Está en la página 1de 7
saia0%6 Mat 6 keri v8 6 ban on bide MU 8 kal rin 16 ban ohn dt THANTAI365.COM. fe Nhan ket qua X6 S6 Mien Bac Sogn tin: 1D Giri 8185 wNhan thong ké x6 s6 16 nudi khung 3 ngay mién bac soan tin: PN K3 Giri 8785 wNhan thong ké L6 BT xé s6 trong ngay Soan tin: PN AB Giri 8785 shan théng ké BACH THU xé sé Mién Bac Soan tin: PN AE Gti 8785 shin théng ké 1 DAN DAC BIET 36 SO xé sé Mién Bac Soan tin: 2B MB Gui 8785 iNhan théng ké CAP Xién 2 x6 sé Mién Soan tin: 5D MB Giri 8785 imlXem thong ké x6 sé dai nhat Mién Bac Soan tin: 3D MB Giri 8785 ic ban chi y ching ti khéng cung cap dich vy soi cau dy doan ma chi théng ké 16 gan va két qua hing nga Cue phi tong dai 8785: 15000 vnd, 8585: 10000 vnd, 8385: 5000 vnd, 8185: 1000 vnd. Tags: khai niem lo de, kinh nghiem lo de MOt sé khai niém ve 16 ban can biét kinh nghigm 16 dé in [Admin] [off] sing lip ! Dang xem: 7 Lugt xem: 1258749 Dé tie lau dian 16 dé dit ra khdi nigm nay va nd c6 that Béng duong 0.6 bong las 1 6 bong 1 6 2.¢6 bong 17 3 cb bong 1A 8 46 bong la 9 Bong Am 06 bong 1a 7 1 c6 bong la 4 2.6 bong 1a 9 3 6 bong 1a 6 5 c6 bong 1a 8 Fhipkernbende.wep shicontlogtimll_xtblog erty 1S463.m-ts-Kvini-mevs-b-mcon bit? w ra10%6 Mot sb itm vbto ban eb bilt- M3 rin vb an cn it Vang lip am duong nga hanh @ day chi cin quan én sy Twong sinh: Kim = 2 Mge=5 Hoa =3 Thiiy = 1 Thd = 4 Nhu vay, chiéu theo béng ta cé : Kim=7 Méc=0 Héa=8 Thtiy=6 Thé = 9 Kim > Méc -> Héa -> Thity > Thd > Kim tite Tat : 2->5->3->1-54->2 va 7->0->8->6-59-27 2 .Khai nigm ve bd sé A- Trén co sé bong dwong ngwii ta chia ra cac bd sé BG 00 : 00 55 05 50 BG 01 : 01 10.06 60 15 51 56 65 BG 02 : 02 20 07 70 52.25 5775 BG 03 : 03 30 08 80 53 35 58 85 BG 04 : 04 40 09 90 54.45 59 95 BO 11 : 11 66 16 61 BG 12: 12.21 1771 26 62 76 67 BO 13 : 13 31 18 81 36 63 68 86 B6 14: 14 41 19 91 46 64 69 96 122772772 223 32 28 82 37 73 78 87 +24 42 29 92 47 74 79 97 3 88 38 83 134 43 39 93 48 84 89 98 24499 49 94 05 50 16 61 27 72 38 83 49 94 B6 kép bang : 00 55 11 66 22 7733 88 44.99 B - Trén co sé béng Am ta 6 khai nigm bo kép Am :07 70 14 41 29 92 36 63 58 85 C - Cac bé s6 dic biét khac B@ sat kép ( 18 con ) gdm : 01 10 12 21 23 32 34 43 45 54 56 65 67 76 78 87 89 98 Dé "sat kép" danh trén co sé dé ngay hom truée vé "kép" (Kép bing, kép Iéch hodic kép Am): Negay nnd "kép" thi kha ning rAt cao ngay n+1, n+2, n+3 sé nd "sit kép" ‘Theo thong ké cia miéng thi trong tuan hau nhw déu ci thoang cé dot cim 3-4 tuan Cao - thap, thap - cao cia dau dit 2, dau dit 7 (18 kon) 070, 171, 272, 373, 474, 252, 262, 282, 292 B6 sé nay thon; throng 9 - 11 n b@ sé nay thon verbs tip kiernbende.wep shiconblogtimll_xtblog erty! 1S46%.m-ts-Keini-mevs-b-mcon bit? MTR A y Pee Phai nudi, sann0%6 Mat 6 keri v8 6 ban on bide MU 8 kal rin 16 ban ohn dt B@ sé Hép sé (20 kon) 343, 353, 373, 393, 454, 474, 575, 494, 595, 797 Thong thuing bé sé nay khoang 13, 14 ngay sé nd. Luu ¥ néu nd sé nd vao cac ngay thir 9 hode 13, 14 BG sé nay co ditu dic biét 1A thuang né vao 3 ngay cudi thang ehinh vi vay nhitng ngay cudi thang miéng thuéng éanh phdi hop véi bé s6 nay. AE nao den cé thé danh trong 3 ngay cudi thang g@ lai $$ da mat trong thang. BO sé 24 kon 121, 181, 232, 272, 282, 292, 373, 383, 393, 787, 797, 