Está en la página 1de 3

Kijkwijzer PPO typering van je groep

Feedback gever: Carlijn Luttikhuizen

Datum : 6 maart 2017 OGP3

Status van deze kijkwijzer: de ingevulde kijkwijzer moet als bijlage toegevoegd worden bij de kritische analyse (Bijlage 1, OGP3-handleiding):

+ aanwezig
+/- wel aanwezig, er is nog ruimte voor verbetering
- nog niet aanwezig, of nog onvoldoende aanwezig

Groepsaspecten: typering van je groep + +/- - Opmerking/ feedback


Aantal kinderen. +
Verhouding jongens/meisjes. +
Leeftijden van de kinderen. +
Zittenblijvers of kinderen die een klas hebben overgeslagen. +
Hoe lang is de klas al een klas? +
Groepjesvorming in klas (vriendjes/vriendinnetjes). +
Welke normen en waarden vinden ze van belang n welke zie je _ Leerlingen komen voor elkaar op, helpen elkaar en hebben respect
terug (of niet). voor de leerkracht. Zijn dit de normen en waarden in de klas? Dit staat
niet duidelijk benoemd. Of missen de normen en waarden nog binnen
jouw typering?
Sfeer in de groep. +
Verschillen tussen kinderen: cognitief/sociaal emotioneel. +/- Sociaal emotioneel is voldoende benoemd, maar ik mis het cognitieve
gedeelte nog. Met name het feit dat er maar twee kinderen benoemd
worden (hoogbegaafd en iemand die een groep heeft overgeslagen)
waaruit je iets kunt opmaken. Hoe zit het met het algemene groepsbeeld?
Hoe leren de leerlingen, wat is hun aandachtsfunctie en in welk stadium
bevinden de leerlingen zich.
Welke rollen zie je terugkomen in de klas? +/- Gedragen de leerlingen zich altijd hetzelfde, zijn er opvallers of wordt er
bij bepaalde momenten een andere houding aangenomen?
Verantwoording: hoe ben je aan de typering van je groep +
gekomen?
Bespreken verschillende instrumenten die je hebt gebruikt. Welke +
bron heb je waarvoor gebruikt?
Bespreek je ook welke kanttekeningen (voor en tegen) je plaatst bij - Welke vragen zijn gesteld in het sociogram?
de gebruikte instrumenten?
- Sociogram +/- Bijna perfect. Ik mis de ingevulde sociogram zelf nog.. Ik weet niet of dit
een vereiste is, maar puur om te laten zien dat het daadwerkelijk ingevuld
is.
- Observaties +
- Klimaatschaal +
- Gesprek mentor +
- Gesprek leraar vorig jaar + Uit je typering valt op te maken dat de klas dezelfde leerkracht heeft als
voorgaand jaar.
- Leerlingvolgsysteem
- Kijk (bij kleuters)
- Groepsplan
- Anders, namelijk

Koppeling naar lesvoorbereiding: wat is de betekenis van de


typering van je groep voor de lesvoorbereiding?
Lesdoelen
Beginsituatie ten aanzien van inhoud
Beginsituatie ten aanzien van regels en routines
Werkvormen
Handelen van de leerkracht (didactisch/pedagogisch)
Organisatie
Evaluatie van de lesdoelen (tijdens/na de les)

Vorm kritische analyse


Naam, klas, datum staan op het document. +
Duidelijke opbouw in structuur. +
Gebruik van kopteksten (=titel boven alinea) +
Er is een korte inleiding waarin beschreven staat hoe het document +
is opgebouwd.
Taal in onberispelijk
400-500 woorden +/- Ik ga ze niet tellen. Ook is nog steeds niet duidelijk wat nu de richtlijn is.
Bronvermelding volgens APA-richtlijnen +

Feedback
Ik heb feedback ontvangen van mijn mentor en/of medestudent.

Waar je graag feedback op hebben van de ppo-docent?