votivas. Pero si
utilitas pastoralis id postulet, in celebratione cum alguna verdadera necesidad o utilidad pastoral as lo
populo adhiberi potest Missa huic necessitati vel pide, en la celebracin con el pueblo podrn emplearse
utilitati respondens, de iudicio rectoris ecclesi vel la Misa que mejor responda a esa necesidad o utilidad, a
ipsius sacerdotis celebrantis. juicio del rector de la iglesia o del mismo sacerdote
celebrante.
377. In feriis per annum in quibus occurrunt 377. En las ferias del tiempo ordinario en que hay
memori ad libitum vel fit Officium de feria, licet alguna memoria libre o se celebra el Oficio ferial, se
celebrare quamlibet Missam vel adhibere quamlibet puede celebrar cualquier Misa y emplear cualquier
orationem ad diversa, exceptis tamen Missis oracin por diversas necesidades, exceptuando, sin
ritualibus. embargo, las Misas rituales.
378. Peculiari modo, memoria sanct Maria in 378. Se recomienda de modo particular la memoria de
sabbato commendatur, quia Redemptoris Matri in Santa Mara "en sbado" porque en la Liturgia de la
Liturgia Ecclesi imprimis et pr omnibus Sanctis Iglesia se tributa singular veneracin, por encima de
veneratio tribuitur145. todos los Santos, a la Madre del Redentor145.

II. DE MISSIS DEFUNCTORUM


379. Sacrificium eucharisticum Paschatis Christi pro 379. El sacrificio eucarstico de la Pascua de Cristo lo
defunctis offert Ecclesia ut, inter se ofrece la Iglesia por los difuntos, a fin de que, por la
communicantibus omnibus Christi membris, qu comunin entre todos los miembros de Cristo, lo que a
aliis impetrent spiritualem opem, aliis afferant spei unos consigue ayuda espiritual, a otros les otorgue el
solacium. consuelo de la esperanza.
380. Inter Missas defunctorum primum locum tenet 380. Entre las Misas de difuntos, la ms importante es la
Missa exsequialis, qu celebrari potest omnibus Misa exequial que se puede celebrar todos los das,
diebus, exceptis sollemnitatibus de prcepto, feria V excepto las solemnidades de precepto, el Jueves Santo,
Hebdomad sanct, Triduo paschali et dominicis el Triduo pascual y los domingos de Adviento, Cuaresma
Adventus, Quadragesim et Pasch, servatis y Pascua, observando, adems, cuanto debe observarse
insuper omnibus servandis ad normam iuris146. segn la norma del derecho146.
381. Missa defunctorum post acceptum mortis 381. La Misa de difuntos, despus de recibida la noticia
nuntium, vel in ultima sepultura defuncti, vel in de la muerte, o con ocasin de la sepultura definitiva o
primo anniversario die, celebrari potest etiam diebus la del primer aniversario, puede celebrarse aun en la
infra octavam Nativitatis, diebus quibus occurrit octava de Navidad, y en los das en que hay una
memoria obligatoria aut feria qu non sit IV memoria obligatoria o en una feria que no sea el
Cinerum aut Hebdomad sanct. mircoles de Ceniza o una feria de Semana Santa.
Ali Miss defunctorum, seu Miss "cotidian" Otras Misas de difuntos, o Misas "cotidianas", se
celebrari possunt in feriis per annum, in quibus pueden celebrar en las ferias del tiempo ordinario en
occurrunt memori ad libitum vel fit Officium de que cae alguna memoria libre o se celebra el Oficio de la
feria, dummodo pro defunctis revera applicentur. feria, con tal que realmente se apliquen por los difuntos.
382. In Missis exsequialibus habeatur de more brevis 382. En las Misas exequiales hgase regularmente una
homilia, secluso tamen quovis genere laudationis breve homila, excluyendo todo gnero de elogio
funebris. fnebre.
383. Incitentur fideles, prsertim e familia defuncti, 383. Exhrtese a los fieles, sobre todo a los familiares
ut etiam per sacram Communionem sacrificium del difunto, a que participen en el sacrificio eucarstico

86 DAL.001.IGMR
CAPUT VIII DE MISSIS ET ORATIONIBUS AD DIVERSA ET DE MISSIS DEFUNCTORUM

eucharisticum pro defuncto oblatum participent. ofrecido por l, tambin acercndose a la Comunin.
384. Si Missa exsequialis directo conectitur cum ritu 384. Si la Misa exequial est directamente unida con el
exsequiarum, dicta oratione post Communionem, et rito de las exequias, una vez dicha la oracin despus de
omisso ritu conclusionis, fit ritus ultim la sagrada Comunin, se omite todo el rito conclusivo y
commendationis seu valedictionis; qui ritus nonnisi en su lugar se reza la ltima recomendacin o
prsente cadavere celebratur. despedida; este rito solamente se hace cuando est
presente el cadver.
385. In ordinandis ac seligendis iis partibus Miss 385. Al ordenar y seleccionar las partes de la Misa de
pro defunctis, prsertim Miss exsequialis, que difuntos, sobre todo la Misa exequial, que pueden ser
variari possunt (ex. gr. orationibus, lectionibus, unas u otras (por ejemplo: oraciones, lecturas, oracin
oratione universali), pr oculis habeantur, ut par universal), tnganse presentes, como es debido, los
est, rationes pastorales, quoad defunctum, eius motivos pastorales respecto al difunto, a sii familia, a los
familiam, et astantes. presentes.
Specialem insuper rationem habeant pastores de iis Tengan, adems, los pastores especial cuidado por
qui, per occasionem exsequiarum, liturgicis aquellas personas que, con ocasin de los funerales,
celebrationibus adsunt vel Evangelium audiunt, sive asisten a las celebraciones litrgicas y oyen el Evangelio:
sunt acatolici, sive catolici qui Eucharistiam personas que pueden no ser catlicas o que son
numquam vel vix unquam participant, vel fidem catlieos que nunca o casi nunca participan en la
etiam amisisse videntur: sunt enim sacerdotes Eucarista, o que incluso parecen haber perdido la fe; los
ministri Evangelii Christi pro omnibus. sacerdotes son ministros del Evangelio de Cristo para
todos.

