Está en la página 1de 6

‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1189‬‬

‫مر�ســــوم �سـلطانـــــي‬
‫رقــم ‪2017/17‬‬
‫مبنـــح اجلن�سيــــة العمانيـــة‬

‫�سلطـان عمـان‬ ‫ ‬
‫نحـن قابـو�س بـن �سعيـد‬
‫بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪، 96/101‬‬
‫وعلى قانون اجلن�سية العمانية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ‪, 2014/38‬‬
‫وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ‪.‬‬
‫ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت‬
‫املــادة الأولـــــى‬
‫متنح اجلن�سية العمانية لكل من الواردة �أ�سما�ؤهم فـي القائمــة املرفق ــة ‪.‬‬
‫املــادة الثانيــــة‬
‫ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ‪ ،‬ويعمل به من تاريخ �صدوره ‪.‬‬

‫�صـدر فـي ‪ 7 :‬مـن رجـــــــــــــــــب �سنـــة ‪1438‬هـ‬
‫املـوافــــق ‪ 5 :‬مـن ابريـــــــــــــــل �سنـــة ‪2017‬م‬
‫قابو�س بن �سعيد‬
‫�ســـلطــان عـمـــان‬

‫‪-6-‬‬
‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1189‬‬
‫قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة‬
‫اال�ســــــم‬ ‫م‬
‫�آفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق عبـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ـ ــه ف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪1‬‬
‫�آمنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪2‬‬
‫�أمينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪3‬‬
‫بيبـ ــي مـ ـ ـ ــراد ج ــان حبي ـ ــب اللـه ح�سي ـ ـ ـ ــن‬ ‫‪4‬‬
‫ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي فقي ـ ـ ـ ـ ـ ــر داد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪5‬‬
‫جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه خـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادم مبـ ـ ـ ـ ـ ــروك مبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك‬ ‫‪6‬‬
‫جميلـ ــة عبد الكبي ــر بو�شعي ـ ــب الغنـ ــداوي‬ ‫‪7‬‬
‫حليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ــد عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪8‬‬
‫ح ـ ـ ـ ـ ـ ــواء دملـ ـ ـ ــراد عبـ ـ ـ ـ ــداللـ ــه البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪9‬‬
‫خيـ ــر الن�ســاء عثم ــان وجن ـ ــوري عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا�س‬ ‫‪10‬‬
‫خيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ج ـ ـ ـ ـ ـ ــان نا�ص ـ ـ ـ ــر علـ ـ ـ ـ ــي حممـ ـ ـ ــد‬ ‫‪11‬‬
‫�سائـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــره بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حم ـ ـ ـ ـ ــزه ها�ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم‬ ‫‪12‬‬
‫�سبـ ـ ـ ــاء �سلي ـ ـ ــم حممـ ـ ـ ــد �سلي ـ ـ ـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪13‬‬
‫�س ـ ـ ـ ـ ـ ــرور �أحمـ ـ ـ ـ ـ ــد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التويتي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪14‬‬
‫�سمي ـ ـ ـ ـ ـ ــدة عبـ ــدالرحمـ ـ ـ ــن دو �شمبي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪15‬‬
‫�شاه ـ ـ ـ ـ ـ ــدة كريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بخـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش كياخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪16‬‬
‫�صبـ ـ ـ ـ ـ ــاح نا�ص ـ ـ ـ ـ ـ ــر خال ـ ـ ـ ـ ـ ــد النبهاني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪17‬‬
‫�صوفي ــا حمم ـ ــد �إ�سماعي ـ ــل حمم ــد ح�سي ـ ــن‬ ‫‪18‬‬
‫عائ�شـ ـ ــة الل بخ ـ ــ�ش خـ ـ ـ ـ ـ ــدادات بلو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪19‬‬
‫عبدالعزي ــز �سليم ــان قا�سـ ـ ــم بن يونـ ـ ـ ـ ـ ــ�س‬ ‫‪20‬‬
‫عزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪21‬‬
‫عمني ـ ـ ـ ـ ــت عبـ ــداللـ ــه �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ــد باكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫‪22‬‬
‫عواطـ ـ ـ ـ ــف م�سعـ ـ ـ ـ ـ ــد دروي ـ ـ ــ�ش م�صطفـ ـ ـ ــى‬ ‫‪23‬‬

‫‪-7-‬‬
‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1189‬‬
‫تابع ‪ :‬قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة‬
‫اال�ســــــم‬ ‫م‬
‫فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض مال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك‬ ‫‪24‬‬
‫فاطمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة حم ـ ـ ـ ــراب فقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪25‬‬
‫ليل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪26‬‬
‫ماجـ ـ ــدة حممـ ـ ـ ـ ــود ح�سـ ـ ـ ـ ـ ــن �أب ــو ال�سعـ ـ ـ ـ ــود‬ ‫‪27‬‬
‫ماريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عثمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪28‬‬
‫حمجوبـة بنت �أدريــ�س بن عـالل بو�سوالـ ــف‬ ‫‪29‬‬
‫مراد بيبي الل بخ�ش غالم ر�سول البلو�شية‬ ‫‪30‬‬
‫مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �سالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد بابقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪31‬‬
‫مهرج ـ ـ ـ ــان حممـ ـ ـ ـ ــد �أ�سل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪32‬‬
‫مهرن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه �أوميتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪33‬‬
‫موان�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودا حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪34‬‬
‫م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي مو�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى‬ ‫‪35‬‬
‫جن ـ ـ ـ ـ ـ ــاح �سليم ـ ـ ـ ـ ــان حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ض‬ ‫‪36‬‬
‫جنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مولـ ـ ــى بخ ـ ـ ـ ــ�ش نبـ ـ ـ ـ ـ ــي بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش‬ ‫‪37‬‬
‫ن�سريـ ـ ـ ـ ـ ــن ح�س ـ ـ ـ ـ ـ ــن هان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دروي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش‬ ‫‪38‬‬
‫ن�سيمـ ــة غـ ــالم ر�سـ ــول حمم ــد البلو�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪39‬‬
‫هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ذي ـ ـ ـ ـ ــب �صدقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي قمح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاوي‬ ‫‪40‬‬
‫هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ــد بـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد لعريـ ـ ـ ــف‬ ‫‪41‬‬
‫هن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد خمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداللـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪42‬‬
‫هي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �أخت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر بلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو�ش‬ ‫‪43‬‬
‫هيمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداد داد اللـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪44‬‬

‫‪-8-‬‬
‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1189‬‬
‫تابع ‪ :‬قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة‬

‫اال�ســــــم‬ ‫م‬
‫وحيدة بركات علي جان حممــد البلو�شيــة‬ ‫‪45‬‬
‫يا�سمي ـ ـ ـ ـ ــن �ش ـ ـ ـ ـ ــاه �شه�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوار ب�شمبيـ ـ ـ ـ ــه‬ ‫‪46‬‬
‫ياق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوت غـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر �أنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام‬ ‫‪47‬‬
‫�إح�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان عمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر املف�ض ـ ـ ـ ـ ـ ــل احلاجـ ـ ـ ــي‬ ‫‪48‬‬
‫�أح ـ ـ ـ ـ ــالم وه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب عبـ ـ ـ ـ ـ ــداحل�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن‬ ‫‪49‬‬
‫�أ�سمـ ـ ـ ــاء حمبـ ـ ـ ــوب �صاحـ ـ ـ ـ ــب ال�شريـ ـ ـ ـ ـ ــف‬ ‫‪50‬‬
‫�آ�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ها�ش ـ ـ ـ ــم البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪51‬‬
‫�أمين ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �إاله ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي بخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�ش �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪52‬‬
‫ب�شـ ـ ـ ــرى جنـ ـ ـ ــاح مكطـ ـ ـ ـ ـ ــوف الها�شميـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪53‬‬
‫بلقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ�س عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي عبـ ـ ـ ـ ـ ــد ال�سعدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪54‬‬
‫بيب ـ ـ ـ ـ ـ ــي عب ـ ـ ـ ــداللـه �سالـ ـ ـ ـ ــم املزروعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪55‬‬
‫ثويب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة مظهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ظفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرزا‬ ‫‪56‬‬
‫جليل ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح عبا�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪57‬‬
‫حليم ـ ـ ـ ــة يعق ـ ـ ـ ـ ـ ــوب ع ـ ـ ـ ـ ـ ــرب البلو�شيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪58‬‬
‫حنيف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد جالل ـ ـ ــي مق ـ ـ ـ ـ ـ ــرب‬ ‫‪59‬‬
‫خديجـ ـ ـ ـ ــة حمم ـ ـ ـ ــد �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ــد م�ستغفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪60‬‬
‫دان ـ ـ ـ ـ ــا ح�سـ ـ ـ ـ ــن عبدالقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر املي�سريـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪61‬‬
‫دمي ـ ـ ـ ــة عب ـ ـ ـ ــدالل ــه يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف �أ�سعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪62‬‬
‫ر أ�فـ ـ ـ ــت بارفي ـ ـ ـ ــن �سيـ ـ ـ ــد �صغي ـ ـ ــر �أحم ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪63‬‬
‫رحمـ ـ ـ ـ ـ ــة عبـ ـ ـ ــدالل ـ ــه �سيـ ـ ـ ـ ـ ــف حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪64‬‬

