Curso AFD 2017150: “Soldadura con electrodo revestido e TIG”

(FMEC0110)

IDENTIFICACIÓN DO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE

Denominación: SOLDADURA CON ELECTRODO REVESTIDO E TIG
Código: FMEC0110

Familia profesional: Fabricación mecánica

Área profesional: Construcións metálicas

Nivel de cualificación profesional: 2 (Título ESO)/ Título Formación Profesional
Básica/ Ter Superado os módulos obrigatorios do 2º de PCPI ou ter superada a proba
de acceso a Ciclos Medios

Cualificación profesional de referencia:

FME035_2 Soldadura (RD 295/2004 de 20 de febrero)

Relación de Unidades de competencia que configuran o certificado de
profesionalidade:
UC0099_2 Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodo
revestido.
UC0100_2 Realizar soldaduras con arco baixo gas protector con
electrodo non consumible (TIG).
Competencia xeral:
Realizar soldaduras con arco eléctrico con electrodos revestidos e
soldaduras con arco baixo gas protector con electrodo non consumible (TIG),
de acordo con especificacións de procedementos de soldeo (WPS), con
criterios de calidade, seguridade e respecto ó medio ambiente.

Entorno profesional:
Ámbito profesional:
Desenvolve a súa actividade profesional en grandes, medianas e pequenas
empresas, tanto por conta allea, como de forma autónoma, dedicadas a la
fabricación, montaxe ou reparación de construcións metálicas, instalacións
y produtos de fabricación mecánica.

Sectores produtivos:

Este certificado ubícase no sector de industrias de Fabricación mecánica e
instalacións na área de fabricación, montaxe e reparación.

Ocupacións ou postos de traballo relacionados:
7312.1145 Soldador por TIG
Curso AFD 2017150: “Soldadura con electrodo revestido e TIG”
(FMEC0110)
7312.1033 Oxicortador, a mano
7312.1015 Cortador de metais por plasma, a man
Soldadores e oxicortadores
7312.1024 Operadores de proxección térmica
7312.1118 Soldadores por arco eléctrico, en xeral.

7312.1136 Soldadores por resistencia eléctrica.
7312.1082 Soldadores de tubaria e recipientes de alta presión.
7312.1060 Soldadores de estruturas metálicas pesadas

Duración da formación asociada: 758 horas. (40 horas de prácticas en empresa)

Data de inicio: 20 Marzo 2017

Data finalización: 17Outubro 2017