Está en la página 1de 64

ELECTRICIDAD

INDUSTRIAL

---.A

e
eN
P~mVY1O. do. \QC.~f~c~dod IooustrlClI 52
10- ][- iQ8i 1

lQ.mo.

i- Cy'<C"r ~
CQVld\lC.\o~
dQ C(Jrr(Q.Vl{Q

E\Ilcl\icoo
CoVt~mn

Mo.q"Q.\Y<3YYlO Q IVlducclo\t l1Qctmmo.qvtQ.\tco.

GQ.VlQmdJ~ do. Co~QVlW c.on~~Vl\Jo.

l.

MohQS
a~.
do.
dQ CorftQVl-\Q
~{'M~Q. COVl.Hnuo.
~ \ \~Ww. ~ c.V\'C.., MOVl.Ot~~cns

C~~\)~ \ ~ \fT ~co\c.oco

(().VlS fom1o.doWB
1
A\ WIYlud()(Qs
do. ?cw {G.8Yeo
MO-\o{QS
I\\Jm~'l.Q.cio'tt
J:mucdn


tJom{Q~ Uom~~()J8
~po.{o.~re dQ f\"O\QCdVL

M\l~\)TV1() ~ C?mJ~ \os \Q.drl'coo

QhQ.f-w.r
N() \JJ HOVl
DQwQB

c.o~vtQ.

: .
~ '.
2
UV\ fdud 1~ C.~~\)\ ~ dQ. Co'\QVl.W. CO\'Ltrvt\.lo.. ~
~JJ9:~-!tlm o~ IVltwaido.d al ~ ~Wl~ ~ Q\ YmV~ do.
COJq(\.~.- .(i-~---b ~~r.

~:

~@"~ Q.~
~

\<1
\Wl C.GVYl~VlO ~{Q\

uwdod do. 'mo.d~do. de


q.UQ p.QdQ flu~(
I ~ (S
un(}.

uno.
I o

W-bddocJ dQ Dujo

clQ---Dvr. couloWlb dQ Q.\Q.ch~Q\dnd coa.q o ~Io Is].

~O{

QQ.'i>~~\QYK3o.~ Q. \0. c~k~()~ 0.\ ~ dQ \o. 1 Q.\Qcit~m ~ ~u uV'ftdod QS


~~.1l)

Lo.
D~ Q{QVlC.?o. dQ. ~vtcl()J ~ (d od. po) q.uQ VnCQ. ~\)~
11 -

o. \0. I
Jl.- 1~8i

\m1dtd

T\JltwQ.
YV\Q. \ Q.

"t\QdroVYclr?l ~
al+.
("Fo Q.. m.l QS lo
Q.S \0

~uQ{~cb poro. fQ.\QV\QJ \)(la


o ~

d.d. p.
~\J

QVlkQ


~~ fXl8o. \)VlG. . I dQ\ uro 0.\ clro.

C'n~ dQ. TQVlS~O\tt o (tod o t. Q~ la dfuw\~Vl\~IM dQCl )

\Q po.oo.

~V1do \)00 I.

\JoH1VYlQ.~rod cl p
o
P1L~
-l.O
:3
'1
\loHs
~oHs
\J \~
f.Q.W) ,
c. d. -l.
Vo\\nio. ~ QS Q{ WHYli(lO mmuVl YVlQt1W uDO.do ~ ~(lc\\'mr lo. vm.dYdn 'J la d.d, p.
~n t~ OQ \}ytQ. CO d. t .
Q.o VYl o ~

C.~Q\Jt\o<t>
~
<QQr~Q ~

T,. I4- 1. _ '1 __ I t!L..- __t'l_i
~~.--~
l2! 'R'l. 121, ~
E~LQ\ dQ Ohm~ 0.\ \IQ\Of
'oQo mil Qp\rmdo. ~
dQ uVlQ.

IVl~Qvtco\dod = {.Qe

I
\QQ, ~ 00.


m
-
\2\,\
. .~'LWr..
t.. .l." t'1.- ~ . 0. t _

Q.

e
t1.
-1.l.
":L? R'l
121

d
-

.. -t

-1'1.
RYI
o. b
"lt
-..
3

T~
Q'l

1 -\ J.. )
'3

Y) . ~Y)

Y\


SQg\lVl Q.\ d~aqroVYlO
1: -- (l[)
_ l:. ..l.
Ri \h
i
'3
o 1
_

T:~
'0'" 1
o


RT= \21.1 Qll+ Q'!t-12i

Q1 s ('lO + .. o ~ + 1 ):" (o ~


:

.

11 - J[ - iQBi 4'lO.Q
l .
:: i~. 81 Il

I
100 ~l-\s


50Jl t- - Ea:
1.~(>Q
T~ r/

1<1 ~ 1
J'O = 1.0
:1"10 - 0r
.l. -\- l:.. + 1. + .4:
i Rl = \2,,\3

12,."" ( ."5~+
+ 'Q.OC + Qc~ + 1(~


50 !'Do 1.0 'lf) 1"3.33-\-1.1 t.1())

1 = 13."30
..!..+.l
?D 40

i
"3:, _ f: _
- R"l -
l.+J..+!
e 3 .10
"1., = ~
~-;
~ "Ot5.0
10
== "3.

t>.e = ~M?> I,
'io\-\-s

--~~:

Ic# =
(~.~?)(o.5~)=

~~ = B3'~ =
31:5.09

'l.i~ ~

tl)= \Lc:.\)ll = (i'1~)((g.-(o - ~.11 ()\~s
I~ -= te ::: 11.~1
': o.qi
ca ~
-J1) ~ \.o.
dQbu
calrffln
~r
~

do. \o.~ I
~~\)o.' o. lo.
(lOO. oolQVl
B\lYnO.
dQ
do. Io.s
QOO.lquoQf
I ~UQ
pb. dQ
Qn\-mVl
\M
~-

QYl
.JI. - .1<:\81

Q~a\
Q\ pta .
Q\Qclrm --

-1)~ k \0 \(1{QO
o. \(} ~'tr(}. do. Io.~ f
dQ C\n~u~Qr
o
Q.?(lo
Q.. ro
Q.Q.wG.do h eumo. dQ \o.~ c~d.-l. 0.<0 ?~\

l)!. \.Q.~ dQ h~ \~ns\\o.dQS

1).~\.Q~ dQ lc \J()\kl~Q~

C1l\DJ\(lr
'o.m\X1'{ClS mm()
\00 ()\kl~QS
\o ~vtitfi la
Qrl \00 E.b~
Fq\lrQ
B{ \J
I
el) COOOO?-JOO?QYl{ts o. \re ~{\)pot> dQ.

?Jt . Q

1
f\ O. ..!l \3 O.31l e =leo= ?


0/\1'20 \JoI~ GEN

:r
Cott

O.(o.Q "E O.'?l..Q D

Cf{Qc ~&f~ :
i'20 = (O.G)(I)-t {Bl: -t <>(O.Gl) i'!O -=
GOyc c> f\ oc Dt:f t\ ~

to.(o )((0) t (0.3 )('? t tto + too ~)t?


i 'lO = o.1D t Ee -+ 3.G7 ~ (O.<'o) (I)

'.
1'20 :;. 1.1 t

teE :: i'20 - 1.'2


tel:
= U. 'L. \lo\h
i.'10

1.10
= '3.~

.
+ O. Q
-cu
lo fr.\) t (). t"3. 0

Qo.\ QS Q.\

1- TV
:. 1.'JD

N[\)"lQO Q = Q.:111.

lO A


i'l.O ==-(0.1)(10)-\ \.'2.+ (0.1)('10) ~ .

110

1. '" 1'lD-1.. 1~
1'lO :: i

1.'1." 110-i - H
'1.


n- :1- .iQ81


. .l

{ ~\(): 10 ,8 (Dro:'


~I lot!' ce docto
CoblQ.C' ~
q \jo. 00 u-t ~h'tGYl
?A - 1000

~ f h
~,C:l)~.

G
1b)~ l\\~ 1
(~ .. ~ ') .
10tfQ (01 \0H
)1 "
1000 rudo

. :

____________________________
1

l
1Q- JI: - lqBl 7
C~L\ 6RE
t\,W. 6

N.
O
e ~.
S C.CQ\()N

C.u.

10
iB
1(0
tO?'2
1(o2~
'2.5&"5

1~
1'1.
10
~lffi
tQOO

8
o
~
'2.

1/0
1

o

1
3/0
~lo
'lCOO300
o


500
fDO
00:.


8 f

~f'~~~
Cb~duc-b~ eh robro. ~lJO.\JQ cf (QQocle:b ~(jl\cb al mb~. dQ-
Cbruro I.dQ
~~

~_~~ QmJo po.m


~Wv~~~t() lpo~oCo)c

o--~edO.

\Jo\b~o. eh.
Ido'
10m ffi:lU{Q.
O

Q
tW~rt:
o
(oo
CVl : (b0 o C.
\X)'~ m(l'll1ro.
VYlO:I.I o~co
.
., ,

cn'?bw ~
fh.--
~

0.1 en bm, ~ro


t\ nYs \am~M-b ~-\<l ftOVlQVYlQVI~ o.d~~cb
QX\ VYIQv1tQ.
11 pm~qo. tQQ \ 'o.vme
~
6Q. PJO-dQ. ~ pTQVldQr

Co.{XC~dud dQ Cood~Qyt
~QVYlPQm\uffi Clm b~QVl4Q @
d1 CO:Qt1~Q ~.
.
Cotld\lClo{Q~ lc\)J ~~u ~cc eh --

e ~\.It)QE
1\.w.G. l" 3 COtJ\>C.-
\\)
~ ~( en - "1 1\ 'l.~ ca -
o
M o Ce f.J.
10
10RtS
M.\~~
"3
\OQ.'E~
M-t
'1.
oue.: -
t>-u~.
, '2.

18
lCo
1~
5
8
lS
~
lO
11
1
~
11
i1
iD
8
'2.0
30
40
~
'l~
~1
' 1~
ti
18
(o 55
1'0
. ~~
5(0
3q
<tq

~
'1. qs "1(0 (oi
1 HO 8 11
1/0 . 100 .


i'2.S
o i~6 i1( 10'2
"3/0 Voto iZl'l . . 1UD
1 .i! 16 i
. '13 - lQ.b - 1.81
4t \.IN"tt... 1) klllJ. ~ 1 '1.'5 V


'


1 = i'1.~ V
P= lG


I = 1'0 000
1'1'5
= 1'20 f..mp .


