Está en la página 1de 9

TEMA 4: LA POLICIA JUDICIAL. La comprovaci del delicte i esbrinament del delinqent.

La figura de l'imputat no detingut. La detenci. L'assistncia i tractament dels detinguts. El


procediment d'Habeas Corpus.

Rgim Jurdic:
R.D 14 desetembre de 1882, aprovatori de la Llei d'Enjudiciament Criminal.
Llei 16/91 de les Policies Locals.

Concepte de Policia Judicial: s aquella labor de la policia, sigui el cos que sigui, quan realitza
funcions dirigides a l'auxili de les institucions judicials a esbrinar i perseguir delictes.

Art. 282 de la Lecrim. La Polica Judicial tiene por objeto y ser obligacin de todos los que
la componen, averiguar los delitos pblicos que se cometieren en su territorio o
demarcacin; practicar, segn sus atribuciones, las diligencias necesarias para
comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o
pruebas del delito de cuya desaparicin hubiere peligro, ponindolos a disposicin de la
autoridad judicial. Cuando las vctimas entren en contacto con la Polica Judicial, cumplir
con los deberes de informacin que prev la legislacin vigente. Asimismo, llevarn a cabo
una valoracin de las circunstancias particulares de las vctimas para determinar
provisionalmente qu medidas de proteccin deben ser adoptadas para garantizarles una
proteccin adecuada, sin perjuicio de la decisin final que corresponder adoptar al Juez o
Tribunal.

Si el delito fuera de los que slo pueden perseguirse a instancia de parte legtima, tendrn la
misma obligacin expresada en el prrafo anterior, si se les requiere al efecto. La ausencia
de denuncia no impedir la prctica de las primeras diligencias de prevencin y
aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

La Policia Judicial t per objecte, de forma obligatria, esbrinar els delictes comesos al seu territori,
realitzar les gestions i diligncies oportunes per comprovar-los, esbrinar els presumptes autors i
recollir totes les proves necessries, per posar-les a disposici jucidial.

Si es tracta de delictes perseguibles a instncia de part, estaran obligats si sn requerits, tot i que
podran practicar les diligencies d'assegurament i prevenci i remetre-les a disposici judicial, a
l'espera de denncia del perjudicat.

Les competncies de Policia Judicial a la llei 16/91.

La llei del Parlament de Catalunya de Policies Locals, estableix a l'article 11 e) com a competncia:

e) Exercir de policia judicial, d'acord amb l'article 12 i amb la normativa vigent.

Per la seva banda, l'article 12 estableix les funcions concretes:

Article 12 -1 Les funcions de policia judicial a qu es refereix l'article 11.e) sn les segents:
a) Auxiliar els jutges, els tribunals i el ministeri fiscal en la investigaci dels delictes i en el
descobriment i la detenci dels delinqents, quan siguin requerides a fer-ho. b) Practicar,
per iniciativa prpia o a requeriment de l'autoritat judicial, del ministeri fiscal o dels
superiors jerrquics, les primeres diligncies de prevenci i de custdia de detinguts i la
prevenci i la custdia dels objectes provinents d'un delicte o relacionats amb l'execuci
d'aquest, de les quals actuacions s'ha de donar compte, en els terminis establerts legalment,
a l'autoritat judicial o al ministeri fiscal, d'acord amb la normativa vigent. -2 Les funcions
assenyalades per l'apartat 1 s'han de complir d'acord amb els principis de cooperaci mtua
i de collaboraci recproca amb la resta de forces i cossos de seguretat.
Funcions concretes de la policia local quan acta com a policia judicial:

1 Auxiliar a jutges i tribunals i fiscals en la investigaci de delictes i la recerca i detenci dels


autors:

2 Practicar les primeres diligncies a prevenci i de custdia de detinguts i objectes del delicte,
d'iniciativa prpia o a requeriment.

3 Instrur atestats de circullaci al casc urb.

A partir de la lectura dels articles 11 i 12, trobem que la policia local t expressament encomanades
funcions de policia judicial, funcions a les que no es pot negar quan en sn requerits per les
instancies judicials, i que a ms han d'impulsar d'ofici quan no en sn directament requerits per
observen presumptes infraccions de l'ordre penal.