DAL.001.IGMR 87
CAPUT IX
DE APTATIONIBUS QU EPISCOPIS EORUMQUE CONFERENTIIS
COMPETUNT
386. Missalis Romani instauratio, ad normam 386. La instauracin del Misal Romano, que ha tenido
decretorum Concilii cumenici Vaticani II tate lugar en nuestro tiempo segn los decretos del Concilio
nostra effecta, assidue curavit ut fideles universi, in Ecumnico Vaticano II, se ocup en todo momento de
celebratione eucharistica, plenam illam, consciam que todos los fieles pudieran participar en la celebracin
atque actuosam participationem prstare possint, eucarstica plena, consciente y activamente tal como
qu ab ipsius Liturgi natura postulatur, et ad quam exige la naturaleza misma de la Liturgia, participacin a
ipsi fideles, vi su condicionis, ius habent et la que los mismos fieles, de acuerdo con su condicin,
officium147. tienen derecho y deber147.
Quo autem celebratio normis et spiritui sacr Para que la celebracin responda ms plenamente a la
Liturgi plenius respondeat, in hac Institutione et in norma y al espritu de la sagrada liturgia, en esta
Ordine Miss ulteriores aliqu aptationes Ordenacin general y en el Ordinario de la Misa se
proponuntur, qu iudicio vel Episcopi dicesani vel proponen algunas adaptaciones que se confan al juicio,
Conferentiarum Episcoporum committuntur. o bien del Obispo diocesano, o bien de la Conferencia de
los Obispos.
387. Episcopus dicesanus, qui ut sacerdos magnus 387. El Obispo diocesano, a quien se ha de considerar
sui gregis habendus est, a quo vita suorum fidelium como el gran sacerdote de su grey, de quien deriva, en
in Christo quodammodo derivatur et pendet148, cierta medida, y depende la vida en Cristo de sus
vitam liturgicam fovere, moderari eique invigilare fieles148, debe fomentar, dirigir y vigilar la vida litrgica
debet in sua dicesi. Ipsi, in hac Institutione, en su dicesis. En esta Ordenacin general se le confa la
committitur concelebrationis disciplinam moderari moderacin de la disciplina de la concelebracin (cf. nn.
(cf. n. 202, 374), normas statuere circa munus 202, 374), el establecimiento de las normas para el
inserviendi sacerdoti ad altare (cf. n. 107), circa oficio de ayudar al sacerdote en el altar (cf. n. 107), para
sacram Communionem sub utraque specie la distribucin de la sagrada Comunin bajo las dos
distribuendam (cf. 283), circa domos ecclesi especies (cf. n. 283), as como para la construccin y
exstruendas et ordinandas (cf. n. 291). Sed ad ipsum disposicin de las iglesias (cf. n. 291). Pero, por encima
primarie spectat spiritum sacr Liturgi in de todo, corresponde al Obispo el deber de alimentar en
presbyteris, diaconis et fidelibus alere. los presbteros, en los diconos y en los fieles el espritu
de la sagrada liturgia.
388. Aptationes, de quibus infra, qu ampliorem 388. Aquellas adaptaciones descritas ms abajo y que
coordinationem expetunt, in Conferentia exigen una mayor coordinacin, las debe establecer, de
Episcoporum, ad normam iuris, sunt determinand. acuerdo a derecho, la Conferencia de los Obispos.
389. Ad Conferentias Episcoporum competit 389. A las Conferencias de los Obispos corresponde
imprimis huius Missalis Romani editionem in sobre todo preparar y aprobar la edicin de este Misal
probatis linguis vernaculis apparare atque romano en las lenguas vernculas aprobadas, a fin de
approbare, ut, actis ab Apostolica Sede recognitis, in que, tras el reconocimiento de la Sede Apostlica, se
regionibus ad quas pertinet adhibeatur149. utilice en las respectivas regiones149.
Missale Romanum sive in textu latino sive in El Misal romano, sea en su texto latino, sea en las
versionibus vernaculis legitime approbatis integre traducciones vernculas legtimamente aprobadas, se
edendum est. debe publicar de modo ntegro.
390. Conferentiarum Episcoporum est aptationes 390. Corresponde a las Conferencias de los Obispos
definire, et actis a Sede Apostolica recognitis, in determinar las adaptaciones indicadas en esta
ipsum Missale introducere, qu in hac Institutione Ordenacin general y en el Ordinario de la Misa, y, una
generali et in Ordine Miss indicantur, uti sunt: vez reconocidas por la Santa Sede, introducirlas en el
Misal, como son:
fidelium gestus et corporis habitus (cf. supra, n. - Los gestos y posturas de los fieles (cf. supra n. 43);
43);
gestus venerationis erga altare et Evangeliarium - Los gestos de veneracin al altar y al Evangeliario (cf.
(cf. supra, n. 273); supra n. 273);

