Está en la página 1de 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (klassikaal)

(domeinexperts stap 7 -)

Student: Lobke van de Ven Docent: Ton van Erp


Vakgebied: Muziek Stagegroep: 7/8
Klas: 1B Datum feed-forward: 29-03-2017

Voldoet Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


aan product op dit onderdeel te verbeteren?
gewenste
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is Vat deze samen en benoem voorkennis.
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving
van de beginsituatie van de groep, zowel
in pedagogische zin (gedrag,
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de Voeg toe dat kinderen experimenteren met


beginsituatie. In de formulering ervan wordt klankeigenschappen.
zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en
leerlijnen op een logische manier is
verwerkt.

Werk- en groeperingsvormen zijn X Werk- en groeperingvormen goed doordacht en


afgestemd op specifieke kenmerken van passend bij de situatie van deze groep.
de groep n op specifieke kenmerken van
vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn X Principes van samenwerkend leren komen


functioneel ondersteunend bij het behalen herkenbaar terug in het lesplan. Goed dat je
van de lesdoelen. aandacht besteed aan presentatie en dat je
kinderen op een goede manier feedback laat
uitwisselen.
De proces- en productdoelen worden Laat de evaluatie sterker terugkomen. Je hebt wel
expliciet gevalueerd met de kinderen. gevalueerd, maar benoem dit in je lesontwerp.

De werkvormen die worden gehanteerd bij Laat de evaluatie sterker terugkomen. Je hebt wel
evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en gevalueerd, maar benoem dit in je lesontwerp.
sluiten aan op specifieke kenmerken van
de groep.

*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen
Productdoel: Dat kinderen zelf leren experimenteren met klankeigenschappen.
Ze geven feedback op elkaar na afloop van elkaars inbreng.
Maak duidelijk onderscheid tussen product- en procesdoelen.
Zorg dat de beginsituatie kernachtig geformuleerd is. Benoem de voorwaarden van samenwerkend
leren in de klas. Beschrijf de voorkennis van de kinderen met betrekking tot de instrumenten die ze
gebruiken in deze les.