Está en la página 1de 87

PIANO GUITARRA voz

Jaci
LLEGAR A TI

segn la grabaci.ln .le


Jaci velsqlrez en cassere .ie
\llni =a)374j2a32 I 2+8.
cD :o3;ri:la3:l2l 1
.. Jaci
Volasquaz
LLEGAR A TI

Segn la grabacin de Jaci Velsquez en cassette de


Myrrh #O3762a32124a, CD #O3762a32122.t

Transc to y editado por


BRYCE INMAN

Los siguientesacompaamiontosserie de Estudio


de esta grabacin estn djsponlbles a travez de Word Music:

TTULO NllMERo DE cATALoco


A1Mundo Dios Am (God So Loved) oao6a9 7736.fa
Como LJnaFlor (Flower n the Rain) oao689 772641
De Creer En Ti (On My Knees) oao6a9 76464,1
Dc'lllo l-sr n \oz (L|lrlevoce lnside] oao6a9 77164,t
Mia Lo Que Has Hecho En Mi oao6a9 770647
(Look what Love Has Done)
L]n Lugar celestial oao6a9 765643
I

contents

Al M u n d o D i os A m (GodS o L o v e d ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
46
Co m o U na Fl or (Fl ow eri n the R a in ) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . a I
Co n TL IAmor ' . . . . .. . . I O
De Creer En Ti (On My Knees) ..... .... 52
Dentro Est Tlr Voz (LittleVoice Inside) ...................... 72
Ju n toA M ...... .. .. 59
L l e g a rA T i ...................... .. ...... ... l9
M a n a n tialD e C ari c i as . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 5
Mira Lo Que Has Hecho En M (LOokWhat Love HaS Done) ...................
66
-\olo l tt ............

Un L u g a r C el es ti al ....................... 28

rt :E<sil e ti frar.E caJr n E ddga el Ptrma k twet .4)<L. rk ]u mt:Ls.a stcni.d et e-sre il)o
s *r i* c r r b ...rr ccu o 5 esn ffiiin ette ccu xt laLot Iamc ol attt23a2+6
l0

Con T[rAmor
Letra y Mrsicapor
RUDY PEREZ

Conrnucho
nino l=Do
Dm

@Ddchos te Cooi lrq RutEt Msic (dn. lor UnivNtl_MCA MNic Ptrb.,dir de UiYqsal Stdios' Ir..)
Druhd Rsrmdos. Aseu.ads U** cotr Permso.

dporellimdCCLInopmdapidnganm4t lbm.
' ^nnqnet
s rencalgnnapgur1aaeM deccLI, fvo. d. llmr al 1-300/23+2,14
Dm clD B'D

d: - r :
-mf

u'
-f
1. M ha - c bien a - mar - le y dar-l e to - da mi - da,
2. Cuan - do s - toy con - ti - go na - da na - da mi n-te - r e - sa.

Mehs - ce bien a - mar - te y dar-te to - da mi - da.


Cuan - does-toy con - ti - go a - dr n - da mein-tc - re - s.
12

Por - oue vohe na - ci - do Pl ra.a -do-rar-te'


Por - riue irler - ec to - da dan - te - fa.

Por ' oue vohe na - ci ' do p! ra-


Por - riue ier - s to - da

tu Ina no qie ro an - dr to - dos mis ca - mi ' nos.

luma-noqui-m an - dar to - dos mis ca - ni ' nos.

I
l3

Por - que es - toy s - gu que a r - s m dcs - ti - no.

Por - que e3 - toy se - Su que t er - es mi des - li - no.

que nun - ca mea - ban - do - lla

Con tua-mor yo ter - go po - der na-da pue - de


Bb/A

Con lu"mor yo sien - to queen el mun - do n - da

Con tua-mor no pue - do per - der por " qu ten - go en ti tan - ta

Con tua-mor yo Pe - doal _ can ' zar qu me pm - pon - go


l5

con tua -

3ra wz at C}DA &


D.S.aLCODAX
17

S coDA A,,, Dm sing3 tiw onl!