N ~ 'l/O c.a\'\d~Q 1410 f\mp Q. ~"C
115 X 0.11 = SB. teo ~m~.

N* '1.10

N f' 3/0
cc",d c<t
~Y\d~
10'2. q A

iGls ro
410

(J. QO"C

8.
N~ ~/o ~~d~ i.l.l. 1S ~ ().l.j ij oc
N *
f,
~/o ~V\d~
--l/o ro d
iQ'5
CQ 1718.4'0 ~mp
Al'V'lp o. "{C()e
c.lro C. iQl5.X O,'U= 1'0 .~ca

caQ \,Qm"l ~ m~
.W~ dQ. ~
mo\'\o~~t<lS dQ 0'500 UJo.tt& QMo.
xq! d1 i '1.5 \J~ H~ QV{ UVVlb\QVliQ t1UYYlQdo ~ o. 0'0 o c.
(lwti>c.~(Q6 o.WmQVdo.do{W ~\S o
\)VlG.

QpstcVlQ~
uWY"rlJ.Ylmd08
Co.\C\)\(\r ~
eh ~
m\tb\QS ~


Q} QVl

o.)! to\'] doo COVld~lotQ\} ~ QV1 \JVl \)ab ~bJ \X}f ende. m~ ..
b)~ Wl \J\'l ~\() -\-u bo ~ '1. c.oV\d\lCteroa P<lffi iodo. \0. c.G.~o...

C.)~ QY\ \}\'l

--01'
~\o \\)00 1\ 8 covd\X:-tow.s o

I =
Ir

-..
1
'3SOO =

e
[ 1'l.1j

N ~ lO tD'()d~ '30 p. o. ~C OC

~ lO
()
CO'ild\Jce. 1.l.~ ~"f(\. o~o e


l'
N~ a
..

:. '3~co w
C)~ 'I = J: =
t:
0500
i 'l.
: 'l~ t\ Yl'\p

Aro~ a.
'e.


10 _
1~
1'L
a '= 11'2.

'.
1/0
i/o
~
Q)Y1d Q.
1.'1.~ro{) ~"30.c.
11~.~~ k P a ~0c.
-=') 'l. - l/o

~i
T. o


O'e


~!ffi.cl9\1.;
C~V)d~r
M~\(lVV\rQVlro~
do. Lb\)ro. o~ QQ~\do &,\?clo d ChblQ.o.dc o
efJ

~

\Jln\11nm Q3~?(l', dQ Pe V,Co' tOO~tQ al m\or, \1uYYlQ.dOO ~ Cl9QVl-ke q\tm~ros

~p'?COCY~v11\
\.AI ..

Uso qtO.lo
""""'

