Está en la página 1de 16
NÚM 176 SET 14 ANY XXXIV
NÚM
176
SET
14
ANY
XXXIV
L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8 1
L
l o i x a
BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN
1
9
8
1

NÚMERO ESPECIAL DEDICAT A LES FESTES DEL CRIST 2014

ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8
ANY XXXIV L l o i x a BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN 1 9 8

LLOIXA HACE 25 AÑOS

2

LLOIXA hace 25 años

Boletín 75. Septiembre-octubre 1989

LLOIXA hace 25 años Boletín 75. Septiembre-octubre 1989 * El día 1 de septiembre se inauguraba

* El día 1 de septiembre se

inauguraba la nueva Biblio- teca Municipal. En un mes se alcanzaron 201 lectores inscritos y se llegó a los 100 asistentes diarios.

* El día 10 de septiembre se

celebró el tradicional Con- curso de Paellas en el solar de la actual plaza de Josep Carreras. El jurado, com- puesto por miembros del grupo gastronómico del

Ateneo de Alicante, eligió como mejor paella la de

la Penya El Comerç, la peor fue la de La Polsegue-

ra y la más quemada la de la Penya All i Oli.

* El sacerdote Carmelo Dávila, en su sección “Desde

mi ventana” nos hablaba del sacramento de la Confir-

mación y de otros temas relacionados con la Iglesia.

- mación y de otros temas relacionados con la Iglesia. * La Gota Fría se presentó

* La Gota Fría se presentó en Sant Joan el 4 de

septiembre causando el caos en la comarca. Los vecinos del edificio COBENSA marcharon en mani- festación hacia el Ayuntamiento. Tres días después una segunda tromba obligó a desmontar una grúa

que amenazaba con caer sobre la iglesia.

*

LLOIXA realizaba una excursión al Peñón de Ifa-

ch

dentro de sus “Diumenges Lloixa”.

*

Isidro Buades nos hablaba de los árboles de la

Huerta, entrevistaba a Enrique Pons y nos traía su tradicional cuento y las Cosas de Batiste.

* El CDS respondía a las alegaciones al PGOU pu-

blicadas por el PSOE referidas al afán recaudato- rio, el catálogo de edificios y árboles protegidos y las fincas El Reloj y La Dominica.

FOTO DE LA PORTADA:

“La vaca” en la calle del Mar Década de los años 70 Cedida por José Edmundo “el Cali”

EDITORIAL

Boletín 176. Septiembre de 2014

“el Cali” EDITORIAL Boletín 176. Septiembre de 2014 Comenzamos unas Fiestas del Cristo 2014 reple- tas

Comenzamos unas Fiestas del Cristo 2014 reple- tas de aniversarios. Por un lado se conmemora el 90 aniversario de la celebración del que parece ser el primer desfile de carrozas, que según Federico Sala, se realizó en 1924. En ese mismo año veía la

luz la primera “Crónica de San Juan” escrita por el Catedrático Manuel Sala Pérez, un aniversario del que hablaremos en octubre. Y además se conme- mora el 75 aniversario de la recuperación de las fiestas en 1939. Unas fiestas casi improvisadas que volvían a organizarse después de tres años sin ce-

y sin la talla del Cristo, destruida en

lebraciones julio de 1936.

Vemos por tanto que son un aniversarios que han pasado desapercibidos en la organización de las fiestas de este año, por lo que hemos querido publicar este boletín especial para dejar constan- cia de estos aniversarios. Hemos contado con el apoyo y la colaboración de nuestros amigos Jorge Payá y Carlos Ramos que nos han enviado sendos artículos relacionados con el Cristo y sus fiestas. Completamos el boletín especial con un artículo de Xavier Sala sobre un santjoaner en el Misteri d’Elx y otro de Paco Ramón sobre el 90 aniversario del Desfile de Carrozas, que según Federico Sala se organizó por vez primera en 1924.

Hemos querido también traer a Sant Joan la tra- dición que se sigue en otros municipios de incluir un llibret histórico entre nuestras páginas. Este año hemos elegido el de 1939 por el aniversario que comentábamos al principio. Hemos reproduci- do fielmente el programa, reparándolo y corri- giendo los fallos de color y de maquetación.

Associació Cultural LLOIXA

- FUNDADA AL 1981. ANY XXXIV - Butlletí cultural gratuït de periodicitat mensual Edita: A.C. LLOIXA i Ajuntament de Sant Joan Tirada: 400 exemplars Disseny i maquetació: Alfredo Campello Logotip, bloc i capçalera: Rubén Bodewig

Envia’ns les teues col.laboracions incloent les teues dades a aclloixa@hotmail.com Envíanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com

les teues dades a aclloixa@hotmail.com Envíanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com
les teues dades a aclloixa@hotmail.com Envíanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com

Un santjoaner a la Festa d’Elx

F. Xavier Sala Ivorra

COLABORACIONES

La festa d’Elx forma part de l’imaginari també dels santjoaners. En el lèxic popular la Mare de Déu d’Agost, la mangrana, la baixada de l’àngel són possiblement els mots que durant segles han format part de la tradició. A casa hi havia una caixeta de cartó i dins un dàtil de cera que amaga- va una petita marededéu, hui d’aquest record que no sé ben bé qui va portar queda la caixeta i un fragment de la petita imatge, ara sense cap. Queda la certesa que algú va anar-hi i el va portar.

cap. Queda la certesa que algú va anar-hi i el va portar. Fa uns mesos va

Fa uns mesos va caure a les meues mans el lli- bre de Joan Castaño i Garcia Aproximacions a la festa d’Elx, publicat per l’Instituto de Estudios Ali- cantinos Juan Gil Albert de la Diputació d’Alacant l’any 2002, i entre els seus fulls trobe un episodi que fa referència a un santjoaner que assistí a la representació i patí un accident que el va portar a eixir als papers, als versos d’un romancet que par- la d’un miracle que va ocórrer a la ciutat il.licitana.

En la pàgina 318 podem llegir: “En primer lloc ens referirem a una composició literària datada l’any 1727 i que, com hem manifestat, ja va ser redactada en castellà. Es tracta d’un romanç for- mat per tres-cents seixanta versos octosíl.labs, assonantats en o els pars i de rima lliure els im- pars, on es relata un d’aquells successos extraor- dinaris relacionats amb la Festa de què féiem menció. Concretament, un accident que tingué lloc a l’interior de l’església de Santa Maria la vesprada del 15 d’agost de l’esmentat 1727: en acabar la representació del Misteri, els nombro- sos espectadors que es trobaven al temple po- gueren veure com un home, Antoni Jover, d’Ibi, que havia presenciat l’obra des d’una alta cornisa interior del temple, va perdre l’equilibri i caigué daltabaix. En la seua caiguda, a més, atropellà a altres dos espectadors, Francesc Altavas, de Cantavella, i Baptiste Planelles, de Sant Joan d’Alacant. Els tres quedaren malferits i foren duts a l’hospital de la vila on els atengueren els met- ges i on van rebre els últims sagraments ja que se n’esperava la mort. Tanmateix, en contra de tot pronòstic, els ferits van sanar prou prompte dels danys i aquest fet es va tenir en la població com el resultat de la intervenció directa de la Mare de Déu que, d’aquesta manera, protegia els

espectadors i actors de la seua Festa.”

Els versos del 113 al 136 que fan referència al nostre santjoaner diuen:

“Es el caso, que tres hombres a ver la Fiesta vinieron

(que se hace en catorce y quince de agosto con lucimiento) en este presente año que es de mil y setecientos y veinte siete, después del sagrado nacimiento. Francisco Altavas, me consta,

el uno se llama de estos,

del lugar de Cantavieja, del cesaraugusto reino

de Aragón, corona insigne;

y el segundo compañero

Bautista Planelles fue, de San Juan, que es huerta y huerto de la ciudad de Alicante, noble, ilustre, y rico puerto, donde está la Santa Faz de Cristo redentor nuestro.

Antonio Jover, de Ibi, de este delicioso reino, fue el último de los tres, y en la tragedia el primero.”

