Está en la página 1de 12

Lloixa

NM
169
GEN
14

1
ANY

8
XXXIII BUTLLET CULTURAL DE SANT JOAN 1 9

Entubamiento del Gualer (finales de los 90)


Foto: Paqui Aracil. Cedida por Mara Aracil
LLOIXA hace 25 aos EDITORIAL
Boletn 70. Diciembre de 1988 Boletn 169. Enero de 2014
* Los vecinos de las calles del
Doctor Ivorra, Doctor Fle-
ming y aledaos protestaban
por las molestias generadas
por los pubs de la zona.

* Lloixa contaba con 350 so-


cios y mandaba boletines a
ciudades como Alicante, Ma-
drid, Barcelona o Santander.
An as la colaboracin veci-
nal y municipal era escasa.

* Se segua a la espera de
contestacin municipal a los
diferentes temas planteados en boletines anterio-
res. LLOIXA mandaba directamente las preguntas
al Alcalde Francisco Burillo. Por primera vez en estos casi siete aos de
andadura en esta nueva etapa de LLOIXA nos
* Nacan los Diumenges Lloixa. Su misin era rea- hemos visto imposibilitados de sacar el boletn
lizar uan salida al mes a un rincn de nuestra pro- de diciembre a tiempo. Responsabilidades labo-
vincia. El domingo 2 de octubre fue el da elegido rales y familiares nos han impedido sacar el bo-
para visitar el Cabe dOr. letn a tiempo antes de Navidad. Estaba todo
maquetado a la espera de tener tiempo de acudir
* Mara Jos Quereda Baeza repasaba la historia de a la Casa de Cultura y mandar a imprimir los bo-
la finca Buenavista o Casa Prytz. letines. Al no poder hacerlo antes del 25 decidi-
mos no salir a la calle y retrasarlo para enero.
Pedimos disculpas a nuestros lectores y colabo-
radores.

En otro orden de cosas, recientemente se pu-


blic en el Boletn Oficial de la Provincia la aper-
tura del expediente para proceder a rotular dos
calles del municipio con los nombres de la Peda-
goga santjoanera Amelia Asensi Bevi y la Bene-
factora alicantina Josefina Campos Fernndez.
La primera por su labor pedaggica a nivel na-
cional que mereci su nombramiento como Hija
Predilecta de Sant Joan y la segunda por haber
donado su finca de Benimagrell a una comunidad
de monjas Carmelitas con la condicin inexcusa-
* Se relizaban dos recitales de poesa en el Aula de ble de abrir una escuela gratuita para escolarizar
LLOIXA HACE 25 AOS

Cultura de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante a todas las nias de esta barriada. Estas dos pe-
y en el Colegio Cristo de la Paz con patrocinio de la ticiones han sido debidas a esta Asociacin que
CAM. Intervenan Nina Ariso, Silvia Prez Cama- ya las solicit en 2010. Adems el Ayuntamiento
llonga, Xavier Sala, Isidro Buades, Jos Garca ha iniciado el expediente para rotular una calle
Ruiz, Jos Len y Ramn Seva Montiel con acom- del pueblo al Presidente Adolfo Surez al cum-
paamiento musical de Beatriz Bernabeu y Jos plirse 35 aos de la aprobacin de la Constitu-
Francisco Fitor. cin. La rotulacin de estas calles se regir por el
Reglamento de Honores y Distinciones de 2003.
* Agustn Pantoja nos hablaba del escudo municipal de
Sant Joan dAlacant y localidades de los alrededores.
Associaci Cultural LLOIXA
* Isidro Buades entrevistaba a Isidro Espins Moi- - FUNDADA AL 1981. ANY XXXIII -
nos Isidro el de Espins, nos traa el cuento Men- Butllet cultural gratut de periodicitat mensual
jars amb els pobre, Les Coses de Batiste y nos Edita: A.C. LLOIXA i Ajuntament de Sant Joan
hablaba del limonero. Tirada: 400 exemplars
Disseny i maquetaci: Alfredo Campello
* Toms ngel Prez Aracil nos hablaba de la Balsa Logotip, bloc i capalera: Rubn Bodewig
de Orgegia en el ao 1869.

Envians les teues col.laboracions incloent les teues dades a aclloixa@hotmail.com


2 Envanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com
La Plaa de Maisonnave (Part 2)
Vicent Acame i Poveda

VE DEL NMERO Stm. Crist de la Pau. Apa- Los angeles soberanos, en forma de pere-
ANTERIOR rici Miraculosa a la Plaa grinos, y por arcanos divinos, fabricaron con sus
manos, imagen tan superior de Jess Crucifica-
Caminant pel do: Socorrred a quien postrado, implora vuestro
cam, dos pele- favor. (Goig primer al Santssim Crist;)
grins van tro-
bar un llogaret El Miracle de la aparici del Santssim Crist de
anomenat Sant la Pau, va ocrrer a lhabitaci duna posada de la
Joan de lHorta plaa, en concret al nmero 21 (abans 24), que
dAlacant; van fer nosaltres hem conegut fins al seu derrocament
conversaci amb lany 2006, junt a altres cases ms per a fer
els vens, eren els la necessria prolongaci de la Rambla. Aquesta
primers anys del casa va estar dedicada els ltims anys com a
segle XVI. La po- magatzem i sala dexposicions de teixits, cortines
blaci daquell llo- i productes txtils de la Famlia Rubio.
garet estava patint
colps molt durs en
forma de malalties
contagioses, pes-
tes, sequeres, pla-
Antiga imatge del Crist de la Pau. gues dinsectes no-
Destruda en 1936 cius i epidmies.
La foscor i el pati-
ment oprimia els seus cors; demanaven a Du el
perd i la grcia. Desitjaven tindre una imatge de
Jesucrist Crucificat, davant la qual poder rendir
tribut de devoci filial.

