Está en la página 1de 76

MCLC

LINIU.....................................................................................................................1
CHNG1:GIITHIUCCTHITBTRUYNDNQUANGSDH.............2
1.ThitbBG20cahngECI................................................................................ 2
1.1.Giithiuchung: ................................................................................................. 2
1.2.Khnngktni ................................................................................................. 2
1.3.Cutrcvtl...................................................................................................... 2
1.4.Khaibothitb:.................................................................................................. 3
2.ThitbMetro100cahngHuawei................................................................... 9
2.1.Giithiuchung: .................................................................................................. 9
2.2.Khnngktni: ............................................................................................... 11
2.3.Khaibothitb................................................................................................ 11
3.ThitbMetro500caHuawei........................................................................... 12
3.1.Giithiuchung ................................................................................................ 12
3.2.Khnngktni ................................................................................................ 12
3.3.Khaibothitb:................................................................................................ 12
4.ThitbOptix Metro1000caHuawei .............................................................. 13
4.1.Giithiuchung: ............................................................................................... 13
4.2.Khnngktni ................................................................................................ 13
4.3.Cccardsdngtrnthitb............................................................................. 13
4.4.Khaibothitb................................................................................................. 13
5.ThitbOSN500cahngHuawei. ................................................................... 14
5.1.Giithiuchung: ............................................................................................... 14
5.2.Cutrcvtlcathitb.................................................................................. 14
5.3.Mtsloicardsdng: ................................................................................... 15
5.4.Khaibothitb:................................................................................................ 16
6.ThitbS200cahngZTE................................................................................ 16
6.1.Giithiuchung: ............................................................................................... 16
6.2.Cutrcvtl:................................................................................................... 17
6.4.Khaibothitb:................................................................................................ 17
7.ThitbS320cahngZTE................................................................................ 17
7.1.Giithiuchung: ............................................................................................... 17
7.2.Cutrcvtl:................................................................................................... 18
7.3.Ccloicardsdngtrnthitb ...................................................................... 18
7.4.Khaibothitb:................................................................................................ 19
8.Thitb1642EMC(EdgeMultiplexerCompact)caAlcatelLucent............... 20
8.1.Giithiuchung: ............................................................................................... 20
8.2.Khnngktni ................................................................................................ 20
8.3.Cutrcvtl.................................................................................................... 20
8.4.Khaibothitb:................................................................................................ 20
9.Thitb1642EM(EdgeMultiplexer)caAlcatelLucent................................. 24
9.1.Giithiuchung: ............................................................................................... 24
9.2.Khnngktni ................................................................................................ 24
9.3.Cutrcvtl.................................................................................................... 24
9.4.Khaibothitb:................................................................................................ 24
CHNG 2: HNGDNLPTTHNGTUYNTRUYNDNQUANG
.............................................................................................................................................27
1.Trnhtlpt,thngtuyntruyndnquang: .............................................. 27
2.Nidunghngdn. ........................................................................................... 27
2.1.Chunblpt. ................................................................................................ 27
2.2.Kimtracciukinlpt. ........................................................................... 28
2.3.LptRackthitb. ......................................................................................... 28
2.4.Lptthitb,DDF,ODF................................................................................ 28
2.5.Lptccloidycpvphkin. ................................................................. 29
2.6.RalungtrntrnDDF...................................................................................... 32
2.7.Cpngunchothitb,kimtrasuyhaocp,cngsutthu,phtquang............ 33
2.8.Thngtuyntruyndnquang ........................................................................... 33
2.9.Vsinhphngmy,thuhivtt,cngdngclpt.................................... 33
2.10.Ghichpssch,hssaulpt .................................................................. 33
CHNG 3: HNGDNNGCUTHNGTINVBODNGTUYN,
THITBTRUYNDNQUANG. .............................................................................35
1.Hngdnngcuthngtin............................................................................. 35
1.1.Hnnimngxng,ODF: ................................................................................. 35
1.2.Quytrnh ngcusccpquang: ................................................................... 37
1.3.Quytrnhvquynhtcngmngtruyndn ............................................... 39
1.4.Quynhnhgisuyhaomihnnungchy: ................................................. 41
2.Hngdnbodngcctuyncpquang. ..................................................... 41
2.1.Bodngtuyncptreos8: .......................................................................... 41
2.2.BodngtuyncptreoloiADSS................................................................. 43
2.3.Bodngtuyncpchntrctip,cngb. .................................................... 44
3.Hngdnboqun,bodngthitbtruyndnquang. ........................... 46
3.1.Boqunthitbtruyndnquang .................................................................... 46
3.2.Mtsthaotcbodngthitbtruyndnquang ......................................... 47
4.Quynhvhngdncngtctuntrabovtuyncpquang. ................. 53
4.1.Quynhtuntrabovtuyncpquang:......................................................... 53
4.2.Hngdntuntrabovtuyncpquang: ...................................................... 55
CHNG4:HNGDNSDNGMYO,MYHN ................................61
1.HngdnsdngmyoOTDRAQ7260 ..................................................... 61
1.1.LuccbcthchinokimsdngmyoOTDRAQ7260................ 61
1.2.ChititccbcthchinokimsdngmyoOTDRAQ7260................ 61
2.HngdnsdngmyhnFSM50S............................................................. 65
2.1.LuccbcvnhnhFSM50Sthchinhnsiquang ........................... 65
2.2.ChititccbcvnhnhmyhnFSM50S................................................... 65
3.HngdnsdngmyoOLP55 .................................................................. 69
3.1.LuthchinokimsdngmyoOLP55: .......................................... 69
3.2.ChititccbcvnhnhmyocngsutOLP55........................................ 69
LINIU

ingkthutChinhnhViettelTnh/thnhphiuhnhvthchincng
vic ng yu cu chc nng, nhim v theo m hnh mi (Quyt nh s 257/Q
VTQTCNL c Tng Gim c Tp on ph duyt ngy 09/02/2012). Cng ty
Mng li Viettel phi hp vi Trung tm o to Viettel, Phng K thut Tp
on cp nht, bin son b sung ti liu cho i ng k thut Chi nhnh Viettel
Tnh/thnhphtheoccmngnghipv:iuhnhvinthng,ding,truyndnv
cin.
Ti liu nghip v truyn dn Hng dn khai thc mng truyn dn Phn 1:
TruyndnQuang,tiliubaogm4chngsau:
Chng 1:GiithiuccthitbtruyndnquangSDH.
Chng 2:Hngdnlptthngtuyntruyndnquang.
Chng3:Hngdnngcuthngtinvbodngtuyn,thitbtruyndn
quang.
Chng 4:Hngdnsdngmyo,myhn

Tiliuhthnglittccc u vic vhngdn thchin mt cchchi


tit,logictheolungviccquynhtrongTpon.Hyvngrng,tiliuny
cnghathitthcchoqutrnhtotocaccngch.Tiliucnglngun
thngtintham kho bch chonhngai quantmn kinthcv khaithc mng
truyndnQuang.
Trong qutrnhbinsonchcchn khngtrnhkhinhngthiust,rt mong
nhncnhngkinnggpcaccngchLnhocccpvngnghip
lntibnsauchonthinhn.
Trntrngcmn!

Mikinnggpxingiv:
PhngBinsonTiliuTrungtmotoViettel.
M1AnKhnhHoicHNi
Tel:04.62650.329 0987.767.889.Email:Bienpt@viettel.com.vn
Hoc0989.668.857.Email:xuanla@viettel.com.vn
1
CHNG1:GIITHIUCCTHITBTRUYNDNQUANGSDH

1.ThitbBG20cahngECI
1.1.Giithiuchung:
BroadGateBG20lthitbtruyndnquangcahngECI,hotnglptruy
nhpvidunglngSTM1/4.

Hnh11:ThitbBG20

Hnh12:MtsaucaBG20
1.2.Khnngktni
BG20cungcpkhnngghpvphnlungchocclungsnhsau:
21giaodinE1.
6giaodinEthernetnhanh(FE)
2giaodinSFPcho2xSTM1/STM4
2DslotchogiaodinlungnhnhE2/DS3khng cnbng(tuchn).
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 21
34Mbit/s 3
45Mbit/s 3
STM1in 6
STM1quang 6
STM4 2
10/100BaseTLayer1/Layer2 6/4
1.3.Cutrcvtl
Kchthc(mm):240mmx365mmx44mm
TrnglngBG20:5kg
Ngun:
o inpvo:40VDCn72VDC
o inpngundanhnh:48VDCn60VDC

2
o Nnglngtiuth:70W
1.4.Khaibothitb:
1.4.1.Cngtcchunbvtt,thitb:
NgunDC:48V.
DycpmngRJ45(cho),mkhoPlugsdngchoLCTcaECI(USB).
MtPCcciphnmmLCTBG40vclufileversionmiV11.Cncicard
mngchAutoSpeedhoc10MfullDuplex(vthitbBG20giaotipvimy
tnhtc 10Mb/s).
1.4.2 Ccthtckhaibo:
khaibochothitbBG20taphithchintuntccccthtcsau:

Login vcuhnhthamscschothitbchBootConfiguration
Tool.
Nngcpphnmmchothitblnversionminht(Vithitbmihin
naykhngcnnngcp).
LoginvothitbchLCTvcuhnhchothitb.
Ch:TtcccthitbBGumcnhachIP:

KhiloginvoLCTl:194.194.194.193
KhiloginvoBootConfigurationTooll:192.100.xx.yy(trongxx.yyl
4scuicaSerialcathitbvcunglIDcathitb,nuyyl00thtl
100)
Do vy, cn t a ch ca card mng ca my tnh l: 194.194.194.1 vi
subnet l 255.255.255.0 , v add thm cc a ch 192.100.0.101 c subnet l
255.255.0.0.

SdngaciLCTBGversionminht(versionhintil9.2.11.0)

1.4.2.1LoginvothitbchBootConfigurationTool.

Khiloginvothitbchnythchinccbcsau:

Bc1:

- KtnithitbviPCbngdycpcho,thitbtrngthikhngbt
ngun.
- Trncaschnhcamytnhlachn:Start>AllPrograms>LCT>
BootConfigurationToolcassausxuthin:

3
Bc2:

- Lachn BootConfigurationToolcassauxuthin:

Bc3:

- Kchmenu Login (hocchnSystem\login),

4
Bc4:

- LachnMXC20saunhpachIPl192.100.xx.yy(4scuica
Serial,xem mttrcbntricathitb).BmOK,saubtngun
thitb.Qutrnhloginthnhcng cbonhhnhdi:

- BmOKxcnhn Login thnhcng.


Bc5:

Trncaschnhchnconfigurebasicparameters,bmgetcassauxut
hin:

- TimcNEModelachn DCConly(khnglachnGateway),
- Ti NEIDnhpIDcaphnt.
5
- TiDCCIPnhpIPcaphnt,DCCMASKnhpl255.255.255.0.
- Lachn Applyhonthinviccuhnhthamscschothitb.
1.4.2.2Nngcpphnmmchothitblnversionminht
BquanuversionlV11.3.75(minht).

Trn ca s chnh ca Boot Configuration Tool chn download


embeddedsoftware,xuthincas:

Bc1:

KchvoSelectfilelachnfilephinbnphnmmminhtlu
trongmy,linhviHHcversionminht.
KchvoDownloadthchinloaddliuvovngthpcathitb
(ThchinDownloadphnmmvothitb)
Bc3:

KchvoApplythchinloaddliuvothitb(ThchinActivate
phnmmlnthitb).
1.4.2.3LoginvothitbchLCTvcuhnhchothitb.

Cn chc chn rng Hardware license key c cm sn vo my


tnh, Nguncungcpchothitbdy vthitb uploadsong d
liu.SaukhilogoutkhiLCTBootConfigurationthitbskhing
li, ch cho thit b khi ng xong, thc hin Login vo thit b bng
LCTkhaibo3nidung:

1. Citvkchhotcckhecmcardngbgiavtlvlogic.
2. KimtraliachIPchothitb.

6
3. KhaiboknhDCCchocccngquang.
Bc1:

Kchpvobiutng trnDesktophocStart>AllPrograms
>LCTBGF.CasLogincaLCTGUI scmra:

Bc2:

NhpachIPmcnh:194.194.194.193
Password:sdh123456

KchvolachnPingkimtraktnigiaLCTGUIn NE.Nu
Pingthnhcng,kchvobiutng Login truycpvothitb,ca
ssauxuthin:

7
Bc3: LmvicchMaster

TrncaschnhChn Advance>RequestlogintoMaster,ch
Masternymichophpcitttcccthngskhccathitb.
Bc4: Citvkchhotcckhecmcardngbgiavtlvlogic.

TrnthanhMenuchnhlachn Configuration >SlotAssignment,ca


ssauxuthin:

Lachn GetPhysicalCard.Bm ApplyasLogicalCardkchhot.


Bc4: KimtraliachIPchothitb.

TrnthanhMenuchchlachn Configuration>NEConnection
Settingscassauxuthin:
BmGet,kimtralixemIPvSubnetmaskkhaibongcha,nucha
ngthnhpliribm apply.

Vd: IP:192.9.1.2

Mask:255.255.255.0

8
Bc5: KhaiboknhDCCchocccngquang.

BG20cnhiunht6cngquang,micngquangbaogm2phnMS
vRS.Vvyncunghtr12knhthngtintrong6knhMSv6
knhRS.KhitoccknhDCCchocccngquangthphichontng
ngMShocRScaPortquangviMShocRScaknhthngtin.
TrncaschinhchnService>DCCXCList,cassauxuthin:

Savecccptng ng2phn StarttimeslotvEndtimeslotxung


casbndirichn Activate.

2.ThitbMetro100cahngHuawei
2.1.Giithiuchung:
OptixMetro100cccloisau:
DngngunAC:100V240V(vidiinpvo:90V260V)

Hnh112:ThitbMetro100dngngunAC.

DngngunDC: 48V60V(vidiinpvo:38,4V72V).
hoc: +24V (vidiinpvo:19V29V).

9
Hnh113:ThitbMetro100dngngunDC
Ccgiaodintrnmtthitb:
S Giaodin Chcnng Chthch
DC:4chn
1 Giaodinngun Cungcpngunchothitb
AC:3chn
uvo/racatnhiuSTM1 FC/SC,
2 STM1.
quang FC/LC(SFP)
10/100BaseT 10M/100MEthernetport RJ45
3 1000MEthernetportquang LC(SFP)/RJ4
1000BaseX/T
hocin 5
4 E118 Cp8lungE1 DB44
KtnigiathitbvNMS
5 NMLAN RJ45
hocmytnhdngkhaibo
6 Arlam(bocnh) uvo/raccbocnh RJ45
DngktnitidyESD
ESD(ElectroStatic
7 (Dyeovoctaykhitip
Discharge)
xcvithitb)
8 Cngtcngun Bt/ttngun
9 LCD Hinthcuhnhvbocnh
Dngcuhnhthitb,xem
10 Ccphmchcnng
ccbocnh
ACO(Audiblealarm
11 Ntctmthanhbocnh
cutoffbutton)
12 RST(RESETbutton) DngResetthitb
KimtranLED
Khinhnntnythttccc
nLEDssng(LEDbnh
13 LAMPTEST
thng),Khinhntnyth
ccnLEDtrvtrngthi
lctrc.
Cutrcvtlcathitb
Loithitb Cngsuttiuth Trnglng(kg) Kchthc(mm)
OptiX
Khong15W <4,5 436(W)x200(D)x42(H)
Metro100

10
2.2.Khnngktni:
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 8
STM1quang 2
10/100BaseTLayer1 4
1000MBaseX/T 1
2.3. Khaibothitb
2.3.1.KhaibobngLCD:
Ccphmtrn mnhnh LCD: Diyl mnhnh LCD vccphmdng
cuhnhchothitb.MnhnhLCDhinthc2dng.