Antoni que estava a dalt d’una cornisa, no se sap si per cansanci, per la calor o per una indigestió, cau des de huitanta-un pams d’altura i com diuen els versos 199 a 206:

“Al fin con furia y violencia, llegó el infeliz mancebo, cual agitada saeta, como tierra que es, al centro. Y se dobló la desgracia, por cuanto, al llegar al suelo, cogió debajo a la dos que ya referí primero.”

Així tenim notícia d’un conciutadà que es va trobar malferit i que es va salvar. I podem sumar-lo a la història petita que no sol aparèixer a les cròniques.

El nom Baptiste era usual a la població com tam- bé el cognom és un dels cognoms que encara apa- reix al cens de Sant Joan i que portava la meua àvia materna. En els llibres del pantà apareix al- gun Baptiste Planelles que possiblement seria el mateix. No sabem el motiu de la visita, si era per promesa o perquè volia conéixer el Misteri que arribava la fama fins a estes terres o perquè tenia família a Elx. Quede ací com a testimoni d’un fet d’un santjoaner que un dia d’agost va anar a la ciutat d’Elx i no trobà la mort per protecció de la Mare de Déu d’Agost.

trobà la mort per protecció de la Mare de Déu d’Agost. blog: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 176. Septiembre

El Stmo. Cristo de la Paz en la colección fotográfica ‘Ramos Martín’ del Archivo Municipal de Alicante

Jorge Payá Sellés (Ayudante del Cronista Oficial de la Villa)

HISTORIA DE SANT JOAN

4

Nuevas fotografías de la primitiva imagen del Cristo tomadas en 1913 durante una rogativa

La aparición de nuevas fuentes históricas en tor- no al Stmo. Cristo de la Paz es siempre una noticia muy positiva para los investigadores. La escasez de datos fehacientes y las lagunas que presenta la cronología histórica de nuestra más preciada imagen, otorgan un atractivo singular a todo do- cumento que aporte nueva información sobre el Stmo. Cristo.

que aporte nueva información sobre el Stmo. Cristo. Los trabajos llevados a cabo por el Archivo

Los trabajos llevados a cabo por el Archivo Muni- cipal de Alicante (AMA) con la colección fotográfica Ramos Martín, han dado a conocer tres fotogra- fías, de las que no teníamos noticia, que muestran diferentes aspectos de una rogativa por la huerta alicantina. Al menos en dos de ellas se distingue nítidamente la imagen del Stmo. Cristo.

Una de estas imágenes, formó parte de la exposi- ción “Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francis-

co Ramos Martín. Archivo Municipal de Alicante”, en

la

sala “La Lonja” de Alicante, entre el 20 de febrero

y

el 9 de marzo pasados. Hay que agradecer a los

técnicos del Archivo Municipal de Alicante que entre

las 35 fotografías seleccionadas para los paneles de la muestra (de las 938 imágenes que componen el legado del Sr. Ramos), una de ellas, correspondiera

a una rogativa con el Stmo. Cristo de la Paz. Ade-

más, esta misma fotografía aparece reproducida en el magnífico catálogo de la exposición editado al efecto por el Ayuntamiento de Alicante.

Igualmente agradecemos a la A.C. Lloixa su in- terés en dar a conocer la historia del Stmo. Cristo, ofreciéndonos las páginas de su Boletín Cultural para compartir con todos los santjoaners y devo- tos del Cristo, el trabajo que hemos elaborado tras examinar y estudiar estas fotografías.

La colección Ramos Martín y las fotografías del Santísimo Cristo.

Ramos Martín y las fotografías del Santísimo Cristo. El Doctor Francisco Ramos Martín Las fotografías a

El Doctor Francisco Ramos Martín

Las fotografías a las que nos re- ferimos forman parte del legado de Francisco Ra- mos Martín, una de las colecciones fotográficas del Archivo Municipal alicantino, que fue donada al Ayunta- miento de la capi- tal, en 2012, por su nieta Natasha Ramos. El estu- dio que sobre este legado ha realiza- do Susana Llorens Ortuño, archivera municipal de Ali-

cante, nos acerca

a la personalidad del autor de las imágenes y a las características de la propia colección.

De su autor nos dice que “vivió en Alicante, des-

) fue

médico de profesión, ejerció sus servicios en la Casa de Socorro, abrió consulta particular y com- paginó su vocación sanitaria con su afición por la fotografía”. La colección fotográfica, cronológica- mente, abarca desde 1898 hasta 1930 y “está formada por setecientos cuarenta y ocho vi-

de 1880 hasta su fallecimiento en 1930 (

cuarenta y ocho vi- de 1880 hasta su fallecimiento en 1930 ( On puc aconseguir el

On puc aconseguir el Butlletí LLOIXA? Entra a www.aclloixa.blogspot.com

¿Dónde puedo conseguir el Boletín LLOIXA? Entra en www.aclloixa.blogspot.com

Entra a www.aclloixa.blogspot.com ¿Dónde puedo conseguir el Boletín LLOIXA? Entra en www.aclloixa.blogspot.com
Entra a www.aclloixa.blogspot.com ¿Dónde puedo conseguir el Boletín LLOIXA? Entra en www.aclloixa.blogspot.com
Entra a www.aclloixa.blogspot.com ¿Dónde puedo conseguir el Boletín LLOIXA? Entra en www.aclloixa.blogspot.com

HISTORIA DE SANT JOAN

HISTORIA DE SANT JOAN drios estereostópicos y ciento noventa foto- grafías en papel que se encuentran

drios estereostópicos y ciento noventa foto- grafías en papel que se encuentran en un ál- bum fechado” (Llorens, 2013, pp. 6 – 8). Para la archivera alicantina estamos ante una colección muy interesante, pues las imágenes describen con gran realismo escenas de la vida cotidiana y

aspectos urbanos del Alicante de finales del siglo

XIX y primeras décadas del XX.

Una selección de imágenes de la colección pue-

de contemplarse en la web http://alicante.es/

cultura/, accediendo a “Archivo Municipal”, dentro de éste a “Fondos gráficos” y finalmente haciendo clic en “Francisco Ramos Martín”. Las fotografías dedicadas a las rogativas están alojadas en la pá- gina 42. La información que allí se nos ofrece, a partir de la descripción que el autor de las imáge- nes escribió en su día, es la siguiente:

[Fotografía nº 1] “Rogativas en la Santa Faz. Descripción: Público y peregrinos. Año: 1913”

[Fotografía nº 2] “Rogativas en San Juan. Descripción: Procesión por la Huerta. Año: 1913. Tema: FIESTAS”

[Fotografía nº 3] “Rogativas en Santa Faz. Descripción: Junto al Monasterio de la Santa Faz. Año: 1913. Tema: FIESTAS”

Aunque las fotografías no están numeradas, en este artículo y para facilitar su identificación a lo largo del texto, nos referiremos a ellas como fo- tografía nº 1, 2 y 3.

De las tres, la nº 1 es la que formó parte de la

exposición “Alicante 1898 – 1930” y del catálogo editado al efecto. Dentro de esta publicación, la fotografía está identificada con el nº 27 y aparece reproducida con gran calidad en la pág. 41, junto

a un comentario de la archivera Susana Llorens.

A partir de los datos anteriores, hemos estudia- do las tres fotografías con el fin de aproximarnos al contexto en que fueron tomadas. Dado que de las tres, únicamente en la nº 1 y 3 aparece con nitidez el Stmo. Cristo, en este artículo nos ocu- paremos de estas dos.

Contexto geográfico: ¿dónde se tomaron las fotografías?

Una vez conocida la existencia de las imágenes

y a los pocos días de haber podido contemplar la

exposición, acudí junto a mi amigo Carlos Ramos al camino de Lloixa. Si la rogativa con el Stmo.

Cristo, tal como se apreciaba en la fotografía nº 3, tuvo como destino el Monasterio de la Santa Faz, probablemente habría recorrido este camino, por

ser el tradicional para estos traslados desde que

en 1489, mosén Pedro Mena, organizara la famo- sa rogativa que dio lugar al milagro de la Lágrima de la Santa Faz. Es sabido que a partir de esta

fecha, las visitas al Monasterio, tanto de la Virgen de Loreto como del Cristo de la Paz, han seguido este itinerario.