\o.\QQ.ftim~ rnvd1
~

Q.~ ,roos~nOS
~Q
I

~uQ.fQ
udf~e,Cf3 poblf~
vro.~r ~ro\Q~Ofl
I ~tQl~,
~\)Q.
bodll!JO-s ~
Q.l "tIpO TouJc
QVl
o
qllo Q~l YRS-
\Jo\\o.jQ do. (')p~roc,avt ~ IDoo ~\t6 vmt,
\QvYlp. dQ 0pQ.tUei-Yl ~ 16 el e

~~~~n~~
(Cn~\do.d ~ Co~dooitVl)
q\)~mTro~ <!> No ~fo{X}-~(\..bB nnVY\~.
~\~Q.V1~ 0.\
Ol\l~
m\of,
Ql
\1UfflQdo.d
vv\~Mj
J

c.B{Xldc
omiw I QtUOOS
q.\I~ d lr~
~ ClQ\lVl~
tw o o'

el
el

.
'
Ct>..LI
r...UJoG. O i 0.."3 COtJ\):
~PS
4
\)\1
1 o. '2~
11


t-.\a .\.1 ~i~
i'2
!O
8
3
'LO

53
'L~ 'LO
!.~

12":

o~
<

'1.
~
13
1'2."1 100
~1
(oGJ
8<1

1
1-
15'2. . i'Ul
1. t
~

3/0
~/O
o !.G~
13
tLO
iSB
181
i"Oq
1(j,4


2. i
1.~O 3061 'l~" '21~
'300 310 'l.11 tL~
350 "310 1.q~ 100

'-loo
~o
400
~~O
3'20
"3ID8
'1.80
~1.1

51S lO
1'50 5iS ~VO ~OO
1 00 ~ fD


DE

- ('
"

q <1

O
0.8i[
O.lS

O.bl
,C

12
~ 1'1{) ~oH~
numQ.d(ld
C!l, ~\J(1
4~VYIP o ~O a C.

=_

'3 - 'L/o -lo U. w.
((brcM.\ ) !lO Am

~

T

2J
r., J


N~
Wf.
l/o
l/o
CbVld
CotdUCQ.
Q. 113 ~fflp. o.
1~'l. 2< ff1p. o
rooe
.t:loC 1 ThC~ 1 - .
I I 'L/o Qo d Q. lCta Al po o. OOC \ -] 3- 'lID ~o U o Wo
N" '2./0 CX'ild 111.'l.~~ p. o. 1)'C

PI'
U
.Q
1,
1)
j
'2.
1.
Q~
8'1.lZ

!1J.1
lil.1S
omp.
Gf1)P,

p. (}
G..
3
o. ..lo e
oc.

20C.
"Iooe
1
~
=7 3- ? ~o \.la f)
.- .1
al I I

la p. 'l~ t

.'.1
1

~o V'flp.

lQm~.

~
'lE
Qmp.
eel

.:
. '


-

TmVl

B)o ~f~~tlo.l {
1h T~'(V\~rol

1)P.. ~JVY16~v'lQ

q~ poo~ lo. 9roP\Q.dod eh o.-\mo.f 0.\ ~Ha 0.\ o.oro~ QO \J'\ ~(\"Xl ~

~ ~c; / t'o fQ n\Qoc\C~ 1


I I :'J {ttoooM~ro
1()<3
~ml~o
Ymuvoo O. Clre>l\b1Vl Q~
~Q ~'4\~~loo

p'.lmnWlkB
mo~
\{ .\Qm~1UUS ~\Jl
Q(l~\\O

~\) m~~dJd ~\O. ~lQr QI

lo. Qo.v~cbd 00 Yroqy-,hoamo 1 w.W\~oo ~{


~\'\w. 5Q. lI<\mo. m,dooJ
\)0 ~ni}.Yl ~~ cJ C\'l~t.r \o.f\l~Vl\Q. \'VlU~~W-

Cuavx:b
'dl.cb.
UVI
como
~~. 0

VffllQ,YoJ
XQm<l1Qv'M
......... ....,.",..,.".

COQ
o,l \'~ /, dula o'
YYlnqV1J~,ta
\Jo.modo
4

foc~\MQ~lQ ~ d~ ~~ ~lQVlQ uoo. pQftrYY\QO.b~~<bd Q\Q-

..
'lS - .:r - lq~l

~ nQVOO qu~
~
1NV\()V)Q{\to n\ VlUfflQm ~l dQ fr~os qw mdoo.n al fmnVl
Su "G.rro ~ 0.1 \'lOo dQ \~ YmqmtiCDS \JO{ \)~?~ cb ~.o
~ l\Qmu ~~QVl~~~ <11 mvn~m {Ort).t1 ~doe Os \\\tlQo.s
Q\J~ d<1. iOOn!L 1
t~{Qo 'ffla.~\'1Q ~rm~
~-dQ.- -~1\'mVl QB Q.l mmMo ~mn:fo por loo l~s d~ ~Q.nfi..- -
dQVlko ~ fOOm dQ.\ ?rl'KlYl
~ Hamo ~N~~~ o. h ~~tcl<!n qoo e>f{QQ \ltl ct(C. roo.~~Q~to nl C8Anbl~Y-

.
YYlI QV1.Jo ck2.- -~1?VI~ vroqYlcl, t(}e
'


:.. ,

1Wrru
~
dQ WQbQJ ~ 14 ~
~h
~rm.V\
.\Q()~o. ~
d'rf\1\'lUID o
bJea QVl n ~e1t)h eh quo (Xth mOI~ulo. dz UVl foon ~ IJV\N anooo
on 000
S
rT
holo. dQ
en\'1 li~
iXl~\_L
al 1Q
.
t: 'A>. pum
ol'fQ.dQOOf c{Q
w.mn~do
Q.l.ploror Q! mmpo
\)Y1
uno.
cooooc:ror--

~f "I,

8
I q.\t! oo.l~

i&~~do\t
\)\1
\loo.
Q)~OC;
I
r
dQ\ Compo
\QCD({Y<ki
dQ.
p:lf
---
//

----
~H8888
----- .
8A~\
.:,.
:
t ,
lO

foft'\, ~ \-H. ." 'l50 Offl - ~\)Q\-b


....
;=

UO! YlQtomo\riq, ~ ~ h rch dQ h Ul{Xl.cl'chd dl bob?ooMQd \lOO fU-
\J'ro ~ Uj mo.9ffl~1'c()

\0. (f o m ~vYl (J) da Ut'lCl bob?oo ~o.Tia d~mciaYmt1~(bl'\ b J: QlJQ la tcmlQ ~


1- n\ "* d1 ~pim <i-~ ~~Qt'I(l

~ Uo.YM Q.~Wl \loo.~ o.l prod"c~ 00 la I QVl ~mp. por QJ do~?-


Im~ .quo. ~L~y'Vi
o.mpQro
o

-kma como ~mid<d pro.cl~ eh b F mI) m..E\ 'JOQlU1 <t:O

b?flCl t CG.

ffi'ffl C\QO

F [
e

1<0 - ][ - lQBl60 -dv'
;I


:. N." 8 > Q..YYlp. \J Q\\ =' ~O (l p. \J. ~ 10

I= CJ~ "
"'"8 ,7 400 h p. V
T-


10
Ph.__ o.

.--
I


I

T~t~()' lQ.clmm:Mh. IVld~do. ~


t.\ (iXl~\)lo \Mm:do fe amdoc \Q{
IQ)~
\o.~ \~o.~ dQ\ Q}n1JX)"
QI ~/ /

r
t

L I

1mo a,m\'


I
1
00 "Ioo~lb~ dQ Tamda ~
~\
lQ
Q\
Q.~

VlOll dQ \?\'lro.S eh fOOHG


lo.
q~ oJn\l~Q.m G U;1l L \Orfo. ~ ~

\JftQ. {~Qo1Y1Q diQ\n


Q.V1 L. e rClQoVY1G 1'\'lducfdo. IQ~ PIOp:1{CIOYlO.\ Q

CCf\

~
~\JQ. \J{~o. l\ no.
dQ \u ltooo {)f<d1U
dQ 1Il'lQ(E OQ fWr~G ~\)Q (l1f(1\JIQ.'U\V1 o. \o. l

luJ&l1}

1j'l\(1
()..~
\0 Q.offi. ~VlcWdo.
~ Q.f~\o
mQ.Q }tO.'"
opeVIQ
h I
(JI
FCl \lll
('Dft,b?o
Q.~(Qo amooo
\<1 P{oo\XQ
QV1 \lV1Cl d~. -\0.\ --

V'flC3VlQ}?m ~ q\J~

r---- -

L I
t


C/J-r - o

I
O
- , imo
I

C/J~~ --\:>


1-

I
Bo'O\\.)~ j 1 eclO\~1\ \)
~ = m(}.1.-

S~w\chr~o.
dll' 0-
18 _---
Qe;l'Y1 ~eb - - .I
1'L \Jo Hs

-!
15 OOO~

1
I
I

O\~f\ii~
- - ~

UV\?d~cl it i GQmro.ooVlC dQ CbmQr1\~ CovtWVIUQ. ~
3- - lC\Si

~
1h
I?>~bl?C9tGfto. ~
Q \tQ.~k- I -\emO.


DoI.JJQ.S

'l.)~

o)~
Coloc.clVl
NO!JJlb>
eo~t1Q

.:
~)~ Ro~Yl~

a)~ e\\~JQ.X \lbro dQ ~o.<fQ E\ctmCffi Q CoCo

Ob1Q.\~\J() y f.-.ICl~r~(}.1 1 D2 qUQ Q<i;m UQCVto. 19
4 DI'\l)oo ~ D~(lqmmo.s J

G~YlQ{G-cbr dQ ljVl(). ~\o. 8 ~m~

GeVlQRldor BfpalUr dQ \JYIo.


te3pf1U <D\1 I. Wl\Sma QV\
~~c:iOvt o
SclJ.
uV] - -


p~H10 \'lQ~\ID I Cl

-.

.
--
- 7] (~
I
---
s

~ /~d ~ S

QoO

n.~
'JM\s o

:.

20 ~.l


r
b .~~ 1 ,.
C0
I 2

L J

"d
,'" ol
llc:c.lOY\ e.
--N

s


.:


:. 21

. l

~

I
j
0'


r
I Q.'X.to -r ~Y)tt. del Qxihci~V1 <k.1 ~ndJ-

RQ:r.c. ~
ckx
ro.ccisL dQ Q.'t~IGc.~dl'\dQ.1 ~Vld\l-

CJO. .

r. QQ m. - = Eq
R~" tQS'i~J. dQ.\ iVldlrldo
F(l~Gn1. \\'\d~~dao

I~ = ~I'\~. d~\ iYld\lC~do

E T = TQ\'Isi~r1 Io.s krmioolq,g

:.
Q\'I
le. ~ Cn(Q. dQ. CtqQ.Te. 22 ~
-'--
e :r
Ir
-l


Ro.t.C..
-1

r=- -r-
t1:.C.
:rffiJcb~
Q
~.
Q.tt. dV
Ir

Iflduc.,ao
= Tct ~.

9lr~Q '\tlO\Q.\O QoJ1Ql.r~ ebrta.

-1
Q - J[- lQ81 -1-1
I

9 = P~~N = '.JQ\+S

:1
10 ~ (Q"b

~ '= fe Qo V'Oo qQ\'lQ'lOO 0'l ~ I~

p = JYl1XC
l ~ \10. eh ~~
dQ, pJ\~

al) Q,\ ~nd~dJ . :

~ = 11\l~(') ~ ~b I Q.\'l JQ.~rs "1


N '= 'JQ.\oddnd Cl~\l\(W dQ.\ rotor, ~\1 \". \l. r\1

4 b -; o do. mmus CD\"Qci{}.s I QYl t:Qrolo.loPmb\QW\GS
~
~
I~ ""6'20
te.
r/J =
N ~
= 'lDoo

1. 100 q)(I).
~"~.
cl
w~ .
p=

b::
\) =-~
I


Eq = k~N

t>T" 3 - Rt\1~ ~ EQIJ(\Qfo~ ~m0'l\a1 dQ IQ~ ~QvvmdcfQS dQ e.ero

l.
RQ.Cl~~CJ.\1 dllJ InMdo ~


I "
f1\1Jo
<hd
EsroblQC.ide PDf
e:rd-\o.dom
10.\ in~\l~?-
(~~d\lc\cm.) J: QlC. 5
r\ula te3JlmY1W pM \0. - =-:.:.:.. -
7-

o.QQ\O~ ~~mulffioo do. - --w--


\(le I
Ind\1ddo. 6
Q1rl\G.OOinS Q. =- :- -
\l ~' '{ OQut1c

- \.o. t1ctl~'t d<l \a \lJ\kVl6~do.d ehl ~V1d~?c.b c@.nc!a Y1Q tro\'Y\o\l1~ qUQ. d~la(CPo.-
\'1Q ~ d~\J~W-kl Q.\ ClWlpo P'~\'lQ~po.\ <Q \ICiVYJQ ~
: fur \4J.'O~'Olw\~ dill VlQIU\br \:\Qclllto, 11- ]I- l~~l

~ a~ QYl n flq 6 ~\JQ 0.\ mnp:xkH81 Qj lrl~& mo \)Y1 ~\Qno~Q. ~\ub\Q2Q. \Wl
p<>\() N Q(\ h P.J.{~ ~YllQf\af dQ\ fO~( ~ \W) f\D S ~Vl h \l-1(~ ~\}~{~r ~9. '1 *
\ po\Cl ~ ~~ Qv1 u\ Yvd~Q~clo ~ ~,m (K~{m~Q Q\ PJlo t-l ~,~\Q\l\Xt\ d1\ --
_. ~ro_\)C:_~_1r_Q. _~_\ _CO_OCQ_dQ_ec_;(\__ krs
__ pJ_\c<3
__ ~_o ~
~ los \X1\a3 d ?quQl ~IOJ(~C1d so fQ\1Q\~ oro ~~'fi~ freo. ~~\)J ~ Y)Q.ffiroT~O - - 24 &.
~YYlhll\)hox ~~(J(m ~m 0.\ qQnQfGch JX110. \,K)y(Qr \a (Q pul'Q~eiV 00 \es ~lo8.

l)~ GJo.nms
do.
Dn\oo~
\X)~t1CYQ
().YYl~
o.
plQ()o. aJIg1 U(1 <)QOOffi:lr dQ. d-c o. so cm lIJUHs

It= ~
p= ijj~ , 'V-J
= _ ~.cw:.. =
'2~0
'lO 8 -, ~m
h~ 240 vd15 ti
Ur1U mo.qUcmo. qQroru ~ Amp. Wic1Cl uVlo mtgo. G- \)(lCl ~e~\O~ dQ' 1116 \JJ\\<O cml

'1

@ \0. polQocfa tJ-~ Q~-h Ci\Ji)1Ynfu\(wtb.


fub g "f(jwnulo.S ~


~
p= bIc. .
le. -

b-
= 1
~o
il~ \J()~'3
P-
D
?J()

ol/50
11
lJJo.~~'3
'.
<Q?
?t1dudcb
\n t~
G
~QY1Q{O.OO(
\k)Hs, ('X
~
~s
111.5 OO\~
\(l~~"lQf~ Q.Y1
to {ffiulas ~
~ \0. CD.~dG.
loo .woofu11QS
do. ,~oo~~"Ohl11rm
Q
QV1 Q.l <:?R\

~

\)JJe ~

E~ = foQo 'o
va Hs
= l'2e \Y)l~s
El = t-q - ~"I~
11 1:q - ~
t:T =
=:

l'25 - S ;: l'2a ~oH<o
Q. =' ~
t-T= ? Q

text. "le

t1 = ()l\s

j lJl)
Q Q.Xc. = Go .Q
"I~ ,. ~
le.= 1.15 ~ ?. :

\Jn
?V'd1D(
