Está en la página 1de 3

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven

Bron: Didactisch model van Gelder

Student(e) Leon Scheffers Mentor Meester Jasper van Schaijk


Klas PEH16DA Datum 7-3-2017
Stageschool De Schalm Groep 7-A
Plaats Vught Aantal lln 24
Vak- vormingsgebied: Taal
Speelwerkthema / onderwerp: Spellen & woordenschat: Achtervoegsels (blok 5, les 9, Taal in beeld)

Persoonlijk leerdoel:
- Ik kan de klas tijdens de les goed geordend houden
- Ik kan een inhoudelijk goede taalles verzorgen, waarbij mijn instructie en ondersteuning op niveau is
- Ik ben in staat alle kinderen bij de opdracht te betrekken. Dit wil ik bereiken door verschillende kinderen beurten te geven, iedereen te betrekken bij het spel en
tijdens de verlengde instructie goed aandacht te geven aan de lln die dit nodig hebben

Lesdoel(en): Evaluatie van lesdoelen:

- De kinderen leren woorden door op het achtervoegsel te letten Aan de hand van het werkblad kunnen de resultaten beoordeeld worden. Verder zullen
observatie tijdens de les en de Kahoot quiz aan het einde van de dag verdere
- Ze leren minimaal tien nieuwe woorden en deze juist spellen
evaluatieresultaten opleveren.
- Doelwoorden: Het achtervoegsel; deugdzaam; levendig;
onaangenaam; schaapachtig; de sterveling; volgzaam; de woesteling;
zorgzaam; zwakkeling.

Beginsituatie:
Kinderen hebben tijdens les 5 van dit blok al uitgebreid aandacht besteed aan voorvoegsels. Aan het begin van deze les pakken we hier even op terug. Daarna gaan we
verder met de achtervoegsels.
Lesverloop
Tijd Leerinhoud Didactische handelingen Leeractiviteit Materialen / Organisatie
Leraar leergedrag leerling(en)
Inleiding Instructie - Herhaling van voorvoegsels, zelf kennis - De lln doen actief mee met de introductie van de - Prowise
+/- 10 min op laten halen opdracht en geven actief antwoord op de vragen
- Voorbeelden van voorvoegsels worden - De lln houden zich aan de gemaakte afspraken die
nogmaals gegeven we met zijn allen hebben gemaakt
- Introductie achtervoegsels, overgang
naar het spel
- Ik maak afspraken met de kinderen
Rustig door de klas
Niet schreeuwen
Kern Spel, verdere - We spelen het spel: de helft van de - lln zoeken enthousiast naar de verschillende - Prowise
+/- 15 min instructie kinderen hebben achtervoegsels, de combinaties - Bladen met
andere gewone woorden. Probeer je - lln overleggen met elkaar woordjes
maatje te vinden waarmee je een goed
Nederlands woord kunt vormen
- lln overleggen met Jasper en mij over welke
woorden ze zien
- Als iedereen een maatje heeft
- lln houden zich aan de afspraken die we met elkaar
bespreken we klassikaal de gevormde
gemaakt hebben
woorden. Wat betekenen ze?
- Daarna door met de instructie
(afhankelijk van rust in klas op eigen
plek of niet, het mag best leven)
- Overgang naar zelfstandig werken en
verlengde instructie
Slot Verlengde - Invullen van de werkbladen uit het boek - lln houden zich aan de afspraken die we met elkaar - Prowise
+/- 20 min instructie, gemaakt hebben
verwerking
- Zelfstandig voor lln die het hebben - Werkbladen
begrepen, verlengde instructie voor lln - lln gaan zelfstandig aan de slag
die het nodig hebben (sowieso: PH en
CS)
- Kinderen die klaar zijn kunnen door aan
de weektaak
Persoonlijke reflectie

Feedback mentor (inclusief handtekening)


Datum: