Está en la página 1de 12

Lloixa

NM
167
OCT
13

1
ANY

8
XXXIII BUTLLET CULTURAL DE SANT JOAN 1 9

Assut de Sant Joan (abril de 2013)


Foto: Alfredo Campello
LLOIXA hace 25 aos EDITORIAL
Boletn 68. Octubre de 1988 Boletn 167. Octubre de 2013
* El abandono del arbolado
del futuro Parque Municipal
se converta en noticia de
portada.

*El Casal de la Tercera Edad


se alzaba con el primer pre-
mio del Concurso de Paellas
de las fiestas del Cristo. La
peor paella, la de LLOIXA.

* Xavier Sala haca una crti-


ca del nuevo libro de Federi-
co Sala El vivir de un pue-
blo. Isidro Buades por su
parte, publicaba su primer libro Sant Joan anys
cinquanta. El 12 de septiembre, nuestro compaero Isi-
dro Buades ejerci de Pregonero de las fiestas
* Se insertaba una circular de la Junta Directiva del del Cristo de 2012. Siguiendo la tradicin, des-
V Centenario de la Santa Faz en la que se solicitaba pus de la Alborada, nuestro compaero dirigi
la colaboracin de todo el pueblo. unas palabras a los congregados en la plaza. Fue
un discurso de una duracin idnea, repleto de
* La piqueta acababa con la finca Cotella y su torre palabras llenas de sentimiento, recuerdos y cari-
de defensa (Foto de J.T. Planelles) o hacia su pueblo que emocionaron a buena
parte de los asistentes. Porque, como siempre,
un grupo de los all presentes no prestaron mu-
cha atencin, molestando adems a la gran ma-
yora que estaba escuchando el pregn de fies-
tas. La imagen que daban las ventanas del
Ayuntamiento, repletas de gente saludando a los
congregados en la plaza, no ayudaron mucho a
generar el ambiente de respeto que es de desear
cuando alguien se dirige a los congregados ante
l. Esto ltimo nos recuerda bastante al rifirrafe
poltico generado en Alicante a raz de la presen-
cia de personas en el interior del Consistorio du-
rante los actos de Hogueras que tenan lugar en
la plaza del Ayuntamiento.

Si de verdad queremos que nuestras fiestas


* Vicente Seva Villaplana ceda algunos datos his- luzcan como es debido, lo primero que debemos
tricos sobre la Plaza de Toros de nuestro pueblo. hacer es aprender a respetarlas y a hacerlas res-
LLOIXA HACE 25 AOS

petar, porque como decan algunos de los asis-


* Rafael Garca repasaba la historia de la Rodalla en tentes al acto, el respeto al pregonero es algo
su 5 Aniversario. sagrado en otros pueblos. No podemos consentir
que, ao tras ao, una minora se encargue de
* El riesgo de Gota Fra se cerna de nuevo sobre molestar al resto de asistentes, no slo en este
Alicante. LLOIXA preguntaba al Alcalde Francisco acto sino en varios ms. Si no les interesa lo ms
Burillo sobre la constitucin de la Junta de Protec- mnimo, pues que no vengan. Estamos seguros
cin Civil. que as saldremos ganando todos.

* Carmelo Dvila nos hablaba de la ltima pelcula


sobre Jesucristo La ltima tentacin de Cristo. Associaci Cultural LLOIXA
- FUNDADA AL 1981. ANY XXXIII -
* Isidro Buades entrevistaba a Jos Savall Prez Butllet cultural gratut de periodicitat mensual
Botones. Nos traa adems Les coses de Batiste Edita: A.C. LLOIXA i Ajuntament de Sant Joan
y su cuento El Senyor Rafael. Tirada: 400 exemplars
Disseny i maquetaci: Alfredo Campello
* Jos Escoda Sala analizaba el funcionamiento de Logotip, bloc i capalera: Rubn Bodewig
la concejala de Tercera Edad y Servicios Sociales.

Envians les teues col.laboracions incloent les teues dades a aclloixa@hotmail.com