DAL.001.IGMR 89
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

textus cantuum ad introitum, ad prsentationem - Los textos de los cantos de entrada, de la presentacin
donorum et ad communionem (cf. supra, nn. 48, 74, de los dones y de la Comunin (cf. supra nn. 48,74 Y 87);
87);
lectiones e Sacra Scriptura peculiaribus in adiunctis - Las lecturas de la sagrada Escritura que se han de
desumend (cf. supra, n. 362); emplear en circunstancias particulares (cf. supra n. 362);
forma pro pace tradenda (cf. supra, n. 82); - La forma de dar el gesto de la paz (cf. supra n. 82);
modus sacr communionis recipiend (cf. supra, - El modo de recibir la sagrada Comunin (cf. supra nn.
nn. 160, 283); 160, 283);
materia altaris et sacr supellectilis, prsertim - Los materiales del altar y de los utensilios sagrados,
sacrorum vasorum, necnon materia, forma et color especialmente de los vasos sagrados y la materia, la
vestium liturgicarum (cf. supra, nn. 301, 326, 329, forma y el color de las vestiduras litrgicas (d. supra nn.
339, 342-346). 301, 326, 329,339, 342-346).
Directoria vero aut Instructiones pastorales, quas Los Directorios e Instrucciones pastorales que las
Conferenti Episcoporum utiles iudicaverint, prvia Conferencias de los Obispos juzguen tiles, previo el
Apostolic Sedis recognitione, in Missale Romanum, reconocimiento de la Sede Apostlica, podrn
loco opportuno, induci poterunt. introducirse en el Misal Romano en su lugar oportuno.
391. Iisdem Conferentiis spectat versionibus 391. Corresponde a las mismas Conferencias de los
textuum biblicorum qui in Miss celebratione Obispos ocuparse con particular solicitud de la
adhibentur, peculiari cura attendere. Ex sacra traduccin de los textos bblicos que se emplean en la
Scriptura enim lectiones leguntur et in homilia celebracin de la Misa. De la sagrada Escritura se toman
explicantur, psalmi canuntur, atque ex eius afflatu las lecturas que se proclaman y que se explican en la
instinctuque preces, orationes et carmina liturgica homila y los salmos que se cantan; las preces, oraciones
effusa sunt, ut ex ea significationem suam actiones y cantos litrgicos estn impregnados de su aliento e
et signa accipiunt150. inspiracin y de ella reciben su significacin las acciones
y los signos150.
Sermo adhibeatur qui captui fidelium respondeat et Utilcese el lenguaje que corresponda a la capacidad de
public proclamationis aptus sit, notis tamen los fieles y que sea apto para una proclamacin pblica,
servatis qu propri sunt diversis modis loquendi in reteniendo lo caracterstico de los diversos modos de
libris biblicis adhibitis. expresin que emplean los libros bblicos.
392. Item Conferentiarum Episcoporum erit 392. Corresponde tambin a las Conferencias de los
versionem aliorum textuum assiduo studio apparare, Obispos preparar con gran diligencia la traduccin de los
ut, etiam servata indole cuiusque lingu, sensus otros textos de manera que, respetando la idiosincrasia
textus primigenii latini plene et fideliter reddatur. In de cada lengua, se vierta plena y fielmente el sentido
hoc opere efficiendo, spectare expedit diversa original del texto latino. Al realizar este cometido,
litterarum genera qu in Missa adhibentur, uti sunt conviene respetar los diversos gneros literarios que se
orationes prsidentiales, antiphon, acclamationes, emplean en la Misa, como son las oraciones
responsa, supplicationes litanic, etc. presidenciales, las antfonas, las aclamaciones, los
responsorios, las invocaciones litnicas, etc.
Pr oculis habeatur quod textuum versio non Tngase presente que la traduccin de los textos no
spectat imprimis ad meditationem, sed potius ad mira en primer lugar a la meditacin, sino ms bien a la
proclamationem vel cantum in actu celebrationis. proclamacin o al canto en el momento de la
celebracin.
Sermo adhibeatur fidelibus regionis accommodatus, Se ha de emplear un lenguaje adaptado a los fieles de la
attamen nobilis ac litteraria qualitate prditus, firma regin, pero noble y dotado de calidad literaria,
semper manente necessitate alicuius catechesis de manteniendo siempre firme la necesidad de una
sensu biblico et christiano nonnullorum verborum et catequesis sobre el sentido bblico y cristiano de algunas
sententiarum. palabras y expresiones.
Prstat vero, in regionibus eandem linguam Es preferible que, en aquellas regiones en donde se
habentibus, pro textibus liturgicis, prsertim vero habla una misma lengua, se conserve, en la medida de
pro textibus biblicis et pro Ordine Miss eandem lo posible, la misma traduccin para los textos litrgicos,
versionem, quantum fieri potest, haberi151. sobre todo los bblicos y los del Ordinario de la Misa151.
393. Attento loco eminenti, quem in celebratione 393. Considerando el valor eminente del canto en la

