Está en la página 1de 4

Erasoetatik babes gaitezen

Hemen eta orain

Babes sozialerako euskal sistema publikoa

Defendámonos de los ataques

Aquí y ahora

Sistema público propio de protección social

a o k i l o b r u a p i n a !
a
o
k
i
l
o
b
r
u
a
p
i
n
a
!
m
e
t
s
i
s
l
a
k
s
u
e
Por unas condiciones
!
o
k
de vida y empleo dignas
a
r
e
l
a
i
z
o
s
s
e
b
a
B
i s l a k s u e Por unas condiciones ! o k de vida
EKAITZA ARI DU Gobernu espainolaren politikak gure pentsioak arriskuan jartzen ditu. Gobernuak eta bankuek ahalegin

EKAITZA ARI DU

Gobernu espainolaren politikak gure pentsioak arriskuan jartzen ditu. Gobernuak eta bankuek ahalegin guztiak egin dituzte banaketa solidarioan oinarritutako sistematik, kapitalizazio sistemara salto egiteko. Honen guztiaren atzean helburu bakarra dago: langileek pilatutako aurrezkietatik irabazia ateratzea.

Orain, sistema publikoari behin betiko kolpea ematea da asmoa, eredu horren finantzaketa bideraezina dela esanez. Horretarako enpleguaren suntsiketa eta soldata txikiak bultzatzen dituzten politika publikoak martxan jarri dituzte, Gi- zarte Segurantzako erreserba-funtsa erabili dute, aurrekontu publikoekin ordain- du beharko liratezkeen enplegu politikak ordaintzeko eta erreserba-funtsa erabili dute bankuak salbatzeko erabili diren milaka milioiek sortutako zor publikoa ordaintzeko.

diren milaka milioiek sortutako zor publikoa ordaintzeko. Bankuen mesedeetara dauden gobernuek hartutako erabaki
diren milaka milioiek sortutako zor publikoa ordaintzeko. Bankuen mesedeetara dauden gobernuek hartutako erabaki

Bankuen mesedeetara dauden gobernuek hartutako erabaki politikoengatik kolapsatuta dago Espainiako pentsio sistema makala, eta ez dizkigu euskal langi- leoi gure pentsioak bermatuko.

LA TORMENTA NO CESA

Las políticas del Gobierno español ponen en riesgo nuestras pensiones. Gobierno y gran banca han hecho todo lo que ha sido necesario para pasar de un sistema de reparto a un sistema de capitalización con el único fin de sacar beneficio del ahorro acumulado por las y los trabajadores.

Ahora se quiere dar un golpe definitivo al sistema público haciendo financiera- mente inviable el modelo. Para ello, han hecho políticas públicas de destrucción de empleo y bajos salarios, han utilizado el fondo de reserva de la Seguridad Social para pagar políticas de empleo que deberían ser pagadas por presupuestos públicos y han utilizado el fondo de reserva para comprar deuda pública genera- da por los miles de millones entregados para salvar bancos.

Nuestras pensiones no van a ser garantizadas por un sistema de pensiones espa- ñol cada vez más raquítico, colapsado por decisiones políticas de gobiernos que están al servicio de la gran banca.

! BABES GAITEZEN
!
BABES GAITEZEN

Egoera errotik aldatzea posible da. Babes sozialerako euskal sistema publikoa eraikitzea da lan eta bizi baldintza duinak bermatzeko bide bakarra. LABen iritziz, euskal herritarrok behar dugun sistemak ondoko ardatzak bete behar ditu:

• Gizarte-segurantza

sistema euskaldun bat

funts propioak sortzea

• Soldatak bermatzeko

• Arautegi eta finantza kontuetan erabakitze gaitasun osoa

• Kalitatezko enplegua

sortuko duen politika

erreal eta eraginkorra

• Zerbitzu publiko

gehiago eta hobeak

• Lan denboraren

Euskal Herriko lurralde desberdinetan

• Bizitza eta lanaren

arteko kontziliazioa

Hobekuntzak

sozial publikoen sarea sortzea

Integrala

soldaten ordainketetan eta egonkortasuna enpleguan

Emakumeekiko

soldaten diskriminazioa

deuseztatzea !

• Lanbide arteko

gutxieneko soldata

1.200 eurokoa izatea

• Aurrekontu publikoekin

ordaindutako zerbitzu

• Pentsio sistema

propioa sortzea

• Jubilatzen diren pertso-

na guztiei 1.080 euroko pentsioa bermatzea

• Euskal eremua

blindatzea

• Ikuskapenak areagotzea

banaketa, soldaten murrizketarik gabe

PONGÁMONOS A CUBIERTO!

Es posible cambiar la situación de raíz. El único camino posible que garantice unas

condiciones de trabajo y de vida dignas pasa por construir un sistema público propio

de protección social. Según LAB, el sistema debería de tener estas premisas:

• Un sistema de

Seguridad Social Vasco

• Integral

Conciliación de la vida

presupuestos públicos

• Creación de un fondo

laboral y vital

• Mejora de las retribucio-

nes salariales y la estabili-

dad en el empleo

• Eliminación de la

discriminación salarial hacia las mujeres

• Salario Mínimo

Interprofesional de 1.200 euros

• Creación de una red

de servicios sociales públicos pagada por los

de garantía propio en los diferentes ámbitos territoriales vascos

• Creación de un sistema

de pensiones propio

• Con plena capacidad

de decisión en materia normativa y financiera

• Una política real

y efectiva de creación

de empleo de calidad

• Garantizar a todas las

personas que accedan a la jubilación una pensión mínima de 1.080 euros

• Blindar el ámbito vasco

• Aumento de las inspecciones

• Más y mejores servicios públicos

• Reparto del tiempo

de trabajo sin merma del salario

Ardatz hauekin gure pentsioak bermatuta leudeke. Euskal gizarte aberatsago, solidarioago eta berdinago bat sort- zeko diru nahikoa badago; gure pentsioak bermatzeko diru nahikoa dago; errentaren aitorpenetan aurkitzen ez badute, paradisu fiskaletan edo errentetatik bizi direnen poltsikoetan bila dezatela.

Gure etorkizuneko pentsioen gainean darabilten mehatxu berrien aurrean, mobilizatzea da gure aukera bakarra. Gu izango gara, hemen eta orain, gure pentsioak bermatuko ditugunak.

Con estas premisas, la garantía de nuestras pensiones está asegurada. Hay dinero suficiente para construir una sociedad vasca mucho más próspera, solidaria e igualitaria; hay dinero más que suficiente para garantizar nuestras pensiones; si no lo encuetran en las declaraciones de la renta, que lo busquen en los paraísos fiscales o en los bolsillos de los que viven de las rentas.

Ante las nuevas amenazas que se ciernen sobre el futuro de nuestras pensiones no nos queda otra que movilizar- nos. Nosotras y nosotros , aquí y ahora, somos quienes vamos a garantizar nuestras pensiones.