Está en la página 1de 102

\*,

7i ndn^íco. d.e 4lui

dos

eyicK- rivero.€

ucr' ac ' cr I z>ll- 25 5l

No

h+tp

c\aseJ: 31 d¿ nnogo

'

;

tcÍ ctc'c '

'

3

cK

d" it'nior

v€rct

ha,1

J

3

: // c;3zl-i''rcr'ctc'cY

/'-'€ri

/'v

€pc^'r'v'vr

'ri

los

lotbova*o'ios sí'

Conr,^tlc^' '

-{i6sor

d&

K'V

'-

'l-lom -

42md

C onceptos

orden

;;-

\

€s

ala:r

Bqt

N" ='l

ico S

cornPohenfu

Js¡sor

des6 *

Tlnsor

de

prirner

orden +

Vectov : maSr"ilud

J

d¡recc;ónde{in;das' Je

Fo *

?n

3

d¡ recuohes'

de segundo orden +

-l*

E, {,^er?oi

tu

1,.r.

re?reseniqn

N"

cornponenfel def;n¡das

ochíotn

?oY un

>obre

{en¡or

't^

d¿

Tt*;d¡

es{ut'zol

(N-3'

4AJ"= g)

\

co'i;'liano

de-

q

cornPorr€nl-e'r'

lPerta

d¿

KronecKev:

Ñ"{ociórr +

{ry

:>

F-s,yaao et¿chdeo,.,o +

Xr

xz

x3

at

J -l

i

,:

(onwoneñ+eJ

¡ u'

I

A=

C onut''ón

9,Ar+ y"

N=3

4

o.

ri

+ -r,^lL

L='l

de

5r¡tncl

/\

F\ =

8;

Ar+

9'As

 

r

de

tinsl€it^

A¿

i,

'¿

\t

i = 4t?)3

4

,.¡l

:

ro d,rc4a

w ca,lav

-l

A'q =

(g,Ai).

/r

\er. 9i)

C +

sscalo,r

cq;ts¡)= c

At6, --C

J

)eHa de

k onrrr

n

+

.

S

o

¿j =

,

(ri

q"-

Q¡'"j = L

I ¿ Q¡'t= o

I

'1

¿#;
I

J

t

) A¿Bj=

J' nitrt,

A,B,+Ar4-*Arts¡- C

Sí^b,lo

?ro

t

d.rclo

de

+

Levi- C¡u¡*a

símbolo

de-

Veclo"¡ o\

Ax

B=q.

\

pet mut acrdn

f"i

( 61sl; cq)

pa,

L¡Kztz3,231,3t2

co")

ín¡dice¡ juales

(anticíc);

ívn¡ereJ

L¡K-- lzl rztS,t!7

vtctoY

vC¡r,rltAnte

O*

9 = (9'

Ar) x

q ej e¡)

3

6:,* 9r

Ai Bj

G}

Prodr¿cto

Et

un

+fl I gnsonol

groduc-to óe

o\o¡ o

- Lo,

VeClores uni{ario¡

vecton ctle¡

ho

./

l

/\

/t'^

\

ottr".f 'l; co

\

--

'az

mds

knsore¡. (P*du"*o
'

Re¡*llaao

a;ddico)

-+ )ioda

gstdn

tUt. |o-J O\ opercr,üoner .escq.la.re¡

o

g =' AD

-Tensor d¿ :eSondoorden

i (grAt)( rr0¡)

g = 9. ( q,,A,B,* 9,A,8, * 9, A,Br)+ 9z(9., a*8,t.9. ilb.+ ltÁ'Br)

h

r 9s ( e,¡ A30, + 9=\D¡--F9, AaBu)

Gro,d¡entt

¿^--'.^--Vv

Operador

V

V= 9,,

-'

a + 9'a

)x,

Jx,

+9¡o

J'.

I \o Cuo.ndo

 

a'

;

oryro

Sobve

\^no\

!r^nciJn

4Jccrl61r,, [rehera

I

el

5¡qurente

vec*ov:

tJ

y4=

Q¿ A

3x¿

¿

GroqienlE de- ó

v-

/\l It

ll

?x,

/\

ó, ó-

Á

Ys

+

4,

[.t

l\efeorologfo.,

Se .de{¡ne como

"l

-y4.

