Está en la página 1de 8

LOS PRONOMBRES PERSONALES: Line zamenice

1. Yo Ja 1. Nosotros Mi
2. T Ti 2. Vosotros Vi
3. l, ella, Usted(Ud. Vd.) 3. Ellos, ellas, Ustedes(Uds. Vds.)
On, Ona , Vi Oni, One, Vi

EL PRESENTE DE INDICATIVO: Indikativ prezenta

1. Actual - Yo hablo.Pedro come.


Radnja koja se deava u trenutku govora. Ja priam. Pedro jede.
2. Habitual Cada da me levanto a las 11.
Radnja koja se ponavlja. Svakog dana ustajem u 11h.
3. Futuro Juana se casa maana. Budua radnja. Huana se sutra udaje.
4. Histrico Prola radnja.

El presente regular: Prezent kod pravilnih glagola

CONJUGACIONES Konjugacije promene glagola

AR ER IR

HablAR Priati ComER Jesti VivIR iveti

1.HablO 1.HablAMOS 1.ComO 1.ComEMOS 1.VivO 1.VivIMOS


2.HablAS 2.HablIS 2.ComES 2.ComIS 2.VivES 2.VivS
3.HablA 3.HablAN 3.ComE 3.ComEN 3.VivE 3. VivEN

LLAMARSE Zvati se

1. Me llamo 1. Nos llamamos


2. Te llamas 2. Os llamis
3. Se llama 3. Se llaman

SER Biti ESTAR Biti

1. Soy 1. Somos 1. Estoy 1. Estamos


2. Eres 2. Sois 2. Ests 2. Estis
3. Es 3. Son 3. Est 3. Estn
El presente irregular: Prezent nepravilnih glagola

TENER Imati JUGAR Igrati (neki sport)

1. Tengo 1. Tenemos 1. Juego 1. Jugamos


2. Tienes 2. Tenis 2. Juegas 2. Jugis
3. Tiene 3. Tienen 3. Juega 3. Juegan

QUERER eleti, voleti PREFERIR Vie voleti neto, preferirati

1. Quiero 1. Queremos 1. Prefiero 1. Preferimos


2. Quieres 2. Queris 2. Prefieres 2. Prefers
3. Quiere 3. Quieren 3. Prefiere 3. Prefieren

QUERER
+ Sustantivos,verbos en infinitivo Imenice, glagoli u infinitivu
PREFERIR

Quiero un apartamento barato. elim jedan jeftin apartman(stan).


Prefiero visitar el Museo Guggenheim. Vie bih voleo da posetim muzej
Gugenhajm.
Los adjetivos posesivos: Prisvojni pridevi
1. Mi (s) Moj, moji 1. Nuestro/nuestra/nuestros/nuestras
Na, naa, nai, nae
2. Tu (s) Tvoj, tvoji 2. Vuestro/vuestra/vuestros/vuestras
Va, vaa, vai, vae
3. Su (s) Njegov, njen, va 3. Su(s)Njihov, njihova,njihovi,njihove,va,vai
Njegovi,njeni,vai

GUSTAR,ENCANTAR,INTERESAR Voleti neto(svidjati se), oduevljavati,


interesovati
A m Meni me se GUSTA svidja
A ti Tebi te se ENCANTA + nombres en sg., infinitivo
A l/ella/usted le se INTERESA imenica u jednini, infinitiv
Njemu, njoj, Vama
A nosotros Nama nos se GUSTAN svidjaju
A vosotros Vama os se ENCANTAN + nombres en pl.
A ellos/ellas/ustedes les se INTERESAN imenica u mnoini
Njima, Vama
HAY, TENER, ESTAR Ima, imati, biti

Hay piscina en el cmping ? El cmping tiene piscina?


Ima li bazena u kampu? Kamp ima bazen?
No, no hay piscina. No, no tiene.
Ne, nema bazena. Ne, nema.
En el pueblo hay dos farmacias. U selu ima (postoje) dve apoteke.