2 Envanos tus colaboraciones incluyendo tus datos a aclloixa@hotmail.com
Lolivera (Part 1)
Francisco J. Ramn Martnez

una cosa com lalfavi (Una nuda aquesta, calia comenar a preparar-se per
cosa com lalfvega tal de tornar al camp per a comenar a arreplegar
la trirati es tira la garrofa. Daquest treball potser, els records
titirimundi es que ms em venen al cap, sn lolor daquesta,
tritura duna dolor com si fos mel, i lombra que solien
oli fati es fa fer aquestos arbres. No era un treball tan exi-
oli) gent com el de lametla, o al menys aix ho recor-
de. La major complicaci solia ser que aquestos
arbres eren molt ms alts que els ametlers i calia
muntar-se molt ms amunt i per tant, hi havia
que fer, no s si de Tarzan o de mico per tal de
Endevinalla arreplegada a la Condomina poder tirar tot el fruit a terra. Un altre record
per Vicent Acame Poveda que me ve a la ment, s que al acabar la collita
i haver-la venut solien comenar les festes del
Pot ser, aquest arbre, siga uno dels ms ca- Cristo, encara que si algun any els arbres estaven
racterstics de tot el nostre poble, junt lametler ben farcits, la data dacabament, podia enderre-
i el garrofer. Fins no fa molts anys, podia rir-se. Recorde un any que havien hagut molts
veures un paisatge per les rodalies del casc robatoris per les rodalies, que en tenem tota la
urb tot ple daquestos arbres amb les bran- collita ensacada i ens va fallar el camioner que
ques retorudes i un aspecte entre sinistre i havia de vindre i ens toc quedar-nos-en tota la
melanclic, que ens convidava a gitar-nos da- nit cremant sofre per tal despantar els mosquits
vall de la seua ombra, encara que molt sovint i sentint les campanes i els cohets que asenyala-
podes trobar-te una sargantana o algun altre ven el comenament de les festes.
animalet ms gran que et fera saltar daquell
indret tan fresc. Aquestes festes, ens servien de descans per
una setmana ja que de seguida, comena-
va la campanya de loli. Veritablement, en
aquest article, volia parlar de lolivera i dels
paisatges que lenvoltaven i lenvolten, per
no he pogut resistir-me a donar unes pin-
cellades del que era la feina des de lagost
fins mitjans doctubre o novembre tot i que
anava a parlar duno dels tres fruits ms
importants a la nostra terra. De fet, tan
important es lolivera a les nostres terres,
que fins i tot, molts pobles, entre ells el
nostre, han decidit plantar aquestos arbres
com ornamentals als jardins i fins i tot a les
rotondes. Per fi se nhan adonat de la im-
portancia daquest arbre, tot i que crec que
els altres dos, lametler i el garrofer, hau-
rien de compartir importancia a les nostres
places i jardins.
COLABORACIONES
Olivera de la finca El de Soler (Foto: Alfredo Campello)
Per, encara que larbre s molt impor-
A mitjans de lestiu, els camps ja es preparaven tant, igualment, hem de parlar de les almsse-
per tal dacollir les quadrilles de jornalers o b les res, on es feia loli i que tot i que a Sant Joan
famlies dels nostres camps. Primer solien escol- hi havia un fum daquestos molins, fins i tot fa
tar-se els cops de canya que all pel mitj dagost uns pocs anys tenem la de LHerrmandat, no
comenaven a sentir-se davall dels ametlers. Els hem sabut aprofitar aquestos aparells, per tal de
records ms caracterstics sn a ms lolor de la deixar lemprenta del nostre passat a les plaes
pell, els polls que quan estaves damunt de larbre o altres indrets. Aix, no s difcil trobar aques-
a cada cop en la branca teixia un fum que se te tos aparells en les plaes o racons dels pobles on
ficava per tot arreu, i el soroll de la mquina de la seua presencia era tan important com a Sant
pelar lescorfa i que quan acabaves, creies que Joan en un passat prou recent.
thavies quedat sord. Per potser, el record ms
caracterstic podia ser la calor que feia a lera. Fent una mica dhistria, a lhora de parlar de
la importncia de lolivera, crec que s molt
Quan acabvem la faena a lametleral, i ja ve- esclaridor dir que ja a lAntic Testament, ens

blog: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 167. Octubre de 2013 3


parla de Noe que solt un colom per veure si guerra comercial de productes agrcoles principal-
nhi havia terra ferma i aix ho va comprovar al ment, aix doncs, quan ven definitivament Roma,
tornar aquell colom amb una branqueta dolivera. conquerir la nostra Pennsula per tal de tindre un
Aix, evidencia lantiguitat daquest arbre, que al rebost de cereals, vi i oli.
nostre llibre sagrat, el situa quasi al comenament
de la civilitzaci. Per digual manera, Jesucrist Els usos de lolivera i el seu fruit, sn molts i va-
preg a lhort de les Oliveres (o Getseman), on riats, i enumerant-los, uno pot pensar que aquest
per cert, encara viuen huit daquells arbres testui- arbre, sembla com el porc, que pot aprofitar-se
monis muts del comenament de la nostra religi tot. Com a medi diluminaci, ens ve ara a la
i no cal dir que s lolivera un senyal de pau. meria la lluerna, i fins i tot, en recorde de pe-
tit a ma mare posant un tros de sogall dins dun
plat amb oli i ens servia per a il.luminar-nos quan
sens feia de nit, regant al camp; per tamb ens
servia per a fer sab i fins i tot per a fer cataplas-
mes i curar un gran nombre de ferides.

Pel que fa la feina que t lolivera i lolivar, per


tal de situar-nos millor, anem a comenar justa-
ment desprs dacabar la collita. Ac, a lhorta
dAlacant, havia costum de quasi al acabar les
feines a lolivar (la collita), comenaven a es-
porgar els arbres per a que aquestos creixque-
ren en horitzontal i no cap amunt i tan mateix fos
ms sencill que entrara el sol i laire per entre les
branques. Calia doncs, tallar les ms grosses,
tot llevat de les principals que eixien de la soca.
Aquesta llenya, igualment es venia i pel seu con-
tingut doli, cremaba molt b i era molt valuosa.
s un arbre que pertany a la famlia de les ole-
cies, amb trenta espcies diferents repartides per Ja tenim lolivar esporgat i ben entrat lhivern
tot el mn i que podem agrupar en tres grups: hi havia que llaurar lera, cosa que es feia unes
lafromediterrani, lindo-xino-malai i el natalo- guantes vegades a lany, al menys desprs de
malgatxe. Daquestos, ens interesa el primer ja cada reg i depenent com siga de sec lany, es
que les nostres oliveres pertanyen a aquest grup. faran ms o menys regons. A ms, cal atendre
Daquest arbre, podem dir que no est gaire cla- les necesitats de fumigaci de larbre tenint en
ra la seua procedncia, ja que segons autors, la compte les diferents malalties que podia tindre:
situen entre Siria i l Iran o el nord dAfganistan. berrugues, la negra, lull de
Per si hi ha alguna cosa en que tots estan gall, el cot, la mosca, etc. CONTINUAR
dacord, s en el seu origen hbrid, fruit ms que
probable duna selecci natural, juntament amb la
seua propagaci per tot arreu deguda als circuits
comercials i migratoris.

