Está en la página 1de 10

Spidbm~,. An',.

Jim Teel

TT

i.,

-

I
I I I
gar. Vera con
. ,
J J J U 1======11

Vel] CQll- m! - go _ aJ _ ~ - quel ho

I

I

BB

'.,

I

I'"

.'

.' jW' .'.'

.'

. '

.' .' .

l

I

I

I

u

I

rni - go_ 11_ 11 - quel 10 - gal", __

mi - gp_a_a-quel 110 - gar

ce -les -

Ven con

J

jW'

r I

l I

1

l

I

I

...I.

...I .

I 'ii'

j
I , ~
r
.~ 7

Si

11 11 - que! 110

gar __

ce- les

gar, _

2

9

Ven Conmigo A Aquel Bogar

{Ha - bl'8J,

go -~o_e.!l!

elho - g!l!r),

tiali,----

HllI- bn'i

go

ZiO en

el

hO'

gar,

" 'i

11
!"i, ~ I .' • . '
;I. ;I.
" ~' ~., ~ ~'., r.IO ... ... ;,.,0 r.IO r.IO ~' ~' I"" I"" .~ ====:t "'===' E. --I
(di- dID si en e:1 110- gar), (Oi - chs, di - eha en eli lIo - g!lJF
sl. en el 110 -, gFlJf, HllI -, bra gOo - z:o en el ho - gar ce -Ies
,_ .J-...J r:
J 1 r J 1,.-_1 r-1' I I r I
~,' 1M - .. • - .' .' • .' .' .'
'.
._ I I I I r r r r r r r U I

di clil!lJ si en e:1 lIo gm" Bi, cha, di - eha en eli lIo - g!lJF 13fl, ..J n J ,
",," ~ r I "1' I I I
, ~' if .' !.I.' .,. ~, . ' ... .. ... ... ...
,; '. :1
'm, i ~ I"" I"" I"" I"" - ~, I"" I""
.~ - - I
011 ca-Ies ,- I::ial), Ha bra el hOo Hi r;im
- go - ZO en - gar, -,
vial, -
J .-------------, ~_ J
• •
.
'. if , -I
,
I '.
'" 1 U I 15fl, 1.1 r I FI
1 '. ·
I .. , '. .... · '.
-m, iI I"" I"" -~ _, • .'.
.~ I - L.. I ~
~,
sf en el hO' - gar, Di - ella ell e:1 110 - gal" ce- les -
-
,- n r I J-J. 7 ,.
, o!! ;I. ;tI.
I'. .
·
-- .'.
~ I I I I I i ~ I ~ J'1 I Fl I
t'J, M ."
, ...I lSi, lSi ""lSi,
. ~ I ~ I
tial, ce-Ies tial
~
.
I'.
f - ..
" I Ven Conmigo A AC[l!lel BogalI'

M It," I I I

3

I

I "" ...I,

" .

...I,

..

..Oh

81 qfue_ho - gal'

glo - no - so

tell- go

." "'

, I

""I'"" I "" " .

I

J9

~, 1.1 M,. .' .' .'
",,!.1m., .' .' r: .. . ' • .'
" ; OIl' ... ' or, • .. . ' ::0. . ' • .' •
,
.~ I
m.1s a - IRa del sol, SI queho- gal." glo - 110 -, so ten - go
(Sf que ho - gar)
j j J J J J
I I I I I J I
I . "" I
I'.
/' I "" ... '
i .
- r r I I 1
21~, ~ M.
c j, I I I I I
"" '"
;
i "", , ~, ..... lSi! ::&I, lSi! .. r- I"" r-
.~ I

mas a - Ilia del sol, SI que ho - gar glo - no -, so ten - go
(mas a - Ihi del sol)
J J J I I I
.1.1 I I I I I
L ' o!! n
I I. "" '"
;
, .' .' .' I"'" _,
I J I I r r· ~, 23~, j,\ 1:1, .J J .J I J ~ i-. ~
_~ I,
" " .
1'1 'IJ "" r- r- .' ... ~ -- I"" -,
Ii ~ . , ,
. ~ r r
mas a - 1Ii1J del sol, mas a -, lila del
.J\-J ~
" . ' • it. ~ .J. ~
·,",iII "'" ·1 i • . ' 1'11"" • - -
I'. " .
f ll- iIIt "" .' . ' .. .. - -,
01" - . 1 . 1
... -til I I I V I V 4

