Está en la página 1de 2

Bijlage 2 Format Toelichting lesontwerp

Student: Sverre Verbeeten Docent: Harm Litjens


Vakgebied: taal, stellen Stagegroep: 5/6
Klas: PEH16VD
Welke keuzes heb ik hier gemaakt en waarom? (denk hierbij met name kernbegrippen uit
(vak-) specifieke theorie)
Kennis over (kinderen in) de Om tot een goede beginsituatie te komen heb ik gekeken naar resultaten
groep is nadrukkelijk
uit het sociogram en heb ik gesprekjes gevoerd met mijn mentor. Uit de
verwerkt in de omschrijving
van de beginsituatie van de resultaten van de sociogram blijkt dat er een paar kinderen een beetje
groep, zowel in buiten de groep vallen en dat groep 5 en 6 niet echt een geheel is als
pedagogische zin (gedrag, klas. Hierom ga ik bij de nabespreking van de verhalen er voor zorgen dat
groepsverhoudingen,
de kinderen goed naar elkaars verhalen luisteren, omdat er toch iets
groepsdynamiek) als in
didactische zin persoonlijks in van de kinderen in de verhalen terug komt. De kinderen
(vakspecifieke onderbouwen waarom ze voor dit onderwerp gekozen hebben, wat iets
beginsituatie). over henzelf zegt. Hierdoor leren de kinderen elkaar beter kennen en
zullen de kinderen meer respect voor elkaar krijgen.
De kinderen hebben al vaker lessen stellen gehad. De kinderen weten
hoe ze verhalen moeten schrijven en kunnen hun fantasie gebruiken. De
les die ik ga geven sluit dus aan bij de ervaring die de kinderen al hebben
op dit gebied. Voor zowel groep 5 als voor groep 6 is dit een uitdaging.
Voor alle kinderen is het een uitdaging om zelf een verhaal te bedenken.
De lesdoelen zijn Aan het einde van de les zijn de kinderen in staat om:
afgestemd op de
- Een spannend verhaal te schrijven waarbij aandacht is voor
beginsituatie. In de
formulering ervan wordt spelling en interpunctie (Tule, kerndoel 5).
zichtbaar dat kennis van - Langere zinnen te maken, naast enkelvoudige ook
vakdidactiek en leerlijnen samengestelde zinnen te schrijven, grammaticaal complexer te schrijven
op een logische manier is
(kunnen spelfouten en grammaticale fouten bevatten) (Tule, kerndoel 5).
verwerkt.
- Een verhaal te schrijven waarin schrijfdoelen betrekking hebben
op informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen (Tule,
kerndoel 5). In dit geval gaat het dus om plezier verschaffen. Het gaat om
een verhalende tekst.
- Plezier te hebben in het lezen en schrijven van voor hen
bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten (Tule, kerndoel 9).
- Naar elkaars verhalen te luisteren en respect te tonen voor
fantasien van een ander.
De leerlijnen die hierbij aansluiten laat ik duidelijk terugkomen in mijn
les(voorbereiding).
Werk- en De kinderen werken zelfstandig aan de opdracht, maar aan het einde van
groeperingsvormen zijn
de les bespreken we gezamenlijk de resultaten. De kinderen luisteren
afgestemd op specifieke
kenmerken van de groep n naar elkaars verhalen en tonen hier respect voor. De verhalen worden
op specifieke kenmerken door de kinderen zelf bedacht, dus het zegt iets over de persoon zelf. Het
van vakdidactiek. Werk- en onderwerp, de opbouw, de personages, enz. zeggen allemaal iets over
groeperingsvormen zijn
het kind zelf. Doordat de kinderen van groep 5 en 6 niet echt als geheel
functioneel ondersteunend
bij het behalen van de een groep zijn, leren ze elkaar zo beter kennen en elkaars kijk op iets
lesdoelen. accepteren en respecteren. De kinderen kunnen op elkaars verhalen
reageren, waardoor er een soort gesprek ontstaat. Zo zijn de kinderen als
groep toch samen bezig. Ze vertellen wat ze van het verhaal van een
ander vinden. De kinderen voelen zich zo betrokken bij elkaar, omdat ze
over elkaar iets zeggen wat voor elk kind persoonlijk voelt.
Het zelfstandige gedeelte sluit aan bij de kenmerken van de vakdidactiek.
De kinderen moeten zelf een verhaal kunnen schrijven, waarbij ze voor
zichzelf op verschillende punten moeten letten. Het is dus goed dat dit ook
echt zelfstandig gebeurt, zodat elk kind goed kan reflecteren op zijn eigen
werk en er ook echt iets persoonlijks van maken. De kinderen hebben
plezier in het schrijven van verhalen, dus moet je de kinderen ook hierin
loslaten, zodat ze zichzelf volledig kunnen storten op hun fantasien.
Een aanzet tot n.v.t.
samenwerkend leren krijgt
op een logische wijze plek in
het lesontwerp.*

Een aanzet tot ontdekkend n.v.t.


leren krijgt op een logische
wijze plek in het
lesontwerp**

De proces- en Aan het einde van de les vraag ik aan de kinderen welke verhalen er zijn
productdoelen worden
ontstaan en hoe ze tot deze verhalen gekomen zijn. Ik vraag aan de
expliciet gevalueerd met
de kinderen. kinderen waar ze op hebben gelet tijdens het schrijven van het verhaal. Ik
vraag aan de kinderen of ze hebben gelet op het schrijven van langere
zinnen en of ze het schrijfdoel duidelijk hebben meegenomen tijdens het
schrijven van het verhaal. Ik vraag de kinderen wat ze van de les vonden.
Hadden ze plezier in het schrijven van de tekst?
Daarbij vraag ik aan de kinderen hoe het luisteren naar elkaars verhalen
ging en wat ze er van vonden om op elkaars verhalen te mogen reageren.
De werkvormen die worden Bij de evaluatie van de lesdoelen betrek ik de gehele klas. De kinderen
gehanteerd bij evaluatie
kunnen zo op elkaar reageren en hun mening geven. De kinderen
zijn passend bij
vakdidactiek en sluiten aan vertellen de verhalen aan elkaar, waardoor ze van elkaars verhalen leren.
op specifieke kenmerken De kinderen benoemen bij de evaluatie hoe ze het verhaal opgesteld
van de groep. hebben en waar ze op gelet hebben. De opbouw van het verhaal wordt
besproken en zo leren alle kinderen veel van elkaars verhalen. Dingen die
ze bij andere kinderen terug zien komen waar ze zelf niet aan hebben
gedacht, nemen ze weer mee voor de volgende keer. De kinderen kijken
kritisch naar hun eigen werk en vergelijken deze met het werk van
anderen.
*bij tenminste 3 lesontwerpen
** bij tenminste 1 lesontwerp

Bronnenlijst:
Tomesen, M. (EN), Koeven, E. van, Taalgroep Nederlandse taal PO (SLO). (2009).
Kerndoel 5, groep 5 en 6. Geraadpleegd op 20 maart 2017, van
http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L05.html
Tomesen, M. (EN), Koeven, E. van, Taalgroep Nederlandse taal PO (SLO). (2009).
Kerndoel 9, groep 5 en 6. Geraadpleegd op 20 maart 2017, van
http://tule.slo.nl/Nederlands/F-L09.html