I roclien]t'

''

-\ ry

ü:

5;

cg.hñpo

vqctori

Y'9=

a'\

Eqi =

3x;

U

et

e\

camp

de

?5+

?xr

&.'

*

oxa-

&ug

3X¡

ve\oud'ades (viento)

\1, =

\[z=

Uj=

U

V

W

:

vierrlo

¿onq\

(+

a,e c>te o.- oerle)

:

vienlo

rnericliono\

( *

'. corriPone'lte' verliccr,\ (*

de

5\^r a'

"torhe) Suptrfr'cig haoiO t^"''bf

de¡de

,/'

¿.

I

,,.

? ive"Senci cr

d,c

L^,n tenso,

J"

(y'I), = *+

o"j

:e¡trndo

orden

Ro *ov

#

/

(Yx

g)i

=

tiir

J-

J'*

t*j

9

- 5.

u e5

[lor" ot

soleno¡de.\

5'

irro fo ciona\

Y.q

ti

=O

-) ete"Fr\T_".T*'"

1'9=o

Ta:.,- MW

El

tensor

g

sr

\

J

xu =O

sr

'¡-¿'lrico

Bij '

-

Lo,

co.YlPnen+e¡

inlerccrrr,b; cr'doJ

al

ho

co'mbio'n

\^

to\Cr*lar

BJt

c"rc^r,do

'

J

*ransp.,r'eslq"-

-1g61sov

sirnddr¡co

bnr-

Ae Segu^do

p7é'Qn: 5¿ Ye¡ikn

bar

)

B"u = Br,

,

B"

= 6ut

{'9'

J

son

elern<n{os

El

J

A¿woy ^'9.€J-

an.l.i5¡mdliito

S;

- Los

g\emenlo¡

diugotta\eJ

C ,^o\ Quier

I

S,r^d#t"t

)

\e''¡n"

olto

p*ede

repreJ€nlo'rsq

qnVsirndlrica-

'

B'i =

-

BJ'

son cero'

cohr,o la

s\^r,"a

dc

.^n a ¡o'te

S¡vndhrlcn

on\;¡irn/&i

cct

--

b= (1 z;)

9r= 9+

Q"= 9-

qt =

B':

+

Bt=

(

 

-2

5

I

5

o

-2

(

I

-L

?.

 

I

-l

 

.2

('

)

-l

2

o

3

o

-t

;)

)q=

"ll r\r,

tr

C

ltPoJ

t (9, + D")

2-

oncep+or ñ"dqrntnfales

,

cre

¡islerncrJ

'

,/

Cer rcrdo5

\ a"bier*o-r

C¿rado¡

\- Abier*o-r

-

-,

ho

h^J

t

^n,furencia

( E;,

" lermos"

lfo.,| os)

de

yroyied,ade¡

sí

ho,f

t'qnsfurenoa

de

P*Ptzda'd'e¡

( .J

E;, slsfert,cr

ocdcrno-o'tmósferc¡"

haqotío.

+?e

si,r|ehoa.¡

Qn

)inárni

de-

ca"

€1.^¡do¡

:

3) ?r"p iedoder

d¿ qn

{\'^¡ do

/

J-n*en s)vaJ

tr

?ropiedod,

cua\gul er

Cctrou|e ris{¡ ca

de ün sis*e-o

'-

\t. \ LXftnsivcl,J

J , irráe¡oendie,,rter de

ta

nno'¡q' (e, +o-pu'*;l¿$ts¡d'')

f

del tcrmctño

o exten.li,rjnde\

Si.:lernq,

co'lor)

depnden

( E¡ , rno5o ¡ hnorlnf um , ntm*"-

otr'r3utlar,

{

{

+

\F

3)

Es+ados

d¿

la

Fnale"ia :

6l;do: ,

+ RoPiedcr'&¡

\a

relac'iono.do.s

dQ' las

c'on

{qe"to¡

na*u"o\e¿a

ün

St, i do

cuando

¿s*d

({oye""¡ -ü

e5

uno.

bajo

e I

5uS*anci ct

e{e.{t

de

9'^.

un

de

t¡rqlquier

-fctrncrño .

f 5luereo.r

-/

*angenci.'te¡

líqu;dos , u

J\)

eases.

la

€,s*ruc4r¡ra

rno lec*lac

en*re

la¡

rrol€lcur\o¡ .