Con
18

BF/A

pue - do Per -
l9

Llegar A Ti
Letra y Msicapor
T. TORRES.A. TALAMANTEZ.
A. GRULLON y D. HERNANDEZ
cooop.""ioo .l = zz

mf -l f'
4

e.'+--J t
-

l. A-si- rtu - qur


2. Hoy s quea tu la - do hs-t8 el fi _ nat_ yo Ie-g

@D@.hs d CoDi 199 Yentu Miic Gtup


Iteb6 R4ndo1. Asordc Uw on PosG

A$que ugdpG.r h e d. CCLI, m p.d. coDard. rir4@ tur 6L libm,


Si tts rblE prqr N@ & CCLI rvn deItrr l lllxv2"1+2146,
-:=,./

2tuwzatCqDA$
ctE

Por ti-

\--
vtrl - voa

G/B

pil - tn nil co - lo - es por r.


r
2l

Qui-sie-ra lle-gr- bas-ta- tu la - do. Sn- tir que me lle '

vas de- la Qui-sie-rr per-dq meen tu mi - ra - da.-

\J
fi T->

? em - po.-
Sen-tir qu tu a - mor- de-t - nel

Y- vo

Ll'gar-. ti,
Co-mo pa-lo

D.S.al CODAX

S coo,

Miins-pi - ra - cin.-

G/B

la fuer - z que-meha - ce- cte - er,- mi fb.-


23

Qui-.ie-ra lle-gar - h\-r tu la do. Sen - tr qu tne lle '

tr| no. Qui-si-ra per-der- meen tu- m - ra '

Y- so

\,t T __/
fi
v de - tie - ne el tim - po.-
Sn- tir que tua-tror-

ll-gar a ti.-
G ctE
Y_ so

Co-no pa - lo cie - lo.-

F G
25

F2(no3)

Q u i -s i - ra l l e - gar- has-i a lu do. Sn"tir qu me lle -

F2(o3)

no. Qui - sie- ra pr-der

Sen-tir que tua-mor- de - te - neel tie po.-


26

ar. Y- Yo

Co-mo pa - Io cie - lo.-


n

Yo quie-ro vo-lar

Y- so

oh,- oh.- fi,


28

Un Lugar Celestial

f;SHtfiii
TTETMERMA{ff
MARK
BoB FARRELL y DAVID VELASQUEZ
PorLuisGonezEscott
Traduccin

Consaborlatino =88
Em

? -"- - a. a:- a + tyt - r' r_t + J\


mf

DlE Em DIB Fm

t: ''-' J. *
4444:1
*: t-_t x. u

@Dmchos de CoDi, 109FtrAlric Vtrsic\{csDeddrn-SnilhVsic LLc'


Sumnerdam MuscLLr rsbsidinode of Mispdden.Srrb Musc/
Eob Frell \tuscMord Music, rnc,
DMhN Rsmd6, Aseg.d6 U** @n Pdniso.

Amquc u5tdF. l teNi de CCL! noD&deoDia d1n3n


Si ti.& hsa prcgunh M d. CCLI fmr dellan.. d r4o0/x{-2146
29

1. Ha- blan - do del del mun - doy dl do


2. Ha-blar - te sin- men - tir pen - sar - t sin- ffn

yo mi - ro al pren ti.-
sa ' br qu r- mi Dos,

Se-su - ro que- tes ' ts- for-mar - do ds dea- I l


Se-suir - te don - de es - tar don - de- t es ' ts
30

un mun - do nue " vo pa ra m.-


-Yir tan s - Io por

cmajT D D/E

\.-/
Sue - oun- ca - ri - o liln - pior tu - ral
Es loJ petr -s - da s - lo p-I-ti

' ' . _-J)_.)=_ ll r i

cnajT D

n cie - lo - bicr - 10 ps - r l ter - dd


ds - deel 10 mis - mo que n - c -
l.- l

a) J'--te
31

C fnajT D D/E E

\J
cie - rro los o - jos y- me sin - to bien con tu
cie - rro los o - ios y- me sien - to bien con tu

a) . , 7 ;_J 1 z_i t' fr'


f

lr sol- mr- sr.-


luz de- en- rn- ser.-

ct - les - til nus - tro cie -

- lo pe - qu - i - to so " br-na - tu - r1,- U lu-gar

) 1. v + r v v ti'
E2 Em

---...--------------.-
gar- ce-l es-ti al ,

a) jt J -_- ld

Hablado: T6 ojos ne ttamon .