Quan comena la seua utilitzaci? s ms que


probable que al Neoltic, si tenim en compte el que
ens diu la Bblia (al acabar el Diluvi Universal, Noe
COLABORACIONES

ja coneixia lolivera i abans del diluvi, lhome ja era


sedentari i vivia en ciutats, o siga que ja es troba-
va al Neoltic, jutjant per lpoca en que ens parla
aquest llibre), tot i que segons Ferran Braudel, la
primera notcia vora el comer de loli, est datada
al tercer mil.leni abans de Crist. Per aquest co-
neixement ens porta a pensar que si coneixien loli,
molt abans haurien de coneixer lolivera i el seu
conreu, tot el qual, ens porta a pensar en lpoca
abans esmentada. La difusi cap a loest daquest
cultiu per, es far molt ms tard, degut als pro-
blemes ocasionats per les invasions dels pobles del
mar, que tallaran el comer a la Mediterrnia i aix,
a la Pennsula Ibrica aplegar vora al segle VII
a. de C. segons Plini, de la m dels fenicis i els
grecs. Les guerres entre Cartaginesos (fenicis de Olivera de la Plaa de Jos Sala Prez
Cartago) i romans, es produeixen en un context de

On puc aconseguir el Butllet LLOIXA? Entra a www.aclloixa.blogspot.com


4 Dnde puedo conseguir el Boletn LLOIXA? Entra en www.aclloixa.blogspot.com
Sant Joan se defiende contra el turco
Vctor Manuel Galn Tendero
Publicamos a continuacin un nuevo artculo Los enviados del virrey propusieron una serie
sobre Sant Joan de Vctor Manuel Galn escrito de medidas concretas a las autoridades de Alican-
originariamente para el Llibret de estas pasadas te y de San Juan, en aquel entonces parte del tr-
fiestas. Por motivos que desconocemos tampoco mino municipal de la primera, no siempre de fcil
fue incluido. Las imgenes que ilustran este art- cumplimiento.
culo han sido aadidas por LLOIXA
Las fortalezas de Dios.
La amenaza otomana.
El Monasterio de la Santa Faz se consider esen-
En el siglo XVI la Espaa imperial se enfrent cial para la proteccin de las gentes de la Huerta
con el Imperio de los turcos otomanos. En 1535 alicantina en caso de incursin. Se propuso refor-
Carlos I consigui un resonante triunfo en Tnez, zar su perfil militar en consonancia.
y en 1540 un sonado fracaso ante Argel. Los rei-
nos mediterrneos hispnicos se vieron amena-
zados por los corsarios berberiscos, vasallos del
Sultn, que a veces tuvieron la colaboracin de
los moriscos.

Hacia 1550 su presin se intensific sobre Ali-


cante, especialmente en el rea de San Juan y Be-
nimagrell. El temible Dragut capitane dos incur-
siones en 1550 y en 1557. Los invasores evitaron
la cercana del castillo y de las murallas de Alican-
te, desembarcando en las cercanas del Cabo de
lAlcodre o de la Huerta por sorpresa. Su objetivo
se cifr en el apresamiento de personas y en el
saqueo de bienes en honor de la Guerra Santa. El Monasterio de la Santa Faz
maestro de San Juan que anduvo lento en calzarse
termin subyugado por los invasores berberiscos. Sus tapias deberan ganar en altura. El techo
del dormitorio de las monjas se rebajara con la
intencin de resaltar la eminencia de la torre del
monasterio. Como una sola torre era insuficiente,
se quera erigir una segunda. Cada torre acogera
una guardia de veinte hombres, y se hara un aco-
pio de armas (proponindose un mnimo de seis
mosquetes).

Todas estas obras eran ms fciles de proponer


que de realizar. La cortedad de fondos dificult el
empeo. Finalmente en 1580 la misma ciudad de
Alicante alzara la segunda torre con puente leva-
dizo desde el dormitorio de las monjas.
HISTORIA DE SANT JOAN
Moneda turca en homenaje al pirata Turgut Reis (Dragut)

El 24 de mayo de 1550 el enemigo, desembar- El peligro otomano condicion asimismo la ar-


cando de veintisiete naves, atac San Juan. Sus quitectura eclesistica del ncleo de San Juan. La
habitantes se acogieron a sus torres, especial- iglesia nueva de piedra blanca de San Julin, des-
mente la de la Maimona. El 8 de septiembre de crita per Bendicho, adquiri la fisonoma de una
1557 catorce galeras de veintiseis bancos fondea- fortificacin. Su nave nica, con resonancias de
ron en la Albufereta, ubicndose en los umbrales los templos de la Reconquista, acogi cinco ca-
de la Sierra de San Julin para atacar varias torres pillas por banda. Sobre stas se emplazaron los
de los contornos. aposentos, capaces de ofrecer refugio y un punto
de defensa encumbrado ante un ataque.
Parar los pies al enemigo.
Las torres de San Juan.
El peligro era tan grave en el Reino de Valen-
cia que sus principales autoridades tuvieron que Los herederos de las archiconocidas torres de
esforzarse en poner a punto sus defensas. As lo la Huerta tuvieron el deber de atender oportu-
orden el virrey don Bernardino de Crdenas el 8 namente los requerimientos municipales de
de octubre de 1557 desde Jtiva. defensa. Los toques de queda se respetaran

correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 167. Octubre de 2013 5