En esta ocasión, hicimos el camino a la inversa, desde Santa Faz a Sant Joan. Al poco, vimos cla- ramente donde había sido tomada la fotografía nº

1: frente a la puerta de acceso a la Finca Villós (el de Vellós, en el argot de la huerta), cuya portala- da aparece en la parte superior izquierda, mien- tras que la casa lo hace en el centro de la imagen. Actualmente el talud de la izquierda se ha trans- formado en un muro de hormigón con seto y en

la parte derecha se ha levantado alguna construc-

ción y ha crecido otro seto de ciprés. El fotógrafo,

la sombra del cual se adivina en la parte inferior

izquierda, dirigió su objetivo hacia levante, de- jando el sol tras de sí. Precisamente, por la po- sición del sol podemos deducir que la fotografía fue tomada por la tarde. Entre los cultivos, olivos

y garroferos parecen predominar, observándose

también el ramaje desnudo de algún almendro y una palmera joven plantada junto a la casa.

almendro y una palmera joven plantada junto a la casa. Comparativa en detalle de la foto
almendro y una palmera joven plantada junto a la casa. Comparativa en detalle de la foto

Comparativa en detalle de la foto nº1 y de la portalada de acceso a Villós en la actualidad

En cuanto a la fotografía nº 3 fue tomada junto al Monasterio de la Santa Faz, en la calle mayor del caserío, momentos antes de penetrar la roga- tiva en el templo verónico. La pared de la iglesia

está tal

mos, si bien en lo alto se

cual

hoy la

ve-

CONTINUA EN PAG.8

CONTINUA EN PAG.8

mos, si bien en lo alto se cual hoy la ve- CONTINUA EN PAG.8 correu: aclloixa@hotmail.com

FOTO 1: La rogativa pasa por delante de la finca Villós. Se aprecia la portalada de en- trada y al fondo la casa con su torreta. En detalle la ima- gen del Santísimo Cristo de la Paz (Foto extraída de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco Ramos Martín’)

Cristo de la Paz (Foto extraída de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco
Cristo de la Paz (Foto extraída de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco
Cristo de la Paz (Foto extraída de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco
FOTO 2 (debajo): Parti- cipantes en la rogativa por la Huerta. Foto 3(arriba): La ro-

FOTO 2 (debajo): Parti- cipantes en la rogativa por la Huerta.

Foto 3(arriba): La ro- gativa pasando por la calle Mayor de Santa Faz, junto al Monasterio.

Ambas fotos extraídas de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco Ramos Martín’)

al Monasterio. Ambas fotos extraídas de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco Ramos
al Monasterio. Ambas fotos extraídas de la obra ‘Alicante 1898 - 1930. Fotografías de Francisco Ramos

HISTORIA DE SANT JOAN

8

VIENE DE LA PAG. 5

VIENE DE LA PAG. 5

observa

una

campana

conventual,

actualmente

desaparecida. Los rayos del sol entran en la ca- lle desde la plaza, iluminando los contrafuertes del monasterio y a las personas situadas en la parte inferior derecha de la imagen.

Marco temporal y contexto histórico: la se- quía de 1913.

La rogativa que fotografió el doctor Ramos Mar- tín, ¿cuándo y por qué se celebró? 1913 fue un año de mucha sequía en Alicante, tanta que a media- dos de febrero un grupo de labradores de la huerta había solicitado formalmente sacar en rogativa la reliquia de la Santa Faz. La prensa de la época se hizo eco de la falta de agua y en los periódicos de corte progresista se ironizaba a cerca de la eficacia de las rogativas.

se ironizaba a cerca de la eficacia de las rogativas. Noticia aparecida en el “El Luchador”

Noticia aparecida en el “El Luchador” el 12 de febrero de 1913

De la rogativa con la Santa Faz, celebrada el do- mingo 2 de marzo, existe abundante información, tanto

en la prensa (“Dia- rio de Alicante” y “El Luchador”, del 3 y 4 de marzo,

respectivamen-

te), como en la bibliografía sobre la Santa Faz. Sa- bemos que duran- te la misma se re- gistraron algunos incidentes, al pre- tender un grupo de devotos que la Reliquia visitara la ciudad de Alicante, en contra del itine-

rario previsto para esa ocasión (Cutillas 2003, tomo I, pp. 111-114). Y también conocemos que pasó por nuestro pueblo “por sequía extremada y con el protocolo apropia- do a estas ocasiones, visitó la Santa Faz, la Villa

de San Juan, cuyos vecinos, en crecido número y singular devoción, acompañaron su venerada Reli- quia” (Sala, 1989, p. 38).

En cuanto a la rogativa con el Cristo, la informa- ción es más escasa. Afortunadamente y tras ardua búsqueda entre los periódicos de la época, dimos con un par de croniquillas publicadas en la edición del periódico católico “La voz de Alicante” del lu- nes 10 de febrero de 1913. La pista, sin embargo, nos la proporcionó un artículo de Antonio Martínez titulado “El problema de la sequía”, publicado en “El Luchador”, en su edición del 12 de febrero. En cualquier caso, la rogativa se celebró el domingo 9 de febrero de 1913.

La primera de las crónicas está firmada por Ál- varez Sereix. Lleva por título “En la Huerta. Im- presiones”. Dice así: “Eran las cinco y media de la tarde de ayer domingo, el tranvía que me conduce para en San Juan y descubro una gran muchedum- bre que entona fervorosamente cánticos religiosos, guiada por varios sacerdotes y agrupada alrededor del venerado Cristo, al que sacaron en rogativa. ¿Qué piden? ¿Qué solicitan del cielo? Piden que se compadezca de ellos, pobres labradores, y le man- de lluvia bienhechora”.

La segunda, suscrita por “A. Ortega”, se titula

“Minuta”. Esta crónica, una vez limpia de hojarasca, es interesante desde el punto de vista costumbris- ta. “Una muchedumbre inmensa, todo el vecindario

de esta huerta (

de su amadísimo Cristo de la Paz en demanda de la benéfica lluvia…” El autor describe así el orden de la rogativa: “Abría la marcha un enjambre de niños con lienzos que ostentaban la Faz Augusta del

Redentor, elevando al cielo sus vocecitas infantiles, pidiendo Misericordia. ¡Misericordia, Señor! ¡Bona

) una mul-

titud enorme de hombres y mujeres, sin distinción de clases ni jerarquías”. Y destaca el lugar central que ocupa la imagen y el respeto que despierta a su paso: “Y en el centro de aquella multitud, la ido- latrada imagen bajo palio, escoltada por su guardia de honor, el clero… La presencia Augusta del Stmo. Cristo abatía las cabezas con respetuoso temor y una llamarada de fe animaba los corazones. De vez en cuando rompían el silencio voces plañideras en- tonando el melancólico ¡Perdón, oh Dios mío!”. Al autor, finalmente, le llama la atención la sencillez del acto: “…que se verificaba sin artificio ni pompas en pleno campo, bajo un sol de fuego.”

plucha, Señor!” Tras los niños seguía “(

acudió consternada a los pies

)

Escenografía de la rogativa.

Desde la óptica del investigador local, estas fo- tografías son importantes al permitirnos visualizar algo que, hasta la fecha, únicamente conocíamos por descripciones literarias. Nunca antes habíamos

visto una fotografía de una rogativa con la primitiva imagen del Cristo. En las imágenes del doctor Ra- mos, se observan elementos de cuya existencia sa- bíamos por una descripción referida a la participa- ción de la imagen del Cristo en la antigua procesión del Viernes Santo: “Bajo un alto y severo palio de damasco rojo, precedida de dos artísticos faroles y

a su paso, ante el más

llevada por un sacerdote (

absoluto silencio, se doblaban las rodillas, y las ple- garias brotaban espontáneas” (Sala, 1988, p. 59).

