Está en la página 1de 2

E*#ffi3ffiErE=&reH@ ffiffi FE#H@@ @WEffiE#^&

trl trfTatf.tl-rAn.
LMc= LC -C Farada'y = 96500C Campc eicarico = N/C d+ E= FIQ
-_.--=-
1e-= 6.25x1018C . 5C
ampei'es.segundos =[/O
1lC= 1o
Poiencie {W)= corrente{amperics)x pciencial'vclis) W= lV
Coulombs=
_--:,-
kf QrQl
o
Lf(W-h= l-Kw.l-h Energa= potencia.tie;rcc 10CCL,V.3500s=3,6x106W.s ikWh = J.6r1i' I

l= Qlt e=tr Resistividad= 4J V= Ri W= eV p: \.,1


/Fr
'lrE, -5
l3----i*ry-l
Potencia= trabajoTtiempc Trabajo= potencia.tiemD .ioule= watt.segundo jsule= \'\i.Coulornb /:'.-','-/
1-. ' )'t

fiffi
-
" .
Voits= int:nsidad. Resistencia V= Anroers.ohms P=lR2 E=Pt
CFCUITOS ELCTftICOS Serie= F,i * F.: +R Paraielo 1--'- '1

D DI
Ilkry
{ \dF-
FIJERZAS=VaIor de i icnstanie de proporcicnalidaci K = 9xi0' (i\ir
a= 1.12x10"{Nm'iC') | Etanci=3.5.ria"lNm'lc') I vidro=1.2-y1o'(Nm',/c') i Rvc=2.:xro'ilrtm {iEIil.
Caiores especiicss de aigunas
--o- L
] P';nics nc:::aies de fss;;- " -;^"il;'5 i
Coefi ciente: de diiataci
susIaflcla5 a zu , de elgus sustan.as i lineai de aigunos siirjcs
Lato <i-i= Sustenca ceficien:e
Q D
'nea ls D n+n ia
especifici-
fusin ebuliici* Ce i!atacn
.t.kg-1-K.1 iineal{"ci
'. Ll
Agua iquida 4180 1CC Plomo 2,9xlC-E
l+ieio{-L0"Ci ,nqi' t t -r^-S
-', 78
Vapor de agua "-^-, -.'t
I wl-5
iri. !'cu i'i-. -?J 351 Latn
IU LJ f 7 v1t-S
E+^*-i
Cobra ioE3 i361 Cobre
z4z4 Ple J0l Hierro i,2 xt S-s
Alun'rinic nqq ' ,9 xi0-s
327 Vidio
M3 Orc I
380 Platino B, x10's
^ad I
Cobre 385
Flomo 130
-
Mercurio 140

Coeficientes de dilaiacin
i
l
Vaiores de resistividad de aigunos
materrales a 2C"C p{A.mi
cubica de lquidos a 20fc)
.!L4,TAqloN pE Los g>l Li6 Caeficiente de
., ,O-_1r Piata 1,59xiC-8
Q=0+; r'n a.;(i3-ti=mbcb(r-tb) silaraclon( .- j
' Cobre
Q=cmt= cm{t-t,} , L,1xL0a
Manganina Z.,SZ xLO-u
Mercuric 1,8 x10a
Q.=calor cedido dei cuerpo >t ABud 2.1vlaa
Cnstantn 4,9 x7A'7
.,Aluminio 2,82x10+
fu=calcr absorbido del cuerpo <t Glcerina 4,9 xlGa
Lcal=4.18.j i.i=C,24cai Eianol 1,0 x10-3
Q=r,nl-, Q=mLr:. Benceno 1,2 xlC-3

Dilatacin Iineal vslor Ce lo nueva lonqitud I


1 i-in 1 A.t

la t-to lr .At
l=lo+ l" trAt l=l"i1+ht)

Diiatacin supp#cia Vclor de lc nuevs stjcerficie S


- 1 -(n 1 Ai
S=So+ 5o SAt S=S,(1+FAIJ aA33,Z2 g/cmz
L4.7lb
Di!atacin cbca vclc: de! nuevo ,Jolurnen V 1,O13 bar
L V-fro 7LV
I vo' t-ta vo Lt
V=Vo+ V"yAt V=V,(1+lrti
1,o13x105Pasc
Diiatacin de los gases
V=V.{1+a^i)' s--1-og-t
273

LevEs pElg_casEE oR.