Els pelegrins tenien paraules de vida i amor,


donaven esperana, pau i foc al cor, eren dos
Enderrocament del nmero 21 de la Plaa de Maisonnave
emissaris celestials, dos ngels enviats per la el 3 dabril de 2006 (Foto: Alfredo Campello)
Divina Providncia, que havia escoltat als vens
del Llogaret de Sant Joan. Els dos emissaris ha- Aquell any 2006, durant la Missa Major del 14
vien ser enviats amb la missi de construir amb de Setembre, el Capell oficiant va suggerir, du-
les seues mans, Imatge sublim i portentosa del rant lhomilia, que es col.loqus al lloc on estava
Santssim Fill de Du Crucificat. la casa del Miracle de lAparici, una placa o un
monlit que ho records, per a que aquest fet
Aix ho volien els vens de Sant Joan, i aix siga recordat i conegut, i mai oblidat, per les
ho tenien els pelegrins divinament encomanat. futures generacions de santjoaners.
La ocasi havia arribat, els pelegrins van mani-

HISTORIA DE SANT JOAN


festar conixer lescultric art , i van prometre La imatge del Crist, que el Cel ens va regalar
lescultura fer i entregar , amb la condici de que va ser traslladada a lEsglsia amb devoci i re-
havien de quedar-se sols a una casa, amb be- colliment. La noticia de laparici es va estendre
guda i menjar, materials, ferramentes i els tils pels quatre punts cardinals, i fidels de tot arreu
necessaris per a la construcci obrar. comenaren a vindre amb Fe i admiraci.

Conten els autors santjoaners Manuel Snchez Sali en pblico por suerte, de la Paz el sobre-
Buades i Federico Sala Seva, al Resumen histri- nombre, porque teniendo este nombre, pueden
co de la Villa de San Juan de Alicante(1978), que publicar al verte que eres pacificador, que hace la
els vens de la casa on es trobaven els pelegrins guerra al pecado: Socorred a quien postrado implo-
allotjats, van observar molt de silenci, gens de so- ra vuestra favor. (Goig segon al Santssim Crist)
roll, i es van estranyar. Passats uns dies el silenci
continuava, aleshores van decidir entrar a la habi- Van confiar a la sort el donar-li ttol a la imat-
taci on estaven els pelegrins, que estava tancada ge del Crist, van col.locar paperets a una gerra,
amb clau per dins. Quan van aconseguir entrar a la comenaren les extraccions, i per tres vegades
habitaci van trobar emocionats lImatge del Sant seguides el ttol que va sortir va ser: de la Pau.
Crist Crucificat; els aliments i els materials per a la
construcci de limatge estaven sense tocar; els Este pueblo entusiasta te aclama, y se
pelegrins havien desaparegut misteriosament. postra rendido a tus pies. Y en tu amor Santo

blog: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 169. Enero de 2014 3


Cristo se inflama, viendo en ti su mayor inte- La foguera
rs. (Himne al Santssim Crist). Lletra Anto- de la plaa Mai-
nio Martnez Torrejn. Msica: Francisco Senante. sonnave s la
(1888) mes antiga del
nostre municipi
Lhimne al Santssim Crist de la Pau, que el va ser fundada
poble de Sant Joan li canta emocionat al Seu a finals dels 60
Crist, enguany ha complit 125 anys. El nostre del segle pas-
Jorge Pay Sells (Ajudant del Cronista), aix ens sat. Foren els
ho ha recordat enguany, al diari Informacin el seus fundadors
da 13 de setembre en un interessant i emocio- En Jose Mara
nant article Sabater Ripoll,
Primer foguerer
Poltics i personalitats il.lustres nascuts o de Sant Joan
residents a la Plaa dAlacant, i Na
Mara Dolores
La Plaa de Maisonnave li ha donat sempre a Giner Aracil.
Sant Joan fills il.lustres i de renom. LAlcalde ac- Posteriorment
Aunque la mona se vista de seda...
tual En Manuel Aracil Llorens, va nixer i ha estat Primera foguera de la plaa a lany 1969 va ser President
resident a la plaa. (Foto cedida per Javier Baeza Martnez) el Foguerer En
Jose Garcia Gl-
Modesto Baeza Martnez, actual Regidor vez, i en la actualitat s Presidenta Nines Caro.
dHisenda, va nixer al nmero 18 de la plaa (abans
21), i va viure 27 anys a aquest domicili. Els seus La plaa de Maisonnave s la seu actual de la
pares van viure ac tamb fins lendorrocament de Penya el Comer, fundada lany 1983 sent presi-
les cases al 2006 per a lampliaci de la Rambla. dent i fundador En Jos Toms Aracil Llorens. En
la actualitat s president de la Penya El Comer En
En Juan Goslbez Casar, Alcalde de Sant Joan Juan Jos Espins Seller.
dAlacant, des de 1971 fins a 1979, va nixer i va
residir tamb a la Plaa de Maisonnave. Podem lle- La plaa de Maisonnave ha estat durant molts
gir la seua biografia, escrita per En Manuel Beren- anys la seu de la process de lEncontre el Diu-
guer Escoda, publicada lany 2010 per lExcm. menge de Resurrecci, en que la nostra inobli-
Ajuntament de Sant Joan dAlacant. Al llibre Els dable Teresa Rubio descobria el vel de dol, del
Alcaldes del segle XX escrit pel nostre Cronista rostre de la Santssima Mare de Du, davant de
Isidro Buades Ripoll, son fill Jesucrist Ressuscitat, mentre sonaven els
tamb podem llegir concordes de lhimne nacional i les campanes vol-
una detallada biogra- tejaven contagiant emoci, goig i entusiasme com
fia de lAlcalde Juan a prleg de la jornada de Pasqua.
Goslbez Casar.
Actualitat de la plaa
Tamb van re-
sidir a la Plaa el Lany 1959 el nostre Ajuntament presidit per
Catedrtic Manuel En Agustn Pastor Orts va acordar la construcci
Sala Prez, el Doc- dun modern mercat de provements. La construc-
HISTORIA DE SANT JOAN

tor Jos San miguel ci i trasllat del mercat a una nova seu estava
Tarazona, i Toms justificada per lincrement de la poblaci, ex-
dAquino Capelo i pansi urbana de la vila, a ms de les redudes
Carratal, nascut a dimensions de la plaa, i lincrement continu del
la plaa. El Secreta- perills trnsit rodat pels voltants de la plaa. El
Toms Capelo (Foto indita
ri Basilio Sala Ortola 17 de juliol de 1962 va ser inagurat ledifici del
cedida per la famlia) va nixer i va morir mercat, segons constaten els autors santjoaners
tamb a la plaa. Manuel Snchez Buades i Federico Sala Seva, al
La Plaa en festes Resumen histrico de la Villa de San Juan de Ali-
cante (1978).
La plaa de Maisonnave sha vestit i es vist
de gala per a rebre lestiu amb la Crem de la Aix doncs la plaa va deixar de ser la seu del
seua foguera a la mateixa plaa, concorreguda mercat, per al vocable santjoaner dels nostres
per autoritats, fogueres, belleses, vens, nombro- dies encara diem: vaig a la plaa..... en lloc de
sos visitants i turistes, nanos i gegants, xicotets dir: vaig al mercat i don vens?; vinc de la
i grans, i al son de dolaina i tabalet: salcen les plaa. Al mercat lanomenem: la plaa.
flames cam del cel, roncant les traques al seu
content, com si foren estreles del firmament es- Lany 2006 sent Alcalde En Francesc de Pau-
claten les bombes formant dosel... la Seva i Sala i Regidor dUrbanisme En Manuel

On puc aconseguir el Butllet LLOIXA? Entra a www.aclloixa.blogspot.com


4 Dnde puedo conseguir el Boletn LLOIXA? Entra en www.aclloixa.blogspot.com
Gimnez Albero, es van finalitzar les necessries bertat. La guerra els va fer crixer en valors hu-
obres de prolongaci de la Rambla, coneguda mans i espirituals de germanor i damor a Du
com Rambla de la Llibertat. Aquest fet va suposar i al prosme, i fins i tot els va fer ms tolerants
lenderrocament duna part de les cases de la i respectuosos amb tots. En ells van brotar i
plaa, que impedien la uni fsica del tram antic van crixer els sentiments del anomenat Prin-
de la Rambla amb el de la nova Rambla Llibertat, cipi de Resilincia: fent front als colps i adver-
que arriba fins al Salt, projecte molt desitjat des sitats de la vida, superant-les i sortint delles
de temps abans, i que per fi es feia realitat. enfortits, renovats i transformats en persones
humanitries, comprensives , unides
i solidaries en el patiment. Tenien la
certesa de que tot havia servit per
a alguna cosa bona; especialment
per a perdonar-se mtua i recproca-
ment; sabien i recordaven molt b
que havien de perdonar, perqu ells
abans tamb havien estat perdonats.

La plaa de Maisonnave s com-


parable al nucli central dun enci-
sam, des don crix i sexpansiona
lencisam sencer. Aix el poble va
nixer des dun punt zero i central,
possiblement amurallat, com ens diu
Francisco J. Ramn Martinez, (que
tamb va nixer i ha estat ve de la
plaa), als Butlletins de Lloixa nme-
ros 160 i 162 (febrer i abril MMXIII).
La plaa tamb s comparable al lle-
Obres dobertura de la Rambla de la Llibertat a lany 2006. Al fons es veuen
vat que una dona fica i barreja en
encara les cases de la Plaa Maisonnave (Foto: Alfredo Campello) tres mesures de farina (Mt 13:33),
fins que tot fermenta. Sent el centre
Conclusi Final de la poblaci, mai han patit lefecte melic,
doncs la seua mirada era i s cap a lexterior,
Parlar de la plaa de Maisonnave que co- cap a lexpansi del poble en renom i prestigi,
neixem i que hem conegut fins fa ben poquet cap als quatre punts cardinals.
temps, s parlar de les seues gents, gent molt
treballadora i entregada al seu servei comer- La seua mirada cap a lexterior no es va que-
cial, amb vivenda dalt del comer, disposada dar ancorada al passat, el seu legat s un legat
a atendre les necessitats del poble i visitants de present i futur, actual i sense fronteres, en
a qualsevol hora del dia i de la nit; persones mig del qual hi ha un ttol, que consagra a la
treballadores i servicials que havien patit anys plaa de Maisonnave com la plaa que ha cons-
abans una greu guerra civil que va destruir els trut i construeix un poble, com la plaa dels
fonaments duna convivncia pacfica i en lli- constructors de la Pau.

