Está en la página 1de 1

Apirilaren 2 3 an, D

DOOM
MEEKKAAN
N
Irteera 8:30etan

PEA CERREDO
DDeessddee AAlllleennddeellaagguuaa
1100 KKm m--kkoo iibbiillbbiiddeeaa eettaa 660000 m
m--kkoo ddeessnniibbeellaa m
meettaattuuaa
IIrraauuppeennaa 33::1100 oorrdduu

Irteera ordua: 8:30 etan, batzokiko Hora de salida: 8:30 horas, desde la
patioaren aurrean dagoen autobus parada de autobs de enfrente del
geltokitik. Automobilez joango gara. patio del batzoki. Salimos en coche.
Itzulera: 14:30ak inguruan Regreso: sobre las 14:30

200

Izen ematea: posta elektroniko bat itxartumendi2015@gmail.com-era bidali


behar dute, apirilaren 21n, ostiraleko 14:00ak baino lehenago. Posta horretan
pertsona kopurua eta automobila eramateko prest bazaude, adierazi behar dira.
Bidaiari bakoitzak 4 euro ordainduko dizu
Apuntarse: enviar un correo electrnico a itxartumendi2015@gmail.com antes
de las 14 horas del viernes da 21 de abril. En dicho correo se deber indicar el
nmero de personas y si se est dispuesto a llevar vehculo. Cada pasajero te
pagar 4 euros.