)

La descripción del citado autor se refería a la procesión del Viernes Santo, pero es evidente, a la vista de las fotografías que comentamos, que cuando el Cristo salía en rogativa lo hacía de igual forma, pues en las imágenes del doctor Ramos se aprecian los faroles y el alto palio de color oscuro y cuatro varas, que portan hombres ataviados con blusón huertano. La imagen es portada por

ataviados con blusón huertano. La imagen es portada por Envia’ns fotografies antigues de Sant Joan i

Envia’ns fotografies antigues de Sant Joan i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a aclloixa@hotmail.com

i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a
i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a
i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a
i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a

HISTORIA DE SANT JOAN

el preste, al que acompañan diacono y subdiá- cono, ambos tocados de bonete y todos ellos revestidos con ornamentos litúrgicos. El Cristo porta su característica capa, si bien no es posible precisar su color, aunque se aprecia claramente que es una capa sencilla, sin bordados. De los extremos de la cruz, cuelgan sendos cordones que terminan en va- rias borlas. Junto a la imagen se distingue también la presencia de algún sacerdote tocado de bonete y con sotana. Unos metros más adelante, marcha un fraile con hábito oscuro.

metros más adelante, marcha un fraile con hábito oscuro. En cuanto a la actitud de los

En cuanto a la actitud de los participantes, tan- to en la fotografía nº 1 como en la nº 3, se apre- cian gestos que denotan respeto y veneración por la imagen: los hombres que van delante o junto a ella se descubren la cabeza y en la fotografía nº 3, a la izquierda de la fotografía, unas personas se arrodi- llan al paso del Stmo. Cristo.

Otros detalles que se aprecian, son las cañas o bastones que portan algunos de los asistentes. El de un niño está rematado con una crucecita. No se aprecia un especial protocolo u orden en los partici- pantes (más bien lo contrario), hombres, mujeres y también algunos niños caminan juntos. No obstante, en la fotografía nº 1, vemos que delante de la ima- gen marchan un grupo de mujeres jóvenes ataviadas con una especie de toquilla blanca, sin que podamos precisar si ello responde a un protocolo determinado, o es fruto de una simple casualidad. En la fotografía nº 3, gran parte de los asistentes parecen haberse quedado detrás de la imagen, como queriendo que ésta encabece la rogativa. Por lo demás, la mayoría de mujeres visten de oscuro y muchas cubren su ca- beza con pañuelos negros o mantillas. Entre los hom- bres, los hay que aparecen muy bien vestidos, con camisa blanca y chaqueta (la rogativa se celebraría en domingo), mientras que otros visten el tradicional blusón huertano y alpargatas.

Se trata de unas interesantes fotografías, con mucha fuerza expresiva, que reflejan el ambiente en el que se celebraban las rogativas pro-pluvia a principios del pasado siglo y transmiten la devoción que nuestros antepasados sentían por la imagen del Stmo Cristo. Bona pluja, Senyor, Misericòrdia! Que buena falta nos hace…

La investigación sobre el Stmo. Cristo requiere del estudio de nuevas fuentes históricas y también de la revisión crítica de muchos de los trabajos publica- dos. No es posible seguir dando por buenas algunas afirmaciones que, por ejemplo, sitúan la aparición de la imagen del Cristo “en los albores del siglo XV ó XIV”, como recientemente afirmó un miembro de la comisión del 75 aniversario en un programa de la emisora de radio local. Con los datos que actual- mente conocemos, dicha afirmación carece de todo fundamento. La conmemoración del 75 aniversario de la llegada de la nueva imagen del Stmo. Cris- to debiera servir para arrojar algo de luz sobre la historia de la imagen, y no seguir emborronando la misma con leyendas y afirmaciones carentes de la más mínima base histórica. La investigación es un trabajo arduo, que requiere de mucha paciencia. Dar con el dato anhelado, suele resultar, las más de las veces, complicado. Pero lo importante es perse- verar y trabajar con rigor y prudencia. De lo contra- rio, corremos el riesgo de difundir datos que no son ciertos, con el consiguiente efecto sobre quienes los lean, vean o escuchen.

BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN:

Ayuntamiento de Alicante. Archivo Munici- pal: http://alicante.es/archivo

Biblioteca virtual de prensa histórica: http:// prensahistorica.mcu.es

CUTILLAS BERNAL, Enrique (2003): ‘Crónica de la Muy Ilustre Ciudad de Alicante’.

Instituto Alicantino de Cultura “Juan Gil - Al- bert”: Hemeroteca

SALA SEVA, Federico (1988): ‘El vivir de un pueblo. San Juan de Alicante ayer y hoy’.

SALA SEVA, Federico (1989) ‘La villa de San Juan y la Santa Faz’.

VV.AA. (2013): ‘Alicante 1898 - 1930. Fotogra- fías de Francisco Ramos Martín’. Archivo Municipal de Alicante.

Francisco Ramos Martín’ . Archivo Municipal de Alicante. bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 176. Setembre de

bloc: www.aclloixa.blogspot.com

Ramos Martín’ . Archivo Municipal de Alicante. bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 176. Setembre de 2014 9
Ramos Martín’ . Archivo Municipal de Alicante. bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 176. Setembre de 2014 9

LLOIXA 176. Setembre de 2014

9

Orígenes de los desfiles de carrozas en las fiestas del Cristo

Francisco J. Ramón Martínez

COLABORACIONES

10

Uno de los actos más esperados en nuestras fiestas mayores es, sin duda, la cabalgata de ca- rrozas, que se celebra el día dieciséis de septiem- bre. Es todo un espectáculo, de colores, luces y bailes, para el que nuestra Rambla, no solamente se engalana, sino que recibe un ingente número de espectadores, algunos santjoaners, pero otros muchos, venidos de fuera (ya en 1927 el perió- dico El Correo, se hacía eco de la gran cantidad de gente, que ya entonces, venía a nuestra villa con motivo de nuestras fiestas). Efectivamente, bien podemos decir que esta cabalgata, tiene un interés similar al de otras de poblaciones vecinas, aunque difieran en el tipo de desfile.

Pero,¿para llegar hasta aquí, cuánto tiempo y avatares han tenido que sufrir nuestras fiestas? Narrada por D. Federico Sala i Seva, en su libro (libro recomendado por LLOIXA en diciembre de 2008) “El vivir de un pueblo. San Juan de Alicante ayer y hoy”, la primera referencia que tenemos de esta cabalgata, data de 1924. Ahora bien, no podemos en ningún caso decir que fuera la pri- mera vez que se realizara, porque en realidad, lo único que nos consta es que se hace aquel año, pero no sabemos a ciencia cierta si pudo haber algún otro precedente.

Sí que resulta muy curioso, que en aquel año

y durante las fiestas del Cristo, no solo se hiciera una cabalgata, sino que fueron dos, en diferentes

días y en formatos igualmente distintos.

D. Federico, nos dice que “En la noche del 13 de septiembre y partiendo de Benimagrell, se celebró una vistosa cabalgata, con centenares de partici- pantes y carrozas para los Reyes moro y cristia- no”. Y por otra parte, más adelante narra que “… Por primera vez y por fortuna en años sucesivos, en la tarde del último día (17 de septiembre) tuvo lugar en la Plaza del Mercado (posterior plaza de Maissonave) y calles adyacentes, el desfile de cin- co carrozas, bombardeadas por el público con flo- res y serpentinas, recorriendo repetidas veces El Real de la Feria”.

Nos llama la atención de que se refiera a la pri- mera cabalgata, como una especie de dedicato- ria hacia un bando moro y otro cristiano con sus reyes, tal como se hace en la actualidad, en la vecina Mutxamel, en sus fiestas de moros y cris- tianos. ¿Quizá no estaba muy consolidado el tipo de fiesta que se quería organizar? De cual- quier forma, esto lo dice D. Federico Sala, pero no tenemos ninguna otra constancia documental, pero en 1930, sí podemos decir que disponemos de un documento como es el libro de fiestas de aquel año y podemos argumentar que se vuelve

a celebrar el mismo desfile el día 13. Esto, nos

llamó la atención y pensamos que cabía recabar información. Ante esto, ¿qué mejor que alguien que de alguna manera hubiera vivido esa época? Por ello, nos dirigimos a visitar a nuestro amigo y colaborador Rafael Orts quien efectivamente, nos confirmó que su madre le había contado que se hacía una especie de entrada de moros y cristia- nos a la que por lo visto, venían festeros de locali- dades vecinas ataviados con las indumentarias de ambos bandos, a participar en este desfile.

de ambos bandos, a participar en este desfile. Batalla de flores en Valencia. Cuadro de E.