escrupulosamente por muy apartadas que Uno de los avisos ms serios era el del toque
estuvieran las torres, y sus criados atende- de rebato, por el que los vecinos acudan militar-
ran a los menesteres de su proteccin sin ex- mente ante un peligro. En ciudades como Alicante
cepciones. El gran historiador Fernand Braudel los varones en edad de empuar las armas for-
coment que ante la acometida islmica del siglo maron la host o milicia local, articulada en unida-
XVI la Cristiandad mediterrnea se eriz de forti- des ms reducidas como las decenas. A lo largo
ficaciones protectoras. En nuestro caso hemos de del siglo XVI esta fuerza vecinal mejorara su do-
diferenciar entre las torres de vigia y las de guar- tacin de armas de fuego.
dia de las grandes casas fortificadas de la Huerta.
Los efectivos de San Juan insertos en la milicia
Las primeras sirvieron para alertar de la pre- alicantina ganaron en singularidad por su misin
sencia de una armada enemiga. Segn la orde- de proteccin de una zona amenazada por los
nacin virreinal de 1555 San Juan form parte ataques corsarios. Se pusieron los cimientos de
de una de las nueve demarcaciones litorales, la la hueste de la universitat posterior, que porfi
alicantina, del Reino de Valencia. Se concibieron por limitar sus deberes de proteccin del Castillo
cuatro torres principales (la de Agua Amarga, de Santa Brbara.
Alcodre, lIlleta y Riu dAiges) auxiliadas por
los puntos adicionales de vigilancia de la Sierra Caballeros y jinetes.
de San Julin, lIlleta, Castellet Tinys, Cova
del Llop Mar, la Sofra, Garrofer y la Roqueta. La posesin de un corcel de guerra abri el ca-
Cada torre principal dispona en teora de dos mino del reconocimiento social y de los honores
jinetes o atalladors de alerta. La Diputaci del municipales en Alicante desde la conquista cris-
General valenciana anim en 1557 su edifica- tiana. Sus ordenanzas ratificaron tal requisito,
cin siguiendo los postulados del afamado ar- pero varios lo trampearon con vistas a ahorrarse
quitecto militar Antonelli, pero a la altura de el mantenimiento del caballo. Felipe II insisti en
1564 el dispendio de su construccin se mostr su cumplimiento, realizado a travs de los alar-
muy pesado. dos.

Las fuerzas montadas eran de vital importan-


cia en caso de rebato, y en el territorio de San
Juan el caballero Francesc Pasqual, hijo del seor
Guillem, estuvo al frente de una unidad de veinte
cabalgadores. En caso de ausencia sus hermanos
Bernat o Guillem asumiran el mando. Los Pas-
qual conformaron un poderoso linaje de caba-
lleros alicantinos desde la Baja Edad Media, que
alcanzaron su cnit en el siglo XVI. Escogieron
el Monasterio de la Vernica como lugar de sus
sepulturas.

Todos aquellos con fortuna suficiente nutrieron


la caballera local sin necesidad de la condicin
nobiliaria. El batlle o administrador de San Juan
Torres de Bonanza y Salafranca en Sant Joan
Pedro Bendicho cay ante los corsarios embra-
zando adarga y lanza, siendo enterrado en la Ca-
HISTORIA DE SANT JOAN

Las torres de las grandes casas eran anterio- pilla del Rosario de la Santa Faz. Su figura emer-
res a la amenaza otomana, relacionndose con la ge como la de un verdadero Quijote alicantino.
evolucin de San Juan entre los siglos XV y XVI.
En la partida de la Maimona se erigi una cle- Las fuerzas de infantera.
bre torre vecinal. Los Pasqual de Bonanza alzaron
una en las proximidades de nuestra localidad en Se asign a los lugareos unas obligaciones mi-
el XV, y los Bosch otra a comienzos del XVI. Pos- litares precisas, no siempre de fcil cumplimiento
teriormente los Ansaldo o los Salafranca auspi- por motivos personales o laborales. A lo largo del
ciaron la construccin de torres a mayor distancia siglo XVI se mejor la dotacin de armas de fue-
del ncleo de San Juan. go, lo que a veces plante el espinoso problema
de su empleo ms all de las crides.
Los deberes vecinales de defensa.
Los hombres de Benimagrell y las alqueras
Desde la Edad Media los vecinos del trmino de tuvieron especial relevancia en la custodia de la
un municipio haban tenido la obligacin de acudir Huerta, particularmente en las reas de Garro-
a su defensa en caso de necesidad. La autoridad fers, Barranquets, la Sofra o la Albufereta.
local los avisaba o cridava oficialmente. En caso
de no atender a las crides se exponan a sancio- En este cometido destacaron las familias
nes ms o menos severas. de los Buades, los Torregrosa y los Navarro,

Visita el nostre perfil de Facebook i el bloc www.aclloixa.blogspot.com


6 Visita nuestro perfil de Facebook y el blog www.aclloixa.blogspot.com
lo que contribuy sobremanera al orgullo pun-
donoroso (tan propio de la Espaa de la po- Los valencianos y la
ca) de estos linajes de labradores.
Constitucin de 1812
Archivo Municipal de Sant Joan
El Archivo Municipal de Sant Joan dAlacant se
suma a los actos que durante el ao 2012 se cele-
braron en conmemoracin del bicentenario de La
Pepa con una exposicin producida por la Genera-
litat Valenciana. La muestra, que inici su itinerario
en el Monasterio de Sant Miquel dels Reis, ya ha
podido ser disfrutada en quince localidades.

Siguiendo un desarrollo cronolgico la exposicin


se articula en torno a diversos paneles que tratan
las temticas de la Guerra de la Independencia y la
ocupacin francesa (1808-1813), el perodo consti-
tuyente en Cdiz (1810-1814), as como su poste-
El Rac de la Sofra en los aos cincuenta
rior repercusin durante el siglo XIX en las distintas
Los resultados de las medidas defensivas. constituciones.