V\Qffi cn.~(\
~QVlQR\dc(
dQ
~m ~\o
100.Q
bh
\)
\'no I
tTQ\'lQ
p\Q~cm
tn1(l P'()~CI(}
i<tO
Qx.c~\o.cbm / e.)ll.. \e!.
\(:OO
\!Q
Q(\
I
1..~,~
oe \Qtrlm\re
GQ\
\l.)ll\ts }

~@~OO
lJna. O.e~~\
CQbJI(lr ~ o.).~ la. I
(). p\Q'((l m~
o QI{/ Q.\ --
QY)

?=
G o {(l~1

'1.00 000 u:J


~t:: lOO.Q
+5
:fA = le. 4-

IQtt == I1
JQ."(.

=
==

'2A~::
833.~'!i

2.4
t ?.~

t\ p.
~'?>S.,3 ~mp

\ll"lCo lC1
E, == 'l'-to ~ClHS .
Q.h "1<> ~ :re. :::: l == 2.00,~ == 2l'?>~. a~ ~11'\
ti, b).~ 1Q."(C... 1 l, t~


Q .
~)l) "11'\ _ '1
- "

Uf) gQY1QrtKbr iXlffi\Qlo dQ 6"0 000 UjQHs dQ {X)WVl<.i1 y 'l.SO 'Jo Ht> QVl

ffiJ(}
Y\Ofl)~'OO.\o
'l~ \IC\~
\n I do
QVl u\ ~(tj\}cldO Q\.}(lrdo o.tm1QOO
\(1 0.11\ Q.~ ~ nmpo
(l In co.tg1 vPm~o.I o

GQ() m~\o 1 = l~- Q 1

P=
tl'" %0
f
50 (yy:) tunH5
Hs
o Q o ro 11 =' t~== a

Ill ~'5
1~ 0= 4 oro 1~ ~~ \<~ ~\) ff.
Q~ -- '1(>
'11\= 1l 1) -\- It == 'lOO ~ 4 :: to ~ ~ p.

Un?dud y~
\Jy') mo\o{ ~
Uc\c(
~

lJ(l(l
eh Qo Q. ~

mQq\l~Vlo. ~ hClVIsf'mm
lt = ..

QV\Qrgio.
1
== _ <;i0

Q\crirlcQ
I

'1
- _ 10
QV1 ~Q~ill.
m .
1'L-][-8l

fufd!rooob dQ\ Uo\o{ t\o.cirtoo.!!

N
E~to
n~oo ~t
dQ. s~\~(
lil1Q.1.
tl~ ((){ld~\or ~co -
doV1~(O dQ uY1

un CClYY'lpo~

\..o. \):)'o'ioo. o.'\tG.


rdCl L
QV1 Q\ ffiVY1\X) t\X.l-


\\Q\l(). \l!o.

:.
y T= fo

D?w.cdOl1Q.8 do.. \o.e I do.! ~rl- 2(0


1" = 1('95 J:~ Hif Ymklr. cl\l~do eh \>Vl vm\()r -\Qt\UPJbr
T '" \{ momf = J\)I~os.
~
COVl ~lm o T~qCl -:\\: i

C/J =
lA = 1
\(' :: d~
II j()

d.~mo \
Q,Y)
PJ ~~ :: wh.
I ?oducl :: ~m9.
d~ d
o\ot o
I()~


Q..\


9J ~V1~
oP'J~~ o. lo. IL
~mo. fQm QVl d?fQ(rlb'it

I

N r. c.. Q. .::: ~ = \( 95' N

1"

n. _
t9 + R~
E9

F.o~mo T-
i~~\d(\
:I~
~plmdQ
dQ \<1' - 1IJ.

2Qlll0.?OV1QB eh I Po~VlQ~(). c\Q UY? Wom r ~
lQ - J[- 81


~t1= [g +
t-r 1~=
~
Q"II.) il

.9h + lhl ~'t


Ly-J
~v'l~(l 6\)Yll~~~tO.ch 0.\ ~~ueJdo l'.
~~e
f .


i)! Co.\ClJIOJ
~OC~Q ch8(\m~no.do
lo. fa c:. Q. Yl1. do. ~
Q\ vm4r ~
YYJdof do. C.C. 'P~ b .-
Q.<Jo ~oHs
0.08 .11.
~ lo. I W\ Q.\ ~~ductcb QS (!() uvrp e


f.c. Q.ffi. fq- ~
El - ?Ao ~B
=

1
'" () ampo t~ tl- 14:4

11 = C.68.Q lq..
t~"
{~'" f.c.Q..
'240- (0.08)( (qO)
2~lo- 4.13
o "'.105. '1. V 1+5

I(\. fXW?clh ~
QCl\ CJ lO(
(}.)~ d~OJlntldQ bh c\~i\Xrll C)!. lo. e\m~I's\{cm

t~'" 2 ~. ~ v Hs

~'?. Pd = gIl b)!. Pd~ = ~n~'l. C)~ ~ '" E,h

~d = (135.1)(~o)
Vd = 1<1. 11 1 ll.]UI\S
Pd . lQ.11 C.P
?dI - (o.o?J){CoO)2.
'Pd~ "" '2. OJtis
Ps = ('2.40)( (o())
1\.. 14 cJoo l).lC'd-ts


~Q.c1\do. dQ,1 ~r ~olof (f~l1o dQ l1-0Y1 ~
__ d

I
I
I

' . (! P. '" 'ffN T


fJ.
(eo X13~

l-
la
QV\
Coo..l
VQloc'lchd
\0.
Q
Q~1o.
la
dQ
dQ
polQYlla
\JI) moler
\J(l(1 'oo6cula
q.\1l
da
Q.G{a
COC4
~
QVl
QS dQ
dQ lGO Kqf. ~
Q.60S
1100

YYlOOJQt'1dos
'(Q,V Im~t? o\n fULrW. Vlrdo. VQg~shLKh
Ql bro.w di/ frQVtO m1do. ~O Qm,
dmnollQ"do Ql VYIoor.

I

N"" HOO rtlPom.
T o:

d :: o.~ ml.
1'00 I<qf. .. 1410 m o
1= :Vod:: (l~~o)(o.~):: '08 U>-f(\


:.
C.Po lO ?o C.P. 2.x ~ol4!lX .uOOX 5
00 X ,3f28

.

'___ "Il

Il" I~ + IQtC.
.'.' I


:n
----
I:T
UoIoms' do. Q. o. ~.:


Un moJar ~roIib CO\1GUfYlQ 'roJ livoo dI!. 1~O
dn. \0 Q.x klctbl1 00 Q0Il ~ eGIC\Jt3J:

.' el\ =- \ 1 eh I~~. ( IL) MotOl ~ IQlo ~


b):. lo. 1 QXC, ~C\.CbYO. (1 Q~C. ) '\
(J)!? \(). 1 ~1 ~I ,mueida (Ir.J. D~ ((XX) LUHs.
t 1= '1.:40 voUs

Qb:C. = q (p 12
)~ J.L
ne.

b)!.
C)~

IL

TL '= 1Q.xC.+ I"

1 I = Il- l~'tt.

'P = t.ll
It>. - 'l'(j- 'l..~

J.t-. . 2.'2.15 Qmp.

: 'l.t, Om

-.
e. 0:deulclJ
~Qm~\70b
1
13'2
I~l:c.._h _ 'l~O = 7. Qmp
- Qm:. -

I~o\e.
Gro

ehl ,dv:~do dQ
~ 1<1 ~QY
lJV1
't
OX'lof
CClilhu
P fQ/Q I
IQ(h()l'Ybh'lc
12l(t'ieb
Q
la ~Qml' ~
1Dt V01t~
QVl
't
\loG
lo
do \ IYldoddo
QS 3 I2.

Ei c:. 11. voUs


ti '1.- lO,
0."5
::: ~
C>.2l
= teo. "" Qmp


RA = o. Q 12.

Un
~Vldud(\
vmlOf
Q~
~rolelo
\;0.0., \J
Cb\'l Ul'YlQ
I
In R
cB
dQI
GYYlP, dQ. tmG YQ..
('~fC'c ~Y1d(jC:ld QS
dQ 1'20
o. 'lS Jl.
VJlts. Lo.
00..\ \OJ ~
Q dQ( ('?I'C
I

o.h
b)~
t).~
\0. I
1cl I
In
H1 0..\ ~l'ld\JC.to(
Q() ~\'lduido -= lA
~o C. Q m e '"
~
tq
= lQ;. Il
t1
Ru'c.
=
e
~8
11)D 'JOll
m.


O = '6011
Q)~ \Q f'. c. ~e m o QV} ~I noV1qu~ ~ '" tq. Q~ "" O. '16 n.


~hIQ.YC = "1
Que
e i'l.'J
'6~
=- /J.. </ Uffl b)~ 1. L:.
.=
lQ..tc.
e.
l.l - I~'k'
+1 eh E1 = 'Eq 1-1~R

dh o;. ~.
1t>. =
I. ==
~
"3.(,
- 1.<1 q = 1- It-.R.~
~. l~ -l~'O.t.){O.'lS)

q= 111.1 V ~
?D
\)~ ?Ole.~l(~a. dQ.~GnD\\{l1 poI' tJ,~ r cunl'rb lo. 1\1k~Idad d(d l\'ld\/. do ~

QJJ 11') \
~o Qmp~ '> ~I V p Wrodo es 1.ls '-ls y la ro c. Wh ~ Uo \D1~s.

p= ~
1t>-::r. 10
tI =
'Eq
liS
mp~.
'JOlki.
?-= t~Ito.
p = (uo"t 'lO)
==

UV}~cld N~
~lO oH.
fD
COffY~~
p", '2.'lO0

MW.HlQ
wuHs: 'l.q
a{~~
\~ ~o~to~ ~
coP.


\l


. :
31

eo~o~ o.l
~p~
Gglimr \J(}Q. fllQo
c.~,
ffis nHQi'r1a o.
l_YdocJ
uV'l C~f(~, & noco
31- ][-
e?ffi,J\o.f
lq81
~t'la C.A

di~V1?f ~ uno ,mm v?QYJQ. ~n u1'1 ()


Ut1U QUQ V(l ~ Q.\ [Ca --
(). , V1-\o.yvo\as wgo I o.lQ.S ,
Culdo Q,I 'l),lo( dQ \lOO feQ,VYlc al d \JVl~ ~l'flo~lQJ o.llQ(Yla~" ~Q ~IQvo. etJsd12-
"G~m mo.x,
l'QfO
d~~\t O~\l~io.
lJV1
y
valor
VuQ.\\}~ (\
d~m1VlUV~
CQJ'C CfO.
o.
\1Q1
CQfO 7 CyQCQ h(l~ ~v1 mo:t Q~l
ot\ CO\IlJ\l~ dQ \Jo.b~ ~l t?o. --
Cl lo. --

hWlCKb ~

El no. d~ e'iQloo CClffiplQhs


\{ \\01"00 ~Q'O ~.

Wl1\hGchs QY7 1 soq. 31 \\Offll f~\lQrC~o. ~ lo. \)Vl~dod


~ )\:10- ~ Q.l"~~h..

fC~G:: ciclos:: ~~h.~Qq

c.~.
/

..., E "V R

1100

2 'li "TIQlY)&2i

_1<:.<:..

{' = (00 h:Z"


f '" 50
I
\11Cl

-<11'il Hl N"
v"
~Q
\lL IL
1 fjt~2
VQydfdo.o ~r Ilfu*fQS 18

E.

H\

\j
lE[TI IillJ
~ rn '.
COTT~Q~kS
.... ~
Vo.la~~-\Q.s~


~\ Ita.

~ da ln f. Ea U o M\o.l'(6~P.

v(}.lo~
\\(ly "3 '('Q.\Oc',Offl\) m~b\~ Qolw. \o.~ ~
Cbn~Qtlfu
-...r
eh b. ~n~n.~dcd ~ b .~Vl ~

o-ok\\ ~~1 fooQ. ?~ro h ~. (}.

i)~ lO. COH~Wtk. ~ tI \IOlhjo. ~Q\1 CtO

u nG. ,..)1 Ln. I 'i 1: QS~~ Q.Y\ f(\SL


E
~() Htt'l \) fAS I( 10
~\b
I.f
~ff1~.
DIMiJ I\U~ "
T~~IW~\l
1 I


<rt\ ~s do 0.\ E D

. :
I


~OI~5
1I
T10. eH

L~
I


'i
amps.
1 QS ~dQ\on1 d

\-Il\'{ DFft,SMl\OJlOle
i


I

"I ~ffCQ.t = o. :01 :Im()X~

"l~~t(H...
l

~uo r(\(J<1vclrro
i).-IV - iq8i

IV1d\JQ.fOV1(fo..2
~ro\)cloY1e~~
Su IJflc;chc1 QS
MIQ\l~Ql
In CU\
Q. \
I \Co

WQrh
~t
~
CG5Xl't . do.
0FOYlQ
~
o.
s~mbob ~
prccidr
h \JG.r,GCI0VI
la
dQ lo. I
l~tO. ,< L \
QVl
q.w. P(l~
C!.~. '~IQ\'-
(X)f ul.

Un c'lfQ. \J'ro ~Y1d\)Qkwl(fo dJ 1 UQV1rtc Q\ \Ur~ox lo. I o. .hom al~t~V1Q 6~
o. ro.~ dQ o.mp J ~Qg.. la fo c. Q. tri. )Vl<i.rlch rmrl?(l ~ dQ VJI ~o.

.
UVI 1

1'.
,
R'lliC.iuroo.
tVl u
Irdtdy'X) ~ ''il ~ su
c'Nc. vlJUC'~~\JO eh C.A.
\)(J~dJ.d
lo I ~
QS Q/ n.
'lT~Qvtb l CDv'lt,VlUQVY\QvrlQ ~ ~r \V{k
~f\duCQ 1tV1 QO.do. mOWlQYlki lMO l~aWl.
Q dQ (J.u{o~V1ducdol'1. E3~o. t.Q.m. ~vtdtJQldO-
o~ la ('O~VlOQ \J(}l~(,\cic~ 0.\ flujo dQ. I Y Q;[Qdo ~ m~dQ. QV2

:;)Q ! -l 6\l
-11. fs-ln O~~Q1Qrt do. \0. iI'ldllclGVlc'w 0.1 pGSO dQ lo. (l.A. I~ l\oWKA--

:.
~Q.
'Q(1do.Vldu ~Vldud,v(l. __
f.Q.
1.l= '2l1ft

pl,mdo \:
34 .1
f. Q.. \'11 o l\\cluc" 1().
II
~o.f\<lelO~ dQ \0.
\<1 t, QoYVl. ~ d Q.
~Yl
\(i I
t,

QV\ UVl n'Co \OOL(:J~'I.


--i qo
()

1---
- \C\qm,m T 1, \ !>..


,-,-----':1_ I


1

p~ e
~~o.
.....,~-~~ C'op~~vQ E.

e

.

I

ts lo.
A .
QoQ

()~c.ich
1-

un e 0\ fXl ruulQutet cl.-c, enp(lCm~O al pooo--~ \o. 1.
O~~O~

"'Le=. i
PC(

~~u",ct<1.!. ~ =!l

=Jl.

.
2. 1{fC

:


le
le. Dio~m() fGror,ol de los
3~
l.rop~Vld(lS

I I-- R1.e
(--~
l_la.
\ .
tL -+- c.;

I
E

c--

?olQoc'lG.
\/'v'-~~~

\bw~().
(lV) O" n. ~ ~ To.dcr dQ lbkooo.~
e.e.
~~~