Batalla de flores en Valencia. Cuadro de E. Freijo Gutiérrez

Pero entre las fechas de 1924 y 1930, dispo- nemos de la pequeña crónica periodística del No- ticiero del Lunes de fecha 20 de septiembre de

1926, en donde se habla de una batalla de flo- res que la sitúa esta vez, en la recién estrenada calle Bermúdez de Castro (actual Rambla), pero aquella primera cabalgata de moros y cristianos no aparecería. Nuevamente, en los años 1927

y 1928, las crónicas festivas del periódico El Co-

rreo, continúan haciendo mención a dicha batalla de flores, para el primer año sin fecha ni lugar,

y en el segundo, llamándole batalla de confeti y

serpentinas (nótese el cambio de nombre), lo si- túa ya en el día 16 y anuncia tres premios a las carrozas mejor adornadas, peo no hacen ninguna alusión al hipotético desfile de moros y cristianos. Para el año siguiente, tenemos ya un documento mucho más ilustrativo, como es el programa de fiestas de 1929, en el que este primer desfile del día 13, no aparece al igual que sucedía los tres años anteriores. Todo esto, no quiere decir que

efectivamente no se realizara en 1925 o incluso en años anteriores a 1924. Simplemente a fuer de ser fieles con los hechos de los que tenemos cons- tancia, solamente podemos decir que se realizó este desfile en el año antes mencionado.

Pero por lo que respecta a los precedentes de nuestro actual desfile de carrozas, igualmente po- demos decir que si bien en aquel 1924 se reali- za un desfile de carrozas, a modo de batalla de flores, imaginamos que de forma similar a las que se realizan en Valencia, en los programas

similar a las que se realizan en Valencia, en los programas Para recibir LLOIXA en PDF

Para recibir LLOIXA en PDF en tu mail envía “SUSCRIPCIÓN” a nuestro correo Per a rebre LLOIXA en PDF al teu mail, envia “SUSCRIPCIÓ” al nostre correu

envía “SUSCRIPCIÓN” a nuestro correo Per a rebre LLOIXA en PDF al teu mail, envia “SUSCRIPCIÓ”
envía “SUSCRIPCIÓN” a nuestro correo Per a rebre LLOIXA en PDF al teu mail, envia “SUSCRIPCIÓ”
envía “SUSCRIPCIÓN” a nuestro correo Per a rebre LLOIXA en PDF al teu mail, envia “SUSCRIPCIÓ”

de fiestas de 1926 a 1929, a diferencia del desfile de moros y cristianos, éste, si ve- mos que sigue realizándose. En concreto en el programa festero de 1929, habla de que a las seis de la tarde del día 16, habría una batalla de flores, confetis y serpentinas en la plaza de Maissonave y Comte. Seva, terminando con un gran desfile por el Paseo de Bermúdez de Castro (posterior Avda. de la Rambla), amenizando el acto la banda de Música La Paz. Además, vemos que tanto en 1928 como en 1930, se añade un aliciente a este desfile, como son los premios a las mejores carrozas.

este desfile, como son los premios a las mejores carrozas. Carroza de las fiestas de 1954
este desfile, como son los premios a las mejores carrozas. Carroza de las fiestas de 1954

Carroza de las fiestas de 1954 (Foto: Isabel Rodríguez Lezama)

No tenemos más constancia de fiestas hasta 1939, fecha de la que disponemos del boletín festero de aquel año y donde podemos apreciar

que el día 13 se realiza una gran cabalgata, pero no dice si es de carrozas o de moros y cristianos

o similar, aunque a juzgar por lo que nos contó

nuestro amigo y colaborador Rafael Orts y lo que nos dice D. Federico Sala en su libro, debía de ser de las primeras. Sin embargo, tenemos un elemento discordante en el año 1947, en que el día 16, se celebra un desfile de carrozas y com- parsas, con premios a los mejores en las dos modalidades. Serán las fiestas de 1948, las que nos dejan (al menos fehacientemente, a juzgar por el libro festero) la estructura definitiva de este acto. Desde este año, sabemos con certe- za, que hay un desfile de carrozas, que se cele- bra el día 16, que se entregan tres premios en metálico y que se realiza en la Avda de la Rambla (o de José Antonio, como se llamó hasta el 30 de junio de 1983). Desde aquel año de mediados

de siglo XX, bien podemos decir que este desfile de carrozas, se viene haciendo de forma tradi- cional, aunque por otro lado hemos de tener en cuenta los precedentes, nada desdeñables y de igual manera, otros desfiles que aunque poda- mos pensar que son igualmente de carrozas, no tenemos la seguridad absoluta. Por último, para terminar, me gustaría dejar una pregunta en el aire, difícil de contestar, pues no hay documen- tación ¿Con lo que hemos visto, podríamos decir que podrían haberse celebrado con anterioridad

a 1924 desfiles de moros y cristianos en honor a nuestro Cristo de la Paz?

de moros y cristianos en honor a nuestro Cristo de la Paz? Carroza de las fiestas

Carroza de las fiestas de 1952 (Foto: Isabel Rodríguez Lezama)

¿Deseas conseguir números atrasados de LLOIXA?

Sabemos que son muchos los que se guardan nuestros boletines desde aquel lejano número 0 de 1981 y se los encuadernan para tenerlos bien conservados.

En la sede de LLOIXA (Antigua Biblioteca de la Casa de Cultura) disponemos todavía de ejem- plares de muchos boletines de la época 1981- 2003, previa a la publicación del número 101 con el que se dio inicio esta etapa. Además en nuestro blog es posible descargar en PDF todos los ejemplares desde el mencionado número 101 de octubre de 2007. Si os falta algún número atrasado no dudéis en pedírnoslo.

Por lo que respecta a los boletines comprendi- dos entre el número 0 (junio 1981) y 100 (pri- mavera 2003) los tenéis en descarga directa desde la web de la Biblioteca Municipal.

La colección completa es consultable tanto en la mencionada Biblioteca como en el Archivo Mu- nicipal. La colección perteneciente a esta asocia- ción es consultable en la sede, previa solicitud.

NÚM 162 Lloixa ABR 13 ANY BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN XXXII 1 Foto: Fernando
NÚM
162
Lloixa
ABR
13
ANY
BUTLLETÍ CULTURAL DE SANT JOAN
XXXII
1
Foto: Fernando Martínez
9
8
1
COLABORACIONES

correu: aclloixa@hotmail.com

LLOIXA 176. Septiembre de 2014 11

1 Foto: Fernando Martínez 9 8 1 COLABORACIONES correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 176. Septiembre de 2014 1
1 Foto: Fernando Martínez 9 8 1 COLABORACIONES correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 176. Septiembre de 2014 1

Una aproximació a les “Festes del Cristo” de l’any 1939

Carlos Ramos Pastor

HISTORIA LIBRO DEL DE SANT MES JOAN

12

Enguany, 2014, fa 75 anys de la fi de la guerra civil espanyola. Una data històrica que no pot pas- sar desapercebuda per a ningú. Per a les nostres festes del Cristo l´any 1939 va suposar la recu- peració dels trets tradicionals de la festa, alterats durant la guerra,i bé es clar, amb l´afegit de la nova conjuntura franquista de postguerra.

Abans de parlar de les festes de l´anomenat “Any de la Victòria” pels guanyadors de la guerra, hem de preguntar-nos qual seria l´esperit del po- ble davant d´aquelles festes. Segons ens han con- tat, durant la guerra, Sant Joan va ser un reducte de pau i tranquil.litat (relativa) enmig de la bar- bàrie que es va apoderar de tot l´Estat. Això va fer que a l´acabament del conflicte armat continuara eixe esperit de germanor, si bé és clar, no tot seria tan bonic com ho pinten i per a alguns santjoa- ners va començar una repressió, que si bé, no li va costar la vida a ningú al poble (que sapiguem),

si que va fer la vida molt més dura a moltes per-

sones. També van ser molts els santjoaners que van perdre la vida fora del poble i patir els horrors durant la guerra, i eixe record emborronaria in- dubtablement l´esperit festiu de la majoria. Però per a molts seria el moment també de recuperar una mica l´alegria i evadir-se enmig d´aquella si- tuació insostenible de fam, pena i por. A més per

a les noves autoritats i forces civils i militars, la celebració de les festes podia ser un bon moment de propaganda i exhibició amb el recolzament de l´Església.