Hnh114:CcphmbmtrnbngLCD
Ccphm Chcnng
1.VoLoginvMenucaLCD
2.Xcnhnmenucchn:gingviphmentercamytnh
ENT/MENU
3.Dichuyncontr sangphikhicitccthams
4.Xcnhnviccitsaukhicitccthams
1.Quaylimenucpcaohn
2.Dichuyncontr sangtrikhicitccthams
ESC
3.Cancelvicchnccthamsvquaylimenutrc
4.Quaylitrngthibanukhithitbhinccbocnh
1.Chuynsangmenutiptheo
2.Dichuynmnhnhxungdikhicnhiuhn2dngtrong
menu
3.Gimgitrcathamsxung1nv
1.Chuynvmenutrc
2.Dichuynmnhnhlntrnkhimenuconhiuhn2dng
3.Tnggitrcathamsln1nv

2.3.2.Ccbcthchin:
Ccbc Hnhng
NhnphmENT/MENUvvoMainmenuchnUser(Numn
1
hnhkhngtrngthibanu >nhnphmESC)
2 Chn user Admin (C quyn ci t) Guest (Ch c quyn Query:
11
truyvncccuhnhhinticathitb)

Nhp password, vi password ban u mc nh l 123. Dng phm

3 v nhpccs.SaunhnphmENT/MENU
Ch:Nnthayipasswordtrnhlogintriphp.Passwordc
ththngnhttheotngkhuvc,.
3. ThitbMetro500cahngHuawei
3.1.Giithiuchung
OptiXMetro500cthitkmrngbngthng,truyntinhiutcdchv
STM1/E1/T1/Nx64kvEthernet.
C2loiMetro500IvMetro500II,khcnhaulMetro500IIchhtrngun
220VAC,nccquidphngvhthng sccquy.

Hnh115:Cutrcphncngcathitb
:Cpt :Cpngun
:Dynhyquang :CpE1/T1camchISU
:Dytnhin :CpE1 cakhem rng
Kchthc:436mm (rng)x293mm (di)x42mm (cao)
Trnglng:4.6kg
3.2.Khnngktni
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 32
STM1quang 2
10/100BaseTLayer1 4
3.3.Khaibothitb:
3.3.1.Chunb:
MytnhciphnmmOptiXNevigator.
Dycpmngnichonucmtrctipmytnhvithitb
DycpmngnithngnucmmytnhvthitbquaHub(khaibotxa)
3.3.2.Ccbcthchin:
Bc1:CmdymngvocardmngmytnhvukiacmvocngMNGthit
b.
Bc2:iIPmytnhsangdi192.9.0.0btngunthitbvchchonkhing
xong.
Bc3:ChychngtrnhOptiXNevigatorkhaibo:
Searchthitb.
12
Connectthitb.
ChnCaculatoriIDsangmHex(XY).
GlnhSetNEID:XYEnter.
ithitbRebootxongthkimtralibnglnhGetNEID:XYenter.
ThyIDcathitbngthhonthnhviccit.
4. ThitbOptixMetro1000caHuawei
4.1.Giithiuchung:
ThitbMetro1000cungcpkhnngtruyndnSTM1/4vcthnngcpdung
lngtSTM1nSTM4.

Hnh116:CutrccaMetro1000
4.2.Khnngktni
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 80
STM1quang/in 6
STM4quang 3
10/100BaseTLayer2 14
4.3.Cccardsdngtrnthitb
KheGiao
LoiCard GiaoDin S giaodin GiaoTip
Tip
OI4 STM4Quang 1 IU1/IU2/IU3 SC/PC
OI2S/OI2D STM1Quang 1/2 IU1/IU2/IU3 SC/PC
SB2L/SB2R/SB2D STM1Quang 1/1/2 IU1/IU2/IU3 FC/PC
SLE/SDE STM1in 1/2 IU1/IU2/IU3
SP1S/SP1D E1 4/8 IU1/IU2/IU3
SP2D E1 16 IU1/IU2/IU3 75,120
PD2S/PD2D/PD2T E1 16/32/48 IU4
ET1 FE 8E IU4
EF1 FE(E/O) 4/2 IU4
10/100M
ET1D FE 2E IU1/IU2/IU3
EFS FE 4E IU1/IU2/IU3
4.4.Khaibothitb.
4.4.1.Chunb:

13
- ThitbMetro1000.
- IDcpchophnt.
4.4.2.Ccbcthchin:
Bc1:
- iIDcpchophntrahnhphn(hcshai).
- Btthitb.
Bc2:
Lnlttheochiut phiquatrigtncnDIPswitchtng ngvinch s nh phn
caIDnhnt phisangtri,(16n)cnDIPswitchcnligtv trngthicnbng.
*Ch:nltngschsnhphn(01)trongmnhphncaID,DIP
switchgtlntrnstngngvi1,gtxungditngngvi0,DIPswitch
giatng ngvitrngthicnbng.

Hnh117:CuhnhIDchothitb
Bc3:
Resetthitbthitb cpnhpIDmi.
5. ThitbOSN500cahngHuawei.
5.1.Giithiuchung:
OptiXOSN500cccloisau(phnchiatheongun):
+DngngunAC:110V/220V

Hnh118:OptiXOSN500dngngunAC
+DngngunDC:48V/60V

Hnh119:OptiXOSN500dngngun DC
5.2.Cutrcvtlcathitb
Cckhecmtrnthitb:

Hnh120:SlotlayoutcathitbOptiXOSN500
Thngscathitb:
Thitb Cngsuttiuth Trnglng Kchthc(mm)
OptiX Khong46W Khong4kg 442(W)x220(D)x44(H)
14
OSN500 (cuhnhy) (cuhnhy)
Khnngktni:
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 63
STM1quang/in 6
STM4quang 2
10/100BaseTLayer2 16
GbE 2

5.3.Mtsloicardsdng:
Board Mt Giaodin Khecm
TchhpcckhiSCC, Giao din slot2
khi u cho, khi quang:2xSTM1/4
ngb,khihlung, Giao din in:
TNH1ISUA khi kt ni quang, v
21E1/T1
khi kt ni Ethernet Giao din in:
(layer1). 8FE
TchhpcckhiSCC, Giao din slot2
khi u cho, khi quang:2xSTM1/4
TNH1ISUB ng b, khi kt ni Giao din in:
quang, khi h lung 21E1/T1
(layer1).
ISUboard
TchhpcckhiSCC, Giao din slot2
khi u cho, khi quang:2xSTM1/4
ngb,khihlung, Giao din in:
TNH1ISUC khi kt ni quang, v
21E1
khi kt ni Ethernet Giao din in:
(layer1). 8FE
TchhpcckhiSCC, Giao din slot2
khi u cho, khi quang:2xSTM1/4
TNH1ISUD ng b, khi kt ni Giao din in:
quang, v khi h 21E1
lung.
Board h tr 2 hng Giao din quang: slots3and
TNH1SL1D kt ni quang tc 2xSTM1 4
Ccboard STM1
sdng Boardckhnngh3 Giao din in: slots3and
chokhe TNH1PL3T lungintcE3/T3 3xE3/T3 4
cmm
rng Board c kh nng h Giao din in: slots3and
TNH1SP3D
42lungtcE1/T1 42E1/T1 4
TNH1EGT1 Boardckhnngh1 Giao din quang: slots3and
15
Board Mt Giaodin Khecm
lungGE 1GE 4
Boardckhnngh8 Giao din in: slots3and
TNH1EFS8
lungFE(layer2) 8FE 4
5.4.Khaibothitb:
5.4.1.Chunb:
- MytnhciphnmmOptiXNevigator.
- Dycpmngnichonucmtrctipmytnhvithitb
- DycpmngnithngnucmmytnhvthitbquaHub(khaibotxa)
- IDtheoquyhoch.
5.4.2.Ccbcthchin:
Bc1:CmdymngvocardmngmytnhvukiacmvocngMNGthit
b.
Bc 2: i IP my tnh sang di 129.9.0.0 bt ngun thit b v ch cho n khi
ngxong.
Bc3:ChychngtrnhOptiXNavigatorkhaibo:
- Searchthitb
- Connectthitb
- ChnCaculatoriIDsangmHex(XY)
- GlnhSetNEID:XYenter
- ithitbRebootxongthkimtralibnglnh
- GetNEID:XYenter
- ThyIDcathitbngthhonthnhviccit
6.ThitbS200cahngZTE
6.1.Giithiuchung:
ThitbZXMPS200ldngthitbcahngZTE,sdngtrongmngnitnhc
dunglngSTM1/4.
3

1 2 4 5 6
Hnh121:ThitbS200
1)Khecmmodulqutkhicnh,chcduynht01loi
2)Khecmmodulngunkhicnh,chcduynht01loi
3)KhecmmodulmrngcthsdngcmcardEthernetcardralung
4)KhecmBnmchchSMB,scmccloicckhcnhaumaxcuhnhs
c04Giaodinktniquang04portquangcmmodulequang,xllung
htitrmtia21lung E1.
16
5)GiaodinktniEthernet
6)Giaodinsdngktnidyhlung.
6.2.Cutrcvtl:
Trng
Ccthnhphn Kchthc
lng(kg)
45.0 cao 482.6 rng 240
KhungthitbS200lptrongRack 4.5
su.
KhungthitbS200lpngoicgi
45.0cao442rng240su 4.5

Modulengun 40.0cao84.5rng227su
44.5 cao 27.2 rng 229.9
Modulequt
su
Bnmchmttrc 20.6cao156.7rng
6.3.Khnngktni:
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 42
34/45Mbit/s 3
STM1quang/in 4
STM4quang 2
10/100BaseTLayer1 8
6.4.Khaibothitb:
6.4.1.Chunb:
- ThitbS200.
- IPchothitbtheoquyhoch.
- CpmngEthernet(thng)
- Mytnhxchtay/PCktnivithitb.
6.4.2.Ccbcthchin:
- Bc1:iachIPcamytnhthnh:192.192.192.1,ktnicpEthernet
- Bc2:KhingthitbS200(chuynsangchdownloadmodephigi
phm Belloff chonkhiccnchthvotrngthinnh).
- Bc3:pingach192.192.192.11
- Bc4:nupingthyReplykhithchinnhlnhtelnet192.192.192.11.
- Bc5:Glnh:derasedl xadliuangctrnthitb.
- Bc6:Glnh:dcfgnetcuhnhchothitb.
- Bc7:NhpachIPtheoquihoch.
- Bc8:Glnh:dreboot khingvlucuhnhmi.
- Bc9:pingkimtra.
7. ThitbS320cahngZTE
7.1.Giithiuchung:

17
Thit b ZXWM S320 l mt sn phm ca ZTE, dung lng STM1/4. N c kh
nng cung cp nhiu tc truy nhp quang nh cc lung PDH 2M, 34M, 140M
hocccgiaodinATM,FE,ccgiaodindchvdliutcthp.

BET1

OIB1
OIB1

PWA

PWA
NCP
CSB
CSB

SCB
SCB
ET1
ET1

ET1
ET1
OW

7 6
15 14 13 12 11 10 9 8 5 4 3 2 1

Hnh122:CutovtlcaS320
7.2.Cutrcvtl:
Ccthnhphn Kchthc Trng
lng
Khungmy 199.6mm(cao)x482.8mm(rng)x321.6mm 5.7kg
(su)
Khiqut 43.6mm(cao)x394.4mm(rng)x220.5mm(su) 1kg
Bomchngun 128mm(cao)x49.6mm(rng)x220mm(su)
Bomchquang 118.5mm(cao)x24.6mm(rng)x220mm(su)
Bomchkhc 128mm(cao)x24.6mm(rng)x220mm(su)
7.3.Ccloicardsdngtrnthitb
LoiCard Chcnng S giaodin KheGiaoTip
PWA CardngunDC48V 1 IU1/IU2
PWB CardngunDC+24V 1 IU1/IU2
NCP Cardiukhin IU3
SCB Cardngb IU4/IU5
OW Cardthoinghipv 1 IU15
CSB/CSBE Carducho IU8/IU9
OIB1S/OIB1D CardquangSTM1 1/2 IU6/IU7
O4CSS/O4SCD CardquangSTM4 1/2 IU6/IU7
ET1 Cardhlung2M 16 IU10IU14
ET3E/ET3D Cardhlung34/45M 1 IU10IU12
SFE4 CardhlungFE 4 IU10IU14

18
7.4.Khaibothitb:
7.4.1.Chunb:
- Yu cu chun b thit b mang i lp t, a ch IP quy hoch theo Subnet.
NuchacquyhochachIPlinlcvihiuhnhtruyndnxincpach
IPtheoquyhoch.
- ChunbcpmngEthernet,cpchoktnithitbvimytnh.
- Chunbmytnhxchtayhocmytnhbncthktnivithitb
- Chunb phnmmGdownloadcaZTE
7.4.2.Ccbcthchin:
Bc1:iachIPcamytnhthnh:192.192.192.1,ktnicpEthernetvo
cngQxnm phasauthitb (RJ45).
Bc2:Khingthitb S320 (chuynsangchdownload modephi gi
phm Belloff chonkhiccnchthvotrngthinnh).
Bc3:pingach192.192.192.11
Bc4:nupingthyReplykhithchinchychngtrnhGDownloader(hnh
di)

Hnh123:CaschngtrnhGdownloader
NhpIP192.192.192.11voDesIPbox,vclick .Saukhiconnectthnh
cngtiptcclickntErasexabIPctrnNCP.
Saukhixathnhcngchngtatiptcclickvont cuhnh
IPmitcasconfig(hnhdi)

Hnh124:CasConfig
19
NhpthngsIPmivoNEIPvNEIPMask.Cnthngskhcginguyn
khngthayi.
Click .honthnhqutrnhkhaiboIP.Tt,btlithitbsau
thitlpIPcamytnhcngdiviIPmikhaibosauthchinlnhPing
nIPmikhaikimtracuhnhIPmitcngQx.
8.Thitb1642EMC(EdgeMultiplexerCompact)caAlcatelLucent
8.1.Giithiuchung:
Dngthitbnh1642EMC(1U)cahngAlcatelLucentchhtrtctruyn
dnSDH02 giaodin STM1.Htrnhiugiaodinktni vicc mngngoi
chuyntidch vtrnnnTDM(SDH),ccgiaodinnhE1(2M),34M,45M,FE
(Layer1+Layer2),ATM.

Hnh125:Thitb1642EMC
8.2.Khnngktni
Thitb 1642EMCcungcpkh nngghpvphnlungchocc lung s nhsau:
- 14giaodinE1
- 01cardISAES1:8cnggiaodinEthernet(FE).
- 2xSTM1quang(S1.1,L1.1,L1.2),giaodinSC/PChocin.
- Danhschchogiaodinlungnhnh:
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 14
34/45Mbit/s 1
STM1quang/in 2
10/100BaseTLayer1/Layer2 8/1ISAES1
Htrtia01cardISAES1
8.3.Cutrcvtl
- Kchthc(caoxrngxsu)(mm):44x440x260
- Ngun:
o inpvo: 48VDC(+/20%),24VDC(+/20%),230VAC(+/10%).
o Nnglngtiuthtia:+48W(vingunvo48hoc24VDC).
+54W(vingunvo220VAC).
8.4.Khaibothitb:
8.4.1.Cngtcchunbvtt,thitb:

20
- Thitbcnkhaibo.
- NgunDC48VDC,24VDChoc220VAC.
- DycpchuyniDB9/RJ45theoschnnhsau:
(DB9ktnitiPC,RJ45ktniticngFcathitb)

- MtPChiuhnhWindowscciphnmm1320CTchothitb1642EMC.
8.4.2.Loginthitb.
KhiLoginthchinccbcsau:
Bc1: KtnithitbviPCbngdycpDB9/RJ45.
Bc2: Chychngtrnh1320CT:
Bc3:
o Khitrngiaodin1320CTscbiutngktnivithitb.
o KchphichutchnmcEquipmentview.
o NhpUser/pass:AMIN
8.4.3.Khaibocuhnhchothitb
Trncasthitbtinhnhcccuhnhnhsau:
8.4.3.1.tachNSAP(ID)cathitb:
Trong mc Configuration chn Comm/Routing " Local configuration,
inachNSAPcathitb:
o AFI:39.
o Area:250F8000000000000001xxxx.
o SystemID:yyyyyyyyyyyy.

