Τί ὁρᾷς;

1 Ἀκούω

πρῶτος παῖς· Τί ὁρᾷς;
δεύτερος παῖς· Δύο θεοὺς ὁρῶ.
πρῶτος παῖς· Τὸν Διόνυσον τε καὶ τὸν Ἀλέξανδρον ὁρᾷς;
δεύτερος παῖς· Οὐδαμῶς. Ὁ γὰρ Ἀλέξανδρος οὐ θεός
ἐστιν, ἀλλ᾽ἄνθρωπος.
πρῶτος παῖς· Ἆρα τὸν Διόνυσον τε καὶ τὸν Ἥφαιστον
ὁρᾷς;
δεύτερος παῖς· Ναί, ὁ γὰρ Διόνυσος καὶ ὁ Ἥφαιστος
δύο θεοί εἰσιν.

2 Ἀκούω καὶ πληρῶ

πρῶτος νεανίας· Τί ὁρᾷς;
δεύτερος νεανίας· Δύο θεὰς ὁρῶ.
πρῶτος νεανίας· Τὴν Ἀσπασίαν τε καὶ τὴν Ἀθηνᾶν ὁρᾷς;
δεύτερος νεανίας· Οὐδαμῶς. Ἡ γὰρ Ἀσπασία οὐ θεά ἐστιν,
ἀλλ᾽ ἄνθρωπος.
πρῶτος νεανίας· Ἆρα τὴν Ἀθηνᾶν τε καὶ τὴν
Ἀφροδίτην ὁρᾷς;
δεύτερος νεανίας· Ναί.

ἐγὼ ὁρῶ
σὺ ὁρᾷς τε ... καί

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ (πληθυντικὸς ἀριθμός) 1η / 2α ΚΛΙΣΙΣ

ἡ ➝ τάς
ὁ ➝ τούς τό ➝ τά
-η ➝ -ας
-ος ➝ -ους -ον ➝ -α
-α ➝ -ας

3 Πληρῶ κατ᾿ ἀναλογίαν

ὁ ἀριθμός → τοὺς ___________
ὁ ἀδελφός → _________________
ὁ ναός → ________________
ὁ θεός → _________________
ὁ λίθος → _________________
ὁ φίλος → _________________
ὁ χορός → _________________
ὁ διάλογος → _________________1

τὸ ἄστρον → τὰ _____________ ἡ φίλη → τὰς _____________
τὸ τέκνον → ________________ ἡ θεά → ________________
τὸ βιβλίον → _______________ ἡ ἀδελφή → ________________
τὸ πρόβατον → ____________ ἡ χελώνη → ________________
τὸ θηρίον → ________________ ἡ σελήνη → ________________
τὸ ζῷον → _______________ ἡ πενθερά → ________________

1 ώ-ω-ος → ω-ώ-ους
Πόσους ἵππους ὁρᾷς;

# Τρεῖς,
# δύο μεγάλους
# καὶ ἕν μικρόν

εἶς μία ἔν δύο τρεῖς τρία τέσσαρες τέσσαρα
ἕνα μίαν ἕν δύο τρεῖς τρία τέσσαρας τέσσαρα

μικροί μικραί μικρά μεγάλοι μεγάλαι μεγάλα
μικρούς μικράς μικρά μεγάλους μεγάλας μεγάλα

4 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° Δ________ ὁρῶ.
• Πόσα δέ;
° Δύο, ἕν μικρὸν καὶ ___ μέγαν.

πόσους; πόσας; πόσα;

5 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° Ο_________ ὁρῶ.
• Πόσας δέ;
° _____________________________
___________________________________ .

6 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° __________________________.
• Πόσους δέ;
° _______________________________
____________________________________.

7 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° ____________________________.
• ___________;
° _______________________________
____________________________________.
8 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° _________________ ὁρῶ.
• Πόσα δέ;
° _____________________________
___________________________________ .

9 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° _________________ ὁρῶ.
• Πόσους δέ;
° _____________________________
___________________________________ .

10 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° _________________ ὁρῶ.
• Πόσους δέ;
° _____________________________
___________________________________ .