Deseas conseguir nmeros atrasados de LLOIXA? HISTORIA DE SANT JOAN

Sabemos que son muchos los que se guar-


dan nuestros boletines desde aquel lejano n-
mero 0 de 1981 y se los encuadernan cual
enciclopedia Espasa.

En la sede de LLOIXA (Antigua Biblioteca


de la Casa de Cultura) disponemos todava de
ejemplares de muchos boletines de la poca
1981-2003, previa a la publicacin del n-
mero 101 con el que se dio inicio esta etapa.
Adems en nuestro blog es posible descargar
en PDF todos los ejemplares desde el men-
cionado nmero 101 de octubre de 2007. Si
os falta algn nmero atrasado no dudis en
pedrnoslo.

correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 169. Enero de 2014 5


Santjoaner(e)s: Laura Ivorra Benabeu
Isidro Buades Ripoll (*)

Laura: A base de mucho esfuerzo


y trabajo. He dedicado todo mi tiem-
po a mejorar mi trabajo y a crecer
como fotgrafa. Han sido muchas
horas en carretera, con la maleta a
cuestas y realizando sesiones en si-
tuaciones climatolgicas muy com-
plicadas ya que siempre trabajo en
exteriores.

LLOIXA: A principios de ao fuis-


te como embajadora de la marca
Quiksilver Woman. Qu aport
esto a tu carrera?

Laura: Quiksilver me ofreci la opor-


tunidad de realizar mi primera campa-
a de moda. Realizamos las fotos en
Gran Canaria durante una semana. Fue
una experiencia, personal y profesional
maravillosa. Siempre agradecer la
confianza que depositaron en m para
dirigir toda la campaa.

LLOIXA: Cules son tus prxi-


mos objetivos?

Laura: Maana me marcho a residir


un tiempo en Nueva York y, si todo sale
bien, en diciembre visitar Pars para
realizar algunos trabajos, y a finales de
enero, Miln y Londres. La suerte de
este trabajo es que permite viajar y co-
Laura Ivorra Bernabeu, fotgrafa artstica y es-
nocer otras culturas, cosa que te enriquece como
pecializada en fotografa de moda, naci en en
artista y persona.
Sant Joan dAlacant en el ao 1989. Inicio sus es-
tudios en el Colegio Pblico Rajoletes, continu en
LLOIXA: Con tanto viaje echas de me-
el Instituto Luis Garca Berlanga, y estudi diseo
nos tu tierra?
grafico en la Escuela de Arte de Alicante. A los 18
aos se traslad a Valencia para iniciarse en la
Laura: S, siempre se echa de menos por muy
fotografa donde estudi Fotografa Artstica. Tres
feliz que seas fuera. El clima, la cultura, tu gen-
aos despus cambi Valencia por Madrid para
te... He hecho muchas sesiones de fotos por el
realizar un Master de Fotografa Internacional en
exterior de Alicante y los paisajes que tememos
Concepto y Creacin en la escuela EFTI.
aqu, no se encuentran fuera.
SANTJOANERS

A los 22 aos y recin graduada, tuvo su primer


Le deseamos suerte a Laura, porque cualida-
trabajo en el mundo de la moda para la revista
des tiene. Pues es una mujer saludable decidida
espaola Telva. A partir de ah colabor en varias
y preparada.
revistas del sector de la moda espaolas y otras
internacionales. Sus trabajos se han publicado en
revistas de Holanda, Argentina, Colombia, Pana- Hacemos nuestras las palabras del compaero
m y Nueva York. En la actualidad viaja colabo- Isidro y le deseamos a Laura mucha suerte en
rando con agencias de modelos internacionales. su andadura profesional. Una labor que llevar el
nombre de Sant Joan por todo el mundo.
LLOIXA: A los 24 aos, y con la situacin
econmica en Espaa, tu carrera como fot- (*) Isidro Buades Ripoll es Cronista Oficial de
grafa de moda tiene una trayectoria prome- Sant Joan dAlacant y Acadmico Correspondiente
tedora. Cmo lo has conseguido? de la Real Academia de Cultura Valenciana.

