Está en la página 1de 64

MCLC

LINIU....................................................................................................................................1
CHNGI:GIITHIUCCTHITBMNGMETROETHERNET.........................................2
1. Dngthitb RouterCX600....................................................................................................... 2
1.1. Giithiuchung .................................................................................................................. 2
1.2. Cu trcphncng .............................................................................................................. 2
1.3. Cutrclogic ...................................................................................................................... 3
1.4. Cutrcphnmm .............................................................................................................. 4
2. Thitb RouterCX6008............................................................................................................ 5
2.1. Giithiu............................................................................................................................ 5
2.2. Khnngktni.................................................................................................................. 7
2.3. Cutrcvtl ....................................................................................................................11
3. Thitb CX600X8 ...................................................................................................................14
3.1. Giithiuchung .................................................................................................................14
3.2. Khnngunidchv....................................................................................................17
3.3. Cutrcvtl ....................................................................................................................20
4. Thitb RouterCX600X16 ......................................................................................................23
4.1. Giithiu...........................................................................................................................23
4.2. Khnngktni.................................................................................................................25
5. Thitb S5300caHuawei .......................................................................................................30
5.1. Giithiu...........................................................................................................................30
5.2. Ccthnhphnchcnng...................................................................................................32
5.3. Cutrch thng ngun .....................................................................................................34
6. Thitb S5928EFIcaZTE .....................................................................................................35
6.1. Giithiuchung .................................................................................................................35
6.2. Kintrcphncng,phnmm..........................................................................................38
CHNGII:HNGDNLPT...........................................................................................41
1. Trnhtlpt thngtuynktni.........................................................................................41
2. Nidunghngdn..................................................................................................................41
2.1. unicpngun ..............................................................................................................41
2.2. Lptrackvthitb........................................................................................................42
2.3. Lptccloidycp ......................................................................................................43
2.4. Tholpcard......................................................................................................................47
2.5. Kimtrasuyhaocngsut .................................................................................................48
2.6. V sinhphngmyvghichps sch...............................................................................48
CHNGIII: NGCUTHNGTINVBODNGTHITB ...........................................49
1. Hngdn ngcuthngtin ....................................................................................................49
1.1. Hngdntholpcard .....................................................................................................49
1.2. Hngdnsdngcngconsole........................................................................................49
1.3. Quytrnh ngcusc......................................................................................................53
2. Hngdnbotr,bodngthitb .......................................................................................53
2.1. Bodngphncngthitb .............................................................................................53
2.2. Kimtraccktnivtl ..................................................................................................55
PhLc:Quytrnh phihpxlscmngIP ..........................................................................56
LINIU

i ng k thut Chi nhnh tnh/thnh ph iu hnh v thchin cng vic


ngyucuchcnng,nhimvtheomhnhmi(Quytnhs257/QVTQ
TCNL c Tng Gim c Tp on ph duyt ngy 09/02/2012). Cng ty Mng
liViettelphihpviTrungtmotoViettel,PhngKthutTponcp
nht,binsonbsung tiliuchoingkthutChinhnhtnh/thnhphtheocc
mngnghipv:iuhnhvinthng,ding,truyndnvcin.
Ti liu nghip v truyn dn Hng dn khai thc mng truyn dn Phn 4:
MetroEthernet,tiliubaogm4chngsau:
ChngI:GiithiuccthitbMngMetroEthernet.
ChngII:Hngdnlpt.
ChngIII:ngcuthngtinvbodngthitb.
PhLc:QuytrnhphihpxlscmngIP.

Tiliuhthnglittccc u vic vhngdn thchin mt cchchi


tit,logictheolungviccquynhtrongTpon.Hyvngrng,tiliuny
cnghathitthcchoqutrnhtotocaccngch.Tiliucnglngun
thngtintham kho bch chonhngai quantmn kinthcv khaithc mng
truyndn.
Trong qutrnhbinsonchcchn khngtrnhkhinhngthiust,rt mong
nhncnhngkinnggpcaccngchLnhocccpvngnghip
lntibnsauchonthinhn.
Trntrngcmn!

Mikinnggpxingiv:
PhngBinsonTiliuTrungtmotoViettel.
M1AnKhnhHoicHNi
Tel:04.62650.329 0987.767.889.Email:Bienpt@viettel.com.vn.
Hoc0977.565.502.Email:sanhvv@viettel.com.vn.

1
CHNGI:GIITHIUCCTHITBMNGMETROETHERNET

1. DngthitbRouterCX600
1.1. Giithiuchung
DngthitbMetroCX600(sauygildngCX600)dngthitbnhtuyn
a nng datrn nn cng ngh Ethernet s dng cho mng truy nhp, mng li v
truynticcdchvtrnmngMetroEthernet.
CX600cnnglclntrongviccungcpccdchvtruynhp,chuynmchlp
2 v truyn ti gi Ethernet qua mng chuyn mch nhn a giao thc (EoMPLS).
CX600cnghtrcungcpccdchvIPkhcnhtruynhpbngrng,adchv
(tripleplay),IPleasedlinevVPN.Ngoira,CX600cth bttayviccdngthitb
khcnhCX200/300,NE80E,NE40EvMA5200GcaHuaweithitlp1mng
MetroEthernetphncpckh nngcungcp adch vm rngchokhchhng.
CX600c5loi:CX600X16,CX600X8,CX600X3,CX60016vCX6008.

Hnh1.1Ccthitb thucdngCX600caHuawei
1.2. Cutrcphncng
Baogmcchthng:
2
Hthngphnphingun

Hthngchcnng

Hthngtnnhit

Hthngqunlmng
Ttc cch thngngoitr h thngqunlmng(NMS)cttrongmtcabin
tchhp.H thngngunbaogmccmodulehotngtheocch d phng1+1.
H thng chc nng bao gm backplane h thng (bo mch chnh lin kt cc
card),thnhphnxlchnhMPUs(MainProcessingUnits),thnhphnxlcard
LPUs(LineProcessingUnits)vthnhphn chuynmch vcutrcSFUs(Switch
andFabricUnits).HthngnycktnitihthngNMSthngquacngNMS.
Hthngchcnngxldliucngnhgimstvqunltonbhthng,bao
gmhthngphnbngunvhthngtnnhit.

Hnh1.2Mt hthngchcnng
1.3. Cutrclogic
CutrclogichthngCX600baogmccthnhphnsau:

Thnhphnxldliudataplane.

3
Thnhphniukhinvqunlcontrolandmanagementplane.

Thnhphngimstmonitoringplane.

Hnh1.3Cutrclogic

Thnh phn xl dliu chu trch nhim xl tc cao v chuyn mch d


liu.nggivmgi,chuynmchgiIPv4/IPv6/MPLS,thchinQoScngnh
iuchnhtcchuynmchvthuthpcctrngthi.
Thnh phn iu khin v qun l m nhim ton b chc nng iu khin v
qunl,lthnhphntrungtmcahthng.Thnhphniukhinvqunlxl
cc giao thc, bo hiu v duy tr, qun l, iu khin, xut bo co trng thi h
thng.
Thnhphngimstgimstmitrngxungquanhmbotnhbomtv
hot ngn nh ca h thng. H thng pht hin cc mc in p, kim sot h
thngbthayttngun,gimstnhitvccmodulequt.Khimtthnhphnb
li,thnhphngimststchringthnhphnlimboccthnhphncn
livnhotngbnhthng.
1.4. Cutrcphnmm
PhnmmCX600gmhthngxlnhtuyn(RPS),hthnggimstngun,
h thng gim st qut, n v h tr chuyn mch, n v chuyn mch tc cao
(EFU).
4
Hnh1.4Cutrcphnmm

HthngRPSlmtmoduleiukhinvqunlchytrnMPUbaogmphn
mmIPOS,phnmmVRPvphnmmthchhp.RPSchytrnmtMPUactive
vmtMPUbackupkhc.RPShtrIPv4,IPv6,MPLS,LDPvccgiaothcnh
tuyn,tnhtontuynng,thitlpLDPvcymulticast,arabngnhtuyn
unicast,multicastvMPLS.CuicngRPSgiccthngtinnynLPU.
FSUthchinccchcnnglplinktvmtvichcnngcagiaothcIP
trninterface.
EFU thc hin chuyn mch da trn phn cng cho IPv4/IPv6, multicast v
MPLS,EFUcchcnngthngktrngthi.

