Está en la página 1de 10

DOGV - Nm. 5.

004 12 05 2005 16137

I. DISPOSICIONS GENERALS I. DISPOSICIONES GENERALES


1. PRESIDNCIA I CONSELLERIES 1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS
DE LA GENERALITAT VALENCIANA DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Conselleria dEmpresa, Universitat i Cincia Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia


RESOLUCI de 12 dabril de 2005, de la Direcci RESOLUCIN de 12 de abril de 2005, de la Direccin
General de Seguretat Industrial i Consum, per la qual General de Seguridad Industrial y Consumo, por la que
es modifiquen els annexos de les ordes de 17 de juliol de se modifican los anexos de las rdenes de 17 de julio de
1989, de la Conselleria dIndstria, Comer i Turisme, i 1989, de la Conselleria de Industria, Comercio y Turis-
de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria dIndstria i mo, y de 12 de febrero de 2001, de la Conselleria de
Comer, sobre el contingut mnim dels projectes Industria y Comercio, sobre contenido mnimo de los
dindstries i installacions industrials. [2005/4519] proyectos de industrias e instalaciones industriales.
[2005/4519]

La sentncia de 27 doctubre de 2003, de la Sala Tercera del La sala tercera del Tribunal Supremo, por la Sentencia de 27 de
Tribunal Suprem, en estimar el recurs contencis administratiu octubre de 2003, al estimar el recurso contencioso-administrativo
nm. 495/2001, va declarar nul, per defecte de forma, el Reglament nm. 495/2001, declar nulo, por defecto de forma, el Reglamento
de Seguretat contra Incendis en els Establiments Industrials, apro- de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales,
vat pel Reial Decret 786/2001, de 6 de juliol. aprobado por el Real Decreto 786/2001, de 6 de julio.
El Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, va aprovar el nou Por Real Decreto 2.267/2004, de 3 diciembre, se ha aprobado el
Reglament de Seguretat contra Incendis en els Establiments indus- nuevo Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Estableci-
trials, lobjecte del qual s aconseguir un grau suficient de seguretat mientos Industriales, cuyo objeto es conseguir un grado suficiente
en el cas dincendi en els establiments i les installacions ds de seguridad en caso de incendio en los establecimientos e instala-
industrial. ciones de uso industrial.
La seua entrada en vigor fa necessria la incorporaci dels con- Su entrada en vigor hace precisa una nueva incorporacin de
tinguts mnims dels projectes, les memries, les declaracions i les contenido mnimo de proyectos, memorias, declaraciones y certifi-
certificacions destes installacions, aix com la modificaci del cer- caciones de estas instalaciones, as como modificacin del certifi-
tificat general. cado general.
Per tot aix i en virtut del que establix la disposici final prime- Por todo ello y en virtud de lo establecido en la disposicin
ra de les Ordes de 17 de juliol de 1989, de la Conselleria dInds- final primera de las rdenes de 17 de julio de 1989, de la Conselle-
tria, Comer i Turisme; i de 12 de febrer de 2001, de la Conselleria ria de Industria, Comercio y Turismo; y de 12 de febrero de 2001,
dIndstria i Energia, per les quals es faculta la Direcci General de la Conselleria de Industria y Comercio, que facultan a la Direc-
dIndstria i Energia per a modificar els annexos i dacord amb el cin General de Industria y Energa para modificar los anexos de la
que disposa larticle 11 del Decret 184/2004, d1 doctubre, del misma, y en virtud de lo dispuesto en el artculo 11 del Decreto
Consell de la Generalitat, pel qual saprova el Reglament Orgnic 184/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que
de la Conselleria dEmpresa, Universitat i Cincia, el qual establix se aprueba el Reglamento Orgnico de la Conselleria de Empresa,
que correspon a la Direcci General de Seguretat Industrial i Con- Universidad y Ciencia, que establece que corresponde a la Direc-
sum exercir les funcions en matria de seguretat industrial, resolc: cin General de Seguridad Industrial y Consumo ejercer las funcio-
nes en materia de seguridad industrial, resuelvo:

Primer Primero
Modificar els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989, de Modificar los anexos de las rdenes de 17 de julio de 1989, de
la Conselleria dIndstria, Comer i Turisme; i de 12 de febrer de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo; y 12 de febrero de
2001, de la Conselleria dIndstria i Comer, amb la introducci 2001, de la Conselleria de Industria y Comercio, introduciendo los
dels documents relatius a les installacions de protecci contra documentos relativos a las instalaciones de proteccin contra incen-
incendis, tal com sespecifica en els annexos I i II de la present dios, tal y como se especifica en los anexos I y II de la presente
resoluci resolucin

Segon Segundo
La present resoluci s daplicaci als projectes i les certifica- La presente resolucin ser de aplicacin a los proyectos y cer-
cions relatives a les installacions incorporades a lmbit daplica- tificaciones relativas a instalaciones incluidas en el mbito de apli-
ci del Reial Decret 2.267/2004, de 3 de desembre, el visat del qual cacin del Real Decreto 2.267/2004, de 3 diciembre, cuyo visado
correspon al collegi professional es produx transcorreguts dos en el correspondiente colegio profesional se produzca transcurridos
mesos comptadors des de lendem de la seua publicaci en el dos meses contados a partir del da siguiente al de su publicacin
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valncia, 12 dabril de 2005. El director general de Seguretat Valencia, 12 de abril de 2005. El director general de Seguri-
Industrial i Consum: Carlos Mazn Guixot. dad Industrial y Consumo: Carlos Mazn Guixot.
16138 12 05 2005 DOGV - Nm. 5.004

ANNEX I ANEXO I

REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS EN ELS ESTA- REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS
BLIMENTS INDUSTRIALS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES

(REIAL DECRET 2.267/2004, DE 03.12.04, BOE 17.12.04) (REAL DECRETO 2267/2004, DE 3/12/04, BOE 17/12/04)
CONTINGUT MNIM DEL PROJECTE (1)(2) CONTENIDO MNIMO DEL PROYECTO (1)(2)

1 MEMRIA 1 MEMORIA
1.1 Memria resumida: caracterstiques principals (3) 1.1 Memoria resumida: caractersticas principales (3)
1.1.1 * Titular i NIF/CIF 1.1.1 * Titular y NIF/CIF
1.1.2 * Tipus destabliment, segons lart. 2 del Reglament 1.1.2 * Tipo de establecimiento, segn Art. 2 del Reglamento
1.1.3 * Emplaament poblaci 1.1.3 * Emplazamiento y localidad.
1.1.4 * Activitat principal 1.1.4 * Actividad principal
1.1.5 * Configuraci de lestabliment, segons annex I 1.1.5 * Configuracin del establecimiento, segn Anexo I.
1.1.6 Sectors dincendi, rees dincendi, superfcies construdes 1.1.6 Sectores de incendio, reas de incendio, superficies cons-
i usos. truidas y usos.
1.1.7 Nivell de risc intrnsec de cada un dels sectors o rees 1.1.7 Nivel de riesgo intrnseco de cada uno de los sectores o
dincendi reas de incendio
1.1.8 Nivell de risc intrnsec de cada edifici o conjunt de sector 1.1.8 Nivel de riesgo intrnseco de cada edificio o conjunto de
i rees dincendi sectores y/o reas de incendio
1.1.9 * Nivell de risc intrnsec del conjunt de lestabliment 1.1.9 * Nivel de riesgo intrnseco del conjunto del estableci-
industrial . Superfcie total construda miento industrial. Superficie total construida.
1.1.10 Classe de comportament a foc dels revestiments: sols, 1.1.10 Clase de comportamiento al fuego de los revestimientos:
parets i sostres suelos, paredes y techos.
1.1.11 Classe de productes en falsos sostres o sols elevats 1.1.11 Clase de productos en falsos techos o suelos elevados.
1.1.12 Tipus de cables elctrics en linterior de falsos sostres 1.1.12 Tipo de cables elctricos en el interior de falsos techos
1.1.13 Tipus de coberta (si s lleugera) 1.1.13 Tipo de cubierta (si es ligera)
1.1.14 Estabilitat al foc dels elements constructius portants: for- 1.1.14 Estabilidad al fuego de los elementos constructivos por-
jats, bigues, suports i estructura principal y secundria de coberta tantes: forjados, vigas, soportes y estructura principal y secundaria
de cubierta
1.1.15 Resistncia al foc dels elements constructius del tanca- 1.1.15 Resistencia al fuego de los elementos constructivos del
ment cerramiento.
1.1.16 Ocupaci de los sectors dincendi 1.1.16 Ocupacin de los sectores de incendio
1.1.17 nombre deixides de cada sector 1.1.17 Nmero de salidas de cada sector
1.1.18 Distncia mxima dels recorreguts devacuaci de cada 1.1.18 Distancia mxima de los recorridos de evacuacin de
sector cada sector
1.1.19 Caracterstiques de les portes deixida dels sectors 1.1.19 Caractersticas de las puertas de salida de los sectores.
1.1.20 Per a configuracions D/E: amplria dels camins daccs 1.1.20 Para configuraciones D/E: Anchura de los caminos de
demergncia, separaci entre camins demergncia, amplria de acceso de emergencia, separacin entre caminos de emergencia,
corredors entre piles anchura de pasillos entre pilas
1.1.21 Sistema devacuaci de fums 1.1.21 Sistema de evacuacin de humos
1.1.22 Sistema demmagatzematge (sols per a emmagatzemat- 1.1.22 Sistema de almacenaje (solo para almacenamientos)
ges)
1.1.23 Classe de comportament al foc de la prestatgeria 1.1.23 Clase de comportamiento al fuego de la estantera met-
metllica demmagatzematge lica de almacenaje.
1.1.24 Classe destabilitat al foc de lestructura principal del 1.1.24 Clase de estabilidad al fuego de la estructura principal
sistema demmagatzematge amb estructures metlliques del sistema de almacenaje con estructuras metlicas
1.1.25 Tipus de les installacions tcniques de servicis de lesta- 1.1.25 Tipo de las instalaciones tcnicas de servicios del esta-
bliment i normativa especfica daplicaci blecimiento y normativa especfica de aplicacin.
1.1.26 Risc de foc forestal. Amplria de la franja del permetre 1.1.26 Riesgo de fuego forestal. Anchura de la franja perimetral
lliure de vegetaci baixa i arbustiva libre de vegetacin baja y arbustiva
1.1.27 Sistema automtic de detecci dincendi 1.1.27 Sistema automtico de deteccin de incendio.
1.1.28 Sistema manual de alarma dincendi 1.1.28 Sistema manual de alarma de incendio.
1.1.29 Sistema de comunicaci dalarma 1.1.29 Sistema de comunicacin de alarma.
1.1.30 Sistema de abastament daigua contra incendis. Catego- 1.1.30 Sistema de abastecimiento de agua contra incendios.
ria de labastament segonsNE23.500 o UNE-EN 12845 Categora del abastecimiento segn UNE23.500 o UNE-EN 12845
1.1.31 Sistema de hidrants exteriors. Nombre dhidrants 1.1.31 Sistema de hidrantes exteriores. Nmero de hidrantes.
1.1.32 Extintors dincendi porttils. Nmero, tipus dagent 1.1.32 Extintores de incendio porttiles. Nmero, tipo de agente
extintor classe de foc i eficcia extintor clase de fuego y eficacia.
1.1.33 Sistema de boques dincendi equipades. Tipus de BIE i 1.1.33 Sistema de bocas de incendio equipadas. Tipo de BIE y
nmero. nmero.
1.1.34 Sistema de columna seca 1.1.34 Sistema de columna seca
1.1.35 Sistema de ruixadors automtics daigua 1.1.35 Sistema de rociadores automticos de agua.
1.1.36 Sistema de aigua polvoritzada. 1.1.36 Sistema de agua pulverizada.
1.1.37 Sistema de escuma seca 1.1.37 Sistema de espuma seca
1.1.38 Sistema dextinci de pols 1.1.38 Sistema de extincin por polvo
1.1.39 Sistema dextinci dagents extintors gasosos 1.1.39 Sistema de extincin por agentes extintores gaseosos
1.1.40 Sistema denllumenat demergncia 1.1.40 Sistema de alumbrado de emergencia
1.1.41 Senyalitzaci 1.1.41 Sealizacin
DOGV - Nm. 5.004 12 05 2005 16139