Las soluciones adoptadas fueron en realidad Se ha querido incluir un pequeo recorrido por el
una puesta a punto de frmulas ya aplicadas du- constitucionalismo en Sant Joan dAlacant, a travs
rante la Baja Edad Media, cuando la piratera de de un somero estudio sigilogrfico por los sellos de
toda laya golpe nuestra tierra. la Alcalda Constitucional, que se remontan a la
Constitucin de 1845, y algunos expedientes con-
No crearon una sociedad dispuesta para la servados en el Archivo sobre las constituciones de
guerra, aunque si reforzaron su orientacin mili- 1931 y la actual de 1978.
tar durante la segunda mitad del XVI al menos.
En cierto modo resultaron una alternativa viable Completando la exposicin se muestran algunas
al simple abandono de unas tierras ya demasia- publicaciones y noticias aparecidas en perodicos de
do valiosas. Bajo su amparo San Juan y Benima- 1812 que recogen los hechos ocurridos en la locali-
grell pasaron de 157 hogares en 1572 a 251 en dad durante la guerra contra los franceses, como
1602, notable crecimiento que hara posible su son el asesinato de 29 vecinos o la intervencin de
primera segregacin del municipio alicantino de tropas en la denominada batalla del Calvario en tie-
1593 a 1614. rras de Mutxamel y Sant Joan. Adems, para aque-
llos que quieran profundizar en la historia del cons-
titucionalismo espaol, se han seleccionado algunos
libros de la coleccin de la Biblioteca Municipal.
Fuentes y bibliografa.
Del 4 al 31 de octubre 2013
* ARCHIVO MUNICIPAL DE ALICANTE. Sala de exposiciones del Centro Cultural
-Armario 1, legajos 2 al 22. Rambla de la Llibertat, 22
-Armario 5, legajos 16 al 17.

* BENDICHO, Vicente, Chrnica de la Muy


Ilustre, Noble y Leal Ciudad de Alicante, 4
DESDE EL ARCHIVO
vols. Edicin de Mara Luisa Cabanes, Ali-
cante, 1991.

* BRAUDEL, Fernand, El Mediterrneo y el


mundo mediterrneo en la poca de Felipe
II, 2 vols., Mxico, 1981.

* REQUENA, Francisco, La defensa de las


costas valencianas en la poca de los Aus-
trias, Alicante, 1997.

correo: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 167. Octubre de 2013 7


Las Fiestas del Cristo en las crnicas periodsticas
de la segunda mitad del siglo XIX (Parte 2)
Jorge Pay Sells (Ayudante del Cronista de la Villa)

VIENE DEL Tras la primera entrega en el maestro Prez. De la misa del da 14, nos dice
N ANTERIOR anterior nmero de Lloixa, que fue oficiada por el Dr. Antonio Snchez Puer-
retomamos la crnica periodstica de las fiestas del tas, cura de San Juan y se cant la del maestro
Cristo del siglo XIX, con varias noticias relativas a Iranzo. El sermn estuvo a cargo del P. Braulio
las fiestas de 1894. Un ao en el que la msica, Martnez, sabio jesuita del Colegio de Santo Do-
sacra y profana, tuvo un especial protagonismo mingo de Orihuela. La procesin fue lucdisima
durante las fiestas, merced a la participacin del y con ms de dos mil fieles (..) entrando en la
maestro Senante y la banda de msica de Jijona. iglesia sobre las ocho y media de la noche. En
cuanto a las misas de los das 15 y 16, se cantaron
En cuanto a las fiestas del mencionado ao de la del Spagnoletto y la del maestro Placensia,
1894, El Alicantino, en su edicin de 25 de agos- predicando el seor cura de Monforte, D. Jos
to anunciaba que La mayordoma del Santsimo Climent, hijo de la villa y D. Franscico Antn,
Cristo de la Paz del vecino pueblo de San Juan, del claustro de catedrticos del Seminario de Ori-
est haciendo extraordinarios preparativos para huela. Las alusiones al maestro Iranzo y Spago-
que las fiestas que han de celebrarse el 14 del letto, se refieren, respectivamente, a los msicos
prximo mes de septiembre (..) superen en mag- Agustn Iranzo, maestro de capilla de la Colegial
nificencia aos anteriores. de Alicante y a Francisco Javier Garca Fajer, que
desempeo igual cargo en La Seo de Zaragoza,
ambos durante el siglo XVIII. Ello da muestra de
la calidad de la msica sacra que se interpretaba
en Sant Joan.

La crnica termina destacando que la banda de


msica de Jijona, una de las mejores de la Pro-
vincia, ha tomado parte en las fiestas, as como
que el fotgrafo de Alicante, Sr. Samper y Prez
(..) sac diferentes vistas de la Procesin y de la
Venerada Imagen del Cristo.

Unos das despus, el 25 de septiembre de 1894,


este mismo peridico, da cuenta de la siguiente
noticia: Las suntuosas fiestas que el pueblo de
San Juan consagra anualmente al Santsimo Cris-
to de la Paz, han terminado por el presente ao,
con la solemne funcin a la Virgen de los Dolores,
segn es prctica tradicional, como complemen-
to de aquellas fiestas. Al decir del peridico: La
misa del domingo ltimo fue solemne y oficio el
primer Vicario D. Manuel Planelles. (..) La iglesia
se vio llena enteramente de fieles, entre los que se
vean muchas familias distinguidas de esta ciudad,
ESPECIAL FIESTAS

que an se hallan veraneando en la Huerta. Por


la tarde hubo procesin que estuvo muy concurri-
da, formando parte muchas seoritas alicantinas.
Como es costumbre a las fiestas religiosas acom-
paaron fuegos de artificio y finalmente danzas al
estilo del pas.

Capilla del Stmo. Cristo, escenario de la Alborada y los En esta misma noticia, el catlico cronista, cuenta
Maitines. (Foto: Biblioteca Nacional de Catalunya) el siguiente detalle: Cuando se estaban queman-
do los fuegos artificiales salio de la parroquia (..)
Unas semanas despus, el 16 de septiembre, el Santo Vitico. La apiada muchedumbre guard
este mismo diario publica una pequea crnica silencio, se descubri, hinc las rodillas, se pararon
festera. Las fiestas dieron comienzo con un so- los fuegos y no continu la expansin popular hasta
lemne maitines todo orquesta que acertadamen- que el Santo Vitico entr otra vez en la Iglesia.
te dirigi el Maestro Senante, en la noche del da Una estampa que hoy resulta cuanto menos
13, el cual termin con el magnfico Te Deum del curiosa y, desde luego, irrepetible.