;

¿-

5e

de{orrn

e"'f.,terto

a.

con#

(eJ+"t-r]

ntternQn}<

ae

@rllanla.

\ r\orrn ates (ro^ ?rer¡an)

l-.

de

{"tttaq

er,*"e

5rr

>e?o.rotc^in

dol

rnollc.rlo :

Ií7;cat

,, du

e5

trna

{-^naón

o

\t

s

g

q)

a

r+

Al.crcc,ón

do

?t¡

á $. er¿cr' de

ñ

ldg

crn

+

J<d":

t^.rz cr

de

fr

llu¡d,os 1*:utidos:

LGa,r"¡:

d

5do

t)

>. $Od,

á

üón

de

afrace''óvr

afrace''óvr

repulsidn

repulsidn

eJ*rl;ho

d¿ajl

Soerl-e

es*ablg

h"l/¿"rla s

5L

eX¿epfo

L'-xqndo

rrrueuen

ocurrgn

librementez

(<llis¡oneJ.

Coot,do

eh

)q

[o¡

$[r^¡áol sxfnmen*qn

vo\rrvne-ne:pec(!ico

(nlf

in Cornpte-n5'rbtes-

cQ'rnbior

i áenstd.^J )

peqteñol

ll

o

n',rla¡

se

consiclerqn

(- -A

Cd*

o

de {r n; r

tt) It,F, f"s;¡

de\

un cr

yar *í c.vtla de

corü huo

{ l,r¡ ao?.

6o*,

; i.notdculo.¡

es*oh

seya-ra{q¡'

?e,

rgione-r vqtÍc.t's con

d¡ ment i ongl

rnvtc-ho mds

Srande .t

,í

)

q*.

I

Lfqr,Jos, cruhl'{e

r

ta

m a5 0'

es*d

(Pffipo ner\

la5

t-

\a¡

moly'c'^las

conL€h*rcndo'

€n

mollc'^lOs

'

q,

.

I

lqs

e¡fd,n

mds

el

núc\eo

rnol{oilas

mi¡rnqJ.

cercqrl aJ

<n*re

ct¿

lo¡

dlorno

s

e5

)

7 ;ndw'' ;co

de

Sl *; do;

-e

(.sc crl a.

Yv1d"'Yos c<íp;c'ot

5.

¿l

suPone

gr.r"

el

cornpor{ornien}o

r\na'c'{-or cÁ7irn

¡ni swto

1,^e :;i {,,*e"atl

per $eclar",tn } e

con}r nu¿s

Ccr.n*idctdts

ks i ccr:.

de

¡do¡

en

es

-lr uc-|urcg

to

év

l¡*

=P

Ten>,dad

&. drg<"d"

!¡Olwmen

1"t€ dEl

frire:

5V

Preiión )

{*mpeto*ura

t Con*'rerrg

2,1+x

rlolurnen

nor\'ñcr[e'' ( 1d*r

to't

rnoly'cu'la t/^t

23"C)

)

+

+

e\

c(¡rnina libr¿

r""tc[;o

2'

=

4 6"'n

pora lo rno"yr{ct este va\or de

X

de

a.i

a pli cctcióhtsJ

{rr

o.d.ec"'rcrdo parct

Con \'rhr¡'o '

foYq

d¿l

c^r- l-r¡vo 5

'

Corr{'rnrro

de

bs

ry 1OóK*

fl

áe- c.^hnp\e.

