Está en la página 1de 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder


Student(e) Ashley Schriders Mentor Lynn Engels
Klas PEH16VB Datum 15-03-2017
Stageschool De Branding Groep 6
Plaats Geldrop Aantal lln 21 leerlingen
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Stellen
Persoonlijk leerdoel:
Ik ben in staat om me aan mijn tijdsplanning te houden tijdens het geven van de lessen.
Ik ben in staat theorie van Verhallen (woordenschat) toe te kunnen passen in de praktijk.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


Kerndoel 8:
Deze doelen kan ik nagaan door middel van teksten door te lezen aan het einde
Aan het einde van de les hebben de leerlingen ervaring opgedaan van de les. Ook zal ik met de leerlingen die fouten maakte de volgende les erop
met het werken in de werkvorm rotonde. terugkomen en samen bekijken.
Aan het einde van de les hebben de leerlingen gelet op zinsbouw, Deze doelen kan ik nagaan door de werkvorm rotonde toe te passen in mijn les.
correcte spelling en een leesbaar handschrift. Deze werkvorm ga ik met de leerlingen bespreken en zal ik gaan toepassen in de
Aan het einde van de les hebben de leerlingen de leestekens juist les.
toegepast in het schrijven van een eigen tekst. Deze doelen kan ik nagaan door middel van het samenwerkingsproces met de
Aan het einde van de les hebben de leerlingen geoefend met leerlingen te bespreken en de resultaten hiervan een andere les weer terug te
samenwerken met leerlingen waarmee ze niet normaal niet pakken, zodat ze weer een stapje verder zetten in hun samenwerkingsproces
samenwerken.
Beginsituatie:
De klas bestaat uit eenentwintig leerlingen, waarvan negen meisjes en 12 jongens. Normaal zitten de leerlingen een in busrij (tweetallen) en een aantal leerlingen
zitten in groepjes. Ik heb er bewust voor gekozen om de opstelling te veranderen,. Zo leren de leerlingen met een andere opstelling te werken. Ook gaan ze werken in
viertallen. Dit hebben de leerlingen nog niet eerder gedaan. Zo kunnen de leerlingen die bij het sociogram uitvallen in de groep ook succeservaringen opdoen met
samenwerken. Ook hebben ze nog nooit met de werkvorm Rotonde gewerkt, ze zullen dus instructie nodig hebben voordat ze aan de gang kunnen gaan. Een aantal
leerlingen zoals L., MH., MR, R. hebben snel last van de prikkels om hun heen. Deze leerlingen hebben extra positieve benadering nodig bij het aanspreken van.
Succeservaringen zijn belangrijk! Als het deze leerlingen teveel wordt hebben ze een time-out plaats nodig om tot zichzelf te komen voordat ze terug gaan zitten op
hun eigen plaats. Dit is vooral belangrijk voor L. en MH. Dit komt vooral voor in vrijere situaties. Let op S. en L. Deze twee leerlingen hebben veel moeite met dingen
die veranderen in de dagstructuur. Deze leerlingen moeten van te voren precies weten wat er gaat gebeuren en hebben het ook nodig dat niet alles anders is, maar dat
een aantal dingen hetzelfde zijn zoals normaal. Sommige leerlingen hebben meer tijd nodig om na te denken bij sommige vragen, deze leerlingen hebben dus meer
tijd nodig. De leerlingen hebben al eens eerder een verhaal of tekst geschreven. In dit blok taal komen leestekens aanbod. Hiermee oefenen de leerlingen in de klas nu
mee. Deze les is afgestemd op theorie die we hebben gekregen vanuit de lessen taal op de Pabo. Hier hebben we zelf een les behandeld over stellen. Verdere theorie
hierover was te vinden in de taalboeken. Hier kon ik mezelf verder in verdiepen.