En el cas de les policies locals, la llei els hi atorga expressament la funci d'investigar i instruir els
atestats per accidents de circullaci dins el territori de la seva competncia, el casc urb. En
aquesta funci concreta no sempre s'actuar dins l'ordre penal, donat que els accidents de trnsit
s'enmarquen la gran majoria dins de l'ambit del dret civil privat, en que la funci de la policia local
al elaborar els atestats, es primordial per a poder resarcir responsabilitats civils que en son
derivades.

La comprovaci del delicte i l'esbrinament del delinqent:

Quan la policia t coneixement d'un fet amb indicis de poder sser delicte, o b les institucions
judicials els requereix, cal que els COMPROVI:

Realitzi les gestions tendents a esbrinar al/s autor/s, la detenci si s'escau dels mateixos,
i ressenyar totes les gestions dutes a terme en un atestat comformat per diligncies
ordenades cronolgicament, en paper segellat i rubricat.

Artculo 292 Lecrim. Los funcionarios de Polica judicial extendern, bien en papel sellado,
bien en papel comn, un atestado de las diligencias que practiquen, en el cual especificarn
con la mayor exactitud los hechos por ellos averiguados, insertando las declaraciones e
informes recibidos y anotando todas las circunstancias que hubiesen observado y pudiesen
ser prueba o indicio del delito.
La Polica Judicial remitir con el atestado un informe dando cuenta de las detenciones
anteriores y de la existencia de requisitorias para su llamamiento y busca cuando as conste
en sus bases de datos.

Especial referncia al lmit de 24 hores per posar en coneixement un fet delictiu:

L'art. 295 de la LeCrim estableix que els funcionaris de la Policia Judicial no poden deixar ms de
24 hores sense donar coneixement a l'autoritat judicial o al ministeri fiscal, de les diligncies que
haguessin practicat, amb la salvedat dels casos de fora major.

Una recent modificaci entrada en vigor el 6 de desembre de 2015*, modifica aquesta obligaci a
l'article 284, quan no existeix autor conegut.
*Prrafo primero del artculo 295 redactado por el apartado cuatro del artculo nico de
la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
para la agilizacin de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantas procesales
(B.O.E. 6 octubre).Vigencia: 6 diciembre 2015

Una de les mesures d'agilitzaci de la justcia penal es aquesta modificaci del limit de les 24 hores,
doncs ara, quan no es conegui la identitat de l'autor del suposat delicte, l'atestat quedar arxivat a les
dependncies policials a disposici del Ministeri Fiscal i el jutge, no cal enviar-lo si no el solliciten
expressament.
Aquesta salvedat de remissi de l'atestat, no opera en delictes contra la vida, integritat fsica, de
caire sexual o de corrupci.
Aix no implica que la policia judicial hagi de deixar de realitzar les gestions tendents a
l'esbrinament de l'autor, cosa que ha d'impulsar d'ofici i elevar l'atestat en cas d'obtenir resultat.
Art. 284.2 LeCrim.
No obstante, cuando no exista autor conocido del delito la Polica Judicial conservar el
atestado a disposicin del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin envirselo, salvo
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad fsica, contra la
libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupcin;
b) Que se practique cualquier diligencia despus de transcurridas setenta y dos
horas desde la apertura del atestado y stas hayan tenido algn resultado; o
c) Que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisin.
De conformidad con el derecho reconocido en el artculo 6 de la Ley 4/2015, de 27 de abril,
del Estatuto de la Vctima del delito, la Polica Judicial comunicar al denunciante que en
caso de no ser identificado el autor en el plazo de setenta y dos horas, las actuaciones no se
remitirn a la autoridad judicial, sin perjuicio de su derecho a reiterar la denuncia ante la
fiscala o el juzgado de instruccin.

La figura de l'imputat (ara investigat) no detingut:

Investigat (antic imputat): Es la condici adquirida per la persona que es investigada com a
sospitosa d'haver coms un delicte. Es diferent als termes procesat, acusat o culpable, doncs en la
condici d'investigat, la persona encara no ha estat formalment encausada en el procs penal, es
troba en un moment indiciari.

La Reforma dels Judicis Rpids.

Amb l'arribada de mesures per a l'agilitzaci de la justcia penal, els judicis rpids, s'ha donat un
major protagonisme processal a la policia judicial quan actui davant d'uns determinats supsits,
doncs pot realitzar citacions formals a declarar i a judici (en els delictes lleus).

Supsits de judicis rpids: art. 795 Lecrim.

Investigaci iniciada per atestat policial.


Delictes flagrants.
Instrucci senzilla.
Atestat finalitzat dins el torn de gurdia del jutjat.
Autor/s conegut/s, identificats, amb domicili a espanya i que donin fiana.
Delictes contra el patrimoni, les persones, salut pblica, relatius al trnsit.
Menys de 5 anys de pres o de 10 anys d'altres penes.

Quan la policia es trobi davant d'un d'aquests supsits, pot formalment atorgar la condici
d'investigada a la persona i citar-la per a comparixer davant l'autoritat judicial.

Artculo 795.
1. Sin perjuicio de lo establecido para los dems procesos especiales, el procedimiento regu
lado en este Ttulo se aplicar a la instruccin y al enjuiciamiento de delitos castigados con
pena privativa de libertad que no exceda de cinco aos, o con cualesquiera otras penas,
bien sean nicas, conjuntas o alternativas, cuya duracin no exceda de diez aos,
cualquiera que sea su cuanta, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un
atestado policial y que la Polica Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a
disposicin del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para
comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado
policial y, adems, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:
1. Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerar delito flagrante el que
se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en
el acto. Se entender sorprendido en el acto no slo al delincuente que fuere detenido en el
momento de estar cometiendo el delito, sino tambin al detenido o perseguido
inmediatamente despus de cometerlo, si la persecucin durare o no se suspendiere
mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen.
Tambin se considerar delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere
inmediatamente despus de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que
permitan presumir su participacin en l.
2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia fsica o psquica habitual,
cometidos contra las personas a que se refiere el artculo 173.2 del Cdigo Penal.
b) Delitos de hurto.
c) Delitos de robo.
d) Delitos de hurto y robo de uso de vehculos.
e) Delitos contra la seguridad del trfico.
f) Delitos de daos referidos en el artculo 263 del Cdigo Penal.
g) Delitos contra la salud pblica previstos en el artculo 368, inciso segundo, del Cdigo
Penal.
h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los
artculos 270, 273, 274 y 275 del Cdigo Penal.
3. Que se trate de un hecho punible cuya instruccin sea presumible que ser sencilla.
2. El procedimiento regulado en este Ttulo no ser de aplicacin a la investigacin y
enjuiciamiento de aquellos delitos que fueren conexos con otro u otros delitos no
comprendidos en el apartado anterior.
3. No se aplicar este procedimiento en aquellos casos en que sea procedente acordar el
secreto de las actuaciones conforme a lo establecido en el artculo 302.
4. En todo lo no previsto expresamente en el presente Ttulo se aplicarn supletoriamente
las normas del Ttulo II de este mismo Libro, relativas al procedimiento abreviado.

LA DETENCI:

Detenci: Mesura cautelar provisionalisima per la qual una persona sospitosa d'haver coms un
delicte es privada de la seva llibertat i posada a disposici judicial.

L'Origen de la regulaci de la detenci el trobem a l'art 17 de la C.E de 1978:

Art. 17 C.E.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artculo y en los casos y en la
forma previstos en la ley.
2. La detencin preventiva no podr durar ms del tiempo estrictamente necesario para la
realizacin de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso,
en el plazo mximo de setenta y dos horas, el detenido deber ser puesto en libertad o a
disposicin de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea
comprensible, de sus derechos y de las razones de su detencin, no pudiendo ser obligada a
declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y
judiciales, en los trminos que la ley establezca.
4. La ley regular un procedimiento de "habeas corpus" para producir la inmediata puesta a
disposicin judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinar
el plazo mximo de duracin de la prisin provisional.
La Constituci regula que la persona ha de ser informada dels MOTIUS DE LA DETENCI i dels
DRETS que l'assisteixen, que el temps de la detenci ha de ser el mnim imprescindible i mai
superior a 72 hores, termini en el que haur d'sser posat a disposici judicial o en llibertat.

La LeCrim preveu al art. 520 bis una ampliaci d'aquest termini 48 hores ms si es sollicita dins les
primeres 48 hores de la detenci, cal resoluci motivada del Jutge de gurdia que autoritzar o
denegar l'ampliaci del termini.

Qui pot detenir: art. 490 i 492 de la LeCrim.

