Está en la página 1de 50

0

Conc
ent
rac
in delt
iempo ydeles
pac
io,
l
ugardet
ens
ionesent
revi
gil
adosy
vi
gil
ant
es,quepueden ver
i
nter
cambi
adass
uspos
ici
ones
,aqul
a
c
rc
el,el"
pal
aci
o negr
o"de
Lec
umber
ri,s
econvi
ert
een un pequeo
yt
ens
o mundo t
rgi
co,c
irc
uns
cri
to
porunaes
truc
tur
anar
rat
ivavi
gor
osa,
porun l
enguaj
eimpl
acabl
eque
adqui
erel
atext
urami
smadees
tas
vi
dasl
levadasall
mi
te,ac
osadas
pors
usobs
esi
ones
,sust
emor
es,s
us
ans
ias
.Obr
amaes
tradel
anovel
a
c
ora,Elapando r
t eaf
irmaaun
es
cri
torc
apazdedarelmxi
mo de
i
ntens
idad en elm
nimo deext
ens
in
ydei
mpr
imi
ren nues
tramemor
iaun
nc
leo deper
sonaj
esdes
gar
radament
e
vi
vos
.

Obr
asCompl
etasdeJ
osRevuel
tas

OBRASLI
TERARI
AS

1
. Losmur
osdeagua

2. Ell
uto humano

3. Losd
ast
err
enal
es

4. En al
gn val
ledel
gr
imas

5. Losmot
ivosdeCa
n

6. Loser
ror
es

7. Elapando

8. Di
osen l
ati
err
a

9. Dor
miren t
ier
ra

1
0.Mat
eri
aldes
ueos

1
1. Lasc
eni
zas

1
J
OS REVUELTAS

======================

ELAPANDO

2
Yohubi
eraquer
idodenomi
narat aLosd
odamiobr as
t
err
enal
es.A excepci
n t
alvezdel
osc
uent
os,t
odami
novel
s
tic
asepodr
aagr
uparbaj
oeldenomi
nat
ivoc
omn
deLosd
ast
err
enal
es,consusdi
fer
ent
esnombr
es:Ell
uto
humano,Losmur
osdeagua,et
ct
era.Yt
alvezal
apos
tre
es
o vaya a s
erl
o que r
esul
te,en c
uant
ola obr
a es
t
t
ermi
nadaol
adyoporc
anc
eladaydec
idayanovol
vera
es
cri
birnovel
aomemuer
ayyanopuedaes
cri
bir
la.Es
pr
emat
urohabl
ardees
o,per
omii
ncl
inac
ins
er
as
ay
es
tol
erec
omendar
aal
aper
sonaquedec
asual
idades
t
r
ecopi
landomiobr
a,quel
arec
opi
lebaj
oelnombr
ede
Losd
ast
err
enal
es.

J
(osRevuel
tas:ent
rel
ci
dosyat
orment
ados,ent
revi
sta
porMar
gar
itaGar
caFl
or ,Di
es oramadel
aCul
tur
a,
Excel
si
or,16deabr
ilde1972.
)

3
APabl
oNer
uda.

4
Es
tabanpr
esosahl
osmonos
,nadamenosqueel
los
,
monaymono;bi
en,monoymono,l
osdos
,ens
ujaul
a,
t
odav
asi
ndes
esper
aci
n,s
indes
esper
ars
edelt
odo,c
on
s
us pas
os de ext
remo a ext
remo,det
eni
dos per
o en
movi
mient
o,at
rapadosporl
aes
cal
azool
gi
cac
omo s
i
al
gui
en,l
osdems
,lahumani
dad,i
mpi
ados
ament
eyano
qui
si
era oc
upar
se de s
u as
unt
o,de Esas
unt
o de s
er
monos
,delque porot
ra par
te el
lost
ampoc
o quer
an
ent
erar
se,monosalf
in,onos
ab
anniqui
er
an,pr
esosen
c
ual
qui
ers
ent
idoques
elosmi
rar
a,enj
aul
adosdent
rodel
c
ajndeal
tasr
ejasdedospi
sos
,dent
rodelt
raj
eaz
ulde
paoyl
aes
car
apel
abr
il
lant
eenc
imadel
acabez
a,dent
ro
des
uiryveni
rsi
namaes
trami
ent
o,nat
ural
,si
nembar
go
f
ij
o,quenoac
ert
abaadarelpas
oquepudi
erahac
erl
os
s
ali
rde l
aint
eres
pec
ie donde s
e mov
an,c
ami
naban,
c
opul
aban,c
ruel
esys
inmemor
ia,monaymonodent
ro
delPar
as
o,i
dnt
icos
,del
ami
smapel
ambr
eydelmi
smo
s
exo,per
omonoymona,enc
arc
elados
,jodi
dos
.Lac
abez
a

5
hbi
lyc
uidados
ament
erec
ost
adas
obr
elaor
ejai
zqui
erda,
s
obr
ela pl
anc
ha hor
izont
alque s
erv
a par
acer
rarel
angos
topos
tigo,Pol
oni
olosmi
rabac
on eloj
oder
echo
c
lavadohac
ial
anar
izent
ajant
el
neaobl
ic
ua,c
moi
ban
deunl
adoaot
rodent
rodelc
ajn,c
onelmanoj
odel
laves
que s
al
a pordebaj
o de l
achaquet
a de pao az
uly
gol
peabac
ont
raelmus
loc
onelbal
anc
eodec
adapas
o.
Uno pr
imer
o yelot
ro des
pus
,losdosmonosv
stos
,
t
omados des
de ar
riba dels
egundo pi
so por aquel
la
c
abez
aquenopod
adi
sponers
inodeuns
olooj
opar
a
mi
rar
los
,lac
abez
asobr
elac
har
oladeSal
om,f
uer
adel
pos
tigo,l
acabez
apar
lant
edel
asf
eri
as,des
prendi
dadel
t
ronc
oi
gualqueenl
asf
eri
asl
acabez
aquedec
lamael
por
veni
rydec
lamaver
sos
,lac
abez
adelBaut
ist
a,s
loque
aquhor
izont
al,r
ecos
tadas
obr
elaor
eja,quenodej
aba
mi
rarnadadeal
labaj
oaloj
oiz
qui
erdo,ni
cament
ela
s
uper
fic
iedehi
err
odel
apl
anc
hac
onqueelpos
tigos
e
c
ier
ra,mi
ent
rasel
los
,enelc
ajn,s
eent
rec
ruz
abanali
r
deunl
adopar
aot
royl
acabez
apar
lant
e,i
nsul
tant
e,c
on
unaent
onac
inl
argayl
ent
a,l
lor
osa,c
ni
ca,ar
ras
trando
l
asvoc
alesenelondul
ardeal
goc
omounamel
od
ade
al
ter
nosac
ent
osc
ont
ras
tados
,losmandabaac
hingara
s
umadr
ecadavezqueunoyot
roi
nci
dadent
rodelpl
ano
vi
sualdeloj
oli
bre."
Es osmonoshi
osput josdes
upi
nche
madr
e".Es
taban pr
esos
.Mspr
esosque Pol
oni
o,ms

6
pr
esosque Al
bino,mspr
esosque ElCar
ajo.Dur
ant
e
al
gunoss
egundoselc
ajnquedabavac
o,c
omos
iahno
hubi
eramonos
,ali
ryveni
rdec
adaunodeel
los
,cuyos
pas
os l
os hab
an l
levado,en s
ent
ido opues
to,a l
os
ext
remos de s
ujaul
a,t
rei
nta met
ros ms o menos
,
s
esent
a de i
da y vuel
ta, y aqul es
pac
io vi
rgen,
adi
mens
ional
,sec
onver
ta en elt
err
itor
ios
ober
ano,
i
nal
ienabl
e,deloj
oder
echo,t
erc
o,quevi
gil
abami
l
met
ro
ami
l
met
rot
odoc
uant
opudi
eraac
ont
ecerenes
tapar
te
de l
a Cr
uj
a.Monos
,ar
chi
monos
,es
tpi
dos
,vi
les e
i
noc
ent
es,c
onl
ainoc
enc
iadeunaput
adedi
ezaosde
edad.Tanes
tpi
dosc
omopar
anodar
sec
uent
adeque
l
ospr
esoser
an el
losyno nadi
e ms
,con t
odo ys
us
madr
es,ys
ushi
jos
,yl
ospadr
esdes
uspadr
es.Ses
ab
an
hec
hospar
avi
gil
ar,es
piarymi
rarens
uder
redor
,conel
f
indequenadi
epudi
eras
ali
rdes
usmanos
,nideaquel
la
c
iudad y aquel
las c
all
es c
on r
ejas
, es
tas bar
ras
mul
ti
pli
cadasport
odaspar
tes
,es
tosr
inc
onesys
ucar
a
es
tpi
da er
a nada ms l
afor
ma de c
ier
ta nos
tal
gia
i
nci
ert
aac
erc
adeot
rasf
acul
tadesi
mpos
ibl
esdeej
erc
er
porel
los
,ci
ert
otar
tamudeodelal
ma,l
osr
ost
rosdemi
co,
enelf
ondomsbi
ent
ris
tesporunapr
didai
rrepar
abl
ee
i
gnor
ada,c
ubi
ert
osdeoj
osdel
acabez
aal
ospi
es,una
mal
la de oj
os port
odo elc
uer
po,un r
o de pupi
las
r
ecor
riendol
esc
adapar
te,l
anuc
a,elc
uel
lo,l
osbr
azos
,el

7
t
rax,l
osgevos
,dec
anypens
abanquepar
acomery
par
aquec
omi
eran en s
ushogar
esdondel
afami
li
ade
monosbai
laba,c
hil
laba,l
osni
osyl
asni
asyl
amuj
er,
pel
udospordent
ro,c
onl
asvei
nti
cuat
rol
argashor
asde
t
enerahalmonoen c
asa,des
pusdel
asvei
nti
cuat
ro
hor
asdes
utur
no en l
aPr
event
iva,t
irado en l
acama,
s
uci
oypegaj
oso,c
onl
osbi
ll
etesdel
os
nfi
moss
obor
nos
,
l
lenosde mugr
e,enc
ima de l
a mes
ita de noc
he,que
t
ampoc
osal
annunc
adel
acr
cel
,inf
ames
,pr
esosdent
ro
deunac
irc
ulac
ins
inf
in,bi
ll
etesdemono,quel
amuj
er
r
est
iraba y pl
anc
haba en l
a pal
ma, l
argament
e,
t
err
ibl
ement
esi
n dar
sec
uent
a.Todo er
a un no dar
se
c
uent
adenada.Del
avi
da.Si
ndar
sec
uent
aes
tabanah
dent
ro des
ucaj
n,mar
ido ymuj
er,mar
ido ymar
ido,
muj
ere hi
jos
,padr
e y padr
e,hi
jos y padr
es,monos
at
err
adosyuni
ver
sal
es.ElCar
ajo supl
ic
aba lt
ambi
n
mi
rar
losporelpos
tigo.Pol
oni
opens
todol
oodi
osoque
er
atenerahaElCar
ajoi
gual
ment
eenc
erado,apandado
r
enl
acel
da."
Per
osinopuedes
,gey.
..
!"Lami
smavozde
c
adenc
iasl
argas
,indol
ecent
es,c
onl
asquei
nsul
tabaal
os
c
elador
esdelc
ajn,una voz
,emper
o,i
mper
sonal
,que
t
odosus
abanc
omouns
ell
opr
opi
o,enque,ac
iegasoa
os
cur
as,no s
elesdi
sti
ngui
r
a unosde l
osot
ross
ino
nadamasporelhec
hodequeer
alaf
ormadevozc
onl
a
queexpr
esaban l
acomodi
dad,l
acompl
acenc
iayc
ier
ta

8
noc
in j
err
qui
ca de l
acas
ta or
gul
los
a,i
ncons
cient
ey
gr
atui
tades
erhampones
.Cl
aroquenopod
a.Noac
aus
a
delmet
icul
osot
rabaj
odemet
erl
acabez
aporelpos
tigoy
c
oloc
arl
a,l
adear
la,c
ones
ees
tor
bodel
asor
ejasalpas
ar,
s
obr
elapl
anc
ha,s
obr
elabandej
adeSal
om,s
inopor
que
aElCar
ajopr
eci
sament
elef
alt
abaeloj
oder
echo,yc
on
s
lo eli
zqui
erdo no ver
a ent
onc
ess
ino nada msl
a
s
uper
fic
iedelhi
err
o,pr
xi
ma,s
per
a,r
ugos
a,puespor
es
olo apodaban ElCar
ajo,ya que val
a un r
ever
endo
c
araj
o par
atodo,no s
erv
apar
aun c
araj
o,c
on s
u oj
o
t
uer
to,l
a pi
erna t
ull
ida y l
os t
embl
ores c
on que s
e
ar
ras
trabadeaqupar
aal
l,s
indi
gni
dad,f
amos
oent
oda
l
aPr
event
ivaporl
acos
tumbr
equet
en
adec
ort
ars
elas
venas c
uando es
taba en el apando,l
os ant
ebr
azos
c
ubi
ert
osdec
icat
ric
eses
cal
onadasunat
rasdeot
rai
gual
queen eldi
apas
n deunagui
tar
ra,c
omo s
ies
tuvi
era
des
esper
ado en abs
olut
o per
o no,pues nunc
ase
mat
aba,abandonadohas
tal
ol
ti
mo,hundi
do,s
iempr
e
en ell
mi
tes
ini
mpor
tar
lenadades
u per
sona,dees
e
c
uer
po que par
ec
a no per
tenec
erl
e, per
o del que
di
frut
aba,s
eres
guar
daba,s
e es
cond
a,apr
opi
andos
elo
enc
arni
zadament
e,c
onelmsapr
emi
ant
eyans
ios
ode
l
os f
ervor
es,c
uando l
ogr
aba pos
eer
lo,met
ers
e en l
,
ac
ost
ars
e en s
u abi
smo,alf
ondo,i
nundado de una
f
eli
ci
dadvi
scos
ayt
ibi
a,met
ers
edent
rodes
upr
opi
acaj
a