Hnh126:Cascuhnhthitb
- SaukhiinxongkchOK

21
Hnh127:tachNSAPthitb
Sau lc thot ra khi chng trnh v i khong 23 pht ri Login vo li
thitb.
8.4.3.2.tachNSAP(ID)Server:
Trong mc Configuration chn Comm/Routing " OS configuration,
inachNSAPcaSever:
o AFI:39
o Area:250F8000000000000001xxxx
o SystemID:yyyyyyyyyyyy

Hnh128:tachNSAPServer
SaukhiinxongkchOK
8.4.3.3.KhaiboknhDCC:
Trong mc Configuration chn Comm/Routing " interface
configuration"LAPDconfiguration.

22
Hnh129:Giaodinconfiguration
TipchnmcCreate"ChoosechnRsTTP,viPortquang1chntimc
LAPDRolelNetwork,Port2chnlUser"OK.

Hnh130:KhaiboknhDDC
8.4.3.4.Cuhnhch NTP(Networkprotocolsynchronizationtime)
Trong mc Configuration chn Comm/Routing " NTP server
configuration.

Hnh131:CuhnhchtNTP
NhpachNSAPcaServergmccctrng:AFI,Area,SystemID
23
"OK.
9.Thitb1642EM(EdgeMultiplexer)caAlcatelLucent
9.1.Giithiuchung:
Dng thit b nh 1642EM(3U), thuc dng thit b NGN ca hng Alcatel
Lucent.Htrnhiugiaodinktniviccmngngoichuyntidchvtrn
nnTDM(SDH),ccgiaodinnhE1(2M),34M,45M,FE(Layer1+Layer2),ATM.

Hnh132:Thitb1642EM
9.2.Khnngktni
Thitb1642EMcungcpkhnngghpvphnlungchocclung snhsau:
28giaodinE1
01cardISAES1:8cnggiaodinEthernet(FE).
2xSTM1+2xSTM4.
Danhschchogiaodinlungnhnh:
Loilulng Sporttia
2Mbit/s 28
34/45Mbit/s 1
STM4quang 2
STM1quang 2
10/100BaseTLayer1/Layer2 8/1ISAES1
C th sdng cc Slot card ra lung v
STM1cmthmcardISAES1.
9.3.Cutrcvtl
Kchthc(caoxrngxsu)(mm):132x440x260
Ngun:
o inpvo: 48VDC(+/20%),24VDC(+/20%),230VAC(+/10%).
o Nnglngtiuthtia: +70W(vingunvo48hoc24VDC).
+80W(vingunvo220VAC).
9.4.Khaibothitb:
9.4.1. Cngtcchunbvtt,thitb:
- Thitbcnkhaibo.
- NgunDC48VDC,24VDChoc220VAC.
- DycpchuyniDB9/USBtheoschnnhsau:
(USBktnitiPC,DB9ktniticngFcathitb)
- MtPChiuhnhWindowscciphnmm1320CTchothitb1642EM.
9.4.2. Loginthitb.

24
KhiLoginthchinccbcsau:
- Bc1:KtnithitbviPCbngdycpDB9/USB.
- Bc2:Chychngtrnh1320CT:
- Bc3:
o Khitrngiaodin1320CTscbiutngktnivithitb.
o KchphichutchnmcEquipmentview.
o NhpUser/pass:AMIN
9.4.3. Khaibocuhnhchothitb
Trncasthitbtinhnhcccuhnhnhsau:

Hnh133:Cascuhnhthitb
*tachNSAP(ID)cathitb:
Trong mcConfigurationchn Comm/Routing" Localconfiguration,
inachNSAPcathitb:
o AFI:39.
o Area:250F8000000000000001xxxx.
o SystemID:yyyyyyyyyyyy.
SaukhiinxongkchOK
Saulcthotrakhichngtrnhv ikhong23phtriLoginvolithitb.
*tachNSAP(ID)Server:
Trong mc Configuration chn Comm/Routing " OS configuration,
inachNSAPcaSever:
o AFI:39
o Area:250F8000000000000001xxxx
o SystemID:yyyyyyyyyyyy
SaukhiinxongkchOK
*KhaiboknhDCC:
Trong mc Configuration chn Comm/Routing " interface
configuration"LAPDconfiguration.
Khai knhDCCcho giao din STM4:chnmc Create " Choosechnport
quangslot1port1MsTTP,timcLAPDRolelNetwork,slot1port2MsTPchn
lUser"OK.

25
Khai knh DCC cho giao din STM1: chn mc Create " Choose chn port
quangslot4port1RsTTP,ti mcLAPDRolelNetwork,slot5port1RsTPchn
lUser"OK.
*CuhnhchNTP(Networkprotocolsynchronizationtime)
Trongmc Configuration chnComm/Routing " NTPserverconfiguration.
NhpachNSAPcaServergmccctrng:AFI,Area,SystemID
"OK.
Tmttchng1:
Chng1tptrunggiithiuccnidungcbnvccccthitbtruyndnquang
SDH thuc lp truy nhp, dung lng STM1,4 ca cc hng ECI, Huawei, ZTE,
AlcateLucentangsdngphbintrongmngtruyndnViettelhinnay.ivi
miloithitbkhcnhau,cnchtrngnhngvnsau:
Tnhnngkthutcatngchngloithitb
CcbckhaiboachIP,IDchothitbtrckhialnmng.
Vimiloithitbcmtcchkhaibokhcnhaudovycnchunby
cc yu t cn thit,cn kim tra thit b trc khi mang i lp t, trnh tnh trng
thitbmangibhnghaythiuphnmm,cpni...
Trongqutrnhlpt,khaithc,bodng,ngcuthngtinnhnvintruyn
dncnnmchcccnidungcbnnhtrn.

26
CHNG 2: HNGDNLPTTHNGTUYNTRUYNDNQUANG
1.Trnhtlpt,thngtuyntruyndnquang:

Chunblpt

Kimtracciukinlpt

LptRackthitb

Lptthitb,DDF,ODF.

Lptccloidycpvphkin.

RalungtrnDDF

Cpngunchothitb,kimtrasuyhaocp
cngsutthu,phtquang

Thngtuyntruyndnquang

Vsinhphngmy,thudnvtt,cngdngclpt

Ghichpssch,h ssaulpt

Hnh21:Qutrnhlptthitbtruyndn
2.Nidunghngdn.
2.1.Chunblpt.
Chunbcctiliukthutlpt:Hstiuchunkthutcaphngmy,
ccbnvchititkhuvcvcchthclpttiliuhngdnkmtheothitb
canhcungcpthitb.
Chunbccthitbovdngc:Tytheoyucucthcamiloithitbv
tiuchunkthutcamiloiphngmy,gimymchunbccthitbokimv
dngclptphhp. Vd,phichunbdngcnhcctvtckchthcph
hp,bcl,daoctvcp,thang,btdu...vccthitbokimcnthitnhng
hointrt,nghvnnng,myocngsutquang,myoOTDR...

27
2.2.Kimtracciukinlpt.
Trckhitinhnhlptcnphikimtratonbccvtt,phngtinlp
t, kim tra phng my, dy t, dy ngun, cp quang, cp tn hiu v cc vn
khcclinquan.Chkhicciukinmboyucu,ngilpmitinhnh
cngvictheotrnhtquynh.
(1) Kim tra kt cu phng my: Cn phi tin hnh kim tra khu vct Rack,
thitb,chiucao,khnngchuticasnnh,tngnh,casvmngcpphi
m bo yu cu lp t thit b truyn dn. Nu cc iu kin khng m bo cn
phiyucucquanchqunnngcptcchtiura.
(2)Kimtracciukincaphngmy:
Nhitphngmyphimboyucu.
Kimtrahthngngun(AC,DC),myphtincpchotrm,thitbphim
bocngsut.
Kimtracciukincadyut:Tiptttliukincnbnthitb
truyndnhotngnnhvchnglicctcngcanhiuvstnh.ut
tt cho thit b khng ch n thun l vic to nn ng dn thot st tt cho cc
mchchngstmcnphitockhnngchnglicctcngcanhiuin
tbnngoithitbvhnchhintngrbcxintcathitbramitrng
ngoi.
2.3.LptRackthitb.
ivithitb STM1&4 thngclptrnRackh19"csntitrm,cc
thitbSDHloiSTM16trlnucRackkn19"hoc21"ikm.Ccbctin
hnhlptRacknhsau:
+TrnghplptRacktrongphngmycsngi:khoanl,bt4vtnsn,
cnhchnvo4vtsn,iuchnhcaochnngangbngsngi,sauc
nhRackvochn.
+ Trng hp lp t Rack trong phng my sn cng, thang cp ni (sn b
tng):khoanl,bt4vtnsn,cnhRackvo4vtsn.
2.4.Lp tthitb,DDF,ODF.
Ch : Th t lp t trn rack tnh t trn xung di: ODF, subrack thit b,
DDF(thamkhohnh2.5).
2.4.1.LptthitbSTM1&4.
lptthitbSTM1&4chomttrmBTS,thngsdnggimyh(open
rack)loi19"tiuchun.
o Kchthcgimyh19":
o CaoH:2.200(mm).
o Rng W:730/600(mm).
o DyD:600(mm).
Khilpxonggimy,khoanvbt4vtnstxungsnnhngvtrquynh
cnhgimyxungsnnhti4ltrntrnchngimy.
Lpkhaythnmy,taithitb.
o ivithitbdngkhaythnmy:Trctinlphaitaicnhcakhay
thnmy.Saulpkhayvogimy19"ngvtrquynh.Thamkho
cchnhdiy.

28
1)Taicnhkhaythnmy 2)Khaythnmy
Hnh22:Lptaicnhvokhaythnmy

1)Taibtgimy
Hnh23:Lpkhaythnmyvogimy
o ivithitblptrctipvoracktachcnbthaitaivothitbcnlp.
Lptthitbvokhaythnmyhoclptrctipvorack.
2.4.2.LpthitbSTM16,STM64.
Sau khi lp t Rack kn 19" hoc 21" xong tin hnh lp thit b (Subrack)
STM16,STM64lnrackbng6vtrctrnRack.
2.4.3.LptODF,DDF
Lpthitbvccphkin(ODF,DDF,..)vorackh19"mboODFlptrn
cngrinthitb,phadicnglDDF.
2.5.Lptccloidycpvphkin.
2.5.1Yucuchung
Vic i cc dy cp phi m bo ng k thut, m quan, thun tin cho vic
kimtralihocbodngsauny.
Thitbphicuvo2attomatca2ngunDCcchsdngti>dngti
maxcathitb,ngunDCphictngcngsutpngcthitbmilpvo.
DynhyquangphiclunbovbingrutmotthitbnODFcng
rack,hoctthitbsangODFcarackkhc,khiluntrnthangcp,hocsngi
dynhyquangphicivomngcpbov.
Cc loi dy cp ngun AC, DC, dy nhy quang phi c dn nhn 2 u si
(sdnggiydnnhn)thuntinchovicxcnhvtruni.
2.5.2.Btr,lptccloidycp
Vicidybntrongrack,trnthangcp,trongmngcpphihnchtiatnh
trngbtchohocxondy.
29
Nnidycplung,cpt,cpngunphangoidctheochiudi gi my
(mbocplungkhngcbchungvicpngun,cpt).Khiidylncu
cp(thangcp)cntunthnguyntcsaochodycngngncngttcngnhcc
dyphisongsongvinhauvccnhchcchn.
Cchbvcnhcpquangnhhnh2.4a,2.4b,2.4c.
Khiiccloidytrncucpyucucptibntrongcngthangcp,sau
ncpquang,cpngunigiathangcp,hpmngidynhyquang(nu
c),cplungingoicngthangcp.
Thamkhominhhacchnh2.5,vcchlptthitb,cchiccloidycp
trongrackh19",vtrncucp.
Cchnhdiyminhhacccchbvicpbnngoithitb.

Hnh2.4a:Cchbcpngticcimun

3)Cchctltnhasaidokhngmn
4)Cchctltnhang
Hnh2.4b:Cchcnhcpvothanhngangcacucpbngltnha

Lu:Khongcchgiahaiimbcpbng3n4lnchiurngcabcp
Hnh2.4c:Cchbcptrnonthng

30
Cu

Dy

Dy tip t h

Cp quang nhp

Cptnhiu2Mb/s(vngb)
tDDFtithitb BTS

Thit b truyn dn quang


SDH
Cptnhiu2Mb/s (vngb)t
thitb truyndntiDDF

Hnh2.5:Btrthitb,idytrngimyloi19"
2.5.3.Lptphkin
*LpuCoschodytipt,dyngun(thamkhohnh2.6)
Ctblpvnhabcngoicadytipt,dyngun.diphnvc
ctbngbngdiphnkhuyntrncauCos.
LpkhuyntrncauCosvophnlicadytsaochophnvcnlica
dytnmstvoucuicakhuyn.
DngkmbpCos(chuyndng)kpchtphnkhuyntrnvoudytipt.
Dng bng dnh cch in cun kn ni tip gip gia v bc dy tip t, dy
ngunvphnkhuyntrncauCos.

Ctbphnvbcngoicadyt
vidibngphnkhuyntrn
cauCos

LpkhuyntrncauCosvophnlicadytsaochophn
vcnlicadytnmstvoucuicakhuyn

Hnh2.6:Lpuconnectorvodytipt

31
*Lpuucoschocptnhiu(thamkhohnh2.7)
Ctblpvnhangoicngtiucuicadytnhiu(phaDDF)vidi
vacthuccdytnhiu(ccidyxontronglicp)vophinu
dy(phinKrone).
Ctlpvkimloicacpvliphncuicalpnyvidibngdi
phnkhuyntrncauCos(diphn vkimloilictnhtimct
lpvnhangoicngvphaucuicp).
Vutngcphnv kimloicnlibaotrmlnlpvnhangoicng.Lp
connectorvodysaochophnkhuyntrnbcknphnvkimloicacp.
DngkmbpCos(chuyndng)kpchtphnkhuyntrncauCosvocp.
Dngbngdnhcchincun knnitipgip giavcp v phn khuyntrn
cauCos.
imct Phnlicpcnli ucui
b v di univo cp
ngoi phinDDF (pha

Ccidyxontronglicp
Lpv nha Lpv kim

Phnv kimloicnlidi
bngphnkhuyntrn
cauCos Vutngcphnv kimloi
cnlibaotrmlnlp
v ngoicng

LpuCosvody phn
khuyntrnbcknv kim
loicacp

Hnh2.7:Lpuconnectorvocptnhiu
2.6.RalungtrntrnDDF
32
Ralung, giphin kronetrnDDF:p dngchocctrmsdngrack h19"
(thnglcctrmBTS).
+Ctblpvbcngoicacp(phnlpnhavbcvphngiybckim),
diphnctvkhong20cm30cm.Phnlpchngnhiucplungphic
tchring,bcbngdnh,vbpucoslptccvtrtipttrnDDF.
+Tytngchngloithitbtngngvicccplung,lutmulungkhc
nhau do vy nhn vin lp t khi ra lung phi nm c lut mu lung ca tng
chng loithitb.
2.7.Cpngunchothitb,kimtrasuyhaocp,cngsutthu,phtquang.
Btngunthitb,okimcp,cngsuthngthu,hngpht:
+Saukhikimtracctnhnguncpchothitb,ngilptbt2attomat2
ngunkhcnhaucpchothitb(mbothitbckhaibotrckhialn
tuynsdng).
+ o kim cht lng tuyn cp: m bo tuyn cp phi t tng suy hao cho
phpkhithitktuyn.
+okimtracngsutthu,phtcaccPortquangtrnthitb:mbocng
suturacaportquangtng ngttrstheongchngloiport(vdivi
portSTM1S1.1th15dBm<=Tx<=8dBm).Vickimtracngsuthngthuyu
cuphicngiphihptitrmuxahoctrmuxacktniquang
sn.
Theo Guideline ca Tp on, mc cng sut thu P(dBm) trn cc card quang phi
mbothphnngngOverload5dBvcaohnngngnhythuSensitivity3
dB:(Sensitivity+3P(dBm)Overload 5).
2.8.Thngtuyntruyndnquang
Saukhicngtcokimxongvtyucuthtinhnhthngbochobphntrc
hiuhnhthngtrm,tolinkktni,cplungchotrmtheoyucu.
2.9.Vsinhphngmy,thuhivtt,cngdngclpt.
Tchcvsinhphngmyschs,thudncngdngclptvthuhivtt
thitblptdthanhpkhotheoquynh.
2.10.Ghichpssch,hssaulpt
Tinhnhghichpy,chnhxcccthngtinlinquannqutrnhlpt,
thngtuyn(cngsutpht,cngsutthu,chiudituyncp,suyhaotuyn.)
Vliccsphngmy,sbtrthitb,uningun,ktniquangvo
hssaulptphcvchovichoncng.