?otQl'ldo. .A.

(21'1 QI'l
~~~ .". ......

P "* El unHs

V=EI

P. "'" r
\cl, \h


1~
+ 1:.l

:. P. = r
~cJe\')1(1
c:k
:::
\~)
.o.cJNo., n 0.1 \1QJdG.<Rffi
?
~~\ ci<l . lOPCWU\1la J ) \JO\l.s - Qm~ra
I


Q %
111.

1l

!.t

~ ~
\ . ~ lab-
111 1
"Ve
le.

I
II

1\ d(l m mbre3 efie. de lo. I ~ dcz Icl .\Q~i&I eVl \JVl Q~. de

p{()QUcio (loA.--
SQ \0 COVlO(lQ como polQVlcto. QPQ(eYlw ~ ~u un?d().d QS al v.~.
\..a lX:~QU}ci<1 rool ffJ m~dz Qn ~ \{ as Q \ oolor ob\et1~dc 0.1 Vl1U\t~pl rror--
f. d . p
\00 'Jolts - OmpQr~ d11 che. por (l \, rndor \\o.vmdo

~Q pwda
tos
ehrfrlil Q I ~. P. ~ cemo
aar
al ~c?~~1kz dQ lo. P()~t'1c\o ro0.1 rm uclts

Il.fl ~Q \Jo\18 o.vnp2res < fC..

f (lL-lC-) lo) /"-/
= (.X1ll.)2+ (Xh-n)T'

L -- 1. -= -J III + lI\.- le)'!.'


112.. ...,
Gd, a, fool, 'QrdQdllO (wci::.)
r. ? - f'JJS rjJ
:: ).f....
- 1 ",fe.
,.~
~\ I ~


h_ e.

.:
.1
I--Ea.
D ' --\(_

tL- le rJ

. :


\loa
coV\QclYl
Q de
~lbs
10 11.,
aVl
\lOO.
SeriQ
ineWo.'1c:h
o. I.X1G
dll 0.1 "r ., ~ \]y') cOV'lnso.dor
Wd dq 'l..~O \nlb ~ WlO.{do.
de
dQ ~o
.100 4f.
~7
""'Lv
SQ


a.).'!...
bh 1e.:o ?
eh
'l-L -=-

1: -=-
?

1
c. . 100 ~r"

d~ ?
ab
no! tl ..'7
qh tt= ?
1
r:~ 7
s

t" (00
2.~O ~O"';i_
nrl-Lo

\1 h T. P. ::
t )::. \bl0xiu ~dNo.."?
P~ P o.lX\lQy'Jffl ., ?
?
P= I'lR

1<) ~ 9 rQo.di\J(}' -=- ? p" lU.) 10


2

~l:: 'L')(fl
p.. 1508.8 \I\I(}+\s

p" .. El

"'lL=
II =
'LX3.i4HoX(oXO.l
\B.B~ 12. Vt\
V~
:o '1. . 10)( 11. '1.
'2~S 'J~

f. P.
-= P

PI\
1:e = i
2x ~ .14UoX 'l.toD 8.8


40X 100 X1O-~ T.?
'1.(08
Xc ., '2.1D.52.Q

l ....J f{'L

Z =- ~ t'l!)) '\
+ (1.L- ".)'l.'
(i . B4 - '1.(0.5'1) {,

l". 2.i.4~.Q

"I = l
l.
=- 2. .JO
'1.1. ~1
PrQ.

?rQ.C\\ :
t =: E '1, I'j. T. 'Po
'L~O X i!.'2 X O.Q

l 11.1 ~mp

ER .. 1.R = 1J.2 X '20


Yf[O,\ =- 1~qQ. ~A 'tt

fR= ?-'lA

'El = IXl:: lL1.X iB.~~


Ils .

El = l.H V Hs

E e :; I1.t., il.'LX UD .ro'l..

le. ~ 'l..c:n voH~

38
! o.\~ 1: l' ?b)!: "te. ?

l= 0.15 \w. C)~ 11., ?
2.

e.~'l.s 4['
dh le ?
a) ~ Tu- Z
f)! Il.?
&

qh f. del. D. 1

\
2~O '10115
.
F=OORL

'l.L - 1.''f L
'

Xl - '2.Xo.!~i"X (001<0.113
"Xl" 5&7. ~ n..
l; '" o. e 1l.
Pi ,. riR
P t"
=
"11.0C 'N
l300'f-(O.B)


'Xc =

~1 '" o ,~Rl= (1
1
IJ.'X 3. 14ifDX(00 X ll.Sl( iD-(P V~ "o por~ue Rt;:oo

'te. = iO<b i I2 ?\~fle(l." Pi -\-M~
o


Ttl. = tI. _
1.1. -
-lL _
R -
Q40
O. ~
PlillQ:()'

'Jt\H1lQ<1=
= ~\ = "1'1000

IX1 - 'l.40X~
"I ll. =

Il '" ~
"000 <lrnp

= 'UJO
~~ b ~ = 1'11J e W
TL=
Z'2.

~.Il~ (l'mp.
XL 15ro.'Q~ ro P. = ?\~flllo.
~~\i~
= "1~
1~
l

Te "=' ~:= = '1L~O
"l~ ).L 10(0. 1

It ".'1..'210


Q.f{)p.

39

R1.:: l'Lf2.
J'l.y =)

(-)+0 _
r.p.~ = _'2.

1.'2.

J:2~= l'L~O.~

Z.l: Ri = 30 12.
ro Pi " ~ : lO : 1
Ity-: 1.1 ' .

11 _ ~
11
'" 1it ~ 8
3~
G1Op. 2.1 30

21 = -f"'i21'l + i L'2.
-..,. -
' = ~ II '1) 'l. + ( !.~)i'

t..'2.: ~ ~jo 2.0.Q


T2.X - L 'Z:() 53.12
"11 = _. '!Ji. - Tn ~ J IJ. x 00 ~qq

11. Gro
1'2. 1.~ T'I..): '" C\./ o.?1

'1.-
e.
"I..

I
-..f
z lq
.t 8 + Q.~)1-J

o.YY'P<'.
(1.'2)2 1 ~=

DT =
lq~')

3~ ~ 8 I i1
112.8

En UVI moVlO fG.s' ce


Wo.HifflQho
~'O
1.~ ce wo:Hs
vo(fs :

\JolirfflQ I
I
2.~O
AmpQf,me~ro I 15 GlTlpQras.
(00 "l

Coleulor ~
(lb. P ap(}fet1W ?

s

bli L P. '" ?
eh "2 - ?
dh R.?
fh 'Y.l' 1
ah Lz ? .


40
Wrn = 1~OO W(}.\~. 'V p {Qo\~"" Vm X ~rtl t? _ 'Nvn
Ym:=
~'(()~ iS
'2."10
'Jmr.
\jo\fS.
P f. = 140 X 15
- -PUpa..

t. '" >O \'f~~ b):. L 'P':o 1....Jd
QCcfrj
= o.(o~


c)~ 2 = \JY'J
A'('()
= '1'-l
15
R r t .Po X"t

K.=
R
O. fo~ X 1(0

Q)~ L==- q'l+1.L'l... 10. G!0!l


l.L _

tL=
Z i _ 2.'l. 1

~1(D\~ 110.0(0)'1.'
n~ Y-l= 'l.1ffL
L::
1
iL
f

Unkbd Ni.- 1 2.
~


\J
10
le) 30

E\ 'fQ nflrYftut'llo dq U'(l molor o~ qQ~erodcr Qklth~~ o.\)~
I

rr= -- - -- --~
I aw\ e\ Vl\>QrQ. d~
1~

".-~
- )( 1 "/0
,.1 --
:1

-o

00 -
~')I
C.Co
.:


Un d(C\J\\o h, ~~\<b
p~QdQ Co.\(\)IUr
QS
\a ~i*l1~lcbd
l>Vl().
J
com~roQla~
V '1 H~~e~~cio.dez
de 'O che.
ct~.
lY\CYlOro.~~U)s.
h,~\Qc13
Por
0f\l<'I?bfotlt
QS\(l ro.10~
41
&1-

to.s ~1DVIQS po..ro. U~Gr clfC. ~ft~ms 8c(l

i.
o

Ccmo Q,V) 1 e~Q roo~~co


6 lo. Po~QV1C.~o. ~Ievze II Gtlly(Mco. p\)I~QkJ~o. Glqo pmKtio 0..-
\el \pklY\e~n. QQ:Vlem;h poI UYl wcloy
do: comb\)S\'()v 11'1(en'lG ~eVlerooo. pey 1. 'tloh~-
\)\ ~\dh 1YlYevHf03 \;\.UQ \0::. OIdores dQ: ~ pf~tcVl\lS b mOldn QS, MOS ~e lo tv\~-
to/\ vmw(QShrfo.&iros. Lo rooquhlOY~o. ~\)~\X) de co\'llro\

~lf() ~~ \C> {($ ~ ~\l
~oo mos pQqu~CJS / + l';l~fffi Q.'II ye~o ~ l~~(lVl rneJoy reVlti~V\1fQ'Vl~O Cf-Je QI Q~~~D

1rp
~dQvms
dos
dQ'
ckl
lo
lo. mb.rno.
u qOQ
mpo.Q\doo
d tsit~ boc~~ de E~e~\(l
VJ~HQ \)(1(1
QQh~ro de
1~\'lQa !~
VQ~Q\'t(\(t ~
pum. dhh~blJYr lo. m~smo f'Jlet1~~Q
tQQu\ere loo Q/4 IA/.-

. o~d(ld 9~ ~ ~

ahr~w-IQs q\Xl ~
O'UqlUffiU.S.
(<OQ.VlQmt~dV1 d~
cnl~H\~~QV\. b\c_ \~~ clQ M~~vl(~hClS
1 ilillQS \b11 \0. [<nO()(lS de las \1O'/Ylbr~ o

e,? "\'J~\\o.lQ dh \
~
RQlo.(j(J\1(ls
Q\ lD.
Il~W
rn
\0.
po\o~
~~() I \Cl \il\oG'dud. OVlqO\OJ d~\ 0\0

Q, , ~ \ Wcme n de TQg\JIOJ o. \lD oaemOOcr p~f ~C,DplQm~Q~k>s Q'v1 p<mM\o QQ ~

t 9 h D~dellm QI fliY1dOllGWl?Qo{o de la e'(c~\t\h?t.


QHqV'ilCJ:.bfe~
t.V1UffiQHW
6

\o~ YQq\H ilo~.

29 - IV - iQ 1


bu, ,. b- ~ t\ - ILIL
6
B J -
,. L

b IL e }"E t h . =


E~8 = t
. lit

+
NB
TUL

1Nc .


l
42


Ef\B=..f?1- 8
Veno ~.. I .
t?:: II
.
'


. '

o' b

e
"El


L

1-r:" I
~~

EL" Ir
-In
,
Jl = ..J?1F

Pokr~o. \'('fo.skn cm Y


, IL QoVletl~~ SL
~~~~