Visita el nostre perfil de Facebook i el bloc www.aclloixa.blogspot.com


6 Visita nuestro perfil de Facebook y el blog www.aclloixa.blogspot.com
El bou i lase
Francisco J. Ramn Martnez
Em trobe en aquestes dates, de totes les cases tradicionalment.
preparant per tal de posar el Bet- De fet, la profesora dHistria de
lem i aplegant al naixement, no lArt, Sirga de la Pisa, ens diu que
trobe la figura de lase i pens: el bou y lase estan anomenats a
que inspid queda aquest, sen- lEvangeli Apcrif del Pseudomateu,
se esta figureta i immediata- no adms per lesglsia, escrit en el
ment, em ve al cap lltim llibre segle VII per un autor desconegut.
de lanterior Papa Benet XVI, en Aix, es relacionen amb la profecia
el qual venia a recomanar que als dIsaies (1, 3), on diu El bou reco-
naixements, no devien posar-se neix al seu amo i lase el pesebre
ni el bou ni lase, ja que ambds, del mateix, per Israel no em re-
no formen part del dogma i per coneix i el meu poble no compren
tant, estan de ms. Ell aporta la la meua veu. Daquesta manera,
bibliografia de lEvangeli de Sant de la Sirga fa un paralelisme del pe-
Mateu i Sant Lucas, on veritable- sebre, amb la pobressa del nostre
ment, no es diu que hi haguera Salvador i per altra banda, dels dos
cap animal. Certament, ignore bruts que son capaos de conixer
si aix s cert o no, doncs qui i entendre al seu amo i no obstant
aquestes lnies escriu, no hi era aix els homes, no faran ni una ni
a lindret dels fets en el moment en que ocorrien, altra cosa amb Du. A ms a ms, hi ha qui ha
ni tan sols hi ha evidncia fsica ja que tampoc nhi volgut veure als animals, com una semblana amb
ha restes arqueolgiques. Per la lgica ens porta el que deuen fer els homes: adorar al seu Salva-
a pensar que si tal com diu el Nou Testament, Sant dor. Altra corrent de pensament, diu que els homes
Josep i la Verge sinstal.laren a lestable per falta rem com animals sense ra ni coneixement i s el
de allotjament, a les posades, s ms que probable nen Jess, el que obri els nostres ulls de manera
que per exemple sutilitzara el pesebre com bres- que ja podem conixer la veu del nostre senyor i
sol, per si es trobaven a un estable, es ms que entendre-lo.
probable, tamb, que hi hagueren animals (pot ser
un bou i un ase), tal com diu el profeta Habacuc Particularment, ens sembla que a banda de que
(3,2): Te manifestars entre dos animals en un pesebre hagen animals, pot ser que a lnim
de Sant Francesc es trobara lidea de mostrar que
El costum, ens diu que el poble, sol tindre ra a de les paraules dIsaies, Israel no em reconeix
les seues tradicins i aquestes solen tindre un so- es refereixen per exemple a Herodes, que no ms
latge de veritat. Tant mateix, caldria preguntar-se pensa en el seu crrec, o els religiosos que coneixen
si alg coneix cap obra cinematogrfica, pictrica les escritures, per son incapaos dentendre qu
o literria, al respecte daquest tema que estem ha nascut. Aix, caldria preguntar-se: continuem
tractant en el que no reflectisca a ambds animals sense entendre res?
al lloc que li dona la nostra tradici.
A ms, em sembla estril aquesta questi, plan-
La questi, en realitat, no s del tot actual. Se- tejada desde el dogma. Crec que hauria sigut
gons ens conta el presbter de Dnia el Dr. Roc molt ms interesant que s abords per exemple
Chabs, a la fi del segle XVIII els enciclopedistes ja la data de naixement de Jess, que encara que la
intentaren amb cap xit llevar les figures del bou cel.lebrem el 25 de desembre, fins i tot el Vatic,
COLABORACIONES
i lase del naiximent i ac tamb es trob amb una admet que aquesta data s fictcia per la ra de
tradici ms que mil.lenria. que si els pastors, anomena lEvangeli de Sant Lluc
que es trobaven al camp vigilant el seu ramat, hem
Ja a comenaments del segle IV tenim relleus en de dir que aquesta tasca es realitza a lestiu, o co-
diferents tombes en Roma, Mil o Mantua en els que menament de la tardor, per no al desembre que
amb independncia de la resta de personatges, apa- plou prou sovint a aquella zona i fa molt de fred.
reixen aquestos dos animals en actitud dadoraci. Fins i tot sembla una mica sospits que la data del
Fins i tot, en lEdat Mitjana, Du Cange, ens parla naixement se pose en la que ocupava la festa del
de la festa dels ases que es cel.lebrava cada 14 de naixement del du solar a les religions paganes,
gener en Beauvais, que encara que lesglsia trac- pot ser per tal de cristianitzar-les.
t deliminarla, no va poder i va tindre que utilitzar
el poder poltic per tal desborrar-la dels costums Aix doncs, i desprs de veure tot el que he dit ante-
del poble. Aix, des de que Francesc dAsis fera el riorment, tornar a buscar b lase per posar-lo al lloc
primer naixement all pel 1223 i posara els dos ani- que li correspon i a ms, aquest, junt amb el bou, si
mals al costat del xiquet i presidint la missa daquella fa o no fa, vull que hem recorden a ms de lesperit
nit, aquestos, han estat presents en els pessebres nadalenc, a qui he de reconeixer i comprendre.

correo: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 169. Gener de 2014 7