A l´altura de setembre, el poble ja s´havia re- cuperat prou dels danys materials de la guerra, que havien sigut pocs i l´esglèsia s´havia restau- rat encara que faltaven molts elements de culte, tres de les campanes, i quasi totes les imatges, inclosa la del Crist, fet que obligaria a improvisar una solució com veurem posteriorment.

Els preparatius segons els documents de l´Arxiu Municipal (AMSJA)

Com van ser els preparatius? Al nostre Arxiu Municipal trobem alguns documents respecte a l´organització de les festes d´eixe any. Consul- tant el llibre de la Comissió Gestora trobem que l´ajuntament de Sant Joan, reunit en sessió el dia 30 d´agost de 1939 i, entre d´altres punts, apro- vava el pressupost per a les festes pròximes. “ a propuesta del alcalde D. Agustín Pastor Orts, se acordó contribuir con 500 pesetas a los festejos que siguiendo tradicional costumbre han de cele- brarse en el próximo mes de septiembre en honor al Santísimo Cristo de la Paz.”

També trobem a l´Arxiu alguns oficis de corres- pondència amb les autoritats superiors, bé convi-

- pondència amb les autoritats superiors, bé convi - dant-les als actes o bé sol.licitant algun

dant-les als actes o bé sol.licitant algun benefici. Per exemple, hem trobat la invitació de l´Alcalde, efectuada el dia 13, al Governador Civil i el Cap Provincial de FET y las JONS a vindre a les festes

que con su presencia honre el acto

de la prosesión (sic).” o també, com podeu vore en la foto de dalt, una petició de l´alcalde al Go- vernador militar, cursada el dia 14, sol.licitant que

a bien autorizar al Sr. Capitán de la Com-

pañía E.C.3, que se halla en ésta para que nos preste dos de sus camiones, con objeto de trasla- dar desde Elda a esta Villa y regreso, a la Banda de Música Santa Secilia. (sic)” També vam trobar

un ofici del Governador Civil del dia 16, denegant

por estar prohibido

la petició de celebrar un rifa “ por la superioridad ”

esperando “

tenga “

Podem imaginar la “categoria” de la processó amb l´assistència del Governador, el viatget de la banda de música des d´Elda en camió i el “xasco” que s´enduria més d´un al quedar-se sense poder fer la rifa.

El programa d´actes al llibret de festes.

Malgrat la situació econòmica, es va elaborar un programa festiu molt intents i variat des del dia 12 fins al 17, és a dir, quatre dies del Cristo. Grà- cies a la conservació del llibret de 1939, imprès a “Imprenta y papelería Vicente Bañón” d´Alacant, podem apropar-nos al programa d´actes. A la portada del llibret per cert, figurava l´antiga imat- ge del Crist despareguda l´any 1936 i la llegenda “Programa de los Solemnes y extraordinarios festejos que en honor al Santísimo Cristo de la

festejos que en honor al Santísimo Cristo de la Envia’ns les teues col.laboracions incloent les teues

Envia’ns les teues col.laboracions incloent les teues dades a aclloixa@hotmail.com Envíanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com

les teues dades a aclloixa@hotmail.com Envíanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com
les teues dades a aclloixa@hotmail.com Envíanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com

HISTORIA LIBRO DE DEL SANT MES JOAN

HISTORIA LIBRO DE DEL SANT MES JOAN Paz, han El programa a més es completava amb
Paz, han El programa a més es completava amb una

Paz, han

El programa a més es completava amb una

de cele-

sèrie de notes o avisos que tractaven de la de-

brarse

 

du-

coració dels carrers, concurs de façanes, servici

rante los días

especial de la companyia general de tramvies i

12

al

17

de

l´empresa d´autobusos Sánchez i els menjars

Septiembre

extraordinaris de l´Auxili Social, per a xiquets i

1939.”

 

Allò

pobres de la localitat.

de “extraor-

d i n a r i o s ”

Com veiem, un guió d´actes molt complet que

s u p o s e m

per a res sembla el d´un poble que acaba de pa-

obeïsca

a

la

tir una guerra civil.

recuperació

de les festes tradicionals.

Les festes segons l´article “Nobleza Obli- ga” de Manuel Sánchez Buades

Dalt

de

tot

llegim

“Villa

Un document que no podem deixar de ban-

de San Juan

da és l´article “Nobleza Obliga” de Manuel Sán-

de Alicante”

chez Buades, escrit prou anys després de 1939

en agraïment a l´homenatge que la Comisió de festes li va tributar pels seus nombrosos anys de col.laboració a les festes. A l´article comenta al- gunes dades sobre l´organització de les festes de l´any 1939 a les que ell va participar amb molt bon record. “recién terminada nuestra guerra ci- vil y siendo apenas un muchacho de 20 años fui requerido por nuestro siempre recordado D. Paco Sala (cura entonces del pueblo) (…) para que le ayudase en la preparación de aquellas fiestas”. Sánchez Buades recorda que el punt de partida no era gens fácil: “todo hubo de improvisarse, pues hasta tuvo que pedirse una imagen de Cristo en la cruz, para poder celebrar la procesión, porque ni imagen teníamos”. No obstant, pareix ser que les festes van ser tot un èxit segons es desprén de les seues paraules: “¡y que procesión aquella!, ¡y que fiestas se armaron!, ¡y que cabalgata se organizó! Nunca tal hubo, que diría el clásico”. Respecte a la cavalcada que hem vist anunciada al programa d´actes, ens detalla algunes dades interessants com la representació d´un harem oriental, “todo un poema difícil de superar” amb la participació del famós Tio Lluís el Ferrer “con sus luengas y venerables barbas blancas naturales”, dos eunucs representats per “Moreno de Cotella” y “Gari el Barbero” i els hurís, “¡y vaya huríes!”, de les quals no vol donar noms a l´article “por si se enfadan conmigo, porque hoy son todas ellas, unas respe- tables mamás…y alguna de ellas, una respetable abuelita.”

També ens dona els noms dels que anome- na “pioneros de las fiestas” com Rafael Sánchez Sogorb, Basilio Sala Ortolá, Manuel Sala Bae- za, Francisco Mira Soler, Juan Carrillo Baldaquí al que es refereix com “el eterno depositario y ‘Alma Máter’ de casi todas las primeras comisio- nes”. Finalment dona a entendre que falten molts noms més encara per mentar de “tantos otros ya desaparecidos, así como muchos más que toda- vía ‘vegetan’ en este mundo de picardías, porque puede asegurarse que en aquella ocasión colabo- ró el pueblo entero”.

La sensació tan positiva que ens dona Ma-

pueblo entero”. La sensació tan positiva que ens dona Ma- i “Año de la Victoria” ,

i “Año de la

Victoria”, i als costats de la imatge del Crist, “Saludo a Fran-

co” i “¡Arriba España!” No hi trobem salutacions d´autoritats ni publicitat d´establiments comer- cials.

Segons el programa de festes, els actes co- mençarien el dia 12 amb un passacarrer i les dances “al estilo del país”, que donarien pas a la tradicional Alborada. Després d´alguns anys la imatge del Crist (el seu substitut ocasional) seria descoberta a la capella al començament de la vespra de la seua festa.