2. ThitbRouterCX6008
2.1. Giithiu
CX6008lthitbcdunglng trungbnhthucdngCX600.
CX6008cmththnggimstmnh.Khixlchnh(MPU)cthqunl
theodibodngbngmch,qutvphnphingun

5
Hnh 2.1CX6008

ThngskthutcaCX6008nhsau:
Thngs Mt
Dunglng Dunglngchuynmch:640Gb/s
Dunglngport: 320Gb/s
TclnnhtporttrnLPUl10Gb/s
Khecm 8slotschoLPUs
02slotschoMPUs
02slotschoSFUs
Loigiao
din

Lp2 IEEE802.1q,IEEE802.1p,IEEE802.3ad,IEEE802.1ab,
STP/RSTP/MSTP,RRPP,DHCP+,VLANSwitchandUserbinding
Giaothc Staticroute,RIP/RIPng,OSPF/OSPDv3,ISIS/ISISv6,
nhtuyn BGPv4/BGPv4+,IPv6overEthernet,IPv6CP,IPv6ACL/Telnet,IPv6
IPv4/IPv6 MPLSVPN.
L2/L3VPN LDPoverTE,VPLS/HVPLS,PolicyroutingforVPN,
L2VPN/VLLwithMartiniandKompella
VLL/VPLSaccessL3VPNInstance
QinQ,MPLS/BGPL3PVN,InterASVPNwithoptionA/B/C

6
ATME1/IMA,TDMPWE3
Multicast IGMPv1/v2/v3,IGMPSnooping,MulticastVPN,IPv6Multicast,
StaticMulticastRouting,PIMDM/SM/SSM,MSDP,MBGP,
MulticastandTE,MulticastCAC
QoS WRES,DSTEwith8CT,HQoSwith5levels,VLL/PWE3QoS,
MPLSHQoS,AccessNetworkQoSControl,UserlocationReport.
Ccgiao ISISNSR,BGP/ISIS/OSPFGR/LDPGR/RSVPGR/NSF,
thctin VLL/VPLS/L3VPNGR/NSF,IP/LDPFRR,TEFRR,IPAutoFRR,
cyca BGP/IGP/MulticastFastConvergence,NSRforBGP/ISIS,
Mng BFDforStaticrouting,ISIS,RSVP,LDP,TE,LSP,PW,OSPF,BGP,
VRRP,PIM,RRPP
MPLSOAMN:1Protect(Trunkportsupport),EthernetOAM,
PWE3EndtoEndProtection,PWredundancy,MulticastNSF,ISSU,E
trunk,EAPS,ESTP.
Kchthc 442mmx669mmx 886mm(DixRngxCao)
Trnglng 147kg(tia)
Cngsut 2200W
tiuth

2.2. Khnngktni
2.2.1. Khnnguningun
CX6008htrcngunACvngunDC.
CckhinguncaCX6008gm:khichuyniDCDCvkhiACDC.
ChbchuyniDCDCvcckhingunACDCkhngthcsdng
cngnhautrncng mtthitb.
KhinguncaCX6008hchhotswapvdphng1+1

Hnh 2.2.1A BngunDCcaCX6008

ThngskthutngunDCnhsau:

7
Hnh 2.2.1BBngunACcaCX6008

ThngskthutngunACnhsau:

2.2.2. Khnngunidchv
CX6008ccutrc khecmnhsau:8 slotschoLPUs,02slotscho SRUs,02
slotschoSFUs.

8
Hnh 2.2.2 Phnbcardtrnthitb CX6008

CX6008htrccloicardsau:
Chngloi Mt Khiutrncard
MPU MPU SRU
SFU SFU SFU
BomchchnhLPUF10 FlexibleCardLine LPUF10
ProcessingUnit(LPU10,4
khecm)
FPICLPUF10 1PortOC192c/STM64c FPIC1xOC192POS
POSXFPFPIC
1PortOC48c/STM16c FPIC1xOC48POS
POSSFPFPIC
2PortOC48c/STM16c FPIC2xOC48POS
POSSFPFPIC
4PortOC48c/STM16c FPIC4xOC48POS
POSSFPFPIC
4portOC12c/STM4c FPIC4xOC12POS
POSSFPFPIC
8portOC12c/STM4c FPIC8xOC12POS
POSSFPFPIC
4portOC3c/STM1c FPIC4xOC3POS
POSSFPFPIC
8portOC3c/STM1c FPIC8xOC3POS
POSSFPFPIC
2portOC12c/STM4c FPIC2xOC12ATM
ATMSFPFPIC
4portOC3c/STM1c FPIC4xOC3ATM
ATMSFPFPIC
8port100/1000BaseSFP FPIC8xGE
FPIC
8port1000BaseXSFP P108xFE/GESFPA

9
FPIC
A
2portOC3c/STM1c 2xcPOS/STM1SFP
CPOSSFPFPIC
24portCE1/CT1DB100 24xcE1/cT1DB100
FPIC
4portE3/CT3FPIC 4xE3/cT3SMB

BomchchnhLPUF21 FlexibleCardLine LPUF21


ProcessingUnit(LPU21,2
khecm)
SubcardPLUF21 1port10GBase 1x10GBaseLAN/WAN
LAN/WANXFPFPIC
1port10GBase 1x10GBaseLAN/WANA
LAN/WANXFPA FPIC
1port10GBase P201x10GBase
LAN/WANXFPBFPIC LAN/WANXFPB
1port10GBase P201x10GBase
LAN/WANXFPEFPIC LAN/WANXFPE
12port 12x100/1000BaseSFP
100BaseFX/1000BaseXSF
PFPIC
12port100/1000BaseSFPA 12x100/1000BaseSFPA
FPIC

12port100/1000BaseSFP P2012xGESFPB
FPICB
10port1000BaseXSFP P2010xGESFPE
FPICE
12port 12x10/100/1000BaseTX
10BaseT/100Base RJ45
TX/1000B
aseTFPIC
1portOC192c/STM64c 1portOC192c/STM64c
POSXFPFPIC POSXFP
4port10GBase 4x10GBaseLAN/WAN
LAN/WANXFPFPIC
40port 40x10/100/1000BaseTX
10BaseT/100Base RJ45

10
TX/1000B
aseTFPIC
40port 40x100/1000BaseSFP
100BaseFX/1000BaseXSF
PFPIC
2port10GBase P202x10GBase
LAN/WANXFP+20port LAN/WANXFP
100/1000BaseXSFPFPIC 20xFE/GESF
P
BomchchnhLPUF40 FlexibleCardLine LPUF40
ProcessingUnit(LPUF40,2
khecm)
SubcardPLUF40 20port100/1000BaseXSFP P4020xFE/GESFP
FPIC
20port100/1000BaseXSFP P4020xFE/GESFPA
FPICA
2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPIC LAN/WANXFP
2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPICA LAN/WANXFPA
20port100/1000BaseXSFP P4020xFE/GESFPB
FPICB
2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPICB LAN/WANXFPB
2.3. Cutrcvtl
2.3.1. Hthngtnnhit
HthngtnnhitCX6008baogmccthnhphnsau:
Fanmodules
Airintakeframe
Fansbuiltinthepowersupplymodule
Airfilters

11
Hnh2.3.1A Lungkhchytrongthitb CX6008

Modulequt:
KhiqutcaCX6008ctsaumttmnha,ncsdng
lmmtbngmchthitb.
Khi qut bao gm 9 qut v phn iu khin qut FCB (Fan control
Board)
Khi mt qut b li h thng vn lm vic bnh thng trong mt thi
gianngnnhitmitrngxungquanhl40C.

Hnh2.3.1BModulequtcaCX6008

ChcnngcaFCB:
o FCBiukhintcqut,gimthiutingnhthngtrongkhi
lmmt.
o Kimsotcc modulequt vthngboli module khiphthin
li.
o GiaotipviccMonitorbuschnhcaMPUch.
o Phthintcquaycanhngqutny.