9
c
orpor
al,c
onl
adr
ogac
omounngelbl
anc
oys
inr
ost
ro
quel
oconduc
ir
adel
amanoat
ravsdel
osr
osdel
a
s
angr
e,i
gualque s
irec
orr
ier
a un l
argo pal
aci
osi
n
habi
tac
ionesys
inec
os.Lamal
dit
aydes
grac
iadamadr
e
quel
ohab
apar
ido."
Tedi
goquenopuedes
,gey,no
s
igasc
hingando!
"Cont
odo,l
amadr
eibaavi
si
tar
lo,exi
st
a,
apes
ardel
oinc
onc
ebi
blequer
esul
tabas
u exi
stenc
ia.
Dur
ant
esu vi
si
taen l
asal
adedef
ens
oresun c
uar
to
es
trec
ho,de s
uper
fic
iei
rregul
ar,c
on banc
as,l
leno de
gent
e,r
ecl
usosyf
ami
li
ares
,dondeer
afc
ilr
econoc
eral
os
abogadosyt
int
eri
ll
os(
msos
tos
)porelapl
omoyelai
re
dei
nnec
esar
iaas
tuc
iac
onquens
eref
er
anadet
ermi
nado
es
cri
to,en un bi
sbi
sen l
leno de af
ect
aci
n,s
olemne y
t
ont
o,c
uyaspal
abr
asdes
li
zabanalo
dodes
usc
li
ent
es,
mi
ent
ras di
ri
gan mi
radas de f
als
asos
pec
ha hac
ial
a
puer
ta(
rec
urs
o medi
ant
eelquel
ogr
aban pr
oduc
ir,del
mi
smo modo,una mayorper
plej
idad a l
a vezque un
ac
rec
ent
ami
ent
odel
afe,enelni
modes
usdef
ens
os)
,
dur
ant
e es
tas ent
revi
stas
,l e de El Car
a madr ajo,
as
ombr
osament
etanf
eac
omos
uhi
jo,c
onl
ahuel
ladeun
navaj
azo que l
eibade l
acej
aal
apunt
adelment
n,
per
manec
ac
onl
avi
stabaj
ayobs
tinada,s
inmi
rar
loal
niani
ngunaot
rapar
tequenof
uer
aels
uel
o,l
aac
tit
ud
c
argada de r
enc
or,r
epr
oches y r
emor
dimi
ent
os,Di
os
s
abeenquc
irc
uns
tanc
iass
rdi
dasyabyec
tass
ehabr
a

10
adj
unt
ado,y c
on qui
n,par
a engendr
arl
o y ac
aso el
r
ecuer
do de es
e hec
ho di
stant
e yt
tr
icol
a at
orment
a
c
adavez
.Lac
osaer
aquedec
uandoenc
uandol
anz
aba
uns
uspi
roes
pes
oyr
onc
o."
Lac
ulpanoesdenadi
en,ms
quem
a,porhaber
tet
eni
do"
.Enl
amemor
iadePol
oni
ola
pal anadi
abr ensehab
acl
avado,i
nsl
it
a,s
ingul
ar,c
omos
i
f
ues
elas
umadeunnmer
oinf
ini
todes
igni
fi
cac
iones
.
Nadien,estepl
uralt
ris
te.Denadieer
alaculpadeldest
ino,
delavi da,del api
nches uer
te,de nadi
en.Porhaber t
e
teni
do.Lar abi
adetenerahoraaquaElCarajoencer
rado
j
unt
oael
losenl
ami
smac
elda,j
unt
oaPol
oni
oyAl
bino,y
eldes
eoagudo,i
mper
ios
o,s
upl
ic
ant
e,deques
emur
ier
a
ydej
araporf
in der
odaren elmundoc
on es
ecuer
po
envi
lec
ido.Lamadr
etambi
nl
odes
eabac
oni
gualf
uer
za,
c
on l
a mi
sma ans
iedad, s
e ve
a. Mur
ete mur
ete
mur
ete.Sus
cit
abaunami
ser
icor
dial
lenader
epugnanc
ia
ydec
ler
a.Conl
odel
asvenasnol
esuc
ed
anada,pur
os
gr
itos
,apes
ardequet
odoses
per
abanenc
adaoc
asi
n,
s
inc
erament
e,honr
adament
e,quer
event
aradepl
ano.A
pr
ops
itos
ear
rimabaal
apuer
tadel
acel
daund
au
ot
ro,de aquel
losen que deb
a per erapandado
manec
dent
ro,ahj
unt
o alqui
ci
o,par
a que elar
royo de l
a
s
angr
equel
ebr
otabadel
avenas
ali
erac
uant
oant
esal
es
trec
hoandn,enelpi
sos
uper
iordel
aCr
uj
a,ydeah
r
esbal
araalpat
io,c
on l
o ques
efor
mabaent
onc
esun

11
c
har
cos
obr
elas
uper
fic
ie delc
ement
o,yc
alc
ulado el
t
iempoenquees
tohabr
aoc
urr
ido,ElCar
ajoyasesent
a
c
onl
aconf
ianz
adeques
edi
eranc
uent
ades
usui
ci
dioy
l
anz
abaent
onc
ess
usaul
li
dosdeper
ro,s
usr
esopl
idosde
f
uel
ler
oto,s
inmor
irs
e,nadamspores
candal
iz
aryque
l
o s
ac an del apando a Enf
ar ermer
a,donde s
elas
agenc
iabadeal
gnmodopar
acons
egui
rladr
ogayvol
ver
a empez
ar de nuevo ot
ra vez
,ci
en,mi
lvec
es,s
in
enc
ont
rarelf
in,has
ta elapando s
igui
ent
e.En una de
s
tasf
uec
uandoPol
oni
oloc
onoc
i,mi
ent
rasElCar
ajoa
mi
taddeunodel
oss
ender
osenelj
ard
ndeEnf
ermer
a,
bai
labaunas
uer
tededanz
asemi
-or
topdi
cayr
eci
tabade
un modo at
ropel
lado y f
ebr
ilver
sc
ulos de l
a Bi
bli
a.
Ll
evabaalc
uel
lo,agui
sadec
orbat
a,unac
uer
dapr
ingos
a
y,at
ravsdel
osj
ir
onesdes
uchaquet
aaz
uls
eve
an,c
on
l
osademanesdel
adanz
a,elpec
hoyelt
ors
odes
nudos
,
l
lenosdebr
bar
asc
icat
ric
es,ybaj
olapi
el,del
ejanosa
des
va
dos t
atuaj
es.Eloj
osano y l
afl
or r
esul
taban
naus
eabundos
,es
cal
ofr
iant
es.Er
aunaf
res
caf
lor
,nat
ural
ynueva,unagl
adi
olamut
il
ada,al
aquef
alt
abanpt
alos
,
pr
endi
daal
oshar
aposdel
achaquet
aconunt
roz
ode
al
ambr
ecubi
ert
o deor
n,yl
ami
radal
egaos
adeloj
o
s
ano t
en
a un ai
re mal
ic
ios
o, c
alc
ulador
, bur
ln,
aut
ocompas
ivoyt
ier
no,baj
oelpr
pados
emi
-ca
do,r
gi
do
ys
in pes
taas
.Fl
exi
onabal
api
ernas
ana,l
atul
li
daen

12
pos
ici
ndef
irmes
,lasmanosenl
aci
ntur
ayl
apunt
ade
l
ospi
eshac
iaaf
uer
a,enl
apos
ici
ndel
osguer
rer
osde
c
ier
tasdanz
asext
icasdeunavi
ejar
evi
stai
lus
trada,par
a
i
ntent
arens
egui
daunospequeoss
alt
it
osadel
ant
e,c
on
l
oqueper
daelequi
li
bri
oei
baadarals
uel
o,dedondeno
s
e l
evant
aba s
ino des
pus de gr
andes t
rabaj
os,
r
evol
vindos
eaf
uri
osaspat
adasquel
ohac
angi
raren
c
rc
ulos
obr
eelmi
smos
iti
o,s
inqueanadi
esel
eoc
urr
ier
a
i
rens
uayuda.Ent
onc
eseloj
opar
ec
amor
rs
ele,qui
etoy
ar
tif
ici
alc
omoeldeunave.Er
acones
eoj
omuer
toc
onel
que mi
raba a s
u madr
e en l
asvi
si
tas
,lar
gament
e,s
in
pr
onunc
iarpal
abr
a.El
la,s
induda,quer
aques
emur
ier
a,
ac
asopores
teoj
oenqueel
lami
smaes
tabamuer
ta,per
o
ent
ret
ant
o,l
econs
egu
adi
ner
opar
aladr
oga,l
osvei
nte,
l
osc
inc
uent
apes
osys
equedabaah
,des
pusdedr
sel
os
c
onver
tidosl
osbi
ll
etesenunapequeabol
apar
eci
daa
unc
aramel
osudadoypegaj
oso,enelhuec
odelpuo
s
obr
elabanc
adel
asal
adedef
ens
ores
,con elvi
ent
re
l
lenodel
ombr
icesquel
eca
acomounbul
toenc
imade
l
asc
ort
aspi
ernasc
on l
asqueno al
canz
abaat
ocarel
s
uel
o,her
mt
icays
obr
enat
uralac
aus
adeldol
ordeque
annot
ermi
nabadepar
iraes
tehi
joques
eas
aas
us
ent
raas
,mi
rndol
acons
uoj
ocr
imi
nal
,si
nquer
ers
ali
rse
delc
laus
tromat
erno,met
idoenels
acopl
acent
ari
o,enl
a
c
elda,r
odeadoder
ejas
,demonos
,lt
ambi
not
romono,

13
dando vuel
tass
obr
esmi
smo a pat
adas
,si
n poder
se
l
evant
ardelpi
so,i
gualqueunpj
aroalquel
efal
taunal
a,
c
onuns
olooj
o,s
inpoders
ali
rdelvi
ent
redes
umadr
e,
apandadoahdent
rodes
umadr
e.Comomsomenosde
es
tos
etr
atabayPol
oni
oer
aelaut
ordelpl
an,t
rat
de
c
onvenc
erl
ayalf
ins
inmuc
host
rabaj
os el
laes
tuvo
di
spues
ta."
Ust
ed esunaper
sonadeedad,gr
ande,de
muc
hor
espet
o;c
onus
tednos
eat
r asmonas
evenl ".La
c
osaer
aas
,pordent
ro,al
gomat
ernal
.Set
rat
abadec
a
Pol
oni
o deunost
aponesdegas
aconunhi
loc
omodel
t
amao de una c
uar
ta y medi
a ms o menos
,cuyo
ext
remo quedabaf
uer
a,unapi
ntur
apar
ati
rardely
s
acar
lodes
pusdequet
odohab
aconc
lui
do,muyenus
o
ahor
a,enl
aac
tual
idad,porl
asmuj
ereser
acues
tinde
quel
ains
truyer
anyauxi
li
aranMec
heyl
aChat
a par
ano
embar
azar
seynot
enerquehec
harelhi
joporahdemal
a
maner
a,unodel
osr
ecur
sosmsmoder
nosdehoyend
a,
podr
an dec
rs
elol
a Chat
a o Mec
he,yayudar
la a que
quedar
bi
enpues
to.Ahmor
at
odo,ahquedabans
in
pas
arl
oses
per
mat
ozoi
desc
ondenadosamuer
te,l
ocos
f
uri
ososdel
ant
edelt
apn,gol
peandol
apuer
tai
gualque
l
os c
elador
es,t
ambi
n monos i
gualque t
odos el
los
,
mul
ti
tudi
nfi
nit
ademonosgol
peandol
aspuer
tasc
err
adas
.
Pol
oni
oser
iyl
asdosmuj
eres
,Mec
heyl
aChat
aigual
,
c
ont
ent o mac
asporl iza,l
omac
haquer
esul
tabas
erl
a

14
vi
ejac
on haberac
ept
ado.Per
o bueno:c
lar
o quenadi
e
pens
abaquel
amadr
equi
si
eras
ervi
rsedelas
unt
opar
a
unac
osadi
sti
ntadel
oques
epr
opon
anl
levarac
abo,y
aquel
lonoer
asi
nounaexpl
ic
aci
n.Lagas
aibaal
levar
,
dent
ro de un nudo bi
en s
li
do,unosvei
nteot
rei
nta
gr
amosdedr
ogaquel
asot
rasdosmuj
eresl
eent
regar
an
al edeElCar
amadr ajo."
Conus
tednos
ehanmet
idol
as
monas
,ver
dad?
,por
queus
tedesunas
eor
agr
andeyde
r
espet
o;per
o a nos
otr
as en elr
egi
str
o,s
iempr
e nos
met
eneldedol
asmuyi
nfel
ic
es"
.Elr
ecuer
doyl
aideayl
a
i
magen c
egaban de c
elos l
a ment
e de Pol
oni
o,per
o
ext
raos
,tot
ales
,unaes
pec
iedeno poderes
taren el
es
pac
io,noenc
ont
rar
se,nodarlmi
smoc
ons
uspr
opi
os
l
mi
tes
,ambi
guo,des
poj
ado,unosc
elosenl
agar
gant
ay
enelpl
exos
olar
,unas
ens
aci
nc
osqui
ll
eant
e,f
loj
ayat
rz
,
i
nvol
unt
ari
a,at
rsdelpene,c
omodec
ier
taeyac
ulac
in
pr
evi
a,nover
dader
a,unaes
pec
iedec
ont
act
osi
nsemen,
queal
eteaba,vi
brabaendi
minut
osc
rc
ulosmi
cros
cpi
cos
,
t
angi
bles
,msal
ldelc
uer
po,f
uer
adet
odoor
gani
smo,y
l
aChat
aapar
ec
aant
esusoj
os,j
ocunda,bes
tial
,cons
us
mus
losc
uyasl
neas
,enl
ugardej
unt
ars
epar
ainc
idi
renl
a
c
una dels
exo,c
uando el
la un
alas pi
ernas
,por el
c
ont
rar
io dej
abaun pequeo huec
osepar
ado ent
rel
as
dospar
edesdepi
els
li
da,t
ens
a,j
ven,es
tremec
edor
a.Si
er
a vi
stoat
ravs delves
tido,a c
ont
ral
uz y aqu

15
s
obr
even
a una nos
tal
giac
onc
ret
a,de c
uando Pol
oni
o
andaba l
ibr
e: l
os c
uar
tos de hot
el ol
oros
os a
des
inf
ect
ant
es,l
ass
banasl
impi
asper
onomuybl
anc
as
enl
oshot
elesdemedi
opel
o,l
aChat
ayldeunl
adoa
ot
rodelpa
soaf
uer
a,SanAnt
oni
oTexas
,Guat
emal
a,y
aquel
la vezen Tampi
co,alc
aerl
atar
de s
obr
e elr
o
Pnuc
o,l
aChat
arec
ost
adas
obr
eelbal
cn,dees
pal
das
,
elc
uer
po des
nudo baj
o una bat
ali
ger
a yl
aspi
ernas
l
iger
ament
eent
reabi
ert
as,elmont
edeVenusc
omoun
c
api
teldevel
los
obr
elasdosc
olumnasdel
osmus
los
,
aquel
lor
esul
tabai
mpos
ibl
eder
esi
sti
ryPol
oni
o,c
onl
as
mi
smas s
ens
aci
ones de es
tar pos
eido por un t
ranc
e
r
eli
gios
o,s
ear
rodi
ll
abat
embl
andopar
abes
arl
oyhundi
r
s
usl
abi
osent
res
usl
abi
os." eneldedo.Mo-
Nosmet nas
hi
-j
asdet
o-das
uchi
n-ga-
dama-
dre,c
abr
onal
esbi
anas
".
edeElCar
Lamadr ajol
levar
aal
ldent
roelpaquet
it
ode
dr
oga aunque l
os pl
anes s
e hubi
eran f
rus
trado
i
nes
per
adament
e porc
ulpa de es
to delapando no s
e
al
ter
abanporl
oques
eref
er
aalpapelquel
amadr
eibaa
des
empear
,elpaquet
it
opar
aal
iment
arl
eelvi
ci
oas
u
hi
jo,c
omoant
esenelvi
ent
re,t
ambi
ndent
rodeel
la,l
o
hab
a nut
rido de vi
da,delhor
ribl
e vi
ci
o de vi
vir
,de
ar
ras
trar
s omo ElCar
e,c ajo se desmor
onaba,goz
ando
has
tal
oindec
ibl
ecadapedaz
o devi
daques
elec
aa.
Ahor
ami
smoenl
azabac
onelbr
azoelc
uel
lodePol
oni
o

16
s
upl
ic
ndol
equel
edej
arami
rarporelpos
tigo,yaunl
ado
del
anuc
a,yunpoc
oat
rsydebaj
odel
aor
eja,Pol
oni
o
s
ent
as
obr
elapi
elelbes
ohmedodel
all
agapur
ulent
a
en que s
e hab
aconver
tido una de l
as her
idas no
c
icat
riadasdeElCar
z ajo,l
osl
abi
osdeunbes
odeos
tra
quel
omoj
abac
onal
gos
emej
ant
eaunhi
li
todes
ali
vaque
l
erec
orr
adelc
uel
loal
aes
pal
da,t
odopordes
cui
do,por
l
ainc
ur
amsi
nfel
izyelabandonos
ones
per
anz
aalque
s
eent
regaba.Pol
oni
oledi
ounpuet
azoeneles
tmago,
c
onl
amanoi
zqui
erda,unt
orpepuet
azoac
aus
adel
a
i
ncmodapos
ici
nenquees
taba,c
onl
acabez
amet
ida
enelpos
tigo,yunpunt
api
abaj
o,s
temuc
homej
or,que
l
ohi
zor
odarhas
tal
apar
eddehi
err
odel
acel
da,c
onun
gr
itos
ordo ys
orpr
endi
do."
Pinc
heoj
etes
equej
si
n
c
ler
ays
inagr
avi
o,s
iloni
coqueyoquer
aesnoms
verc
uando l
legue mimam"
.Habl
aba c
on c
ari
o mi
mam,c
uandodeb
adec
irmiput
amadr
e.Dever
dadas
.
Fuenec
esar
ioi
mpr
ovi
sarnuevospl
anes
,yl
aenc
argada
del
levar
losac
abo er
aMec
he,l
amuj
erdeAl
bino.No
vendr
anavi
si
tar
losael
loss
inoc
onelnombr
edeot
ros
r
ecl
usos
,puesahor
ael
losnot
en
ander
echoavi
si
ta,ya
quees
tabanapandados
.Elquesedesesper
abamsenel
apando er
aAl
bino,t
alvezpors
erelmsf
uer
te,has
ta
l
lor
arporf
alt
adedr
oga,per
osi
nrec
urr
irac
ort
ars
elas
venasaunquet
odosl
osvi
ci
ososl
ohac
anc
uandoyal
a

17
angus
tiaer
ains
opor
tabl
e.Hab
asi
dos
oldado,mar
iner
oy
padr
ote,per
oconMec
heno,el
lanos
edej
abapadr
otear
,
er
amuj
erhonr
ada,r
ater
ase,per
ocuandos
eac
ost
aba
c
onot
roshombr
esnol
ohac
apordi
ner
o,nadamspor
gus
to,s
inqueAl
binol
osupi
era,c
lar
oes
t.As
sehab
a
ac
ost
ado c
on Pol
oni
o muc
has vec
es. Es
taba buena,
muc
homuybuena,per
oer
ahonr
ada,l
oques
eadec
ada
qui
en.Lospr
imer asdelapando,Al
osd binol
osent
ret
uvo
ydi
str
ajoc
ons
udanz
adelvi
ent
remsbi
ent
ans
loa
Pol o,puesElCar
oni ajoper
manec
ahos
til
,si
nent
usi
asmo
ys
inc
ompr
endernimi
erda de aquel
lo,una danz
a
f
ormi
dabl
e,emoc
ionant
e,degr
anpr
est
igi
oenelPenal
,
que s
olomi
ll
otan vi
va exc
itac
in,alext
remo de que
al
gunos
,con un di
si
mul
oinnec
esar
io,que del
ataban
des
del
uegoenelt
osc
oyapr
esur
adopudorquepr
etend
a
enc
ubr
irl
o,s
emas
tur
babanc
onvi
olent
oynot
ori
oaf
n,l
a
manopordebaj
odel
asr
opas
.Er
aunver
dader
opr
ivi
legi
o
par
aPol
oni
ohaber
loc
ont
empl
adoaqu
,as
usanc
has
,en
l
acel
da,porc
uant
oenot
raspar
tesAl
binos
iempr
epon
a
enor
me c
elor
espec
to al
acompos
ici
n de s
u pbl
ic
o,
c
omo buen j
ugl
arque s
eres
pet
a,y des
echaba a l
os
es
pec
tador
es i
nconveni
ent
es des
de s
u punt
o de vi
sta,
f
rvol
os,poc
oser
ios
,inc
apac
esde apr
eci
arl
asdi
f
ci
les
c
ual
idadesdeunaut
nt
icovi
rtuos
o.Ten
atat
uadoenel
baj
ovi
ent
reunaf
igur
aindqueenunbur
deldec
ier
to

18
puer
toi
ndos
tano,s
egns
urel
ato,l
edi
buj
araeleunuc
o
del
acas
a,per
tenec
ient
eaunas
ect
aes
otr
icadenombr
e
i
mpr
onunc
iabl
e,mi
ent
rasAl
binodor
mapr
ofundoyl
etal
s
ueo deopi
o msal
ldet
odosl
osr
ecuer
dos
,que
r
epr
esent
abal
agr
aci
osapar
ejadeunj
ovenyunaj
oven
en l
os moment
os de hac
er elamor y s
us c
uer
pos
apar
ec
anr
odeados
,ent
rel
azadosporuni
ncr
ebl
eramaj
e
demus
los
,pi
ernas
,br
azos
,senosyr
ganosmar
avi
ll
osos
elr
bolbr
ahamni
codelBi
enydelMal
di
spues
tosde
t
almodoyc
ont
als
abi
dur
aqui
nt
ica,quebas
tabadar
le
i
mpul
soc
onl
asadec
uadasc
ont
rac
cionesyes
pas
mosde
l
osms
cul
os,l
ar
tmi
caos
cil
aci
n,enes
pac
iadoas
cens
o,
del
aepi
der
mis
,yuns
uti
l,i
napr
ehens
ibl
evai
vndel
as
c
ader
as,par
a que aquel
los mi
embr
os di
sper
sos y de
c
apr
ichos
a apar
ienc
ia,t
ors
osyaxi
lasypi
esypbi
sy
manosyal
asyvi
ent
resyvel
losadqui
ri
esenunauni
dad
mgi
cadondes
erepet
aelmi
lagr
odel
aCr
eac
in yel
c
opul
arhumanos
edabaporent
eroent
odas
umagn
fi
ca
ypor
tent
osaes
plendi
dez
.En elt
ra
doques
erv
acomo
r
egi
str
o de l
as vi
si
tas
,las manos de l
acel
ador
ala
pal
paban porenc
ima delves
tido des
pusvendr
al
o
ot
ro,eldedodeDi
os,per
oMec
henos
epod
aapar
tar
de l
acabez
a,pr
eci
sament
ela danz
a de Al
bino,una
s
emana ant
es, en l
a s
ala de def
ens
ores
, no bi
en
t
ermi
nar
ondeur
dirl
osl
ti
mosdet
all
esdelpr
imerpl
an,

19
delquehab
afr
acas
adoac adelapando,yl
aus amadr
ede
ElCar
ajocont
empl
abal
asc
ont
ors
ionesdelt
atuaj
econel
ai
redenoc
ompr
ender
,per
oconunas
olapadas
onr
isaen
l
osl
abi
os,muyc
apazdequet
odav
ahi
ci
eraelamorl
a
vi
ejamul
a,pes
eas
usc
erc
ades
esent
ait
ant
osaos
.Enel
r
inc
ndel
asal
a,ac
ubi
ert
odel
asdemsmi
radasporel
mur
o de c
inc
o per
sonas
:last
resmuj
er ,ElCar
es ajoy
Pol
oni
o, s
e hab
a des
braguet
ado l
os pant
alones
,la
c
ami
set
aal
aci
ntur
acomoelt
elndeunt
eat
roques
e
hubi
eras
ubi
dopar
amos
trarl
aes
cena,yani
mabac
onl
os
f
asc
inant
eses
tremec
imi
ent
osde s
u vi
ent
re aquelc
oit
o
queemer
gadel
asl
neasaz
ulesys
eibahac
iendoas

mi
smoen c
adapas
o,en c
adar
upt
uraor
eenc
uent
roo
r
ees
truc
tur
aci
n de s
us equi
dis
tanc
ias y r
echaz
os,en
t
ant odos menos ElCar
o que t ajo y su madr
e,que
evi
dent
ement
eluc
habaporoc
ult
ars
usr
eac
ciones
s
e
s
ent
an r
ecor
rerelc
uer
po poruna s
ofoc
ant
e mas
a de
des
eoyunar
isi
tabr
eveyequ
voc
aaMec
heyl
aChat
a
l
es bai
laba t
ras elpal
adar
.Des
ves
tida ya de s
uropa
i
nter
iorMec
heyapr
esent
al
osamovi
mient
osdel
amano
del
acel
ador
a,yl
aagi
tabanent
onc
es,c
osaqueant
esno
oc
urr
ier
a, ext
raas e i
ndi
scer
nibl
es di
spos
ici
ones de
ni
mo yuna i
mpr
eci
sa pr
evenc
in,per
o en l
acuals
e
t
rans
par
ent
aba l
a pr
esenc
ia mi
sma de Al
bino (
con el
r
ecuer
doi
nedi
to,c
uandos
epos
eyer
onporpr
imer
avez
,

20
dec
uri
ososdet
all
esenl
osquec
reyj
amshaber
sef
ij
ado
y que ahor
a apar
ec
an en s
u memor
ia,novedos
osen
abs
olut
oyc
asidelt
odoper
tenec
ient
esaot
raper
sona)
queno l
adej
aban as
umi
rlaor
gul
los
aindi
fer
enc
iayel
des
enf
adoagr
esi
voc
onl
osquedeb
asopor
tar
,pac
ient
e,
c
olr
icayf
ria,elmanos
eodel
amuj
erent
res
uspi
ernas
.
Por ej
empl
o, l
a r
espi
rac
in agi
tada y s
in embar
go
r
epr
imi
da, c
ont
eni
da, o mej
or di
cho, es
e r
esopl
ar
i
nter
medi
o,nimuys
uavenimuyvi
olent
oyahor
ase
dabac
uent
aquehab
asi
doni
cament
eporl
anar
iz de
Al
bino,s
obr
esumont
edevenus
,por
queyaes
tabanaqu
,
i
nexor
abl
es,ac
uci
osos
,elpul
garyel
ndi
cedel
acel
ador
a
quel
eent
reabr
al
osl
abi
os,mi
ent
rasques
bi
to,c
onel
dedo medi
o,c
omenz
aba una s
ospec
hos
a expl
orac
in
i
nter
ior
,amabl
eydel
ic
ada,enunpaus
adoi
ryveni
r,l
os
oj
osc
ompl
etament
equi
etoshas
tal
amuer
te.Set
rat
aba
de ent
rara l
a Cr
uj
acon l
a vi
sta gener
al,ydi
sper
sas
,
c
onf
undi
dasent
rel
osf
ami
li
aresde l
osdemspr
esos
,
pl
ant
ars
elas3 muj
erespors
orpr
esaant
elac
eldadel
apando,di
spues
tasat
odohas
taquenos
elesl
evant
arael
c
ast
igo a s
us hombr
es,i
nmvi
les y f
ij
as ahhas
tal
a
et
erni
dad,c
omof
iel
esper
rasr
abi
osas
.Lac
elador
a,pues
,
ys
usmanos
eos
,er
alaf
uent
edeldobl
e,delt
ripl
e,del
c
udr
upl
erec
uer
doques
eenc
imabays
emez
claba,s
in
que Mec
he pudi
erac
ont
ener
,remedi
ar,r
epr
imi
r,una

21
es
tpi
daper
odelt
odoi
nevi
tabl
eac
tit
uddeequi
esc
enc
ia,
amonayat
quel omabapar
asc
onunt
embl
orans
ios
oy
unj
adeodes
acompas
adoc
asif
erozyni
cament
eporl
a
nar
iz,i
gualqueAl
bino,c
onl
oqueelpr
opi
ovi
ent
rede
Mec
he par
ec
atr
ans
for
mar
se o s
etr
ans
for
maba,en
vi
rtud deunas
edi
ci
osat
ras
pos
ici
n en elvi
ent
rede
aqul(
ell
a,Di
osm
o,c
omos
isedi
spus
ier
aaf
unc
ionaren
pl
andemac
hor
espec
toal
acel
ador
a)alf
il
trar
sendent
ro
dees
ass
ens
aci
onesl
aimagendeAl
bino,dur
ant
eaquel
las
es
cenasdel
apr
imer
avez
,cuandoahor
caj
adasal
aal
tur
a
des
usoj
osi
nfundi
aes
avi
daes
pel
uznant
eypr
odi
gios
aa
l
as f
igur
as delt
atuaj
e br
ahamni
co,y ahor
a Mec
he
i
magi
nabas
erel
lami
smal
aqueenes
osmoment
oshac
a
danz
ars
uvi
ent
rei
dnt
icas
,bi
enques
ecr
etas
,invi
si
bles
os
cil
aci
ones
c
omoi
nst
rument
odes
educ
cindi
ri
gidoa
amonayas
l usoj
osc
erc
anos
,ent
ant
oques
tanos
lo
noof
rec
ar
esi
stenc
ia,s
inoque,s
ins
aber
lo,ai
mpul
sodel
s
opl
o mi
ster
ios
o que hac
at
rans
cur
rir de t
als
uer
te
(
sus
trayendol
as al az
ar y al hec
ho f
ort
uit
o de no
c
onoc
ers
e)l
as r
elac
iones i
nter
nas que de pr
ont
ose
es
tabl
ec
anent
reAl
bino,Mec
heyl
acel
ador
a,s
ecol
ocaba
as
,apenasmenosquemet
afr
icament
e,puesl
ebas
tar
a
unapal
abr
apar
ahac
erl
odever
dad,enl
apr
opi
apos
ici
n
de Mec
he baj
o elc
uer
po de Al
bino,envenenada en
abs
olut
o porelamorde l
osadol
esc
ent
esi
ndos
tanos
.

22
Mec
henopod
afor
mul
ardeunmodoc
oher
ent
eyl
gi
co,
nic
onpal
abr
asnic
onpens
ami
ent
os,l
oquepas
aba,el
gner
odes
teac
ont
ecerenr
arec
idoyell
enguaj
enuevo,
s
ecr
etoydepec
uli
ari
dadesni
cas
,pr
ivat
ivas
,deques
e
s
erv
anl
asc
osaspar
aexpr
esar
se,aunquemsbi
enno
er
anl
asc
osasengener
alniens
uconj
unt
o,s
inoc
adauna
deel
laspors
epar
ado,c
adac
osaapar
te,es
pec
fi
ca,c
on
s
us pal
abr
as,s
u emoc
in y l
ared s
ubt
err
nea de
c
omuni
cac
iones y s
igni
fi
cac
iones
,que almar
gen del
t
iempoydeles
pac
io,l
asl
igabaunasc
onot
ras
,porms
di
stant
es que es
tuvi
esen ent
res
y l
as c
onver
ta en
s
mbol
osyc
lavesi
mpos
ibl
esde s
erc
ompr
endi
daspor
nadi
equenoper
tenec
ier
a,yenl
afor
mamsc
onc
ret
a,a
l
a c
onj
ura bi
ogr
fi
ca en que l
as c
osas mi
smas s
e
aut
ocons
tit
uian en s
u pr
opi
o y her
mt
ico di
sfr
az.
Ar
queol
og
adel
aspas
iones
,loss
ent
imi
ent
osyelpec
ado,
dondel
asar
mas
,lasher
rami
ent
as,l
osr
ganosabs
trac
tos
deldes
eo,l
atendenc
iadec
adahec
hoi
mper
fec
toabus
car
s
ucons
angui
nidadys
ureal
iz
aci
n,pormsi
nces
tuos
o
que par
ezc
a,en s
u pr
opi
o gemel
o,s
e apr
oxi
man a s
u
obj
etoat
ravs de una l
arga,i
nsi
stent
eei
ncans
abl
e
avent
urades
uper
pos
ici
ones
,ques
onc
adavezl
aimagen
mss
emej
ant
eaes
odequel
afor
maesunanhel
o,per
o
quenunc
alogr
acons
umar
,yquedanc
omos
ubyac
enc
ias
s
in nombr
e de una c
erc
an
asi
empr
einc
ompl
eta,de

23
i
nqui
etosyapr
emi
ant
ess
ignosqueaguar
dan,f
ebr
il
es,el
i
nst
ant
eenquepuedanenc
ont
rar
sec
ones
aot
rapar
tede
s
u i
ntenc
in,
al c
ont
act
o de c
uya s
ola pr
esenc
ia s
e
des
cif
ren.As
un r
ost
ro,una mi
rada,una ac
tit
ud,que
c
ons
tit
uyen elr
asgo pr
opi
o delobj
eto,s
e depur
an,s
e
c
ompl
ement
anenot
raper
sona,enot
roamor
,enot
ras
s
ituac
iones
,comol
oshor
izont
esar
queol
gi
cosdondel
os
dat
osdec
adaor
den,unf
ro,unagr
gol
a,unbs
ide,una
c
enef
a, no s
on s
ino l
a par
te mvi
l de c
ier
ta
des
esper
anz
ada et
erni
dad,c
on l
a que s
econdens
a el
t
iempo,ydondel
asmanos
,lospi
es,l
asr
odi
ll
as,l
afor
ma
en que s
e mi
ra,o un bes
o,una pi
edr
a,un pai
saj
e,al
r
epet
irs
e,s
eper
cibenporot
ross
ent
idosqueyanos
onl
os
mi
smos de ent
onc
es, aunque el Pas
ado apenas
per
tenez
caalmi
nut
oant
eri
or.CuandoMec
het
ras
pon
ala
pr
imer
arej
a hac
ia elpat
io que c
omuni
caba c
on l
as
di
fer
ent
esc
ruj
as
,di
spues
tosr
adi
alment
eent
ornodeun
c
orr
edoror
edondeldondes
eer
gu
alat
orr
edevi
gil
anc
ia
un el
evado pol
gono de hi
err
o, c
ons
tit
uido par
a
domi
nardes
del
aal
tur
acadaunodel
osngul
osdel
a
pr
isi
n ent
era,t
odav
a es
taban f
ij
os en s
u ment
e,
qui
etos
,imper
tur
babl
esyat
roc
es,yl
osoj
osdel
acel
ador
a,
negr
osydeunael
ocuenc
iamor
tal
,comos
isel
ahubi
era
quedado mi
rando par
asi
empr
e.Pol
oni
o ya no pudo
s
opor
tarpormst
iempoc
onl
acabez
ainc
rus
tadaenel

24
ps
tigo,ydec
idi
cederell
ugardevi
gapar
aqueAl
binol
o
oc
upar
a,per
o almi
rarde s
osl
ayo muy f
orz
adament
e
hac
ia el i
nter
ior de l
a c
elda, l
e par
eci
adver
tir
movi
mient
osext
raos
,al
avezques
edabac
uent
adeque
ElCar
ajo hab
a dej
ado de gemi
rdes
pus de haber
lo
hec
ho s
in par
ardes
dequer
eci
bier
aelpuet
azo en el
es
tmago.Congr
anc
uidadoyl
ent
it
ud,at
ent
o,pr
ecavi
do,
s
edobl
laor
ejaques
obr
esal
adelmar
co,par
aret
irar
hac
ia at
rs l
a c
abez
a, c
on l
a pr
eoc
upac
in de s
i,
ent
ret
ant
o,Al
binonohabr
at
ermi
nadoyadees
trangul
ar
alt
ull
ido.En r
eal
idad pens
nol
efal
taban r
azones
par
ahac
erl
o,per
oquees
per
araunpoc
o,l
omat
ar
anl
os
dosper
o en c
irc
uns
tanc
iasmspr
opi
ci
asyc
uando l
a
dr
ogayaes
tuvi
eras
egur
aent
res
usbr
azos
,noant
esni
aqudent
ro de l
acel
da,pueselpl
an podr
aveni
rsea
t
ier
ray,l
oqui
si
eranono,l edeElCar
amadr ajocont
aba
demodopr
inc
ipalent
odoaquel
lo.Er
acues
tindepens
ar
bi
endndeyc
undomat
arl
odes odes
pus( puesi
to,sias
l
oquer
aAl
bino)
,per
otodasl
asc
osasens
upunt
o.En
ef
ect
o,s
ehab
apues
toagemi
rsi
ndet
ener
se,
des
deque
Pol
oni
olepr
opi
nar
aelpuet
azo yelpunt
api
,en una
f
ormai
rri
tant
e,r
epet
ida,mont
ona,ar
tif
ici
osa,c
onl
aque
expr
esabas
in emboz
o al
guno,en t
odosl
oadet
all
es,l
a
mons
truos
acondi
ci
ndes
ual
maper
ver
sa,r
uin,i
nfame,
abyec
ta.Losgol
pesnohab
asi
dopar
atant
oyamsy

25
mayor
esymsbr
utal
eses
tabaac
ost
umbr
ados
ucuer
po
mi
ser
abl
e,as
quees
tai
mpos
tur
adeldol
or,hec
hat
an
s
lo par
a api
adary r
ebaj
ars
e,obt
en
alos r
esul
tados
opues
tos
,unaes
pec
iedeas
coydeodi
ocr
eci
ent
es,una
c
ler
aci
egaquedes
atabades
deelf
ondodelc
oraz
nl
os
msvi
vosdes
eosdeques
ufr
ier
aaext
remosi
ncr
ebl
es,y
s
elei
nfl
ingi
eraundol
ormsr
eal
,msaut
nt
ico,c
apazde
hac
erl
opedaz
os(
yaquunr
ecuer
dodes
uinf
anc
ia)
,igual
a una t
arnt
ula mal
igna,c
on l
a mi
sma s
ens
aci
n que
i
nvadel
oss
ent
idosc
uandol
aar
aabaj
olosef
ect
osdeun
c
ido,s
eenc
res
pa,s
eenc
ojes
obr
esmi
smapr
oduc
e,
porot
rapar
te,unr
uidof
uri
osoei
mpot
ent
e,s
eenr
eda
ent
res
uspr
opi
aspat
as,enl
oquec
ida,ys
inembar
gono
muer
e,nomuer
e,yunoqui
si
eraapl
ast
arl
aper
otampoc
o
t
ienef
uer
zaspar
ael
lo,nos
eat
reve,l
eres
ult
aimpos
ibl
e
has
tac
asis
olt
ars
eal
lor
ar.Gem
a en un t
ono r
onc
o,
bl
ando,gar
gaj
eant
e,c
on elque s
imul
aba,a r
atos
,un
es
ter
torl
ast
imos
o ydes
ver
gonz
ado,mi
ent
rasen s
oj
o
s
uci
oyl
lenodel
gr
imasl
ogr
abahac
erqueper
manec
ier
a
qui
eta,c
onmovedor
a,t
rans
idadepi
edad,unai
mpor
tant
e
mi
rada de pr
ofunda aut
ocompas
in,hi
pc
rit
a,f
als
a,
r
epl
eta de mal
vol
asr
econdi
tec
es.SiPol
oni
o y Al
bino
hab
anhec
hoal
ianz
aconl
,er
atans
lopor
quel
amadr
e
es
tabadi
spues
taas
ervi
rl
es,per
oli
qui
dadoelnegoc
io,a
vol
arc
onelt
ull
ido,ques
elar
gar
amuc
hoal
achi
ngada,