.
,.
, P1.S' - "El

.:
f.bl~('\ 30: '

PokVlclo. -mfn~m ccnn,d'v\


v-A.VV'-~~
~~ ~p '" "5f11=

P"!l~~ '"

p~~ =
"3 {tIT

Zl EL Il X _~ =;,r o tUL
3 L
-
y"Il i1
i=-=
.11 JLIL.
1J

P~~t>."" ~ "L1.l
"3 -IT % P?4Y = -fitLIL

l. Un o.\\Qr~n<bf W
~\}'ffi~'(l~s\lO.
Qo.\C\J \Ci" g
\Jr10 1.
(l)Yl~o.cb
oQm?1"P11
Q(l
ck
QdrellCl
300 omp.
hQVlQ \JY1G.
~(wrm,m!
t~r1s'io~QVl
COVJ lJVI
krm~ilOle5
p.. po
~'00
o.\~l dQ
43
~Hs ~
0.15

'(.'J.~. = 100::>


~n,Jtl
lL = ~GO
ClGhe\\o. ~
\J
]1= lf '"' ~oo

"IL = 000 am9. k. V. ~ ~ "" "O "(tI!

f.p.:; 0.15 oho.:to lcx)o

El:: ~ F oA \{o~e~ -= ~ll.1l


lCXX)

Ir:: EL
3 K.v.~. '!lrJ.. 13~. O '<.V.l.
\(.W.10 ::


U1\
K W.?l'1::
(l\\Qvl1ndm
? ~.m 'X o.l ' :.

~~ \~e~e Q(\
n . s~
me\(} ~
\(,'ti! a9

IJnC'l k\1~ich di ~~() ~O\\$'1 V o. 1 de lt ampo i

o. \lO

fu,\(\l \0. f .2
~Ot dQ ~~od().

EF =
o. G,
~lQO
<Al{Q.1c.

Os

(-s
bh
"'El ~
ll"-?
? 1 II
If = iOO tlf1\p
{oP.: O.(c, o.h(}:~.

th\{. \h
dh \{..'fJ G
t a~ = ~
3q ~ ~
p

Il ~1t. '"'~O \Jo\-\

p~~= tL
P"!Lrj:: 1"31.
L..

\J ~
~x <tG Xi1~
i 4. Y... V. ~


=o

ln)S -ro~i~~W1~m ck. 2.0.Q. cndo. UI'IO- ~ (bn!2<lYl o. urla. red Q~ dQ '2'1.0 \10\~.. mlcu\Q.( g

Oh If ~
b)~ P3~ apo.teVlk'" ~
?} It = 11).Q
"El. = '1.1.0 ~olls
c}... P3~ Cttn~o.:: ~ V

2.'2.0


4-4


'J

Ir
- 1'1..1
-11> P?J1~~.h1f s

Pa
!l)l

IlA1Q. ~s 'Y.~ ~ ~ 2.HQ


i'HXlD.~

\(.v.~


=

?1~:: 3 b- Ir fo P
93~=

1--1iQ.35xi

P39 - 1..4. rq35 'K.

\ka\ Q( ( t ~?g~ Circ" T~Pl~i<n .!.

O)-~Lf .. ?

bh 11' 7

c)~ lL -: ?
d)~ 9~
<lh ~o ~ "
(l~H!me::
~
?
fh P '3~ == ncli\J(}. ,. 7

o
'1-

?:10~ .

I"f ==
L --
EL" 'l.'l.O \lol+~.
.....J
P-.l~ (}~1e()~Q == $ E.1.L
Ir Ef o. p.
Po(j (\PCitlzt'\\ e == .. f? X 1.~ O X iC\ .(}G2.


== =" 1..'l.fJ ~ ti
1; U) p~ 1J.~{w\Q = 11J..c:;q \J~?:/J

Il 1f

==

p~~().d~n... ?YlIJ.?~n q. x f. P.
1 L '"- l1. -f3 == lQ.OS'2 O:mp.
Qt\Nn.:: 12.sQx 0."= \'.l o~.

P?)(1' ~35S


. :

l
Ul1?d<ld
1.ro
t.lo. 8 ~
Tro.()\)f6f~ &)Yl
lm~~~
un m~o &vlcP\b mmb~r el ml6( /k
~ro. 011
~5
VCIL S{.

'(QC~be. ([~~o. o.. bn-Ja. \wsMn ~ lo ~m~1~\-ra. a. o.~\a kns\c(l.!. Se le \\Q-lfO.