La discoteca est en el paseo Martimo. Diskoteka se nalazi (je) na etalitu.


La iglesia y el ayuntamiento estn en el centro. Crkva i optina se nalaze (su) u
centru.

Y, NONI, TAMBIN, TAMPOCO, PERO I, ne.ni, takoe, niti, ali

En el pueblo hay un hotel y dos bares. Tambin hay un casino.


U selu ima jedan hotel i dva bara. Takodje ima i jedan kasino.
En el pueblo no hay cine ni teatro. Y tampoco hay farmacia.
U selu nema ni bioskopa ni pozorita. Nema ni apoteke.
En el pueblo no hay restaurante, pero hay dos bares.
U selu nema restorana, ali ima dva bara.

S, NO, TAMBIN, TAMPOCO

A m me gusta mucho el cine. *A m tambin. *A m, no.


Meni se mnogo svia bioskop. Meni takoe. Meni ne.
No me gustan las ciudades en verano. *A m, tampoco. *A m, s.
Ne sviaju mi se gradovi leti. Ni meni. Meni se sviaju.
Yo soy profesor de alemn. *Yo, tambin. *Yo, no.
Ja sam profesor nemakog. I ja takoe. Ja nisam.
No tengo dinero para ir en avin. *Yo, tampoco. *Yo, s.
Nemam para da putujem avionom. Ni ja. Ja imam.

PROFESIONES profesije ESTADO CIVIL brano stanje


soltero/a neoenjen/neudata
casado/a oenjen/udata
Soy arquitecta. Ja sam arhitekta. SER + viudo/a udovac/udovica
Estoy jubilada. Ja sam penzionerka. ESTAR divorciado/a razveden/razvedena
separado/a razdvojen/razdvojena
LOS VERBOS IRREGULARES Nepravilni glagoli

1) E IE Querer,preferir, despertarse
eleti(voleti), vie voleti (preferirati), buditi se
Despertarse
1. Me despierto 1. Nos despertamos
2. Te despiertas 2. Os despertis
3. Se despierta 3. Se despiertan

2) EI Servir, seguir, pedir, *decir, vestirse


Sluiti, pratiti (slediti),zahtevati(traiti), rei, obui se
Servir Seguir
1. Sirvo 1. Servimos 1. Sigo 1. Seguimos
2. Sirves 2. Servs 2. Sigues 2. Segus
3. Sirve 3. Sirven 3. Sigue 3. Siguen
Pedir * Decir
1. Pido 1. Pedimos 1. Digo 1. Decimos
2. Pides 2. Peds 2. Dices 2. Decs
3. Pide 3. Piden 3. Dice 3. Dicen
Vestirse
1. Me visto 1. Nos vestimos
2. Te vistes 2. Os vests
3. Se viste 3. Se visten

3) O UE Poder, acostarse, volver moi, lei, vratiti(okrenuti)


Poder Acostarse
1. Puedo 1. Podemos 1. Me acuesto 1. Nos acostamos
2. Puedes 2. Podis 2. Te acuestas 2. Os acostis
3. Puede 3. Pueden 3. Se acuesta 3. Se acuestan
Volver
1. Vuelvo 1. Volvemos
2. Vuelvas 2. Volvis
3. Vuelva 3. Vuelvan
*** U UE Jugar Igrati (sport)

Jugar
1. Juego 1. Jugamos
2. Juegas 2. Jugis
3. Juega 3. Juegan

4) Existen verbos que presentan una irregularidad en la primera persona


del singular: hacer, poner, venir, salir, tener, decir
Postoje i glagoli kod kojih se nepravilnost javlja samo u prvom licu jednine: initi, doi,
izai, imati, rei