D DIE E

'J '" 4 jl J1JJ '


*f' ri J
33

cmajT esdeel narde las nubs . . .

t besoes lbr1a.l-..
E

Ooo Ooo-

. jJ ' jj
JJJ Jj-' r #r. J._,J

pe - que - ii - to

+ +
lt c l- J-

lr
34

\-, \=,
to lo- que ne - ce-sr - l

pa - ra ser- fe - liz.- Ps - ra ser- fe - liz.- lr -


SoloT
Ltra y Msica por
RI,'DYPEREZ

Moderado , = 60

E2 E2tDi

J -

-f

cFnT(4) ClnrTl4)/D{

7- J I J

E2. B2mi

.]
) J. -J -J r

c$m7(a) c$n1?(aYDl

@ Dclos de CoDial99g RubetMusc (do. Dor Unirel.MCA MuscPh. die,deUnieB,l Studi6. c.)
D.HbN RMvd6, A3gmdxw @ PerDiso

AuqE ur.d p* la iersi d. ccLI, ro p.d. coDir den4u. na 6le liDo.


SaFE ,tslm pnguta cM deCCLI, l*o. d. llmt d 18lt434.tt{6.
36

uz *f E2tDl

--7:t_.'-2
l. Catr - do r - - do llo ' ras

' l* s

cn7(4)/B

E/G{

-pro-vo-cs a-mar

,
m pun - to de- pal da
En la iaz de da
mi prin mi f f -n a r
ha ' llo bi - li - dad

B/cl

'rrr
- . es el cn - o de- mi vi - da mi
en tus bra Y en- tu al m

rray mi p z.
gu - ri - dad

Fln

co - no - ces mis sen - ti - nin -


38

r vo - lar - has - l.nel ce

lle - nas a dia - rio fni Yi


39

dea le - gr Por - qu

s - lo tli me- - Prcr

Cm7(!5r An7(t5)/c

si m Di - de - ras el mn - doen - te -

\1/e e

"f
40

AtlBt

d tl ._.

E'D Cm7

a) I

f sotods ilat

Crr718, E'.IG

d8
4l

Dt2(no3) BbnT(4) Csus Gsus G/A

O e + v=' 1:
'9S =- 3: 14 !,-r- \!,
,l L-.

die - ra has - ta l ci -

por - que e . nas

!)
42

DE E D/A

da dei-lu-sin- y dea - l - gr

d M ?g
43

Bm7

die - ras el mun - do en " tE & Io- da ' r _

dwbt aa
,m f .

AmajTq5YEl

Bfl7
nJl

Si me D - die - ras l mun - doen ' te -

\v! t
ntf
44
45

Manantial De Caricias
Irtra y Msicpor
RUDY PEREZ, MARIO PAIINO
Alegre | = lfi) v GUSTAVOARENAS

C Dm

a aJ - 1' 1, e- 3. . - tr-
a!
!, -
l-
q:T

@ Derecho.de( oDia
' l9oo Rbrl Uuc (!dm. por Unnemtl-lfcA \lui. Pb.,dir. de Uni\ rrsl Studic,tnc)/
DrechosR*ndc. Asceurdc UsBe con Prmis.

AnqueLled p@a la lcemiadeCCLI, .o ptrd.cupir dening@


Si ti alsunapEgnnh co dCCL! lvor d. amr d r{00/234-2l.l,
46

F Dm

d Y ..le e e c- - = t_

B' c

oyZal-rrattqt_

1. Hoy gla - b tu ! co - ra - zn
2. Hoy poo - drn tu8 mi por - ve - nir

di - bu-j tui m - gen en mi in - rc - riof_


fo se quea ru Er - oo se - r- 1e - liz-
don " de t se - rs mi - ni - ca- z - n.
y s-r la mues - tra de tu- bon - dad.-

. . t_
--4

tr - nar-
es - tr - nf-

y u-n - da pa - rr po - d. - aGa - Irlr- v


I u-na vr - oa pa - ru po - dcr - tea - mar v

'4 ' 11 11 4 c
48

Dm

Ma-nan - tial- d ca - ri - cias n re - mtn - so de paz un-

,? J'."' tvl *: t=

- pe- d - zo de cie " lo u - naes - tre - lla fu - gaz.

c Dm

- loun po - - que-te ins - pi - re so ' nar

d Yl r v . \ f t J'- t7 i t\t t'


".,,-' f- -:

B' G7

vol - cn de te quie que- noot ' Yi ' des ia - mtu. Tb

Tt ..-.'

I
tv t: hr:
49

Bb Dm7

quie - ro, t qe - m y por ti yo me mre " r,o. Te

d :-,! -.,,. r,-,, .-. .t 2.,.- .--' l_


\ -:r-.