898 BQ sb nay AE 6 thé 6anh nudi tron: hong ké b@ sé nay hau nh tuan na ciing nd, xde suat rat cao, c6 tun né 2-3 nhi ‘ang thug hay nd vio cde ngay T4, t5, t6. Ngoai ra con c6 dan dé 36 con : dit chin logi kép va dit 0 hay dan 36 con tir 33 -> 38 (33, 34, 35, 36, 37, 38) 43 > 48 53 ->58 63> 68 73->78 83 > 88 3. Tong va cham ciia giai dic biét Ching ta thwong nghe dn 16 dé phan dé hom nay tong 4 hay cham 4 ...ma cé nhiéu anh em méi theo hgc chwa hiéu Vay tong la ki qua ciia hai sé cudi ciia gidi dic biét céng véi nhau lay hang don vi nh vay ta c6 10 tong trong tng véi 10 sé tir 0 dén 9 cia day sé tw nhién . Vd : Gidi dic biét mién bic hom qua ngay 27/5/2011 la 49870 ta cé 7+ 0=7 => tong 7 Cham A mét trong hai s6 cia giai dic bidt da vé cing nh tong cham cing sé c6 10 cham tir 0 Vd : Bé vé 70 ai bat cham 7 thi sé dénh dau 7 vit dudi 7 cé 20 con va ai bat cham 0 thi cé dau 0 duéi 0. Néu bat duge cham chuan va tong chun thi sé duge in dé bach thir I - Cau Id va each soi cau Fhipkernbende.wep siiconblogtimll_xtblog erty 1S463.m-ts-kvini-mevs-b-mcon bit? ar 13/9/2016 (Mot sé kha nig vé 16 ban cin biét - Mas sé khdi nigen v8 16 gn clin bit min dé choi Cé hai loai 16 roi + Lé roi tir ad Khi ban théy cé con l6 xudt hign tring véi con dé da ra ngay hom tréc thi 6 Ia 16 roi tie dé ,logi 16 nay cé dite diém Id dé dénh khong can lon thich hop véi ai choi bach thi theokinhnghigmctatiendatthicd 14190 Tan suat ctia 16 roi tie dé thug céch nhau Ia 4 dén 6 ngay trong khodng thai gian nay né cling cé thé vé lon cling cé trudmg hgp la cach I dén 2 ngay nb bi roi ( thieing thi dé vé cic dau 0 12.8 9 t9 1é 16 roi cao hon ) + Léroitirlé Khi ‘ban thdy mgt con lo da xudt hign ngay hom qua réi ma hom nay Igi xudt hhign ban de § vj tri ctia né nhé ,dé chinh la lice cu 16 roi te 16 xuat hign .Thucing thi cau [6 nay phai dink ca cp vit cin nhiing ai tink mit boi né chi di cé vai ngay lai nghi 2. CAu 16 truyén thing (cau kep sé) (Cau 16 nay thi ai, . ciing biét dé 1a lay hai vi tri bat ky cua cée giai ghép lai véi nhau lam ep 16 dinh trong ngay véi diéu kign 2 vi tri dé phai n tdi thiéu 143 ngay tro len VD : vj tri thir 2 eta ngay 27/5/2011 Tuy nhién loai cau nay cé rat nhieu théng thudng 100 con sé thi cé t6i vai chuc cay cdu 16n bé khéc nhau ,quan trong 1a cin ngudi co kinh nghiém va cim gide ve s6 tat thi méi bat duge ciu nao chay chudn dé dau tu DB va vj tri thir2 cia 4 ghép véi nhau thinh cdu an duge cp 16 36.63, 3. chu ky cita cau 16 ( con goi la cau dong ) Vé co ban thi cing nw cau 16 truyén thong o6 digu eée edu 16 truyén théng sau khi in di ap ( gay cau ) va khong bao gid quay tro lai thi dang cdu dong y lai c6 chu ky cin vai ngay lai tam dist d& nghi r9i lai no mit sé cdu chu ky rat déu 6 thé chay quanh nam Vd : Dau giai 7 va dit gidi 7 1A mt cau kh dep ,chir chay 1 dén 2 ngay lai ngi 1 dén hai ngay 4. Lé anh va 16 em Ta dé y khi co | hing con 16 vé 2 tham chi 1a 3 nhdy nghia 1a né da cudp di vi tri ca mét con 16 khéc ma dang Ié ra con 16 46 phai ra vy d3 cudp di thi mai Faipkiernbende.wep shicontblogtimll_xtblog erty 1S469.m-ts-kvini-mevs-b-mcon bit? an 13/9/2016 (Mot sé kha nig vé 16 ban cin biét - Mas sé khdi nigen v8 16 gn clin bit né phai tra lai .Kinh nghiém bat lo anh 16 em nhw sau VD : Ngiy A cé 16 40 va lo 42 vé 3 nhay c6 16 14 2 nhay va 16 21 22 25 vay ngay B ta dinh lo 41 va 24 ty 1@ an rat cao Quay lai Binh lugn [13/01/16-10:50] win? BTL 18 STL 18, 81 Dan d.