12
2.3.2. GiithiumtscardiukhincaCX6008

Card SFU(Switch and FabricUnit)


TrnCX6008c2SFUclpv2SFUctchhptrnSRU,cmtrnkhe
11v12caCX6008

Hnh 2.3.1A ModuleSFUclpcaCX6008

Htrtraoidliunhanhchngchohthng,lmvicchcnbngti.
Htrchuynmchlulng tclineti640Gb/s(160GB/sx4).
SFUc knhiu khinphthininpvnhitcungcpbo vchng
quinpvqunng.
CcSFUshotngchbackup3+1.KhimtSFUblihocthayth,cnli
baSFUtngthchincnbngtimkhnglmginondchv.

Card SRU(SwitchandRouteUnit)
LcardiukhinchnhcaCX600,SRUiukhin,qunlhthngvtraoi
dliu.
CX600cungcphaicardSRUs,chlmviccaSRUl1:1backup.
SRU bao gm b iu khin chnh, khi chuyn mch, khi ng h, ng b
chuynmchvkhibodngbotrhthng.
C hai loi card CF trn SRU: mt l nm trn PCB, v ci khc nm trn bng
iukhin.

Hnh 2.3.1B ModuleSRUcaCX6008

13
ChcnngSRU:
Tnh ton cc route: Tt c cc gi giao thc gi ti SRT. Ti y n
cbroadcastshayfiltergitin
Truynthnggiaccbngmch:CcmoduleLANswitchtchhpvi
SRUnythchingiaotipgiaccbngmch.Nqunlbodng
LPUs,SFUvtraoithngtingiaccbngmch.
Qunlthitbvbodng:SRUqunlvduytrhthngquacc
giaodinqunlnhgiaodincngconsole.
Cuhnhdliu:CcSRUlutrdliucuhnhvthngtinccfile
khing,phn mmnngcp,logfile.Hai thCFtrn SRUcs
dnglutrdliuhthngnhthitblutrln.Dunglngca
thCFl512M.
TrnCX6008,ccswitchingplanecaSRUclp.SRUuctch
hp vi hai SFUs. Vic tch hp SFUs, cng vi thm hai SFUs, hot
ng3+1backup.BnSFUscungcpbnswitchingplanesvthchin
chuynicnbngti.
KhichuynmchngbcungcpngbSFUsngtincyduy
trngbgiaccSFUvLPUs.
SRUlmvicch1:1,backupnng,docithintincycah
thng.
HaiSRUlm victrongch1:1.KhiSRUmasterli, SRUslavet
ng ngvaitrnhmaster.

3. ThitbCX600X8
3.1. Giithiuchung
CX600X8 c mt khung tch hp, vi thnh phn chnh u h tr thay th khi
thitbangtrongtrngthihotng.CX600htrdphngvthaythnngcho
ttcccthnhphnchnhbao gmc SRUs,SFUs,modulngun,cc modulqut,
ccloibusdliugimstvqunl.
CX600X8 h tr tt c cc LPUs (Line Processing Units) trn CX600 trc
nhng khichuynmchvxlrouteSRUsvSFUslmi.

14
Hnh 3.1A CX600X8

CX600X8ctmkheLPU,mikhehtrcmLPU40Gb/supstreamv40Gb/s
downstream.Khnngcatonbhthngl1,44Tbit/s.

Hnh 3.1BPhnbcardtrn CX600X8

Slot1n8cthcmcardLPU.
Slot11sdngcm1cardSFU,2SFUkhctchhptrnSRUs,lmvic2+1
cn bng ti. Ton b h thng cung cp mt kh nng chuyn mch tc 1,44
Tb/s.KhimtSFUblihocbthayth,haiSFUskhctngnhnnhimvca
mnhmbodchvkhngbginon.

Hnh 3.1CCardSFU

15
Slot 9 v 10 c th cm card SRU vi ch hot ng 1:1 backup. Hai SRU
lm victrongch1:1.Khi SRU masterli,SRUslavetngng vaitrnh
master.

Hnh 3.1DCardSRU

ThngskthutcaCX600X8nhsau:

Thngs Mt
Dunglng Dunglngchuynmch:1.44Tb/s
Dunglngport:640Gb/s(Bidirectional)

Khecm 8slotschoLPUs
02slotschoSRUs
01slotchoSFU

Loigiao
din

Lp2 IEEE802.1q,IEEE802.1p,IEEE802.3ad,IEEE802.1ab,
STP/RSTP/MSTP,RRPP,DHCP+,VLANSwitchandUserbinding

Giaothc Static route, RIP/RIPng, OSPF/OSPDv3, ISIS/ISISv6,


nhtuyn BGPv4/BGPv4+,IPv6overEthernet,IPv6CP,IPv6ACL/Telnet,IPv6
IPv4/IPv6 MPLSVPN.

L2/L3VPn LDPoverTE,VPLS/HVPLS,PolicyroutingforVPN,
L2VPN/VLLwithMartiniandKompella
VLL/VPLSaccessL3VPNInstance
QinQ,MPLS/BGPL3PVN,InterASVPNwithoptionA/B/C

16
Thngs Mt

ATME1/IMA,TDMPWE3

Multicast IGMPv1/v2/v3,IGMPSnooping,MulticastVPN,IPv6Multicast,
StaticMulticastRouting,PIMDM/SM/SSM,MSDP,MBGP,
MulticastandTE,MulticastCAC

QoS WRES, DSTE with 8CT, HQoS with 5 levels, VLL/PWE3 QoS,
MPLSHQoS,AccessNetworkQoSControl,UserlocationReport.

Ccgiao ISISNSR,BGP/ISIS/OSPFGR/LDPGR/RSVPGR/NSF,
thctin VLL/VPLS/L3VPNGR/NSF,IP/LDPFRR,TEFRR,IPAutoFRR,
cyca
Mng BGP/IGP/MulticastFastConvergence,NSRforBGP/ISIS,
BFD for Static routing, ISIS, RSVP, LDP, TE, LSP, PW, OSPF,
BGP,VRRP,PIM,RRPP
MPLSOAMN:1Protect(Trunkportsupport),EthernetOAM,
PWE3EndtoEndProtection,PWredundancy,MulticastNSF,ISSU,
Etrunk,EAPS,ESTP.

Kchthc 442mmx 650mmx 620mm(DixRngxCao)

Trnglng 118kg(tia)

Cngsut 2800W
tiuth

3.2. Khnngunidchv
CX600X8htrccloicardsau:

Chngloi Mt Khiutrncard

MPU MPU SRU

SFU SFU SFU

BomchchnhLPUF10 FlexibleCardLine LPUF10


ProcessingUnit(LPU10,
4khecm)

FPICLPUF10 1PortOC192c/STM64c FPIC1xOC192POS


POSXFPFPIC

1PortOC48c/STM16c FPIC1xOC48POS
17
Chngloi Mt Khiutrncard

POSSFPFPIC

2PortOC48c/STM16c FPIC2xOC48POS
POSSFPFPIC

4PortOC48c/STM16c FPIC4xOC48POS
POSSFPFPIC

4portOC12c/STM4c FPIC4xOC12POS
POSSFPFPIC

8portOC12c/STM4c FPIC8xOC12POS
POSSFPFPIC

4portOC3c/STM1c FPIC4xOC3POS
POSSFPFPIC

8portOC3c/STM1c FPIC8xOC3POS
POSSFPFPIC

2portOC12c/STM4c FPIC2xOC12ATM
ATMSFPFPIC

4portOC3c/STM1c FPIC4xOC3ATM
ATMSFPFPIC

8port100/1000BaseSFP FPIC8xGE
FPIC

8port1000BaseXSFP P108xFE/GESFPA
FPICA

2portOC3c/STM1c 2xcPOS/STM1SFP
CPOSSFPFPIC

24portCE1/CT1DB100 24xcE1/cT1DB100
FPIC

4portE3/CT3FPIC 4xE3/cT3SMB

BomchchnhLPUF21 FlexibleCardLine LPUF21


ProcessingUnit(LPU21,
18
Chngloi Mt Khiutrncard
2khecm)