^'-

la

&¡;ca

cr+mo:ldn co,

\q

hlP.;f"s;s del

c,,¡ I

Ia h; PiS |esis

]

5n",

¡nedibte,

g.lo¡

e"{é.*o¡

yncnc(oJc6pitos; d-ne nórne *ro,

*err",dnnetro,

elc

bar6vne*.o,

uli"irno I

uno'

par{íc^rl a

de { l"¡ido :

1) LD ¡,^{¡uen{em€n}e

granáe

bi*^

de

rno\dc^¡tar

los

def-,.,;¿[o de

grc"nde

1*"

com?

farq

hol

permilq6

ProPie dad'et '

¿on}ener

(¿n n,.íw'tero

ob:}er^>er.^n

prorn<dio

*\

.,

rr

S

v--

to

r{icienfernen*e

|r,,qo

\'t

d<. |o"

pelueña

p6.c

lc,r|lc^x|a de

de[.r,i do¡

o.\ tt"id"'

de

. presidn, deos¡doá,

g,^.

la:

+|,u;do. s

pro1¡ed-ade¡

seo\

dtür,

.J

hou I ucttor¿¡

an'[srvy,e

{et,.'pttof*"^

|

¡

,

,l-

etc " ,

O'Jouctdos

r-

¿ ^'t

1'1

r-¡

ág-

/'*H--+t VnF*m:i"J,-l *''.'l

¿:irf¡i

*j"

¡

,r','

",

f'

!

.,t,J'

-

u--O

Ñ

rÍ

lc. platc.

b {-irlt.,if ;r:¡¡ra I

i*l'*rior'

¿, i;r

d*

C nrnd;üón

dq'

!9

ául¡tar"';sn$o

:

no

s¡¡s[e

moü"nien ]o

rela*ivo

en*re

e\

{l,r; do

\.t el

J

€n torno.

->

Lo,

(ars¡

de\

fnueve ,

rn;en lra¡

te

rnue\¡e

ct

tüncL

{\rido

eñ

con*acto

1*.

el

$lrido

ue lo u d ctd

\A '

en

corr lot

Confctcto

placct

in{enov

na

5e

cor-,{a-

7l aca )ffior

un

OtT.

t'¡:**t

üna

{,¿etea, ?.,,"

es+d

clrterrn)naú

clcrcl.

rrnovirniento de

{|,'^;do,, 5e

?oro

\t"'e'

SobreporeIc¡resisknc,icto{rec\cloPo.e\4luic(o.

+ f

?or

s+a

\a

re¡'rs'kn c^c"t c\

d?-

J

un o.

ve\o "i dod

| "t

dedo' nctúón

llqrnqda

vvir(oir

1

de$o' mac¡6n

'J

.-.,, ti

-i

fetisltno'l ct

de

Lrn $[* ; do

a

{ltn;t

Hv'

fiayor"

vi¡co5i dod

Lí1*ido-r

{*P"ra*r¿ra

lnleno, {,!

"

ü

)ismin,,t¡e

lo

tr\' \ieon

O";

r¡¡coJid"d

t fo,

d¿

vi¡co5iol'ad :

{) V'i t,¡; daJ

¿) V,.\tü)' clctol

di"t.rrlr,(c\

ur\4{nr .í h Cr¿; V

6*.-,

/vtgr"

*er"P'a*vra

¿

Au*en+

o

la

Yistosidctd

+ poYlt^e hoJ h.,lrn¿ro de

inferacoién en.l'"e molei'

t¡n

mcLSor

e

6sl;5ione|

Cutla)-

0 V¡5{oJi dod

dtndr^i ca;

+ |rlewton : Par a \^n "$15" lar'i '¡a' )' tierbj

gradinte'de

P*tr"roionctl ol

cprfonle

es

f,O"-

o\'

$ t*i dos,

¿sf,qe

veloo¡dctol en dír<

el

d"r'sl*l4*'

ü'

A¿

At

p 6rü

Yq.lore¡

pe oueño: de

,l

Aoc

Ae x

O^AJ

l;rn

AL>o

A*

at

=

=) A*

At

;Ari

1=Au

A+ Ai

\---l

J

tt*-velocr'dad

a

av

)

fq

1u? Je

rnt¿prr{

la

¡alac*

l;m

Ay+o

AL

=\

/

Jo(

$ Jt

J"t

dy

L^/

\J,

*gtol;.n+n

ot¡rec"tá

Jt rqtón

de

(" s+rait

de w\o'¡dod 'én

norma'l'

al

,

mP"im;ento

de{or"'^'otc'i'án

rale")