El dia 13 començaria amb campanes (campana, perque en realitat només quedava una) i músi- ca i el actes destacats del dia serien les carreres de cavalls, els “maitines” i una gran cavalcada, concloent la nit amb la revetla. El Dia del Cris- to la Missa Major del maestro Sempere “a gran

orquesta”, estaria presidida pel prevere Antonio Hidalgo, canonge de Taraçona i seria seguit d´un concert a l´atri del temple. A les tres de la vespra- da estaven programades algunes diversions popu- lars com carreres i canterella, a més d´una paella,

i per la vesprada concert de la banda de música de

la ciutat i la processó. Per la nit hem de destacar un interessant concurs de ‘peinados’ i el tradicio- nal Castell d´aquest dia. El dia 15 atorgaria gran importància a la banda Santa Cecilia de Elda que s´encarregaria d´ameniçar amb cercaviles i con- certs i el poble escoltaria fervorosament la missa de Perossi i gaudiria de la cucanya, el concurs de mantons de Manila i el segon Castell de focs artifi-

cials. El dia 16 Diana, missa i carrera de bicicletes com a preludi de la Revetla i la Kermes i tómbola al pati del col.legi “Cristo de la Paz”, abans del tercer Castell de focs. Finalment, el dia 17, des- prés de la missa de les nou, havia programat a les onze, un “desfile de Milicias de FET y de las JONS”, acte que s´enduria segurament el prota- gonisme d´aquest dia. Ja per la vesprada “Carrera de Cintas”, i ja a la nit “Gran retreta” amb música

i concurs de disfresses, acabant els actes del dia i les festes amb la “Traca final”.

bloc: www.aclloixa.blogspot.com

actes del dia i les festes amb la “Traca final”. bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 176. Setembre de
actes del dia i les festes amb la “Traca final”. bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 176. Setembre de

LLOIXA 176. Setembre de 2014

13

HISTORIA LIBRO DEL DE SANT MES JOAN

14

nuel Sánchez Buades ens fa imaginar unes fes- tes on tot el poble tractava de superar la crisi de la postguerra i tractava de refer-se festivament.

crisi de la postguerra i tractava de refer-se festivament. Francisco Seva Gadea Els actes religio- sos
crisi de la postguerra i tractava de refer-se festivament. Francisco Seva Gadea Els actes religio- sos

Francisco Seva Gadea

Els actes religio- sos segons el ma- nuscrit del sacerdot santjoaner Francisco Seva Gadea.

Un document que ens aporta prou infor- mació dels actes reli- giosos d´aquelles fes- tes és el manuscrit del sacerdot santjoaner, Francisco Seva que de- dica el seu capítol sisé a les festes de l´any

1939. Aquest docu- ment que ja ha estat estudiat parcialment en altres treballs és una obra molt interessant per conèixer alguns episodis de la nostra història, especialment la religiosa durant la guerra i inicis de la posguerra. És a més digne de menció la rica prosa de l´autor, la qual ens recorda a la de finals del segle XIX, i que el franquisme s´encarregaria d´explotar.

Comença parlant de l´alborada i respecte a la imatge escriu que…”providencialmente pudimos conseguir una del museo provincial”, pero que era molt diferent de la imatge tradicional “quedando el inmenso gentío, que (…) se congrego en la iglesia gratamente sorprendidos ante la nueva imagen, que si bien distaba mucho de la antigua represen- taba al mismo Jesucristo y llenaba el vacío del ca- marín…” Recordem que en aquells anys el Cristo només eixia del seu cambril per a la processó, per tant l´alborada del dia 12 i els ‘maitines’ del 13 es celebraven a la capella. També escriu que es va cantar per un nutrit cor l´himne popular del Crist, suposem que es refereix al del mestre Se- nante, que es el mateix que es canta actualment a l´alborada, i que “en todos los semblantes se re- flejaba la intensa emoción del momento solemne”.

Respecte dels Maitins llegim “como de costum- bre al toque de oraciones del 13 de septiembre de 1939, comenzaron los solemnes y tradicionales Maitines”. Els ‘Maitines’, l´acte al cual els sacerdots fills del poble prenien part dels cants mentre la ca- pella s´il.luminava amb esplendorositat van ser re- cuperats igualment eixe any. No obstant, el retor lamenta l´austeritat de la il.luminació d´eixe any “la que en tales circunstancias se pudo improvisar”, l´absència de molts companys sacerdots “que en otro tiempo se congregaban y que de muerte na- tural unos y otros caídos gloriosamente por Dios y por España habían pasado a mejor vida” i la poca instrucció i devoció del poble en les pràctiques pia- doses: “la escasa concurrencia de fieles que poco instruidos, olvidadizos de las tradiciones, e igno- rantes, emborronaban una de las más hermosas

páginas de la historia local”. El retor acaba culpa- bilitzant de la pobra assistència, a la cavalcada que s´havia organitzat eixa mateixa vesprada: “este año sin embargo, parece que tenía más atractivo la organización de una importante cabalgata”. Po- dem observar la critica a les celebracions profanes que segons podem entendre al pensament del sa- cerdot, haurien d´estar sempre supeditades a les religioses. L´autor acaba escribint fervorosament:

“¡Seamos dignos continuadores de las tradiciones de nuestros antepasados, para poder llamarnos con todo orgullo hijos de San Juan y devotos del Stmo. Cristo!”. Del relat podem entreveure la gran predilecció de “D. Paco Seva” pels Maitins i el desig de que estos junt la resta de celebracions en honor al Crist es mantingueren per molts anys. Si l`home alçara el cap i veguera el que va ser dels Maitins….

Pel que fa al Dia del Crist “que es para nosotros la solemnidad de las solemnidades” en paraules del retor, es va celebrar amb gran solemnitat o “a la al- tura de las circunstancias en cuanto a la asistencia, orquesta y sermón”. L´autor ens dona información respecte al celebrant, “D. Manuel Hernández, honda- mente emocionado”; i l´encarregat del sermó: “D. Antonio Hidalgo, elocuente y conmovedor” que amb la pregunta “¿ha pasado algo?” introduïa el seu ser- mó lamentant la persecució de l´esglesia durant la guerra civil, “todo un cúmulo en fin de desdichas, que España no ha cesado aún de llorar”, senten- cia “D. Paco Seva”. Després de la missa ens conta que “se entronizó el Crucifijo en las escuelas, pro- nunciando elocuente plática D. Pedro Mora, párroco de Benalua”. El canonge santjoaner Federico Sala Seva també es fa ressó d´aquesta entronització de la creu a l´escola al seu llibre El vivir de un pueblo, San Juan de Alicante ayer y hoy on ens diu que “tras la Misa mayor, Autoridades e invitados se traslada- ron al Grupo Escolar, entronizándose solemnemen- te el Crucifijo (…) D. Pedro Mora (…) realzó la íntima conexión, que en todo tiempo han tenido la Iglesia y la cultura”. A més, “D. Federico” ens diu que des d´aleshores el col-legi es va anomenar “Santísimo Cristo de la Paz”, nom que encara ostenta, canviant el de Hermenegildo Giner de los Ríos, amb el que l´havia batejat la República l´any 1934.

amb el que l´havia batejat la República l´any 1934. El Grup Escolar ‘Hermenegildo Giner de los

El Grup Escolar ‘Hermenegildo Giner de los Ríos’ al 1934

Pel que fa a esta introducció del Crucifix a les escoles eixe dia, no pensem que va ser una cosa només per a Sant Joan. Es va tractar d´un acte ordenat a mitja Espanya per part de la “Jefatura

acte ordenat a mitja Espanya per part de la “Jefatura Envia’ns fotografies antigues de Sant Joan

Envia’ns fotografies antigues de Sant Joan i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a aclloixa@hotmail.com

i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a
i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a
i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a
i la seua gent a aclloixa@hotmail.com Envíanos fotografías antiguas de Sant Joan y su gente a

LIBRO OBITUARIOS DEL MES

LIBRO OBITUARIOS DEL MES del Servicio Nacional de primera enseñanza”. Al “Boletín oficial del Obispado de

del Servicio Nacional de primera enseñanza”. Al “Boletín oficial del Obispado de Orihuela” de l’1 de setembre de 1939, trobem la reproducció d´una ordre de 27 de juliol del mateix any, que es- tablia que el 14 de setembre a les últimes diócesis alliberades per les tropes franquistes “se celebrará con toda solemnidad posible, el acto de volver a colocar en las aulas escolares el Santo Crucifijo.” El règim reimplantava així l´escola confesional i es- tablia la commemoració anual de l´Exaltació de la Santa Creu a tots el col.legis de l´Estat, com a clara mostra del Nacional-catolicisme que es mantindria vigent durant tot el franquisme.