BL B dirn Csus C

qui - ro. i quie - m a Oh, no. Te

-_T rvr r -,_t- t:

Bi Dm7

que - ro, te qui - ro y por ti yo Te

o --- ,\,t ''-2' t._


'-:!

B' Bdim

te ma - mac-

o g x .,.., \r=, i- t
" .LVt -\_,
50

E'

.l Vr -t/ +e "M a. :

Ma-nan - tid- de c - ri - cias - msn - so de paz


- p - da - zo d - lre - lla f - gaz.

c Dm

- rc - ga ' lounpo - - me que-tns - pi - re so - ar

d v + 4\J
F J W : t:
"-"'

- vol " cn de te que- no ol vi des ja ms,


52

De CreerEn Ti
(On My Knees)
Leha y Msicapor
DAVID MULLEN
NICOLE COLEMAN.MI]LLEN
y MICHAEL OCHS
Connuch enocin J=9 porRur, Percz
Ttaducci

FFn9

EID D A/E D/E AnajT

1,,''F
io

Fl-e E/D D AE D/E

r r' . : -J -" r -l a
r
1
J ff
a
P
I.'

X Ffn 9 F,IO D
,n -,
uo.u,,
\'2
J '
l. Pue - de ser- qu tal vez- ma - ia - nael sd-
2. Pue - de ser- que el do - lor- un d-a se-

T t ., o - o i '
(p-m

@Dmb6 de CoDi 1996Sel of rbe Pls MNicl{ord Muic, Inc./OclNongsMsi.


ItruhG R*md6. Asesurdc U*e mtr Pe.bo,

annq utedporo la liffii deCCLI nopude copu dningn, nmd c1 lbro.


Si ncnealsua p8ut aeNt deCCLI, fno. dc llamar l 1-301v23+246,
53

vuel - vaa - pa pue - de ser_


-ta i,ue . de

que qi - zs- lo que yo fui


queal ff ' nal vez oe an gus
-

f+3--.1

Pue - dan ol - vi - dar


to-do a p2._ Cuan - do
3-----1
54

D/E

la f-
lnal " dad.-
5.5

DlrlTfts)

2dawz at coDA $
A/C

s que ja
dr to - do un d - bar-

D.S.al CODAX
ElD D A/E DE

dt + t '1 ' 9 ,.
..
bP
ll
D
s que ja ns- de-ja-r-
58

Oh,- de cre - er

Esus
JuntoA M
Letray Msicpo.
RUDYPEREZ,JOELNUMA
y MARK HEIMERMANN
Sombrlo =66

Ern2 C2

IJ
tP
ffil

Em/B B Em2

a) 3 = nl!,
-

CmajT

co,, .J=rsz
"o".gr"
AE Bm/E f ?o^ Bm AE Brr/E

a
mf, -

O DMb6 deCopial99s Rubd Musclr por Ldvssl-Mc4 MBc Prh,die.deUiBl Srudtosttrc.r/


Fu Atti. MuidTom of Grwtv MGic
Deb6 Rando& Aeguadc U&$ @ Pehilq

annqu .d p@ l@ de ccLL o pedc mplr d. nngu Md 6r. |m.


S rh. dA pr.sEnt @ d. CCLI fru. .e lt m. t 1{0d23{-2t46,
60

Cldim/E

p|-d com - Pren-dr- que sin ti noe-x - te \ a -


Q.) s6 cl t - mor que.-Yer- nin-p - dl a dar - te al

da. Hoy pn - san - doen ai- fu que


Hoy tr|f co - ra - zon- de la-

=
o
a
6l

CIE BD{ Em

r-
dad que yo- bus - ca - ba. Er ta obs ' cu - d'dad de mi
t co es - pe - ran

,{s 'atq
"9 4
fr8 *

cldirn/E CIE BDI

tem - pes-td- fue mi puer - to au- pa _ la ' b.

a
Io
'a
(q)-4
'"6
*a

ABlOA
Bag B7 EEE
62

ms meha-ces fal " ta.

A B -A Em AtE
EEE

can-do pier-do la cal - ma.


63

A B lA
64

Em N'C' ad lib en repetitiones

to.ar MD.Irawz solMe

A D!o
B E
65

Em ABsA
EEE

>-:7

A B lo A
EEE

AE

pir - do la cal - ma.


6

Mira Lo Que HasHechoEn M


(Look What Love Has Done)
Letra Y MsicaPa
ROB MATqBS
Y STEPHANIELEWE
Traduccinpor R;r!Perezt Mario PatN
Baladasuave =100
clF

Dn7(a) Csus

@Dechos de Cooa legA Ri'er Oal Music CoJM,Jbc I Cn Music rqdq por EMI Chrisrtr Musc Publi[irgv
Zomb EtrDri*s. ID(./ChalatrreMk (ade por zonb Enle4ri$& rr. r
D;rech Rs.dc Arsdor UsBe con Prmis.

A|Nu. ed DlM It Uenr de ccll, no pmd. .opis nt4ut @' .d. Ubm
pr**unb Mr 'L
de CCLI. ltd d. llb l I lXv2J4).16
Sl dene ;q
1. La lu tu_ al-gu
2. S qu yo fes - pr

n-d ms y las- c - tr -
tatr - l- so - le - dad que no- sen - ll -

ClE Gm9/F F

tlas luv- ce - si tas ms: a-tl


a nl- mi p cho pt p - tr.

l ' -r

Hoy- l l -naper la ce - les - tial-


Hoy la "d me d un be so al rs - pi - rar-
68

las- s - tre - llas


sien - to aI fin_ mil po-
4__
-,

i

per -
que van-

Mi - ra lo que has he
69

liz- mi bre mial - men ti.-

3ruvzatCODAg

Mi ' ra lo quehas
70

Gml l

si so - lo fre otr

vio - Iin si i- me ha - bl.s si fue-


B'D D.S.aICODAX
nJ'^

Mi - ra lo que bas

O coDA
B'/D GfITOs)/Dt

CIE B'2ID cm7lt5) Gfn7(tsi F


DT
PC /:\

Oh, oh ei mi.

t4'7 , /:

a)
rif. a
p
| )- /:\
72

DentroEst Tb Voz
(Little VoiceInside)
Letra Y MlsicaPc
CHRIS HARRIS, JOEY ELWOOI}
v TOBY MCKEEEAI
Traduccnpor JoseMara Ptnn

D Gm D

d . t "A_ . ..,,. "j..-


-.r-

@D4ch6 de coDia 1994un Alic MGi.lGrt@ MN./achtoh.. sores


Irmb6 R$dos. Aegmd6 Uw M Pi$.

_Su.&d d It li@s dCCLI, no Dud opi d. Dla@ Ma


AnD. 61bs
Id lgum pnslnt! deCCLI lawr della|w r 100/23424l
'w
II
73

1. Di si_ mees-cu -
2. o - goel e -

D'7

|
- chas vo_ tees - cn -
de mi llan io sl bro -

I " vx l=4t )4.

I
1

- doos - cu -
fuer - za_ es - pe -
1
- 1-

Oh, por el que v - ga - mos, bs -


cial.- 0h, lian mis sue - os r

can do d. gtln- d- la vi -
duer - me mi in - te - not-
--1 r-r - l
-3

2da rezat C)DA+

queen cien - d 0ues - troa -


fu dul

Den-aroes - t- t voz- lla - man - do' den-rmes _ t_ tu


D7 GtrI D1

I ffn,- dn-hes - t tu voz_ g - sn do,

t. e,_--r+ "\
"va -a

D7 ----l Gm

-r

den- tro es - t- t ha-blan - do en- mf.-

a t. .,,-,r. '\
+

D.S.al CODAX

$ coo.L
Gm
nf,

Den - tro e3 - t- t Yoz lla - man den - tro 3 - ti- tu voz


D7 GIn D7

al fin,- den ' tlo es - t- tu voz- gui ' an ' do,


-

"va

Gfl D7 Cn

dn - troes-t- tu voz- ha ' blan - do. Dcn - tmes't- tu vc-

d . l._. "t: .a , +._,- "t:

D7 Gn D'I

lla - man do, dn ' tro cs ' t- tu voz- al- fn'-


- -

'va
.
-,-'
t- +
C2Gus) Cm
78

Gln D7 Gm D7
ntP.

Den-tros - t- i roz, - dn - tro6 - t- tu wz.-

.) . ..,r- t "=
np -a rti \

..-- ..---

Gm D7 Grn D7

den-tm6 - l- tu dn_troes - t- tu

. }r-rt 't.- . .,--r- t "\


"vF -a
roi o

Gm .rer' Mnl rPE


f

Den - tm s - t- tu lla - mn - do,


- l|f-

Gm D'7 Gm

l_ tu sl fin, dn - tro es - t- tr

rl J. +.-. '1= )a . '{_


D7 Gm

gui - n - do, den' iros - t- tu voz- ha - blatr - doen

'
"va -',-r- \ -a

D1

Den - iro s - i- lu voz.

. | 't ,4
' vB -_-

Gm D7 Gm

Oh la- la la la h.l Den-froes - ra ru

t. "t: ' *,--rt f:


-u- -a

D7 Gm D'7

Oh la l la- Ia- la.-

"va -a
80

Gm D7 Gm

Den - lro es - ki tu Oh l- la b-

.) . +.-a t 'f:_ t "t=


* -.-_,-

GIn D7
D7 np

.1,4
la la.- uen - ro es - t- tu ro

+._,+ ':
v,8 np -a

F/G
\ P , ibrc

Di-me si mees - c - chas.- oh.


/:\ /:
8l

ComoUna Flor
(Flower in the Rain)
Letla ] MscaPor
CHRISEATON
por Mao Putino
Tradccn

Btz6

- " JJ j
nf

1. Gr- cias

Dn2($5)

""r- -o1-
mi sed
tz.l quins-pi ra - cin- lun

\:
nry

@Derclc dr c@i to{6 Lonsird Moq( co. obo $d$pl Pctrc Vtr3ic Lld,
Dirhoc Ren;d6. Ase4rdd U** on Pemho.

{uquts udd pKs la lc.nsiad. cr-LL o pudscopir d. ninsud


Si rie huDa DFeub ce. decr I L lr.or detladr d l a00/zl+zl6
a2

i e - res mi ra - zn de ser'- - do trs


va mi- so ' 'r- - do rs
J quin mo - ti -

Dnl2({s)

se-gu - ra pien - so quees - ta-r hrem-pt-


la tm - p43 -

bla el co - .a
bla el co -
X u*"

lis - ta pa-ra ser por- tu u-via

C2(suO c

na flo- di-m Io quc de - boha-cer- yo quie - ro

3ruwzalCODA+
BA FIA GIn CTsus

muy le - joc dd-


84

al dor - mir oal des - Per - tar-


D.S.al CoDAX

d " j5 de es

S cou.

C?sus FZ
,.\

J
A-s -
co - mo u - na flor.-
a

IJt-_ -Jr- lf
/:\
86

Al Mundo DiosAm
(God So Loved)
Letra y Mrsic.I[-
CHRIS EAT0N !'
DAVID VELASQT'EZ
uoerao
J=a

E 6FD?iDl Arnajzc{

--:

n12
a- ,*

G$n7,Dl
h - ,)-

-f,ot'

- | 1v )
Pa Pa Pa Pa Pg
Al mn - do Dio6.- a _ mo.-

ala o
nf,

@D.Nhce d? Copi l9vt sco Musk Pb. Ld. (adn. por Bog vBic l(.iarilc Mffic
D*chc RsFdos A*dc U'4 $tr Permis.

Amque rt d p@ l l.d. d. CCI m ped.@pir de u Erd 6le hbD.


8i lid. .lrrm DR*l .m dCCI aMr .L tltr d 100231244.
87

I
I
(

AmajT/C$

2da vezat CoDA g

to - do a - quel- que cr - Y

-c Yi - da -te r

:
np
FtnT/B

Na - da Du - d n es - !e mun

con Ia paz que sin - te t l - m


D2( no3) mf

'
Si Jo s- que di f - cil

nf

A2(no3)

..1
de c o n -te m - p l a r de-j ar - lo to.do' ] con-Ii r so ' lo en

t. a+>a a. A'--'a a

D2( no3)


t. Si Jo s- qu es la- - dad'

D.S.aI CODAX

P a-l a
90

S coDA

F{7suYC{ Bm FIn7ts
-

Se - gu-roes"l-
Pa Pa Pa

Hay que dar-

El t v, tea - yu-da-r- J paz El da - r.


92

c$n7lD$

t' \y
-
q u e a \u Hi j-0 El -'- dii-
16

v8

a - quel- que cr - Je -

ra en 1, ca ms ten - ga vi - da

(
AmajT/ci

c{m7,Dt

Al mun - do D i o.

ovE ic' 8

Intereses relacionados