Está en la página 1de 6

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder

Student(e) Yoyce Garritsen Mentor Marlies Ebbing


Klas PEH16DA Datum 4 april 2017
Stageschool BS De Wilakkers Groep 6
Plaats Eindhoven Aantal lln 25
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Stellen

Persoonlijk leerdoel: Ik wil mijn stem op de juiste manier gebruiken. Dat betekent dat ik mijn intonatie moet bijstellen aan de boodschap die ik wil overbrengen. Ook
wil ik het taalkundig denken bij de leerlingen bevorderen door de juiste instructies te geven, zonder dat ik daarbij te veel prijsgeef, en hen vooral zelf te laten ontdekken.
Ook wil ik de stoorzenders goed in de gaten houden. Zij hebben een nieuwe plaats in de klas gekregen en daarvan wil ik observeren of zij minder negatief naar voren
komen. Tot slot wil ik vanuit mijn evaluatie na kunnen gaan welke leerlingen nog moeite hebben met de lesdoelen.

De stoorzenders zijn gediagnosticeerd met ADHD en PDD-NOS. Daardoor reageren zij soms afwijkend van de rest van de groep. Dat leidt tot negatieve invloed op de
rest van de leerlingen. Met een nieuwe plaats in de klas hopen de mentor en ik dat zij minder zullen opvallen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:


- Aan het einde van de les kunnen de leerlingen een verhaaltje Ik lees de verhaaltjes van de leerlingen na en kan aan de hand daarvan beoordelen in
schrijven waarbij gelet is op de juiste vervoegingen van de hoeverre zij nog problemen hebben bij de vervoeging van de werkwoorden. Ook kijk ik of
werkwoorden de verhalen logisch geschreven zijn.

Kerndoel 5: de leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven


met verschillende functies, zoals informeren, instrueren, overtuigen of
plezier verschaffen.

In deze les wil ik gebruik maken van de expressieve functie van taal
(Huizenga, 2013). De leerlingen leren gevoelens te uiten in de vorm van
een schrijvende tekst waarbij gebruik wordt gemaakt van een
verhaalstructuur.
Beginsituatie: De leerlingen zijn bekend met de begrippen werkwoord, persoonsvorm, ik-vorm, onderwerp, sterk werkwoord, zwak werkwoord, tegenwoordige tijd en
verleden tijd. De leerlingen hebben al een aantal lessen geoefend met de werkwoordspelling, maar veel leerlingen vinden het nog lastig. Vooral de wisseling tussen
tegenwoordige tijd en verleden tijd wordt door veel leerlingen als moeilijk ervaren en raken hiervan in de war. Zij weten hoe zij verhalen moeten schrijven.

De leerlingen zijn gewend om zelfstandig te werken. Aangezien de klas aan het begin van het jaar heel erge moeite had met het opvolgen van regels wordt er veel
zelfstandig gewerkt. De groepsdynamiek liet het toen niet toe om samen te werken. Tegenwoordig gaat dat al wel wat beter, maar heeft de klas soms nog moeite met
het reguleren van het geluidsniveau. Binnen het vakgebied spelling wordt dan ook voor het welzijn van de klas eerder zelfstandig dan samen gewerkt. De leerlingen
kunnen zich daardoor beter concentreren. Uit de vorige lessen heb ik gemerkt dat daar heel erg behoefte aan is door sommige leerlingen (Romano, Floren en Yaren).
De leerlingen zijn ook gewend om hun eigen werk na te kijken.

Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
+/- 5 Introductie Ik begin met het opschrijven van het algoritme De leerlingen leren hierdoor de reeds geleerde stof weer op Digibord
minuten voor werkwoordvervoeging op het digibord. Ik te halen en duidelijk weer te geven.
vraag de leerlingen daarvoor hun input te
geven.

Als dat is opgeschreven vertel ik de leerlingen De leerlingen weten hierdoor wat er van hen verwacht Opdracht
wat we deze les gaan doen en neem ik met hen wordt.
de opdracht door.

Ook schrijf ik op het bord wat zij kunnen gaan


doen als zij klaar zijn.
+/- 15 Kern Ik laat de leerlingen zelfstandig de opdracht De leerlingen leren hierdoor zelf na te denken zonder dat Opdracht
minuten maken. het antwoord wordt voorgezegd door een klasgenoot.
Daarbij wordt hun eigen creativiteit aangesproken.
+/- 2 Evaluatie Ik vraag een aantal leerlingen wat zij van de De leerlingen leren feedback te geven.
minuten opdracht vonden.
Ik zal hun verhalen nakijken en deze, na De leerlingen leren kritisch naar hun gemaakte fouten te
correctie, aan ze teruggeven. kijken.
Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Yoyce Garritsen Docent: Marlies Ebbing