Ven Conmigo A AquelHogar

2j

- fJ, loA It
1'1 , M - - .. .. ..,., .., L.. - .., L.. -
, , ,
" l'"
.~ I r I r I
sol, (SI mas), (Si mils),
(mas a - 1111 del sol), S, mas, Sf mas, SI
I I I J J I ~ ~ I ~ ~ I
,.. i'!! " .' .' - - r: • • .' .' -
, . ' .
./ , M - - ,.,'
I . I
..... I I I V I ~
Ul] (Si mas), (Sl mas), (8i mas),
mas a - Ilia del 8i mas, Sl mas, 8.
bJ ~ J ) J
'I Ul] (Du du dIn), (8i mas), (Si mas),
mas a - Uli del sol, Sf mas, S{ mas, Si J.

m\ _

mas,

a - 113 _

dell

Ven Conmigo A Aqud Hogar

5

3j~, ~ It I I ~I hi J. J I I..
"
. 1
1'1 I "" or, ;I~. ' .. , ":1 !O!h •• .' .' I
I .
V
.J I I I i ~
sol all g)mi - a, gui - c3J,

I I J. I J ~
. '" I ;tI. ,I I
I'. "lIIB' 1
• I ...
, "
..... I I r r ~- i I i V -; (mas

3! - lila.

deli sol)

i

g~li - a,

gUt

3jfll ; I L i I L i I L i I L
v ...
• J ~, L.--J, I ,~
Se - Mm' gui - a me 311 ho - gar A Ie
,
gui a, gui a, gut :1, gui a,
7 J ~ 7 J ~ 7 J ~ 7 J ~
'It,,' - .01' - .01' - .01' - ..J'
I'.
/' ~ .' • .' .'
h h
.._,_ 'Ii I ~Ji V 7 '1 I ~ii V 7
3] .. :1, 3 .. 3 .. 3~,
'" 1 -; I '"'. -; I ~ -; I I. -; I I
" ~ r- - .01' .. ' - .. I .. - - - ..J
.J I ~, I I J

illll va Se - fior guf - .a -, me ~,I lw - g~r,
~ , Oil! A Ie
gm a~ gUt a, gut a~
7 J h 7 J ~ 7 J ~ 7 j I
" i<'! ,
I'.
h
..., I I 'Ii V 7 I I I
gui aJ> a, guf a, Ob 39
,-' fJ, I I ~ ~ " ~
,--
e m ' ~ ;
.J I :.-~~ I I
liu y~, Vell ven, Yen yen,

I I I I I 1 -
. i'!I'
I'.
/' ~ n .' ;,.' 1<1' .- I"" ~,
1 r
..., I r~ -Hr~'I' I ., r 7
Ven ven, 6

Ven Conmigo A Armel Hogar

41

ven,

Yen

ven,

Ven con

1111 - gP _ ~:_;a - quel ho

gall", _

ven,

" '" , .

I

1m,

." I

, .. '

r-

I V;el1l

V

ven,

I Val

I Vel!l

ven,

les - ce-Jes

n.

veil,

VeIl con

mi - go _ a_a - quel ho - gar, _

mi - go _:1lI _ a- quel, ho

gFlJf

n

J 1 I- J
I.
~ I I
Ven ven 1.-.1

I

I

I

J€'11

I

I

ven,

oe

I

I

.' .' .

. ' ~,

..

r-

I'

r-

I-"

r-

r- I-"

-

L...

I

tial, _

Veri con - 11U - go _R_~, - quel ho

gar,

oon -

. '"

. '

..

.' ., .