5.

e5

pur.áe

deci'

proporuon al

1*

ot- lo

t(

el

Qstu0rto

wloddad

T"

v'

dg

,J

t--r+

"J

cor*an te

de

de{or^

en

I o

o"día .

carA

-+ Rela¿¡dn fineal

enOr*}rO^da

for

lVeu¡{on

,'{,

-¿

Ff, idor

Ne-ion¡ano, (

Supe no7

:.(¿tG

fttl*-

o térrno

t, [g] = lr]

L^"J

L

r

¿ Vis cor¡dal

cinemd

V.L

f

['-'l

lt'cO.,

,

f'

,

donde

/u4:

lrgl =

L

^")

densidad

del 4luldo

[p-t=fft]

T\"ido¡

No

del 3radien{e

S\"id".

lc. viscorida d

r{

J

adernás

de

NewloniortoJ:

de veloddad

del

fa

f lu¡do de1enáe

condiü6n

de I

-+ f*oqon€r

Fl,r; da¡

Í=k(t)"=1$I.(t)'

emP írico¡:

ilil:

newlon¡onos t

"k=f

,

n-

oga.rin|&

|lEdt

LroY\€)

ror(I

JJ

Jq

J

o,0

T

O,O

.rn

o,2

'f l'ri cio

Qr,r porf' c't\ 6¡Y;

o ,4

0,6

o ,6

1,O

1,9

3,1

\,o

, ol{

-L

,G

,=,,

-Te+rrnin¿

io.' vistosi d

d¡nclrn;cot

del {lu; do = jr|^,

7r4z ".d u/anhy s

%,r,

ií:|,,r,,t

,

i.".,r'¡ 1/t!{ir.-r.),,:lu-, r,l

cl,rrc.hrif ci

,rü

t

C,'"1

{,1 'r,/, ,

+Sv

rnüe\re Sobre úna

veloüdcrol dacla

pun

)=O

ploca

SJol, c.on uno!

w=olb6J-J"

(r.,."s-l

sobre

lct

Plqc6,-

a¡*¿buc¡ón de

Jt-)

-

Co\u,rt¿

y

en

*:

el

eSf.,rer¿o

3'O,3t{n^.

o,bü-J3 )

c.orlar*g

f," y=o

*

n la

Juper$,'c,ie-de

*"PrbB

[a. glc^ca

fnlohcej ', % *

,4

;.v.d*i

ton fr,o,{ H

+%= ofi- 4bE

% = o,btz N/^,

+ E^$=o¡}tt +

*

o$

=G.

fvttonue! ;

T

* 0

Ltt

ó

Vir.or;dqd

-+)i{us;on

d.

L'Lra cla. de

Lomo

e¡fnd icrr

¿\

moümienlo

momenfo

?

o

cle q^

,nds ¡u ¡tAn¿iq ¡

{lultl"

/

}al

l\.r,iáol

nproxi

ho

YY\ct¡ioY\&J

\ [.uleri c]ncr

nQwlonictno;

pueo\en jFv

drpendien*e¡

ó

Re\ o,üon?J er'''n Fír iCor '

$

in depend ienle

=fttpecto¡Trt¡coJ de la

V¡t cot;dad

e{ec+o:

Lo.uijco¡idoottu3¿ene;calasrnolet-\ate¡deb;üadot

i

$í-:ico¡'

)euido

en

e\

+

f

oL

(oúo

;nter moleu¡l c"r

áe

-? I-fo'lonl¿

fehqrión

*

¡¡e¡"¡.n l o * xropor

-fi ansle.e",a a

<n

líl"id-

Tt't;lr

t'

cqro de

[o t/ircori dad

m i en*ro ¡

e{ecfo¡ ,

elfo'r

líqui dor 'l

de \os

d¿crg(

en

Tr¿

con

la

ler""Pera 4ura,

los - 3c¡'J€J ocurrn

to

Con {-rctri o '