Art. 490 Qualsevol persona pot detenir: Art. 492 La policia ha de detenir:
A qui intenti cometre un delicte. En els supsits de l'art. 490.
Al delinqent infraganti. Als processats amb pena de pres
Condemnats fugats. Processats que no donguin fiana de comparix.
Condemnats previstos de trasllat. Hi hagi motius racionals de delicte i que la
persona es l'autor.
Detinguts fugats.
Processats o condemnats en rebellia.

ASSISTNCIA I TRACTAMENT DE DETINGUTS.

La LeCrim pormenoritza el tractament dels detinguts, enumerant unes pautes que cal seguir i un
decleg de drets que en tot cas se'ls ha de facilitar perqu els tingui en el seu poder.

Derviada de normativa europea al respecte, aquest apartat de la LeCrim ha estat modificat per la
L.O. 13/2015, de 5 d'octubre, per l'enformtiment de les garantisla processals i la regulaci de
mesures d'investigaci tecnolgica.
Els drets del detingut (resum):

Es troben regulats a l'art. 520 de la LeCrim, el detingut t dret a:

a) Guardar silenci.
b) No declarar.
c) sser assistit per un advocat.
d) Accedir als elements de les actuacions.
e) Posar el fet i lloc de la detenci en coneixement d'alg.
f) Fer una trucada telefnica.
g) Informar al seu consulat (extrangers).
h) Intrpret (extrangers).
i) sser assistit pel metge.
j) Assistncia jurdica gratuita.

ART. 520 LeCrim. 1. La detencin y la prisin provisional debern practicarse en la forma


que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputacin y patrimonio. Quienes
acuerden la medida y los encargados de practicarla as como de los traslados ulteriores,
velarn por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aqullos, con
respeto al derecho fundamental a la libertad de informacin.
La detencin preventiva no podr durar ms del tiempo estrictamente necesario para la
realizacin de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los
plazos establecidos en la presente Ley, y, en todo caso, en el plazo mximo de setenta y dos
horas, el detenido deber ser puesto en libertad o a disposicin de la autoridad judicial.
En el atestado deber reflejarse el lugar y la hora de la detencin y de la puesta a disposicin
de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad.
2. Toda persona detenida o presa ser informada por escrito, en un lenguaje sencillo y
accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le
atribuyan y las razones motivadoras de su privacin de libertad, as como de los derechos que
le asisten y especialmente de los siguientes:
a) Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o
algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que slo declarar ante el
juez.
b) Derecho a no declarar contra s mismo y a no confesarse culpable.
c) Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1.a) del
artculo 527 y a ser asistido por l sin demora injustificada. En caso de que, debido a
la lejana geogrfica no sea posible de inmediato la asistencia de letrado, se
facilitar al detenido comunicacin telefnica o por videoconferencia con aqul,
salvo que dicha comunicacin sea imposible.
d) Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para
impugnar la legalidad de la detencin o privacin de libertad.
e) Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin
demora injustificada, su privacin de libertad y el lugar de custodia en que se halle
en cada momento. Los extranjeros tendrn derecho a que las circunstancias
anteriores se comuniquen a la oficina consular de su pas.
f) Derecho a comunicarse telefnicamente, sin demora injustificada, con un tercero
de su eleccin. Esta comunicacin se celebrar en presencia de un funcionario de
polica o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de
lo dispuesto en el artculo 527.
g) Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su pas, a comunicarse
y a mantener correspondencia con ellas.
h) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intrprete, cuando se trate de
extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la
actuacin de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, as
como de otras personas con dificultades del lenguaje.
i) Derecho a ser reconocido por el mdico forense o su sustituto legal y, en su
defecto, por el de la institucin en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente
del Estado o de otras Administraciones Pblicas.
j) Derecho a solicitar asistencia jurdica gratuita, procedimiento para hacerlo y
condiciones para obtenerla.

Asimismo, se le informar del plazo mximo legal de duracin de la detencin hasta la puesta
a disposicin de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar
la legalidad de su detencin.

Addicionalment la LeCrim esmenta que cal informar al detingut que existeix un procediment per a
impugnar la seva detenci si la considera ilegal, que es el procediment d'habeas corpus.

En tot cas la forma de la detenci haur de ser de la forma en que menys perjudiqui a la seva imatge
i als seus bns i en tot moment s'haur de vetllar per la seva integritat fsica.

La lectura de drets no es una simple lectura, sin que caldr adaptar el llenguatge a les condicions
socials i educatives del detingut a l'hora, s en realitat una explicaci dels drets.