90 DAL.001.IGMR
CAPUT IX DE APTATIONIBUS QU EPISCOPIS EORUMQUE CONFERENTIIS COMPETUNT

cantus obtinet, utpote liturgi pars necessaria vel celebracin, como parte necesaria o integral de la
integralis152, Conferentiarum Episcoporum est Liturgia152, corresponde a las Conferencias de los
melodias aptas approbare, prsertim pro textibus Obispos aprobar melodas apropiadas, sobre todo para
Ordinarii Miss, pro populi responsionibus et los textos del Ordinario de la Misa, para las respuestas y
acclamationibus, et pro peculiaribus ritibus per aclamaciones del pueblo y para los ritos particulares que
annum liturgicum occurrentibus. se suceden a lo largo del ao litrgico.
Item iudicari quasnam formas musicales, melodias, Han de juzgar tambin qu formas musicales, qu
instrumenta musica in cultum divinum admittere melodas y qu instrumentos se pueden admitir en el
liceat, quatenus usui sacro vere apta sint vel aptari culto divino, que respondan de modo verdaderamente
possint. idneo al uso sagrado o puedan adaptarse a l.
394. Oportet ut quvis dicesis suum calendarium 394. Conviene que cada dicesis cuente con su
et proprium Missarum habeat. Conferentia vero calendario y su Propio de Misas. La Conferencia de los
Episcoporum, pro sua parte, conficiat calendarium Obispos, por su parte, dispondr el calendario propio de
proprium nationis, vel, una cum aliis Conferentiis, la nacin o, junto con otras Conferencias de los Obispos,
calendarium amplioris dicionis, ab Apostolica Sede un calendario de mbito mayor, que deber aprobar la
153
approbandum . Sede Apostlica153.
In hoc opere perficiendo, maxime servanda et Al realizar este trabajo se deber respetar y defender
tuenda est dies dominica, ut primordialis dies festus, absolutamente el domingo como fiesta primordial y. por
exinde ali celebrationes, nisi revera sint maximi tanto, no se le deben anteponer otras celebraciones,
momenti, ipsi ne prponantur154. Item curetur ne salvo que sean de mxima importancia154. Se ha de
annus liturgicus ex decreto Concilii Vaticani II procurar que el ao litrgico, renovado por el Concilio
recognitus elementis secundariis obscuretur. Vaticano II, no se vea oscurecido por elementos de
orden secundario.
In calendario nationis conficiendo, dies indicentur A la hora de preparar el calendario nacional, se
(cf. n. 373) Rogationum et Quattuor anni Temporum, indicarn los das (cf. n. 373) de Rogativas y los
et form et textus ad illas celebrandas155, alique correspondientes a las Cuatro Tmporas del ao, las
peculiares determinationes pr oculis habeantur. formas y los textos para su celebracin155, junto con
otras disposiciones particulares.
Convenit ut, in edendo Missali, celebrationes qu Conviene que, en la edicin del Misal, las celebraciones
toti nationi vel dicioni sunt propri suo loco que son propias de toda la nacin o territorio, se
celebrationibus calendarii generalis inserantur, qu incluyan en el lugar que les corresponde en el
vero regioni vel dicesi in Appendice particulari calendario general, y las que sean propias de una regin
locum habeant. o dicesis se dispongan en un Apndice particular.
395. Demum, si fidelium participatio et eorum 395. Por fin, si la participacin de los fieles y su bien
spirituale bonum varietates et profundiores espiritual exigieran variaciones y adaptaciones ms
aptationes requirant, ut sacra celebratio ingenio et profundas para que la celebracin sagrada responda al
traditionibus diversarum gentium respondeat, espritu y a la tradicin de los diversos pueblos, las
Conferenti Episcoporum illas Sedi Apostolic, ad Conferencias de los Obispos podrn proponerlas a la
normam art. 40 Constitutionis de sacra Liturgia Sede Apostlica segn la norma del artculo n. 40 de la
proponere poterunt, de ipsius consensu Constitucin sobre la sagrada Liturgia, e introducirlas
introducendas, prsertim pro gentibus quibus con su consentimiento, especialmente en favor de
Evangelium recentius nuntiatum est156. Attente aquellas poblaciones que han recibido el anuncio del
serventur peculiares norm qu per Instructionem Evangelio en tiempos ms recientes156. Obsrvense
"De Liturgia Romana et inculturatione" tradit atentamente las normas particulares que han sido
sunt157. establecidas en la Instruccin "La liturgia romana y la
inculturacin"157.
Ad modum autem in hac re procedendi, hc El modo de proceder en esta cuestin ser el siguiente:
serventur:
Imprimis prvia propositio Sedi Apostolic Ante todo, remtase previamente a la Sede Apostlica
particulatim exponatur, ut, debita facultate una exposicin particularizada para que, tras haber
concessa, ad singulas aptationes elaborandas obtenido la debida facultad, se proceda a elaborar cada
procedatur. una de las adaptaciones.
His propositis a Sancta Sede rite approbatis, Una vez aprobadas las propuestas por parte de la Sede

