Está en la página 1de 3

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Ivanka van der Meer Docent: G.


Vakgebied: Taal -> stellen Stagegroep: 6
Klas: PEH16VD
Welke keuzes heb ik hier Toelichting/ onderbouwing van keuzes
gemaakt? (denk hierbij met name kernbegrippen uit
(vak-) specifieke theorie)
Kennis over (kinderen Ik heb de volgende beginsituatie gehanteerd:
in) de groep is
nadrukkelijk verwerkt Pedagogisch:
in de omschrijving van Uit het sociogram heb ik gehaald dat veel kinderen uit de klas met
de beginsituatie van iedereen goed kunnen samenwerken. Veel kinderen hebben wel een
de groep, zowel in voorkeur. Er zijn drie kinderen die buiten de klas vallen. Deze worden
pedagogische zin soms gekozen, bij de vraag met wie werk/speel je niet graag. Deze groep
(gedrag, heeft een wij-gevoel. Uit mijn voorgaande lessen heb ik gemerkt dat J/S
groepsverhoudingen, en S/J en B/ K en S veel samen praten. Ik moet hier op gaan letten tijdens
groepsdynamiek) als de groepjes maken. De rest van de kinderen zijn vaak actief bezig met de
in didactische zin les.
(vakspecifieke
beginsituatie). Vakspecifiek:
De kinderen krijgen om de aantal weken een stelopdracht. Deze
stelopdracht komt uit de methode Taal actief of mijn mentor bedenkt er
zelf een. De kinderen zijn op dit moment bezig met het thema een reis
rond de wereld. Het thema wat de kinderen meer uit wilden werken is het
land Mongoli geworden. Het thema wordt deze week afgesloten. Ik wil
dat mijn les bij dit thema aansluit. Ik doe dit door een stelopdracht te
maken waarbij de kinderen schrijven hoe het werken met een thema was.
Ze kijken terug naar het proces en wat we hebben gedaan met het thema.
De kinderen schrijven hierover een kort verhaal. In het dictee heb ik terug
gezien dat de kinderen soms hoofdletters en punten vergeten. Ik wil dat
de kinderen tijdens deze opdracht hier goed op gaan letten.

Om een goede beginsituatie in beeld te krijgen, heb ik gekeken naar


verschillende kenmerken van de groep. Voor het pedagogisch gedeelte
heb ik gebruik gemaakt van de resultaten uit het Sociogram (Sometics) en
de klimaatschaal. Ik heb ook gekeken in hoe ver de kinderen zijn bij
stellen vakspecifiek. Het vakspecifieke gedeelte heb ik vooral door een
gesprek met mijn mentor en een dictee nakijken. Ik ben er zo achter
gekomen welke methode ze gebruiken en dat de kinderen tijdens het
dictee de punten en hoofdletters vergeten.
De lesdoelen zijn De lesdoelen van deze les zijn. Aan het einde van de les kan/kunnen:
afgestemd op de Procesdoel:
beginsituatie. In de - De kinderen schrijven een verhaal correct.
formulering ervan - De kinderen leren leestekens gebruiken in hun verhaal.
wordt zichtbaar dat Productdoel:
kennis van - De kinderen hebben aan het einde van de les een verhaal over
vakdidactiek en het thema Mongoli. In dit verhaal kijken ze terug op het proces
leerlijnen op een en wat we allemaal hebben gedaan bij het thema.
logische manier is Deze lesdoelen sluiten bij kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en
verwerkt. vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren,
instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (Tule.slo, 2017).
Bij deze les staan de volgende leerlijnen van kerndoel 5 centraal:
- schrijfdoelen hebben betrekking op informeren, instrueren,
overtuigen of plezier verschaffen. Bij deze les hebben de
schrijfdoelen betrekking op informeren.
- aandacht voor spelling en interpunctie.
Ik heb voor deze kerndoelen gekozen, omdat de verschillende leerlijnen
van kerndoel 5 in mijn les centraal staan. Daarom is dit kerndoel van
belang voor deze taalles (Tule.slo, 2017)
Werk- en Deze les wordt klassikaal gegeven. We beginnen eerst met de gehele
groeperingvormen klas door een mindmap te maken over het thema Mongoli. We kijken
zijn afgestemd op terug naar wat we hebben gedaan bij het thema. De instructie van de
specifieke kenmerken stelopdracht volgt daarna. De kinderen gaan individueel een tekst
van de groep n op schrijven over het thema Mongoli. Als het nodig is mogen de kinderen
specifieke kenmerken overleggen een pinkstem. De evaluatie van de les doen we klassikaal.
van vakdidactiek.

Werk- en Ik heb in deze les geen gebruik gemaakt van samenwerkend leren.
groeperingsvormen
zijn functioneel
ondersteunend bij het
behalen van de
lesdoelen.

Een aanzet tot Ik heb in deze les geen gebruik gemaakt van samenwerkend leren.
samenwerkend leren
krijgt op een logische
wijze plek in het
lesontwerp.*

Een aanzet tot Ik heb in deze les geen gebruik gemaakt van ontdekkend leren.
ontdekkend leren krijgt
op een logische wijze
plek in het
lesontwerp**

De proces- en Ik stel de volgende vragen aan de kinderen:


productdoelen worden Procesdoel:
expliciet gevalueerd - Wat hebben we vandaag geleerd? Ze vertellen waarschijnlijk dat
met de kinderen. ze vandaag iets hebben geleerd over leestekens. Ik ga per
leesteken af, wanneer we deze gebruiken. Dit doe ik door het aan
de kinderen te vragen.
- Hoe verliep de les?
Productdoel:
- Wat heb je precies van het thema in je verhaal verwerkt?
- Wat heb je in het verhaal verwerkt over de samenwerking van je
groepje?
- Wat vond je het leukste aan het thema en wat minder?
De kinderen kunnen aan de hand van deze vragen hun mening laten
weten aan mij. De kinderen kunnen van elkaar horen wat ze van het
thema vonden. Ze horen van elkaar hoe de les verliep en wat we vandaag
hebben geleerd.
De werkvormen die Ik heb voor het evalueren van de les geen werkvorm gekozen. Dit doen
worden gehanteerd bij we klassikaal. De kinderen zijn dit gewend en doen evalueren vaker
evaluatie zijn passend klassikaal. Ze kunnen van elkaar horen wat een ander vond van de les.
bij vakdidactiek en Ze horen ook van elkaar wat er goed of fout ging. We sluiten met deze
sluiten aan op stelopdracht het thema al voor een deel af.
specifieke kenmerken
van de groep.

*bij tenminste 3 lesontwerpen


** bij tenminste 1 lesontwerp

Opgehaald van: http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L05.html (2017).