Está en la página 1de 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder

Student(e) Leon Scheffers Mentor Meester Jasper van Schaijk


Klas PEH16DA Datum 7-3-2017
Stageschool De Schalm Groep 7-A
Plaats Vught Aantal lln 24
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Spellen & woordenschat: Achtervoegsels (blok 5, les 9, Taal in beeld)

Persoonlijk leerdoel:

Pedagogisch: Ik ben in staat alle kinderen bij de opdracht te betrekken. Dit wil ik bereiken door verschillende kinderen beurten te geven en tijdens de verlengde instructie
goed aandacht te geven aan de lln die dit nodig hebben.
Didactisch: Ik kan een inhoudelijk goede taalles verzorgen, waarbij mijn instructie en ondersteuning op niveau is.
Organisatorisch: Ik kan de klas tijdens de les goed geordend houden. Zeker in een situatie waarin de lln de mogelijkheid hebben om vrij te bewegen.

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:

- De kinderen leren woorden door op het achtervoegsel te letten Procesdoel:


Tijdens het spel zal geobserveerd worden hoe de leerlingen het doen en wat hun
- Ze leren minimaal tien nieuwe woorden en deze juist spellen
beargumentatie is bij de gevormde woorden.
- Doelwoorden: Het achtervoegsel; deugdzaam; levendig; Productdoel:
onaangenaam; schaapachtig; de sterveling; volgzaam; de woesteling; Aan de hand van het werkblad kunnen de resultaten beoordeeld worden.
zorgzaam; zwakkeling.
- Kerdoel(en): 8

Beginsituatie:
Pedagogisch:
Er heerst een goede sfeer in de klas en lln werken graag samen: het is een positieve groep. Wel dient er, daar waar mogelijk, rekening mee gehouden te worden dat de
jongens en meisjes het niet altijd fijn vinden om samen gegroepeerd te worden.
Didactisch:
Kinderen hebben eerder met voorvoegsels te maken gehad. Het grootste gedeelte van de klas is bij taal (met name spelling) instructieonafhankelijk of basisafhankelijk.
Slechts een klein gedeelte is instructie-afhankelijk (met name: BG, MB, MO, VR, AW). En leerling heeft een dyslexie verklaring: PH.
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Instructie - Herhaling van voorvoegsels, zelf kennis - De lln doen actief mee met de introductie van de Materialen:
+/- 10 min op laten halen opdracht en geven actief antwoord op de vragen - Digibord/Prowise
- Voorbeelden van voorvoegsels worden - De lln houden zich aan de gemaakte afspraken die Organisatie:
nogmaals gegeven we met zijn allen hebben gemaakt - Iedereen op eigen
- Introductie achtervoegsels, overgang plek in de klas
naar het spel
- Ik maak afspraken met de kinderen
Rustig door de klas
Niet schreeuwen
Kern Spel, verdere - We spelen het spel: de helft van de - lln zoeken enthousiast naar de verschillende Materialen:
+/- 15 min instructie kinderen hebben achtervoegsels, de combinaties - Digibord/Prowise
andere gewone woorden. Probeer je - lln overleggen met elkaar - Bladen met
maatje te vinden waarmee je een goed woordjes
Nederlands woord kunt vormen
- lln overleggen met Jasper en mij over welke
woorden ze zien Organisatie:
- Als iedereen een maatje heeft
- lln houden zich aan de afspraken die we met elkaar - Iedereen op eigen
bespreken we klassikaal de gevormde plek in de klas
gemaakt hebben
woorden. Wat betekenen ze?
- Tijdens spel:
- Daarna door met de instructie geordend maatjes
(afhankelijk van rust in klas op eigen zoeken in de klas
plek of niet, het mag best leven)
- Overgang naar zelfstandig werken en
verlengde instructie
Slot Verlengde - Invullen van de werkbladen uit het boek - lln houden zich aan de afspraken die we met elkaar Materialen:
+/- 20 min instructie, gemaakt hebben - Digibord/Prowise
verwerking
- Zelfstandig voor lln die het hebben
begrepen, verlengde instructie voor lln - lln gaan zelfstandig aan de slag - Bladen met
die het nodig hebben (sowieso: PH en woordjes
CS) Organisatie:
- Kinderen die klaar zijn kunnen door aan - Iedereen op eigen
de weektaak plek in de klas
- Verlengde
instructie aan de
instructietafel
Persoonlijke reflectie
Pedagogisch: De kinderen waren allemaal enorm betrokken en enthousiast. Ze vonden het spel leuk en ook de vrijheid die ze hierbij
kregen;
Didactisch: Aan de resultaten na en tijdens de les was te merken dat mijn uitleg op niveau was;
Organisatorisch: Tijdens het spel wordt het iets chaotischer in de klas, wat logisch is. In mijn lesplan en ook op het moment zelf,
besloot ik, na het doornemen van de gevonden woorden door de lln, direct door te gaan met mijn instructie. Doordat alle lln nog
verspreid door de klas staan, werd het onrustig. Achteraf gezien heb ik de klas hierin overschat. Voor de volgende keer toch direct
na het vinden van de maatjes lln terug op hun plaats laten zitten, vanaf daar de gevonden woorden laten toelichten en dan pasd oor
met verdere instructie. Op deze manier behoudt je de rust in de klas beter.

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: 7 maart 2017
Goed begin van je les. Je bent duidelijk, goed verstaanbaar. Je hebt n.a.v. het doel van de les een leuke benadering gezocht die
passend is bij de kinderen. Tijdens de uitvoering van je les merk je dat sommige puntjes qua orde wellicht anders moeten/kunnen.
Goed dat je hierover nadenkt en zelf al meteen reflecteert.