Vakgebied: Spelling Stagegroep: 6
Klas: PEH16DA
Welke keuzes heb ik hier gemaakt? Toelichting/ onderbouwing van keuzes
(denk hierbij met name kernbegrippen uit (vak-)
specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de Ik heb ervoor gekozen om de De keuze om de klas in de huidige
groep is nadrukkelijk
groep in de huidige opstelling opstelling te laten zitten heb ik gemaakt,
verwerkt in de omschrijving
van de beginsituatie van de te laten zitten en de omdat de groep na een aantal maanden
groep, zowel in opdrachten zelfstandig te pas in de performingsfase terecht is
pedagogische zin (gedrag, laten maken. gekomen (Luitjes, 2011). Er heerst nu een
groepsverhoudingen,
harmonieuze sfeer in de klas, welke ik niet
groepsdynamiek) als in
didactische zin zomaar wil verstoren.
(vakspecifieke Aangezien er in de klas ook redelijk vaak
beginsituatie). wordt samengewerkt ben ik van mening
dat er ook geleerd moet worden om
zelfstandig te werken. Ik vind dit goed
voor de afwisseling en goed voor de
leerkracht die hiermee ook zijn handen vrij
krijgt om een beperkt aantal kinderen
tijdens de verwerking gericht te
ondersteunen (wij-leren, 2014). Ook kan
er op deze manier niet op een ander
worden meegelift.
De lesdoelen zijn Ik heb de lesdoelen Ik heb ervoor gekozen om in mijn
afgestemd op de
afgestemd op de lesdoelen voort te borduren op wat de
beginsituatie. In de
formulering ervan wordt beginsituatie. In de lesdoelen leerlingen al weten. De verhaaloefening
zichtbaar dat kennis van heb ik de vakdidactiek en zal ervoor zorgen dat de leerlingen in hun
vakdidactiek en leerlijnen leerlijnen verwerkt. eigen context met de
op een logische manier is
werkwoordvervoegingen kunnen oefenen.
verwerkt.
Ook heb ik rekening gehouden met de
leerlijn en de kerndoelen die voor dit vak
vastgesteld zijn.

Werk- en De leerlingen zullen De leerlingen leren hierdoor zelf na te


groeperingsvormen zijn
zelfstandig aan het werk zijn. denken en kunnen niet meeliften op de
afgestemd op specifieke
kenmerken van de groep n buurman. Ik wil de samenstelling van de
op specifieke kenmerken groep graag zo houden, omdat er nu na
van vakdidactiek. enkele maanden puzzelen een redelijk
harmonieuze groep is ontstaan. De
leerlingen die naast elkaar zitten vormen
grotendeels geen stoorzender voor elkaar.
Er zijn zoals eerder gezegd een paar
leerlingen die elkaar minder liggen. Ik laat
echter gezien de turbulente historie van
de klas de verantwoordelijkheid voor
wisselingen van plekken bij de mentor. Ik
zou daar wel met haar over in gesprek
willen gaan, maar zal niet zelf de
beslissing nemen. Dit, omdat ik van
mening ben dat de klas daar te kwetsbaar
voor is.
Werk- en De leerlingen zullen de De leerlingen leren door zelfstandig te
groeperingsvormen zijn
opdrachten zelfstandig werken zelf na te denken en kunnen niet
functioneel ondersteunend
bij het behalen van de maken. meeliften op de buurman. Zo weet ik of
lesdoelen. iedere leerling de lesdoelen behaald
heeft.
Een aanzet tot N.v.t. N.v.t.
samenwerkend leren krijgt
op een logische wijze plek in
het lesontwerp.*

Een aanzet tot ontdekkend N.v.t. N.v.t.


leren krijgt op een logische
wijze plek in het
lesontwerp**

De proces- en De leerlingen leveren hun Het procesdoel wordt gevalueerd,


productdoelen worden
verhaal bij mij in, en ik zal het doordat ik vraag hoe zij de les hebben
expliciet gevalueerd met
de kinderen. nakijken. Ik zal ook vragen ervaren.
wat zij van de les vonden. Het productdoel wordt door mij
gevalueerd. Ik zal het werk nakijken en
terugkoppelen naar de leerlingen.
De werkvormen die worden Ik zal het gemaakte werk Ik zal de verhalen nakijken, omdat de
gehanteerd bij evaluatie zijn
nakijken leerlingen met een dergelijke opgave het
passend bij vakdidactiek en
sluiten aan op specifieke niet zelf kunnen nakijken.
kenmerken van de groep.

*bij tenminste 1 lesontwerp


** bij tenminste 1 lesontwerp
Literatuur:
Huizenga, H. & Robbe, R. (2013). Basiskennis taalonderwijs. Groningen/Houten: Noordhoff
uitgevers
Luitjes, M., Zeeuws-Jans, I. de. (2011). Ontwikkeling in de groep. Bussum: Couthino.
Tule. (2016). Kerndoelen Nederlands. Binnengehaald op 24 maart 2017 van
http://tule.slo.nl/Nederlands/F-KDNederlands.html
Wij-leren. (2014). Zelfstandig werken. Binnengehaald op 23 maart 2017 van http://wij-
leren.nl/zelfstandig-werken.php