Está en la página 1de 1

DANH SCH

NG K THNG TIN IN BNG TT NGHIP V BNG IM


CA HC VIN VB2 KHA 2 H 24 THNG

S NGY GII DN QUC


MSSV H V TN NI SINH
TT SINH TNH TC TCH

1 14QPA.0224T02 Chu Tn Din 16/07/1987 Bnh Thun Nam Kinh Vit Nam
2 14QPA.0224T03 ng Trng Giang 03/07/1986 Nam nh Nam Kinh Vit Nam
3 14QPA.0224T04 ng Thanh Ho 18/07/1989 Bnh Thun Nam Kinh Vit Nam
4 14QPA.0224T05 V Vn Hiu 01/01/1989 H Nam Nam Kinh Vit Nam
5 14QPA.0224T06 Nguyn Ngc Hiu 17/10/1990 Qung Bnh Nam Kinh Vit Nam
6 14QPA.0224T07 Trng Vn M Ha 13/05/1989 ng Thp Nam Kinh Vit Nam
7 14QPA.0224T08 Trng Thanh Hng 05/06/1979 Bnh Thun Nam Kinh Vit Nam
8 14QPA.0224T09 Nguyn Bo Lun 20/07/1985 Qung Ngi Nam Kinh Vit Nam
9 14QPA.0224T10 L Vn Lng 05/07/1985 Bnh Thun Nam Kinh Vit Nam
10 14QPA.0224T11 H Trung Nghi 17/01/1975 Qung Nam Nam Kinh Vit Nam
11 14QPA.0224T12 L Hng Nht 24/01/1986 Bnh nh Nam Kinh Vit Nam
12 14QPA.0224T13 Nguyn Truyn Quc 04/05/1978 Bnh Thun Nam Kinh Vit Nam
13 14QPA.0224T14 Nguyn Thnh Sn 01/01/1984 Ngh An Nam Kinh Vit Nam
14 14QPA.0224T15 V Th Anh Thy 02/12/1975 Ph Yn N Kinh Vit Nam
15 14QPA.0224T16 L Th Thoi 01/01/1986 Qung Bnh N Kinh Vit Nam
16 14QPA.0224T17 Nguyn Vn Thun 20/08/1982 Bnh Thun Nam Kinh Vit Nam

Tng s: 16