26
mat
arl
oiba a s
erl
a ni
cas
ali
da,l
a ni
caf
orma de
vol
ver
seas
ent
irt
ranqui
losyen paz
."
Dj
alo!
",or
den
Pol
oni
oconunvi
gor
osoempel
lndet
odoelc
uer
pos
obr
e
Al
bino.Li
bre de l
asgar
rasde Al
bino,ElCar
ajo qued
c
omouns
acoi
ner
teenelr
inc
n.Es
tuvoapunt
odeque
Al
binol
oes
trangul
ara,enr
eal
idad,yyanos
eat
rev
aa
gemi
rniamani
fes
tarpr
otes
taal
guna.Conunamanoque
as
cendi
tor
peyt
embl
oros
asobr
esupec
ho,s
eac
ari
ci
aba
l
agar
gant
ays
emov
alanuezent
rel
osdedosc
omos
i
qui
si
erar
eac
omodar
laens
usi
ti
o.Eloj
olebr
il
labaahor
a
c
onunhor
rors
il
enc
ios
o,l
lenodeunaes
tupef
acc
inc
on
l
aquepar
eci
ahaberdej
adodec
ompr
ender
,des
bi
to,
t
odasl
asc
osasdees
temundo.Nomsenc
uant
oelpl
an
s
ell
evar
ac
aboyl
asi
tuac
int
omar
ot
roc
urs
o,pens
aba
c
ont
rs
elo a s
u madr
e, dec
irl
e de l
os s
ins
abor
es
es
pant
ososquepadec
a,yc
moyanol
eimpor
tabanada
denadas
ino nadamselpequeo yef
mer
o goc
e,l
a
t
ranqui
li
dad que l
e pr
oduc
al
a dr
oga,y c
mo l
e er
a
pr
eci
sol
ibr
ar un c
ombat
esi
n es
capat
ori
a,mi
nut
oa
mi
nut
oys
egundoas
egundo,par
aobt
eneres
edes
cans
o,
queer
aloni
coquelamabaenl
avi
da,es
aevas
inde
l
os t
orment
os s
in nombr
e a que es
taba s
omet
ido y,
l
it
eral
ment
e,c
modeb
avendereldol
ordes
ucuer
po,
pedaz
o a pedaz
o de l
a pi
el,a c
ambi
o de un l
aps
o
i
ndef
ini
doys
inc
ont
ornosdees
ali
ber
tadquenauf
ragaba,

27
ac
adanuevos
upl
ic
io,msf
eli
z.I
ntr
oduc
iros
acar
la
c
abez
aen es
ter
ect
ngul
o dehi
err
o,en es
tagui
ll
oti
na,
t
ras
ladar
se,t
ras
ladarelc
rneoc
ont
odass
uspar
tes
,la
nuc
a,l
afr
ent
e,l
anar
iz,l
asor
ejas
,almundoext
eri
ordel
a
c
elda,c
oloc
arl
oahdelmi
smomodoquel
acabez
adeun
aj
ust
ici
ado,i
rreala f
uer
za de s
er vi
va,r
equer
a un
empeoc
uidados
o,mi
nuc
ios
o,del
ami
smamaner
aen
ques
eext
raeunf
etodel
asent
raasmat
ernas
,unt
enaz
y del
iber
ado aut
opar
irs
econ f
rc
eps que ar
ranc
aban
mec
honesdec
abel
loyquear
aabanl
api
el.Ayudadopor
Pol
oni
o,Al
bino t
ermi
n porc
oloc
arl
acabez
aladeada
enc
imadel
apl
anc
ha.Al
labaj
oes
t osmonos
nl ,enel
caj
n,con su ant
iguapr
esenc
iai
nexpl
ic
abl
eyvac
ade
monospr
isi
oner
os.At
iempoder
ecos
tarl
aes
pal
dac
ont
ra
l
apuer
ta,j
unt
oalc
uer
pogui
ll
oti
nadodeAl
bino,Pol
oni
o
pr
endi
l
umbr
e a un c
igar
ro y as
pir
l
arga y
pr
ofundament
econt
odoss
uspul
mones
.Els
olc
aaal
a
mi
taddel
acel
daenunc
ort
eobl
ic
uoyc
uadr
angul
ar,una
c
olumnamac
iza,c
orpr
ea,dent
rodec
uyar
adi
ant
emas
a
s
e mov
an y ent
rec
hoc
aban c
on s
onmbul
a vaguedad,
er
rt
icas
, di
str
adas
,las par
tc
ulas de pol
vo, y que
t
raz
aban s
obr
eelpi
so,ac
ort
adi
stanc
iadePol
oni
o,el
mar
codel
uzc
onr
ejasver
tic
alesdel
avent
ana.Alot
ro
l
ado delc
ont
raf
uer
te s
olar
,la f
i a de ElCar
gur ajo,
r
enc
oros
a y muda,s
e des
dibuj
aba en l
asombr
a.Los

28
i
mpet
uos
osmont
onesdel
aboc
anadadehumoques
olt

Pol
oni
o,i
nvadi
eron l
azona de l
uz c
on eldes
orden
ar
rol
ladordel
agr
upas
,losbel
fos
,laspat
as,l
asnubes
,los
ar
reos y elt
umul
to de s
ucabal
ler
a,enc
imandos
ey
r
evol
vindos
eenl
aluc
hac
uer
poac
uer
podes
uspr
opi
os
vol
menesc
ambi
ant
esypaus
ados
,par
aens
egui
da,poc
o
apoc
o,amer
ceddelai
rei
nmvi
l,i
ntegr
ars
econl
evey
s
uti
lcadenc
iaenunaqui
etudhor
izont
al,as
emej
anz
ade
l
avi
ctor
ios
arevi
stadef
ormac
ionesmi
li
tar
esdes
pusde
unabat
all
a.Aquelmovi
mient
otr
ans
for
mabas
usf
ormas
al
aondul
adaes
cri
tur
adeot
rosr
itmosyl
asl
ent
si
mas
es
pir
aless
econs
ervaban l
argament
een s
uins
tant
nea
c
ondi
ci
nde
dol
osbor
rac
hosyes
tat
uass
orpr
endi
das
.La
vozdeAl
binol
ell
egdelot
rol
adodel
apuer
tadehi
err
o,
queda,c
onf
idenc
ial
,cont
ernur
a."
Yac
omi
enz
aaent
rarl
a
vi
si
ta"
.Lavi
si
ta.Ladr
oga.Losc
uer
posdelhumodes
le
an
s
us c
ont
ornos
,se enl
azaban, c
ons
tru
an r
eli
eves y
es
truc
tur
asyes
tel
as,s
ujet
osas
upr
opi
oor
denami
ent
o
elmi
smo que dec
ide els
ist
ema de l
os c
icl
os ya
pur
ament
e di
vinos
,fuer
a de l
o humano,par
te de una
nat
ural
ezanuevayr
eci
ni
nvent
ada,del
aqueels
oler
ael
demi
urgo,ydondel
anebul
osas
,apenasc
onuns
opl
ode
geomet
ra,ant
esdel
aCr
eac
in,oc
upabanl
ali
ber
tadde
unes
pac
ioques
ehab
afor
madoas
upr
opi
aimageny
s
emej
anz
a,c
omouni
nmens
odes
eoi
nter
minabl
equeno

29
dej
a de r
eal
iz
ars
e nunc
a y no qui
erec
ei
rjamss
us
l
mi
tesanadaquepuedac
ont
ener
lo,i
gualqueDi
os.Per
o
ahes
tabaElCar
ajo,unant
i-
Diosmal
trec
ho,c
arc
omi
do,
queempez
as
acudi
rsec
onl
asbr
onc
asc
onvul
si
onesde
unat
osf
rent
ica,gal
opant
e,quel
ohac
agol
pearc
onel
c
uer
poenf
ormaext
raa,i
nter
mit
ent
eyaut
noma,c
onel
r
uidos
ordoyen f
ugadeun bongalquel
ehubi
eran
af
loj
adoelpar
che,elmur
odelRi
ncnenques
eapoyaba.
Par
ec
aunendemoni
adoc
oneloj
odebui
trec
olr
icoal
que as
omaba l
a as
fixi
a.Las l
neas
,las es
pir
ales
,los
c
arac
oles
,las es
tat
uas y l
os di
oses enl
oquec
ier
on,
huyer
on,di
sper
sosyr
esquebr
ajadosporl
ast
repi
dac
iones
del
atos
.Lef
alt
abaunpul
mnyal
amej
orAl
binohabr
a
apoyados
urodi
ll
acondemas
iadaf
uer
zac
ont
ras
upec
ho
c
uando,moment
osant
es,t
rat
aradees
trangul
arl
o.Er
aun
ver
dader
oes
tor
boes
tet
ull
ido.Congr
anes
fuer
zoAl
bino
s
acl
amanoporelps
tigo,pegadaalr
ost
royenc
imade
l
a nar
iz,c
on elpr
ops
ito de r
eci
birl
a dr
oga en el
moment
oenquel
asmuj
eress
eapr
oxi
mar
anal
apuer
ta
del
acel
da.Depr
ont
ounaes
pant
osar
abi
alec
egl
avi
sta:
es
apequeac
ost
rahmeda,no endur
eci
dat
odav
a,el
pus
,elpusdel
aher
idaabi
eradeElCar
t ajoquest
ele
dej
ara adher
ido a l
a mano dur
ant
e elf
orc
ejeo y que
Al
binoes
tuvoapunt
odeunt
ars
eenl
osl
abi
os.Cer
rl
os
oj
osmi
ent
rast
embl
abac
onunt
int
ineodel
acabez
asobr
e

30
l
apl
anc
hadehi
err
o,ac
aus
adel
avi
olenc
iabes
tialc
on
quet
en
aapr
etadosl
osdi
ent
es.Es
tabadec
idi
doamat
arl
o,
dec
idi
do c
on t
odasl
aspot
enc
iasdes
u al
ma.Abr
il
os
pas
adospar
ami
rarot
ravez
.Not
ardar
aenc
omenz
arel
des
fil
edel
osf
ami
li
ares
,puesl
asdospuer
tasdelc
ajn,
unaf
rent
eal
aot
raenc
adar
eja,yaes
tabans
inc
andado,
par
aper
mit
irl
esl
aent
rada.El
lasnol
legar
anj
unt
as,s
inoa
di
stanc
ia,c
onf
undi
dasent
rel
asvi
si
tas
.Al
binoc
onj
etur
aba
ac
erc
adec
uls
er
alapr
imer
aenapar
ecer
,siLaChat
a,l
a
madr
e o Mer
cedes
,Mec
he,c
on s
u bel
loc
uer
po,s
us
hombr
os,s
uspi
ernas
,al
ada,i
nci
tant
e.(
Per
ocomoquel
a
evoc
aci
n de Mec
he en l
as c
irc
uns
tanc
ias de es
te
moment
o,s
edi
stor
sionabaai
nfl
ujodenuevosf
act
ores
,
i
nci
ert
os y l
lenos de c
ont
radi
cci
ones
,que aad
an al
r
ecuer
do una at
ms
fer
a di
sti
nta,un t
oque or
igi
naly
ext
rao:Mec
he vendr
a de pas
arporuna exper
ienc
ia
c
uyosdet
all
esi
gnor
abaAl
bino per
o que,des
dequel
o
s
upo,unas
emanaant
esc
uandopl
aneabanl
afor
made
i
ntr
oduc
irl
adr
ogaalPenalyPol
oni
ohab
apens
adoen
s
ervi
rsedel edeElCar
amadr ajo per
manec
af
ij
aens
u
ment
eenunaf
ormauot
ra,per
oal
udi
endoent
odoc
asoa
i
mgenesf
si
casc
onc
ret
as.Cont
odaexac
tit
udl
acel
ador
a,
enpr
imerl
ugar
,yl
uegoeldi
ver
soei
nqui
etant
econt
eni
do
queadqui
r
andospal
abr
ases
cuc
hadasporAl
binoqui
en
s
abe dnde y c
mo ent
re enf
ermer
as o mdi
cos
,

31
mi
ent
rases
per
abas
erat
endi
dodeal
goenal
gunapar
te,
es
to er
acomo un s
ueo o qui
zf
ues
e un s
ueo en
ef
ect
o, pal
abr
as que a f
avor de s
u c
arc
ter de
c
irc
unl
oqui
o t
cni
co, c
ondens
aban una s
eri
e de
movi
mient
os y s
ituac
iones muy vas
tos y s
uger
ent
es:
post
uragi
necol
gi
ca.Lacel
ador
ays
ufor
mader
egi
str
ara
c
ier
to nmer
o del
asvi
si
tant
es,no at
odas
,per
oside
modoes
pec
ialaqui
enesven
anpar
averadr
ogadi
ctosy
des
tosal
osques
eseal
abanc
omoagent
esmsac
tivos
delt
rf
icoeneli
nter
iordel
aPr
event
iva:Al
binoyPol
oni
o.