DAL.001.IGMR 91
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

experimenta pro temporibus et locis statutis Apostlica, se experimentarn por un tiempo y para
peragentur. Si casus fert, experimenti tempore unos lugares preestablecidos. Si es el caso, concluido el
expleto, Conferentia Episcoporum aptationum plazo ad experimentum, la Conferencia de los Obispos
prosecutionem determinabit et rei maturam establecer la prosecucin de las adaptaciones y
formulationem Apostolic Sedis iudicio proponet158. someter su formulacin definitiva al juicio de la Sede
Apostlica158.
396. Antequam tamen ad novas aptationes, 396. Pero antes de que se llegue a nuevas adaptaciones,
profundiores prsertim, deveniatur, sedulo especialmente si son ms profundas, habr que
curandum erit ut cleri et fidelium debita institutio esmerarse en promover sabia y ordenadamente una
sapienter ordinateque promoveatur, facultates iam debida instruccin del clero y de los fieles, llevar a cabo
prvis ad effectum ducantur et norm pastorales, la facultad ya prevista y aplicar plenamente las normas
spiritui celebrationis respondentes, plene pastorales que responden al espiritual de la celebracin.
applicentur.
397. Principium quoque servetur, iuxta quod 397. Se ha de mantener tambin el principio segn el
unaquque Ecclesia particularis concordare debet cual cada Iglesia particular debe concordar con la Iglesia
cum universali Ecclesia non solum quoad fidei universal, no slo en cuanto a la doctrina de la fe y los
doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad signos sacramentales, sino tambin en cuanto a los usos
usus universaliter acceptos ab apostolica et continua universales aceptados por la tradicin apostlica y
traditione, qui servandi sunt non solum ut errores continua; stos han de observarse no slo para evitar
vitentur, verum etiam ad fidei integritatem errores, sino tambin para transmitir la integridad de la
tradendam, quia Ecclesi lex orandi eius legi fe y para que la ley de la oracin se corresponda con la
credendi respondet159. ley de la fe159.
Ritus Romanus partem notabilem et pretiosam El Rito romano constituye una parte notable y preciosa
liturgici thesauri et patrimonii Ecclesi catholic del tesoro y del patrimonio litrgico de la Iglesia
constituit, cuius diviti ad bonum univers Ecclesi catlica, cuya riqueza contribuye al bien de toda la
iuvant, ita ut earum amissio ei graviter noceret. Iglesia, de modo que su prdida le infligira un dao
grave.
Ritus ille sculorum decursu non solum usus Con el transcurso de los siglos, este Rito no slo ha
liturgicos ex urbe Roma ortos servavit sed etiam conservado los usos litrgicos nacidos de la ciudad de
profundo, organico et harmonico modo alios Roma, sino que ha integrado en s, de un modo
quosdam in se integravit, qui e consuetudinibus et profundo, orgnico y armnico, otros que provenan de
ingenio diversorum populorum variarumque las costumbres y de la cultura de pueblos diversos y
Ecclesiarum particularium sive Occidentis sive tambin de las Iglesias particulares de Occidente y de
Orientis derivabantur, indolem quandam Oriente, adquiriendo de este modo un carcter
supraregionalem sic acquirens. Nostris vero suprarregional. En nuestros das, la identidad y la
temporibus identitas et expressio unitaria huius expresin unitaria de este Rito figura en la ediciones
Ritus invenitur in editionibus typicis librorum tpicas de los libros litrgicos, promulgados por la
liturgicorum ex auctoritate Summi Pontificis autoridad del Sumo Pontfice y en los correspondientes
promulgatis et in libris liturgicis illis respondentibus, libros litrgicos, aprobados por las Conferencias de los
a Conferentiis Episcoporum pro suis dicionibus Obispos para su territorio y reconocidos por la Sede
probatis atque a Sede Apostolica recognitis160. Apostlica160.
398. Norma a Concilio Vaticano II statuta, ut 398. A la hora de actuar la inculturacin del mismo Rito
innovationes in instauratione liturgica ne fiant nisi romano, se debe aplicar la norma establecida por el
vera et certa utilitas Ecclesi id exigat, et adhibita Concilio Vaticano II161, segn la cual no se deben
cautela ut nov form ex formis iam exstantibus introducir innovaciones en la reforma litrgica si no lo
organice quodammodo crescant161, ad ipsius quoque exige una verdadera y cierta utilidad de la Iglesia y
Ritus Romani inculturationem operandam applicari teniendo la cautela de que las nuevas formas se
debet162. Inculturatio insuper necessariam temporis desarrollen orgnicamente a partir de las ya
162
copiam requirit ne festinatim et incaute authentica existentes . La inculturacin exige, adems, un
traditio liturgica contaminetur. necesario espacio de tiempo para que ni la precipitacin
ni la imprevisin puedan comprometer la autntica
tradicin litrgica.
Inculturationis denique inquisitio minime contendit Por ltimo, el hecho de buscar la inculturacin no
ad novas familias rituales creandas, sed cultur conlleva la creacin de nuevas familias rituales, sino que
dat exigentiis consulere eo tamen modo, ut se pretende responder a las exigencias de una

92 DAL.001.IGMR
CAPUT IX DE APTATIONIBUS QU EPISCOPIS EORUMQUE CONFERENTIIS COMPETUNT

aptationes induct sive in Missali sive in aliis libris determinada cultura, pero de modo tal que las
liturgicis composit indoli propri ritus Romani non adaptaciones introducidas, bien en el Misal, bien en
sint noxi163. otros libros litrgicos, no resulten nocivas a la ndole
genuina del Rito romano163.
399. Itaque Missale Romanum, quamvis in linguarum 399. De ah que, en medio de la diversidad de lenguas y
diversitate atque in quadam consuetudinum cierta variedad de costumbres164, el Misal romano ha de
varietate164, in posterum servari debet veluti conservarse en el futuro como un instrumento y signo
instrumentum et prclarum signum integritatis et ilustre de la integridad y unidad del Rito romano165.
unitatis ritus Romani165.

DAL.001.IGMR 93
BIBLIOGRAPHIA
(1) Conc. cum. Trid., Sessio XXII, 17 septembris 1562: Denz-Schnm. 1738-1759.
(2) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; cf. Const. dogm. de Ecclesia,
Lumen gentium, nn. 3, 28; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 2, 4, 5.
(3) Missa vespertina in Cena Domini, oratio super oblata. Cf. Sacramentarium Veronense, ed. L.C. Mohlberg,
n. 93.
(4) Cf. Prex eucharistica III.
(5) Cf. Prex eucharistica IV.
(6) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 47; Decr. de Presbyterorum
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 5, 18.
(7) Cf. Pius XII, Litt. Enc. Humani generis, diei 12 aug. 1950: A.A.S. 42 (1950) pp. 570-571; Paulus VI, Litt. Enc.
Mysterium Fidei, diei 3 septembris 1965: A.A.S. 57 (1965) pp. 762-769; Sollemnis Professio Fidei, diei 30
iunii 1968, nn. 24-26: A.A.S. 60 (1968) pp. 442-443; S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei
25 maii 1967, nn. 3f, 9: A.A.S. 59 (1967) pp. 543, 547.
(8) Cf. Conc. cum. Trid., Sessio XIII, 11 octobris 1551: Denz-Schnm. 1635-1661.
(9) Cf. Conc. cum. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 2.
(10) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 11.
(11) Ibidem, n. 50.
(12) Conc. cum. Trid., Sessio XXII, Doctr. de SS. Miss Sacrificio, cap. 8: Denz-Schnm. 1749.
(13) Ibidem, can. 9: Denz-Schnm. 1759.
(14) Ibidem, cap. 8: Denz-Schnm. 1749.
(15) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
(16) Ibidem, n. 36.
(17) Ibidem, n. 52.
(18) Ibidem, n. 35, 3.
(19) Ibidem, n. 55.
(20) Conc. cum. Trid., Sessio XXII, Doctr. de SS. Miss Sacrificio, cap. 6: Denz-Schnm. 1747.
(21) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55.
(22) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41; Const. dogm. de Ecclesia,
Lumen gentium, n. 11; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, nn. 2, 5, 6; Decr.
de pastorali Episcoporum munere, Christus Dominus, n. 30; Decr. de cumenismo, Unitatis redintegratio,
n. 15; S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 3e, 6: A.A.S. 59 (1967) pp.
542, 544-545.
(23) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10.
(24) Cf. ibidem, n. 102.
(25) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 10; Decr. de Presbyterorum
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5.
(26) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 14, 19, 26, 28, 30.
(27) Cf. ibidem, n. 47.
(28) Cf. ibidem, n. 14.
(29) Cf. ibidem, n. 41.
(30) Cf. Conc. cum. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 13; Codex
Iuris Canonici, can. 904.
(31) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 59.
(32) Quoad peculiares Miss celebrationes servetur quod statutum est: cf. pro Missis in ctibus
particularibus: S. Congr. pro Cultu Divino, Instr. Actio pastoralis, diei 15 maii 1969: A.A.S. 61 (1969) pp.
806-811; pro Missis cum pueris: Directorium de Missis cum pueris, diei 1 novembris 1973: A.A.S. 66 (1974)
pp. 30-46; de modo uniendi Horas Officii cum Missa: Institutio generalis de Liturgia Horarum, nn. 93-98;
de modo uniendi quasdam benedictiones et coronationem imaginis beat Mari Virginis cum Missa:
Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Prnotanda n. 28; Ordo coronandi imaginem
beat Mari Virginis, editio typica 1981, nn. 10 et 14.
(33) Cf. Conc. cum. Vat. II, Decr. de pastorali Episcoporum munere, Christus Dominus, n. 15; cf. etiam Const.
de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41.
(34) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.
(35) Cf. etiam Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 38, 40; Paulus VI,
Const. Ap. Missale Romanum, supra.

DAL.001.IGMR 95
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

(36) Congr. de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instr. Varietates legitim, diei 25 ianuarii 1994:
A.A.S. 87 (1995) pp. 288-314.
(37) Cf. Conc. cum. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; Const. de
sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
(38) Cf. Conc. cum. Trid., Sessio XXII, Doctr. de SS. Miss Sacrificio, cap. 1: Denz-Schnm. 1740; cf. Paulus VI,
Sollemnis professio fidei, diei 30 iunii 1968, n. 24: A.A.S. 60 (1968) p. 442.
(39) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 7; Paulus VI, Litt. Enc.
Mysterium Fidei, diei 3 septembris 1965: A.A.S. 57 (1965) p. 764; S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum
mysterium, diei 25 maii 1967, n. 9: A.A.S. 59 (1967) p. 547.
(40) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 56; S. . Congr. Rituum, Instr.
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 3: A.A.S. 59 (1967) p. 542.
(41) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 48, 51; Const. dogm. de
divina Revelatione, Dei Verbum, n. 21; Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis,
n. 4.
(42) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 7, 33, 52.
(43) Cf. ibidem, n. 33.
(44) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 14: A.A.S. 59 (1967) p. 304.
(45) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 26-27; S. Congr. Rituum,
Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 3d: A.A.S. 59 (1967) p. 542.
(46) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30.
(47) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 16a: A.A.S. 59 (1967) p. 305.
(48) S. Augustinus Hipponensis, Sermo 336, 1: PL 38, 1472.
(49) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, nn. 7, 16: A.A.S. 59 (1967) pp. 302, 305.
(50) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 116; etiam ibidem, n. 30.
(51) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 54; S. Congr. Rituum, Instr.
Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 59: A.A.S. 56 (1964) p. 891; Instr. Musicam sacram, diei 5
martii 1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 314.
(52) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30, 34; cf. Ibdem etiam, n.
21.
(53) Cf. ibidem, n. 40; cf. Congr. de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instr. Varietates legitim, diei
25 ianuarii 1994, n. 41: A.A.S. 87 (1995) p. 304.
(54) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 30; cf. S. Congr. Rituum, Instr.
Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 17: A.A.S. 59 (1967) p. 305.
(55) Cf. Ioannes Paulus II, Litt. Ap. Dies Domini, diei 31 maii 1998, n. 50: A.A.S. 90 (1998) p. 745.
(56) Cf. infra Apndice Rito de Bendicin y Aspersin del Agua.
(57) Cf. Tertullianus, Adversus Marcionem, IV, 9: CCSL 1, p.560; Origenes, Disputatio cum Heracleida, n. 4, 24:
SCh 67, p. 62; Statuta Concilii Hipponensis Breviata, 21: CCSL 149, p. 39.
(58) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 33.
(59) Cf. ibidem, n. 7.
(60) Cf. Missale Romanum, Ordo lectionum Miss, editio typica altera 1981, prnotanda, n. 28.
(61) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.
(62) Cf. Ioannes Paulus II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, diei 4 decembris 1988, n. 13: A.A.S. 81 (1989) p.
910.
(63) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 52; cf. Codex Iuris canonici,
can. 767 1.
(64) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 54: A.A.S. 56 (1964) p. 890.
(65) Cf. Codex Iuris canonici, can. 767 1; Pont. Comm. Codicis Iuris Canonici authentice interpretando,
respons. ad dubium circa can. 767 1: A.A.S. 79 (1987), p. 1249; Instructio interdicasterialis de quibusdam
qustionibus circa fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesi de
mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 3: A.A.S. 89 (1997), p. 864.
(66) Cf. S. Congr. Rituum Instra. Inter cumenici, diei 26 septiembris 1964, n. 53: A.A.S. 56 (1964) p. 890.
(67) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 53.
(68) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 56: A.A.S. 56 (1964) p. 890.
(69) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 47; S. Congr. Rituum, Instr.
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 3a, b: A.A.S. 59 (1967) pp. 540-541.
(70) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 91: A.A.S. 56 (1964) p. 898; Instr.
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 24: A.A.S. 59 (1967) p. 554.