C o"tsi dererol

,o{

rrY

I í1ui

do

¿,orno

'i::-.r,'

l¡ f'to\dc,.^lopol1t,

,.o'

{e

inlevqcción áébit1"

o'lrros

rnoteíw,l al'

T;"

(i*t"' d'ébiles)'

e\ Tuo,

+ tne.5 ía

in cf emtnfan

c^ndlico

coh

l*

n'rorvreo{o

J

"{t-r?r

ct*urct

'-J

=)

+ A

moJoreJ

[<''n1e' a'*ur65

.t'"r-grul ?a'ra' rorrr¡r

lo

gu"

lo¡

5e

los

fY,

lc.

lo+ os enlte- rno\áuto¡ 9r

*

reduce gl o"den

cte clJqct'

vq'

Por

enlre

Lo

q, wr

rBo(dc^,rl os

"'SY¡ ccÁóndn|ern ot' te

reducndq '

C or,:i deremo5

Cu.

el

mento

=)

Lo

un

'

\a

3ot

ournen}o de

de

\al

!"*P"ro!.¡ro-,

1t't"

gue

to.*'o't"t't

ho3.^

motdcot os

d¿

probcrbir ido.J

o,uwrgnt G'

-\

A u.rngntq'
t.

.r'''ffi*lui qntr c Ia,

o'utrnen*

lo

enerSío 5 e| mo-

el

cp ri¡ i

|ot

onet entr

lrrs

n¡ol€r*tlas

mo l{r¡"tl q¡

f",tre-en*o

de

lt

viscos i

dad

!ir,o'¡dad

+ /i$si,í"

7r[*S,ó^,

" rte¿clat'

de

do¡

ole rnom¿nfo

o

rnuí,

sv,slo'n üc't's

a'

trn

nive I

,""leculo

p;{"siS^

por crón

yor üón

de

d¿

de

rnorvren*o:rnetclat

$11"

$\r.3"

Loh

c¿n

rnornentq

mornen+o

en

cr\So

bro'

e¡ cqIQ

fno ler,ular,

rcrpidet)

(*rr3on

ot¿ u'na-

eon u.tr0-

á

f ., *

"

Resqlto.clo d¿

lo.

d¡tus'tón de

Ptrfrl

d"¿ ¡s\o cidcd¿s

nnornen*o t

"

su,.vitq-do" ctel

+T

¿e v*\r< ' d '" "l{'

SuPonj)cr'mol

(o,,

Plato'r

no

1*"

en

*''ene

'*- u I rnovirnievr*o'

inslcrnt¿ s)guienle

en

moü*'ien

ru¡oiclea

U I

f o

'

lo

de

En

se

un

Pone

c,oh \rnc\

d¿b;do

placa supe'rior

{ot'rno'

rePen*ina

a

una

{ur zo'-

4avrqtnc,of

J

l.

)j+

,j

Il

J u-u-

/

Taáq-vío'

/:^^(^vi' *.o'i,

cowYietaryren+c ¿\ pe"{nI

]

r. i.+{*

r\>>-\-\¡

PI

é/

F_>,/

é/

4 u

tJ

'=g*-

*>o

5,^ c"do

1*"

CenVe¡

o io'

farlíc*¿lc¡l

9in

lo'

placo'

pa'*{cular de {-l'¿;doad3e-

Stfe

.toY ¡el;sionctn

c'on lar

rnovirnienlo'

g*e esfin

Po' &'4o

*

L,ler¡q*bio

d¿

rnoYnento

gués

h*.1

dt

ün

cierfo

d¿

Trt

UiL'ts;/n

a*r iol-er.,ot .1"\ {\*i.to

liemPoz p demot

no*ar

mornenJ-o hacla la r'e5;cí't

¡\,íf e:e g.^* lq

seolido

oFüeJ+o

t'do*^

d,!"rlión

de

o.\ gractienle

rno""cn*o

sE dot

cle

"etoddad'