Se l
es r
egi
str
ar a pos
a en es tur
a gi
necol
gi
ca? Est
a
s
ituac
in y l
as dos pal
abr
as abs
urdas
hac
an de
Mec
he al
go l
iger
ament
e di
sti
ntoal
a Mec
he habi
tual
:
vi
oladaypr
ost
it
uida,per
osi
nquet
alc
osac
ons
tit
uyer
aun
el
ement
o de r
echaz
o, s
ino por el c
ont
rar
io, de
apr
oxi
mac
in, c
omo s
ile aadi
era un at
rac
tivo de
nat
ural
ezanodef
ini
da,queAl
binonos
esent
ac
apazde
f
ormul
ar.No l
eimpor
tabaqueMec
hepudi
erahaber
se
vi
stoenunt
ranc
eequ
voc
oys
elopr
egunt
ar
aael
la
mi
smac
on t
odosl
osdet
all
es en els
upues
to deuna
expl
orac
in ms o menos exc
esi
va por par
te de l
a
c
elador
a,dur
ant
eelr
egi
str
o:es
tol
oexc
itabac
onudes
eo
r
enovado, de apar
ienc
ia des
conoc
ida, y un r
elat
o
mi
nuc
ios
o yver
di
co de Mec
he l
o har
a es
per
ar,en l
o
s
uces
ivo,unanuevaf
ormadeenl
aceent
reel
losdos
,ms

32
i
ntens
ayc
ompl
eta,al
aquenol
efal
tar
a,s
induda,un
c
ier
tot
oquedeal
egr
eydes
envuel
tadepr
avac
in,enl
a
que aquel
lasdospal
abr
asmdi
casdes
empear
an,de
al
gn modo,det
ermi
nando papel
.)Aunque el"
caj
n"
f
ormar
par
tedel
aCr
uj
a,s
epar
adodees
tani
cament
e
porl
asmi
smasr
ejasques
erv
anal
osdosdel
mi
te,l
a
pr
esenc
ia de l
osc
elador
esde guar
dia,enc
err
adosah
dent
ro,l
edabaelas
pec
todeunac
rc
elapar
te,unac
rc
el
par
acar
cel
eros
,unac
rc
eldent
rodel
acr
cel
,pordonde
l
a vi
si
tat
endr
a que pas
arde modo f
orz
oso ant
esde
ent
raralpat
iodel
aCr
uj
apr
opi
ament
edi
cha.s
teer
ael
c
ampovi
sualqueAl
binodomi
nabades
deelps
tigo,una
ver
dader
ator
tur
a.Msal
toqueelvent
ani
ll
oqueenel
c
asodeunaes
tat
uramedi
aes
tabaalni
veldelpec
ho,
Al
binot
en
aquemant
ener
seenc
orvado,enunapos
ici
n
muyf
orz
ada,par
amant
enerl
acabez
amet
idaal
l
,loque
alc
abodeal
gunosmi
nut
osl
ehab
aoc
asi
onadounagudo
dol
ormus
cul
arenelc
uel
loyl
aes
pal
da,apar
tedehac
er
que l
etembl
aran l
as pi
ernas de un modo r
id
cul
oy
mor
tif
icant
epuesdabal
aimpr
esi
ndequel
edabami
edo.
Tr
aspues
tasporc
ual
qui
eradel
ast
resmuj
eresMec
he,
LaChat
aol
amadr
e l
apr
imer
ays
egundar
ejasdelc
ajn,
er
acos
adehac
eral
go un r
uido,gol
pearl
apuer
taa
pat
adas
af
in de que r
epar
aran en elpunt
o pr
eci
so
dondes
eenc
ont
rabal
ac dadelapando.Lomsc
el orr
ect
o,

33
nat
ural
ment
e,pens
,s
er
alanz
aruni
nsul
to,gr
itar
lesuna
ment
adademadr osmonos
eal ,puespar
aes
oes
taban
ah
.Lac
osaer
aver
lasl
legar
,ver
lasent
raralc
ajnyl
uego
alpat
io,par
asent
irs
esegur
osquet
odohab
amar
chado
bi
enc
onelr
egi
str
o,c asmonas
onl .Porc
uant
oaMec
hey
LaChat
anohabr
apr
obl
ema:l
asmanos
ear
anyya,s
in
enc
ont
rar
lesnadadent
ro.Lamadr
eer
aloi
mpor
tant
e.
Quepas
ara,quepas
ara,
quel
api
nchevi
ejapas
arc
onl
os
t
rei
ntagr
amosmet
idosenl
osent
res
ij
os.Af
alt
adeot
ra
pal
abr
a,l
lamabanhuel
gaaest
oquei
baaoc
urr
ir:huel
ga
demuj
eres
.Per
oant
esdequeMec
he,LaChat
ayl
amadr
e
s
ubi
eranhas
taaqu
,al
apuer
tadel
acel
da,par
asol
tar
se
ac
hil
lar
,a gr
itary pat
alear
,ant
es de que l
a br
onc
a
c
omenz
araens
eri
o,l
amadr
edeber
aent
regar
lesael
los
,
pr
eci
sament
ealquees
tuvi
erac
onl
acabez
aenelps
tigo,
elpaquet
it
odedr
oga.Enes
tec
asoAl
bino,elBaut
ist
aen
t
urno s
obr
ela bandej
a.Des ,ya amac
pus izado con l
a
dr
oga,s
eoc
upar
adel
amuer
tede ElCar
ajo.Er
afc
il
l
iqui
darelas
unt
o,enal
gunaf
unc
indelc
ine,ent
rel
as
s
ombr
as.Met
erl
ela punt
a delf
ier
roat
ravs de l
as
c
ost
il
las
,mi
ent
rasPol
oni
olet
apabal
aboc
a,puesquer
ra
gr
itarc
omo un c
hivo.No l
o hab
an as
oci
ado c
on el
los
debi
dopr
eci
sament
eas
uli
ndac
ara.Al
binor
i:nomsa
c
aus
adequet
en
amadr
e.Tenermadr
eer
alagr
anc
osa
par
aelc
abr
n,unnegoc
ioc
ompl
eto.Lasvi
si
tasf
ormaban

34
c
olaenelr
edondel
,apoc
adi
stanc
iaper
oanf
uer
adel
ngul
o vi
sualde Al
bino,par
a ent
rarport
urno a l
as
r
espec
tivasc
ruj
as
.Madr
es,es
pos
as,hi
jas
,muc
hac
hos
,
muypoc
oshombr
esmadur
os,dosot
resenc
adagr
upo,
elai
rer
ecel
oso,l
a mi
rada baj
a.Las c
onver
sac
iones
,
c
uri
osament
e,j
amsgi
rabanent
ornoal
asc
aus
asqu
hab
ant
ra
doal
acr
celas
uspar
ient
es.Nadi
epon
aen
t
eladej
uic
iol
acul
pabi
li
dad ol
ainoc
enc
iadelhi
jo,del
mar
ido,delher
mano:es
taban ah
,es
o er
atodo.No
oc
urr
al
omi
smoc
onot
rot
ipodevi
si
tas
.Cuandoal
guna
s
eor
adel
acl
aseal
tal
legabaapi
sarent
osl
ugar
es,l
as
pr
imer
as vec
es, s
u pr
eoc
upac
in ni
ca, obs
esi
va,
mani
fi
est
aquet
ermi
nabaporc
arec
erdet
odal
gi
cay
an de s
impl
eil
aci
n er
ala de es
tabl
ecerun l
mi
te
s
oci
alpr
eci
so ent
res
u pr
eso l
asc
aus
asporl
asque
es
tabadet
eni
do,l
opas
ajer
oypur
ament
einc
ident
aldes
u
t
rns
ito por l
a pr
isi
n y l
os pr
esos de l
as dems
per
sonas
.Als
uyo s
ele"
acus
abade"
,si
ntenerni
ngn
del
it
o aunque l
as apar
ienc
ias r
esul
tas
en de t
odos
modoss
ospec
hos
as yyas
ehab
an movi
li
zado en s
u
f
avorgr
andesi
nfl
uenc
ias
,ydosot
resmi
nis
trosandaban
en el as
unt
o. Qui
enes l
a es
cuc
haban as
ent
an
i
nvar
iabl
ement
e, s
in di
scut
ir ni s
orpr
ender
se, c
on
i
ndul
genc
iaei
ncr
edul
idad,s
inquel
agr
anSeor
apar
ara
c
uent
as en es
te gner
o de pi
ados
acor
tes
a,que el
la

35
t
omabac
omo des
lumbr
ami
ent
o,s
iseaadec
ier
tol
ujo
r
ecar
gadoc
onelquei
baves
tida.Per
oamedi
daques
u
pr
esenc
ias
ehac
amsc
ons
tant
eenl
acol
adel
asvi
si
tas
,
l
aseor
a de al
cur
niai
ba modi
fi
cando poc
o a poc
osu
ac
tit
ud yhac
iendo c
onc
esi
onesal
areal
idad.Cadavez
habl
abamenosdel
osper
sonaj
esi
nfl
uyent
es,l
ainoc
enc
ia
ol
acul
pade"
su"pr
esodec
aannot
abl
ement
ecomot
ema
dec
onver
sac
inys
usves
tidoser
anmss
enc
il
los
,has
ta
que por f
in ent
raba a l
acat
egor
a de l
as vi
si
tant
es
nor
mal
esyt
ermi
naba porpas
ari
nadver
tida.La Chat
a
di
sti
ngui
laf
igur
adeMec
he,at
rs
,ent
reot
rasmuj
eres
del
acol
a.Sus
pir
.Laenvi
diabac
on ganas
.Legus
taba
muc
ho s
u hombr
e,s
u Al
bino,y des
de que s
tel
es
mos
trar
aladanz
adelvi
ent
reenl
asal
adedef
ens
ores
,se
s
ent
amar
eadaporlanabs
olut
o.Lepedi
r
aaMec
heque,
s
inper
derl
aami
stad,l
eper
mit
ier
aac
ost
ars
esonAl
bino.
Unaodosvec
esnoms
,si
nquehubi
eraf
ij
n,esdeci
r,
c
omos
iMec ef
henos i
jar
aenel
lo.Unpoc
oal
ejadade
Mec
he,l ede ElCar
amadr ajo seacer
cabar
enqueant
e,
t
aimada.Sehab
adej
adomet
erelt
apnant
iconc
ept
ivo,
porMec
heyLaChat
a,c
omos
italc
osa,c
onl
aindi
fer
enc
ia
deunavac
aal
aques
eor
denar
.Ahes
tabanl
asubr
es,
pues
;ahes
tabal
avagi
na.Comol
ocal
cul
aran,c
onel
lano
hubo r
egi
str
o, l
a r
espet
aron por s
u edad, l
a vac
a
or
deadapas
tani
nsos
pec
habl
ecomounavi
rgen.Per
o

36
hab
an l
legado yaal
ajaul osmonos
adel ,alc
ajn.El
Car
ajopor
fiabaenquel
odej
aranas
omarl
acabez
aporel
pos
tigo, por
que, dec
a, s
u madr
e no i
ba a quer
er
ent
regar
lel
a dr
oga a ni
ngn ot
ro msque a l
.Per
o
pr
fiabas
inf
uer
za,s
ines
per
anz
a.Lac
abez
adeAl
binol
e
r
espond
ades
deaf
uer
adel
acel
da,c
oni
r.Apar
ec
anpor
f
in,al
labaj
o,Mec
heyLaChat
a."
Es osmonoshi
osput jos
des
upi
nchemadr
e!"Losoj
osdel
asdosmuj
eresgi
rar
on
hac
ial
avoz
:er
asuhombr
e.Per
ofal
tabal
amul
avi
ejade
l
amadr
e,t
ardabal
ainf
eli
z.Lac
abez
adel
agui
ll
oti
nas
e
negens
ecoac
ederelpues
todevi
ga.Sumamnoi
baa
s
ert
ant
ont
acomopar
adar
lesl
adr
ogaaot
ros
,ter
queaba
ElCar
ajo.Pur
asment
iras
.Tant
ocomodes
eabaveras
u
madr
e ahor
a mi
smo, aqu
, nec
esi
tando l
a t
an
des
esper
adament
e.Lec
ont
ar
atodo,s
inquedar
sec
all
ado
c
omoot
rasvec
es.Todo.Lasi
nmens
asnoc
hesenvel
ade
l
aenf
ermer
a,s
ujet
odent
rodel
acami
sadef
uer
za,l
os
baosdeaguahel
ada,l
odel
asvenas
:pors
upues
toque
noquer
amor
ir,per
oquer
amor
irdet
odosmodos
;la
f
ormadeabandonar
se,deabandonars
ucuer
poc
omoun
hi
lac
ho,a l
a der
iva,l
ainf
ini
tai
mpi
edad de l
os s
eres
humanos
,la i
nfi
nit
a i
mpi
edad de l mi
smo, l
as
mal
dic
iones de que es
taba hec
ha s
u al
ma. Todo.
Ter
queaba."
Tedi
goquenoj
odas
!"Enes
tosmoment
osl
a
edeElCar
madr ajocr
uzl
asdosr
ejasdelc
ajnyent
ral