33
Tmttchng2:
Chng 2 tp trung hng dn cc bc khi tin hnh lp t thit b truyn dn
quang,gmcccvic:
Chunblpt
Kimtracciukinlpt
LptRackthitb
Lptthitb,DDF,ODF
Lptccloidycpvphkin
RalungtrnDDF
Cpngunchothitb,kimtrasuyhaocp,cngsutthu,phtquang
Thngtuyntruyndnquang
Vsinhphngmy,thudnvtt,cngdngclpt
Ghichpssch,hssaulpt

34
CHNG 3:HNGDNNGCUTHNGTINVBODNG
TUYN,THITB TRUYNDNQUANG.
1.Hngdn ngcuthngtin
1.1.Hnnimngxng,ODF:
1.1.1.Hnnimngxngcptreo
- Bc1:Chunbmyhn:Theohngdnsdngmyhn
- Bc2:Chunbdngc,vtt,thitb:
Chnahnhbngphng,ditmbttrinnxungtvspxpccdngcvt
t,thitbchohpl
- Bc3:Chunb2ucp
o Dngcastctbdytreocp(ivicptreocdydngkhong1,2m)
o Dngdaoquaytutvngoicacpchiudikhong(1~1,2m).
o Ctbccngm,sdngcnvvischlauschchtinylicp.
o Trc khi ct b phn t gia cng trung tm, thc hin th cp vo mng
xng,xcnhvtrctphntgiacngphhpvivtrcnhphnt
giacngcamngxng.
o Vsinhngcp,lpcpvomngxng,tiptchovthp(nucth).
o Trckhithchinctnglng,anglngchasiquang vo vtrc
nhnglngtrnkhayhn,ctnglngquavtrcnhkhong1cm.
o Sdngcnvgiylauvsinhsiquang.
o Lunngnungchosiquang.
o Tut v mu si khong 3,5 ~4cm, v sinh bng cn v ct si (tham kho
cchtut,lmschvctsitrongHngdnsdngmyhnFSM50S)
- Bc4:Hnsiquang.
Thchinhnnitheohng dnsdngmyhn
- Bc5:Xpsiquanghnnivokhaycamngxng.
Lutrnhuncongsiquangqumcchophp.
- Bc6:osuyhaomihnbngOTDR,hiuchnhmihnkhngtyucu.
VicosuyhaomihnbngOTDRcthchintiimucui.Ngio
cphiphihpchtchvingithchinhnnihiuchnhmihnkpthi,
chnhxc.
- Bc7:Lpvmngxng.
Sdngcaosunonbtnhngvtrnhlcp,ccngvintrchnc
xmnhpvomngxng.Vnchtcccvtcamngxng.
- Bc8:Treocplnct.
Ch:
+ ivicpsiquangcsicbitG.655,khithchinhnniNVKTcn
chcitchhotngcamyhnchophhp.
+ Khitreocplnctcnmbouncongchophpcacp(cthsdng
gngC1dphngcptrnct).Phigiacmngxngchochcchntrnh
nhhngcagibo.imcpivomngxngphihngxungttheo
chiuthngngtrnhncmaltvomngxng.
1.1.2.Hnnimngxngcpchn
35
- Bc1:Chunbmyhn:Theohngdnsdngmyhn
- Bc2:Chunbdngc,vtt,thitb:
Chnahnhbngphng,ditmbttrinnxungtvspxpccdngcvt
t,thitbchohpl.
- Bc3:Chunb2ucp.
o Dngdaoquaytutvngoicacpchiudikhong(1~1,2m).
o Ctaithpbovbngdaokphoccast.
o Ctbccngm,sdngcnvvischlauschchtinylicp.
o Trc khi ct b phn t gia cng trung tm, thc hin th cp vo mng
xng,xcnhvtrctphntgiacngphhpvivtrcnhphnt
giacngcamngxng.
o Vsinhngcp,lpcpvomngxng,tiptchovthp(nucth).
o Trckhithchinctnglng,anglngchasiquang vo vtrc
nhnglngtrnkhayhn,ctnglngquavtrcnhkhong1cm.
o Sdngcnvgiylauvsinhsiquang.
o Lunngnungchosiquang.
o Tutvmusikhong(3,5~4cm),vsinhbngcnvctsi(thamkho
cchtut,lmschvctsitrongHngdnsdngmyhnFSM50S).
- Bc4:Hnsiquang.
Thchinhnnitheohngdnsdngmyhn
- Bc5:Xpsiquanghnnivokhaycamngxng.
Lutrnhuncongsiquangqumcchophp.
- Bc6:osuyhaomihnbngOTDR,hiuchnhmihnkhngtyucu.
- Bc7:Lpvmngxng.
Sdngcaosunonbtnhngvtrnhlcp,ccngvintrnhnc
xmnhpvomngxng.Vnchtcccvt
- Bc8:tmngxngvobcp.
Lu :trnhuncongcpqumcchophpkhitmngxngvobcp.Dng
cuc,xnglpybcpbngvtliuinyquynh.
1.1.3.HnniODF(Giphiquang).
Bc1:Chunbmyhn:Theohngdnsdngmyhn
Bc2:Chunbdngc,vtt,thitb:
Chnahnhbngphng,ditmbttrinnxungtvspxpccdngc
vtt,thitbchohpl
Bc3:Chunbucp
o Dng ca st ca b dy treo cp khong 1,2m (i vi cp treo c dy
dng)
o Dngdaoquaytutvngoicacpchiudikhong(1~1,2m).
o Ctbccngm,sdngcn,vischlauschchtinylicp.
o Trc khi ct b Phn t gia cng trung tm, thc hin th cp vo mng
xng,xcnhvtrctphntgiacngphhpvivtrcnhphnt
giacngcamngxng.

36
o Vsinhngcp,lpcpvomngxng,tiptchovthp(nucth).
o Trckhithchinctnglng,anglngchasiquang vo vtrc
nhnglngtrnkhayhn,ctnglngquavtrcnhkhong1cm.
o Sdngcnvgiylauvsinhsiquang.
o Lun ng nung cho si quang, v sinh v ct si (tham kho cch tut, lm
schvctsitrongHngdnsdngmyhnFSM50S)
Bc4:ChunbdyPigtailnhsau:(lachndyPigtailngchngloivi
siquangchunbhn)
o Ctisidynhy(Pathcord)thnh2siPigtail(nuchacsiPigtail)
o DnggiynhdudnvosiPigtailstphauConnectorkhilp
vocouplercaODFkhngbnhmthtsi.
o TutvbovdyPigtailbngdaotutvmm
o TutvbovlisiPigtail(3,5~4cm),vsinhbngcnvctsi.
Bc5:Thchnhhnni:
Thchinhnnitheohngdnsdngmyhn
Bc6:Xpsiquanghnvokhay:
o Kt ni u connector ca si Pigtail vi cc v tr coupler tng ng trn
ODFkhngnhmtht.
o Spxpccsivokhay,chongnungvongrnh.
o ynpvsitcchoODF.
Bc7:LpODFlnrack:
KhilptODFlnrack my,cnchtrnhcpbuncongqu mccho
php.Khidngltnhacnhcpvokhunggimytrnhthtquchtcth
gynguyhimchosiquang.
1.2.Quytrnh ngcusccpquang:
(ChititthamkhoquytrnhQT.00.PKT.55).
Bc1:TrcsnsngCTT
TtrcCTTlunsnsng,trc24/24mbocciukinsau:
Snsngnhnthngtinsc,myinthoiphcvCTTlunlunbt,pin,
Simnghipv(simViettel,Mobi,Vina).
Snsngvlclng,lunmbo03ngchtivtrquynhtrc.Trnghp
cbitcnctngcng.
Snsngvphngtindichuyn:mbo01xetphcvCTT.
Snsngvtt,cngdngcngcu:Lunlunmboccchngloivttcp
quang,mngxng,phkinvmbovcngdngc,myo,myhnlun
trngthittsnsnghotng.
Bc2:Nhn lnhxlsc
Khiscxyratrnmng.BphntrcHHthngbochottrcngcu.T
trcCTTnhanhchngthchin:
PhihpbphntrcHHkhoanhvngsc(xyratikhuvcno,thuctuyn
cpno).
Thngbochon vtuntrabo v vyucudichuynnngay khu vct
cp.

37
Kimtralitrangthitb,vttcngdngctrnxeCTT.
GhithngtinscvostheobiumuBM01/ QT.00.PKT.55
Bc3:Tm imtcpquang.
Sau khinh gi,khoanh vngc khuvcckhnngxyrasc,tCTTdi
chuynntrmgnnhtovxcnhimtcp,thchinnhsau:
DngmyoOTDRtinhnhotODFvhngcpbmtktni.
Cncvo ktquoxcnh vtrtcpcchtrmbaoxa,ingcudi
chuynnvtrtm imt.
Thigianhntkhinhnclnhxlscnkhixcnhvdichuynnv
trtkhngqu2htnhcthigiandichuyn.
*Trnghpcbit:
o Khi o kim xc nh si quang b li (thoc suy hao cao) thchin i
sangsidphng.Trnghpkhngcsidphng,tmvtrtcpgp
kh khnththchin m mngxngo kimphnon xcnh vtr
tcphoclisi.Nuvnkhngthtmthyvtrtcpchnhxcthta
phithayconcp.Trongtrnghpnytngcuphibocobphn
trcHiuhnhvcptrnxinkinchotrckhimmngxngv
thaythoncpli.
Bc4:Thchnhhnni
Tytheotnhhnhcth,cthchialmhainhmvthchinhnnimng
xng.
Thtutinhnnisitrongcp:
o SidngtuynQuct,tuyntrc,tuynlintnhvtuynnitnh
o Siangsdngtrc,sichasdngsau.
Ch:KhitmthyimtvtrckhictcphnniTCTTphibo
coviBphntrcHiuhnhtruyndn.
Bc5:Kimtrathngtuyn
TCTTlinhviBphntrcHiuhnhkimtrachtlngtuynquang
vahnni.
BphntrcHiuhnhctrchnhimkimtrachtlngtuynquangtrnh
thng. Nu tuyn thng v cht lng m bo, kt lun t yu cu th T CTT
ngmngxng.
Ngcli khiBphntrcHiuhnh ktluntuynquangkhngt,ing
cuphithchinli,
Thigiannhnlnhnkhithngtuynkhngvtqu3h.
Bc6:Kimtrachtlngngcu
TCTTthchindichuynvtrmktcuicp.
DngmyoOTDRtinhnhoccsiquangcatuyncpvahnnixong(ch
occsichasdng).
GhiktquovophlcBinbnsctheobiumuBM01/QT.00.PKT.55ng
thilufileokimlmcsphntchchtlngtuyncp.
Ch:Khiokimccsiquangkhngsdng,nuphthincsiquangb
li do cht lng mi hn khng tt, i CTT phi thc hin lp k hoch m

38
mng xngsasi pdngQuynhtcngtrnmngvinthngbanhnhcng
viQuytnh 152/ QVTQPKT.
Bc7:ThuhivttTnghp Bocoktqu
Thuhitonbvttc(bthayth)saukhingcucpquang(cpquang,mng
xng,phkintreo,no,kpcp)nhpkhotheoquynh.Trnghpbtkh
khngdothintai,hahonhoccpchntrctipthphicbngiitrnhtheo
mu nh km BM03/QT.00.PKT.55, ng thi phi bo co xin kin ch o ca
cptrn(BanGimcChinhnh).
TnghpthngtinghivostipnhnscBM01/QT.00.PKT.55.
LpbinbnxlsctheomuBM02/QT.00.PKT.55.
Bc8:Rtkinhnghim Luhs
Tchchprtkinhnghim(nucnthit).
1.3.Quytrnhvquynhtcngmngtruyndn
1.3.1.Quytrnhtcngtrntuyntruyndn:
(ChititthamkhoQuytnhtcngtrnmngvinthngQ152/QVTQ
PKT).
Bc1:Yucutcngtrntuyntruyndngmc:
Ctcpdidi,nndch,hngm,cngctuyncp(sasi,thaymng
xng,ODF).
Mmngxngchntrm,samihnsiquangangsdng
Thayth,bodngcard,thitbtruyndn.
Quyhochhthngdynhyquang,nngcpbcsngDWDM.
Thayth,bodng,unihthngngunDC.
Bc2:LpKhochtcngmngli
Khicccyucutcng trntuyntruyndn,nvthchin(Phng/Ban
C.ty,TTKV,ChinhnhVietteltnh/Tp)lpkhochtcngvomngli.
Nidungcakhochphichracccbctcngvomngli,mcnh
hng,aithchin,thigiantcngcbitphirsotvchrcmc
nh hng, cc n v s chu nh hng khi tc ng mng li (ni b VTNet,
khchhngthuknhcaTTCVTT,EVN,VTN,BTLvv)thngbokpthi.
Thigiantcngtrntuyntruyndn:
+Nutcngmngligymtdchvththigianthchinbtut24hngy
Nn5hngyN+1.
+Nutcngmnglikhngmtdchvdocvuhiththigianthchinty
theotnhchtquantrngcatuyntruyndn.Tuynhinthigianbtuphisau
22h30mngyNn5hngyN+1.
(ChititthamchiuQuyt nhs152/QVTQPKTbanhnhQuynh vthi
giantcngmng vinthng)
Bc3:Phduytkhoch
Khochtc ng mngliscPhngKTTD TTHKT/P.TDTTKVthm
nhvtrnhBanGim c(Cty/KV)phduyt.
Cpphduytkhochtcngvomnglinhsau:

39
+ Phng Truyn dn KV, BG KV thm nh v ph duyt cc k hoch tc ng
mng li trn cc tuyn truyn dn lp truy nhp, lp hi t hoc tng ng vi
STM1/STM4,STM16.
+PhngKTTDTTHKT,BGC.tythmnhvphduytcckhochtcng
mng li ln cc tuyn truyn dn lp core, lp trc, quc t hoc tng ng vi
STM64,DWDM.
Bc4:Kimtramnglianton
n v thc hin phi ng k k hoch ct cp vi trc iu hnh vin thng
(Z78) v thng bo k hoch tc ng v mc nh hng vi cc n v c lin
quan.
TrckhictcpphiphihpviZ78kimtraantonmngli.Numng
liantonthZ78schonvthchintcngtheokhoch.Ngcli,Z78s
chthchotmdnghocthayikhochtcngsanghmsau.
Bc5:Thchintcngmngli
KhiclnhcaZ78,nvthchinstcngvomnglitheokhoch
cphduyt.
Bc6:Kimtraktqutcng
Sau khin vthchintcng vo mngli,Z78phihpvitrchiu
hnhtruyndnphitinhnhkimtraliccthngskthut.Nukimtratyu
cuth ktthc victc ng vo mngli.Ngcli,kim tra khngt,Z78s
yucunvthchinkimtraliccbctcngmngli.
Bc7:Bocoktqu
n v thchin sau khi kt thc vic tc ng vo mng li phi bo co kt
quchobphntrcHiuhnhtruyndnvZ78quainthoi.
Bc8:nhgirtkinhnghim(nuc)
1.3.2.Quynhvthigiantcngmngvinthngtrntuyn:
(ChitittiQuytnhs 152 QVTQPKT).
iu4:Quynhvthigiantcngmngtruyndntrntuyn
*ivituyncplptruynhphoctng ngSTM1/STM4
Tcngkhngmtdchv(ctcp,mmngxngtrntuyncvuhi1+1):thi
gianthchinbtut22h30ngyNn5hsngngyN+1
Tcngmtdchv(ctcpchacvuhi,thayththitb):thigianthchin
btut24hngyNn5hsngngyN+1.
*ivituyncplphithoctng ngSTM16
Tcngkhngmtdchv(tuyncvuhi1+1,1+2):thigianthchinbtut
23h00ngyNn5hsngngyN+1
Tcngmtdchv:thigianthchinbtut24hngyNn5hsngngy
N+1
*ivicctuyncplpcore,lptrc,qucthoctng ngSTM64,DWDM
Tcngkhngmtdchv(tuyncvuhi1+2trln):thigianthchinbtu
t23h00ngyNn5hsngngyN+1
Tc ng khng mt dch v (tuyn c vu hi 1+1): thi gian thc hin bt u t
23h30ngyNn5hsngngyN+1

40
Tcngmtdchv:thigianthchinbtut24hngyNn5hsngngy
N+1.
1.4.Guidlinevccimsuyhaotrntuyncpquang:
(TrchdnGuidlineGL.00.KT.294vccimsuyhaotrntuyncpquang).
vccimsuyhaotrntuyncpquang
iu1.Suyhaomihn:
Trungbnh/mihn0.1dB.pdngchomttuyncpbtk.
Ccai/mihn 0.2 dB.Tngsmihnccikhngvtqu20%.
iu 2.Suyhaotrungbnhkhngvtqu0.25db/kmkhiobcsng1550nm.
Trong qu trnh o kim, nu pht hin thy cc tuyn cp c mi hn suy hao
vt qu cc gi tr ni trn phi thng bo cho cc n v lin quan tin hnh sa
tuynchmnhtkhngqu30ngy.
2.Hngdnbodngcctuyncpquang.
2.1.Bodngtuyncptreos8:
Bc1:Chnhlichngtuyncp
kimtrachngcacptacththngquavicquanstbngmtthngso
snhvtrchngnhtcatuyn,oncpvibngchngcacptheobng01sau:
Bng01yucuchngcacp(m)
Khongct 40 50 60 70 08
NhitC chng(m)
10 0,4 0,50 0,56 0,60 0,64
20 0,42 0,52 0,58 0,62 0,66
30 0,44 0,54 0,60 0,64 0,68
40 0,46 0,55 0,62 0,66 0,79
Nuchngcacplnhngitrcabngtrnthphitinhnhcnglion,
tuyncpchng.
Cthsdngticp,mtucaticcnhvocttreocp,ucnli
phnbnkpcatibtchtvodydngacp,saukhibtchtthnilngthanh
kpcp,tinhnhtittchonkhityucuvchngcacp,vtlithanh
kpcpvtrmisaochotuyncpcgicngvactinhnhcngli.
Nukhngcticngcpthcthsdngphngphpcngcpphbinhin
nayldngkm(mp)hocmasoacrngrc.Trctinhhnontuyncpcn
cng li. em km hoc masoa buc vo gc ct tip gip vi on ct cng cp
cchmtt30cmbngdythp4,0mm.Lykmhocmasoakpchtdytreo
cpli,saucngvtinhnhiuchnhchngcacp(phngphpnybt
bucphikolitonbccontuynsauontuyncncngli)
Bc2:Chnhliphkincacptreo
ivicpquangtreohnhs8,phkinchyulccthanhkpcp,Clibng
mt thng quan st tnh trng ca ph kin, dng c l hoc m lt sit li cc bu
lngcathanhkp,clinuthiubulngphibsungngay,mboccphkin
cpcbtchcchnkhnglchlc.

41
Qutrnhbodngnuphthinmtthanhkpphitinhnhbsunghocthanh
kphhng,hanrkhngthsdngcthtinhnhthayth.
Bc3:Bodngmngxngcptreo
Mngxngthngphi miudra tithiu12m khilpttuyncpban
u.Phndranythngccuntrnvctreognvbuctrnct,mts
tuynsdnggngC1thcpdphng ccunvttrngicagngC1.
Khibodngcnthocuncpdphngvhttmngxngxungtbo
dng,numngxngbvoncthcnthitphimmngxngthoxnc,
kimtravsitlicckpvvtgicpvdygiacng,thaygiongcaosuchng
nc,dngcaosunonbtchtcclcpvosautinhnhsitccvt,thaotcsit
vtbaogicngsitlnltccvtidin,situvmngxngckht.
Lubodngmngxngcnthaotccnthnmbokhngnhhngn
siquangtrongkhay,vsaukhibodngtreomngxnglncthoclngi
cptrngngC1,khngcpgpqubnknhuncongchophp.
Bc4:Phtcytrn tuyncptreo
Thngxuynphtcy,cnhcymcdctheotuyncp.iunyrtquantrng
vcyciphttrinsnhhngnghimtrngntuyncpcthgysuyhaohoc
tcp.
Donhkhngtun,thngphiitunvphtquangkpthitrntuyncp.
Bc5:Bsungthaythbinbocpvbinbocaotuyncp.
Nubinbomcnthaythbinbomi,nutrongqutrnhkhaithctuyncp
pht sinh cc ng dn sinh i ngang qua tuyn cp th cn b sung ngay cc bin
bocpvbinbocaotuyncp.
Bc6:Kimtranitdytreocp
Tuyncptreocsidngthngcnittictnhptrm,ctktcuica
tuyncp,ccctgc,ccvtrquynhcatvnthitk.
Dngmtthngkimtradybnnitxemcgbtthngkhng,nukhng
mbophicbinphpkhcphcngay.
Dngnghointrtiptogitrtiptnugitrintrtiptqu
caosovithitkthphilmlittipt.
Bc7:okimvcngcccimsuyhaobtthngtrntuyncp
*okimccsiquangtrntuyncp
bomantonthngtintrongqutrnhbodngtuyncp,trckhithchin
okimphiphihpviHiuhnhchuyndchvsanghngvuhi.Tin
hnhokimccsiquangchasdngtrc,saukhichuynktnixongtinhnh
kimtraccsiquangcnli.
ThchinvsinhcouplertiODF,dyPathcordktnimyovODF.
SdngmyoOTDRovkimtrachtlngtngsiquangtrntuyncp.
kimtramihntiODFcthsdngcunm(nigiamyovODF).
Cncvoktquocaccsiquang,xcnhccvtrsuyhaobtthngtrn
tuyn cp. Thc hin phng php o kim phn on (di chuyn n v tr mng
xnggnimbtthngmmngxngthchinosiv2hng)xcnhv
trlicasiquangthuckhongnotrntuyncp.
*Cngcccimsuyhaobtthngtrntuyncp

42
Trnghplisitimngxngtinhnhm mngxng kimtra vhnlisi
quangbli.
Trnghpvtrlisikhngphimngxng.
+Kimtra,xcnhvtrlisicchmngxngkhongcchbaoxakimtracp
xung quanh xem trong qu trnh khai thc s dng cp c b cong gp, bp hay
khng.Cchkhcphcltinhnhcnglicpmbobnknhcong.
+Nusdngccbin php khcphcnhtrn khngchocsau khi kimtra
phthincpbhhngnngphibocovlpkhochctcpthaython
cpli.
Sauccbccngctrn,tinhnhokimchtlngccsiquangtrntontuyn
nuchambotiptclpliccnidungtrnchonkhitchtlng.
2.2.BodngtuyncptreoloiADSS
Bc1:Chnhlichngtuyncp
kimtrachngcacptacththngquavicquanstbngmtthngso
snhvtrchngnhtcatuyn,oncpvibngchngcacptheochtiunh
sau:
CpADSS
STT Yucu
KV100 KV200
1 chngtithiu Lx1% Lx1,5%
pngchaiyucunhsau
Yucuvkhongcchthngngnhnht
2 chngtia ca tuyn cp treo vi cc cng trnh khc
cquyinhtrongQCVN33:2011/BTTTT
YucukhngvtquLx3%

Nuchngcacplnhngitrcabngtrnthphitinhnhcnglion,
tuyncpchng.
PhngphpcngtuyncpADSSphichnkhongcsdngnotinhnh
cng cp, sau khi c nh ti hoc km (mp) vi cp v ct, tin hnh ni lng
nhngctsdngtreo,sau khi kocngcplnltcnhtreovnocpc
nhcpvtrvakocng.
Bc2:Chnhliphkincacptreo
Quansttnhtrngcatreovnocpnuphthinntvthphitinhnhthay
treo,nomi.
Nutreovnocpcbtvoctblchphitinhnhchnhlingay,miln
chnhlitreovnouphicnglicpchotchngtheotiuchun.
Bc3:Bodngmngxngcptreo
Mngxngthngphi miudra tithiu12m khilpttuyncpban
u.Phndranythngccuntrn,treognvbuctrnct,mtstuyns
dnggngC1thcpcuncpcttrngicagngC1
Khibodngcnthocuncphttmngxngxungtbodng,nu
mngxngbvoncthcnthitphimmngxngthoxnc,kimtrav
sitlicckpvvtgicpvdygiacng,thaygiongcaosuchngnc,dng
43
caosunonbtchtcclcpvosautinhnhsitccvt,thaotcsitvtbaogi
cngsitlnltccvtidin,situvmngxngckht.
Lubodngmngxngcnthaotccnthnmbokhngnhhngn
siquangtrongkhay,vsaukhibodngtreomngxnglncthoclngi
cptrngngC1,khngcpgpqubnknhuncongchophp
Bc4:Phtcytrntuyncptreo
Thngxuynphtcymcdctheotuyncprtquantrngvcyphttrins
nhhngnghimtrngntuyncpcthgysuyhaohoctcp.
Donhkhngtun,thngphiitunvphtquangkpthicytrntuyn
cp.
Bc5:Bsungthaythbinbocpvbinbocaotuyncp.
Nubinbomcnthaythbinbomi,nutrongqutrnhkhaithctuyncp
pht sinh cc ng dn sinh i ngang qua tuyn cp th cn b sung ngay cc bin
bocpvbinbocaotuyncp
Bc6:okimvcngcccimsuyhaobtthngtrntuyncp
*okimccsiquangtrntuyncp.
bomantonthngtintrongqutrnhbodngtuyncp,trckhithc
hin o kim phi phi hp vi b phn trc H iu hnh chuyn dch v sang
hng vuhi.Tinhnho kimccsiquangchasdngtrc,saukhichuyn
ktnixongtinhnhkimtraccsiquangcnli.
ThchinvsinhcouplertiODF,dyPathcordktnimyovODF.
SdngmyoOTDRovkimtrachtlngtngsiquangtrntuyncp.
kimtramihntiODFcthsdngcunm(nigiamyovODF).
Cncvoktquocaccsiquang,xcnhccvtrsuyhaobtthngtrn
tuyn cp. Thc hin phng php o kim phn on (di chuyn n v tr mng
xnggnimbtthngmmngxngthchinosiv2hng)xcnhv
trlicasiquangthuckhongnotrntuyncp.
*Cngcccimsuyhaobtthngtrntuyncp
Trnghplisitimngxngtinhnhm mngxng kimtra vhnlisi
quangbli.
Trnghpvtrlisikhngphimngxng.
+Kimtra,xcnhvtrlisicchmngxngkhongcchbaoxakimtracp
xung quanh xem trong qu trnh khai thc s dng cp c b cong gp, bp hay
khng.Cchkhcphcltinhnhcnglicpmbobnknhcong.
+Nusdngccbin php khcphcnhtrn khngchocsau khi kimtra
phthincpbhhngnngphibocovlpkhochctcpthaython
cpli.
Sauccbccngctrn,tinhnhokimchtlngccsiquangtrnton
tuynnuchambotiptclpliccnidungtrnchonkhitchtlng.
2.3.Bodngtuyncp chntrctip,cngb.
Bc1:Phtquangdctheotuyncpchntrctip,cngb.
Thngxuynphtcymcdctheotuyncp,docycicthgykhkhncho
cngtctuntravbodng.

44
Donhkhngtun,thngphiitunvphtquangdctheotuyncpchn
vcbitlccvtrcngb.
Bc2:Bodngccbcp.
cbtrdctheotuyncpchn,lcckhoangngmdimttdnglm
nithchincccngvicnhkocp,hnnicpchamngxng.
Kimtraxembcbngpnchaykhngnungpphitinhnhttnc.
Kimtranpbcbvhaykhngphitinhnhkhcphcngaynuntv.
Kim tra thnh b xem c b bong trc khng nu bong phi tin hnh khc phc
bngvaximngtrtli.
Bc3:Bodngmngxng
Ccmngxngtuyncpchncngthngdirahaiumngxngd
phngvccungnttrongccbcpdctheotuyncpchon.
Mun bo dng mng xng, trc tin phi m lp b cp, tho cun cp d
phng v a mng xng ln khi b cp ri tin hnh bo dng mng xng (vic
bodng mngxngtuyncpchncngtngtnhvibodng mngxng
tuyncptreo).
Khibodngxongamngxngvobcplukhicuncpdphngkhng
ccungpqubnknhcongchophpcacp.
Bc4:Bsungthaythccccmctuyncp.
Nuccmcbgy,btvilphocbmcnthaythccmcmi.
Nutrongqutrnhkhaithctuyncpphtsinhccyutckhnngnhhng
ntuyncpcncscnhbothticcvtrsbsungthmccmc.
Ch:sdngccmckhnggycntrngivphngtinili.
Bc5:okimvcngcccimsuyhaobtthngtrntuyncp.
*okimccsiquangtrntuyncp.
bomantonthngtintrongqutrnhbodngtuyncp,trckhithc
hin o kim phi phi hp vi b phn trc H iu hnh chuyn dch v sang
hng vuhi.Tinhnho kimccsiquangchasdngtrc,saukhichuyn
ktnixongtinhnhkimtraccsiquangcnli.
ThchinvsinhcouplertiODF,dyPathcordktnimyovODF.
SdngmyoOTDRovkimtrachtlngtngsiquangtrntuyncp.
kimtramihntiODFcthsdngcunm(nigiamyovODF).
Cncvoktquocaccsiquang,xcnhccvtrsuyhaobtthngtrn
tuyn cp. Thc hin phng php o kim phn on (di chuyn n v tr mng
xnggnimbtthngmmngxngthchinosiv2hng)xcnhv
trlicasiquangthuckhongnotrntuyncp.
*Cngcccimsuyhaobtthngtrntuyncp.
Trnghplisitimngxngtinhnhm mngxng kimtra vhnlisi
quangbli.
Trnghpvtrlisikhngphimngxng.
+Kimtra,xcnhvtrlisicchmngxngkhongcchbaoxakimtracp
xung quanh xem trong qu trnh khai thc s dng cp c b cong gp, bp hay
khng.Cchkhcphcltinhnhcnglicpmbobnknhuncong.