*he grad;en{"

(n

(5

'*,\"' c^

)

tdrmi.o

o tro¡

P roc;oJ de

dil¡¡¡.jn

¿ o*é

L"

.l-tene

{e(

es}o

1""

debe

d; ["s¡ón ve\oc^ AqJe'¡

ss

ái {er enfsj

(on

a

la.

ui-rcoJ;dqd?

inleracciin

comD

lo.

d;{,¡sidvn

de

par *íc^r \ clr

co n

u¡)vr

=lt

vitcos;d qd

H.J

qn q.

cr [o ta"yo

di{erencict

del

:j.

J

dt

.

ue f.ooidqde¡

?o"{e

del

los

¡nlstqo.n b;o

do¡

cl.e momen*o

do-

ul

.tR.eiW

¿ntre

¿ñ

es{qert o

pqr+íc.,nla¡ re

deb¡do

1ne

lct

d¡reccidn " lu"l

*c.n3e^ ciol

3eneran do .

'-z

El

e:k^erto

ton3endc¡'\

t

erfc( relq¿ionodo

mornehlo

gntre

\t"r

porV(c"¡\ a¡

d'e 4lt¿i do

coh

1*.

in lert arnb

roJ

cLe

estrin

€n ¿on tac+o

en*v-e

tí "

E stol

pavfíc'a\cr'l

ve\oci üo.cler

Poro

d.e !\.^¡ do

g*e

oL^/\rrw

henen

t1t^t

hnovvJ e

¿\

;¡1fer¡ar¡ab;o de

c^

cti{eren*es

rnornenlo '

e

\.-

in¿rndhca

"!.

dg

t,,n

I lui clo

n\^e -t

invo tucrqh

do

ún i ccrrnenle

:in

RJpct<'ro 3

lcr I

fiernpo

del.'*noaín'

- C c.r,,tidcrdel

\

a"i ob\e¡ :

"

ot"lerctüon'

velpci r^-rl^A

1"*l

a.ril6¡ecthnie'"[o¿

to\crUén

\'\n {-l'¡¡ clo

con: i A€rq.l

{'*et ¿.'-r

Y39fonSq.bt¿J

da\

movirnien\*o '

" hyar\cnuou

d.¿\

tnoürni enf o .

--

\.+

}"tcripci

oner:

Lagro^gi ana

J

* Lo3.a"'5ianq' u"T"t^,,,:

fi'

*saído q":- te

b tusterori[t

E,'''le;;

":t3:''

--;"';,,.i1"^T"

carqcteY ís+ica¡

. Pctrcr

l^'

áos

d,erdepun{r.or

,"1¡:j J::.":l

b Ob¡erucr'riorre¡

Eu\e"ooo,

l^,

P"'+(cr't\cttt

d'e {f t^¡¿"

a-

co'rnPo de

{l1o'

la

Ja le3 ae Aleu¡att'

del

zspouo. :¿ ha¿en sn re3iotvc'r {a:

coiyo

d¿

ftSo

s.,J

rrroni*orea-

Ln

5r

e\ coro Ftr;q¿€r,

qbicoc,,ón

L

I

et

q'n

los

Pa'*rc,,las Son

{rempo

de

re{etet'cto

)

" L+lq.rttadas"

I

I"

io .

?or

Lostrbsili'.'ien}e1osi<Áóndelctparl.íc,^^}qenfun<idndeI+tenp

o

sea)

Jl

I

\ t;

I",

t)

B5peci lito

<tl-Po

"l

c,e-{li"'

en*s¡'

r"3t":condid¡oh€Sd¿.$ron\-eroeinicio\gsáe|o",yar*f*|o

de

f t*i

do

3

U

son

varioble'¡

ind'ep end;

c,.ce\ero0idrt;

rl:

Vs\ood.qd )

dr ( t, J",!