En relaci a l'advocat, tindr dret a entrevistar-se amb ell fins i tot abans de la presa formal de
declaraci.

Sempre que sigui possible, els detinguts restaran custodiats separats els uns dels altres, tenint en
compte les circumstancies del delicte que hagin coms i el seu grau d'educaci i edat, especialment
en el cas de detinguts de diferent sexe.

Continuaci art. 520 LeCrim.


Cuando no se disponga de una declaracin de derechos en una lengua que comprenda el
detenido, se le informar de sus derechos por medio de un intrprete tan pronto resulte
posible. En este caso, deber entregrsele, posteriormente y sin demora indebida, la
declaracin escrita de derechos en una lengua que comprenda.
En todos los casos se permitir al detenido conservar en su poder la declaracin escrita de
derechos durante todo el tiempo de la detencin.
2 bis. La informacin a que se refiere el apartado anterior se facilitar en un lenguaje
comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptar la
informacin a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia
personal de la que pueda derivar una limitacin de la capacidad para entender el alcance de
la informacin que se le facilita.
3. Si el detenido fuere extranjero, se comunicar al cnsul de su pas el hecho de su detencin
y el lugar de custodia y se le permitir la comunicacin con la autoridad consular. En caso de
que el detenido tenga dos o ms nacionalidades, podr elegir a qu autoridades consulares
debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quin desea comunicarse.
4. Si se tratare de un menor, ser puesto a disposicin de las Secciones de Menores de la
Fiscala y se comunicar el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad,
la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minora de
edad.
En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda
de hecho del menor, se le nombrar un defensor judicial a quien se pondr en conocimiento
del hecho y del lugar de detencin.
Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la informacin prevista en el
apartado 2 de este artculo se comunicar a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del
mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal.
Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de
la detencin se notificar de oficio al Cnsul de su pas.
5. El detenido designar libremente abogado y si no lo hace ser asistido por un abogado de
oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuar recomendacin alguna sobre el abogado a
designar ms all de informarle de su derecho.
La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicar inmediatamente al Colegio
de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su
localizacin y transmisin del encargo profesional o, en su caso, le comunicar la peticin de
nombramiento de abogado de oficio.
Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere
hallado, el Colegio de Abogados proceder de inmediato al nombramiento de un abogado del
turno de oficio.
El abogado designado acudir al centro de detencin con la mxima premura, siempre dentro
del plazo mximo de tres horas desde la recepcin del encargo. Si en dicho plazo no
compareciera, el Colegio de Abogados designar un nuevo abogado del turno de oficio que
deber comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de
la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el
incompareciente.
6. La asistencia del abogado consistir en:
a) Solicitar, en su caso, que se informe al detenido o preso de los derechos
establecidos en el apartado 2 y que se proceda, si fuera necesario, al reconocimiento
mdico sealado en su letra i).
b) Intervenir en las diligencias de declaracin del detenido, en las diligencias de
reconocimiento de que sea objeto y en las de reconstruccin de los hechos en que
participe el detenido. El abogado podr solicitar al juez o funcionario que hubiesen
practicado la diligencia en la que haya intervenido, una vez terminada sta, la
declaracin o ampliacin de los extremos que considere convenientes, as como la
consignacin en el acta de cualquier incidencia que haya tenido lugar durante su
prctica.
c) Informar al detenido de las consecuencias de la prestacin o denegacin de
consentimiento a la prctica de diligencias que se le soliciten.
Si el detenido se opusiera a la recogida de las muestras mediante frotis bucal,
conforme a las previsiones de la Ley Orgnica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora
de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, el juez
de instruccin, a instancia de la Polica Judicial o del Ministerio Fiscal, podr
imponer la ejecucin forzosa de tal diligencia mediante el recurso a las medidas
coactivas mnimas indispensables, que debern ser proporcionadas a las
circunstancias del caso y respetuosas con su dignidad.
d) Entrevistarse reservadamente con el detenido, incluso antes de que se le reciba
declaracin por la polica, el fiscal o la autoridad judicial, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artculo 527.
7. Las comunicaciones entre el investigado o encausado y su abogado tendrn carcter
confidencial en los mismos trminos y con las mismas excepciones previstas en el apartado 4
del artculo 118.
8. No obstante, el detenido o preso podr renunciar a la preceptiva asistencia de abogado si
su detencin lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados exclusivamente como delitos
contra la seguridad del trfico, siempre que se le haya facilitado informacin clara y
suficiente en un lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las
consecuencias de la renuncia. El detenido podr revocar su renuncia en cualquier momento.