El tesorero de la comparsa
Isidro Buades Ripoll
Jos era el tesorero de la comparsa, no por- bendita hora aadi la mujer- que aun no ha
que fuera hombre de nmeros, sino por ser de venido. Yo, si dentro de un rato no ha apare-
absoluta confianza. Pero lo cierto era que las cido por aqu, voy a dar parte a la Guardia Civil
cuentas de Jos eran un verdadero desconcier- Toda la comparsa quera a Jos como a un
to, aunque todo el grupo, saba que con l, no hermano. A decir verdad, todos menos uno, o
habra nunca problemas de dinero, ms bien lo al menos eso pareca. Se trataba de Quico el
contrario, pues si por cualquiera causa faltaran del Bara que desde muy joven, por cuestiones
unas pesetas, l las pona de su bolsillo y asun- de faldas, no le diriga la palabra y deca de l
to resuelto. que no haba sido un buen amigo; y viendo
que todos le ponan mala cara porque rehua a
Jos no era un agricultor, lo que se dice rico, tan buena persona, pasado algn tiempo, opt
pero en aquellos aos de la dcada de los cua- por abandonar la comparsa y la fiesta, a la que
renta, tena sus buenas tierras y no le faltaban no haba faltado desde la niez. Por doquier
diez o doce mil duros en la caixa. deca que Jos no se haba portado bien con l y
por eso, no le saludaba, ni a l, ni a aquellos a
Ya prximas las fiestas de septiembre, se hizo los que decan ser sus amigos; y Jos, un hom-
recuento de fondos y haba lo suficiente para bre tan bondadoso como el que ms, enterado
pagar a todos los acreedores y quedaron con de sus palabras, por algunos que al contrselo
avisar a todos para que fueran a cobrar a la aadan algo de su cosecha, estaba muy enfa-
sede de la comparsa, el viernes por la noche dado porque jams le haba hecho algo malo y
a eso de las ocho, y as pues, el viernes a esa lo tachaba de algunas cosas que no estaban en
hora estaba all puntual el de la bebida, el de consonancia con su normal compostura, y por
la imprenta, el del pic, el electricista, el de las eso, le haba negado el saludo ya haca tiempo.
banderitas y alguno ms al que se le deba su
facturilla. Pero se hicieron las ocho y media Sonaron las diez campanadas lentas y solem-
y Jos no apareca con el dinero. Las nueve nes en el reloj de la iglesia, sin que Jos apa-
y nada, la nueve treinta y sin aparecer, y ya reciera. Todos estaban muy nerviosos y por
alguno de los acreedores, comenzaron a hacer fin, uno de los que haban ido a cobrar, mirando
comentarios contrarios a la honorabilidad de a Rafael el Gran con la autoridad que le daba
Jos. Pero Rafael el Gran que tena el genio algo la hora sin que Jos llegara con el dinero, dijo
fuerte, cogi por la pechera al primero que ha- lo siguiente:
bl y le dijo con elocuentes muestras de cumplir
lo que deca: si vuelves a decir una palabra en -Yo no digo que si Jos esto, que si Jos lo
contra de la honradez o formalidad de Jos, te otro, pero si digo que, confiando en la natural
rompo la cara. honradez y palabra que siempre ha tenido l,
he dado mi palabra de hombre, asegurando que
Aquel que haba hablado, se puso plido y tras maana pagar una deuda a un individuo que
dos o tres intentos de hablar, pudo decir al fin: no se anda con bromas en cuestiones de dinero,
y tambin digo, que si ese individuo me palpa la
-Che, Felo, no te pongas as, era slo por de- cara porque Jos nos ha hecho una mala pasa-
cir algo. do, sabr Jos quien es Paco Burumballa que
es como l me llama. Rafael el Gran le lanz
EL CUENTO DE ISIDRO

-Pues para decir algo ms, pinsatelo bien una mirada terrible pero nada dijo, y cambian-
antes de abrir la boca. do miradas muy expresivas entre ellos porque a
hablar no se atrevan delante de Rafael.
Aquel, respir hondo y luego permaneci ca-
llado. Los dems le imitaron, pues la actitud de Tocaron las diez y media; y todos permane-
Felo el Gran haba servido para mantenerlos a can en pie, porque la impaciencia no les permi-
todos en silencio. ta estar sentados, ni pensaban marcharse los
que queran cobrar, como los que deseaban ha-
Uno de los socios fue a la casa de Jos por sa- ber pagado. Y en tan tensa situacin estaban
ber si le haba ocurrido algn percance, y la es- cuando lleg Jos tan cambiado, que de pronto
posa, que estaba visiblemente nerviosa, le dijo no le reconocieron.
que tena que haberle sucedido algo raro, pues
en la maana a las once se haba puesto ropa Su cara plida como la de un difunto, el pelo
limpia porque deca que tena que ir al banco a revuelto, la camisa por fuera del pantaln y la
sacar dinero. Haba dicho al salir, que era cosa mirada perdida. Sin dar las buenas noches
de tres cuartos de hora, y cogiendo la moto, fue a sentarse en una silla comenzando de
se haba marchado a la capital. Y esta es la pronto a llorar estrepitosamente.