*

Jt

(trr",t")

át'

h qcev

'?src.

de

lovgo

lo.

i do

d¿

portlcllcr'

c.lo trogec*on a

5*

{l,

g=

uu.ol iuier

propiedod

de soü Pción to

par a

E¡\q

Y6e ^e

F '

{enlor\ o\,

Vec\on cr,\o

t'

--*/

i F= Ffu \t;Y",d),

rl

:3u.ivn;enlo

de codo"

pa'tír,,.|a ds stt¡ü-

escCI'ta'r)

f.n

n

5s estud¡an lq¡

e,t coro

fglRXEg

de

c\ev fol

prrntor

inferó.¡-

pro?iedade¡ det+l&

- I

nvo\.,rcro

{ T

ret

c^'tc,,lro

coord¿nodoJ

vovi abte'¡

ir'de¡eendigrrle¡l

et Yaut¡\e¡

# T¡¿hñPo

F= F(l ,t1

Lslo

d;

la,

covnPlice

¿l

p,rVfcr¡tor

si3uien do.

cdlc'tlo d'¿

lq

Prq're

ho

lo-t

o,celerau6n

e¿la.rvao-r

.+ No

h*\

É

\rr't:equimienlo

r\oc,¿ñ layon

tr

)

gunfo

L

en

* Ader"cír, ¡

de\ervnilll.

i

F Ly t

-r

C,rrO",dO

J

Pcrrlfovrta¡ índivrduo\e¡ ' I

tu\eriqnq

5i:

rnis rno

?

J

Iv'fir rno

á¿

la'

Siona

d¿l"nen

el

grfaoro.

¡ i¡]e mo'

Ae cPorden.rdq'¡

e.\

\ r,,,\"\¡¿qrnoJ \An

q,\

l',ev''npo

(A¡1C{l(r¡ra

*

t)r",t")/tJ=

J

.\

t¿\"j

común

E*\g'-

F

Ana

(r,t)

L.=! (t,1", t")

Par c

J-t

I

dr;

JI

?F

[

Jvi Oli

--

ArLr(t¡1",t"),tl

=

l+l

C¡v

nXrai"3an{J

i

?84,+

el

Jr

f é; n ?F. &*4

?Y,

J't

?Yt

J¿

)+'

!

(ovn?orrenleJ

d¿ \a

v<\o<'do'd

'de\ {lt¡;do

- Jrtx,t)

-

_:L- JL

si

ar-

OV.U,+

)x,

L=Y

1F

drür

+

2Xr ,,

&

ax3

¡

ur* El =

at

d,

{Yttño

**u"o*

át

r

c.r

gr¡\q.n

<¿

CLYrO

.Jc.neüon

1fr ( C\r

" .'rul

Pnr,u

9\

\z.-\./+'

'?',:aST"

'\l'

'Ti.rn.¡

15

d'eab¡l : No n?

clcr'¡e¡

f

2

2+

9:

óo"rr;deremo-r trnq

:

derivc,tdo

*ofol,

proyied'od

F

( e'calar, 'ss+o''iol '

*en'o"io1)

devi r¡ada

rnc,kn al ,

de'; vad a

sntlano; al

-+{

'.1^,vo'ten{e cr

S

velo.¡do'd otel{15"

de la

du cripdó"' lo3vwn3\anq.

g¡{o,oionaria (l

advec-l-'vct

de

; Compnente

Y)F

;

rs

6ca\)

ü )+

t \9'

4 rat<ín, áe

{t^rido

¡e

Ca"mbíode

de

f

a'rnediQq

LomPonen{e

1*"

la!

r\^u¿v€n

\^n flgo'

a

es*o.c;onari o

olvo

Ia¡

?ct,'*.c^'n

ü¡:V

e.:v

Ur: \,t/ J

I

f ^ rne*eorol"3ío^'

I

C cl,}or

C

crto

I

par h ull c¡-re¡

'.

PI=aF

Dt

2T.

w=

DL

u¡ C.n do
I

*=O

Co>o

l.:

(g'Y)F,,

y=o

2+.

r¡¡ondo

cc\so

( "s+eqdy,,)

f-

!l

I

fl*1o '

üg (u+rcx)f+(v-

Ls

U

, K:

eon¡lonls5 Tosihvas

eu\et i cLnq "

,J\ i

a.