45
+Nusdngccbin php khcphcnhtrn khngchocsau khi kimtra
phthincpbhhngnngphibocovlpkhochctcpthaython
cpli.
Sauccbccngctrn,tinhnhokimchtlngccsiquangtrnton
tuynnuchambotiptclpliccnidungtrnchonkhitchtlng.
3.Hngdnboqun,bodngthitbtruyndnquang.
3.1.Boqunthitbtruyndnquang
*Mcch
Tngcngkhnngtnnhitcathitb
Chnghintngoxyha,chngchpmchdotchtbibn
*Yucu
Phixydngkhochboquncphduyt
Trckhithchinphibocobphntrcgimstmngtruyndn.
*Cngtcchun
TT Tnthitb/vtt nvtnh Slng Ghich
1 Mysy Ci 1
2 Vngchngtnhin Ci 1
b: ba, c l, km
3 Bdngcccng B 1 ccloi,tucnvtcc
loi
4 Myhtbi Ci 1
5 Ghmm Kg 1
6 Ncsch Lt 10
7 Xngcngnghip Lt 0.2
8 Dubitrn Lt 0.1
9 Giycun(sch) Cun 01
*Nidungboqun:
a. Lmschrack,subrack(nuc)tthitbtruyndn
Bc1:Dnggimmlauschmtngoirack,trongqutrnhlaukthpsdng
myhtbitrnhphttnbibnrangoi.
Bc2:Mcarack,dngghmmlaumttrongcarack,trongqutrnhlaukt
hpsdngmyhtbitrnhphttnbibnrangoi.Vinhngvtrkhngth
atayvothcunghlauvoaglauccvtr.
Bc3:Dng gi mmlauschxungquanhsubrackthitbtruyndn,trongqu
trnhlaucthsdngmyhtbitrnhphttnbibnrangoi.Chhtsc
cnthnkhnglm nhhngnhotngcacard,thitbvccktniquang.
Bc4:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
b.Lmschtmlcbi(nuc)
Mtsthitbctmlcbigm:thitbMetro1000,OSN2500,OSN3500ca
Huawei,thitbS320,S330,S385caZTE,vthitb1660SMcaALU.

46
1.Khiqut 2.TmlcbithitbMetro1000

Hnh31:ThitbOptiXMetro1000

Bc1:Rttmlcbirakhisubrack
Bc2:Dngmyhtbihtbibnbmvolpmnglcbi
Bc 3: Rac tm lc bi bng nc sch, trong qu trnh ra ch khng lm
rchhockocnglpmnglc.
Bc4:Vytmlcbichoronc,saudngmysysykhnc
Bc5:Lptmlcbivosubracknhc
Bc6:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
3.2.Mtsthaotcbodngthitbtruyndnquang
*Yucuchung:
thchinccthaotcbodngthitbtruyndnquang,cnphithchin
theoquytrnhQuytrnhvquynhtcngmngtruyndnnutrn.
Khithchin khochbodngthitbtruyndnquangtitrmtruyndn,
NVKTphichunbcciukinmbochovicbotrgm:
o Myhn,myoOTDR,Powermetter.
o Suyhaoccloi,sidynhyquang.
o Dngcbodngccloi.
o Ccvttkhc
Trc khi thc hin tin trnh bo dng NVKT phi thng bo cho b phn trc
gim sttruyndn.Nhnvintrcgimsttruyndnkimtratnhtrngmngli,khi
tnhtrngmnglichophpththngbo NVKTthchintintrnhbodng.
3.2.1. Bodngkhiqut
*Mcch
Tngcngkhnngtnnhitcathitb
Chnghintngoxyha,chngchpmchdotchtbibn
*Cngtcchunb
TT Tnthitb/vtt nvtnh Slng Ghich
1 Mysy Ci 1
2 Vngchngtnhin Ci 1
b:ba,cl,kmcc
3 Bdngcccng B 1
loi,tucnvtccloi
4 Myhtbi Ci 1

47
5 Ghmm Kg 1
6 Ncsch Lt 10
7 Xngcngnghip Lt 0.2
8 Dubitrn Lt 0.1
9 Giycun(sch) Cun 01
*Hngdnthchin
Lu:Thchinbodnglnlttngkhiqut,khngclmngthi
Bc1:eovngchngtnhin(hnh3.2)

Hnh32:eovngchngtnhinkhilmvicvithitbMetro1000
Bc2:Tho1khiqutrakhisubrack
Bc3:Dngmyhtbihtschbibnbmvokhiqut
Bc4:Dngtucnvttho04cvtmtdicaqutthotmbovv
thotngqutra
Bc5:Dngncraschtmlistbov,sausykh
Bc6:Dnggitmxngcngnghipnhschccvtbnbmtronghpqut,
dydn,tngkhiqut,cnhqut
Bc7:Tradu choqut
Bc8:Gnqutvohpqut,lplitmbov,cvt,cmqutvosubrack
Bc9:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
Cckhiquttiptheolmtngt.
3.2.2.Kimtrangun
*Mcch
Kimtratnhnngbov1+1hotbackupivikhingun
mboccchcnngbovphncnghotngtt,carddphngluntrng
thisnsngthaythcardanghotng.
*Cngtcchunb
Chunbcarddphngthaythnucn
48
*Hngdnthchin
m bo ngun thit b truyn dn lun c hot backup 1+1, thit b lun c
cpnguntchhptrn2khiAvB.Vickimtrachhotbackupnhsau:
Bc1:NVKTtitrmnghnhnvintrcgimsttruyndnskimtrabo
cnhnguncpchothitb,bomcngun
Bc2:eovngchngtnhin
Bc3:Rtgicnguncmtrn1khingun
Bc4:Nhnvintrctruyndnkimtraccbocnhtrnthitb,nuxuthin
bo cnh Power Fail trn iu khin ca thit b v thit b hot ng bnh
thng,khngxuthinthmbocnhgthtyucu.Nuxyratnhhungkhc
thtytheonhnvintrctruyndnkimtravquytnhxl.
Bc5:Cmligicngun.
Bc6:Lplibc2,3,4ivigiccmcnli
Bc7:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
3.2.3.Bodngdynhyquang,ODF
*Mcch
mbodynhyquangcign,p,anton,ngthitk
mbosuyhaodynhyquangnhhn0.5dB(tnhcsuyhaoconnector)
m bo cc u connector c u ni chc chn, tip xc tt, khng bi bn,
khngtryxc,khngmn.
m bo dy quang trong ODF c i gn, p, an ton, khng b un cong vi
ng knhnhhn5cm.ngnungcgichcchn vo khetngnungtrn
khay.
*Cngtcchunb
TT Tnthitb/vtt nvtnh Slng Ghich
1 Mysoiuconnector ci 1
2 Myphtcngsutquang ci 1
3 Myocngsutquang ci 1
4 Giynhdu ci 10
5 Tmbngchuyndng Gi(10si) 1
6 Bnglauuconnector ci 1
7 ucoupler ci 10
8 Bnhxtkhtr Ci(200si) 1
Giy lau u connector
9 Gi(100si) 1
chuyndng
10 Cn99,9% lt 0.1
11 Dynhyquangccloi ci 2cimiloi
*Hngdnthchin
3.2.3.1.Bodngccuconnectorcadyquang
Cc u connector ca dy quang bao gm connector trn ODF, connector trn dy
nhyquang.
49
Ch:trongqutrnhbodng khngcchmtay voutipxcquangtrn
connector.
Bc1:Rtconnectorquangrakhivtrcm.
Bc2:Dngbnhxtkhtrthischccbibntrnuni.

Hnh33:Bnhxtkhtr
Bc3:Vsinhunibnggiylauchuyndnghocgiydai(mbomm
vkhngcbigiy)ctmcn

Hnh34:Giylauchuyndng

Hnh35:Giydaictmcn
Bc4:Sdngbnglauuconnectorlauschbibnsaukhibcnha
tan

Hnh36:Lauuconnectorbngbnglauchuyndng
Bc5:Kimtrauconnectorbngmysoichuyndng,nusoithybibnth
philauli,nusoithyvtxchocunibmnthphithaydynhyquang.
Chkhngsoiuconnectorkhivncnngunphttnhiuquang

Hnh37:Mysoiuconnectorchuyndng
50
Hnh38:uconnectorbxc

Hnh39:uconnectorbmn
Bc6:Cmlidynhyquang.Chchcmlikhihonttbodngu
coupler, u connector pha i din, u connector ca thit b quang trnh vic
uconnectorvabodngbbn,xctrlikhitipxc.
Bc7:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb.
3.2.3.2.BodngucouplertrnODF
Bc1:Thohtccdynhyquangrakhicoupler.Tyvovicthaotccthun
tinhaykhngmcththoricouplerrakhiODFbodng.
Bc2:Sdngtmbngchuyndnglauucoupler.Chkhngchmtay
voutmbng.Cmutmbngttvocoupler,vaavovaxoaynh
lauchosch,khitmbngchuiraukiacacouplerthrttmbngtrli.Lm
libc2tithiu2ln

Tmbng

Hnh310:Lmschucouplerbngtmbng
Bc3:Sdngbnhxtkhtrxtthngvoucouplerthischbi

Hnh311:Dngbnhxtkhtrlmschucoupler
Bc 4: Cm li dy nhy quang vo coupler. Ch cm li khi bo dng u
connectorcadynhy.
Bc5:Ghibinbnbodng.
Lmtngtviccucouplerkhc.
3.2.3.3.Bodnguconnectortrncardquang
Bc1:Rtdynhyquangrakhicardquang
51
Bc2:Sdngbnhxtkhtrxtthngvouconnectorcacardquangthi
schbi.
Bc 3: S dng tm bng chuyn dng, au tm bng t t vo l cm dy
nhyquang(portquang)trncardquang,vaavovaxoaynh,khiutm bng
chm vo u connector ca card quang th dng li, xoay nh tm bng 1 vng ri
saurtra.Lmlibc3tithiu2ln.
Bc4:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
Lmtngtviccuconnectorkhc
3.2.3.4.BodngODF
Bc1:MnpyODF
Bc 2: Kim tra xem si cp (cable) c c c nh cht vo ODF khng, nu
khngphicnhlichocht
Bc3:SpxplidynhyquangtrongODFchogn,p,anton,khngcsi
nobuncongvingknhnhhn5cm.
Bc4:Mkhayngngnung
Bc5:Spxplingnung,dyquang(nucn),mbongnungkhngbtut
khikheci,dyquangtrongODFcign,chcchn,khngcdynobun
congvingknhnhhn5cm.
Bc6:ngkhayngngnung.
Bc7:ngnpyODF.Nuphibodnguconnector,couplertrongODF
thcthngnpysaukhihonthnhttccchngmccngvic.
Ch:nhiuucouplertrnODF khngcbtlitrnhbidongibo
dngnuthyucouplenochacmdynhyquangmkhngcbtthphi
btlibngccnpnha
Bc8:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb.
3.2.3.5.Bodngdynhyquang
Bc 1: i gn dy nhy quang theo ng v tr thit k, kim tra si m bo
khng c on un cong ng knh nh hn 5 cm, si khng b dp, khng c vt
tht.
Bc2:Kimtra vicnhnhntrndy nhyquang,nunhnb m,hoccha
c,hocnhsaithnhlinhn.
Bc3:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
3.2.1 Kimtracngsutpht,thuthctcacccardquang
*Mcch
mbocardquangduytrcccchtiukthuttheotiuchunvnc:cng
sutpht,nhythu
occngsutthuthctcacardquang
*Cngtcchunb
Myocngsutquang
Dynhyquangccloi
*Hngdnthchin
3.2.4.1.Kimtracngsutphtquang

52
Bc 1: Kim tra xem card quang lm vic bc sng no (thng thng card
quang lm vic bc sng 1310 nm hoc 1550 nm), iu chnh my o cng sut
quangvbcsng,tnvoldBm.
Bc2:Ly1sidynhyquangmbochtlng(quakimtra),1ucm
vocngpht(Tx)cacardquang,1ucmvomyocngsutquang
Bc3:Ghilicngsutthutrnmyo.Ch:yucuHHtruyndntch
ALSonchocardcardlunphttnhiuquang.
Nugitrocsaikhcdi1dBsovigitrlthuytthtyucu,nusai
khctrn1dBthtyvoiukincthmtrcHHtruyndnsquytnhtip
tcsdnghaythaythcardmi
Bc4:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
3.2.4.2.Kimtracngsutthuthctcacardquang
Bc1:Rtdynhyquangangcmvocngthu(Rx)cacardquang
Bc2:Cmudynhyquangvomyocngsutquango.Cht
bc sng o ging nhbc sng pht ca card quang i din (card ang kt ni
vicardango),nvoldBm.
Bc3:Ghiligitroc,sosnhvichtiukthutcacard.Nugitro
cthphnngngOverloadcacardt5dBtrlnvlnhnnhythuca
cardt3dBtrlnltyucu(Sensitivity+3 P(dBm)Overload5).Nu
nmngoidinythtyiukinthcthcthsangayhocghilisasau.
Bc4:Ghinidungvostheodiboqun,bodngthitb
4.Quynhvhngdncngtctuntrabovtuyncpquang.
4.1Quynhtuntrabovtuyncpquang:
(TrchdntiQuytnhs36/VTQPKT).
iu4:Phmvituntrabovtuyncp
Ttccctuyncpquangtrnabncctnh/Tpuphictuntra,bov
thngxuynvlintc.
Cc tuyn cp mi trin khai sau khi a vo khai thc s dng, yu cu trong
vng 1tunphiavokhochvtchctuntra,bov.
iu5:Lpkhochtuntrabovtuyncp.
Ngy25hngthng,ChinhnhVietteltnh/Tpphitnghpxong Bocokt
qucngtctuntrabovtuyncp.Nidungbocogm2phn:nhgikt
quthchintrongthngv khochthchinchothngtiptheo.TrongphnK
hochphinurslngtuyncpphituntra,tchclclng,phncnggiao
nhimvchoccTTViettelQun/Huyn(thchintheoQuytnhtuntrabov
tuyncpquang 36/QVTQPKT).
Thhai hngtun,cc TTViettelQun/Huyn/iphilpxong khochtun
tra,bovtuyncptrnabnTTViettelQun/Huyn/iqunl.Khochphi
phncngchititnhimvntngcnhn(thchintheoQuytnhtuntra
bovtuyncpquang 36/QVTQPKT).
iu6: Tnsuttuntracamituyncpstytheotnhhnhthct,tuynhin
phimboquynhMituyncpctuntrabovtnht1ln/tunv4
ln/thng.