Dq,
{mfl

?o~(l(jl(} ~
l''Moc\)Y czle\XJOOf eVl mso

De Mumbm.do'1 D~
I ~

O- 5
CQVl~myfu

OQ{{Yen\e e \)1 lX'wVldoJ


0- .lQ5
~~~

'1
Rl2dll~kn-

~\k\'l1mmfoyYV\o.dor


lly'VlO '1

noclro de Te

[.c. e..rrt
fa Ix


q. ~
"ni lr.

-1.ca ti.m
'"
Ex
TI

EH =
'".h~_
'El'.
1-r.

E-x. -
lit
T'X. - (D

tso. QtUo.ciSVl YV\~m 'lIJe t~ '\J)~~oreseVl


el m
lo~ mro\lnmle~ de lJVl -Wo.VlS{OOl1O-~
~pfro.s de miQ lJVlO de ellos

~'{ ~() dt\fldoffiQVlte pt0pocdQVl(l\es

1.x. 1: (lJ
T
~ \'l1 PQf - ~VQ nO. = ~mp- ~V2U c:

l:H \1-\

=
=: lx TI. - @

TI. T~
1" \"1.

l:
c~ 3Q ~q l 1) ~ "
40

t\\ "1-x.


t'L
\\1\\ =
1

tl...1. "l.. ---- 6)


\.o. pk~~ de uv) G ~rons{bl1l'lcillr dq \ prrmoJjb ~ 8ecuvido.rl'o IlS l(~ 6
Uf)
yl~~O(\
humfomxxb-
440 ().
C!)n lJfJJ 0)P~~US Cl~ ClI
Q\
Q(fo\\o.mt~vt\o
de
pr~mo.f~C ~~ ~<LcP( la.
~l OIfolkPlYeYlb 3e(\)\'t-
k-


d0 12.12.0 Valla tmetl \n( VlOD Q\)P~~
MrIO .l

,"
llL;
;; 'lOO

E-x.",l1[)
.J~o

?
ClSp.
'JIk
~olls T1:.. = l-x..Tll _ '1'10 x fJ...eth
~4t>
_
-
lOO ~~r

lx. lit -
1

.
hOO5\'ceY'flOd:n tm\~VY1el'lh \)fto. mf~().. d~ 00 omp. o. 140 \Jo\\s. S? \0. Te\'lS~ol'l P{~mQ
Q.Q, 1M.oc vaI~~ Qo.ko \o.f :

'Vol ~s -
\Jo lis -
o.mpenzs
liVYIp.
~('.I\'ldo.r?()
p"Cl1Yllir'\o
Tl:. ;;?lO <1rop.
"E1:.. == '140 \IDUs.
E \1
V~ V'lfm =
'Jh ~ec
?
1

'"1'{1*~s~d~ dQI VmVH1.lYo == 13 V ~s )1\ = ~

?x.,... "1.1):
))1:: '" 1~ X 00

1u ",.-1dH.i. ~
iQ~
C<l\cu\o.\' lo.
1\1,.

1. ~\
0.1545

~rlmo.rto ~ d~1 ~uVlda(tC ded~ 115 K VA d~ 10, 'loo o. '2.1.0 \k)l~~

Tu "
1.1:.. '"
f)
~ f)
o<
?"::; EHI~

.3? r.::lt.ri :: 6. (o 1 o


I\l "" ~::
\)'"

tU,..
t"X. ""
15 v..V~e ~tOOC \JL

10 100 V
11lC V.
tlt ib

.1
.,
Ix = = "3~() nmp.

0.o.lCiQ~~~Hm8
VVv\.~
~ l K offii1Jn\ee )
\'An"@.
No. SQfYQ
e(}p(\~~dl)d
Ca Ua

~ UtM ~?>~S

112.. S \(V6~ .

1MsYOf1
1

~
Qr1'fflOJYQ . 16 1.00

1Qi)~\M SeOJ"'<hr~o 1.1.0 - i'11

a/o l 3 o. l

RQrrfq~rQ.~

de QoMXrovtQS
Of\ - Of~


D~Qg'lYXl ~

RQst<kt1s\\l \ ?r:; El = HC,2 = ~ W

C~m~rLin.\ 1 8.1. y ~.l.


3

T~du~Jli().1 ~ 13.1. ~

Rom'
~.1

~~I)Q

~Iumbmdo

Auto 1r(l\'l~ \or mO-dor


~<mo~
q Q.S
COO~~
Cl<\~~1 hllr1B\O"NY)Q.do'(
Q1edf~@mQ.fl\e
CM
().~vvm de.
que los <100 '\Clm~uJlQ,)
YYlo.qt1ekm~~
e
pflmano
~ ~C\l-

o.

11
"'-- ,
('firqa.

\11

U1
0Q:
Cl\l.lc+,mlS,Dl1nadc dQ: '2.'20
le CD'I1QC.t.o. urto. ChfgLl. o..
Q PI(ro
ro 65
&l:
([spTro.s
\e o.p \\'ea.
(D'<l
U\ l{).
IJV!G:
kllS~6r1
iWlP'lda da
<.k
de:
.J<Jo
aoJL.
~DIS.
en\-

<:.\)\.,

(ll--tn ~01S\OVI ~rt\ /le. \):. lo. 1. c1111 ~~c. c).~ lG. p\()Q. dd CJ.U~h(1I1~~nYl()--
48
dor, d):::. \n 1. q h 1. dQl \(too c.o iYl\ln.


p\iOlClriO-
,..
TIl = '1.'2() Q.sp. 12. := t-r. ilvJ ::o.,~


=
~
EH = ~I-.\o 'Jol\s. 1:
\"X..,:; "0'5 ~p.
"2:=30-0.. V = tI. Ix.
E~ =- ?
12. ~ o?
~ "' ?
\\ " ?
p== ilo x ?l. ~~
P= 403. W(f)
,..
1.bQ ?

-!L
tx.
= IU
Tx
lx
III
:: Tu
IX
,...
l


Tu Tr. Tr. =: '3.I(j, X 55 ql(q'j

= IU 2.20
=

l(lb o. (q~

= - .'q !JD5
To.b:: 'L.l1Q5 ~'fTlp.

QO\lnYanQ'S UcnD (1"i~<nE; dQ..r


"Y-\.
~

13,100 V
l2
"'l;
HoV
N
hov
2.'lO V

-l'Y
--- B


.:

:
049e

N = i'20
P
f " fQ \J
~.
QyQ\o := i.
'1.
-::. '(Q~d o1 !f\
c:~c.\o = -
P
1
=
fQ\)
=:; \'eo =~()
r
lL

f:I;L Slt~ (Ji)

rt f> e \I().1~~~(Jh dq, \o. 1 Q\i \\lS fses ~


tlerflro
f~q ).,lO. \,)) !.


1
@ (p~@~ ~ ID


.:

-1
50
l. f(J. { ..e le c~m v~bc\d I,
' w'Cf ,(tI
J ~
e --

J

eL Q~doc! S~ rom ck ~ ~\ \l

P(

,
~
1 (.

r' ~-
00

W 1700

.10 ~o


~....


~:um"Q.1I1
~~~ .9-

l') ~
SI.) fe w.de Q~f (). m\. \'lCfI y'\\~ ., ue
ro. iR,.~yn ~ "1<1 \ dlll II

' \J 11 d,Q
I
Q. Q~\(l cl'~{ev1 de \~ o. c,e.~!o
D NS - R


1,\

,-,\\
"\ Q
j
)
-l \ofJ.
\= PR H) J


1I0~
T= K~lR <

I<~ \1t. - S D L ij lO\{ -) 1= I(~l ~

"I
- ni t

CO"


~I< -

l
' .

51N = 3(.

1-\
3

roo ., e


I ,
p:( C'S
6\)Q Q. o

F -

'lo-m~ - 1\\1
1)
11. C' lO
L'-

illlm.ckr (1 P\Q:t a. -QV1:;;'i&l ~'\fV"oJ~.~~---""""-." '"4
Y~


.:

.
52

0} 'id Q:. rl)~\Ms (~ i r


Iih ~\ t

a.....
Cl!

f2'f1 d,JQS
O~{

& b3
~ orr <; f\~

\o
de
ClrCu" 4
r\)~y ~

lh. \1J lOJ Q.l \el{ "

'2. ~ :( G:dm ~ bfe 1~ ~(\te(? . d des

1"
/ l,


/,

1
~l
~
I
'10 "

J
'1.'lO

1
LL Lt b'
~r/
~ '1 .~(\(

;t f\. 11(\f(().(

,. I
C. ~l
E\ Q~~(l dr B ~ ~5~

T1 11

'5 I
-
0ob~)l dll O p:i o
CU'{) (lo ~~L


o \01
,


~~


l

b

53fJJ \ t\Je_\~~ de ma.kr iQ t ().~:\0.'14:


robftl
/'


~ hzs d~

-~ rm~ /o ' ;;

v'~

I\itnedcs
-\HmiOOS
N \Q\lGdo
r- -,
,

W de
o

0--0
(_ _ _ _ _ _ _ _
,
,
_ .J
I

onk:.kD vi\ ~ I


Coo\fr lus
nqllt.
de \-


\ '
1
\

,
o

/
I
I
I

I
1'"

/
I
:


I I
\ I I
I I
I

I.IJPoQ"it. 1f

IESPtRf


Pulso
L e,


113

TH'"
= "O"I ~C

105
.-9

1ve ..;7
e
(1
\.~1'"

~ll Ion
?\ry
t,t,d

"Ir,. a L '1.5 lpc


UItro
,.
1I <1- - ~ [o 1w 11:.1" ?
\ (Jjf \Cv~
o: ~ff\Y fq;) ~
1pe:: (ofo (lmp,
Qo.libre = ?

IT:=. 10S)( ~IO ::. 1(05 t\rop ~ 110 o.rnpo

o
1t1 :: 1. '5 X 0" = 8'2.S Qmp .

Iu 3x tq "51

In:: i.'l..~ X iQ = '1. .15

"3 - 4 I.\).).
(}f(lp ~ Ceo

np .
o.mp

le
I
b
p", ElI
p:= 100
E", i?5 V
W
1 = leo "'"D.8 t\mp.
i'lra

I 2:: R ---E _--


12.5
o


. 1.