37
pat
io de l
a Cr
uj
a.Es
taban s
alvados
.Or
ient
adasporel
gr
itoquehab
adadoAl
bino,l
asmuj
eress
eenc
ami
nar
on
hac
ial
acel osapandados
dadel ,per
oconunas
uer
tede
t
ras
lac
in mgi
ca,i
nvi
si
ble y apr
esur
ada,uni
dasa l
os
movi
mient
os,ali
ryveni
ryalbus
car
seent
res
del
as
dems gent
es, de un modo t
an nat
ural
, pr
opi
o y
des
envuel
to,quenopar
ec
andi
sti
ntas
,nipar
tic
ular
es,ni
par
eci
ant
enerunobj
eti
vopr
opi
oydet
ermi
nado,algr
ado
dequeyaes
tabanaqu
,yMec
hes
ehab
alanz
ados
obr
ela
c
abez
adeAl
binoyl
acubr
adebes
os,port
odaspar
tes
,en
l
asor
ejas
,enl
osoj
os,enl
anar
iz,al
ami
taddel
osl
abi
os,
s
in que l
acabez
a de Hol
ofer
nes ac
ert
ara a mover
se,
apenas al
eteant
e, i
gual que el c
uer
po de un pez
mons
truos
o,c
onc
abez
ahumana,alquehubi
esevar
ado
un gol
pe de mar
."
Mij
o!
On t
a mi
jo?
",exc
lamaba l
a
ede ElCar
madr ajo con unavozcaver
nos
ayc
omo s
in
s
ent
ido,puespar
ec
aes
tars
egur
aquedes
deelpr
imer
moment
oibaat
opar
sec
araac
arac
ons
uhi
joyalnos
er
as
seenc
ont
rabaext
raadayc
onf
usa,c
onunaexpr
esi
n
l
lenademi
edoydes
conf
ianz
ahac
ial
asot
rasdosmuj
eres
.
"
Ont
a,ont
a?"
,repet
as
inapar
tarl
osoj
osdel
acabez
ay
l
amanoexpues
tas
obr
elapl
anc
huel
aybambol
endos
e
c
ont
orpez
acomos
ies
tuvi
eraebr
ia.Lac
abez
asepar
ada
delt
ronc
o,gui
ll
oti
nadayvi
vac
ons
uni
cooj
oquegi
raba
enr
edondo,des
esper
ado,enl
ami
smaf
ormaenquel
o

38
hac
enl
asr
ecesc
uandos
elesder
ribaat
ier
rays
abenque
van a mor
ir,des
at des
de elpr
inc
ipi
o en Mec
he yLa
Chat
aunf
urorenl
oquec
ido,per
odi
ri
aset
ambi
nj
ovi
aly,
no obs
tant
elo des
qui
ci
ado de l
asi
tuac
in,al
egr
e.Se
ve
an i
ncl
uso ms j
venes de l
o que er
an pues no
l
legar
an a l
osvei
nti
ci
nco,unasmuc
hac
hasun poc
o
menos de vei
nte aos
,depor
tivas
,el
st
icas
,gi
les y
gal
lar
das almi
smo t
iempo que bes
tial
es.Se hab
an
mont
ados
obr
eelbar
andaldelc
orr
edorc
onl
aspi
ernas
c
ruz
adas
,suj
etasc
on l
ospi
esc
adaqui
en auno del
os
t
raves
aos ver
tic
ales
,y des
de t
alpos
ici
n,l
as f
aldas
l
evant
adas
,y l
os mus
los aldes
cubi
ert
o,l
anz
aban l
os
gr
itosyaul
li
dosmsi
nver
os
mil
es,agi
tandoenelai
res
in
c
esarl
asmanos
,yac
ris
padas
,yaenunpuo,yl
osbr
azos
,
par
eci
dos a r
obus
tas y t
orneadas r
ac
es de ac
ero,
s
acudi
dos por c
ort
as y vi
olent
as des
car
gas el
ct
ric
as,
mi
ent
rasl
osoj
os,abi
ert
osmsal
l de l
oimagi
nabl
e,
des
compues
tos y enr
ojec
idos
,ten
an des
tel
los de una
r
abi
asi
n l
mi
tes
."Squenl
os,s
quenl
os"
,la pal
abr
a
di
vidi
daendosc
olr
icasemi
si :s
ones quen-
ls,squen-
l
s.Lamadr
eper
manec
ai
nmvi
len medi
odel
asdos
muj
eresaf
err
adac
onambasmanosalbar
andal
,comoal
puent
edeunnav
o,vuel
tahac
iaelpat
ioymi
randode
r
eoj
o,devezenvez
,hac
iaelpos
tigo,enes
per
adeverah
l
acabez
ades
uhi
joynol
adees
teot
rohombr
eaqui
en

39
no l
a un
a af
ect
nit
ernur
a al
guna.La c
abez
a,a s
us
es
pal
das
,rec
lamaba,apr
emi
ant
e,ner
vios
a,c
on as
omos
dehi
ster
ia."
Vengaelpaquet
e,vi
eja"
,pr
imer
oconc
il
iador
a,
per
o ens
egui
da agr
esi
va dent
ro del s
ofoc
o de l
a
ent
onac
in c
aut
elos
a."
Venga l
a dr
oga,vi
eja pendej
a!

Venga elpaquet
e,vi
ejaj
ij
a de l
achi
ngada!
"Er
a muy
pos
ibl
equel
amadr
enoes
cuc
har
aenr
eal
idad.Par
ec
a
unamol
edepi
edr
a,apenases
cul
pidaporl
ahac
hade
peder
naldelper
odoneol
t
ico,vas
ta,pes
ada,es
pant
osay
s
olemne.Sis
il
enc
iot
en
aal
go dez
ool
gi
co yr
upes
tre,
c
omo s
ila aus
enc
ia delr
gano adec
uado l
eimpi
dier
a
emi
ti
rsoni
doal
guno,habl
arogr
itar
,unabes
tiamudade
nac
imi
ent
o. ni
cament
e l
lor
aba y an s
us l
gr
imas
pr
oduc
an el hor
ror de un ani
mal des
conoc
ido en
abs
olut
o,alque s
e mi
rar
a porpr
imer
a vez
,ydelque
f
ues
eimpos
ibl
esent
irmi
ser
icor
diaoamor
,igualquec
on
s
uhi
jo.Lasl
gr
imasgr
ues
asyl
ent
asquer
esbal
abanpor
l
amej
il
la,c
orr
espondi
ent
ealvi
ejonavaj
azoquei
bades
de
l
acej
aalment
n,enl
ugardel
al
neaver
tic
als
egu
anel
c
urs
o de l
aci
cat
riz y got
eaban de l
a punt
a de l
a
bar
badeaj
enasal
osoj
os,aj
enasat
odol
lant
ohumano.En
elpat
iodel
aCr
uj
a,l
osr
ecl
usosys
usf
ami
li
ares
,conun
ai
redei
napar
ent
edi
str
acc
inyc
omonec
esi
tadosdeal
go
quenoer
asuyoyal
oquenopod
ares
ist
ir,s
eagr
upaban
poc
oapoc
obaj
oal
asmuj
eresdelbar
andal
.Nadi
eos
aba

40
l
anz
arungr
itoounavoz
,per
odet
odaaquel
lamas
asal
a
unavi
speos
ordo,ent
redi
ent
es,unz
umbarunni
mede
s
oli
dar
idadydec
ont
ent
o,delqueanadi
epodr
anc
ulpar
osmonos
l .Dur
ant
elavi
si
tadel
osf
ami
li
ares
,elpat
iodel
a
Cr
uj
aset
rans
for
mabaenunes
traf
alar
ioc
ampa!
ent
o,c
on
l
asc
obi
jasext
endi
dasen els
uel
o yot
rass
ujet
asal
os
mur
os ent
rel
as puer
tas de c
ada c
elda,a gui
sa de
t
echumbr
e,donde c
ada c
lan s
ereun
a,hombr
ocon
hombr
o,muj
eres
,ni
os
,rec
lus
os,en una es
pec
ie de
agr
egac
in pr
imi
ti
va y des
ampar
ada, de nuf
ragos
ext
raosunosaot
roso gent
equenunc
ahab
ateni
do
hogaryhoyens
ayaba,porpur
oins
tint
o,unas
uer
tede
c
onvi
venc
iac
ont
rahec
haydes
nuda.Lamar
ea,abaj
ode
l
as t
res muj
eres
,cr
ec
a en pequeas hol
as s
uces
ivas
,
es
pac
ios
as,ques
eapr
oxi
mabanc
omoenunpas
eo,l
os
hombr
es s
in apar
tar l
a mi
rada, abi
ert
a y c
ni
ca,
expec
tant
esyaunt
iempodi
ver
tidosyt
emer
osos
,del
as
t
rus
asnegr
asdeMec
heyLaChat
a."
Salpues
,pi
nche
Car
ajo!
"Noent
end
a."
T,ques
algast
!"Lac
abez
ade
Al
binos
edur
mit
rabaj
osament
eenl
acel
dayl
amadr
e
pudover
,cas
iens
egui
da,i
gualques
imi
rar
aenunes
pej
o,
c
mo par
a de nueva c
uent
aas
u hi
jo,pr
imer
ola
pel
ambr
e hmeda y en des
orden y l
uego,hues
o por
hues
o,l
afr
ent
e,l
ospmul
os,elmaxi
lar
,car
ne de s
u
c
arne y s
angr
e de s
usangr
e,mar
chi
tas
,amar
gas y

41
venc
idas
.Col
ocl
amanot
rmul
ayt
osc
asobr
elaf
rent
e
delhi
joc
ons
iqui
si
erapr
otegeraloj
oci
egodel
osr
ayos
vi
vosdels
ol."
Elpaquet
e,mamac
ital
inda,elpaquet
it
o
quet
ri
s",ped
aelhombr
een un t
onoquej
umbr
osoy
des
olado.At
err
ada,at
urdi
da,s
onmbul
ades
ufr
imi
ent
o,
c
onaquel
lamanoques
epos
aba,s
inc
onc
ienc
iaal
guna,
s
obr
elaf
rent
e delhi
jo,t
en
a,de s
bi
to,un poc
o el
as
pec
to al
uci
nant
eys
obr
ecogedor de una Dol
oros
a
br
bar
a,s
indevas
tar
,hec
hadebar
roydepi
edr
asyde
adobes
,un
dol
ovi
ejoyr
oto.Dent
rodelr
epi
quet
ear
,al
l
abaj
o,det
ambor
esens
ordi
na,c
adavezs
eo
axc
onms
f
rec
uenc
ia,di
sti
ntayai
sl
ada,al
gunavozquec
oreabael
gr
itodel
asmuj
eres
.Squen-
ls
,squen-
ls
.Pr
oveni
ent
e
del
acomandanc
ia,unr
ond
ndedi
ezc
elador
est
ras
pus
o
elc
ajn.La gent
e,s
in darr
ost
ro,abr
i elpas
o as
us
z
anc
adasdi
spar
ejasyt
emer
osas
,demonosal
osques
e
habi
apues
toenl
iber
tadynos
eac
ost
umbr
abandelt
odo
ac
orr
er,at
ent
osmsquenadaanoai
sl
ars
edelgr
upo,de
l
atr
ibu,yno quedara s
olasen medi
o de l
a mul
ti
tud
pr
ocel
osa,enper
sonal
,impune,quef
ing
anover
lospas
ar,
ni
,renc
oros
ament
e,dar
lesexi
stenc
iaf
si
ca,ymi
rabaa
t
ravsde el
lasdelmi
smo modo que s
iset
rat
ara de
c
uer
post
rans
par
ent
es.Lal
uchac
ont
raMec
he,LaChat
ay
l
avi
ejapar
ec
anot
ermi
narnunc
a,c
onelas
pec
todeuna
ac
cini
ncr
uent
a,s
indol
orymuyl
ejana.Yas
emides
nudas
,