Envians fotografies antigues de Sant Joan i la seua gent a aclloixa@hotmail.com


8 Envanos fotografas antiguas de Sant Joan y su gente a aclloixa@hotmail.com
Le dieron a bebe un vaso de agua que lo burra, pues tengo una como todos sabis. Y
apur entero, le refrescaron la cara con un segando estaba, cuando he tropezado con esto.
pauelo mojado y unos instantes ms tarde tras Y con toda parsimonia meti la mano en el saco
haberle preguntado lo que le haba ocurrido, y sac de l un objeto de cuero grande.
respondi con estas palabras:
-Mi bolsa! Exclam Jos
-He perdido el dinero!
-La bolsa! Repitieron todos los dems-
-Qu has perdido el dinero? Grit uno de los
cobradores. Te lo has jugado a las cartas? El dinero! Grit aquel que deca que si no
pagaba le pegaran alguna bofetada.
- Calla animal dijo otro- Cmo va a jugarse
Jos el dinero?-. Y entonces Rafael el Gran -En efecto. Dijo con solemnidad Quico el
encarndose a todos les grit: del Bara. Aqu est el dinero. Mira si est
todo, Jos, y le en-
-Callad, coj! treg la bolsa.
Dejadlo que se tran-
quilice un poco lue- -Todo!- Respon-
go que nos cuente di Jos emocionado
lo que ha ocurrido. cuando hubo cogi-
do el dinero. Igual
Jos, tard un que me lo dieron en
instante en respon- el banco. Y dirigin-
der y luego dijo: dose a Quico con
como sabis, mi los brazos abiertos,
moto est provista dijo llorando como un
de unas bolsas de nio:
cuero a ambos la-
dos de la rueda tra- -Quico, tu eres
sera y all he puesto mon pare!
el dinero cuando lo
he sacado del ban- -Tu padre no. Le
do, tambin el ta- respondi Quico que
lonario de cheques se le vea muy emo-
y la cartera con mi documentacin. Hasta las cionado. Entre otras cosas, porque eres muy
llaves de mi casa he puesto, y cuando he parado mayor para ser mi hijo, pero como los dos si
en la casita del campo porque all tena la libreta lo somos de la Mare de Deu del Loreto, her-
de la lista de todo lo que tengo que pagar, he manos si que somos, y eso igual t que yo, lo
visto que haba perdido la bolsa. Eso eran las hemos tenido muy olvidado.
doce del medio da y desde entonces que he es-
tado buscndola y preguntando a todo el mun- Todos hablaban a la vez y el alboroto fue lar-
do. Yo s que no aparecer porque es mucho go mientras que Jos y Quico el del Bara:
dinero el que llevaba para que alguna alma bue-
na me la devuelva. Y dirigindose a todos los -Quico, Seremos amigos ahora?
que factura en mano le rodeaban y a los propios
socios y compaeros, asegur con solemnidad: -S hombre, seremos amigos, que t no tie- EL CUENTO DE ISIDRO
-hipotecar mi casa y mis tierras si es preciso, nes la culpa de que Mara Loreto te quisiera a ti
pero cobrareis. Maana mismo gestionar el y no a mi.
prstamo y en el momento que reciba el dinero,
todos tendris lo vuestro. Cuando ya haban cobrado todos, quedaba el
dinero pagado durante el ao por los miembros
Nadie protest porque comprendan que con de la comparsa, el de la lotera y an sobraban
tal razn, y la presencia de Rafael el Gran no quinientas pesetas.
podan hacer otra cosa. Y cuando ya se dispo-
nan a marcharse entro Quico el del Bara que -Es una maravilla como tesorero este Jos
despus de saludar con un Bona nit cavallers, Decan- Desde que est l en el cargo, siempre
dijo: sobra dinero Cunto le costar esa tesorera al
cabo del ao?
-Aqu en este saco, traigo algo que he encon-
trado dentro de una acequia que hay al lado del -Silencio, Seores. Silencio. Grit Paquto
camino en El Ciscar. Y mostr el saco que el Estudiante, que era el que siempre haca los
llevaba en las manos-. Me he metido en la ace- parlamentos, y que desde que haba entra-
quia para segar un poco de Segaissa para la do Quico el del Bara con el dinero haba

bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 169. Enero de 2014 9


desaparecido. Vengo de mi casa de redac-
tar un documento-Escuchen, por favor-.

Se hizo el silencio y ley Paquito:

-Esta comparsa ha acordado por unanimidad


conceder a Quico el del Bara el ttulo de socio
de honor de esta entidad festera, por los gran-
des servicios prestados a la misma. En Mutxa-
mel a cinco de septiembre de 1949.

Un general y fuerte aplauso cierra esta histo-


ria festera que encara viu qui la conta, como
se sola decir en la Huerta cuando se refera a
esta clase de cuentos, rondallas o como la quie-
ran llamar ustedes los lectores

Nuevas donaciones de fotografas a LLOIXA


Nuestro afn de recuperar fotografas antiguas del cementerio que le coloc su hermano Emigdio,
de nuestro pueblo, conservarlas y catalogarlas se as como una copia del Diploma de Honor de la
ha visto recompensado con la cesin de tres co- Sociedad Arqueolgica Tarraconense fechado en
lecciones de fotografas cedidas por la concejala 1852. Una de las fotos de Capelo la pueden ver
Carmen Navarro Bascuana, la ceramista Mara por primera vez en el artculo de Vicent Acame de
Aracil, los herederos de Toms Capelo y Ximo Fe- este mismo boletn.
rrndez. Todas estas fotos han sido ya escaneadas
y sern devueltas en breve a sus dueos. Segn nos han comentado los herederos de los
Capelo, es su deseo que estas fotos sean usadas
La coleccin de Carmen Navarro est formada para ilustrar artculos relativos a Don Toms en lu-
por 25 fotos relativas a las fiestas de Hogueras de gar de la foto borrosa de la Crnica de 1924 (ni-
1972. Fue precisamente en aquel ao cuando Car- ca conocida por nosotros) y que venamos usando
men fue belleza de la Hoguera Plaza del Caudillo hasta da de hoy. Esperamos adems, recibir en
(hoy de Maisonnave). En estas fotos la podemos breve algunas fotografas ms de otros familiares
ver acompaada de sus Damas o bailando con To- suyos.
ms Valcrcel. entre las fotos seleccionadas del
lbum se encuentran, como no, las de la propia Algunas de las fotos donadas pueden verlas en
hoguera, obra de Ramn Marco. la pgina siguiente.

