Está en la página 1de 25

XU HNG QUY HOCH TN S

CHO CC H THNG THNG TIN V


TUYN IN

. L Vn Tun
Ph Cc trng - Cc Tn s v tuyn in
Ph Ch tch nhm nghin cu v tuyn (AWG)
T chc Vin thng khu vc Chu Thi Bnh Dng (APT)

1
Ni dung chnh

1. Bng tn cho v tuyn bng rng


2. Bng tn dnh cho thit b min giy php
3. Bng tn cho thit b hng khng, hng hi
4. Bng tn cho h thng nghip d, v tinh
5. Cc ni dung nghin cu hng ti WRC-19

2
Ni dung chnh

1. Bng tn cho v tuyn bng rng


2. Bng tn dnh cho thit b min giy php
3. Bng tn cho thit b hng khng, hng hi
4. Bng tn cho h thng nghip d, v tinh
5. Cc ni dung nghin cu hng ti WRC-19

3
Th trng di ng bng rng ton cu
Lu lng v kt ni tng nhanh
Kt ni Di ng bng rng Lu lng ton cu:
(3G,4G): 2015 tng 74% so vi 2014
53% CAGR 2015-2020
2020: ~70 %

2015: >40 %

Ngun: GSMA Ngun: Cisco 2016 4


Th trng thng tin di ng Vit Nam
Thu bao 3G tip tc tng trng
Tng
Total
50
Triu

45
40
35
30
25
20
15
10
5
-
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Tng s thu bao tnh n 11/2016
Tng trng thu bao 3G (2009-2015)

131.9 triu thu bao di ng (11/2016)


Lu lng d liu di dng tip tc tng trng
5
Cho php trin khai 3G trn bng tn 900 MHz
Doanh nghip vin thng trin khai 3G bng tn 900 MHz

VN Mobile Vinaphone Viettel MobiFone


925 930 935 940 945 950 955 960

Downlink

LTE/LTE-A sm c trin khai trn bng tn ny (B TT&TT


ang sa i Thng t 04/2015/TT-BTTTT)
Cho php trin khai 4G trn bng tn 1800 MHz

Trn th gii, LTE/LTE-Advanced l cng ngh ch o


khi quy hoch li bng tn 1800 MHz
47% s mng LTE c trin khai s dng bng tn ny
S lng ln thit b LTE h tr bng tn ny

Trong nc, doanh nghip vin thng trin khai 4G


trn bng tn 1800 MHz

GSM LTE / LTE-Advanced

7
M rng v cho php trin khai 4G trn bng tn 2100
MHz

WCDMA/HSPA

Vit Nam ng h vic xc nh bng tn 1980-2010MHz v 2170-


2200MHz (2x30 MHz) cho IMT mt t

B TT&TT (Cc Tn s VT) xem xt cho php trin khai LTE


bng tn 2100 MHz
8
B sung bng tn cho IMT sau WRC-15

Vit Nam b sung thm 441 MHz ph tn cho IMT

1427 1518 1980 2010 2170 2200 3300 3400 4800 4990

L band MSS band MSS band

MHz
Sa i Quy hoch ph tn s VT quc gia (sa i Quyt
nh s 71/2013/Q-TTg ngy 21/11/2013 ca Th tng
Chnh ph)
Xy dng Quy hoch bng tn theo khuyn ngh ca ITU-R

9
Bng tn 700 MHz
Tin trnh s ha truyn hnh

182 i pht sng (s v


tng t) trong bng tn s
ha c gii phng
(i tng t chim 25%)

Ti cc thnh ph ln
01/11/2015 15/6/2016 15/8/2016 30/12/2016

Tt ton b ti Tt sng 1 phn Tt ton b H Ni, Tt ti 8 thnh ph


Nng v 1 ti H Ni, TP. H TP. H Ch Minh,
phn Qung Ch Minh v Cn Cn Th v Hi
Nam Th Phng
Bng tn 60 GHz

B TT&TT s ban hnh Thng t v phn knh tn s cho


h thng viba bng tn 57-66 GHz
57 59 63 64 66 (GHz)

FDD/TDD FDD/TDD FDD/TDD FDD/TDD

Phn knh c bn: 50 MHz

Bng thng: 100 MHz (min.) 2.5 GHz (max.)

ng dng: Viba im im (TDD ; FDD)


11
Ni dung chnh

1. Bng tn cho v tuyn bng rng


2. Bng tn dnh cho thit b min giy php
3. Bng tn cho thit b hng khng, hng hi
4. Bng tn cho h thng nghip d, v tinh
5. Cc ni dung nghin cu hng ti WRC-19

12
Bng tn dnh cho thit b min cp php

B TT&TT ang sa i Thng t 03/2012/TT-BTTTT v thit b min


cp php

Di tn kHz 446 MHz 918.4-923 MHz 4.2-4.8 GHz 5 GHz

Truyn nng B m cng IoT cho smarthome Thit b LTE min giy
lng khng sut thp UWB/NFC php
dy

60 GHz 76-77 GHz;77-81 GHz

WiFi 802.11ad Ra a t

13
Bng tn dnh cho thit b min cp php
Nhng sa i mi
Bng tn v ng dng
9-148,5 kHz Truyn nng lng khng dy
326,5 kHz, 340 kHz Sc khng dy
3,155-3,4 MHz Thit b tr thnh
6,765-6,795MHz, 61-61,5 GHz; 122-123 GHz, Thit b c ly ngn
244-246 GHz
918-923 MHz RFID
5150-5350 MHz; 5470-5850 MHz LTE
4,2-4,8 GHz TranferJet
57-66 GHz WiGig 802.11ad
76-77 GHz; 77-81 GHz Ra a t

Xa b bng tn min cp php: 821-822 MHz, 924-925 MHz


14
Bng tn dnh cho thit b min cp php
Nhng xu hng ni bt

Nghin cu quy hoch bng tn cho


kt ni IOT

H thng giao thng thng minh

Truyn nng lng khng dy s


dng bng tn min cp php (Bng
tn 300kHz)
15
Ni dung chnh

1. Bng tn cho v tuyn bng rng


2. Bng tn dnh cho thit b min giy php
3. Bng tn cho thit b hng khng, hng hi
4. Bng tn cho h thng nghip d, v tinh
5. Cc ni dung nghin cu hng ti WRC-19

16
B sung bng tn cho hng hi

Bng tn 157-162MHz cho h thng nhn


dng t ng (AIS) cho tu bin

Bng tn 460 MHz cho h thng lin lc


ni b trn tu bin bng tn

Bng tn 7375-7750MHz cho h thng di


ng hng hi qua v tinh

17
B sung bng tn cho hng khng

V tuyn ha h thng
kt ni ni b trn tu
bay ( gim trng
lng) s dng bng
tn
4200 4400 MHz
Pht trin h thng
gim st bay ton cu s
dng bng tn
1087,7 1092,3 MHz

18
B sung bng tn cho hng khng
Bng tn cho my bay khng ngi li

Vit Nam: bng tn 5030 5091MHz

ITU-R xc nh tm thi cc bng tn (qua v tinh): 12.5-


12.75 GHz, 19.7-20.2 GHz, 14-14.47 GHz, 29.5-30.0 GHz
(Khu vc 1) 10.95-11.2 GHz, 11.45-11.7 GHz, 11.7-12.2
GHz (Khu vc 2), 12.2-12.5 GHz (Khu vc 3)

19
Ni dung chnh

1. Bng tn cho v tuyn bng rng


2. Bng tn dnh cho thit b min giy php
3. Bng tn cho thit b hng khng, hng hi
4. Bng tn cho h thng nghip d, v tinh
5. Cc ni dung nghin cu hng ti WRC-19

20
B sung bng tn cho v tinh

B sung bng tn 7190-7250MHz;


9200-9300MHz; 9900-10000MHz; 10-
10,4GHz cho v tinh thm d Tri t

Bng tn 14,5-14,8 GHz khng cn


b hn ch s dng cho cc ng
dng ca h thng thng tin c
nh qua v tinh (chiu t Tri t
ti V tr)
21
B sung bng tn cho v tuyn in nghip d

B sung bng tn 5351,5 - 5366,5 kHz


Bng tn 50 - 54 MHz v tuyn in nghip d chuyn
t nghip v ph sang nghip v chnh

22
Ni dung chnh

1. Bng tn cho v tuyn bng rng


2. Bng tn dnh cho thit b min giy php
3. Bng tn cho thit b hng khng, hng hi
4. Bng tn cho h thng nghip d, v tinh
5. Cc ni dung nghin cu hng ti WRC-19

23
WRC-19

Tm kim bng tn mi cho IMT


(bng tn trn 24 GHz v di 40 GHz...)
Bng tn hi ha cho ng dng truyn nng lng
khng dy WPT
Bng tn cho IoT (bng hp v bng rng)
Bng tn cho h thng giao thng thng minh
Bng tn s dng cho h thng ng st
V tuyn nhn thc
...

24
Trn trng cm n

25