96 DAL.001.IGMR
BIBLIOGRAPHIA

(71) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; S. Congr. Rituum, Instr.
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 12: A.A.S. 59 (1967) pp. 548-549.
(72) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; Decr. de Presbyterorum
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25
maii 1967, n. 12: A.A.S. 59 (1967) pp. 548-549.
(73) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, nn. 31, 32: A.A.S. 59 (1967) pp.
558-559; S. Congr. de Disciplina Sacramentorum, Instr. Immens caritatis, diei 29 ianuarii 1973, n. 2:
A.A.S. 65 (1973) pp. 267-268.
(74) Cf. S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. Instimabile donum, diei 3 aprilis 1980, n. 17: A.A.S.
72 (1980) p. 338.
(75) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
(76) Cf. ibidem, n. 14.
(77) Cf. ibidem, n. 28.
(78) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, nn. 26, 28; Const. de sacra Liturgia,
Sacrosanctum Concilium, n. 42.
(79) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 26.
(80) Cf. Cremoniale Episcoporum, nn. 175-186.
(81) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 28; Decretum de Presbyterorum
ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 2.
(82) Cf. Paulus VI, Litt. Ap. Sacrum diaconatus Ordinem, diei 18 iunii 1967: A.A.S. 59 (1967) pp. 697-704;
Pontificale Romanum, De Ordinatione Episcopi, presbyterorum et diaconorum, editio typica altera, 1989,
n. 173.
(83) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 48; S. Congr. Rituum, Instr.
Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 12: A.A.S. 59 (1967) pp. 548-549.
(84) Cf. Codex Iuris Canonici, can. 910 2; Instructio interdicasterialis de quibusdam qustionibus circa
fidelium laicorum cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesi de mysterio, diei 15
augustii 1997, art. 8: A.A.S. 89 (1997), p. 871.
(85) Cf. S. Congr. de Disciplina Sacramentorum, Instr. Immens caritatis, diei 29 ianuarii 1973, n. 1: A.A.S. 65
(1973) pp. 265-266; Codex Iuris Canonici, can. 230 3.
(86) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24.
(87) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 19: A.A.S. 59 (1967) p. 306.
(88) Cf. ibidem, n. 21: A.A.S. 59 (1967) pp. 306-307.
(89) Cf. Pont. Cons. De legum textibus interpretandis, responsio ad propositum dubium circa can. 230 2:
A.A.S. 86 (1944), p. 541.
(90) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 22.
(91) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 41.
(92) Cf. Cremoniale Episcoporum, nn. 119-186.
(93) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 42; Const. Dog. De Ecclesia,
Lumen gentium,n. 28; Decr. De presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; S. Congr.
Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 26: A. A.S. 59 (1967), p. 555.
(94) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 565.
(95) Cf. Ibidem, n. 26: A.A.S. 59 (1967), p. 555; Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, nn. 16, 27: A.A.S. 59
(1967) pp. 305, 308.
(96) Cf. Instructio interdicasterialis de quibusdam qustionibus circa fidelium laicorum cooperationem
sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesi de mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 6: A.A.S. 89 (1997),
p. 869.
(97) Cf. S. Congr. pro Sacramentis et Cultu Divino, Instr. Instimabile donum, diei 3 aprilis 1980, n. 10: A.A.S.
72 (1980) p. 336; Instructio interdicasterialis de quibusdam qustionibus circa fidelium laicorum
cooperationem sacerdotum ministerium spectantem, Ecclesi de mysterio, diei 15 augustii 1997, art. 8:
A.A.S. 89 (1997), p. 871.
(98) Cf. infra, Appendix, Ritus ad deputandum ministrum sacr Communionis ad actum distribuend, p. 1253.
(99) Cf. Cremoniale Episcoporum, nn. 1118-1121.
(100) Cf. Paulus VI, Litt. Apost. Ministeria qudam, diei 15 augusti 1972: A.A.S. 64 (1972) p. 532.
(101) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 57; Codex Iuris Canonici, can.
902.
(102) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 47: A.A.S. 59 (1967) p. 566.
(103) Cf. Ibidem, p. 565.

DAL.001.IGMR 97
INSTITUTIO GENERALIS MISSALIS ROMANI

(104) Cf. Benedictus XV, Const. Ap. Incruentum altaris sacrificium, diei 10 augusti 1915: A.A.S. 7 (1915) pp. 401-
404.
(105) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 32: A.A.S. 59 (1967) p. 558.
(106) Cf. Conc. cum. Trid., Sessio XXI, 16 iulii 1562, Decr. de Communione eucharistica, capp. 1-3: Denz-
Schnm. 1725-1729.
(107) Cf. ibidem, cap. 2: Denz-Schnm. 1728.
(108) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 122-124; Decr. de
Presbyterorum ministerio et vita, Presbyterorum ordinis, n. 5; S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici,
diei 26 septembris 1964, n. 90: A.A.S. 56 (1964) p. 897; Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967,
n. 24: A.A S. 59 (1967) p. 554; Codex Iuris Canonici, can. 932 1.
(109) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123.
(110) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 24: A.A S. 59 (1967) p. 554.
(111) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 123, 129; S. Congr. Rituum,
Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 13c: A.A.S. 56 (1964) p. 880.
(112) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 123.
(113) Cf. ibidem, n. 126; S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 91: A.A.S. 56
(1964) p. 898.
(114) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, nn. 97-98: A.A.S. 56 (1964) p. 899.
(115) Cf. ibidem, n. 91: A.A.S. 56 (1964) p. 898.
(116) Cf. ibidem.
(117) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 96: A.A.S. 56 (1964) p. 899.
(118) Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Ordo benedictionis occasione data
auspicandi novum ambonem, nn. 900-918.
(119) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 92: A.A.S. 56 (1964) p. 898.
(120) Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Ordo benedictionis occasione data
auspicandi novam cathedram seu sedem prsidenti, nn. 880-899.
(121) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 92: A.A.S. 56 (1964) p. 898.
(122) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 32.
(123) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Musicam sacram, diei 5 martii 1967, n. 23: A.A.S. 59 (1967) p. 307.
(124) Cf. Rituale Romanum, De benedictionibus, editio typica 1984, Ordo benedictionis organi, nn. 1052-1067.
(125) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 54: A.A.S. 59 (1967) p. 568;
Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 95: A.A.S. 56 (1964) p. 898.
(126) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 52: A.A.S. 59 (1967) p. 568;
Instr. Inter cumenici, diei 26 septembris 1964, n. 95: A.A.S. 56 (1964) p. 898; S. Congr. de Sacramentis,
Instr. Nullo umquam tempore, diei 28 maii 1938, n. 4: A.A.S. 30 (1938) pp. 199-200; Rituale Romanum, De
sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici extra Missam, editio typica 1973, nn. 10-11; Codex
Iuris Canonici, can. 938 3.
(127) Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Ordo benedictionis occasione data
auspicandi novum tabernaculum eucharisticum, nn. 919-929.
(128) Cf. S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n. 55: A.A.S. 59 (1967) p. 569.
(129) Ibidem, n. 53: A.A.S. 59 (1967), p. 568; Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu Misterii
Eucharistici extra Missam, editio typica 1973, n. 9; Codex Iuris Canonici, can. 938 2; Ioannes Paulus II,
Epist. Dominic cn, diei 24 februarii 1980, n. 3: A.A.S. 72 (1980), pp. 117-119.
(130) Cf. Codex Iuris Canonici, can. 940; S. Congr. Rituum, Instr. Eucharisticum mysterium, diei 25 maii 1967, n.
57: A.A.S. 59 (1967) p. 569; cf. Rituale Romanum, De sacra Communione et de cultu mysterii eucharistici
extra Missam, editio typica 1973, n. 11.
(131) Cf. prsertim S. Congr. de Sacramentis, Instr. Nullo umquam tempore, diei 28 maii 1938: A.A.S. 30 (1938)
pp. 198-207; Codex Iuris Canonici, cann. 934-944.
(132) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 8.
(133) Cf. Pontificale Romanum, Ordo Dedicationis ecclesi et altaris, editio typica 1977, cap. IV, n. 10; Rituale
Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Ordo ad benedicendas imagines qu fidelium
venerationi public exhibentur, nn. 984-1031.
(134) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Lturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 125.
(135) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128.
(136) Cf. Pontificale Romanum, Ordo Dedicationis ecclesi et altaris, edtio typica 1977, Ordo benedictionis
calicis et paten; Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, Ordo benedictionis rerum
qu in liturgicis celebrationibus usurpantur, n. 1068-1084.

98 DAL.001.IGMR
BIBLIOGRAPHIA

(137) Cf. Rituale Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984,Ordo benedictionis rerum qu in liturgicis
celebrationibus usurpantur, n. 1070.
(138) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 128.
(139) Cf. ibidem.
(140) Quoad benedictionem rerum qu in domibus ecclesi ad usum liturgicum destinantur, cf. Rituale
Romanum, De Benedictionibus, editio typica 1984, pars III.
(141) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 51.
(142) Missale Romanum, Ordo lectionum Miss, editio typica altera 1981, Prnotanda, n. 80.
(143) Ibidem, n. 81.
(144) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 61.
(145) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. dogm. de Ecclesia, Lumen gentium, n. 54; Paulus VI, Adhort. Ap., Marialis
cultus, diei 2 februarii 1974, n. 9: A.A.S. 66 (1974), pp. 122-123.
(146) Cf. prsertim Codex Iuris Canonici, can. 1176-1185; et Rituale Romanum, Ordo Exsequiarum, editio typica
1969.
(147) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 14.
(148) Cf. ibidem, n. 41.
(149) Cf. Codex Iuris Canonici, can. 838 3.
(150) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24.
(151) Cf. ibidem, n. 36 3.
(152) Cf. ibidem, n. 112.
(153) Norm Universales de Anno liturgico et de Calendario, nn. 48-51; infra, p. 99; S. Congr. pro Cultu Divino,
Instr. Calendaria particularia, diei 24 iunii 1970, nn. 4, 8: A.A.S. 62 (1970), pp. 652-653.
(154) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 106.
(155) Cf. Norm Universales de Anno liturgico et de Calendario, n. 46, infra, p. 98; S. Congr. pro Cultu Divino,
Instr. Calendaria particularia, diei 24 iunii 1970, n. 38: A.A.S. 62 (1970), p. 660.
(156) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, nn. 37-40.
(157) Cf. Congr. de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instr. Varietates legitim, diei 25 ianuarii 1994,
nn. 54, 62-69: A.A.S. 87 (1995) pp. 308-309, 311-313.
(158) Ibidem, nn. 66-68: A.A.S. 87 (1995) p. 313.
(159) Ibidem, nn. 26-27: A.A.S. 87 (1995) pp. 298-299.
(160) Cf. Ioannes Paulus II, Litt. Ap. Vicesimus quintus annus, diei 4 decembris 1989, n. 16: A.A.S. 82 (1990) p.
912; cf. Congr. de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instr. Varietates legitim, diei 25 ianuarii
1994, nn. 2, 36: A.A.S. 82 (1990) pp. 288, 302.
(161) Cf. Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 23.
(162) Congr. de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Instr. Varietates legitim, diei 25 ianuarii 1994, n.
46: A.A.S. 87 (1995) p. 306.
(163) Cf. ibidem, n. 36: A.A.S. 87 (1995) p. 302.
(164) Cf. ibidem, n. 54: A.A.S. 87 (1995) pp. 308-309.
(165) Conc. cum. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 38; Pauli VI, Const. Ap. Missale
Romanum, supra, p. 14.

DAL.001.IGMR 99