Tornant al manuscrit i respecte a la proces- só de la vesprada llegim que “fue tan solemne y concurrida que no se tiene memoria en el pue- blo de manifestación religiosa más impresionan- te”, i deixa constancia de la participació a l´acte del Governador Provincial i diferentes bandes de música i cornetes. Respecte als ornaments utilit- zats a la processó suposem que s´utilitzaria “el valioso terno encarnado que tradicionalmente lu- cía en las fiestas” que s´havia pogut salvar durant la guerra, a excepció de la capa com podem llegir:

“no así su hermosa capa que quedó en la iglesia y fue destrozada por la horda”. També podem sa-

ber gràcies al manuscrit, que eixe any la processó no va estar exempta d´estendard, “se improvisó un estandarte, cuyo lienzo era copia fidelísima de nuestra antigua imagen, ejecutada por el mismo artista que pintó el estandarte antiguo”. En aquest cas esta fent refèrencia al pintor Parrilla, autor de l´estendard desaparegut a la guerra. No sabem que va ser de la copia original de Parrilla que va processonar el 1939, però poc després el pintor Carrillo faria un nou estendard copia de l´antic. No trobem curiosament cap dada respecte a la bene- dicció amb la imatge que suposem es recuperaria igualment eixe any, puix va formar part almenys des del segle anterior del ritual de la processó.

Finalment, i obviant les celebracions dels dies dos i tres del Cristo, el retor, escriu respecte la Nove- na: “el Novenario, celebróse con la acostumbrada solemnidad, teniendo este año especial atractivo, ya que predicó, cumpliendo el voto que hiciera en su largo y penoso cautiverio, el vicario D. Rafael Seva”.

Encara que al manuscrit ens aporta prou infor- mació, entra realment en pocs detalls i escriu més narrant els sentiments personals que els fets, uns

sentiments de tristor i tragèdia, deixant-nos molts interrogants.

de tristor i tragèdia, deixant-nos molts interrogants. CONTINUARÀ Adiós al Telero Hace poco más de dos

CONTINUARÀ

Adiós al Telero

deixant-nos molts interrogants. CONTINUARÀ Adiós al Telero Hace poco más de dos años, desde nuestras páginas

Hace poco más de dos años, desde nuestras páginas dábamos la enhorabuena a una pareja, muy conocida en nuestra villa: los Teleros, Manola y Pepe. La razón, no era otra que el 70 aniversario de boda de esta pareja (LLOIXA nº 152). Hoy, hemos querido, de igual forma, hacer mención al fallecimiento del querido José Bae- za Pérez (Pepe “El Telero”).Una persona que si sus hijos subían al facebook la lamentable noticia, este canal, no paró de llenarse de comentarios de condolencias, como pocas veces se ha podido ver. Y en verdad, hemos de decir que razones para ello, había. Pepe, no era político, ni un gran empresario, ni nada similar. Era simple- mente un trabajador que con el camión de la foto y su forma de ser, fue ganándose día a día el prestigio y el cariño entre todos los santjoaners. Igual hacía portes grandes o pequeños, lejanos o más cercanos, pero igualmente, era uno de los fundadores de la tradición fogueril en nuestra villa o se vestía de corto para jugar en el equipo de futbol de Sant Joan (LLOIXA nº 107. Pg 5. Fila inferior, nº 2, que en su momento publicamos como desconoci- do) Las cintas de las películas, por ejemplo, venían de su mano, para poder ver- se en alguno de los cines de Sant Joan.

para poder ver- se en alguno de los cines de Sant Joan. Es por todo esto,

Es por todo esto, por lo que desde nuestras páginas, hemos querido ofrecerle este pe- queño, pero sentido homenaje a quien fue una de esas per- sonas que dejan huella en el corazón de todas las personas.

correu: aclloixa@hotmail.com

que dejan huella en el corazón de todas las personas. correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 176. Setembre de
que dejan huella en el corazón de todas las personas. correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 176. Setembre de

LLOIXA 176. Setembre de 2014

13

PROGRAMACIÓN SEPTIEMBRE

DÍA 19 20:00 Horas.- Entrega Premios Certamen “Fernando Soria”. Museu Fernando Soria.

20:30 Horas.- Inauguracion de la Exposición de Jóvenes Creadores “DIVERGENCIAS”, organizada por la Concejalía de Juventud. Sala de Exposiciones del Centro Cultural. Hasta el 8 de octubre.

DÍA 20 20:00 Horas.- Festival Internacional Collage 2014. Auditorio Antonio Gil. Tus entradas en tus comercios. Anticipada 10€, taquilla 15€. DÍA 25 19:00 Horas.- ¿Qué sabemos? Mindfulness:

Para padres y educadores. Centro Cultural. Intervienen Silvia Belmonte Axtner y Alejandro Díaz Fuentes.

DÍA 27 20:30 Horas.- Princesasa cargo del grupo Tre-a-tre. Auditorio Antonio Gil. Entrada 2€. PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE DÍA 2 20:00 Horas.- Muestra de Cine de “Medicus Mundi. Auditorio Antonio Gil. Entrada libre. DÍA 3 21:30 Horas.- Jamming”. Auditorio Antonio Gil. Tus entradas en tus comercios. DÍA 4 20:30 Horas.- IV Memorial Ignacio Melón. Auditorio Antonio Gil.

DÍA 5 10:30 Horas.- Diumenge D’Art. Artesanos, minerales, cuentacuentos, bailes, hinchables, taller de pintura, … Plaza l’Església.

20:00 Horas.- III Gala Cultural Solidaria a favor de Cáritas y Parroquia : Magia y Danza con las actuaciones del Mago Dálux, Danza oriental JADE y ballet NARACÉ. Auditorio Antonio Gil. Entrada-Donativo y sorteo 5 €.

DÍA 6 20:00 Horas.- Cata literaria. Sala de Conferencias del Centro Cultural. DÍA 8 20:30 Horas.- Actuación de Xavi Castillo “Veriue-ho!”. Auditorio Antonio Gil. Tus entradas en tus comercios.

DÍA 9 20:00 Horas.-Presentación del libro del 9 d’Octubre PINCELADAS, treinta años de restauraciones en la iglesia de mi puebloescrito por D. Vicente Planelles. Actuará la S.M. La Paz. Auditorio Antonio Gil.

DÍA 10 17:30 Horas.- II Aplec de Sonaors, con Talleres infantiles. Plaza de España. DÍA 11 19:30 Horas.- II Aplec de Sonaors. Bailes y actuaciones. Plaza de España. DÍA 14 20:30 Horas.- Inauguración de la Exposición 122 años de la Policía Local en Sant Joan D’Alacant”. Centro Cultural. Hasta el 4 de noviembre.

DÍA 15 19:00 Horas.- ¿Qué sabemos?. Propiedades sanadoras y expansivas de los minerales. Centro Cultural. Interviene Romina Ivana Lukezic.

DÍA 16 20:30 Horas.- Inauguración del III Certamen de Fotografía “Vila de Sant Joan”. Hall de la Casa de Cultura. Hasta el 3 de noviembre.

DÍA 17 20:30 Horas.- Inauguración del XLVII Certamen de Pintura “Vila de Sant Joan”. Sala Pablo Lau. Hasta el 4 de noviembre.

DÍA 18 20:00 Horas.- Gala del Cáncer. Auditorio Antonio Gil.

DÍA 19 20:00 Horas.- Concierto Sinfónica la Paz de Sant Joan. Auditorio Antonio Gil. DÍA 23 18:00 Horas.- ¿Qué sabemos?, Terapias Naturales 1: Aromaterapia Aplicada. En el Centro cultural. Mínimo 5, máximo 15, sin inscripción.

DÍA 24 20:30 Horas.- Magia de cerca “Mago Dalux”. En la Sala Pablom Lau. Limitado a 45 personas. DÍA 25 20:30 Horas.- Actuación del comediante Andy Andújar. Auditorio Antonio Gil. Entrada Libre. DÍA 26 11:30 Horas.- Cinema i Tallers en Valencià. Proyección de la película “Frozen”. Auditorio Antonio Gil.

20:00 Horas.-Anoche con Enrique San

 

Franciscosu último show. Auditorio Antonio

Gil. Tus entradas en tus comercios

 

DÍA 31 20:00 Horas.- Cor de Cambra Oscar Esplá del Orfeón San Juan. Auditorio Antonio Gil.

tus comercios   DÍA 31 20:00 Horas.- Cor de Cambra Oscar Esplá del Orfeón San Juan
tus comercios   DÍA 31 20:00 Horas.- Cor de Cambra Oscar Esplá del Orfeón San Juan