SubcardPLUF21 1port10GBase 1x10GBaseLAN/WAN


LAN/WANXFPFPIC

1port10GBase 1x10GBaseLAN/WAN
LAN/WANXFPAFPIC A

1port10GBase P201x10GBase
LAN/WANXFPBFPIC LAN/WANXFPB

1port10GBase P201x10GBase
LAN/WANXFPEFPIC LAN/WANXFPE

12port 12x100/1000BaseSFP
100BaseFX/1000BaseX
SFPFPIC

12port100/1000Base 12x100/1000BaseSFPA
SFPA FPIC

12port100/1000Base P2012xGESFPB
SFPFPICB

10port1000BaseXSFP P2010xGESFPE
FPICE

12port 12x10/100/1000Base
10BaseT/100Base TXRJ45
TX/1000BaseTFPIC

1portOC192c/STM64c 1portOC192c/STM
POSXFPFPIC 64c
POSXFP

4port10GBase 4x10GBaseLAN/WAN
LAN/WANXFPFPIC

40port 40x10/100/1000Base
10BaseT/100Base TXRJ45
TX/1000BaseTFPIC

19
Chngloi Mt Khiutrncard

40port 40x100/1000BaseSFP
100BaseFX/1000Base
XSF PFPIC

2port10GBase P202x10GBase

LAN/WANXFP+20port LAN/WANXFP
100/1000BaseXSFP 20xFE/GESF
FPIC P

BomchchnhLPUF40 FlexibleCardLine LPUF40


ProcessingUnit(LPUF
40,2khecm)

SubcardPLUF40 20port100/1000BaseX P4020xFE/GESFP


SFPFPIC

20port100/1000BaseX P4020xFE/GESFPA
SFPFPICA

2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPIC LAN/WANXFP

2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPICA LAN/WANXFPA

20port100/1000BaseX P4020xFE/GESFPB
SFPFPICB

2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPICB LAN/WANXFPB

3.3. Cutrcvtl
3.3.1. uningun
CX6008htrcngunACvngunDC.
CX600X8cmththngcungcpinDCgm4PEM70Almvicch
2+2backup.
NgunACavosquabchuynianmodulengunDC.

20
3NgunAC 4NgunDC
Hnh 3.2A Phnbnguntrn CX600X8

Hnh 3.2BPhnbnguntrn CX600X8

21
ThngsngunDCnhsau:

ThngsngunACnhsau:

3.3.2. Hthngthotkh

Hnh 3.3.2 H thngthotkhtrn CX600X8

Hthngrtkhngkhtphatrcvthikhtphasau.
Ccquthtkhtikhuvctrnkhungphatrcvirakhungphasau.
22
Tonbhthngtanhitnhanhcthhinnhhnhvkhngkhdichuyn
trongthitbnhhnhtrn.
3.3.3. Hthngqut
Haimodulesqutchaqutctcnhnhau.Numt qut khnghotng
thhthngvncthhotngbnhthngtrongthigianngnmitrngxung
quanhnhittm40C.

Hnh 3.3.3 ModulequtcaCX600X8

4. ThitbRouterCX600X16
4.1. Giithiu
CX600X16lthitbcdunglnglnnhtthucdngCX600.
ThngskthutcaCX600X16nhsau:

Thngs Mt
Dunglng Dunglngchuynmch:2.56Tbps
Dunglngport:1.28Tbps
Dunglngchuyntip:1600Mpps.
Khecm 16slotschoLPUs
02slotschoMPUs
04slotschoSFUs
Loigiao
din

Lp2 IEEE802.1q,IEEE802.1p,IEEE802.3ad,IEEE802.1ab,
STP/RSTP/MSTP,RRPP,DHCP+,VLANSwitchandUser
binding
23
Thngs Mt
Giaothc Static route, RIP/RIPng, OSPF/OSPDv3, ISIS/ISISv6,
nhtuyn BGPv4/BGPv4+, IPv6 over Ethernet, IPv6CP,
IPv4/IPv6 IPv6ACL/Telnet,IPv6MPLSVPN.
L2/L3VPn LDPoverTE,VPLS/HVPLS,PolicyroutingforVPN,
L2VPN/VLLwithMartiniandKompella
VLL/VPLSaccessL3VPNInstance
QinQ, MPLS/BGP L3 PVN, InterAS VPN with option
A/B/C
ATME1/IMA,TDMPWE3
Multicast IGMP v1/v2/v3, IGMP Snooping, Multicast VPN, IPv6
Multicast,
Static Multicast Routing, PIMDM/SM/SSM, MSDP,
MBGP,
MulticastandTE,MulticastCAC
QoS WRES,DSTEwith8CT,HQoSwith5levels,VLL/PWE3
QoS, MPLS HQoS, Access Network QoS Control, User
locationReport.
Ccgiao ISISNSR,BGP/ISIS/OSPFGR/LDPGR/RSVPGR/NSF,
thctin VLL/VPLS/L3VPN GR/NSF, IP/LDP FRR, TE FRR, IP
cyca AutoFRR,
Mng BGP/IGP/MulticastFastConvergence,NSRforBGP/ISIS,
BFD for Static routing, ISIS, RSVP, LDP, TE, LSP, PW,
OSPF,BGP,VRRP,PIM,RRPP
MPLS OAM N:1 Protect (Trunk port support), Ethernet
OAM,
PWE3 End to End Protection, PW redundancy, Multicast
NSF,ISSU,Etrunk,EAPS,ESTP.
Kchthc 442mmx650mmx1420mm(DixRngxCao)
Trng 238kg(tia)
lng
Cngsut 5360W
tiuth

24
Hnh4.1A Mttrcthitb CX600X16

Hnh4.1BMtsauthitb CX600X16
4.2. Khnngktni
4.2.1. Khnnguningun
CX600X16htrcngunACvngunDC.
i vi ngun DC, cc module ngun (Power Entry Modules) PEMs c cm
ng thivochassis,hotng chphnti4+4.
TrongtrnghpngunAC,haingunACcgnvimodulechnhlucah
thngngun,uracavomodulengunmtchiuDCPEMs.
25
3NgunDC 4NgunAC
Hnh4.2.1A V trungun mtsauthitb CX600X16

Hthng04ngunDCcphnbchoccthnhphnthucchassisnhsau:

Hnh4.2.1B Phnbngunchocardtrnchassis

4.2.2. Khnngunidchv
CX600X16ccutrckhecmnhsau:16slotschoLPUs,02slotschoMPUs,
04slotschoSFUs.

26
Hnh4.2.2 PhnbslottrnCX600X16

CX600X16htrccloicardsau:

Chngloi Mt Khiutrncard

MPU MPU MPU

SFU SFU SFU

BomchchnhLPUF10 FlexibleCardLine LPUF10


ProcessingUnit(LPU10,4
khecm)

SubcardFPICLPUF10 1PortOC192c/STM64c FPIC1xOC192POS


POSXFPFPIC

1PortOC48c/STM16c FPIC1xOC48POS
POSSFPFPIC

2PortOC48c/STM16c FPIC2xOC48POS
POSSFPFPIC

4PortOC48c/STM16c FPIC4xOC48POS
POSSFPFPIC

4portOC12c/STM4c FPIC4xOC12POS
POSSFPFPIC

27
Chngloi Mt Khiutrncard

8portOC12c/STM4c FPIC8xOC12POS
POSSFPFPIC

4portOC3c/STM1c FPIC4xOC3POS
POSSFPFPIC

8portOC3c/STM1c FPIC8xOC3POS
POSSFPFPIC

2portOC12c/STM4c FPIC2xOC12ATM
ATMSFPFPIC

4portOC3c/STM1c FPIC4xOC3ATM
ATMSFPFPIC

8port100/1000BaseSFP FPIC8xGE
FPIC

8port1000BaseXSFP P108xFE/GESFPA
FPIC
A

2portOC3c/STM1c 2xcPOS/STM1SFP
CPOSSFPFPIC

24portCE1/CT1DB100 24xcE1/cT1DB100
FPIC

4portE3/CT3FPIC 4xE3/cT3SMB

BomchchnhLPUF21 FlexibleCardLine LPUF21


ProcessingUnit(LPU21,2
khecm)