'"

.. ' ' .. '

r-

I

nu - go _R_ a - quel ho

8i

glilr___ ce - TIes

gFlF, _

1

JVen Conmigo A Aquel Hogar

7

49

(ce - les

tiaJl),

Yo voy a

de - jar

{A -

511'\, I ,
Sol I ~ F 1
""
.., , :1 .., . .=
1m, I ~; ~ " rill'" ~ ·n." CIii. ':IiI. ., ... "'~ .. ~:~ .' ..
h
~ r .- .~ I ~ V --=---

Ja - mas yo .511.1 - fri - re, __ Ja - mas. yo su - Nl - n§, __
qui), ~ (No mas), (No
, ~
" I -, r I = I '*f I ,: r I -, I
· I
Iii '" - . ' ...I -;..I . ~~ - - , .. - ,. ...I. -;..I -
" ., ,
I . 7 ~ I 7 r 53 ~
o! fJ, M 7 I " r I ~ I I
"
" ::10. ::10 U .. ::10 'I'" ... _. !J - r'><
, , ,
J 1 j'
.~ 7 r ...j. :I:!. I J I ~ to' ..


la - mas yo su - fri - re, iILi - bre se _. Jl:"6 de iCS'1:r _. g8!S
mas), ~ (1'>.10'
, I " r I , I
I·i!j '" '.
, · ...
I.
"
-- r~ . I r" 5j
,_. fJ, 1.1
,
I . ___ .
~ r -+, ,I::.. I ..I. I .-.l r 1 r I 1
Jia _. mas yo su - fri _. 1'e, Ya no Eta - bra mas do
mas) ~ -
" I -, r I i r I
, . '"
, ·
, - - I-" I-" ~
I 7
.... [' . ~ I I I 8,

Ven Conmigo A Aquel Hogar

57

lor, No ne nO',- _

No ha - bdi mas do - 101", _

(DOll - de yO' voy)

(0011- de yo yay)

,.111,

- I'., iIIiir

I I
;I.
, ,.
r- ~~ I -
~ ~ ~ - r' I I

No ha- bra mas do - 101", No ha -bdi mas dO'
n (Bon de yo voy)
I r-, I
• . ' . .' • _ .. ,.. -
LJ . I' L.I'_' I" LJ I ,J, I I I
- I

""

61

lor, No no no,------

NO' ha -lbn'i 111<15. do - 101",-----

(Don- de yo voy)

(Oon - de yo yay)

63

No ha- bra

mas

do-IOI', _

No ha - bra

lms

do-

(Don de yo voy)

r

r

Yen. Crnllrugo A Aqnel Bogar

9

65
"fl, l.I I
~
,., ..-{.
·d
lor,
:to., '"
L__, ....

...

...

i_

f

I

Ve!.l eon - na - go _ 3:..._ 3 - quel ho

gar,

Yen

r

.-

I

." ,

I

I

-"I'

-"I' .., .'

...

... .. .

.

111'" 1:10"

'=1'

o'~'

..
r J
Vel1 con
-
r I I

nu - go_ a _a - quel, ho

gal"

ce - lies

I

,_' _".

I

-

-

- -

I

:to., '"

-

69 j)__ 7 11
-. fl, ~ I .. . ' • .' . b, _, - -
.
'. I
~ ~.
.~ , f
tial, ¥en con - n11 - go_,,_u - quel ho gill', Yen Don

~ .. • .' • .'.'
- .
:to., "" ~ - .' ,_' •
.....
J (- r-
-. ..... _~r"1 -
=-- n r
nfl, l.I I I I- I n
.t , ~I
)I WI .' • .' . '" .' - - •• ....
.
. ~ l I W I '_ ,~ ~
-
nn -, gO_!lI:..._3 - quel 110 gar Si a a - quel MID gal' ce -les
, ,
1 J n· itJ~J .'
I" WI I:.. 1::.'
I
"', ~ I :=....- E::::::d 10

rit.

Ven Conmigo A A~lel Hogar

J

73 - .- J
'!~, » F'" I '!) I I
I iii! • iI ... ... _, • r-'i11
, .. .. lii:,J '-
j
-..: _v F_
~ ",",' I -

tial, Ce - les tial, 8i a a _. qnel ho -
-
I I j, j III III • III
I n" ~ r- .' _, • 1.00,
Iljl !! -' ~ .' -
.. '
Jo.o" r I
f
- I 'it.

h[ll _

jJ,

I.' i

, lit

.'

I I I

I "",

gm·,------

al _

Ce-lies---

at _

j~_fi

••

. .'

- ,I'" lit jJ,

I

.... , .. '

I

I

I

at _