Hacer initi, praviti Poner Staviti, postaviti


1. Hago 1. Hacemos 1. Pongo 1. Ponemos
2. Haces 2. Hacis 2. Pones 2. Ponis
3. Hace 3. Hacen 3. Pone 3. Ponen

Salir Izai Venir Doi


1. Salgo 1. Salimos 1. Vengo 1. Venimos
2. Sales 2. Sals 2. Vienes 2. Vens
3. Sale 3. Salen 3. Viene 3. Vienen

5) Presentan irregularidades especiales los verbos : dar, saber, estar, ir


Posebno nepravilnu promenu imaju glagoli: dat,znati, biti, ii

Saber Dar Ir
1. S 1. Sabemos 1. Doy 1. Damos 1. Voy 1. Vamos
2. Sabes 2. Sabis 2. Das 2. Dais 2. Vas 2. Vais
3. Sabe 3. Saben 3. Da 3. Dan 3. Va 3. Van

LOS VERBOS REFLEXIVOS Povratni glagoli

Ducharse Tuirati se Aburrirse Dosaivati se


1. Me ducho 1. Nos duchamos 1. Me aburro 1. Nos aburrimos
2. Te duchas 2. Os duchis 2. Te aburres 2. Os aburrs
3. Se ducha 3. Se duchan 3. Se aburre 3. Se aburren
EL PRETRITO PERFECTO Perfekat (sloeno prolo vreme)

* Expresa una accin terminada en un pasado reciente. Las expresiones


temporales habituales usadas con este tiempo son: hoy, esta maana, esta
semana, ltimamente, hace poco, nunca, siempre, alguna vez, varias
veces
Oznaava radnju koja se desila u nedavnoj prolosti (i ije se posledice oseaju u
sadanjosti). Najee vremenske odrednice koje idu uz ovo vreme su : danas, jutros, ove
nedelje, u zadnje vreme, nedavno, nikada, uvek, neki put, nekoliko puta.

HABER (presente) + PARTICIPIO


Imati (pom. glagol u prezentu) i particip glagola koji se menja
1. He 1. Hemos - AR> ADO hablado priati (priao sam)
2. Has 2. Habis + participio - ER> IDO bebido piti
3. Ha 3. Han - IR> IDO vivido iveti

Hoy mi amigo y yo hemos ido al cine. Danas smo moj drug i ja ili u bioskop.

Participios irregulares: vervisto, escribirescrito, ponerpuesto,


Nepravilni participi videti, pisati, staviti,
hacerhecho, abrirabierto, volvervuelto,
initi, otvoriti, vratiti
decirdicho, romperroto, cubrircubierto
rei, polomiti, pokriti
YA he visto la pelcula. Todava no hemos escrito a Pedro.
Ve sam gledala/gledao taj film. Jo uvek nismo pisali Pedru.
*** Usamos el Participio en el Pretrito Perfecto y con el verbo estar. En el
Pretrito Perfecto, el Participio es invariable; sin embargo, con el verbo
estar, el Participio concuerda en gnero y en nmero con el sujeto, y en
nmero con el verbo estar.
Particip koristimo u Perfektu i u kombinaciji sa glagolom ESTAR. U Perfektu, particip
je nepromenljiv, meutim, kada je sa glagolom ESTAR particip se slae u rodu i broju sa
subjekotm i u broju sa glagolom ESTAR.

Con estar: Sa glagolom ESTAR:

La carta est bien escrita. Pismo je dobro napisano.


El libro est bien escrito. Knjiga je dobro napisana.
Las poesas estn bien escritas. Poezije su dobro napisane.
Los artculos estn bien escritos. lanci su dobro napisani.
EXPRESAR NECESIDAD U OBLIGACIN Izraziti neophodnost i obavezu

TENER + QUE + INFINITIVO Tengo que comprar un regalo.


Moram da kupim jedan poklon.
NECESITAR + INFINITIVO Necesito comprar un ordenador.
Moram (treba) da kupim jedan kompijuter.
NECESITAR + SUSTANTIVO Necesito un ordenador.
Treba mi jedan kompjuter.

PREGUNTAR Y DECIR EL PRECIO Pitati za cenu i rei cenu

Cunto cuesta/vale esta camisa? La camisa cuesta/vale 35.