Mara Aracil nos ha hecho llegar 16 fotos reali- No queremos cerrar este boletn sin agracer a
zadas por su hermana Paqui relativas a las obras Carmen, Mara, Ximo y Luis Abelln la cesin de
de entubamiento de la acequia medieval del Gua- las copias de estas fotos, copias de las cuales ce-
ler a su paso por la partida del Salt. Son fotos deremos en su momento al Archivo Municipal. Con
tomadas a finales de los aos 90 en las que vemos este pequeo gesto de cesin se consigue que la
cmo el progreso acab con un entraable para- memoria histrica de un pueblo no quede restrin-
DONACIN DE FOTOS

je que por aquel entonces se encontraba en mal gida a unas pocas personas, o acabe perdindose.
estado. Un bello rincn que podra haberse reha- Ahora, nuevas fotografas, memoria de nuestro
bilitado sin necesidad de entubar el canal y por pueblo en definitiva, estarn al alcance de todos.
tanto, destruirlo.

Ximo Ferrndez nos ha cedido copias de 12 fo-


tos en blanco y negro realizadas y reveladas por
l mismo. En ellas vemos los devastadores efectos
que tuvo en Sant Joan y alrededores la Riada de
1987. Esperamos poder contarles en los prximos
meses todo lo que nos narr Ximo sobre estas fo-
tografas.

Por ltimo queremos agradecer a Luis Abelln y


a los herederos de Don Toms Capelo Carratal la
cesin de dos copias de sendas fotografas de Ca-
pelo, as como imgenes de los restos de la lpida

Para recibir LLOIXA en PDF en tu mail enva SUSCRIPCIN a nuestro correo


10 Per a rebre LLOIXA en PDF al teu mail, envia SUSCRIPCI al nostre correu
Donacin de
fotos a LLOIXA

Debajo: Coches esparcidos por el Barran-


co del Joncaret a su paso por la Partida de
lAlmaixada, frente al almacn del Butano.
Ao 1987.(Foto: Ximo Ferrndez)

Arriba. Restos desordenados de la lpida de


Don Toms Capelo Carratal rescatados por
la familia tras ser apedreada y destruida
(Foto: Lus Abelln)

Arriba. En el centro Carmen Navarro Bascuana,


Belleza de la Hoguera Plaza del Caudillo (hoy Mai-
sonnave) en 1972 (Foto: Merlos. Cedida por Carmen
Navarro). A la izquierda vemos las obras de entuba-
do del Gualer a su paso por el Salt a finales de los
aos 90 (Foto: Paqui Aracil. Cedida por
su hermana Mara)
PROGRAMACI GENER DIA 31

DIA 17 21:00 Hores.- Sant Joan Comedy. Sindicato


del Humor, Noche de Monlogos. Auditori
21:00 Hores.- Concert dlex Escribano, de la casa de cultura. Entrada lliure.
concursant de La Voz. Auditori de Casa de
Cultura. Anticipada 10, taquilla 13. PROGRAMACI FEBRER

DIA 18 DIA 2

20:30 Hores.- Teatre dimprovisaci JAM- 12:00 Hores.- Concert Infantil Interactiu
MING. Artista convidat Oscar Reyes Ma- Epi Epi A de Ins Saavedra. Auditori de la
chupichu de la serie ADA. Auditori de la Casa de Cultura. Entrada lliure.
Casa de cultura. Les teues entrades als teus
comeros: anticipada 12, taquilla 14 . DIA 7

DIA 19 18:00 Hores.- Hora del conte amb Emma L-


pez. Biblioteca Municipal.
20:00 Hores.- Teatre 1941 Bodas de San-
gre. Auditori de la Casa de Cultura. Les 20:00 Hores.- Exposici dels alumnes de
teues entrades als teus comeros: anticipa- Belles Arts de la Universitat Miguel Hernn-
da 10, taquilla 12. dez. Sala Pablo Lau. Fins el 24 de febrer.

DIA 20 DIA 8

20:00 Hores.- Cates Literries. Dilogos 20:00 Hores.- Acte commemoraci 30 ani-
con Elena de Laura Segovia. Centre Cultu- versari Casa Consistorial i 20 aniversari
ral. de la Casa de Cultura, amb lactuaci de
lOrfe, la SM La Paz i lOrquesta de Pulso
DIA 24 i Pa de Sant Joan. A ms, es formalitzar
el nom de lAuditori com Auditori Antonio
19:30 Hores.- Xarrada Mtodo de Produc- Gil.
cin de Toyota aplicado a tu negocio. Po-
nent: Jorge Muria. Dins del projecte Qu DIA 9
Sabes? Sala de conferncies del Centre Cul-
tural. 10:30 Hores.- Diumenge dArt: pintors, arte-
sans, minerals, umflables, taller de pintura
21:00 Hores.- Monleg 100% Toni Moog. infantil, contacontes.. Plaa de lEsglsia.
Auditori de la Casa de Cultura. Les teues en-
trades als teus comeros i Instant Ticket: 20:00 Hores.- Gala de Enamorados. Orga-
anticipada 10 , taquilla 12 . nitza lAssociaci de Comerciants. Auditori
Antonio Gil de la Casa de Cultura.
DIA 25
DIA 14
20:00 Hores.- Comedia teatral Cuando la
luz nos ciegue del grup Mira-nos Teatro. 18:00 Hores.- Berenars Literaris. Este sue-
Auditori de la Casa de Cultura. Entrada lliu- o no es mio dHernan Goi. En la Casa de
re. Cultura.

DIA 26 DIA 15

18:00 Hores.- Bella y Bestia son a crrec 20:30 Hores.- Gala del Deporte. Organitza
del ballet Dansaire. Auditori de la Casa de la Regidoria dEsports. Auditori Antonio Gil
cultura. Entrada lliure. de la Casa de Cultura.

También podría gustarte