1.2 Antecedents i objecte del projecte. Justificaci de la neces- 1.2 Antecedentes y objeto del proyecto. Justificacin de la
sitat de presentaci dels projecte necesidad de presentacin de proyecto.
1.3 Titular, domicili social, emplaament i representant autorit- 1.3 Titular, domicilio social, emplazamiento y representante
zat autorizado
1.4 Activitat principal i secundries, segons classificaci de la 1.4 Actividad principal y secundarias, segn clasificacin de la
taula 1.2 de lannex I tabla 1.2 del Anexo I
1.5 Reglamentaci i normes tcniques daplicaci 1.5 Reglamentacin y normas tcnicas de aplicacin.

1.6 Caracteritzaci de lestabliment industrial 1.6 Caracterizacin del establecimiento industrial


1.6.1 Caracterstiques de lestabliment: configuraci i relaci 1.6.1 Caractersticas del establecimiento: configuracin y rela-
amb el voltant cin con el entorno.
1.6.1.1 Justificaci tcnica que un possible collapse de lestruc- 1.6.1.1 Justificacin tcnica de que el posible colapso de la
tura no afecte les naus contiges estructura no afecte a las naves colindantes.
1.6.2 Sectors i rees dincendi, superfcie construda i usos 1.6.2 Sectores y reas de incendio, superficie construida y usos
1.6.3 Clcul del nivell de risc intrnsec 1.6.3 Clculo del nivel de riesgo intrnseco
1.6.3.1 Clcul de la densitat de crrega del foc, ponderada i 1.6.3.1 Clculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida, aix com del nivell de risc intrnsec de cada sector o rea corregida, as como del nivel de riesgo intrnseco de cada sector o
dincendi rea de incendio
1.6.3.2 Clcul de la densitat de crrega del foc, ponderada i 1.6.3.2 Clculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida, aix com del nivell de risc intrnsec de cada edifici o corregida, as como del nivel de riesgo intrnseco de cada edificio o
conjunt de sectors i rees dincendi conjunto de sectores y/o reas de incendio.
1.6.3.3 Clcul de la densitat de crrega del foc, ponderada i 1.6.3.3 Clculo de la densidad de carga de fuego, ponderada y
corregida, aix com del nivell de risc intrnsec de lestabliment corregida, as como del nivel de riesgo intrnseco del estableci-
industrial miento industrial

