Τί ποιοῦσι;

1 Ἀκούω

πρῶτος παῖς· Τί ὁρᾷς;
δεύτερος παῖς· Δύο θεοὺς ὁρῶ, τὸν τε Διόνυσον καὶ τὸν
Ἤφαιστον.
πρῶτος παῖς· Τί δὲ ποιοῦσι;
δεύτερος παῖς· Ὁ μὲν Ἤφαιστος πονεῖ, ὁ δὲ Διόνυσος
οἶνον πίνει.
πρῶτος παῖς· Ποῦ οἰκοῦσι;
δεύτερος παῖς· Ἐν τῷ Ὀλύμπῳ, σὺν τοῖς ἄλλοις θεοῖς.

οἱ θεοί / σὺν τοῖς ἄλλοις θεοῖς ὁ Ὄλυμπος / ἐν τῷ Ὀλύμπῳ

2 Ἀκούω καὶ πληρῶ

πρῶτος νεανίας· Τί ὁρᾷς;
δεύτερος νεανίας· Δύο θεὰς ὁρῶ, τὴν τε Ἀφροδίτην καὶ
τὴν Ἀθηνᾶν.
πρῶτος νεανίας· Τί δὲ ποιοῦσι;
δεύτερος νεανίας· Ἡ μὲν Ἀφροδίτη ἐν τῷ ποταμῷ λούεται,
ἡ δὲ Ἀθηνᾶ σκέπτεται.
πρῶτος νεανίας· Ποῦ οἰκοῦσι;
δεύτερος νεανίας· Ἐν τῷ Ὀλύμπῳ, σὺν ταῖς ἄλλαις θεαῖς.

ὁ θεὸς οἰκεῖ οἰ θεοὶ οἰκοῦσι σὺν τοῖς θεοῖς
οἱ θεοὶ οἰκοῦσι αἰ θεαὶ οἰκοῦσι σὺν ταῖς θεαῖς

Δ Ο ΤΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ (πληθυντικὸς ἀριθμός) 1η / 2α ΚΛΙΣΙΣ

ἡ ➝ ταῖς ὁ ➝ τοῖς τό ➝ τοῖς

-η, -α ➝ -αις -ος ➝ -οις -ον ➝ -οις

3 Πληρῶ κατ᾿ ἀναλογίαν

ὁ ἄνθρωπος → ____ ἀνθρώποις
ὁ ἀδελφός → τοῖς ___________
ὁ φίλος → _________________
ὁ ἵππος → _________________
ὁ δοῦλος → _____ δούλοις

τὸ πρόβατον → ____ προβάτοις ἡ φίλη → ταῖς ______________
τὸ τέκνον → τοῖς _____________ ἡ ἀδελφή → ________________
τὸ θηρίον → ________________ ἡ χελώνη → ________________
τὸ ζῷον → ____ ζῴοις ἡ πενθερά → _______________
ἡ μοῦσα → ____ μούσαις
4 Πληρῶ τοὺς πίνακας

τρέχει ποιεῖ πηδᾷ πέτεται βληχᾶται
τρέχουσι(ν) ποιοῦσι πηδῶσι(ν) πέτονται βληχῶνται

βαδίζει λαλεῖ κολυμβᾷ ὠρύεται βρυχᾶται

____________ ____________ ____________ ____________ ____________

ᾄδει οἰκεῖ ὁρᾷ λούεται

____________ ____________ ____________ ____________

σκάπτει φιλεῖ γελᾷ μάχεται

____________ ____________ ____________ ____________

ἡσυχάζει πονεῖ βοᾷ γυμνάζεται

____________ ____________ ____________ ____________

5 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί _______;
° Δύο ἵππους ὁρῶ.
• Τί δὲ ______________ οἱ ἵπποι;
° Τρ___________ ἐν τῷ ἀγρ__ ὁ ἀγρός

σὺν τοῖς ἄλλοις ἴπποις.
6 Πληρῶ τὸν διάλογον

• Τί ὁρᾷς;
° Τ____ ἀνθρώπους ______.
• Τί δὲ ____________ οἱ ἄνθρωπ___;
° Β___________ ἐν τῇ ὁδ__ ἡ ὁδός

σὺν τοῖς ἄλλοις ἀνθρώπ____.

7 Γράφω ὅμοιον διάλογον
α. Τί _____________

β. Τ__________ κ_________ ὁ________.

α. _________________________________ ;

β. Κ______________ ἐν ____ λίμνῃ ἡ λίμνη

____________________________________.

8 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. _______________

β. ___________________

α. __________________________

β. _____________________________________ ἡ οἰκία

________________________________.
9 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. _______________

β. ___________________

α. __________________________

β.________________________________________ ὁ οὐρανός

__________________________________.

10 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. _______________

β. ___________________

α. __________________________

β._________________________________

__________________________________________. ὁ ποταμός

11 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. _______________

β. ___________________

α. __________________________

β._________________________________ ἡ νῆσος

__________________________________________.
12 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. _______________

β. Δ_______________________.

α. ________________________________

β._________________________________ ἡ ὕλη

__________________________________________.

13 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. _______________

β. Τ_______________________.

α. __________________________________

β._______________________________ ὁ βουνός

__________________________________________.

14 Διαλέγομαι
Τί ὁρᾷς; Τί δὲ ποιοῦσιν; Ποῦ;

γέροντες ἡ αγορά
ἀθληταί τὸ στάδιον

ἄνδρες ἡ οἰκία

νεανίαι τὸ γυμνάσιον

στρατιῶται ὁ αἰγιαλός

γεωργοί ὁ αγρός
15 Ἀναγιγνώσκω

• Τί ὁρᾷς;
° Πέντε κόρας ὁρῶ.
• Τί δὲ ποιοῦσι;
° Αἱ μὲν ἐν τῷ θεάτρῳ ᾄδουσιν, αἱ δὲ χορεύουσιν ἐν τῇ
στοᾷ.

τρεῖς κόραι τὸ θέατρον

δύο κόραι ἡ στοά

αἱ μέν ... αἱ δέ

16 Γράφω ὅμοιον διάλογον

α. ______________________;
β. _______________________.
α. __________________________;
β.________________________________________________________.

δύο ἄνδρες ὁ ποταμός

εἷς ἀνήρ τὸ βαλανεῖον

οἱ μέν ... οἱ δέ

17 Διαλέγομαι
Τί ὁρᾷς; Τί δὲ ποιοῦσιν; Ποῦ;

5 ὄρνιθες
οὐρανός
γῆ


3 χελώναι
βυθός
ἀγρός

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.