Koliko kota ova koulja? Koulja kota 35 evra.
Cunto cuestan/valen estos pantalones? Los pantalones cuestan/valen 70.
Koliko kotaju ove pantalone? Pantalone kotaju 70 evra.

LOS PRONOMBRES OD Y OI DE TERCERA PERSONA


Zamenice direktnog i indirektnog objekta u treem licu
1) Los pronombres Objeto indirecto son le y les y se refieren generalmente
a las personas. Zamenice indirektnog objekta su LE i LES i uglavnom se odnose na
osobe.
Masculino y femenino Singular Jednina Plural Mnoina
Muki i enski rod LE LES
Con algunos verbos su uso es obligatorio: gustar, doler.
Uz neke glagole, ove zamenice su obavezne : svidjati se, boleti.
A Pedro le duele la cabeza. Pedra boli glava.

2) Los pronombres Objeto directo son lo, la, los y las. Pueden referirse a
personas o a cosas. * Los objetos directos referidos a personas llevan
generalmente la proposicin a. Zamenice direktnog objekta su LO,LA,LOS,LAS.
Mogu da se odnose na osobe ili na stvari. *Direktni objekti koji se odnose na osobe
uglavnom uz sebe imaju i predlog a.
Masculino Femenino
Singular LO LA
Plural LOS LAS
Conoces a Juan? Poznaje li Huana? No, no lo conozco. Ne, ne poznajem ga.
Conoces estos libros? Da li zna ove knjige?No, no los conozco. Ne, ne znam
ih.
*** En espaol no existen los nombres de gnero neutro. Pero s los
pronombres neutros como LO. Este pronombre no se refiere a un nombre
concreto sino a una parte de lo que se ha dicho.
U panskom ne postoje imenice srednjeg roda. Ali postoji zamenica srednjeg roda LO.
Ova zamenica se ne odnosi na neku konkretnu imenicu, ve se odnosi na neki pomenuti
deo.
Su hermana est aqu pero ella no lo sabe.Njena sestra je ovde, ali ona to ne zna.
Normalmente se ponen en el lugar del nombre, pero si este nombre va antes
del verbo, se ponen los dos, nombre y pronombre OD.
Zamenice uglavnom stoje umesto imenica, ali ako imenica ide ispred glagola, stavljaju
se i imenica i zamenica direktnog objekta.
Los vasos los compro yo. ae kupujem ja.
Los pronombres OD y OI van normalmente delante del verbo.
Zamenice direktnog i indirektnog objekta uglavnom idu ispred glagola.
A mis padres les compramos un disco. Mojim roditeljima kupujemo jedan disk.
Este libro no lo tengo. Ovu kjnigu nemam.

Pero con los verbos en Infinitivo van detrs, formando una sola palabra.
Ali kada su u pitanju glagoli u infinitivu, zamenice idu iza, obrazujui samo jednu re.
Los padres de Juana estn aqu para darle el regalo.
Huanini roditelji su ovde da bi joj dali poklon.

DAR RECOMENDACIONES Y CONSEJOS


Dati preporuke i savete

Recomendaciones personales: Line preporuke


TENER + QUE + INFINITIVO Tienes que dormir ms y trabajar menos.
Mora da spava vie i da radi manje.
Recomendaciones impersonales y generales: Bezline i opte preporuke
HAY + QUE + INFINITIVO Para estar en forma hay que hacer ejercicios.
Da bi se bilo u formi, mora da se veba.
ES NECESARIO + INFINITIVO Para tener una alimentacin sana es
necesario comer mucha fruta.
Da bi se imala zdrava ishrana, neophodno je jesti mnogo voa.
ES IMPORTANTE + INFINITIVO Para adelgazar es importante llevar una
dieta equilibrada.
Da bi se smralo, vano je drati uravnoteenu dijetu.
ES BUENO + INFINITIVO Es bueno respirar el aire puro.
Dobro je udisati ist vazduh.