‫‪-9-‬‬
‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1189‬‬
‫تابع ‪ :‬قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة‬
‫اال�ســــــم‬ ‫م‬
‫ر�ضوانة بيجـ ــم �سي ــد قمـ ــر الديــن درويـ�ش‬ ‫‪65‬‬
‫ر�ضيـ ــة ق ـ ـ ــادر بخ ـ ـ ـ ــ�ش �شمبي ــه البلو�شي ـ ـ ــة‬ ‫‪66‬‬
‫رغ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة بدي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع عب ـ ـ ـ ــدالل ــه حتاحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫‪67‬‬
‫ريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام �صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪68‬‬
‫زبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة ح�سيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن جاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪69‬‬
‫زهـ ـ ـ ـ ـ ــرة مب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروك �سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرور بـ ـ ــن حي ـ ـ ــدر‬ ‫‪70‬‬
‫زينـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالرحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪71‬‬
‫�ساميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �أكب ـ ـ ـ ـ ـ ــر عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �أبـ ـ ــو بك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪72‬‬
‫�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى �ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪73‬‬
‫�سري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة عبـ ــدالل ـ ـ ـ ـ ــه عام ـ ـ ـ ــر هالبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪74‬‬
‫�سليم ــة بــي حمبـ ــوب خ ــان �شم�شيـ ــر خـ ـ ــان‬ ‫‪75‬‬
‫�شريف ـ ـ ــة �أب ــوبك ـ ـ ـ ــر حممـ ـ ـ ــد الزكوانيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪76‬‬
‫�شه ــزادي بيج ــم حمم ـ ــد جعف ــر ح�سي ـ ـ ـ ـ ــن‬ ‫‪77‬‬
‫�شهي ـ ـ ـ ــدة �أحم ـ ـ ــد ح�س ـ ـ ــن مـ ـ ـ ــلك خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان‬ ‫‪78‬‬
‫�صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم املالكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪79‬‬
‫عايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سب ـ ـ ـ ــع ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال�سلطانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪80‬‬
‫عائ�ش ـ ـ ـ ـ ــة بانـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو حممـ ـ ـ ــد �صاب ـ ـ ــر�شي ـ ـ ـ ـ ـ ــخ‬ ‫‪81‬‬
‫عائ�ش ـ ـ ـ ـ ـ ــة �صـ ــالح جليـ ـ ـ ــل حليم ـ ـ ــة مـ ـ ـ ــداح‬ ‫‪82‬‬
‫علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي �ص ـ ـ ـ ـ ــادق �سعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد املالك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪83‬‬
‫عواط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف حم�س ـ ـ ـ ــن عبـ ـ ــدالأ�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي‬ ‫‪84‬‬

‫‪-10-‬‬
‫اجلريدة الر�سمية العدد (‪)1189‬‬
‫تابع ‪ :‬قائمـة ب�أ�سمـاء مـن منحــوا اجلن�سيـة العمانيـة‬
‫اال�ســــــم‬ ‫م‬
‫فاطم ـ ـ ـ ــة ح�س ـ ـ ــن بازماندكـ ـ ـ ــان ق�شم ـ ـ ـ ــي‬ ‫‪85‬‬
‫فاطم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي دي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول‬ ‫‪86‬‬
‫فاطم ـ ـ ــة حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــزوز املذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوري‬ ‫‪87‬‬
‫فائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة �أحمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �سال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بخي ـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫‪88‬‬
‫فائ ـ ــزة عبـ ــد اخلالـ ــق رم�ضـ ـ ـ ــان القـ ـ ـ ـ ـ ــط‬ ‫‪89‬‬
‫فريـ ــدة حممـ ـ ــد خاجـ ـ ــا �ش ـ ـ ــرف الدي ـ ـ ـ ــن‬ ‫‪90‬‬
‫ماجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة حمم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد �إقبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال‬ ‫‪91‬‬
‫مريـ ـ ـ ـ ـ ــم عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد الكريـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدالل ــه‬ ‫‪92‬‬
‫مري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم عل ـ ـ ـ ـ ـ ــي �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد القمرييـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪93‬‬
‫مريـ ــم حممـ ــد عبـدالقيــوم حممد يو�سف‬ ‫‪94‬‬
‫مهـ ـ ـ ــر الن�س ـ ــاء بيجـ ـ ـ ــم من�ص ـ ـ ـ ــور غف ـ ـ ــور‬ ‫‪95‬‬
‫مريف ـ ـ ـ ـ ـ ــت يو�سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف �أحم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ن�ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪96‬‬
‫جنم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة بنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوكو�شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدل‬ ‫‪97‬‬
‫نـ ـ ـ ـ ـ ــدى عقيـ ـ ـ ـ ــل �سليمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان النهديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة‬ ‫‪98‬‬
‫نعيم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة جمع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ا�ستب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان بريـ ـ ـ ـ ــك‬ ‫‪99‬‬
‫نهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد علـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ح�سي ـ ـ ـ ـ ـ ــن �صالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح‬ ‫‪100‬‬
‫ني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرت عي�س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى �سعي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪101‬‬
‫هاجـ ــرة بيجـ ـ ـ ــم �شي ـ ــخ ابو بكـ ـ ـ ــر حمم ـ ـ ـ ــد‬ ‫‪102‬‬
‫هنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي م�صطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ظاه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر‬ ‫‪103‬‬
‫يولي ـ ـ ــا �ستاني�سالفوفن ـ ـ ـ ـ ــا جــوريانوفـ ـ ـ ـ ـ ــا‬ ‫‪104‬‬

‫‪-11-‬‬