Envians fotografies antigues de Sant Joan i la seua gent a aclloixa@hotmail.com


8 Envanos fotografas antiguas de Sant Joan y su gente a aclloixa@hotmail.com
Muy interesante resulta la crnica que firma y Vicario de San Juan. Por lo que respecta a la
Fray Canelles en la edicin de El Nuevo Ali- procesin, la crnica nos la describe as: La proce-
cantino del 18 de septiembre de 1895. Aunque el sin de la tarde fue lucidsima. Cuntos hombres!
propsito de su autor es claramente proselitista y Cuntas mujeres! Qu devocin! El Ayuntamiento
la redaccin est ampliamente influenciada por la presidido por el ferviente catlico seor Gozalvez,
situacin que se vive en Roma, ante la proximidad completaba tan hermoso cuadro. (..) Seramos in-
del aniversario de la toma de la ciudad por las tro- justos si nos consignsemos la humildad conque
pas italianas, no faltan en este artculo datos y re- llevaba una vela el coronel de caballera, Sr. Pobil,
ferencias interesantes para la historia de nuestras y un soldado de la reserva. (..) Un bonito castillo
fiestas. Vemoslos. de fuegos artificiales, termin la fiesta del sbado.

Alegatos apar- En cuanto al da 15. Nuevamente el cronista con-


te, la crnica co- signa abundante datos referidos a la celebracin de
mienza narrando la misa: Cant la misa el Cura prroco, Sr. Her-
la llegada a Sant nndez, ayudndole el de Santa Mara de esta ciu-
Joan, provenien- dad y el vicario seor Planelles. Predic el elocuen-
tes de la Sierra te orador D. Jos Luis Sim. (..) El orador concluy
de Mariola, del exhortando a la paz. Pidiendo fervorosamente al
tal Fray Canelles Santsimo Cristo la unin para todos, y su valiosa
y un vidriero que proteccin para los pobres soldados de Cuba. Al
le acompaa, tras decir del Cronista: Otro castillo di fin la fiesta
ser alertados por del domingo.
un carretero de
que empezaban Y llegamos ya al tercer da: El lunes 16 hubo
las fiestas de San los mismos preliminares. Cant la misa D. Manuel
Juan. El carrete- Planelles, con Sim y Alberola. El sermn, que fue
ro, al parecer, co- apostlico, estuvo a cargo de D. Jos Climent, cura
noca bien la tra- prroco de Crevillente, hijo de San Juan, que estu-
dicin de nuestro vo a la altura de los Sres. Sim e Iniesta, dejando
pueblo, pues al edificados al auditorio en amor al Santsimo Cristo
decir del cronis- de la Paz.
ta, por el camino
nos cont mil pro- Ya casi al final de su crnica, Fray Canelles, afir-
Foto de Vicente Barber Masip (Va-
lencia) de la imagen primitiva del Cristo.
digios del Sant- ma Las fiestas fueron solemnes, las protestas con-
(Gentileza de Manuel Ivorra) simo Cristo de la tra los robadores de Roma, enrgicas. La fe en San
Paz. La llegada a Juan no decae.
Sant Joan, en la tarde noche del 12 de septiembre,
es descrita as: Luminarias, cohetes, morteretes, El Nuevo alicantino, en un suelto que se public
fuegos artificiales, una banda de msica recorrien- el 16 de septiembre de1896, daba cuenta de las
do la poblacin. En todas las imaginaciones estaba fiestas celebradas ese ao que, segn sus pala-
el Santsimo Cristo de la Paz. El cronista asiste a bras, haban resultado brillantsimas. Tras hacer-
la Alborada y la describe as: En la capilla no ca- se eco de la tiernsima devocin que profesan al
ban ms luces. Los cantos sagrados resonaron por Santsimo Cristo los vecinos de aquella villa y mu-
las bvedas del templo, descubriendo la sagrada chos de los pueblos comarcanos, especialmente de
imagen, y el pueblo enter se prostern y ador al esta ciudad [de Alicante], informa que de los ser-
Crucificado. Hay un personaje que llama la aten- mones han estado encargados los M. I. Sres. Dres.
cin de Fray Canelles: Pero, quin es aquel seor Chaumel y Cavero, ambos oradores de gran fama
ESPECIAL FIESTAS
alto y delgado como un ingls que parece el alma y tambin que la orquesta ha ejecutado preciosas
de la fiesta esta noche? Pues, D. Rafael Viravens, misas. La noticia alude tambin a la participacin
dijo uno. l organiz esta alborada la antevspera de la banda de msica de Sax y a que en la proce-
de la fiesta. La crnica menciona tambin los mai- sin de dicho ao figuraba lo ms escogido de la
tines, el 13 de septiembre: El viernes por la noche aristocracia alicantina. Finalmente concluye: Hoy
hubo maitines solemnes. La capilla del Cristo, pa- continan los festejos, corrindose vacas de cuer-
reca un cielo con tantas luces. da para solaz de los aficionados.

Veamos cmo se desarroll el da del Cristo de Llegamos ya a 1897. En esta ocasin ser el pe-
1895: Amaneci el sbado 14, y la msica, las ridico La Correspondencia de Alicante el que, en
dulzainas, tamboriles, morteretes, anunciaron la su edicin del 12 de septiembre, publique el pro-
solemnidad del da. Despus de tercia empez a las grama de las grandes fiestas que el Ayuntamiento
nueve y media la solemne misa gran orquesta. y vecindario de la villa de San Juan celebrar en
El sermn corri a cargo del joven catedrtico del honor su excelso protector el Stmo. Cristo de la
Seminario de Orihuela, D. Francisco Iniesta. Presi- Paz en los das 12, 13, 14, 15 y 16 de Septiem-
di la Misa D. Jos Orts, al que ayudaron el Cura bre. Amn de los actos tradicionales, hay

bloc: www.aclloixa.blogspot.com LLOIXA 167. Octubre de 2013 9


programadas dos pruebas deportivas para de campanas, dulzaina y tamboril y disparo de
la tarde del da 13: A las tres de la tarde.- cohetes y petardos al descubrirse la imagen del
Carreras de Velocpedos, desde la puerta de la Santsimo Cristo de la Paz. Un coro de aficiona-
Iglesia a el Campello y viceversa. A las cuatro.- dos interpret una bonita plegaria.
Gran partido de pelota en el que tomarn parte
afamados pelotaris. Llegamos ya a 1899. La unin democrtica
nos informa de algunas novedades de las fiestas
Al anunciar de este ao. En una gacetilla del 14 de septiem-
la misa mayor bre seala: Hoy y durante los dos das siguien-
del da 14, tes se celebrarn en el pueblo de San Juan, so-
nuevamente lemnes fiestas en honor del Santsimo Cristo de
observamos la Paz. El Alcalde de dicho pueblo D. Vicente
el protagonis- Gozalbez, en unin de la mayordoma, ha con-
mo que, junto tratado la banda del Regimiento de la Princesa
al predicador, dirigida por el maestro D. Luis Puchol, as como
tena la msi- la Capilla de msica de la Colegiata dirigida por
ca en aquella D. Ernesto Villar; el que se propone cantar tres
celebracin: misas a gran orquesta. Tambin se anuncia el
La oracin estreno de una composicin dedicada al Sant-
sagrada est simo Cristo: Para estas fiestas religiosas por
cargo del Dr. encargo de la Mayordoma el maestro D. Ernes-
D. Manuel Ba- to Villar ha compuesto un himno para el Sant-
n, y la or- Manuel Charques Navarro. simo Cristo de la Paz, coro y estrofas, do
questa estar Dirigi varias veces la capilla musical y solo, que se cantar los tres das durante
para las fiestas del Cristo, adems
compuesta de de la Banda de Msica.
el gradual. Un himno del que hoy, lamentable-
37 profesores mente, no queda ni el recuerdo.
de varios pueblos de esta provincia, estando
la direccin a cargo de D. Manuel Charques. Y terminamos con una curiosa noticia, publi-
En cuanto a la procesin, su salida se seala a cada en El Liberal, el mircoles 19 de septiembre
las 5 de la tarde y segn el programa a este de 1900. Dice as: Nos dicen que en el vecino
acto concurrirn los devotos que gusten, la Ma- pueblo de San Juan, un fraile predicador, se de-
yordoma del Seor, el Reverendo Cura y Clero sat en improperios y recriminaciones contra el
con cruz alzada y el Ayuntamiento, cerrando la alcalde, porque ha tolerado la apartura (sic) de
pompa las dos bandas, esto es, la local y la un caf en el que sirven camareras los parro-
del Regimiento de la Princesa. La bendicin con quianos, en vez de prestar este servicio mozos.
el Santsimo Cristo se anuncia as: Antes de Nos refieren que el sermn fue una catalina tre-
penetrar en la Iglesia la Santa Imagen, se dar menda, y que abroncado el alcalde esper en la
la bendicin al pueblo entre cnticos sagrados sacrista al predicador y cuando penetr en ella,
y los acordes de la msica, dulzainas y tam- hubo una acalorada disputa, pues la autoridad
boriles, apareciendo los alrededores del tem- afe su proceder al pater y hasta hubo aquello
plo iluminados entre bonitas combinaciones de de querer encerrarlo en la crcel por desacato.
fuegos artificiales. El resto de actos religiosos El redactor de la noticia apostilla la misma con
se consignan como en aos anteriores, siendo estas palabras: Esto ha sucedido ahora en las
los predicadores el Dr. D. Francisco Iiesta, el fiestas religiosas celebradas en honor del San-
da 15, y el joven dicono D. Antonio Soria el tsimo Cristo, cuyo panegrico haba de hacer el
da 16. predicador y en su lugar, la emprendi contra
el alcalde y contra el progreso. Si es as, lo la-
ESPECIAL FIESTAS

En cuanto a los fuegos artificiales, el progra- mentamos profundamente.


ma de 1897 anuncia la participacin de las si-
guientes pirotecnias: el clebre pirotcnico de As de encrespados estaban los nimos entre
Aspe, D. Antonio Prez encargado de disparar el clero y el Ayuntamiento a finales del siglo
un castillo la noche del da 14, correspondiendo XIX. Y todo a cuenta de unas camareras que,
el de la noche del da 15 al no menos afamado dicho sea de paso, seguro que desarrollaban su
pirotcnico de Villafranqueza D. Francisco Mo- cometido a satisfaccin de los parroquianos del
rote. Finalmente el castillo del da 16 corres- caf y ajenas a este tipo de polmicas de sa-
pondi al joven y no menos inteligente pirotc- crista. Desde luego, eran otros tiempos. Con la
nico de esta Villa D. Amadeo Vera. curiosa crnica de El Liberal terminamos este
trabajo, cuya lectura les agradecemos. Espera-
Al da siguiente, 13 de septiembre, La Co- mos hayan disfrutado conociendo los pormeno-
rrespondencia, daba cuenta en una gacetilla de res de las Fiestas del Cristo de la mano de los
cmo transcurri la Alborada: Anoche desde peridicos decimonnicos.
las diez las doce toc la msica en la plaza de
la Iglesia y a dicha hora hubo repique general Sant Joan, vespres del Cristo, 2013.