SubcardPLUF21 1port10GBase 1x10GBaseLAN/WAN


LAN/WANXFPFPIC

1port10GBase 1x10GBase
LAN/WANXFPAFPIC LAN/WANA

28
Chngloi Mt Khiutrncard

1port10GBase P201x10GBase
LAN/WANXFPBFPIC LAN/WANXFPB

1port10GBase P201x10GBase
LAN/WANXFPEFPIC LAN/WANXFPE

12port 12x100/1000BaseSFP
100BaseFX/1000BaseXSF
PFPIC

12port100/1000BaseSFPA 12x100/1000BaseSFP
FPIC A

12port100/1000BaseSFP P2012xGESFPB
FPICB

10port1000BaseXSFP P2010xGESFPE
FPICE

12port 12x10/100/1000Base
10BaseT/100Base TXRJ45
TX/1000BaseTFPIC

1portOC192c/STM64c 1portOC192c/STM
POSXFPFPIC 64cPOSXFP

4port10GBase 4x10GBaseLAN/WAN
LAN/WANXFPFPIC

40port 40x10/100/1000Base
10BaseT/100Base TXRJ45
TX/1000BaseTFPIC

40port 40x100/1000BaseSFP
100BaseFX/1000BaseXSF
PFPIC

2port10GBase P202x10GBase
LAN/WANXFP+20port LAN/WANXFP
100/1000BaseXSFPFPIC 20xFE/GESFP

29
Chngloi Mt Khiutrncard

BomchchnhLPUF40 FlexibleCardLine LPUF40


ProcessingUnit(LPUF40,2
khecm)

SubcardPLUF40 20port100/1000BaseXSFP P4020xFE/GESFP

FPIC

20port100/1000BaseXSFP P4020xFE/GESFPA
FPICA

2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPIC LAN/WANXFP

2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPICA LAN/WANXFPA

20port100/1000BaseXSFP P4020xFE/GESFPB
FPICB

2port10GBase P402x10GBase
LAN/WANXFPFPICB LAN/WANXFPB

5. ThitbS5300caHuawei
5.1. Giithiu
SwitchQuidwayS5300lthitbmnhimchcnng truynhpvtruyntitrn
mngMAN.S5300cth ngvaitrlthitb truynhphocthitb tptrung.
S5300lmtdngsnphm,trongcnhiuchngloithitbkhcnhaunh:

Dng Slngcng
sn Model Hnhmt
phm tia

S5300 S5328C 24port


EI 10/100/1000BASE
Tv04porttrn
cardmrng.
S5328C 24portquang
EI24S 10/100/1000Base
Xtrong04port
cuicnglcombo
GEv04porttrn
cardmrng.

30
Dng
Slngcng
sn Model Hnhmt
phm tia

S5352C 48port
EI 10/100/1000BASE
Tv04porttrn
cardmrng.
S5328C 24port
PWREI 10/100/1000BASE
Tv04porttrn
cardmrng.
S5352C 48port
PWREI 10/100/1000BASE
Tv04porttrn
cardmrng.
S5328C 24portin
SI 10/100/1000BaseT
trong04port
cuicnglcombo
GEv04porttrn
cardmrng.
S5328C 24portin
PWRSI 10/100/1000BaseT
trong04port
cuicnglcombo
GEv04porttrn
cardmrng.
S5352C 48port
SI 10/100/1000BASE
Tv04porttrn
cardmrng.
S5352C 48port
PWRSI 10/100/1000BASE
Tv04porttrn
cardmrng.
Chthch 1 24portquang100/1000BASEX
2 04portcombo
3 24portin10/100/1000BaseT
4 48portin10/100/1000BaseT
5 01portconsole
6 01portqunl
7 slotcardmrng
8 01cngusb
PWRHtrPoE(PoweroverEthernet)
SI(Standard)Htrcccimcbn
EI(Enhanced)Htrcccimnngcao.

31
Ngoira,S5300cncdngsnphmS5300TPmtiliukhngnuchititti
ydokhngcsdngtrnmnghinti.
Trong s cc sn phm m t trn, hin mng ME ca Viettel sdng duy nht
mtsnphmlS5328EI24S.
ThngskthutcaS5328EI24Snhsau:

Thngs Mt
Dunglng Dunglngchuynmch:128Gbps
Dunglngchuyntipgitin:65.47Mpps.
Loigiao 24portquang10/100/1000BaseXtrong04portcuicnglcomboGE
din v04porttrncardmrng.
Ethernet Htrccchhaftduplex,fullduplex,autonegotaion.
VLAN,ARP,Smartlink,LLDP,NAC,VCT,MSTP/RSTP
Giaothc Staticroute,RIP/RIPng,OSPF/OSPDv3,ISIS/ISISv6,BGPv4/BGPv4+,
nhtuyn IPv6overEthernet,IPv6CP,IPv6ACL/Telnet
IPv4/IPv6
Multicast IGMPv1/v2/v3,IGMPSnooping,MulticastVPN,IPv6Multicast,
StaticMulticastRouting,PIMDM/SM/SSM,MSDP,MBGP,
MulticastandTE,MulticastCAC
QoS WRES,DSTEwith8CT,HQoSwith5levels,VLL/PWE3QoS,MPLSH
QoS,AccessNetworkQoSControl,UserlocationReport.
Giaothc BFD for Static routing, ISIS, RSVP, LDP, TE, LSP, PW, OSPF, BGP,
tincy VRRP,PIM,RRPP
Kchthc 442mmx420mmx43.6mm(DixRngxCao)
Trng 8.5kg(tia)
lng
Nguntiu 90VACto264VAC
th 36VDCto72VDC

5.2. Ccthnhphnchcnng
5.2.1. Cutrclogicphncng

32
Hnh5.2.1 CutrclogicccmodulephncngcaSswitch
Cc module phn cng ca Sswitch bao gm n v iu khin (SCUSwitch
ControlUnit),thnhphnngun,qutvcarddchv.
SCU: SCUchu trchnhimtraoi gitin vqunlthit bbao gm module
qun l, module chuyn mch v module giao tip. SCU cung cp cc giao din
Ethernet.
Modulengun:ThitbhtrcngunACvngunDC
Hthngqut:Cungcphthngtnnhitchohthng.
5.2.2. SCU
SSwitch c mt SCU c nh. SCU bao gm module qun l, module chuyn
mchvmodulegiaodin.
Moduleiukhin:thchinccchcnngsau

Xlccgitingiaothc,vdSTP,RRPP,v.v

Qun l v gim st h thng, cung cp thng tin trng thi hot ng


cathitb.
Modulechuynmch:

Thc hin chc nng trao i gi tin, nhn bn gi tin multicast, thc
hinQoS,viukhinmodulegiaodincaSCU

Moduel chuyn mch s dng mt mch ASIC tc cao chuyn


mchgitin.
Modulengun:

SSwitchhtrch ngunbackup1:1,ngunAChocDC.
Modulegiaodin:
33
ModulegiaodincnhiucngEthernet.
5.3. Cutrchthngngun
5.3.1. NgunDC

1Taynm 2nbo 3Cngtc 4V trungun


Hnh5.3.1 ModulengunDC
ThngsngunDCnhsau:

5.3.2. NgunAC

1Taynm 2nbo 3Cngtc 4V trungun


Hnh5.3.2 ModulengunDC

ThngsngunACnhsau:

34
6. ThitbS5928EFIcaZTE
6.1. Giithiuchung
ZXR10 5900E l dng sn phm Switch Layer 3 vi giao din GigabitEthernet
csdngcholptruynhp,pngyccdch v,ngdngtrnnn IP.
Dng sn phm 5900E h tr a dch v nh data, voice, video v di ng vi kin
trcphncngvphnmmctnhtincycao,hiunngvnnglcln,quntr
ngin.
5900Esdngchiplivikhnngtbov,hthngngundphng1+1m
botnhtincycao,chiphutvquntrthp.
Dng sn phm ZXR10 5900E bao gm 4 loi: ZXR 5916E, ZXR10 5928E,
ZXR105928EFIvZXR105952E.
ZXR105916Ecungcp10giaodininGigabitEthernet,1khecmmrng,1
cnggiaodinqunl100Mbps,1cngconsolev2cngcnhbo.ZXR105928E
c24giaodininGigabitEthernet,1khecm mrng,1cnggiaodinqunl
100Mbps,1cngconsolev2cngcnhbo.Zxr105952Ethitktheodngmodule,
cung cp 4 linecard con, 4 khe cm linecard, 1 khe cm m rng, 1 cng giao din
qunl100Mbps,1cngconsole,2cngcnhbo.MiLinecardhtr8cngquang
GigabitEthernetvikhnngcmnng(cm,rtlinecardmkhngcnttngun).
Cardchokhecmmrngc4loi:4cngquangGigabitEthernet,4cngin
GigabitEthernet,4cngquang10GigabitEthernet,2cngquang10GigabitEthernet
+2cng10GigabitEthernetStack.
Cctnhnngchnhcadng5900E:
Hiunngvttri.
TnghiunngchoccdchvVideovmbochtlngVideo
35
Phcvadchv.
Tnhtincycao,khnngkhiphcsaukhibsc.
Vnhnhddng,gimthiuchiphvnhnh,botr
Tnhnngkthutchungca5900Enhsau:
Giaodinvtl
o Htrportrate,duplex(thitlptctrncng)
o HtrPortmiroring(btvphntchgitin)
o Htrngnchnbroadcast
VLAN
o HtrportbaseVLAN
o HtrIEEE802.1Q,4000VLANs
o HtrPVLAN
o HtrSVLAN
o HtrSuperVLAN
L2Protocol
o HtrSTP,RSTP,vMSTP
o HtrstaticTrunkvLACP
o HtrIGMPSnooping
RoutingProtocol
o Htrnhtuyntnh,RIPv1/v2,OSPF,ISIS,BGPvccgiaothc
nhtuynunicastkhc
o HtrIGMPv1/v2,PIMSM,MSDPvccgiaothcmulticastkhc.
ACL
o HtrbasicACL,extendedACL,Layer2ACLvHybridACL.
o HtrACLtheothigian.
QoS
o Htr802.1p
o HtrSPvWRR
o Htrtheodilulng
36
o Htrchuynhnglulng
Xcthctruynhp
o HtrRADIUSclient
o HtrDHCPRelay,DHCPServer
Tnhtincy
o HtrVRRP
o Htrnhtuyncnbngti
Qunlmng
o Htrcuhnhdnglnh
o Htrcngconsole,telnet,ssh
o HtrSNMP,RMON
o HtrZTENetNumenN31
ThngskthutcaS5928EFI nhsau:

Thngs Mt
Dunglng Dunglngchuynmch:128Gbps
Dunglngchuyntipgitin:95.24Mpps.
Loigiao 24portquang10/100/1000BaseXv04porttrncardmrngcth
din lGEquanghocin.
Giaothc IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3z,IEEE802.3xandIEEE
lp2 802.1p,etc.STP,MSTP/RSTP,VLAN,QinQ,ZESR
Giaothc Completecontrollablemulticast,PIMSM/DMandIGMP ,
lp3 RIP1/2,OSPF,BGP,ISIS,RIPng,BGP4+,OSPFv3andISISv6.
MPLS MPLSVPN,HVPLS
Kchthc 442mmx220mmx43.6mm(DixRngxCao)
Trng 4.5kg(tia)
lng
Nguntiu 110VACto240VAC
th 57VDCto40VDC

Hnh6.1 Thitb ZXR105928EFI

37
6.2. Kintrcphncng,phnmm
DngsnphmZXR105900chiathnhccmodule: moduleiukhin, module
chuynmch,modulegiaodin,modulengunvomodulegimst.NgoiraZXR10
5928EcnhtrmodulenghvmoduleGPS
Moduleiukhin:baogmbxlchnh(CPU)vccchip mrngchocc
ngdngkhccahthng.Cungcpgiaodinconsolethchinbotr.
Modulechuynmch:phnchnhcamodulechuynmchlbxlgitin,s
dngchoxlvchuynccgitinraccport.
Modulegiaodin:modulegiaodinctothnhbichipgiaodinvmchx
lngoivi,chcnngchnhlktninngidngbnngoivchuyngitin.
Module ngun: s dng ngun AC 220V, h tr d phng 1+1 v kh nng rt
nng
Modulegimst:htr3tnhiuvov5tnhiura.

Hnh6.2CutrclogicZXR105900

MCSlphnlicaZXR105900Ebaogmccchcnngcamoduleiukhin
vmodulechuynmch.TronghthngZXR105900E,MCScbtrtrongmt
hpm khngc khungring.Cc giaodinvbohiucbtr phatrcca
thitb:
Giaodin
o CngConsole:sdng qunl vbotrthitb,chchcchn
thitbctipttrckhisdng.
o Giaodinqunl:sdngtheodi,gimstthitb,giaodinqun
lhtrtc100Mbps
Bohiu

38
C 26 bo hiu mt pha trc ca thit b, 24 bo hiu cho trng thi
cng, 1 bo hiu cho h thng (SYS/ALM) v qut (FAN) v 1 bo hiu
chogiaodinqunl.
Bngsaumtcctrngthibohiuhthng

Bohiu Tt Muxanh Mu

SYS/ALM Thit b ang tt Thit b hot ng C li xy ra


ngun bnhthng trongthitb

MNG Khngktnic Ktnibnhthng

FAN Khng c module Qut hot ng Qutbli


qut bnhthng

PhamttrcthitbcncmtphmMODEcungcptnhnnghinthtrng
thidliutruynvmtviskinchnh,gipchovicchunonvibotrthit
b.PhmMODEbaogmccchcnngtheoccchsau:
Ch LINK (LINK): ch ny, cng bo hiu hin th trng thi
LINK/ACTcacng.Nucng trngthiLINK,nmuxanhssng.Nu
clulngtrncngthnmuxanhsnhy.Nucngkhngtrng
thiLINKthntt.
Ch SPD (SPD): ch ny, cng bo hiu hin th tc hin ti ca
cng. Nu tc ca cng bng vi tc mc nh, n s bo mu xanh.
Ngcli,ns bomuvng.
ChDUP(DUP):chny,cngbohiuhinthtrngthitruynd
liu.Nutrngthicacnglsongcng(Fullduplex)thnbohiumu
xanh. Ngc li, cng trng thi bn song cng (Halfduplex) th n bo
hiumuvng.
Ch STAT(STAT):chny,cngbohiutrngthica STP.Nu
trngthi STPcacng lforwardthn hinth muxanh.Ngclinu
trngthiSTPcacnglDisablethnstt.Nucctrngthikhcth
nmuvng.
ChtlchimdngCPU(CPU%):chny,cngbohiuhintht
lchimdngCPUhinti.S5928sdng20cnghinthphntrms
dngCPU,micngtng ngvi5%.

39
ChtlchimdngMemory(MEM%):chny,cngbohiuhin
thtlchimdngMemoryhinti.S5928sdng20cnghinthphn
trmsdngMemory,micngtng ng5%.
ChbngthngchiuraUplink(BW%):chny,cngbohiuhin
thtchinticalulngchiuratrnUplink,S5928sdng20cng
hinthphntrmsdngbngthngchiura,micngtng ng5%.
Ch bngthngchiuvoUplink(BW%): chny,cngbohiuhin
th tc hinticalulngchiuvotrnUplink,S5928s dng20cng
hinth phntrms dngbngthngchiuvo,micngtng ng5%.
ChquntrPING(PING):chny,thitbsdng5cngutin
hin th bo hiu. Thit b s gi5 gi tin ICMP, vi mi gi tin tr li m thit b
nhnc,nbohiumuxanh,nukhngnhncthnbomuvng.Nu
5nboubtsautt.

40
CHNGII:HNGDNLPT

1. Trnhtlptthngtuynktni
Chunbdngc,tiliuhngdnlpt
Dngclptbaogm tucnvt,km,
Tiliuhngdnlpt:tiliuhngdncahng,tiliuoto
hngdnlpt
Kimtracciukinmbolpt
Kimtraphngmy:vtrlpt,vtrngun,nhsng,thitbchng
chyn,lcciukincnthittrckhilpt.Cciukintrn
phi m bo y , ng chun, ng chng loi v tng thch vi
thitb.
iuha:Kimtrahotngcaiuha,mbonhitphngmy
khngqucao,pngyucucathitb.
Ngunin:Kimtraiukinngunintheoccyucucathitb
(ngunAC,ngunDC,Accqui)
Tipt:Tiptliukinquantrngmbothitbhotng
nnh.
Lpt
Btngun,thngtuynktni

2. Nidunghngdn
2.1. unicpngun
LoiuniOT

LoiuniJG

41
nhnhn

2.2. Lptrack vthitb


Chiucaogithitb:2U(1U=44.5mm)

Vtrctaithitb

Taithitb:btccctngngvitaithitb,lptaitrckhia
thitbvoRACK
42
2.3. Lptccloidycp
idyt

43
idyngun:Theongquynhkhngcccpchngcholnnhau.Dy
xanh(),dyen(+)

44
idycpmng:Ccdymngcnphidnnhnhaiuvcblign
gng(chmibkhngnnnhiuhn20dy).

idycpquang:Ssiquangtrongmtngnhhn60.Mingcangny
phicbcbngbngdnh.Chviccsiquangth
bnknhuncongphilnhnhocbng40mm(nhiuhn
20 ln ng knh cp). Trnh b gp t ngt s dn n
suyhaolntrongsiquangdnntnhiu xu.Phinh
dnnhnhaiusiquang

45
Khngcidyquangnhhnhdiy,cnchlun
siquangvotronghpbovsiquang

46
Hnhng:

2.4. Tholpcard
Cn bit chnh xc khe no c th lp loi card g (card iu khin, card line)
thaotccnthn,trnhlmgyhaycongchncmcard.

Vislotcth cmnhiusubcard:

47
Vislotcm chc1card:

2.5. Kimtrasuyhaocngsut
Trc khi cm dy nhy vo port quang ca thit b cn phi tin hnh o kim
chtlngcptithitb.
Saukhio,tnhtoncgitrsuyhaocacp,cgitrsuyhaocthtrnh
hngportdocngsutqucao.Gitrcngsutthuctrnmiportphimbo
nmtrongngngkhuyncocathitb.
2.6. Vsinhphngmyvghichpssch
Saukhihonthnhlpthitbtrongphngmycndndpliphngmy.
Ghichpvtttholpvosnhtktcngtrongphngmyboqunvt
t

48
CHNGIII:NGCUTHNGTINVBODNGTHITB

1. Hngdn ngcuthngtin
1.1. Hngdntholpcard
1.2. Hngdnsdngcngconsole
1.1.1. Sunicp:
Trnmithitbmnguc1cngphcvchovicktnitrctipvimy
tnhcgilcngCONSOLE.DiylvdvcngCONSOLEtrnthitb
MetroCX600.

Hinnaytrnmtsthitbc2cardiukhin,trong1cardtrngthihot
ng v1trngthidphng.Cardhotngcbohiuthngquan ACT
(Active)ssng.Cnquanstnnytrn2cardbitcardnoanghotng
chngtacthktnithitbquacard.

ChngtadngdycpCONSOLEnimytnhvithitbnhmhnhsau.

COM

CpConsoleuvothitbgmc1udngconnectorRJ45(8chn)v1
ulDB9(9chn).uDB9scmvocngserial/COMcamytnhcnu
RJ45scmvothitb.

1.1.2. TruycpthitbbngchngtrnhHyperTerminal:

49
SaukhiktnivithitbquacngCONSOLE,cuhnhthitbchngtaphi
dngchngtrnhHyperTerminaltruycp.

CcbckhaibochngtrnhHyperTerminalnhsau:

Mchngtrnhnhmnhnhsau:

Nuyllnutin mchngtrnhHyperTerminalthsxuthincas
sauvchngtakhaibonhmnhnhphadi.

TrongcastiptheochngtachcnnhpOK

50
TrongmnhnhtiptheochngtattnchophinlmviccaHyperTerminal,
chngtacth luliphinlmvicnydngshortcuttheotnnhchngtakhaibo
y lnsaum HyperTerminalthch cndoubleclickvoshortcutny.

ChnhcngktnicamytnhlCOM1.Numytnhc2cngCOMth
chngtannchncngCOM1.

51
KhaiboccthngschocngCOMgingnhmnhnhdi

Sau khi nhp OKcastrn,chng ta thy xuthin mn hnh nh pha di,


chngtabmphmEnterths xuthinccdngtrngthithngbothitb,vicny
ngnghaviktnimytnhvithitbquacngConsolethnhcng.Tiptheo
chngtalogvothitbvlmtheohngdncuhnhtng ngvitngthitb.

52
1.3. Quytrnh ngcusc
cquytrnhphihpxlsc mngIPMhiu:QT.02.CNTT.01
(phnphlc)

2. Hngdnbotr,bodngthitb
2.1. Bodngphncngthitb

Ttngunnuicathitb.
Thotonbcc dy mng,dylungang ktnitrnthitbtrc khi
tho.
Thocccard,ngun,quttheotiliucahng ara

Kimtrathitbngunnui

Tholphthnglcgi
53
Tholpkhaydytnhiu

TholpccLineCardcathitb bodng

TholpccModulecathitbbodng

54
Thchinvsinh,htbi.
Lptcccard,ngun,qut.
Kimtracccngtctholphonchnhtrckhibtngunchothitb.
2.2. Kimtraccktnivtl

Kim tra cc kt ni mng LAN, nhng kt ni no khng s dng, thc


hinccbcnhsau:
o Luliccthngtinvcuhnhhintiangsdng.
o Kimtrachnhxcccktnikhngcnsdng.
o Xoccthngtincuhnhtrnthitb.
o Thulinhngdymngkhngcnsdng.
Kimtracclungtruyndnchmdtsdng,thchinccbcnh
sau:
o Luliccthngtinvcuhnhhintiangsdng.
o Kim tra chnh xc cc kt ni khng cn s dng, i chiu li
thngtinvimngTruyndnhocccitcclinquan.
o nghxolungtrnhtrnghpcnhbotruyndn.

55
Ph Lc:Quytrnhphihpxlsc mngIP
Mhiu:QT.02.HKT.22/KTTD
1. Mcch,yucu
1.1. Mcch
Thng nht v chc nng, nhim v, trch nhim cng nh phng thc
phihpgiaccnv trongcngtctipnhnvxlsc.
Hngdnccbcthchintrongqutrnhxlsc,gimthiuthi
gianginondchv,nngcaochtlngmngli.
1.2. Yucu
Ccn vphi hpchtchtheo quytrnh x lsc nhanh nhtc
th.
2. Phmvipdng
Quy trnh p dng i vi vic x l cc khiu ni, phnnh KH (gi tt l
khiuni)v s c gysuygimchtlnghocgyginondchv KH.
Quytrnhcngpdngvivicxlsc(gyginonthngtinhoc
ckhnnggyginondchv)phtsinhtheokhochtcngmng
lihocscphthincthngquagimstmngli.
itngpdng:
CngtyMngliViettel:
TrungtmiuhnhKhaithc.
TrungtmKhuvc1,2,3.
CngtyVinthngViettel:
TrungtmChmsckhchhng.
TrungtmGiiphpvTchhphthng.
TrungtmVAS.
TrungtmNidung.
CcCNVTTnh/TP.
3. Cctiliulinquan
Hng dn phn loi v x l li dch v c nh trn phn mm NTMS,
BCCS(HD.02.HKT.01/KTTD).
Hngdnxltichccscdchvcdy.
HngdnTT.CSKHdnhchonhnvinK thut.
Hngdnxlscdchv OfficeWan.
HngdnxlscdchvFTTH.
HngdnxlscdchvLeasedlineknhtrng
56
HngdnxlscdchvADSL.
4. nhnghavthutng
4.1. nhngha
Scnl:LccliphtsinhtrntngKHnl,likhngmangtnh
hthng,khngxyranglotticngmtthiimtrongmtkhuvc
vi1nhmthitb.
Schnglot:Lccliphtsinhxyratrncngphmvial,cng
gi cc vi cng hin tng ging nhau, nhn c lin tip 5 khiu
nicngtrnhtrng.
nvKthut:Lccnvkhaithc,qunlkhaithccchthngv
mt k thut, bao gm cc n v Tng trm, P.TD TTKV, P.KTTD,
TT.VAS,TT.ND.
4.2. Vittt,thutng
P.KTTD:PhngKhaithcTruyndn
TTKV:TrungtmKhuvc1,2,3
P.TDTTKV:PhngTruyndn TrungtmKhuvc1,2,3
TT.CSKH:TrungtmChmsckhchhng.
TT.VAS:TrungtmVAS.
TT.ND:TrungtmNidung.
CNVTTnh/TP:ChinhnhViettelTnh,Thnhph.
KH:Khchhng.
NTMS(NetworkTroubleticketManagementSystem):Phnmmqunls
c.
BCCS(BillingCustomerCareSystem):Phnmmthanhtonvchmsc
khchhng.
5. Nidung
5.1. Lu

57
5.2. Mtlu
58
5.2.1.Tipnhn,phthinsc vmtickettrnphnmmBCCS
a. Ccsc doKHkhiuni
nv tipnhnkhiuni,phnnhtkhchhnglTT.CSKH.
Ccumikhckhinhncphnnhtkhchhng(nuc)ththng
bolichoTT.CSKHtrongvng10pht.
Ccumikhitipnhnkhiunicnthuthpythngtingipcho
viclinlcviKHvxlsccnhanhchng,baogm:
o Tn,achKH
o Sinthoi/Tikhonthubaogpsc
o Hintngsc
o Chngloi,mthitb ucuiKHangsdng.
o Sinthoilinhkhiphihpxl.
Sau khi tip nhn s c t KH, TT.CSKH thc hin m Ticket s c trn
phnmmBCCS.
Chuynnbc2.2
b. Ccsc cthnhhngdchvKHphthinthngquahthng
gimsthockhochtcng.
nv tipnhnccschthnglP.HVT
n v pht hin: P.KTTD, P.HVT, TTKV, Tng trm hoc cc n v
khc.
KhiphthinscththngbolingaychoP.HVT.
P.HVTtchcphnloi,toTickettrnphn mmNTMSviuhnh
xlsc.NuscckhnngnhhngnKHthngthibo
choTT.CSKHtrongvng10pht.
Chuynnbc2.4.
5.2.2.Xlsb
TT.CSKHkhitipnhnkhiunivthuthpythngtinlinquann
sc(mc2.1)donlivxemxtkhnngxl.
o NulicthxlngaycthhngdnKHkhcphcliv
chuynnbc2.7
o Nulikhngxlngaycthchuynnbc2.3
5.2.3.Phnloisc,toTickettrnNTMSchuynnvchuyntrch
Khiscnmngoiphmvi,khnngxlcaTT.CSKHthTT.CSKH
t chc phn loi cc s c theo cc nhm s c theo Hng dn s
HD.02.HKT.01/KTTD v vic Hng dnphn loi v x l lidch
v cnhtrnphnmmBCCS,NTMS.

59
o Cc s c nguyn nhn c th do KH, mng ngoi vi, li thit
bcnkimtratinhkhchhng,nhtrmthTT.CSKHcth
giaotrctipchoKthutCNVTx lmkhngcntoTicket
trnNTMS.
TrnghpKthutCNVTkimtra,xlvthngbolidoh
thng th TT.CSKH to Ticket trn NTMS chuyn sang
P.HVT.
o Cc s c hng lot hoc nguyn nhn c th do li h thng th
TT.CSKHtoTickettrnNTMSchuynsangP.HVTtheodi
vncccumilinquanxl.
P.HVTlumitipnhnviuhnhccsccnxlmcchuyn
su.
Lu:ThigiantnhtlcbtutipnhnkhiuniKHnlcchuyn
xongTicketkhngvtqua10%thigianxlchophpcquynh
trongQT.00.PKT.66).
5.2.4.Xlchuynsu
P.HVT thng xuyn theo di phn mm NTMS tip nhn s c, t
chciuhnhccnv chuyntrchxlvcpnhttinsc.
TT.CSKH theo di, gim st qu trnh x l v phi hp cung cp y
ccthngtintheoyucucanv K thutxlsc.
nv:Tngtrm,TT.VAS,TT.NDlumitrctipxlsclp1,
P.TD TTKV, P.KTTD l n v x l lp 2. Cc n v K thut c
trchnhimxlscvphihpviP.HVT,TT.CSKHcpnht
tinxl.
o Nuscnmngoiphmvtcng,xlcanvmnhth
chuynlichoP.HVTquaylibc2.3.
o Nusccxlthchuynsangbc2.5.
5.2.5.Ktquxl
n v K thut sau khi x l xong cn thng bo kt qu x l cho
P.HVT,TT.CSKH.Ktqugmy thngtin:
o Nguynnhnli
o Hngxl,cchkhcphc
o Thigianphtsinhscthct
o Thigiankhcphc.
Quynhthigiantrli:
o Schnglot,scnng:yucutrlitnsut30pht/lnk
tkhitipnhn
o Scnl:trlingaysaukhihonthnhxl.
60
Lu : Trng hp c bit v theo s ch o ca lnh o Cng ty,
TT.HKTthtnsuttrlitytheoyucucaP.HVT,TT.CSKH.
Chuynsangbc2.6.
5.2.6.Kimtraktqu
Saukhitipnhnktquxltccnvchuyntrch,P.HVTctrch
nhimiu hnhccn v linquan kim tradch v, TT.CSKHkim
traliktqukhchhngbnghnhthcHappycall.
Thigiankimtraktqu:
o Schngloi:ngaysaukhinhncktquxl
o Scnl:trongvng24hsaukhinhncktqu.
Nukimtraktqukhngtyucuthquaylibc2.4
Nuktqutyucuthchuynquabc2.7
5.2.7.ngTicket,luh s
a. Sc tipnhntKH
Sau khi TT.CSKH thc hin Happy call v thy t yu cu (Khch hng
ngviktquxl,sdngdchvbnhthngvthiphcv
ca nhn vin) th cho php ng Ticket (n v x l trc tip s l
nvngTicket)ngthithngbochoTT.CSKHnmc(email,
inthoi).
TicketcngtrnphnmmNTMSsauming trnBCCS.
b. Sc dophthinthngquagimsthockhochtcng
Saukhixlxong,ccnvkthutchuyntrchchngngTicket
trn phn mm NTMS, ng thi thng bo cho P.HVT v TT.CSKH
(bngemail,inthoi).
Lu : + n v x l s c, TT.CSKH ng s c theo Hng dn s
HD.02.HKT.01/KTTDbaogmyccthngtincamc2.5
+nvngscchutrchnhimvccthngtinmc2.5khi
thchinngsc.Nuthchinsaischucchnhthc,chtix
l theo Kt lun cc cuc hp tng kt, nh gi hoc theo cc ch ti
khccatngnvnhgitr imthiua(thng,qu).
5.2.8.Tngkt,nhgi
Ccnvlinquantchcphntch,nhgichtlngmngvrtkinh
nghim
Hngngy:TT.CSKH,P.HVTtinhnhtnghpthngtinli,scgi
vP.TDTTKV,P.KTTDnhgichtlngmng.
o TT.CSKHtnghpvcckhiuni,phnnhtKH.
o P.HVT tng hp v s c h thng pht hin c thng qua
gimst,khochtcng.
61
Hngthng:Tchchpnhgichtlngmngtrongthng
o BGVTNet(ch tr)
o BGVTTvccTT.CSKH,TT.GP&THHT,TT.VAS,TT.ND.
o BGTT.HKTvccP.HVT,P.KTTD.
6. H slu
Thi
Trchnhim
STT Tnhs hn Ghich
lu
lu

Ccthngtinvs Khng
1 nv ngsc Lutrnphnmm
c thihn

2 Binbnxlli TT.CSKH,CNVT 2nm Lubncng


dchv

62