HABEAS CORPUS.

s un procediment regulat a la llei pel qual es pot impugnar una detenci si aquesta es considera
illegal i que permet la posada inmediata en disposici judicial de la persona detinguda.

El pot sollicitar:

El detingut.
Familiars (ascendents, descendents, germans)
El Ministeri Fiscal
El defensor del poble o Sndic de Greuges.

El propi advocat (tot i que la llei reguladora no ho especifiqui).

En el cas de que una persona detinguda solliciti un habeas corpus, s'haur d'informar
inmediatament a l'instructor de l'atestat, que parar la instrucci i ressenyar en diligncia aquest
fet, indicant la data i la hora de la petici. Tanmateix es facilitar un full per a que el propi detingut
solliciti la mesura del seu puny i lletra, especificant els motius de perqu es considera detingut
illegalment i es trucar al jutge de gurdia del lloc a on es trobi detingut.

El jutge de gurdia del lloc a on es trobi detingut, sollicitar la remissi de tot l'atestat i de la
petici, sigui quin sigui l'estat que en que es trobi i podr sollicitar la presncia del detingut i dels
agents de policia que el custdien a dependencies judicials (tamb pot traslladar-se ell mateix al
centre de detenci, per aquesta circumstncia no es sol donar).

El jutge de gurdia realitzar una valoraci sobre la legalitat o no de la detenci, que plasmar en
resoluci motivada i ordenar la posada en inmediata llibertat del detingut o la que continui en la
seva condici fins a la finalitzaci de l'atestat i la posada en disposici habitual.

IDEES CLAU:

1 La policia judicial s aquella que realitza funcions d'auxili a les institucions judicials en la
investigaci i esbrinament de delictes.

2 La policia local t competncies en policia judicial atribuides per la llei 16/91 art. 11 i 12 i per la
LOFCS 2/86 art. 53.

3 Les funcions son auxiliar a jutges i tribunals i fiscals en la investigaci de delictes i la recerca i
detenci dels autors, practicar a requeriment o d'iniciativa prpia les diligncies a prevenci i
custdia de detinguts i efectes del delicte, i instruir atestats per accidents de circulaci al casc urb.

4 La policia judicial, davant la noticia d'un delicte, cal que el comprovi, realitzant totes les
diligncies necessries per identificar als autors i posar a disposici del jutge les pressumptes
autors.

5 l'Art. 295 de la Lecrim estableix el limit de 24 hores per posar en coneixement del jutge
l'existncia d'un delicte, la L 41/2015 de modificaci de la LeCrim estableix que no cal si no hi ha
autor conegut (art. 285), amb la salvedat de delictes de corrupci, contra la integritat fsica i contra
la llibertat i indemnitat sexuals.

6 Tamb es modifica el terme imputat pel de investigat. s la condici adquirida per la persona
investigada per la comisi d'un delicte. Ha adquirit major protagonisme amb la reforma dels judicis
rpids.

7 L'art. 795 de la LeCrim estableix que es pot dur a terme l'enjudiciament per judici rpid en
atestats senzills, realitzats dins la gurdia, per delictes flagrants, amb autors coneguts i identificats i
citats, i sempre que siguin penes de menys de 5 anys de privaci de llibertat o 10 anys d'altres
penes.

8 La detenci queda regulada a l'art 17 de la C.E. Estableix el lmit de 72 hores i un procediment


d'Habeas Corpus. La LeCrim als art. 490 i 492 estableix que qualsevol pot detenir a qui intenti
cometre un delicte, al delinquent infraganti, als condemnats fugats, i la policia ha de detenir en els
casos anteriors i als que hi hagi motius racionals de delicte i que la persona s l'autor.

9 Els drets del detingut queden regulats a l'art. 520 de la LeCrim: guardar silenci i no confessar-se
culpable, no declarar, advocat, accedir als elements de les actuacions, coneixement d'alg, trucada
directa a alg, metge forense, informar al consulat, intrpret, assistncia jurdica gratuita i sser
informat del procediment d'Habeas Corpus.

10 El procediment d'Habeas Corpus es troba regulat a la LO 6/1984 i serveix per impugnar una
detenci illegal posant a disposici inmediata a la persona detinguda.