Está en la página 1de 4

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder

Student(e Lucrisia Mans. Mentor M. Houet


) PEH16VD Datum
Klas Basisschool D. Groep 6/7
Stagescho Eindhoven Aantal 23
ol lln.
Plaats
Vak- vormingsgebied: Taal

Speelwerkthema / onderwerp: Spellen -cht, ng, nk, sch


Persoonlijk leerdoel:
- Aan het einde van de periode kan ik laten zien dat ik effectieve leraarcommunicatie beheers. Dit doe ik door grote gebaren, stem, mimiek,
lichaamshouding, oogcontact toe te passen en te letten op mijn positie in de groep.
- Ik wil de lesdoelen aan het einde van de les goed bespreken. Dit wil ik bereiken door de lesdoelen vooraf aan de les te benoemen en te
bespreken met de leerlingen.
- Ik wil tijdens de les ervoor zorgen dat de leerlingen bij de les blijven. Dit wil ik doen door verschillende werkvormen aan te bieden.
Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:
Aan het einde van de les kunnen/weten de leerlingen: Aan het einde van de les:
Productdoel: - Bespreken we wat de verschillen en overeenkomsten tussen de woorden.
- De woorden die tijdens deze les aanbod komen correct spellen; - Vertellen de leerlingen wat ze deze les hebben geleerd.
- Herkennen wat de verschillen en overeenkomsten tussen de - Vertellen de leerlingen hoe de samenwerking verliep.
verschillende woorden zijn;
- Kunnen de regels voor het spellen van werkwoorden benoemen;
- Kunnen de regels voor het spellen van andere woorden dan
Werkwoorden benoemen;
- kennen de regels voor het gebruik van leestekens.
(Kerndoel 11)
- De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en
strategien voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden.
Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen
mogelijk maken over taal te denken en te spreken.
(Kerndoel 12)

Procesdoel:
- Evalueren op het eigen werk. De leerlingen weten wat aan het
einde van de les of ze de stof begrijpen.
- Samenwerken en elkaar helpen wanneer dit nodig is.

Beginsituatie:
- Groep 6 en 7 maken elke dag een spellingles. Tijdens deze lessen passen ze de spellingsregels toe die ze kennen en beheersen.
- Tijdens deze les maak ik gebruik van de coperatieve lesvorm Werk in tweetallen. Ik ga de tweetallen zo vormen dat iemand van groep 6
samenwerkt met groep 7.
- Uit mijn sociogram blijkt dat een groot deel van de klas met bijna iedereen kan samen werken. Ze kiezen daarbij het liefst wel voor hun vriendjes
of vriendinnetjes tijdens het maken van opdrachten of het vrij spelen. Tevens is er in mijn sociogram te zien dat twee leerlingen als negatief in de
klas worden gekozen. Deze twee leerlingen zitten naast elkaar toe.
Uit de klimaatschaal die ik in de klas heb afgenomen is te lezen dat een grote groep leerlingen zich op hun gemak voelen binnen de groep. Tevens
kun je lezen dat de leerlingen niet bang zijn om een antwoord te geven zonder uitgelachen te worden. Hier is van 21 keer bijna nooit op gestemd.
Dit kan ik afleiden uit de lessen. De leerlingen steken vaak zelf de vinger op of geven antwoord op de vragen.
Lesverloop
Tijd Leerinhou Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen /
d Leraar leergedrag leerling(en) Organisatie
+/- 10 Inleiding Ik vertel de leerlingen dat ze in de kring De leerlingen luisteren naar de instructie. Digitaal bord
minuten van de les. mogen komen zitten. De leerlingen stellen vragen wanneer ze deze (lesdoelen).
Ik vertel wat ik verwacht van de hebben.
leerlingen tijdens deze les. De leerlingen luisteren naar de lesdoelen.
Ik geef de leerlingen een instructie van De leerlingen stellen vragen als ze die hebben.
de les. De leerlingen vormen de tweetallen.
Ik bespreek op het bord de lesdoelen
met de leerlingen.
Ik maak de tweetallen bekend.
+/- 20 Uitvoering De leerlingen gaan in tweetallen bij De leerlingen gaan in tweetallen bij elkaar Werkbladen
minuten van de les. elkaar zitten. zitten.
Ik deel de werkbladen uit aan de De leerlingen werken in tweetallen aan het
leerlingen. werkblad.
Ik vertel de leerlingen dat ze elkaar De leerlingen houden zich aan de
moeten helpen bij het maken van het spellingsregels.
werkblad. De leerlingen helpen elkaar bij het spellen van
Ik vertel de leerlingen dat ze het de woorden.
werkblad binnen 15 minuten af moeten
hebben.
De leerlingen beginnen aan het
werkblad.
Ik observeer of de leerlingen zich aan de
spellingregels houden en bied hulp
wanneer nodig is.
+/- 10 Evaluatie Ik vertel de leerlingen dat ze de De leerlingen leveren het werkblad in op het Digitaal bord
minuten van de les. werkbladen op het bureau mogen bureau. (lesdoelen).
inleveren. De leerlingen komen in de kring zitten.
Ik vertel de leerlingen dat ze in de kring De leerlingen bespreken of de lesdoelen zijn
mogen komen zitten. behaalt.
Ik bespreek op het bord de lesdoelen De leerlingen vertellen wat ze van deze les
met de leerlingen. vonden.
Ik reflecteer met de leerlingen samen of
de lesdoelen zijn behaalt.
Ik vraag aan de leerlingen wat ze van
deze les vonden.

Bibliografie
Kerndoel 11 . Tule.slo . [Online] [Citaat van: 14 april 2017.] http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L11.html.
Kerndoel 11. www.tule.slo. [Online] [Citaat van: 14 april 2017.] http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L11.html.
Kerndoel 12. tule.slo. [Online] [Citaat van: 14 april 2017.] http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L12.html.