1.7 Requisits constructius de lestabliment industrial 1.7 Requisitos constructivos del establecimiento industrial
1.7.1 Faanes accessibles. Justificaci segons lannex II 1.7.1 Fachadas accesibles. Justificacin segn Anexo II.
1.7.2 Descripci i caracterstiques de lestructura portant dels 1.7.2 Descripcin y caractersticas de la estructura portante de
edificis: forjats, bigues, suports i estructura principal i secundria los edificios: forjados, vigas, soportes y estructura principal y
de la coberta. secundaria de cubierta.
1.7.3 Clculs justificatius de la condici de la coberta lleugera 1.7.3 Clculos justificativos de la condicin de cubierta ligera
1.7.4 Justificaci de la ubicaci de lestabliment permesa, 1.7.4 Justificacin de la ubicacin del establecimiento como
segons annex II, punt 1 permitida, segn Anexo II, punto 1
1.7.5 Justificaci que la superfcie construda de cada sector 1.7.5 Justificacin de que la superficie construida de cada sec-
dincendi s admissible tor de incendio es admisible
1.7.6 Justificaci que la distribuci dels materials combustibles 1.7.6 Justificacin de que la distribucin de los materiales com-
en les rees dincendi acomplix els requisits exigibles bustibles en las reas de incendio cumple los requisitos exigibles
1.7.7 Justificaci de la condici de reacci al foc dels elements 1.7.7 Justificacin de la condicin de reaccin al fuego de los
constructius elementos constructivos
1.7.7.1 Justificaci de la reacci al foc dels revestiments: sols, 1.7.7.1 Justificacin de la reaccin al fuego de los revestimien-
parets, sostres, claraboies i revestiment exterior de faanes. Produc- tos: suelos, paredes, techos, lucernarios y revestimiento exterior de
tes inclosos en parets i tancaments fachadas. Productos incluidos en paredes y cerramientos.
1.7.7.2 Justificaci de la reacci al foc dels productes interiors 1.7.7.2 Justificacin de la reaccin al fuego de los productos
en falsos sostres o sols elevats. Tipus de cables elctrics. interiores en falsos techos o suelos elevados. Tipo de cables elctri-
cos.
1.7.8 Justificaci de lestabilitat al foc dels elements de la 1.7.8 Justificacin de la estabilidad al fuego de los elementos de
estructura portant dels edificis: forjats, bigues, suports i estructura la estructura portante de los edificios: forjados, vigas, soportes y
principal i secundria de la coberta estructura principal y secundaria de cubierta
1.7.8.1 Tipologies concretes, segons annex II 1.7.8.1 Tipologas concretas, segn Anexo II
1.7.9 Justificaci de la resistncia al foc dels elements construc- 1.7.9 Justificacin de la resistencia al fuego de los elementos
tius delimitadors dels sectors dincendi: forjats, parets mitgeres, constructivos delimitadores de los sectores de incendio: forjados,
cobertes, portes de pas, buits, comportes, orificis de pas de canalit- medianeras, cubiertas, puertas de paso, huecos, compuertas, orifi-
zacions, tapes de registre deixides, galeries de servicis, comportes cios de paso de canalizaciones, tapas de registro de patinillos, gale-
o pantalles de tancament automtic de buits verticals de manuten- ras de servicios, compuertas o pantallas de cierre automtico de
ci huecos verticales de manutencin.
1.7.10 Justificaci i clcul de levacuaci de lestabliment 1.7.10 Justificacin y clculo de la evacuacin del estableci-
industrial miento industrial
1.7.10.1 Justificaci i clcul de locupaci de cada un dels sec- 1.7.10.1 Justificacin y clculo de la ocupacin de cada uno de
tors dincendi los sectores de incendio
1.7.10.2 Justificaci dels elements de levacuaci: origen deva- 1.7.10.2 Justificacin de los elementos de la evacuacin: origen
cuaci, recorreguts devacuaci, rampes, ascensors, escales, corre- de evacuacin, recorridos de evacuacin, rampas, ascensores, esca-
dors i eixides leras, pasillos y salidas.
1.7.10.3 Justificaci i clcul del nombre i disposici de les eixi- 1.7.10.3 Justificacin y clculo del nmero y disposicin de las
des salidas
1.7.10.4 Justificaci i clcul de la llargria mxima dels reco- 1.7.10.4 Justificacin y clculo de la longitud mxima de los
rreguts devacuaci recorridos de evacuacin
1.7.10.5 Justificaci de la dimensions de les portes, corredors, 1.7.10.5 Justificacin del dimensionamiento de las puertas,
escales, escales protegides, vestbuls previs, ascensors i rampes pasillos, escaleras, escaleras protegidas, vestbulos previos, ascen-
sores y rampas
1.7.10.6 Justificaci i clcul de levacuaci en establiments 1.7.10.6 Justificacin y clculo de la evacuacin en estableci-
industrials amb configuraci D i E mientos industriales con configuracin D y E
16140 12 05 2005 DOGV - Nm. 5.004

1.7.11 Justificaci i clcul de la ventilaci i leliminaci de 1.7.11 Justificacin y clculo de la ventilacin y eliminacin de
fums i gasos de la combusti en els edificis industrials humos y gases de la combustin en los edificios industriales.
1.7.12 Emmagatzematge. Justificaci del sistema demmagatze- 1.7.12 Almacenamientos. Justificacin del sistema de almace-
matge naje
1.7.13 Justificaci del compliment dels requisits del sistema 1.7.13 Justificacin del cumplimiento de los requisitos del siste-
demmagatzematge en prestatgeries metlliques. ma de almacenaje en estanteras metlicas.
1.7.13.1 Caracterstiques de reacci al foc dels elements de les 1.7.13.1 Caractersticas de reaccin al fuego de los elementos
prestatgeries metlliques de las estanteras metlicas
1.7.13.2 Caracterstiques destabilitat al foc de lestructura prin- 1.7.13.2 Caractersticas de estabilidad al fuego de la estructura
cipal de les prestatgeries metlliques principal de las estanteras metlicas
1.7.14 Descripci de les installacions tcniques de servicis de 1.7.14 Descripcin de las instalaciones tcnicas de servicios del
lestabliment. Justificaci del compliment dels reglaments vigents establecimiento. Justificacin del cumplimiento de los reglamentos
especfics que els afecten vigentes especficos que les afectan
1.7.15 Risc forestal. Justificaci de la dimensi de la franja del 1.7.15 Riesgo forestal. Justificacin del dimensionamiento de la
permetre lliure de vegetaci baixa i arbustiva franja perimetral libre de vegetacin baja y arbustiva

1.8 Requisits de les installacions de protecci contra incendis 1.8 Requisitos de las instalaciones de proteccin contra incen-
dios
1.8.1 Descripci i justificaci del sistema automtic de detecci 1.8.1 Descripcin y justificacin del sistema automtico de
dincendi deteccin de incendio.
1.8.2 Descripci justificaci del sistema manual dalarma 1.8.2 Descripcin y justificacin del sistema manual de alarma
dincendi de incendio.
1.8.3 Descripci i justificaci del sistema de comunicaci 1.8.3 Descripcin y justificacin del sistema de comunicacin
dalarma de alarma
1.8.4 Justificaci i descripci del tipus i nombre de boques 1.8.4 Justificacin y descripcin del tipo y nmero de bocas de
dincendi equipades incendio equipadas
1.8.5 Descripci i justificaci del sistema dhidrants exteriors 1.8.5 Descripcin y justificacin del sistema de hidrantes exte-
riores
1.8.5.1 Justificaci raonada i fefaent de la impossibilitat de rea- 1.8.5.1 Justificacin razonada y fehaciente de la imposibilidad
litzar la installaci dhidrants segons el vigent reglament de realizar la instalacin de hidrantes segn el vigente reglamento.
1.8.6 Justificaci, clcul i descripci del sistema de ruixadors 1.8.6 Justificacin, clculo y descripcin del sistema de rocia-
automtics daigua dores automticos de agua
1.8.7 Justificaci, clcul i descripci del sistema daigua polvo- 1.8.7 Justificacin, clculo y descripcin del sistema de agua
ritzada pulverizada
1.8.8 Descripci i justificaci del sistema dabastament daigua 1.8.8 Descripcin y justificacin del sistema de abastecimiento
contra incendis. Clcul del cabal mnim i reserva daigua. Catego- de agua contra incendios. Clculo del caudal mnimo y reserva de
ria de labastament. Descripci i clcul de la xarxa de canonades. agua. Categora del abastecimiento. Descripcin y clculo de la red
de tuberas.
1.8.9 Justificaci i clcul del tipus i nombre dextintors porttils 1.8.9 Justificacin y clculo del tipo y nmero de extintores
porttiles
1.8.10 Justificaci, clcul i descripci del sistema de columna 1.8.10 Justificacin, clculo y descripcin del sistema de
seca columna seca
1.8.11 Justificaci, clcul i descripci del sistema de escuma 1.8.11 Justificacin, clculo y descripcin del sistema de espu-
fsica ma fsica
1.8.12 Justificaci, clcul i descripci del sistema dextinci de 1.8.12 Justificacin, clculo y descripcin del sistema de extin-
pols cin por polvo
1.8.13 Justificaci, clcul i descripci del sistema dextinci 1.8.13 Justificacin, clculo y descripcin del sistema de extin-
dagents extintors gasosos cin por agentes extintores gaseosos
1.8.14 Justificaci i descripci del sistema denllumenat 1.8.14 Justificacin y descripcin del sistema de alumbrado de
demergncia. emergencia.
1.8.15 Justificaci i descripci de la senyalitzaci 1.8.15 Justificacin y descripcin de la sealizacin

2 PLEC DE CONDICIONS 2 PLIEGO DE CONDICIONES


2.1 Control de qualitat 2.1 Control de calidad
2.1.1 Materials 2.1.1 Materiales
2.1.2 Aparells 2.1.2 Aparatos
2.1.3 Equips 2.1.3 Equipos
2.2 Normes dexecuci de les installacions. Installadors auto- 2.2 Normas de ejecucin de las instalaciones. Instaladores auto-
ritzats rizados
2.3 Proves reglamentries 2.3 Pruebas reglamentarias
2.4 Condicions ds, manteniment i seguretat 2.4 Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
2.5 Documentaci de lengegament de les installacions 2.5 Documentacin de puesta en marcha de las instalaciones
2.6 Revisions i inspeccions peridiques 2.6 Revisiones e inspecciones peridicas
2.7 Manteniment de les installacions. Mantenidors autoritzats 2.7 Mantenimiento de las instalaciones. Mantenedores autoriza-
dos

3 PRESSUPOST 3 PRESUPUESTO
Shan dindicar els diferents elements que constituxen les ins- Se indicarn los distintos elementos que constituyen las instala-
tallacions (seguretat activa i passiva), sha de concretar la quantitat ciones (seguridad activa y pasiva), concretando la cantidad y precio
i el preu corresponent, shan de totalitzar els imports parcials de correspondiente, totalizando los importes parciales de cada partida
cada partida i el del conjunt. y el del conjunto.
DOGV - Nm. 5.004 12 05 2005 16141

4 PLNOLS 4 PLANOS
4.1 Plnol dels accessos des de carreteres conegudes i identifi- 4.1 Plano de los accesos desde carreteras conocidas e identifica-
cades. das.
4.2 Emplaament i parcella total. Shan dindicar clarament les 4.2 Emplazamiento y parcela total. Se debern indicar clara-
llindes i s de les parcelles contiges mente los lindes y uso de las parcelas adyacentes.
4.3 Plnol de les faanes accessibles, condicions del voltant 4.3 Plano de fachadas accesibles, condiciones del entorno de
dels edificis i daproximaci als edificis. los edificios y de aproximacin a los edificios.
4.4 Plnol de configuraci dels edificis. Planta, alada i sec- 4.4 Plano de configuracin de los edificios. Planta, alzado y
cions secciones
4.5 Plnol amb representaci de les caracterstiques de lestruc- 4.5 Plano con representacin de las caractersticas de la estruc-
tura portant dels edificis tura portante de los edificios
4.6 Plnol de planta amb la representaci de les installacions 4.6 Plano de planta con la representacin de las instalaciones
de lestabliment i identificaci clara destes del establecimiento e identificacin clara de las mismas
4.7 Plnol de planta del total de lestabliment amb representaci 4.7 Plano de planta del total del establecimiento con representa-
dels sectors i rees dincendi, identificant-los i amb indicaci de cin de los sectores y reas de incendio, identificndolos e indican-
ls i la superfcie construda de cada un i del total. Representaci do el uso y la superficie construida de cada uno y del total. Repre-
de la franja del permetre de protecci al risc de foc forestal sentacin de la franja perimetral de proteccin al riesgo de fuego
forestal
4.8 Plnol de planta amb indicaci de les vies devacuaci, eixi- 4.8 Plano de planta indicando las vas de evacuacin, salidas y
des i ocupaci de cada sector. Vies devacuaci de les rees ocupacin de cada sector. Vas de evacuacin de las reas de incen-
dincendi. Portes, escales, rampes, corredors, ascensors dio. Puertas, escaleras, rampas, pasillos, ascensores
4.9 Plnol de detall de les caracterstiques constructives dels 4.9 Plano de detalle de las caractersticas constructivas de los
elements delimitadors dels sectors dincendi i rees dincendi, aix elementos delimitadores de los sectores de incendio y reas de
com les solucions arquitectniques utilitzades incendio, as como las soluciones arquitectnicas empleadas.
4.10 Plnol amb representaci de la ubicaci del sistema 4.10 Plano con representacin de la ubicacin del sistema de
dabastament daigua, xarxa de canonades, BIE, ruixadors, hidrants abastecimiento de agua, red de tuberas, BIEs, rociadores, hidran-
o qualsevol altre sistema de protecci. Sha dindicar el tipus de tes o cualquier otro sistema de proteccin. Se deber indicar el tipo
canonades, dimetres i qualsevol altra caracterstica tcnica que els de tuberas, dimetros y cualquier otra caracterstica tcnica que los
identifique identifique.
4.11 Plnol amb representaci i descripci dels extintors port- 4.11 Plano con representacin y descripcin de los extintores
tils, amb la justificaci del compliment de les distncies mximes. porttiles, justificando el cumplimiento de las distancias mximas.
4.12 Plnol amb la representaci de lenllumenat demergncia 4.12 Plano con representacin del alumbrado de emergencia y
i la senyalitzaci. Sha dindicar les caracterstiques i els quadres la sealizacin. Se debern indicar sus caractersticas y cuadros
elctrics dalimentaci elctricos de alimentacin.

(1) Nota: estos continguts mnims fan referncia a un establi- (1) Nota: Estos contenidos mnimos se refieren a un estableci-
ment de mxima complexitat, per la qual cosa en qualsevol establi- miento de mxima complejidad, por lo que en cualquier estableci-
ment ms senzill sha dindicar No procedix en els apartats que miento ms sencillo se deber indicar No procede en aquellos
no li afecten i es pot reunir en un plnol diversos dels descrits en apartados que no le afecten y se podr reunir en un plano varios de
lapartat 4, si resulta suficientment representatiu. los descritos en el apartado 4, si resulta suficientemente representa-
tivo.

(2) Nota: les zones que per la seua superfcie els s daplicaci (2) Nota: Las zonas que por su superficie les sea de aplicacin
les prescripcions de la norma bsica dedificaci: condicions de las prescripciones de la Norma Bsica de Edificacin: condiciones
protecci contra els incendis, o una normativa equivalent, han de de proteccin contra incendios, o una normativa equivalente, debe-
constituir un sector dincendis independent i en cada un dels apar- rn constituir un sector de incendios independiente y en cada uno
tats del projecte, en els quals s el cas, ha de descriures i ha de jus- de los apartados del proyecto, en los que proceda, deber describir-
tificar-se o calcular-se les caracterstiques de les installacions con- se y justificarse o calcularse las caractersticas de las instalaciones
tra els incendis projectades en el dit sector i exigides per la norma- contra incendios proyectadas en dicho sector exigidas por la citada
tiva citada. normativa.

(3) Nota: en este apartat el projectista ha despecificar exclusi- Nota: En este apartado el proyectista especificar exclusiva-
vament els valors, els resultats i les caracterstiques, sense incloure mente los valores, resultados y caractersticas, sin incluir explica-
cap explicaci ni cap clcul de justificaci. ciones ni clculos justificativos.

DECLARACI DE NO APLICACI DEL REGLAMENT DECLARACIN DE NO APLICACIN DEL REGLAMENTO


DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

El senyor / La senyora , D. ,
amb domicili a , con domicilio en ,
C/ , nm. ,CP , C/ , n ,CP ,
i NIF , y NIF ,
en nom i representaci de , en nombre y representacin de ,
amb domicili a , con domicilio en ,
C/ , nm. , CP , C/ , n , CP ,
I CIF , y CIF ,

Declare sota la meua responsabilitat i mhe assessorament tc- Declaro bajo mi responsabilidad que me he asesorado tcnica-
nicament sobre les exigncies del vigent Reglament de Seguretat mente sobre las exigencias del vigente Reglamento de Seguridad
contra Incendis en Establiments Industrials, aprovat pel Reial contra Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por
16142 12 05 2005 DOGV - Nm. 5.004

Decret 2267/2004, de 3 de desembre, (BOE nm. 303, de el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre (BOE n 303, del 17-
17.12.2004), per la qual cosa afirme i puc justificar que en el local 12-2004), por lo que afirmo y puedo justificar que al local situado
situat a , C/ , nm. (1) , i on ha sigut installada una (2) en , c/ , n (1) , y en el cual se ha instalado una (2) ,
, de la qual s titular lempresa on sc (3) , no li s daplicaci de la que es titular la empresa de la que soy (3) , no le es de
el citat reglament de seguretat contra incendis, per aix considere aplicacin el citado Reglamento de Seguridad contra Incendios, por
que no es pot exigir la presentaci de la documentaci correspo- lo que considero que no me es exigible la presentacin de la docu-
nent, per la ra segent: mentacin correspondiente, por la siguiente razn:

(4) (4)

, de de 200 , de de 200

Firma i segell de lempresa Firma y sello de la empresa

Ha de presentar el CIF i/o lacreditaci del poder o de la repre- Deber presentar CIF y/o acreditacin del poder o representa-
sentaci per la qual sactua cin en que se acta

Ha daportar plnol de la situaci en el cas que el domicili siga Deber aportar plano de situacin en caso de que el domicilio
indeterminat. sea indeterminado.

Les possibilitats sn: Indstria de Las posibilidades son: Industria de


Magatzem de Almacn de
Taller de reparaci dautombils Taller de reparacin de automviles
Aparcament de vehicles destinats a Estacionamiento de vehculos destinados a
Servicis auxiliars o complementaris de Servicios auxiliares o complementarios de
Taller de pirotcnia Taller de pirotecnia

Pot ser: Titular Puede ser: Titular


Gerent Gerente
Apoderat Apoderado
Representant legal, etc. Representante legal, etc.

(4) Ra: (4) Razn:

4.1 Perqu la llicncia dactivitat del citat local, la fotocpia 4.1. Porque la licencia de actividad del citado local, cuya foto-
confrontada de la qual adjunte shavia sollicitat en la data dentra- copia cotejada adjunto haba sido solicitada en la fecha de entrada
da en vigor del reglament (16.01.05). en vigor del reglamento (16.01.2005).
4.2 Perqu el projecte dinstallaci havia sigut visat en la data 4.2. Porque el proyecto de instalacin haba sido visado en la
dentrada en vigor del reglament (16.01.05). A les obres que es rea- fecha de entrada en vigor del reglamento (16-01-05). A las obras
litzen dacord amb estos projectes, sempre que la llicncia dactivi- que se realicen conforme a estos proyectos, siempre que la licencia
tat, la fotocpia confrontada de la qual adjunte, ha sigut sollicitada de actividad, cuya fotocopia cotejada adjunto, haya sido solicitada
amb data 17.07.05 en fecha 17.07.2005.
4.3 Perqu el projecte dinstallaci ha sigut aprovat per ladmi- 4.3. Porque el proyecto de instalacin haba sido aprobado por
nistraci en la data dentrada en vigor del reglament (16.01.05). A la administracin en la fecha de entrada en vigor del reglamento
les obres que es realitzen dacord amb estos projectes, sempre que (16.01.2005). A las obras que se realicen conforme a estos proyec-
la llicncia dactivitat, la fotocpia confrontada de la qual adjunte, tos, siempre que la licencia de actividad, cuya fotocopia cotejada
ha sigut sollicitada en data 17.07.05 adjunto, haya sido solicitada en fecha 17.07.2005.
4.4 Perqu es tracta dun magatzem no sotms al registre indus- 4.4. Porque se trata de un almacn no sujeto a registro industrial
trial la crrega de foc ponderada i corregida calculada segons cuya carga de fuego ponderada y corregida calculada segn el
lannex I del Reglament de Seguretat contra Incendis per un tcnic anexo I del Reglamento de Seguridad contra Incendios por tcnico
competent s inferior a 3.000.000 MJ competente es inferior a 3.000.000 de megajulios.
4.5 Perqu s una activitat en un establiment o una installaci 4.5. Porque es una actividad en establecimiento o instalacin
nuclear, radioactiva, la dextracci de minerals, lactivitat agrope- nuclear, radioactiva, la de extraccin de minerales, la actividad
quria o la installaci per a s militar. agropecuaria o la instalacin para uso militar.
4.6 Perqu es tracta duna ampliaci o una reforma de la inds- 4.6. Porque se trata de una ampliacin o reforma de la industria
tria que no implica un augment de la seua superfcie ocupada o un que no implica un aumento de su superficie ocupada o un aumento
augment del nivell de risc intrnsec, segons es justifica en la mem- del nivel de riesgo intrnseco, segn se justifica en la memoria
ria adjunta firmada per un tcnic titulat competent i visada pel adjunta firmada por tcnico titulado competente y visada por el
collegi oficial corresponent. colegio oficial correspondiente.
DOGV - Nm. 5.004 12 05 2005 16147

MEMORIA TIPO: SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN


ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES
Legislacin aplicable: Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos
Industriales, Real Decreto 1942/1993 de Instalaciones de Proteccin contra Incendios y Orden de 16 de abril de 1998.

A DATOS DE LA INSTALACIN

Descripcin de la actividad a la que se destina:

Titular: NIF/CIF:

Domicilio del titular: Telfono:

Poblacin: Provincia: CP:

Domicilio de la instalacin: Telfono:

Poblacin: Provincia: CP:

B CARACTERSTICAS DE LA INSTALACIN
OBJETO DE LA INSTALACIN
Nueva instalacin Modificacin
2 2
Configuracin del establecimiento: Superficie til ( 250 m ): m

Longitud de fachada accesible en metros: N de sectores de incendio:

CARACTERSTICAS DE LOS SECTORES / REAS DE INCENDIO DEL ESTABLECIMIENTO


2
Sector Superficie (m ) Uso Densidad carga fuego Nivel riesgo N Personas
2
(Mjulios/m )

2
Densidad carga fuego del establecimiento (MJ/m ): Riesgo Bajo Nivel:

C DESCRIPCIN DE LA INSTALACIN
Cumplimiento de la ubicacin de la actividad. Anexo II.1 del Reglamento

Cumplimiento de la sectorizacin. Anexo II.2 del Reglamento

Materiales en paredes, cerramientos, revestimientos y otros. Anexo II.3 del Reglamento

Estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes. Anexo II.4 del Reglamento

Resistencia al fuego de los elementos constructivos de cerramiento. Anexo II.5 del Reglamento

Almacenamientos. Anexo II.8 del Reglamento

Instalaciones tcnicas de servicios. Anexo II.9 del Reglamento


16148 12 05 2005 DOGV - Nm. 5.004

Riesgo de fuego forestal. Anexo II.10 del Reglamento

DESCRIPCIN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIN CONTRA INCENDIOS REALIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO, REQUERIDAS SEGN ANEXO III DEL
REGLAMENTO Y CUMPLIENDO LOS REQUERIMIENTOS DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5 DE NOVIEMBRE.