Para recibir LLOIXA en PDF en tu mail enva SUSCRIPCIN a nuestro correo


10 Per a rebre LLOIXA en PDF al teu mail, envia SUSCRIPCI al nostre correu
Inauguracin de la calle de Don Carmelo

Leyendo la revista Bo-


letn Cultural de San Juan
me permito decirles con
toda sencillez que he le-
do el nmero dedicado a
D.Carmelo Dvila, en este
se dicen tantas cosas de
el y todas tan verdaderas,
que me he emocionado y
una servidora y parte de su
familia hemos llorado, por-
que todos los que hemos
tenido la suerte de conocer
a D.Carmelo nuestro Cura
Prroco en San Vicente del
Raspeig, sabamos que te-
namos un amigo incondi-
cional, el era la perfeccin
en la humildad, en la sabi-
dura, en todo lo que hacia
el pona todo su corazn
para ayudar a las personas
que lo necesitaban, todas
las personas que lo cono-
Este ao, nuestras fiestas del Cristo, han teni- cimos pensbamos que ms que un hombre era
do un prologo muy especial al haberse pagado la un Santo.
deuda de gratitud contrada con el gran sacerdote
Don Carmelo Dvila, fallecido el da 10 de marzo. En su revista he podido leer que se merece una
calle con su nombre all en San Juan, sera una
Efectivamente, si el pasado 25 de julio se apro- cosa maravillosa ir paseando y leer su nombre,
baba en sesin plenaria el nombramiento de una para los que vengan en generaciones venideras
calle con su nombre, el pasado da 12 de sep- y se enteren de quien era D.Carmelo y recojan
tiembre, se llevaba a cabo tal acto. Uno ms en el la herencia que el nos dejo y que sepan que por
que todos los santjoaners, hemos querido dar las aqu paso un hombre bueno.
gracias a una persona que tanto dio al pueblo en
Desde este grupo de la Pastoral de la Salud
el que tantos y tantos amigos cosech. Al acto,
de San Vicente hemos estado codo con codo con
tambin asisti entre otros, su hermano, el que,
D.Carmelo durante nueve aos y hemos sido tes-
sin embargo, no pudo dirigirnos unas palabras
tigos de todas las buenas obras que l ha hecho
por la emocin del momento, aunque creo no
y no fueron pocas.
equivocarme si digo que para todos los asisten-
tes, fue como si las hubiera dicho. Desde nuestra Le remito estas lneas en las que les poda de-
asociacin, no solemos hacer valoraciones sobre cir mucho mas, pero como son cosas que ustedes
decisiones polticas, pero creemos que por esta ya saben, nos limitaremos a guardar un minuto
vez, vale la pena saltarse esta norma y debemos de silencio y despus miraremos al cielo, y la es-
ACTUALIDAD

aplaudir esta iniciativa que a buen seguro llenar trella que brille mas ser nuestro querido e inol-
de gozo a ms de un santjoaner. vidable D.Carmelo.

Despus de este acto, se procedi a inaugurar El Padre nos lo ha querido quitar, pero como el
la glorieta vctimas del terrorismo, que era el Padre es el que todo nos lo da y todo nos lo quita
nombre que tena con anterioridad la calle re- cuando el lo ve conveniente, a Dios nuestro Seor
cin bautizada con el nombre de D. Carmelo. le daremos las gracias por los aos que hemos
Esta denominacin fue cambiada a peticin de podido disfrutar de su amistad, de su bondad, su
los vecinos. amor al prjimo y de sus buenos consejos.

Terminamos esta resea publicando una carta D.Carmelo Dvila te deseamos que descanses
enviada a LLOIXA por Encarnita Jimnez Ante- al lado del Buen Pastor que es nuestro Padre Je-
quera y que no pudo entrar en boletines anterio- ss y al que t desde tu juventud escogiste como
res por exceso de original. tu mejor amigo.

correu: aclloixa@hotmail.com LLOIXA 167. Octubre de 2013 11


- PROGRAMACI CULTURAL OCTUBRE -

DIA 15

20:00 hores.- Catas Literarias. Don de Lenguas, contarem amb la presncia de


Rosa Ribas, coautora del llibre, i concert de Cambra de la Societad Musical La Paz,
departament de vent metal. Centre Cultural Sant Joan dAlacant.

DIA 16

20:00 hores.- Mes de loftalmologia. Xarrada sobre Retina. Sala de Dana i Pre-
sentacions de la Casa de Cultura.

20:00 hores.- Concert de Cambra. Cor Alba Olea, de la Societad Musical La Paz.
Residencial Doctor Prez Mateos.

DIA 18

18:00 hores.- Hora del Conte amb Flix Albo. Biblioteca Municipal.

21:00 hores.- Presentaci de Musa (Music, Unique, Sound, Around), ltim treball
del compositor alacant Jaime Helios. Auditori de la Casa de Cultura. Entrada lliure
limitada a laforament.

DIA 19

20:00 hores.- Concert intercanvi Banda Jove Vila de Sant Joan. Teatre Wagner
dAsp.

20:30 hores.- Gala del Cncer. Auditori de la Casa de Cultura.

DIA 20

12:00 hores.- Contacontes, a crrec de Chus. Parc Municipal.

17:00 hores.- Cinema en valenci i tallers infantils. Auditori de la Casa de Cultura.

DIA 22

09:00 hores.- Inauguraci del IX Congrs dEstudiants de Farmcia. Duraci: els


dies 22, 23, 24 i 25.

EXPOSICIONS

- Exposici obres finalistes XLVI Certamen de Pintura de Sant Joan en la Sala Pa-
blo Lau de la Casa de Cultura.

- La Constituci de 1812 i els Valencians en el Centre Cultural Sant Joan dAlacant.

- I no toblides de visitar el Museu Fernando Soria.

También podría gustarte