11 Πληρῶ τὸν διάλογον
• Τί ὁρᾷς;
° _________________ ὁρῶ.
• Πόσους δέ;
° _____________________________
___________________________________ .
12 Διαλέγομαι

● σύ
° ἡ φίλη σου, ὁ φίλος σου

διάλογος α´

διάλογος β´

διάλογος γ´

διάλογος δ´

διάλογος ε´

13 Ἀναγιγνώσκω
ὄνομα αὐτῷ
νεανίας· Χαῖρε.
γέρων· Χαῖρε καὶ σύ.
νεανίας· Τί ἐστι τοῦτο;
γέρων· Κύων ἐστίν. Ὄνομα αὐτῷ Κέρβερός ἐστιν.
νεανίας· Ἐγὼ τὰ ζῷα οὐ φιλῶ. Ἐν οἰκίᾳ οὐδὲν ζῷον ἔχω.
γέρων· Ἐγὼ δὲ τὰ ζῷα μάλα φιλῶ. Ἐν οἰκίᾳ ἕν κύνα τε
καὶ ὄρνιθας ἔχω, δύο ἀλέκτορας, τρεῖς χελιδόνας
καὶ πέντε πέρδικας.
ἕν ↔ ἐν

οἰκία / ἐν οἰκίᾳ

Κέρβερος

ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ ΠΤΩΣΙΣ (πληθυντικὸς ἀριθμός) 3η ΚΛΙΣΙΣ

ἡ ➝ τάς ὁ ➝ τούς

τό ➝ τά
-ξ ➝ -γας, -κας
-ς ➝ -δας, -θας, -ντας, -εις
-ος ➝ -η
-ν ➝ -νας, -ντας
-μα ➝ -ματα
-ρ ➝ -ρας

14 Πληρῶ κατ᾿ ἀναλογίαν

τὸ βρέφος → _________________ ἡ χελιδών → ____ χελιδόνας
τὸ ἄνθος → _________________ ἡ ἀηδών → _________________
τὸ ἔτος → _________________ ἡ σειρήν → ________________
ὁ κύων → ____ κύνας
τὸ αἷμα → _________________
τὸ γράμμα → _________________ ὁ ἐλέφας → _____ἐλέφαντας
τὸ ὄνομα → _________________ ὁ λέων → ______ λέοντας

ὁ τέττιξ → _____ τέττιγας ὁ κόραξ → _____ κόρακας
ἡ αἴξ → _________________ ἡ σφήξ → _______________
ἡ ἀλώπηξ → _______________
ἡ πέρδιξ → ________________

ὁ τίγρις → ___________________
ἡ ἀλεκτορίς → ___________________
ἡ χρυσαλλίς → ___________________

ὁ ἀλέκτωρ → ______ ἀλέκτορας
ἡ γυνή → _____ γυναῖκας
ὁ πατήρ → ______ πατέρ___
ἡ μήτηρ → ______ μητέρ___
ὁ ἀνήρ → _____ ἄνδρας

ἡ ὄρνις → _____ ὄρνιθας

ἡ ὄφις → ____ ὄφεις
ἡ πάρδαλις → _______________________
ἡ καμηλοπάρδαλις → ________________________
15 Πληρῶ τὸν διάλογον
ὄνομα αὐτῇ
νεανίας·Χαῖρε!
γέρων· Χαῖρε καὶ σύ!
νεανίας· Τί ἐστι __________;
γέρων· ___________ ἐστίν. Ὄνομα αὐτῇ Δάφνη ἐστίν.
νεανίας Ἐγὼ τὰ ζῷα οὐ φιλῶ. Ἐν οἰκίᾳ ________ ζῷον ἔχω.
γέρων· Ἐγὼ δὲ τα ζῷα μάλα φιλῶ. Ἐν _______ δύο
μικρ____ λέοντ___ καὶ δύο μεγάλ__ τίγριδ____
ἔχω.

Δάφνη

16 Γράφω ὅμοιον διάλογον
α. _______________
β. ___________________
α. __________________________
β. ________________________________________
α. ________________________________________
β. _____________________________________________
________________________________________________

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.