42
l
asr
opasent
irones
,enc
ont
rabans
iempr
eunpunt
o,una
s
ali
ent
e,unt
raves
ao,unahendedur
aal
acualat
orar
se,
mi
ent
ras t
res o c
uat
ro monos por c
ada una,hac
an
gr
otes
coes
fuer
zoporar
ras
trar
lashac
ial
aes
cal
era.Del
a
r
onc
avoz
,al
labaj
o,del
amul
ti
tud,br
otabant
odac
las
e
de l
as ms di
ver
sas exc
lamac
iones
,gr
itos
,denues
tos
,
c
arc
ajadas
,yadepr
otes
taoc
ompas
in,odes
alvaj
egoz
o
queexi
gier
amayordes
car
o,br
utal
idadydes
ver
genz
aal
es
pec
tc
ulof
abul
osoyni
codel
oss
enos
,lasnal
gas
,los
vi
ent
resalai
re.Lamadr
e,l
osc
ort
osbr
azosl
evant
ados
porenc
imadel
acabez
a,s
eint
erpon
aenmedi
odel
as
muj
er osmonos
esyl ,si
nhac
ernada,c
onl
ospes
adosy
di
fi
cul
tos
oss
alt
osdeun paj
arr
acoalques
elehubi
era
ol
vidadovol
ar,unes
labnpr
ehi
str
icoent
rel
osr
ept
il
esy
l
asaves
.Enunodees
toss
alt
osc
ay,r
esbal
andos
obr
ela
s
uper
fic
ie de hi
err
o del c
orr
edor
, has
ta quedar
hor
quet
adac
onelt
raves
aodelbar
andalenmedi
odel
as
pi
ernas abi
ert
as,c
osa que l
eimped
a por l
o pr
ont
o
des
pear
sedes
del
oal
to,per
oquenoevi
tar
aquec
ayer
a
alpat
io de un moment
o a ot
ro,l
a mi
tad delc
uer
po
s
uspendi
daenelvac
o.Hubounr
gi
dodepavorl
anz
ado
s
imul
tneament
e por l
os es
pec
tador
es y s
e pr
oduj
o
ent
onc
es un s
il
enc
io as
fixi
ant
e,r
aro,i
gualque s
ino
hubi
era nadi
e s
obr
e l
a s
uper
fic
ie de l
a t
ier
ra. Los
apandadosmi
smosenmudec
ier
on en s
ucel
da,s
in ver
,

43
ni
cament
eporl
aadi
vinac
indequees
tabaapunt
ode
oc
urr
iral
gos
inmedi
da.Lamuj
ers
acud
alosbr
azosenun
al
eteo i
rrac
ionaly des
esper
ado."
No t
e muevas
,vi
eja
gey!
",r
ompi
els
il
enc
i osmonosyar
ounodel ras
tral
a
madr
efuer
adelpel
igr
oti
randodeel
lapordebaj
odel
as
axi
las
.Vol
vi ar
einarelmi
smo s
il
enc
io deant
es,per
o
ahor
anos
loporc
uant
oal
aaus
enc
iader
uidoydevoc
es,
s
ino por c
uant
oal
os movi
mient
os,movi
mient
os en
abs
olut
ocar
ent
esder
umor
,quenos
ees
cuc
haban,c
omo
s
iset
rat
aradeunal
ent
aei
magi
nar
iaac
cins
ubac
ut
ica,
debuz
osqueac
tuar
nporhi
pnos
isydondec
adaqui
en,
ac
tor
esy es
pec
tador
es,es
tuvi
ese met
ido de l
a pr
opi
a
es
caf
andr
ades
ucuer
po,pr
esent
eydi
stant
e,i
nmvi
lper
o
des
plaz
andos
usmovi
mient
osf
aseaf
ase,pores
tanc
os,
en f
ragment
osaut
nomosei
ndependi
ent
es,al
osque
ar
moni
zabaens
uuni
dadext
eri
or,vi
si
ble,noelenl
acede
unac
oher
enc
ial
gi
caoc
aus
al,s
inopr
eci
sament
eelhi
lo
f
ro yr
gi
do del
aloc
ura.Al
go oc
urr
aen es
tapel
c
ula
ant
eri
oral
abandadels
oni
do.Qui
n s
abequdi
jo el
Comandant osmonosyal
eal asmuj
eres
:sehi
zo una
c
almai
nsl
it
ayt a,dosmonoss
ens einc
li
nar
ons
obr
eel
c
andadodel
ac daydes
el apandar
onal
ost
resr
ecl
usos
,y
t
odo elgr
upo l
as t
res muj
eres
,sus hombr
es y l
os
c
elador
es,t
ranqui
loapes
ardel
asmi
radasdel
ocode
Pol
oni
o,Al
binoei
ncl
usoElCar
ajo,sedi
ri
giades
cender

44
l
ases
cal
eras
.Enl
apuer
tadelc
ajn,elComandant
ehi
zo
pas
aradosc
elador
esyl
uegos
evol
vihac
ial
asmuj
eres
.
Es
taba muys
egur
o de l
a ef
icac
ia de s
utr
ampa."
Aqu
dent
ropodr
nhabl
arc
ons
uspr
esost
odol
oquequi
eran
al
avi
stadet
odos
",di
jo,"
pas
en pr
imer
olass
eor
asy
l
uegol
osmac
hos
".Lasmuj
eresobedec
ier
ondc
il
es,c
on
unai
redevi
ctor
iaf
ati
gada.Per
onobi
enhab
anent
rado,
l
os dos pr
i os monos
mer , c
on una c
eler
idad
r
elampagueant
e,l
asempuj
aronenunabr
iryc
err
arde
oj
osf
uer
adelc
ajn,porl
apuer
taquedabaalr
edondel
,
c
err
ando de i
nmedi
ato elc
andado t
ras el
las
.Hab
an
quedadodegol
pe,s
ines
per
arl
oys
indar
sec
uent
a,alot
ro
l
adodel
aCr
uj
a,alot
rol
adodelmundo.Nol
edi
oti
empo
alComandant
eder
ers
utr
ampa.Al
binoyPol
oni onEl
o,c
Car
ajoenmedi
o,i
rrumpi
eronc
ondes
enc
adenadayc
iega
vi
olenc
ia dent
ro, s
egui
dos i
ncons
cient
ement
e por el
Comandant
e yun c
eladorms
.Con un s
olo ybr
usc
o
ademn Al
bino c
err
elc
andado de l
a puer
ta que
c
omuni
caba c
on l
a Cr
uj
a.Ahor
a es
taban s
olosc
on el
Comandant
eyl
ost
resc
elador
es,enc
err
adosenl
ami
sma
j ademonos
aul .Cuat
roc
ont
rat
res
;no,dosc
ont
rac
uat
ro,
habi
danot
adel
anul
idad abs
ol ade ElCar
ut ajo."Or
a
vamosaverdeac
monost
oca,monoshi
josdes
uput
a
madr
e",br
amAl
binoat
iempoques
edes
poj
abades
u
c
int
urn de baquet
a par
a bl
andi
rl
o en una pel
ea.Un

45
gar
rot
azoenpl
enor
ost
ro,s
obr
eelpmul
oyl
anar
izl
e
hi
zobr
otarunar
epent
inaf
lordes
angr
e,s
orpr
endent
e,
c
omo s
ali
da de l
a nada. Pol
oni
o y Al
bino es
taban
c
onver
tidosendosant
iguosgl
adi
ador
es,homi
ci
dashas
ta
l
ara
zdel
osc
abel
los
.Lapel
eaer
acal
lada,ac
echant
e,
pr
eci
sa,s
in un gr
ito,s
in unaquej
a.Ti
raban amat
ary
her
irs
eenl
omsvi
vo,c
onl
ospi
es,c
onl
osbar
rot
es,c
on
l
osdi
ent
es,c
onl
ospuos
,as
acar
sel
osoj
osyr
omper
se
l
ost
est
cul
os.Lasmi
radas
,lasac
tit
udes
,lar
espi
rac
in,el
c
alc
ulado movi
mient
o de un br
azo, el adel
ant
ar o
r
etr
ocederdeunpi
e,c
ons
agr
adosporent
eroal
atens
a
vol
unt
addeuns
oloyun
voc
ofi
nimpl
acabl
e,t
ras
udaban
l
amuer
teens
upr
esenc
iamsr
otunda,msi
ncr
ebl
e.Las
muj
eres
,impot
ent
esalot
rol
adodel
arej
a,gr
itabanc
omo
demoni
os,pat
eaban alc
elador que s
e of
rec
a ms
pr
xi
mo y t
iraban de l
os c
abel
los a l
os que porun
moment
oca
anc
erc
a,par
aar
ranc
arl
esmec
honesc
uyas
r
ac
ess
angr
abanc
onbl
anc
ost
roz
osdec
uer
ocabel
ludo.
Lamadr
e,der
odi
ll
as,s
egol
peabal
afr
ent
econt
raels
uel
o
r
epet
idasvec
es,enunaes
pec
iedeor
aci
ndes
orbi
taday
ext
ravagant
e,mi
ent
ras ElCar
ajo,r
epl
egado ent
rel
os
bar
rot
es,enc
ogi
do en un i
ntent
ofer
ozporr
educ
iral
mxi
moelvol
umendes
ucuer
po,aul
labal
argament
e,no
hac
aot
rac
osaqueaul
lar
.Ll
egar
ondel
aComandanc
ia
ot
rosmonos
,vei
nteoms
,pr
ovi
stosdel
argost
ubosde

46
hi
err
o.Lac
ues
tiner
aint
roduc
irl
ost
uboport
ubo,ent
re
l
osbar
rot
es,der
ejaar
ejadel
ajaul
a,yc
onl
aayudade
l
osc
elador
esquehab
anquedadoenelpat
iodel
aCr
uj
a,
mant
ener
losf
irmes
,con doso t
reshombr
ess
ujet
osa
c
adaext
remo,af
indei
rlevant
andobar
rer
ass
uces
ivasa
l
olar
goyl
oal
todelr
ect
ngul
o,enl
osd
asmsdi
ver
sose
i
mpr
evi
stospl
anosyni
vel
es,c
onf
ormeal
oqueexi
gier
an
l
asnec
esi
dadesdel
aluc
hac
ont
ral
asdosbes
tias
,yal
mi
smot
iempoat
ent
osanoent
orpec
eroanul
arl
aac
cin
delComandant
eyl
os t
res monos
,en un di
abl
ic
o
s
uceder
se de mut
il
aci
ones del es
pac
io, t
ringul
os,
t
rapec
ios
, par
alel
as, s
egment
os obl
ic
uos o
per
pendi
cul
ares
,l
neasymsl
neas
,rej
asymsr
ejas
,
has
tai
mpedi
rcual
qui
ermovi
mient
odel
osgl
adi
ador
esy
dej
arl
osc
ruc
ifi
cadoss
obr
e eles
quema mons
truos
o de
es
ta gi
gant
esc
a der
rot
a de l
ali
ber
tad a manos de l
a
geomet
ra. Las t
res pr
imer
as de l
as c
inc
o bar
rar
hor
izont
alesquehac
anper
pendi
cul
arc
onl
osbar
rot
esde
c
adar
wjadelc
ajn,pr
imer
ocomopunt
odeapoyopar
a
l
os t
ubos que i
r
an de l
ado a l
ado,y des
pus c
omo
es
truc
tur
aci
n ver
tic
al del es
pac
io, bas
taban a l
os
pr
ops
itosdel
aoper
aci
n,puesl
ainf
eri
or,al
aal
tur
ade
l
asr
odi
ll
as,yl
asdeenmedi
oys
uper
ior
,al
osni
vel
esdel
baj
o vi
ent
reydelc
uel
lo en u hombr
ededi
mens
iones
r
egul
aresAl
bino,noobs
tant
e,r
ebas
ar
aconl
acabez
ala

47
l
neas
uper
ior
,per
mit
ir
ant
enderl
osbr
azosi
nvas
ores
c
on l
os c
ual
es aher
roj
ar, has
ta l
a i
nmovi
li
dad ms
c
ompl
eta,alparde r
ebel
desen l
oquec
idos
.El
los
,los
gl
adi
ador
es,er
ani
nvenc
ibl
es,i
ncl
usoporenc
imadeDi
os,
per
o no pod
an c
on es
to.Empuj
aban l
os t
ubos hac
ia
ar
riba,s
alt
aban,f
orc
ejeabandemi
lmaner
as,per
oalf
in
nopudi
eronms
.Losc
elador
esent
rar
onal
ajaul
apar
a
s
acaralComandant
e ya l
os t
res c
ompaer
os s
uyos
,
c
onver
tidosengui
apos
.Lasmuj
eresf
uer
onr
eti
radasa
r
ast
ras
,det
almodoenr
onquec
idas
,ques
usgr
itosnos
e
o
an.Almi
smot
iempoElCar
ajol
ogr
des
li
zar
sehas
tal
os
pi
esdelof
ici
alquehab
aveni
doc
onl
osc
elador
es."
Ell
a
mus
itmi
ent
rass
eal
abaas
umadr
econuns
esgodel
oj
o opac
o yl
acr
imeant
e,el
laesl
aque t
ril
adr
oga
dent
ro,met
idaent
rel
asver
ij
as.Mndel
aaes
cul
carpa
quel
ovea"
. Fuer
adelof
ici
alnadi
elohab
aes
cuc
hado.
Sonr
ic
onunamuec
atr
ist
e.Col
gant
esdel
ost
ubos
,ms
pr
esos que pr
eso al
guno,Pol
oni
o y Al
bino par
ec
an
har
aposs
angui
nol
ent
os,monosdes
cuar
tiz
adosypues
tos
as
ecarals
ol.Loni
coc
lar
opar
ael
loser
aquel
a!madr
e
nohab
apodi
doent
regarl
adr
ogaas
uhi
jonianadi
en,
c
omoel
ladec
a.Pens
abanal
avez
,ques
er
apordems
mat
aralt
ull
ido.Yapar
aqu.

48
Cr
celPr
event
ivadel
aCi
udad.

Mxi
co.Febr
ero-
Mar
zo(
15)
,1969

49