é 40 sé 03 06 08 12 16 19 22 24 26 28 29 30 33 35 39 42 44.47 49 51 52 54.5759 61 63 64 66 69 70 72 75 77 79 81 84 85 92 94 98 [13/01/16-08:49] tinh De hom nay ve con j vay [25/12/15-11:10] hoang nhat ky: Hom nay lo 95:cac ban ah danh ma lay tjen.100% (03/12/15-06:39] tony thite: Hnay lo x2 danh con nao ha cdc ban [15/11/15-06:13] Bui trung hai: Muon 1 con de bach thu [O1/11/15-10:36] 00. : trong cac con so hinh thanh tu dau ma con so 7 khi thanh ma kho hieu do chi la va Iva2.ma boe phet [O1/11/15-10:32] oo. la luan so giz choi lo 3 dai con chet ma hoc khai niem gioi thi minh may an cho ghi danh ban va ko biet troi cao dat hep [O1/11/15-10:26] co lo: noi thi hay bo tien giay moi thay rau ma phai an dung day doi trong khi song [03/10/15-07:56] Kaka vong: Hom nay lo ve 08 .12 [18/09/15-16:11] Thien truong Chieu lo 77 co ve © cac bn cho minh biet duoc 0 12345» Gui binh lun Tén ban Noi dung Tags: Di,tir,lau,d4n,16,48,dat,ra,khdi,niém,nay,va.n6,c6,that,, tip kiernbende.wep shiconblogtimll_xtblog erty! 1S46%.m-ts-Keini-mevs-b-mcon bit? 19112016 (Mot sé kha nig vé 16 ban cin biét - Mas sé khdi nigen v8 16 gn clin bit LICH MO THUONG x6 SO INgay IMién Bac IMién Trung , ‘ kon tum Chi nhat [Thai Binh Ikbaah hoa ‘i ANO. pha yén Phir 2 Ha Noi thira thién hué Shir ine bi, tic lie Thi 3 iquing binh quing nam pen ne “ni Seni Ikhanh hoa jean tho Thi 4 bac ninh, a3 nang one a Ibinh dinh f grang oh u bin Thi 5 iquing 2 jquang tr) hea ibinh i lduong « gia lai u [The 6 fninh thugn sa vin long ITP.HCM ning pie Tht 7 nam dinh ldac néng_ Rau \quing ngai ting long an (Cargo KE qua wag tag Mike Die apr chung I REL qua xo 50 Min Dc hay Ket qua xO a0 THU DO ‘Soi cau I6 va soi cau dé la hinh thitc bi cam tai Viét Nam tie ngay 1/12/2012. Soicau88.wap.sh cing ngimg, cung cép dich vu soi cau cing nhue soi cau 16 dé . Chiing tdi chi cung cdp DV thong ké dua trén céc cap so ra it ra nhiéu theo két qua xé Thang tin thong ké nhimg cap sé xudt hién nhiéu nhdt xé sé Mién Bac diegc chiing toi cp nhat trong ngay tie Th sding dén trudc gié quay sé. mo thieéng. tea nhiimg thong tin trén chi mang tinh chat tham Kho. Ching ti sé Khang chi bat ete 1 tréich mhiém nao vé viée ste dung thong tin cia cdc ban. Chtic cdc ban may man, phat tai! Cc ban choi nén theo KQXS mién bac - va vé sé ca nha nuée ban hanh. Khéng nén choi theo hinh thie 16 dé do cae cd nhan hodc t6 chic tao ra ma khong duge nha nude cap phép. Soi cu 16 ld dinh nghia chi viée thong ké két qua x6 sé hang ngay Tags:kqxs, soi cau mien bac, Kinh nghiem lo de, soi cau lo de, gia ma giac mo,kinh nghiem lo de hay nhat,thu thuat lo de, xo so, lo de.soi cau mien trung, soi cau mien nam, danh de, lo to bach thu,xien 2, xien 4,kinh nghiem danh lo roi, cach tinh de,lo to HOME CHAT ‘http ikiemtien88. wap.shviconfblog.himU__xtblog_entry/91 1S463-m-L-s-khi-ni-m-v-l-bnc-n-bit? ar sann0%6 Mat 6 keri v8 6 ban on bide MU 8 kal rin 16 ban ohn dt On:7 Tong: 1258749(+1593) Thé gidi xoso trén mobile thantai68.wap.sh 'Vé trang chit taipkiernbende.wep siicontblogtimll_xtblog erty 1S463.m-ts-kvini-mevs-b-mcon bit? am