53
iu7: Khituntraphthinratuyncpiquacccngtrnh,dnangthicng
cnguycnhhngnsantoncatuyncp,nhnvintuntracnphithc
hin:
Thngbongayvichcngtrnh,dnangthicngvltrnhtuyncpv
yucucbinphpmboanton(trctiplmvichocgicngvn).
Gnccbincnhboticcvtrkhnganton
nghctcngibovtuyncptrongtrnghpcnthit.
xutnndchdichuyntuyncp(nucth)
iu8:Trongcctrnghpcbitnh:
Cptreobrixungng,tutgng,kp,treo,novv
Cpchnblratrnng.
NhnvintuntraphibocoChhuynv,linhvTTViettelQun/Huynt
chckhcphcngaytrongngynhcngtcngcuthngtin.
iu9:CcChinhnhVietteltnh/Tp,TTViettelQun/Huynphitchcboqun,
cngctuyncpthngxuyntrongtun. Cccng vicboqun,cngctuyn
cpgmc:
Phtquangtuyncpchn/treo
Giaclimngxngtuyncpchn/treo
Giaclictnghing
Cnglichngtuyncp.
Bsungthaythccbinbo.
Ccnidungcngcbotrbodngkhc.
iu 10: Cc Chi nhnh Viettel tnh/Tp, cc TT Viettel Qun/Huyn phi lm tt
cngtcdnvnviChnhquynvnhndnaphngnictuyncpiqua
tham gia bo v tuyn cp. ng thi phi phi hp vi cng an, chnh quyn a
phngcccpxlnghimccitngchnhviphhoigymtantoncho
tuyncp.
iu11:Gimstccnvthutuntrabovcctuyncptrnabntnh
(nuc).
CcChinhnhViettelcctnh/Tp,TTViettelQun/Huynchutrchnhimgim
stccnvdoCngtyMnglithutuntrabovtuyncpthucabnqun
l(nuc).
nhkhngtuntchcthchinkimtraccnvcthutuntratnht
1ln.Nuphthinvictuntrakhngnghimtc,lpbinbn,thngbochoCh
huynvcthutuntravlmvnbnbovCngtyMngliViettel.
iu12:Ghichpssch
Nhnvintuntraphighichpsschyvtmtheoccbiumu(tham
khothchintheoQuytnhtuntrabovtuyncpquang36/QVTQPKT)
gmccnidungsau:
o Ghisnhtk:BM04/36/QVTQPKT.
o Tnghpboquncngctuyncptreo:BM02/36/QVTQPKT
o Tnghpboquncngctuyncpchn:BM03/36/QVTQPKT
iu13:Bococngtctuntrabov

54
CcTTViettelQun/Huyn phitnghpboco ktqutuntrabo vhng
tun,hngthngchoChinhnh.
CcChinhnhtnghpktqubocovgimailvCngtyMngliViettel
vongy25hngthng.
Ccbocothchintheobiumu:BM05/36/QVTQPKT
umitipnhnboco:PhngKthutCngtyVinthngViettel,Phng
KTTDTrungtmHKTVTNet,PhngTruyndnTTKV1,2,3.
4.2.Hngdntuntrabovtuyncpquang:
(Chititthamkho36/QVTQPKT).Nidungchnhcaquytnhnhsau:
4.2.1.Tuntrabovtuyncptreo
Bc1.Tipnhnnhimv.
Nhn vin tun tra bo v nhn nhim v theo k hoch tun do TT Viettel
Qun/Huyntrngphncng.
YucuNVTTBVkhinhnnhimvphinmccimcctuyncpcn
tun tra nh:h s tuyn cp, khong cch tuyn, loi cp, cc v tr mng xng, l
trnhtuyn(tuynitheongno,lctg,loict),ccvtrvtng,bng
quasui,vtsng,ccvtrquacu.....
Bc2.Cngtcchunb.
Chunbphngtindichuyngm:xep,xemyhocib.
Chunbquno,giydpbohlaong
Chunbcngdngctuntranh:ssch,bt,ting:km,tucnvt,cl,
mlt,dythp,ltbuc,daophtvv...
Bc3.Thchintuntrabov
*Kimtracngchngcckhongvtcatuyncp.
kimtrachngcacptacththngquavicquanstbngmtthng:
sosnhvtrchngnhtcakhongvttuyncpvibng1vbng2diy:
ivicpquangtreos8: mbochngtuntheobng1(pdngnhit30C):
Bng1:chngyucucatuyncpquang treos8
Khongct 40m 50m 60m 70m 80m
chng
0,44m 0,54m 0,60m 0,64m 0,68m
(30C)
ivicpquangtreoADSS:mbochngtuntheobng2(pdngnhit
30C):
Bng2:chngyucucatuyncpquangtreoADSS
CpADSS
STT Yucu
KV100 KV200
1 chngtithiu Lx1% Lx1,5%
pngchaiyucunhsau
Yucuvkhongcchthngngnhnht
2 chngtia ca tuyn cp treo vi cc cng trnh khc
cquyinhtrongQCVN33:2011/BTTTT
YucukhngvtquLx3%
55
*Kimtracaoantoncatuyncp.
Tuyncptreovtquacccngtrnhkintrcphimboccaotithiu
(tnhtvtrthpnhtcacp)theobng3:
Bng3:caoyucucatuyncpvtccloikintrc
STT Loikintrckhcnhau K/Ctithiu(m)
1 Vtngtcxecntrcqua 5,5m
2 Vtngtkhngcxecntrcqua 4,5m
3 Dcngt 3,5m
4 Vtngsttrongga(tnhnmtngray) 7,5m
5 Vtncnhvcckintrccnh 1m
Tuyn cptreoADSStreotrnctinlcphimbokhongcchthngngnh
nhtchophpgiacpquangvidydninkhngnhhngiihntheobng4:
Bng4:KhongcchantontuyncpADSSviccngdyinlc
STT Loingdyinlc Khongcchtithiu(m)
1 ngdy220kV 2,5m
2 ngdy110kV 1,5m
3 ngdy35kV 0,7m
4 ngdy10kVv6kV 0,6m
5 ngdy0,4kV 0,4m
Tuyncptreos8treotrnctinlcphimbokhongcchthngngnh
nhtchophpgiacpquangvidydninkhngnhhngiihntheobng5:
Bng5:Khongcchantontuyncps8viccngdyinlc
STT Loingdyinlc Khongcchtithiu(m)
1 ngdy220kV 10m
2 ngdy110kV 7m
3 ngdy35kV 5m
4 ngdy10kVv6kV 3m
5 ngdy0,4kV 1,25m
*Kimtract,mngxng,gngkp,treo,nocp,bchngxoncp.
Kim tra an ton ct (ct trng ca Viettel, ct trao i vi EVN, VNPT) bng
trcquan:mboctvngchc,khngbnghing,mboctkhngcnguyc
gy,nhhngntnhantontuyncp.
Kimtraantoncaccmngxng:mbomngxngccungngng,
bchcchnvngkthutmbokhngbncvotrongmngxng.
Kimtratnhchcchn,thmmcagng,kpivicctuyncptreos8:m
bogngkhngblch,kpchcchn,khngbtutkhicp.
Kim tra tnh chc chn, thm m ca cc b gng, b no, b treo i vi cp
ADSS:mbogng,treo,nokhngblch.
ivicctuyncpADSStreocckhongvt200mthyucuNVTTBV
phikimtrabchngxon:mbomibtreo,noc2bchngxon.
56
*Kimtrabinbo,vicphtquangtuyncp.
Kimtraphtquangcatuyncp:mbocyci,ccvtkintrc khngbm,
phlntuyncp.
Bin bo cp phi chc chn, c sn r rng, m bo cc v tr tuyn cp vt
ngphicbinbo.
Bc4:Boqun,cngctuyncp.
*Cngchnhchngtuyncp:
Khichngtuyncps8vcpADSSvtquchtiukthuttrongBng1v
2thtinhnhcnglicpnhsau:
o Cngchnhcps8:cthsdngticp,mtucaticcnhvo
cttreocp,ucnliphnbnkpcatibtchtvodygingcacp,
saukhibtchtthnilngthanhkpcp,tinhnhtittchonkhit
yucuvchngcacp,vtlithanhkpcpvtrmisaochotuyn
cpgiccng.
o Cngchnhcptreo ADSS:phisdngnotinhnhcngcp,saukhi
cnhtihockm(mp)vicpvct,tinhnhnilngnhngcts
dngtreo,saukhikocngcplnltcnhtreovnocpcnhcp
vtrvakocng.
*Nng,hcaotuyncp
Nngcaotuyncp:khicaotuyncpvtccloikintrckhngttheo
bng 3 th tin hnh nng cao tuyn cp nu c th, ch phi m bo khong
cchantonsoviccngdydnincaontuyncpsaukhinngtheobng
4,bng5.Trctintinhnhthogng,kp,btreo,bnoontuyncnnng
cao.Tinhnhlpgnglnvtrmi,ricngchnhlituyncp.
Hcaotuyncp:khikhongcchantontuyncpsoviccngdydn
invtququynhtheobng4,bng5thtinhnhhcaotuyncp.
*Chnhliphkin:gng,kp,btreo,bno.
Vic tin hnh chnh ph kin i vi gng, b no th cng cn phi h on cp
xungsaulpligng,no,cngchnhlioncp.
*Phtquangtuyncp,thaybinbocp,cnhlimngxng
NV TTBV phi thchin pht quang cc tuyn cp khi c cy ci che, ph tuyn
cp,trongqutrnhthchinphtcycbitchmboantonchocp,trnh
yutchquangygy,dp,tcp.
Tinhnhthayccbinbobhanr,msn,bsungccbinbochoccvtr
vtng,quakhucngnghip(nukhngc)vv
NVTTBVphithchinngayvictreolimngxngtuyncpkhichintng
mngxngbtutrakhigngC1,btutkhicuncp,treokhngchcchn.Yu
cuNVTTBVphitreomngxngmbophnuvphncmngxngcc
nhchcchnvobcp,vtrmngxngccnhnmngangphatrncun
cp,vunggcvithnctmboncmakhngththmcvomngxng.
*Cngclictnghing.
ivicttraoiviitcngoinhEVN,VNPTkhiphthinctnghingcn
thngbochoccnvbnkpthicngc,trnghpctcnguycb,NV
TTBVphilinhboviTTViettelQun/Huyncngitrcbovvsnsng
ngcuthngtin.
57
ivicttrngcaViettel:khiphthinctnghingcnguycbNVTTBV
phibocoTT ViettelQun/Huynclclngphihpxl, vndnglinh
hot cc bin php m bo an ton cho tuyn cp nh:cp ra khi ct m bo
trnghpxunhtcttuyncpvnanton,sauchngtmthictbng
thang,ctg,thchingiacbngcchtrnglict,noct,trngctmi,ivi
ccvtrathyucthtrngcti....
Bc5:GhinhtkTnghpbocoktqu.
NVTTBVphighichpsschthtchitit,y:
o Ghinhtk:BM04/36/QVTQPKT.
o Tnghpboquncngctuyncptreo:BM02/36/QVTQPKT
BocoktquTuntrabovtheomubiuBM05/36/QVTQPKT
o HngtunTTViettelQun/HuynphibocovchoChinhnh.
o HngthngChinhnhbocovTTKVVTNet
ThigianvumibocoxemQuytnhvcngtcTuntrabovtuyn
cp36/VTQPKT.
Bc6:Rtkinhnghim
Tchcrtkinhnghim(nucnthit)
4.2.2Tuntrabovtuyncpchn
Bc1:Tipnhnnhimv.
TngtBc1mc4.2.1(TTBVtuyncptreo)
Bc2:Cngtcchunb.
TngtBc2mc4.2.1(TTBVtuyncptreo)
Bc3:Thchintuntrabov
*Kimtravicphtquangtuyncp.
mbodctheotuyncpchn,tuyncpcngbphicphtquang,khng
cycimcdctuyncpcheccctmc,bcpgykhkhnchocngtctun
trabov,khaithctuyncp.
*Kimtraccbcp,ccctmcdctuyn.
Kimtracctmancabcp,thnhbphilnhln,khngstm,khngbv,
bongtrc,bcpkhngbngpnc,cptrongbphiccungngng,vtrt
mngxngphikhro,chcchnkhngbngpnc.
Kim tra s lng cc ct mc tuyn, m bo ct mc sch s, khng b che lp,
khngbgy,,snctmcphirrng,khngbm.
*Kimtrarnhcpdctuyn.
m bo rnh cp dc tuyn khng b st, ln, b thiu t. Rnh cp dc tuyn
khngbtcng,nhhngtcccngtrnhxydngangthicngkhc.
Cc v tr qua cu m bo ng st lun cp khng b han r, bin dng, cc v tr
khpning,aingchcchnkhngbh.
Ccvtrbtngphngst,phnghaimnh,phngPVC110..mbo
btngkhngbbongtrc,ngkhngbhlntrnmtt.
Bc4:Boqun,cngctuyncpchn.

58
*Phtquangdctuyncp:phtquangcccycichephrnhcpdctuync
bit cc v tr ct mc, b cp, m bo thun li trong cng tc tun tra, khai thc
tuyncp.
*Cngcrnhcpdctuyn:
Bsungphntrnhchncpbhtdobtri,stlnt.
Snliccngstbhanr,thaythccaibovngstluncpbhhng.
btngphliccvtrbtngbbongtrclmhngluncp.
*Boqunbcp,mngxngtibcp:
Vliccvtbongtrctithnhb,cctmancabcp,trnghptmanb
vkhngvccnbsungthaythtmankhc.
Trnghpbbngpnccntthtnckhib,kimtralimngxngnub
ngp nc cn dc ht nc ra khi mng xng, bt kn li cc l hng nc c th
chuivomngxngbngsiliconhoccaosunon(chkhitcngvomngxng
phicsngcaHiuhnhtruyndn).
Trnghpbcpbthpsovimtng...cnphixynngcaobcp.
*Cungnlicpdtrtrongb,cnhmngxngti vtrcao,mbo mng
xngkhngbngpkhincvob.
*Boquntuyncngb:cnthchinthngngluncpbngcunghi,mbo
ngluncpkhngbtc,iviccngluncpchasdngcnbtlitmthi.
*Boqun,cngcccctmccnhbo:
Snliccctmcbm,lauchi,raschccctmcbbnvybn.
Chn li cc ct mc b , b sung cc ct mc cnh bo ti nhng ni giao ct
ng,quakhungdnc,quacckhucngtrngangxydng....
Bc5:GhinhtkTnghpbocoktqu.
NVTTBVphighichpsschthtchitit,y:
o Ghinhtk:BM04/36/QVTQPKT.
o Tnghpboquncngctuyncpchn:BM03/36/QVTQPKT
BocoktquTuntrabovtheomubiuBM05/36/QVTQPKT
o HngtunTTViettelQun/HuynphibocovchoChinhnhtnh.
o HngthngChinhnhtnhbocovTTKVVTNet
ThigianvumibocoxemQuytnhvcngtcTuntrabovtuyn
cp36/QVTQPKT.
Bc6:Rtkinhnghim
Tchcrtkinhnghim(nucnthit).
Tmttchng3:
Chng3 mtccquytrnh,quynh,cchngdnnghipvlinquann
hnnilpt,ngcuthngtin,boqun,bodngcctuyntruyndnquang.
Nidunggmc:
Hngdnhnnicpquanggm:HnnimngxngvhnniODFviccloi
cp,mngxng,ODFkhcnhau.
Quytrnhngcusccpquang:Sccpquangxyrasgyginonthng
tin lin lc. Nm chc quy trnh ng cu s c cp quang s gip qu trnh CTT
cthchinttnht,mbothngtinlinlc.

59
Quy trnh, quy nh tc ng mng truyn dn: Vic tc ng mng truyn dn s
nhhngtrctipnttcccdchvtrnmng,thchinsaihocsphihp
khngttgiaccbncthgyhuqunghimtrng.Docnthchinnghim
tcccquytrnh,quy nhc ra.
Hngdnboqun,bodngtuyncpquang,thitbtruyndnquang.
Quynhvhngdncngtctuntrabovtuyncpquang.