Apartados 8 y 16 del Anexo III

D CROQUIS DE ACCESO AL ESTABLECIMIENTO

Presentar croquis de acceso al establecimiento en hoja adjunta.

E PLANO DE PLANTA

Presentar en hoja adjunta el plano de planta con indicacin de cerramientos, vas de evacuacin,
ventilacin y eliminacin de humos y gases, sealizacin e instalaciones de proteccin contra incendios previstas.

F MARCAS DE CONFORMIDAD
Relacin de equipos, aparatos, componentes y sistemas:

G TCNICO TITULADO COMPETENTE

Nombre: NIF:

Titulacin: Telfono:

Colegio oficial: No de colegiado:

El tcnico

Fdo.:

H VISADO

Sello del colegio oficial

Nota.- En las actividades industriales y talleres artesanales y similares cuya densidad de carga de fuego, calculada de acuerdo con el
anexo I, no supere 10Mcal/m2 (42 Mj/m2), siempre que su superficie til sea inferior o igual a 60 m2, solamente se cumplimentar del
apartado C la informacin relativa al Anexo III del Reglamento en los apartados 8 y 16. Tampoco se cumplimentarn los apartados D y E.
DOGV - Nm. 5.004 12 05 2005 16149

ANEXO II

CERTIFICADO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS


INDUSTRIALES
A DATOS DE LA INSTALACIN
Titular: NIF/CIF:
Domicilio del titular:
Poblacin: Provincia: CP:
Representante: NIF: Telfono:
Domicilio de instalacin: Telfono:
Poblacin: Provincia: CP:
Definir las instalaciones realizadas de acuerdo con el proyecto/memoria:
B TCNICO AUTOR DEL PROYECTO/MEMORIA
Nombre: NIF:
Titulacin: Telfono:
Colegio oficial: N de colegiado:
Fecha visado proyecto/memoria: N visado:
C DIRECTOR TCNICO
Nombre: NIF/CIF:
Titulacin: N de colegiado:
Colegio oficial: Telfono:
D NOMBRE DE EMPRESA INSTALADORA DESCRIPCIN DE LA INSTALACIN

E CERTIFICACIN DEL DIRECTOR TECNICO


CERTIFICA:
Que la totalidad de las obras, entre las que se incluyen (en su caso) las instalaciones realizadas por la/s empresa/s
instaladora/s indicada/s y certificadas por el tcnico titulado de la/s misma/s estn acorde con los reglamentos y
disposiciones vigentes que las afectan y, en especial con el Reglamento de Instalaciones de Proteccin contra Incendios,
aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y disposiciones que lo complementan, Real Decreto
2267/2004 de 3 de diciembre (BOE 17.12.04), as como que han sido ejecutadas conforme al proyecto/memoria y sus
modificaciones, presentando al registro ante el organismo territorial correspondiente, en el que figuran el nivel de riesgo
intrnseco del establecimiento industrial, el nmero de sectores y el riesgo intrnseco de cada uno de ellos, as como las
caractersticas constructivas que justifiquen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo II del Real Decreto 2267/2004.
, de de 200
El director tcnico
MODIFICACIONES AL PROYECTO/MEMORIA

No existen modificaciones
Existen modificaciones y su justificacin se
Fdo: presenta en el apartado siguiente
F MODIFICACIONES AL PROYECTO Y SU JUSTIFICACIN

G VISADO H REGISTRO

Sello del colegio oficial Sello del organismo territorial


16150 12 05 2005 DOGV - Nm. 5.004

CERTIFICADO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS


INDUSTRIALES (EMPRESA INSTALADORA)

A DATOS DE LA INSTALACIN
Titular: NIF/CIF:
Domicilio del titular:
Poblacin: Provincia: CP:
Representante: NIF: Telfono:
Domicilio de instalacin: Telfono:
Poblacin: Provincia: CP:
Definir las instalaciones realizadas de acuerdo con el proyecto/memoria:
B TCNICO AUTOR DEL PROYECTO/MEMORIA
Nombre: NIF:
Titulacin: Telfono:
Colegio oficial: N de colegiado:
Fecha visado proyecto/memoria: N visado:
C EMPRESA INSTALADORA
Especialidad:
Nombre: CIF:
Domicilio: Telfono:
Poblacin: Provincia: CP:
D TCNICO TITULADO DE LA EMPRESA INSTALADORA
Nombre: CIF:
Titulacin: Telfono:
E CERTIFICACIN DE LA EMPRESA INSTALADORA
CERTIFICA:
Que las presentes instalaciones, realizadas por la empresa instaladora de la que soy titulado tcnico, estn
acorde con los reglamentos y disposiciones vigentes que las afectan y, en especial con el Reglamento de
Instalaciones de Proteccin contra Incendios, aprobado por el Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre y
disposiciones que lo complementan, Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre (BOE 17.12.04), as como
que han sido ejecutadas conforme al proyecto y sus modificaciones, y habindose realizado las pruebas
reglamentarias con resultado favorable.

, de de 200

El tcnico de la empresa instaladora

Fdo:
F PRUEBAS REALIZADAS

, , de ,de 200

Fdo: