Está en la página 1de 2

Bijlage 3 Feedback op lesontwerp en toelichting (klassikaal)

(domeinexperts stap 7 -)

Student: E. Docent: P.
Vakgebied:Rekenen en Wiskunde Stagegroep: 8
Klas: D Datum feed-forward:29-3-2017

Voldoet Bijstelling gewenst: wat kan student doen om


aan product op dit onderdeel te verbeteren?
gewenste
situatie
Kennis over (kinderen in) de groep is ja Uitbouwen:
nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving In de beginsituatie geef je aan dat leerlingen
van de beginsituatie van de groep, zowel moeite hebben met inhoud. Waar hebben ze
in pedagogische zin (gedrag, moeite mee?
groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als
in didactische zin (vakspecifieke
beginsituatie).

De lesdoelen zijn afgestemd op de ja Doelen zijn duidelijke productdoelen.


beginsituatie. In de formulering ervan wordt Uitbouwen
zichtbaar dat kennis van vakdidactiek en Je kunt nog aangeven in de doelstelling welke
leerlijnen op een logische manier is concrete materialen je gebruikt
verwerkt. Je kunt aangeven welke maten ze omrekenen
Bijv. 1 L is 1dm3
Vakdidactiek en leerlijnen toevoegen
Werk- en groeperingsvormen zijn ja DI model
afgestemd op specifieke kenmerken van
de groep n op specifieke kenmerken van
vakdidactiek.

Werk- en groeperingsvormen zijn ja Het DI model is een goed model


functioneel ondersteunend bij het behalen Vul alle stappen.
van de lesdoelen.

De proces- en productdoelen worden ja Doelen en evaluatie zijn gericht op product..


expliciet gevalueerd met de kinderen.

De werkvormen die worden gehanteerd bij ja In je les laat je zien dat je met kinderen
evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en verschillende niveaus doorloopt. Dit past bij de
sluiten aan op specifieke kenmerken van vakdidactiek.
de groep. In de evaluatie vraag je naar reflectie op eigen
handelen
*Een aanzet tot samenwerkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste drie lesontwerpen
**Een aanzet tot ontdekkend leren krijgt op een logische wijze plek in ten minste n lesontwerp

Opmerkingen

Je laat me zien hoe de les in de praktijk gestalte krijgt.

Feedback voor het vervolg:

In de verantwoording meenemen
Uitgangspunten realistisch rekenonderwijs zoals besproken in deze bijeenkomst.
Kerndoelen en leerlijnen (TULE SLO) benoemen en koppelen aan je lesdoel.
Wat zegt de theorie over dit domein. Zie kerninzichten.