60
CHNG4:HNGDNSDNGMYO,MYHN
1.HngdnsdngmyoOTDRAQ7260
1.1. LuccbcthchinokimsdngmyoOTDRAQ7260
Ccbcthchinphposiquangsdng myoOTDRAQ7260trnhby
trongludiy:

Bc1:Btngunmyo

Bc2:Chmyonnh

Bc3:Ktnisiquangcnovicngo

Bc4:Thitlpiukinohocchotng

Bc5:ttnfile/Chn avthmclufile

Bc6:Thitlpiukinohocchotng

Bc7:Thitlpiukinohocchotng

Bc8:Ghisliuktquo

Bc9:Ttngun
1.2. ChititccbcthchinokimsdngmyoOTDRAQ7260
1.2.1. Thitlpiukino
Trckhithchinbiomtsiquang,cnphithitlpmttpiukinothch
hp.Tpiukinonhsau:
Wavelength(bcsng)
Vi modul quang AQ7264, c hai loi bc sng l 1310nm v 1550nm. Vi bc
sng 1550nm s dng cho khong cch tuyn cp quang di, bc sng 1310nm s
dngchokhongcchtuyncpquangngn.
Autoset(Measurementconditionautosetiukinocthitlptng)
Distancerange(clyo)
ClyochcththayinugitrAutosetlOFF.Vibcsng1310nm,c
ththayiclyot2n320km.Vibcsng1550nm,cththayicly
o t2km n 640 km. Vi modul quang AQ7264 chng ta ang sdng trn thn
myAQ7260(ding38dB),chngtacthokhongcchtiakhong160km
vibcsng 1550vkhong100kmvibcsng1310nm.
Pulsewidth(rngxung)
rngxungcththayit10nsn50ms.Viclycthitlp,thtng
ngcmtdigitrPulsewidth cththitlp.
61
Attenuation(Gitrsuyhao)
Gitrsuyhaocththayit0,00dBn26,25dB.Virngxungcthit
lp,thtng ngcmtdigitrAttenuation cththitlp.
Averagecondition(iukinlytrungbnh)
TT Gitr Mt
1 TIMES2^* Dngphngphplytrungbnhcamtslnonhtnh
l2m*ln.SlncthitlptiAveragetime/average
interval
2 TIMES*k Dngphngphplytrungbnhcamtslnonhtnh
l1000x*ln.SlncthitlptiAveragetime/average
interval
3 *INTERVAL Dngphngphplytrungbnhtrongkhongthigiannht
nh. Khong thi gian ny c thit lp ti Average time/
averageinterval
Averagetime/averageinterval(thigiano/thigiantnhtrungbnh)
Tham s ny quan h mt thit vi Average condition (iu kin ly trung bnh).
Khun dng gi tr ca Average time/average interval ph thuc vo Average
condition.Cthlthigianhocsln.Thigianhayslncnglnthphpo
cngmtnhiuthigianvchnhxccngcao.
Groupindex(chskhcxnhm)
Thitlpchskhcxnhm(cncgilchitsut)calisiquangcno.Tu
theoloisicnomchngtatgitrGroupindex khcnhau.GitrGroupindex
tsaisgyraktqukhongcchsailch.Ccloisiquanghinnayangsdng
c Groupindex khong1,467.Gitrmcnhcamyol1.48000.
Datasize(csliu)
Thitlpkchcsliucaktquo.Datasizetcnglnthktqucngtm,
chnhxcvkchctptin(file)ktqucngln.
Averagemethod(phngphplytrungbnh)
o HiSpeed:Theophngphpny,myosdngcngmtsuyhaochoton
bclyo.
o Normal:Phngphpnycsdngtcktqutthnkhioc
lyxa,bngvicchiaclyothnhcconvthitlpgitrsuyhaoring
chotngon.
o HiReturn:Phngphpnycngchiaclyothnhcconvthitlpgi
trsuyhaoringchotngonnhphngphpNormal.
Eventsearch(Tmskin)
Thitlpchcnngtngquttmskinkhiccsliuo.Chaigitr:
TT Gitr Mt
1 *AUTO Qut tm s kin khi ly c kt qu thng k. To bng thng
tinskintmtt.
2 MANUA arathkhilyckt quthngk.Khngquttmskin.
L
Approximatemethod(Phngphptnhgnng)
62
o LSALeast squares approximate: Phng php ny dng tnh on th
ngn,khngchaskinviyucuchnhxccao.
o TPATwopointapproximate:Theophngphpgnnghaiim.
Backscatterlevel(mctnxngc)
Mc tn x ngc ph thuc vo bc sng. Vi bc sng 1310nm l 50dB, vi
bcsng1550nml52dB.
Splicelossthreshold(Ngngsuyhaomihn)
hinnhiunhtmihn,tanntgitrnynhnht.
Returnlossthreshold(Ngngsuyhaophnx)
hinnhiunhtskinphnx,tanntgitrnynhnht.
Fiberendthreshold(Ngngsuyhaocuisi)
Khi chc nng t ng qut tm s kin c thc thi, nu gp s kin c suy hao
vtquNgngsuyhaocuisithskinnyccoilcuisiquang.
Filter(Blc)
Nu kt qu thu c cn cha nhiu nhiu th kch hot chc nng lc (t gi tr
ON)loitrnhiu.
Plugcheck(Kimtraucm)
Nu kch hot chcnng ny (chn gi tr ON) laser s khng pht nu chac si
quangktnivomyohocunikhngtt.
Averagemeasurementcontinue(tiptctnhtrungbnh)
Thitlpchcnngchophptiptcovthmvoviktquc.

Hnh41:Giaodinthitlpiukino
Ccbcthitlpiukino
o mborngkhngctintrnhonoangcthcthi.Nuctintrnh
oangthchinthmtsthamskhngththayi.
o Bm nt[MODE]chuyncontrvTRACE.
o Bm[F1](MEASURECONDITION).
CciukinsauycthcthayingaybngcchsdngphmF1nF4
o Wavelength(bcsng).

63
o Distancerange(clyo).
o Pulsewidth(rngxung).
o Attenuation(Gitrsuyhao).
Distance range (c ly o), Pulse width ( rng xung), Attenuation (Gi tr suy
hao)khngththayinuchnAutoset:ON
o Bm[F5](MEASURECONDITIONLIST)truynhpvottccctham
scaiukino.
o Thayithamsiukino.
Nguyntcchungthayithamsiukino.
o Chuynimsngcontrtithamscnthayi.
o Bm[ENTER],shinlncashiuchnhthams.
o Thayingitrcchn..
o Bm[ENTER]xcnhnthayi.
o Bm[F4](DONE)xcnhntpthamsiukino.
1.2.2. Thchino
- Bmphm(AVE)thchinovthngktrungbnh.
- Bmphm(Realtime)numuntheodilintc.
- Chchonkhiphpohonthnh.
1.2.3. Kimtrasliuoc
Saukhiphpohonthnh,chngtatinhnhkimtraktqu,nucnhiunhiu
thcthkhcphctheomtscchnhsau:
- Sdngchcnnglcloibnhiu
- Dng chc nng Average measurement continue (tip tc ly trung bnh)
lyktqubsung.
- Tngrngxungvoli
- Tngthigianhocslnovoli
- S dng Averagemethod (phngphplytrungbnh)l Normal hoc Hi Return.
Saukhikimtrasliutacthphntchktqututheoyucucth.

64
2.HngdnsdngmyhnFSM50S
2.1. LuccbcvnhnhFSM50Sthchinhnsiquang
CcbcvnhnhthchinhnnisiquangsdngmyhnFSM40Schodi
lusauy:
Bc1:Cpngunchomyhn

Bc2:Btngunmyhn

Bc3:Thitlpiukinchoqutrnhhnnung

Bc4:Lmschsiquang

Bc5:Chunb siquangcnhn

Bc6:Tinhnhhnsiquang

Bc7:amihnra

Bc8:Gianhitngnungbovmihn

Bc9:Ttngunmyhn

2.2.ChititccbcvnhnhmyhnFSM50S
2.2.1. Cpngunchomyhn
C hai loi ngun cung cp cho my hn FSM50S: Ngun s dng in AC
AC/DCadapter(ADC11)vngunpin(BTR06S/L).
2.2.2. Btngunmyhn
Bmnt vgichonkhinLEDtrnbnphmsng.
2.2.3 Thitlpiukinchoqutrnhhnnung
Chhn:
ChhintichinthtrnmnhnhREADY.
ChAUTOc khuynnghchoccloisiSM,DS,NZDS vMM.Viccn
chnhhquangscthchintngchophhpvitintrnhhn.
Chgianhit:
Lachnchgianhitthchhpviloingconhitbovmihn.Chgia
nhitchinthtrnmnhnhREADY.
thay i ch hn, bm ti mn hnh READY. thay i ch
nung,bm lnna.Mnhnhschuynlnltvoch[SpliceModeSelect]
v[HeaterModeSelect].

65
Hnh42:Giaodinthitlpchhn
2.2.4.Lmschsiquang
Lmschsiquangbnggchocvimngthmcn.
2.2.5.Chunbsiquangcnhn
Bc1:Lunsiquangquangconhit
Lunmttronghaisiquangvongconhit(Fiberprotectionsleeve).

LunSi

ng bo v si (ng Si

Hnh43:Cchlunsiquangquangconhit
Bc2:Tutvlmschsi
Tutlpongoisiquangkhong30n40mmusibngdngctutsi.Lm
schklngsibnggchayvimng tmcn.

Hnh44:Cchtutsiquang Hnh 45: Lm sch si


Bc3:Ctphnguquang
(1) m kho e dao, n nh np dao xung. Tip theo, gt nm kho sang v tr
unlockmedao.

66
Khadao
Hnh46:Cchmkhadao
(2)tphnsitutvornhchVtrndaoct.iuchnhchiudithchhp.
(3)nnpdaottchonkhilidaotrtnvtrsiquang.
(4)nnpdaonhanhkhilidaoctquasiquang.
(5)Thnpdaott.Lxohivsynpdaomra.

Hnh47:Cchctsiquang
(6)Lyphnctbravvtbvonianton.
(7)Mkpgisiquangvlysira
(8)Saukhidngxongdao,khodaobngcchnnpdaoxungvkochtnv
trlock.
Bc4:asiquangvomyhn
(1) M lp khoang hn (wind protector) v m cc tm kp gi si quang (Sheath
clamp).
(2)tccsiquangcchunbvornhchV,vtruccsiquangphi
nmgiarnhchVvucaincc.

Si

Tmkp

in p
Hnh48:Khoangmyhn
(3)Gisiquangbngccngntayvngcctmkpsigichtsiquang.
mborngsictngkhernhchV.Nusikhngnmngvtrny,
phitlisiquang.
(4)Tiptheo,tsicnlivornhchVbnkianhtrongbc3.
67
(5)ngnpkhoanghn.
2.2.6. Tintrnhhnsiquang
Saukhingnpbovkhoanghn,nhnntSETthchinqutrnhhnsi.
2.2.7. amihnra
(1)Mnpcabungnung
(2)Mnpkhoanghn
(3)Gisibntribngtaytricnhca npkhoanghn v mtm kp gisi
quangbntri.Tiptcgisiquangchonkhisicavohontontrong
bungnung.
(4)Mtmkpgisibnphi.
(5)Gisibnphibngtayphivasiquangrakhimyhn

Gi si bn tri bng tay tri cnh


calpkhoanghn

Hnh49:Cchamihnra
2.2.8. Gianhitngnungbovmihn:
tngconhitvotrungtmbungnung.Trtnhnhng ngconhitvomi
hnsaochomihnnmhontonvogiatrongngconhit.

t ng co nhit vo
giabungnung
Hnh410:Cchtvnung ngconhit

68
Gianhit(Nung)ngconhit:
(1)Chuynsivngconhitbovvotrungtmbungnung.
(2)Trongkhichuynsivngconhitvobungnung,tcdngmtchtlccng
vositrongqutrnhamihn vo vdngsiangcng gtcccntrnnp
bungnungngnpbungnung.
(3) Bm nt HEAT bt u gia nhit (nung). Cc ting bip pht ra v n nung
HEATLEDsngmucamsttkhiqutrnhgianhitchongbovhontt.
(4)Mccnpbungnungvlymihnra.Kocngmtlcnhtrongqutrnh
lymihnra.
(5)Nhnngconhit v kimtraxemcbtkhng khhayhtbitrongngnung
khng.Nucphithchinhnli.Nukhngthvichnsihonthnh.

Hnh411:Thokhingunrakhimyhn
3. HngdnsdngmyoOLP55
3.1. LuthchinokimsdngmyoOLP55:

Bc1:Btngunmyo

Bc2:Chmyoninh

Bc3:Ktniokim

Bc4:Thitlpthamsokim

Bc5:Hinthktquokim

Bc6:Luktquo

Bc7:Ttngun

3.2.ChititccbcvnhnhmyocngsutOLP55
3.2.1 Btngunmyo

69
nbtngunthitb.
OLP55cungcp2chngun
o Btthngxuyn(PERM)
o Tttng(ECON)
3.2.2. Ktniokim
TrnhbyngdngcthsdngOLP55osuyhaonhsau:
Tinhnh:osuyhao(tuynsiquang,dynhyquang)taphithchinphpo
thamchiutrcnhsau:
ThtckimtratiimA:
- LpOLPvOLSviccadapterkimtra.
- LpOLPvOLSviccsidynhyK31xxvktnichngvinhausdng
S31xxAdapter.

Hnh412:Cchothamchiu
- tOLPvOLS bcsng1310nm
- ThitlpchCWchoOLS
- ThitlpchhinthmctuytichoOLP
- Lumcocnhmcthamchiu(ABS>REF)
- ThitlpchhinthmctngichoOLP
- ThoSidynhyK31xxcktnitiOLSvOLPtrongkhihonthnhvic
osuyhao
- KtniOLSvicpK31xxtiimAticcsicpnhhnhv4.13(cable3,
fiber2)
- ChuynOLPtiimB
Saukhiothamchiuxongtatinhnhosuyhao,ktninhsau:

Hnh413:okimsuyhaotuyn
70
ThtckimtratiimB
=>KtniOLPtiimBviphnkimtrasiquangcp(cable3,fible2)nhhnh
v413.Khimyoshinthsuyhaocasikimtrabaogmcsuyhaochn
tiimB.
3.2.3. Thitlpthamsokim
LachnbcsngchomyOLP55:
OLP55 cho php nh ngha ra trn 10 bc sng trong bng (lTable). Ch
nhngbcsngcnhngharatrongbngvcnhduhinththmi
clachno.
chnmtbcsng
- nldichuynlnxungtrongbng.
- Bcsngcthhinphadibntri.
iuchnhbng l
Bng lchophplutr10bcsngmngisdngnhnghara.
Ccbcsngnyngisdngcthnhnghachohinthtrnmnhnhktqu
khitinhnhokimcngsutquanghocnikhnghinthtimnhnhktqu.
Nugimtngsccbcsnglachnhinththccbcsngcthgili
nhanhhn.Vdnuchc2bcsngchinththchcnnntltrnthn
mymtln.
thayibng l
o nEditlTabletrongmenuCONFIGURATION
=>MenuEdit l Tablechinth.
o DichuynthanhlachnvnMenuenter
o nliMenuenterchnhbcsngclachn
o nmitnln/xungthayigitr
o nMenuenter chpnhnbcsngmi.
CasEDITlTABLEchinthli
o thayitrngthihinthlinmenuenter
o ChnSHOWhinthbcsngtrongbng
o ChnHidenbcsngtrongbng.
o nMenuenterchpnhnslachn.
Tngnhnbcsngthu(Auto lmode):
ChlachnbcsngAuto lchophpmyocthtngnhnbitctn
hiuiuchquangcnocngsut.
- ChuynmchAuto lmodeon/off
1.ChnAuto ltrongmenuCONFIGURATION
2.ChnENABLEchuynchbtAuto l
HocchnDISABLE ttAuto l
3.nMenuenterchpnhnthitlp
KhichAutolckchhotvmtngunlasercktnihtrchoAuto l,
Auto l schinthtrongphnhinthtrungtmphadi.

71
- HinthchAuto l
KhichAuto lckchhotvccbcsngcd,ccmccngsuto
chinthngthi.
- iuchnhsng
MyoOLP55 dtngtnsiuchcacctnhiunhsngciu
chcnocngsutticctnscnh:270Hz,1kHz,2kHz.Nngdngtrong
thctxcnhchnhxcsitrntuyncp,ocngsut.
3.2.4. Hinthktquokim
Hinthmccngsuttuyti
=>ndBm/Whinth mccngsuttuytivbtttccchcnngdBm,
Watt.
Hinthmccngsuttngi
Thitlpmcthamchiu.Myotchhinthmccngsuttuyti.
+ nmenuentermmenuchnh
+ nmenuenterlilumcthamchiu
iuchnhmcthamchiu.Mtmcthamchiucthciuchnhbngtay.
+ Chn EditRef.Leveltrongmenuchnh.
+ Mnhnhomra,phnEDITnmgctrnbnphi.
+ nmitnln/xungthayigitr
+ nmenuenterchpnhnthitlp.
Tmttchng4:
Chng4:Hngdnsdngmyo,myhncungcpnhngkinthcc
bn v tnh nng k thut, cch s dng cc loi my o quang OTDR, my hn
quang,myocngsutquang.Nidungtptrungvoccnidungsau:
ivimyoquang:Cnnmvngvicthitlpiukinotckt
quochnhxcnht.Lunvsinhmyo schs,scpin,kimtramyotrc
khisdng,bommyohotngbnhthng.
i vi my hnquang:Nm vng vthchinng nhngbccalu,
thchin victutsi,lausivctsiquangngtheohngdn mihnc
mcsuyhaonhnht.Chvsinhschs myhnsaukhisdng.
ivimyocngsutquang:Sdngmyocngsutquangxcnh
cmccngsutphtquang,mccngsutthuquangphcvvicthngtuyn,
ngcu,tiuchotuyntruyndn.

72