Literatuur:
-Paus, H, e.a. (2014). Portaal. Bussum: Coutinho.
-Huizinga, H., Robbe, R., (2013). Basiskennis taalonderwijs (1e druk). Groningen/Houten, Noordhoff Uitgevers.
-http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html.
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Opstart van Ik start de powerpoint taal op. De leerlingen luisteren naar de uitleg over de Digibord
+/- 5 10 de les/ Ik vertel de leerlingen dat we gaan werkvorm rotonde. Potlood/gum
min Inleiding beginnen met de werkvorm rotonde. De leerlingen voeren de opdracht uit die hoort bij de Blaadjes.
Ik leg uit wat de werkvorm rotonde werkvorm rotonde.
inhoud en laat daarbij de dia op de De leerlingen bespreken de opdracht na met de
powerpoint zien Je krijgt allemaal leerkracht.
een blaadje. Je gaat in een groepje van
vier leerlingen zitten. Je schrijft per
ronde (opdracht) op wat er staat.
Daarna schuif je je blaadje door naar de
volgende in je groepje.
Ik vertel de leerlingen dat ze in groepjes
van vier aan de gang mogen gaan
a.d.h.v. de opdracht bij rotonde
Ronde 1: Schrijf een lidwoord op (de,
het, een).
Ronde 2: Schrijf een dier op.
Ronde 3: Schrijf op wat het dier doet.
Ronde 4: Schrijf op waar het dier is.
(Rotonde = coperatieve werkvorm
voor samenwerkend leren).
Ik bespreek de opdracht met de
leerlingen Hebben ze leestekens
gebruikt?
Kern Verwerking/ Ik leg de leerlingen uit wat we gaan De leerlingen luisteren naar de uitleg. Digibord
+- 20 min kern doen bij creatief schrijven. Stap voor De leerlingen gaan stap voor stap door de opdracht Potlood/gum
stap gaan we door het stappenplan heen. Blaadjes.
heen: De leerlingen letten op het gebruik van leestekens
Blaadje 1: tijdens het schrijven.
Waar heb je vandaag gezeten? (noem
vijf plaatsen).
Blaadje 2:
Kies een plaats uit, schets (teken in het
klein) waar je hebt gezeten in woord
(geuren, kleuren, comfort, omgeving)
en beeld.
Blaadje 3:
Geef antwoord op de volgende vragen:
waar was je.. (ik was) , wat zag je
(ik zag), wat hoorde je(ik hoorde),
wat voelde je (ik voelde) , wat dacht
je (ik dacht)
welke geur rook je. (ik rook) , wat
deed je (ik deed) , wie waren erbij
Blaadje 4:
Schrijf het verhaal. Begin met: Daar
zat ik dan
Ik vertel de leerlingen dat ze tijdens het
schrijven moeten letten op het gebruik
van leestekens.
Slot +/- 5 Evalueren Ik vraag de leerlingen wat ze deze les De leerlingen antwoorden wat ze deze les hebben Digibord
nou hebben geleerd? geleerd. Potlood/gum
Ik vraag de leerlingen wat ze van deze De leerlingen antwoorden wat ze van deze Blaadjes.
werkvorm vonden? Hoe ging de werkvorm in de klas vonden. Zelf geschreven
samenwerking tijdens de werkvorm De leerlingen bespreken met de leerkracht hoe de verhalen van de
rotonde? Wat zou er de volgende keer samenwerking is verlopen in het groepje. Wat zou leerlingen.
met samenwerken anders kunnen? de volgende keer anders kunnen?
Ik geef een aantal leerlingen de beurt Een aantal leerlingen (steekproef) lezen hun
die hun verhaal mogen voorlezen aan zelfgeschreven verhaal voor. De verhalen
de klas (steekproef). Samen vergelijken vergelijken we na het voorlezen.
we de verhalen. De leerlingen leveren de schriften in bij de
Ik vertel de leerlingen dat ze de leerkracht.
schriften moeten inleveren, zodat ik de
verhalen kan lezen en eventueel de
volgende les de leerlingen even bij me
pak die het lastig vonden of fouten
hebben gemaakt.

Leerkracht interventie:

Zorg dat de alle leerlingen in groepjes van vier komen te zitten. Eventueel gelijke groepen maken.
Zorg dat je de leerlingen even denkruimte geeft bij het beantwoorden van de vragen. Vooral voor de leerlingen die langer de tijd nodig hebben om na te denken
na een vraag (zie lijst leerlingkenmerken).
De leerlingen tussendoor complimenteren geven als het goed gaat Succeservaringen en positieve benadering erg belangrijk!
Zorg dat je de leestekens extra benadrukt! Dit is herhaling van de les de dag ervoor.
Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Zie feedbackformulier!

Datum: 15-03-2017