LEYOE BOYLE: VlPr= !rP, LEY DE CI{ARLES l: VlTr= V2T1
=oF + 460
oK
=C + 273
ECUACIN GENERAL DE ESTADO; PV=nRT FVM-gRT R=0,082at L/rnol"K
LEY DE GAY LUSSAC: P.T= Prf., LEY COMBNADA: P, V 1Tr= P, Y ,7,
ll: Vf= Vo(1+ aT)
LEY DE CHARLES LEY DE DAi-TN: P1+P;+ Ps.-.-..-..
LEY DE GRAHAM: Vtll-=,|-aZ 4 DENSIDADES DE GASES; d1 T 1P2= d2 T 2P1 oF=9oC+32
,l

j
I

"l
*=PA

ffi tr {q
t
I

{t ltt
He N 10 t\ ) fr!
I +
{ l. {J .l
H:
ffii-
+
ft
t I o o
olltfi Fti
el JI @l

,,i dl
i, , ls( '..,I L&l
i:Eo o o o t ril
E at
l
Gi
hl rr il II ll
t
I il
.{,; frl
,nl
I
I
'' l
ili
r

aj I
ffi* v lt u L) TL
o RI oll
q) s l)1 !
I
LEEi' c o o o +i l
.{ a -l rii
Ei d
rt 1
Li
UT
rrl rt}i
tJ

t\ h
{D
fr; l\
ri
ql
c!
l{i Hi' I
fii j
I
:l #i>i
I
I
i !
I nl
l^
I I
*ri h
f rito I ,El I
n TI
;l
I
I I I I

Lrl
Di il !

al r-
i
I,.i -t
,. .r
t' I
I
ceE
vl l* in rq
It
r
r
ul
I
I

8d rg
wl ui -4 rc ul ol fl
#
EI
lill 6 ''l a'
fJ
+4 e4i
.t diel Jd
\ l.

i 1 G'
N J
oi ,o -
Ui N f1 {J Et
A
L rq E ?,4
url r{ '1
el ll *{
II
ffil l*
+ J v ts t ffi
r!
o *i tt?^l ;
*t i-' is
@
o u1
t
LLI c,
ot dl t.'| \l r{ ,d
tsl g o
a
{Jl () o o
<t ?{
l u!
o ^l ol
o (f I\I
fi
El r

F F{
il C,lt
I

o
url Yl Fl f{l sl i
E!
cl Fl
q NI
I
N It
-!
m,l
I
I + N N
ut +i'{ r{ qf
ui
si
FI 'tt
i I
f\l I
qi c; N
o {!'!
E
t.l
?ll
=tt
r.ll o IN
ft
=tt tl t{
!6 m lt
m fr !+
j
rt fj]
q E

sE ll
181 r{
c, o r*
o lq ul et dl u1

'ttll
i.+
o lb 1O rr.{ sl ull sl
l*< r{ ir1l al , c0 .l f{lot
*i lol ol ro
<t
Eil
r{ r{
=l
JI . r4l
ol Fll at TI
lo ic
io, o{
I Nl a0 ol
I

a d
oi rol -rj {\ I

= 13
L lr- l-
IW ILJ
it{ i-l
o o ?,{
il'
e
lr >i
l
I
l I
vrl
ltl
e.l Ltl 45
q
i
I
r0
rq
I
l

;i rl
uil
<t
L,I r{ {\ I

-t Fl 0)l=l <l tr q
l I

u H Elc d LI
!dl E
0
tr I
E E N
o
F+l
ol
-,i N
tr .x o
l.l ?.| !-{ r{ r{l ;{ r+l -r I -i l r.{ Fl tI d i.l l{l d
ul ?,1 F{

EI =I