dI( \
t\

L
-i7

""'p-
n~sYS\wC~o.
RJ.. IV
ffiQm'flro

1 S cm o
~lX!s4e\1O o

\ubo de
clm(~ ck
QU(lno
~~~.Jgvv-'.~~~~~....
,",~...}~9~.~

r
'lOdo. ~ QOOflo lO ho.ce ~o.cr~~(l<NI
Ql ~OOO.
)7o~\o.YlO. _10 Coft)o


Cu~o~
.~ . :t
dll. 1000 h~o

\l~dr?o
vb

5G?


~\nnE~~i.3 s~nJ~ p(lrQ no.l'er
~m IW:(\.1 de ~G. mo.vwm
vnJ~oJ ~( myY)~
f~mo
m~~YlQ~tndli lo. L de b. OOJo.~lf(l
Yonimr \0.

faro. Q( lo. b.mpoJo. lo
u~o. dQ Q\kl\'tY1S10~ ~ OE~ ~m03

11l1o.h~ dq:\ wchd d~ lDS le.d fOtb de I G. Io.m poro. e Que

l\J lZYlO!l \.0. ~ V\(l Q M~
~ Q: .ca ~O~J tiro. 1. o':.. se co.\~eY\~e d~ alg\lM mflVl~ro. lZmlw.~ ~(Qdm\'Leso

clq p~(lnH,r e\ JXf:O da 10.,. y


"El ~kOY"\
m\~t(Jlo.mr(wlo
Q() Ql QYlO~
0.\ dQc.hoda
(f.:,
D~mek\.Wro o (f~ro.\,dcrl dlt\ ~~}.!.
QS~ pro<h:ir un


v~-v..v..

Jt~i~. ~J...~!3d~!s de poder ~r IClY1lco.do. per Q\ 'Jal~Je de o.rm(lqve de


\G. ohJos io. ~. (1~J vnQn JeY1Cl(
Bo.\ushu. ~
\0. de&ffil<3G. Qledrfm. ..
\)~ \'00.1,00&5 \res ~

N\IlIV'
BJ\1

1) 9. ~Y1e{Q( ~r1G.
\0. ro ~oro. l o.no.vmr )
fQm
4
<k 0.1\0. ~VlS~Jt \XlfCt qw f 'o(t~~ la oJflm.{tra del lo.

'l )~ U Y1o. v~1: \'ot1h(J.dl
YlQ"f \ o. l~cn.xq(i <>
lo. o.wa;(bn propYc\'om ufi Vo\ klje OO<mdo \X\fU lriOYk' -

.~t~ Umi\G \0. I dczl ce fe o (\ V(l\O(Q;'S ~\}rcs ~

L- Jonio - iq~l


/
QO'lld\ldOfO- tllTlYl\l'tQ.\.
rzlclChodo
de ano.l1que. T
G.\n:I\\b.r
10,o~o.Q

~Hs.


'1.0

T\lba de desro.Y~o. de c.U0.no Ctl1 o.lmos-


fqm (l'"qon

~IL l merC'J{~O o

Q\edmdo ?'\{\c\ po.\

~u.t~Ih- ll(rml lQ... \ CSo;;~l1 cl~ YDJ.\Qrio-l o.~l; \on~Q, o


Ti'QlY1?O
\u
j
QQ
\ompGG.
\1 <. 01
\j(}~{\mQ\O(l
1
dQ\ Hq i ~--1 o m~'(1. \ d~p l\dfQi1cb dlL lo. pk~(}. de-

T\'
~~~
(\Q\~dod dQ I ~lOO~t~ ~JQ que m Q)~c\lJQ lo. de~<nr~Q Q\edflffi o

HY1Q.\~dM~
m{[ttMs~
De ~Ql'\QfOX rod~C!dC(\; ll\ \IU 'Jlo~~Q pol medio


.~~
11ffih ~(\C\ d(l \~ l \Qc\'fD<bs~
Rwn ~llQ

?TC(\UC(lf)
cl~m\)']l)\{o.

\J{lQ OOsmlCJQ
\o. roldn dtt
Q\ec 11m
~o\\u!e-
bcoJ po.m que ~t --
~~~fDs11
?md\J~er1 \Ci
~\o
Wt qro?(}S o. h ~~c~&1 di Y-G.d\or:~(WlflS u\hmJ'o\([ta.. \ ~Y1o.\idod de
~
rfflG.'~do.d dQ\ QvQH02 D~ro. p~r
~~~Y) C\\tit ~~
los \td~0'leS
m Ctkr?o.\ ~
~\\m'J~o\e\a
o.cleC\b fX\fG.
~ d~b~<b
ik~ lempo
(l t1 Q\ls

~~~ (400C),

l' ~ UQ pl~\~~r
'1.) .2 1h
0.\ ~\)bo de d~ml~
:xxIer kM' U\'l yevQ~\\l1l.Y\t6
CO'1hG.
de
I(})
fmrlOB
mmblOS 'o~ de: lo. iempo a.mb\~n\,.

l _
1
58 I
m b ro.dD Q.n Gm.\ .2.

~ \ \J

Lnm G.ffi f\UOfecei'dQ!'. (Ve.?1aJo.s 1 LIlrtp. V ~oo q X lD'3 o. 11. X j(J


3
noro.s ~
rl1ce ,o neo no d~~\o~om \ffi col or~ I hll ef~cfh1~~Cl de 65 o. ~

Il'lS l1 e I

lomen wo.lIs "


(O~"q,nlorC1~) ~lte eoslo \o~cl(d. ~q\)~Qre ck czq\l?p:> sp~~\. I.i (\f~c.mVl bs mm-
b~ di kmp" V i de o.ife ptOOOCfl el ~fedo l2Sho\1osco~ es un sYs~1'fXl

~CD

,~p~~~Xg~: En
(\\1C-~---
I{\~eo.l p<:\{(\

qmlQlos
Cl\l\lmS

q
YrolptQS

c~c'llIM ~
d( ,Jos m\s. ~
Q(l ~r~\
DiSlfLLOS G,\l

o QJl
PRo~CF
l(\ijP
cueos ~m.l1des ~ de po~o.
fOR estEl.
A


~~

(~(u1lo.I(\s) \.Q.~ \l~<h


No \Q o.~e.\-{}\') \00 mm b'los
l '1.~OOO
de
"f.)
-kmpc
(lHo fendfu~(lI1b (41.
\'l~ \~ l de
o. roo l\lmQnes /wQHs)
o.~lQ 11 P-tDcbce Qfctdo.

czshon()'2lco ~\(\)
(DIl~~QfiklI(lS 1
e S~-\<nro t\Qc~\\K)
Dfubn;\cl1Q. \~
(}
Ctl\Q~es') (lIJo
qmcl2B (1Htlm~

~\O 'YlfQPo.\ ~ ~~vle(e de eqo?p0. ~pl0'O.1o


cl~f;\vmbtom~Q'()~oo. N~ e~ciQO:!e ill~~nmo\'leameI1~ t re-
l\~~o.~ O\Y\\O.1
qu,qye d[ ~
~\}Q
(l 1.
pUQde)
m~11
(QuIDr
VII wmclQ\'lde

e

~\\lmbfu(\) \)OWCO., . (M Qsheb\~ox()fu~{ro ~ pt~v1cf~o.\mQY1\e~!. (Ul ~nY1tfs
uQrde:s


(H~

e ~~n\G.l(\.SJ d~ ~UpJ( oc n~'1 pqro ~() ~& de


~
~\l\\ Vu~r ~
~ ~ ~al') tJYl
\!\S 'f1'\ismns
~vk.hmlll'1 ki
~\Q
Qe
~
'O~,.
de
100 Lumerm I LQ.~~

d\s\o('~a\'}abs

(~\km.l ~ ill~ ml~@s '\-ut h de pe(o

\G~1 ~o Ylo (0-

\DfQS <.

~\nd?~ depcr liUos pr~\'l.C?pahnQI1 te ~


~~
~(l\X)1
~\umbY(ldc
<k ~(} (~~\'l\(l~o.s1
01

LC1S \'Yllsmas ~oQ \o.s ck \X\pot de "9 ~(1){ \lYl re-uro
im~(}\o
(DLE.UQ\1\n1Q.5 1
d~
!
~~ -v 140
\o.s nilsfflS ~UQ
llJm~1es 1 utl.H
las dQ' ~~r
~ CM

ck Uq o
\fld(}. de '1.(), CfrJ \Ir.

~J~~~~~~
W9'~lttic{
fOCho.dG.5 )
de \03
((~\O.c'i~roVl1lel'llos
c.ol01es o
~ (UI q{Qnd~s OIQQ.\ clode \10 ~ tll\tto lo.


e

. ~
59
1Q;'(C
(LYlduch)
-


!!.


+ (-\
o-

- (+) Vtlr~UQ p\lQde t\}t1C~C'1(11 con \Jy)Q. ~ ~c.~

= '1.(( f l \ YQ(lt\ cm~Q. ~ndlJc.h~Q. 1"Xl

"En \a':> vnol6t~ de De. ~fle CUCllm


a.p:nQl'Q QI de kl
"1 = ..I.
1..

mYl a\l~Ylkl<bs
~\o\nduc-cr~
CCV),
E5~
~c ( o. In. \~\m _.


\~~~{l) tQ110tileVlO u ~ild\ld{}\1c.~o. ~ ~ \Kl
\\0. c~ n. \0. \l(lf~G.d(J de lo. r~ ~e \Q: ~mQ(( c.nmo Xl \Jo. \10.
O\fQ8l( \}11~ 0Vc~'ic'iDn \Y1~Of \j \X)l' \0 CUCl\ el mo\o\ vo. ho. ~lf( un po.r
~qudto .
\{\m ~edu(~{ QSl~
\\Cl~m(Wl~~ vcto.~
dQ po~
pmb\~vro.
po.m
se
wdOclt
\Q
Qst
po.'Cl.
d~~ <k ~\)~kw
lo. 'XL.
Io.s
\GmnY01 ctWIQ
~\)~C~~(}1e

t P(ll(\'~~\-o.~
espl(as Q
\0.nl\11 (liS e
los d~e-
los \'K)-


~'Q.OS IDS ~l~l'lti\X\kls QlJtlo.l

il '"
,"~~mc.\Q ~)dud~VC\" rb tc. ~ \.-tn:x

.~?~~mQtol1~
~ licuCld()fQS
t.~~"'Vm\O\QS w
D)

d,~~~(\V\
&\\'oom<3\
hasm
UIl<f.>h1~
t/'-l
de
de pielo.
(looQr"l To.lo.cDr" E~mefl'adOlClS I Ilk

~tl\(W
~~~VVV'Y"-
de lod~~~'(1 \Jc\'lo('o.~k() ~

(DO


-Ae


lo. <Xd (), pujo
i()leVlS~ ~\o.bl\CO

'o\ls
o.mp,
rlLf1l qwetcro. ([t') (ti m10r 4


u\
\)J~bQ.fS
qO'
ln in ~ens~dod ~
k,\clico ,
flujo
@ ~ Qs\{\61

o ro~C1
S @
(
N
C1 ~-htor

~ t&>o
qoo S
'-
( -_
N
{J m\Of

9l.

1'1..
rfTfLJ
~'I.. "X11.
(
t(\\Q:1lU~~
oznh"\l~o .
CM


~
t.'LE LO 1'\ ~Ll~i
_ 1'1
Q
I
R,
1'1..
1 e'le,
't \.'\.


po-vo. \le" i~Io.cbrQS
\l~S
\'e\e.\lch~ ~
l principo.\
( \i~\I!) ~

l de

1 ~Q\a. l25p\\G. '2,V,/
CO, k> e~lcui\o

O'
I I

lijO
I I II
~Q o o

l _
l..
,
.: