Está en la página 1de 20

Proletariusze wszystkich krajw, czcie si!

BRZASK
LISTOPAD GRUDZIE 2016
PISMO KOMUNISTYCZNEJ PARTII POLSKI
ISSN 14298279 NR 1112 /277

W numerze rwnie:

Dekomunizacja
FIDEL
nie przejdzie 23

Nie da si dekomunizacji 4

Wywiad z J. Battellem 7

Co Rewolucja
Padziernikowa dala ludowi ..10

40lecie uruchomienia
Huty Katowice 12

Rozwj w Biaymstoku 14

Protest pod IPN 15

Papie Franciszek
Komunici myl jak Komunistyczna Partia Polski skada najszczersze kondolencje na
chrzecijanie 15 rodowi kubaskiemu oraz Komunistycznej Partii Kuby z powodu
mierci wielkiego rewolucyjnego przywdcy Fidela Castro. Pozo
Szczyt bezczelnoci 16 stanie on w naszej pamici jako niezomny rewolucjonista, ktry
wraz z grup partyzantw pokona dyktatur Batisty i wprowadzi
O najwaniejszycch na Kubie rewolucyjne rzdy.
zadaniach partii robotniczej 17 Podczas kilkudziesiciu lat swoich rzdw El Comandante osiga
liczne sukcesy, pomimo nielegalnej, narzuconej Kubie ameryka
Obrocy trrorysty i mordercy 18 skiej blokady. Po 1959 roku Kuba staa si liderem w dziedzinie
edukacji czy medycyny. Fidel Castro by jednym tych, ktrzy urato
90 lat tow. J. Gawlika 19 wali zdobycze Rewolucji. Na Kubie nie tylko zniesiono analfabe
tyzm i poprawiono warunki ycia, stworzono take system
szkolenia kadr pomagajcych krajom rozwijajcym si. Podczas gdy Stany Zjednoczone wysyay na inne
kontynenty swoje wojsko, Kuba dostarczaa lekarzy, nauczycieli i inynierw. Jej przykad stanowi inspira
cj dla ruchw antyimperialistycznych oraz narodw walczcych z kolonializmem na caym wiecie.
Fidel Castro wykazywa si internacjonalizmem oraz solidarnoci z uciskanymi narodami. Pamitamy do
bre relacje jakie Kuba rozwijaa z Polsk Rzeczpospolit Ludow oraz wizyt, ktr w naszym kraju Fidel
Castro zoy w 1972 roku i z jak sympati odnosi si do ludzi pracy. Wierzymy, e idee El Comandante
pozostan niemiertelne i bd kontynuowane przez kubaski lud, wbrew tym, ktrzy chcieliby restytucji
kapitalizmu oraz faszywej demokracji opartej na wolnoci dla wybranych oraz ekonomicznym zniewoleniu
reszty spoeczestwa.
Przypominamy, e Fidel Castro powiedzia: Po moim odejciu Kuba pozostanie niezomna.
Wraz z kondolencjami yczymy Wam Towarzysze tej niezomnoci w kontynuowaniu dziea Rewolucji.

Cze Jego pamici! Niech yje socjalistyczna Kuba!

Krajowy Komitet Wykonawczy


Komunistycznej Partii Polski
Z YCIA PARTII BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016

Dekomunizacja nie przejdzie!


5 listopada w Warszawie odbya si, zorganizo Konferencji towarzyszy wystp artystyczny
wana przez redakcj Brzasku konferencja przedstawiciela kampanii Historia Czerwona,
Dekomunizacja nie przejdzie. Wzio w niej ktry gra na gitarze i piewa pieni o walce
udzia kilkadziesit osb reprezentujcych ro wyzwoleczej z czasw II Wojny wiatowej,
ne organizacje i inicjatywy. m.in. Hymn Gwardii Ludowej. Do piewu przy
Obradowano w ramach trzech paneli dyskusyj czyli si uczestnicy konferencji.
nych. Pierwszy dotyczy problemu przymusowej Materiay z konferencji bd systematycznie
zmiany nazw ulic i innych obiektw oraz de publikowane w Brzasku.
montau pomnikw. Wystpili w nim midzy in
nymi przedstawiciele grup bronicych
warszawskich ulic Zwizku Walki Modych oraz
Dbrowszczakw. Zaprezentowano argumenty
historyczne przeciwko dekomunizacji, a take
uzasadnienia prawne oraz ekonomiczne prze
ciwko zmianom. Zaznaczono, e te pierwsze s
najwaniejsze, a walka o prawd historyczn
powinna by gwnym argumentem.
W drugim panelu, powiconym faszowaniu hi
storii oraz polityce historycznej IPN, gos zabra
pukownik reprezentujcy Rad Krajow b. o
nierzy Armii Ludowej, ktry wspomnia, e lewi
cowi weterani zostali przez wadze RP skazani
na zapomnienie. Referat wygosi rwnie go
z Komunistycznej Partii Grecji (KKE), ktry m
wi o antykomunistycznym kursie przyjtym
przez Uni Europejsk oraz faszowaniu histo
rii, ktre jest jej czci.
Przedstawiciel inicjatywy Zlikwidowa IPN uza
sadnia dlaczego instytucja ta ma szkodliwy
wpyw na badania historii. Jego zdaniem ju sa
me zaoenia stojce za utworzeniem IPNu,
czyli czenie dziaalnoci ledczej z badawcz,
s szkodliwe. Przedstawiciel kampanii Historia
Czerwona przedstawi lokalne absurdy dekomu
nizacji oraz listy dekomunizowanych ulic two
rzone w mniejszych miastach. Wrd
niegodnych upamitnienia patronw wyszcze
glni na przykad Stefana Okrzej czy Ludwika
Waryskiego.
Trzeci panel dotyczy sposobw walki z faszo
waniem historii oraz odkamywania dziejw ru
chu robotniczego. Poza prezentacj trzech
referatw przez dziaaczy KPP oraz kujawsko
pomorskiej organizacji PPS, odbya si dysku
sja na temat form walki z dekomunizacj.
Wskazywano na potrzeb wykorzystanie no
wych rodkw przekazu, w tym internetu, a tak
e akcji edukacyjnych skierowanych do
modziey. Redakcja

2
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK Z YCIA PARTII

Referat wprowadzajcy do konferencji


Witamy wszystkich zebranych na konferencji Deko cydowanie potpione. Nie moemy zgodzi si na
munizacja nie przejdzie organizowanej przez redakcj przekrelanie wszystkiego, co dziao si w latach
pisma Brzask. Witamy przedstawicieli rodowisk 19441989. Pod koniec II Wojny wiatowej Armia
kombatanckich, lokalnych grup sprzeciwiajcych si Czerwona przyniosa wyzwolenie i uratowaa Polakw
dekomunizacji oraz inicjatyw walczcych o prawd hi przed mierci z rk nazistw lub losu niewolnikw tak
storyczn. Witamy take gocia zagranicznego repre zwanej rasy panw. Dzi mamy do czynienia z kolej
zentujcego Komunistyczn Parti Grecji. nymi fazami wojny pomnikowej wymierzonej w pa
Konferencja odbywa si w bardo trudnym momencie mitki po radzieckich onierzach, ktrzy zginli na
dla wszystkich, ktrzy walcz o zachowanie tradycji ziemiach polskich w czasie II Wojny wiatowej.
ruchu komunistycznego i robotniczego, przeciwko za
kamywaniu jego historii. 1 kwietnia br. parlament Mamy nadziej, e dzisiejsze spotkanie bdzie po
uchwali tak zwan ustaw dekomunizacyjn, ktra cztkiem organizowania sieci oporu przeciwko deko
stwierdza, e Nazwy budowli, obiektw i urzdze munizacji oraz faszowaniu historii. Pierwsze akcje
uytecznoci publicznej, w tym drg, ulic, mostw i miay ju miejsce w Warszawie oraz innych miastach.
placw, nadawane przez jednostki samorzdu teryto Powinnimy zastanowi si co zrobi, aby mc je or
rialnego nie mog upamitnia osb, organizacji, wy ganizowa czciej i we wszystkich miejscach zagro
darze lub dat symbolizujcych komunizm lub inny onych przez dekomunizacj. Kluczem jest dotarcie
ustrj totalitarny, ani w inny sposb takiego ustroju do lokalnych spoecznoci i pobudzenie ich do dziaa
propagowa. Ustawa zostaa uchwalona praktycznie nia. Mieszkacy dekomunizowanych ulic bd bowiem
bez gosw sprzeciwu. Pokazuje to, e wszystkie ponosi dodatkowe, zwizane z tym koszty, takie jak
gwne partie polityczne, zarwno konserwatywne, jak wymiana dokumentw czy konieczno zmian reje
i kreujce si na nowoczesne popieraj antykomuni stracji dziaalnoci gospodarczej.
styczn histeri oraz przepisywanie historii na nowo. Naley przeama propagand utosamiajc komu
nizm czy socjalizm z totalitaryzmem. Termin totalita
Ustawa dekomunizacyjna jest skandaliczna pod kilko ryzm zrwnujcy komunizmu z faszyzmemem,
ma wzgldami. sugerujcy podobiestwo i zbrodniczo obu syste
Po pierwsze nie uwzgldnia zdania mieszkacw, kt mw, jest obecnie jednym z najczciej naduywa
rzy w ogromnej wikszoci, nie chc zmian. nych poj odnoszcych si do historii najnowszej.
Po drugie ustawa ingeruje w kompetencje samorz Jest wykorzystywany do przerywania debat o historii
dw, nie bierze pod uwag lokalnych referendw, ani najnowszej i ignorowania racjonalnych argumentw.
opinii samorzdw. Zamiast tego uprawnienia do pro Nie godzimy si na takie prwnania, naduycia i ma
ponowania zmian daje tak zwanym ekspertom z Insty nipulacje.
tutu Pamici Narodowej.
Po trzecie daje bardzo du dowolno interpretacji. Ponadto naley zastanowi si jak formuowa klaso
Zagroone mog by wszystkie nazwy i patroni jakkol wy obraz historii, jak przedstawia j z perspektywy
wiek wicy si z lewic. Obecna fala dekomunizacji spoeczestwa. Poza sprzeciwem musimy prezento
ma obj ponad 1500 ulic, placw i innych miejsc w wa prawd o ruchu robotniczym, jego pocztkach,
caym kraju. W wikszoci ich patronami s ludzie zwizanych z nim wydarzeniach, a take ludziach,
zwizani z ruchem komunistycznym, ktrzy zginli ktrzy go ksztatowali. Obecnie taki przekaz jest ca
walczc z nazizmem. To dziaanie wpisuje si w kre kowicie nieobecny w debacie o historii. Polityka histo
owanie nowego obrazu historii najnowszej, ktrego ryczna zakada jego cakowite wyeliminowanie oraz
gwnym realizatorem jest Instytut Pamici Narodo przedstawianie jako wzorw przedstawicieli klas
wej. Ta instytucja, hojnie wspierana przez budet pa uprzywilejowanych, Polski szlacheckiej czy kapitali
stwa, zyskuje nowe kompetencje. Wykorzystuje te w stycznej. To cz ksztatowania prawicowej hegemo
szerzeniu swojej propagandy nowe rodki przekazu nii rwnie na polu kontrolowania przeszoci.
oraz formy docierania do odbiorcw.
Dzisiejsza konferencja suy integracji rodowisk wal
IPN oraz reszta dekomunizatorw eliminuj z pamici czcych przeciwko dekomunizacji, wymianie dowiad
spoeczestwa, a take przestrzeni publicznej nawi cze oraz prbom opracowania wsplnej strategii
zania do wszystkich osb, ktrych przykady przecz dziaania. Jestemy tutaj aby walczc o teraniejszo
wizji ich historii. Usiuj komunizm zrwnanywa z fa podtrzymywa jednoczenie pami o przeszoci.
szyzmem. Fakty, ktre przecz tej tezie s po prostu
wypierane i niszczone. Takie oderwane od historycz Beata Karo
nych realiw i kontekstu podejcie powinno by zde
3
POLSKA BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016

Nie da si dekomunizacji
Midzy rezonansem a USG, midzy badaniem kre dzie, sporcie, z wypiekami godnymi dobrego filmu
atyniny a kretynin sczc si z telewizora siadam emocjonuj si polityczn, brudn gr jeli nawet
do komputera, nie mog bowiem zignorowa, pomi psy wieszaj na PiSie, to gotowi s smarowa mio
n, przemilcze konferencji Dekomunizacja nie dem ekrany, jeli tylko pojawi si na nich jakakolwiek
przejdzie, ktrej Organizatorw i Uczestnikw naj gadajca gowa z PO, PSL, SLD czy KOD, byle tylko
szczerzej pozdrawiam. dokopaa wadzy. Czy tak naprawd domoroli
Czym jest dekomunizacja zadekretowana bezna znawcy politykierstwa, nieraz wyksztaceni i pracu
dziejnymi przepisami? Jest kolejnym legislacyjnym jcy jeszcze w PRL, nie racz zauway, e w jed
pisowskim bublem jest kolejnym objawem tego, e noznacznie negatywnej ocenie Polski Ludowej,
PiS uwaa siebie za wszechmocnego i wszechwie w wychwalaniu susznie wykltych katw i antyrosyj
dzcego wadc, za depozytariusza prawdy, upojo skim przypochlebianiu si Ukrainie, rzekomi opozy
nego wyborczym triumfem, tudzie szalecz misj cjonici, jeszcze pojkujcy po utracie wadzy a ju
zbawiania RP, Europy i wiata jest kolejn prb czujcy szans na ponowne dorwanie si do koryta,
odwrcenia uwagi spoeczestwa od fatalnej opinii, niczym ale to niczym nie rni si od PiSu?!
jak pisowskie pastwo cieszy si za granic, od Szczeglnie odraajce jest dla mnie postpowanie
opakanego stanu gospodarki, od biedy, bezrobocia, SLD nie rozwijam nawet tego skrtowca, bo z lewi
bezdomnoci, rozpaczy, od kompromitujcej klski c partia ta nie ma nic wsplnego, a w wysugiwan
PiSu pokonanego przez czarny protest kobiet jest iu si klerowi, odcinaniu od osigni PRL, brataniu
wreszcie upokarzajcym policzkiem wymierzonym z wielkim kapitaem, pomiataniu polskoradzieckim
przez dyktatora i jego pomagierw wszystkim tym, sojuszem, gardzeniu prostym czowiekiem nie ma
ktrzy budowali Polsk Ludow, ktrzy ywi wobec sobie rwnych.
niej szacunek i wdziczno, ktrzy nie zapominaj, Nie bez racji wspomniaem o Ukrainie, marionetce
skd przed ponad 70 laty przysza do Polski wol imperialistycznych mocodawcw, pochonitej ba
no. Niepodzielnie rzdzcy plunli w twarz milio wochwalczym zapatrzeniem w legend band UPA i
nom Polakw, spoliczkowali i mnie, ktry wszystko jej wodza. Tym kim Poroszenko jest dzi dla decy
co mam, zawdziczam Polsce Ludowej i nigdy si dentw z Waszyngtonu i Brukseli, tym by jego ulu
tych sw nie wyrzekn. bieniec, zwyrodniay faszysta Bandera dla Hitlera,
Owadnici nienawici wadcy kraju nad Wis nie gardzcego nim niczym chwastem, przybd,
popuszcz ani jednej nazwie ulicy, placu, ronda, szczurem, ktrym by w istocie. Zastanwmy si
skweru, mostu, zlustruj przedszkola, szkoy i uczel przez chwil, jak upokarzajce jest dla kraju nad Wi
nie, nie pozostawi ani jednego patrona, ktry odwa s podsycane sztucznie przez Zachd pojednanie
y si mie zbyt postpowe pogldy, nie grza z Ukrain. Jak mona jedna si z pastwem, kt
godzinami kocielnych awek i na pewno nie popar rego aksjologiczn podstaw jest kult zwyrodniaych
by chorej tezy o smoleskim zamachu. W tym kraju brudnych band istniejcych nie tylko po to, by mor
nie ma dla kogo takiego miejsca, lepiej jest bowiem dowa Polakw, ale i Ukraicw, ktrzy choby
postawi na ysych osikw w bezdennie idiotycznej przez chwil wahali si, czy udzieli pomocy upo
patriotycznej odziey, zioncych pogard do wcom? Jak ju wspomniaem, reakcyjne wadze
wszystkiego co nieprawicowe, niefaszystowskie, nie w Warszawie zachoway si w ohydny sposb ju
katolickie, nieprawomylne. Szkoy i ulice najlepiej wtedy, gdy optay kraj urzdowym kultem polskich
odda we wadanie bandytom z reakcyjnego podzie zbrodniarzy, nie zawracajc sobie gowy tym, co i jak
mia, stawianym dzi na piedestale w miejsce auten odpowiedzie na rozpacz tysicy rodzin, ktrych bli
tycznych a splugawionych przez reim bohaterw. scy zginli bestialsko mordowani przez NSZ, WiN
Gang janczarw z IPN gotw jest na kade skinienie czy NOW. Kolejny prg przekroczy PiS ju wkrtce,
dyktatury przynie na srebrnej tacy kolejne nazwi budujc mauzolea mordercom z UPA czy nadajc
ska i pseudonimy mordercw, szeregujc ich zapew imiona rnych Hryniw i Stiachw ulicom ogooco
ne jak upaszk, Ognia czy innego Bartka nym z nazwisk polskich bohaterw. Kiedy ju kade
wedug oczywistego kryterium liczby wymordowa polskie miasto dostanie alej co najmniej jednego
nych przez nich komunistw, demokratw, ydw, ukraiskiego zbira, atwiej bdzie przekroczy prg
dzieci czy prawosawnych. Narzucajc narodowi kolejny i neutralne ulice Kwiatowe, Ogrodowe czy
przymusowy kult podziemnych band buruazyjno Kolejowe przechrzci na miejsca pamici im krwaw
klerykalna wadza nie tylko zohydzia pojcie patrio szych tym lepiej zbrodniarzy z Wehrmachtu, SS,
tyzmu lecz przekroczya pewien nienaruszalny wcze Gestapo. Przecie to oczywiste: nie do, e na
niej prg kamstwa, bazenady i gupoty. I nie klamrach pasw obwieszczali Gott mit uns i przyj
obcia to bynajmniej tylko dzisiaj rzdzc klik, mowali papieskie bogosawiestwa, to natchnieni
lecz i jej poprzednikw z podobno bardziej cywilizo wiar i patronatem Watykanu mordowali bez opa
wanych partii, za ktrych mog si tylko wstydzi. mitania ludzi radzieckich. Czy to nie wystarczy, by
Jest i mieszne i smutne, gdy naogowi ogldacze stali si bohaterami rwnie dla rzdzonego przez
telewizorw, zamiast skupi si na sztuce, przyro PiS kraju ywicego si wzorowan na Hitlerze pa

4
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK POLSKA
tologiczn nienawici do wszystkiego co rosyjskie Przegldam ten tekst przed wysyk i zauwaam, e
i radzieckie? Czowiek nazwiskiem bodaj magister o pastwie, ktrego jestem obywatelem, nie napisa
Schetyna obwieci ongi, e to Ukraicy wyzwolili em ani razu Polska. To nie by wiadomy wybr,
obz w Owicimiu (uwaga, reim nakazuje dzi apriorycznie zaoony przed napisaniem pierwszego
mwi Auschwitz i z zamiowania do niemieckich sowa. To stan mojego ducha, to bl, ktry w sercu
nazw polskich miast i po to, by nikt nie mia pomy starzejcego si czowieka rodzi przeraajca rze
le, e mg by to polski obz koncentracyjny), czywisto. Przez ponad tysic lat Polska trwaa,
a kto nie mniej byskotliwy i obdarzony zapewne nie promieniowaa na wiat, budowaa przyszo a
mniej czarujcym umiechem wpad by na pomys, osigna najwyszy stopie rozwoju, stajc si so
e Warszaw oswobodzili akowcy. Przecie nikt in cjalistycznym pastwem i spoeczestwem. To bya
ny, a ju na pewno nie Polska Armia Stalina, jak moja Polska, to byy najszczliwsze lata mojego
pieszczotliwie nazwali Ludowe Wojsko Polskie ipe ycia. Dzisiaj mojej Polski ju nie ma.
enowscy organizatorzy niedawnej wystawy w zamoj Nie dajmy si, Drodzy Przyjaciele, i nie udawajmy,
skim Arsenale. e skoro represje dotykaj nie nas osobicie, nic
Przecie Hitler zaczyna podobnie. Z jednej strony nam do tego. Przypomnijmy sobie pikne, jake
obietnice, z drugiej wyniszczenie opozycji, Cyganw, smutne i jake prawdziwe sowa skrelone przez
homoseksualistw, ydw, komunistw i socjalistw. pastora Martina Niemllera w obozie koncentracyj
A tak niewinnie si zaczo: ot, kogo wyrzucono nym w Dachau w 1942 r.:
z pracy, innego skrytobjczo, dla przykadu zamor
dowano, strcono niejeden pomnik, spalono miliony Kiedy przyszli po ydw, nie protestowaem. Nie by
ksiek, ogoocono biblioteki z zakazanej literatury, em przecie ydem.
ulice czy szkoy ponazywano mianami bandytw, Kiedy przyszli po komunistw, nie protestowaem.
z fhrerem na czele. Czy rzeczywisto naszego Nie byem przecie komunist.
kraju, tu i teraz, 80 lat pniej tak bardzo rni si od Kiedy przyszli po socjaldemokratw, nie protestowa
hitlerowskich wzorcw? Przecie wadza gardzi opo em. Nie byem przecie socjaldemokrat.
zycj, wymiewa Trybuna Konstytucyjny, homosek Kiedy przyszli po zwizkowcw, nie protestowaem.
sualistw ma za wyuzdanych zboczecw (w myl Nie byem przecie zwizkowcem.
zasady, e pederasta to pedofil, przecie brzmi na Kiedy przyszli po mnie, nikt nie protestowa. Nikogo
wet podobnie), komunistom i socjalistom odmawia ju nie byo.
prawa do bycia Polakami, Cyganw najlepiej poza
mykaaby w gettach i pokazywaa w cyrku a ydw Maciej Kijowski
toleruje do tego tylko stopnia, by wmwi wiatu
wierutn bzdur o tym, jak to niemal kady Polak
ukrywa podczas okupacji minimum 10 starozakon
nych pod kiem, a aden ale to aden nie podnis
na yda nawet kwiatka, nie mwic o zabijaniu, a je
li komu rka si omskna, by to pewnie czonek
PPR, a wic nie Polak.
Kto pomstuje na Polsk Ludow najgoniej? Ano ci
wszyscy, ktrym w PRL powodzio si najlepiej,
w tym houbiony przez wczesne wadze kler, tu
dzie wcale niemao profesorw, doktorw i innych
specjalistw, ktrym dane byo uczy si i studiowa
w Polsce Ludowej za darmo, pi si po szczeblach
kariery, z unionoci odbiera kolejne dyplomy,
wiadectwa i certyfikaty. Czy sysza kto, by ten czy
w uczony, wspierajcy dzisiejsz wadz swym
autorytetem i wypisujcy bzdurne ekspertyzy za
spore pienidze i na polityczne zamwienie, zoy
wszelkie swoje otrzymane od Polski Ludowej godno
ci i zrzek si wypracowanej wwczas emerytury?
Plwa na socjalistyczn Polsk, matk ywicielk,
zarabiajc zarazem na nadanych przez ni tytuach
to gorsze ni hipokryzja. To podo.

Kraj nad Wis stacza si w odmty kapitalizmu, kle


rykalizmu, faszyzmu, szowinizmu wszystkiego, co
wsteczne, konserwatywne, prostackie. Niechaj ko
munizm, ateizm, socjalizm, internacjonalizm stawi
czoa dusznemu zaciankowi, bo to one nios z so
b postp, wieo, racjonalizm.

5
WIAT BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016
Jeli odbiera si prawa wolnoci komunistom, to prawa
pozostaych rwnie s zagroone
Wywiad z Johnem Battellem Przewodniczcym Komunistycznej Partii USA
stori naszej Partii i obecnie jest sporo okrelonych
i nawet yczliwych studiw nad amerykaskim ru
chem komunistycznym.
Dzi, liczebno naszej Partii stale ronie, cho
bardzo powoli. Jestemy zapraszani do koalicji,
a nasi dziaacze s szanowni, mimo e czsto nie
jako zdeklarowani komunici. Zazwyczaj relacjonu
jemy opinii publicznej poprzez nasze media. Cho
cia w okresie ostatniej kampanii prezydenckiej,
bylimy obecni w mediach zdecydowanie czciej
ni dawniej bywao.
Tak si dzieje, kiedy zainteresowanie socjalizmem
niezwykle wzrasta. Senator Bernie Sanders, otwar
cie zdeklarowany socjalista, otrzyma 13 milionw
gosw w prawyborach u Demokratw. Zaktywizo
wa duo niegosujcych i tych, ktrzy pierwszy raz
gosowali, szczeglnie modzie. Niemale poowa
modych ludzi myli o socjalizmie jako lepszym sys
temie ni kapitalizm. Ich wyobraenie socjalizmu to
bardziej socjalizm myli zachodnioeuropejskiej de
mokracji. Myl, e dobrze to rokuje dla przyszoci
polityki.

KO Sdz, e KP USA ma sporo dowiadcze po


latach 19191920 i 19471957. Czy zechciaby da
nam, polskim towarzyszom, wskazwki, jak broni
si przed terrorem antykomunistycznym, ktrego
KO Czy obecnie s obawy przed komunizmem po dzi dowiadczamy w naszym kraju?
okresie Czerwonej Paniki? Myl, e najwiksz lekcj dla nas by atak na par
Dowiadczylimy dwch najwaniejszych fal Red ti jako atak na kad organizacj demokratyczn
Scares: pierwsza zbiega si z momentem powsta i klas pracujc jako cao. W okresie McCar
nia naszej partii w 1919 r., druga w latach 50. XX thyego nasza Partia zostaa w pierwszej kolejnoci
wieku. A teraz bardzo prawdopodobna jest trzecia zaatakowana, ale prawdziwym celem ataku byo
fala, zwizana z rzdami Trumpa. Poyjemy, zoba generalnie zniszczenie caej lewicy. I im to si uda
czymy. o odcili ruch robotniczy od jego czoowych bojow
Przebylimy dug drog od McCarthyego i Zimnej nikw i przywdcw. Gwnym celem
Wojny, kiedy wcieky antykomunizm by znaczc [antykomunizmu] byo rozprawienie si z robotnika
czci naszego ycia, ktry zaczyna topnie w la mi wewntrz kraju i ZSRR na zewntrz.
tach 60. Ale jego odpryski na dugo wsiky w ame Bylimy izolowani i byo atwo ju dla krgw rz
rykaskie ycie, kultur i amerykask polityk. dzcych zdelegalizowa Parti. To jest w zasadzie
Komunizm w wiadomoci ogu nadal kojarzony niezbdne, by zachowa zwizki z ruchem robotni
jest z totalitaryzmem, sowieckim modelem czy za czym i innymi organizacjami, zrzeszajcymi masy
granicznym importem. i by walczy wsplnie o podstawowe prawa ekono
Mimo e nasza Partia staa si w peni legaln, miczne i demokratyczne. Inni musz zrozumie, e
mnstwo organizacji, przywdcw, urzdnikw jeli odbiera si prawa wolnoci komunistom, to
i przedstawicieli wadz wci ma opory by otwarcie prawa pozostaych rwnie s zagroone.
nas popiera, wspiera czy po prostu by z nami. Rwnie doszlimy do wniosku, e stary wizerunek
Wci panuje obawa przed negatywnymi skojarze Partii to ju historia. Staramy si prezentowa jako
niami. Dla nich ciko jest si do nas przyzna pu nowoczesna Partia na miar XXI wieku. To sprawia,
blicznie. Nadal zbyt czsto jestemy izolowani na e angaujemy si na wszystkich frontach dziaal
politycznym marginesie. Duo si wci nie traktuje noci publicznej, nie tylko dziaajc wsplnie z poli
nas powanie. tykami, ale take z organizacjami kultury. To jest
Przez ostatnie 20 lat, od kiedy zakoczy si zimno najlepszy sposb, by zainteresowa modszych na
wojenny antykomunizm, zaobserwowalimy wzrost szymi pogldami.
zainteresowania wrd studentw i naukowcw hi KO Jak wyglda edukacja historyczna i kultywowa
nie pamici lewicy i ruchw robotniczych?

6
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK WIAT

Jest rzecz najwyszej wagi jakkolwiek, jak tylko robotnikw. On i Clinton podzielili biaych zwiz
si da, zachowywa pami i histori naszej Partii kowcw.
nadal yw. Musimy opowiada histori z naszej To, co tu si wydarzyo jest podobne do Brexit
perspektywy, jeli nikt inny tego nie robi. Podczas i reprezentuje gwatown reakcj biaych przeciwko
Zimnej Wojny wczeni rzdzcy przekamywali hi rozwijajcemu si spoeczestwu wielokulturowe
stori, kryminalizujc histori naszej Partii do rangi mu. Ogromnym wyzwaniem jest zjednoczenie wie
zbrodniczej. loetnicznej klasy pracujcej przeciwko Trumpowi
i jego ekipie. Ruch robotniczy musi przezwyciy
KO Czy w USA s jakie symbole komunistyczne kategorie biaych robotnikw i przej na pozycj
zakazane lub usuwane z przestrzeni publicznej? jednoci klasowej. Ruch robotniczy musi zjedno
Partia posiada wasne godo, ktrego uywa, ale czy wszystkich robotnikw do wsplnej walki
wanie rozwijamy palet obrazw, z ktrej to nasi o sprawy socjalne jak i oglnie wyoni wicej spo
czonkowie mog wybiera, ktr chc stosowa. ecznych liderw.
Niektrzy nie lubi naszego symbolu i czuj si za
wstydzeni, uywajc go. Szczerze mwic, nasze KO W programie Waszej partii znajduje si infor
symbole nie maj wikszego wpywu dla efektyw macja o Akcie Praw Socjalistycznych. Co to
noci naszych dziaa. oznacza?
To jest nasza wizja socjalizmu, ktrej korzenie si
KO Dlaczego Wasza Partia ma w swoim godle gaj do naszych wasnych rewolucyjnodemokra
mot? Co on oznacza? Jaki jest stosunek amery tycznych dowiadcze. Wypywa z naszego
kaskiego spoeczestwa do Waszej partii? przekonania, e nie ma modelw socjalizmu, e
Dobre pytanie! Ten symbol powsta 3040 lat temu, model i droga s specyficzne dla kadego kraju.
w czasach kiedy w USA istniay jeszcze potne Rozumiemy nasz socjalizm jako ukierunkowan
zakady przemysowe i fabryki. Symbolem jest mot, pokojow drog demokratyczn, rozszerzajc
koo zbate i sierp. Naprawd wymaga [nasz sym prawa demokratyczne, reformujc nasze instytu
bol] unowoczenienia, ale wielu naszych czonkw cje demokratyczne i tworzc nowe formy uczest
go lubi. nictwa [obywateli w yciu publicznym]. Rozumiemy
Starsze pokolenia wci maj ze skojarzenia z Ko socjalizm jako rozszerzenie partycypacji demokra
munistyczn Parti USA. Kojarz j z obc potg, tycznej oraz praw ekonomicznych i politycznych.
totalitaryzmem i ZSRR. Modsi s bardziej otwarci Nasz Akt Praw by seri poprawek dodany do na
i wyrozumiali. Ale wielu i tak postrzega nasz Parti szej Konstytucji, ktra gwarantowaa podstawy de
jako przeytek. Staramy si walczy z tym wizerun mokracji i wolnoci jak wolno sowa
kiem, to jak funkcjonujemy, to jak docieramy do i zgromadze, wolno przekona itd. Rozszerza
tych modych ludzi. my to wszystko o gwarantowane prawa do pracy,
prawa do edukacji, do opieki zdrowia, do czystego
KO Jaka jest sytuacja z klas robotnicz w USA? rodowiska itd.
Czy robotnicy s rozproszeni? Czy moe s zna To zmierza do tworzenia szerokiej koalicji si socja
czc si? Jak wygldaj relacje Waszej partii listycznych, powstajcych obecnie by walczy
z ludmi? Czy Wasza partia jest popularna, dobrze z prawic.
znana? Czy jednak musicie zmaga si stale Lubi okrela nasz wizj, zielonym demokratycz
z wrog propagand? nym, pokojowym socjalizmem. Kada koncepcja
Amerykaska klasa pracujca nie jest duej zgru socjalizmu musi by przyjazna dla rodowiska,
powana w wielkich fabrykach. Istnieje duo maych uzdrawiajca dla planety i zaegnujca kryzys kli
firm i zakadw pracy. Wielu robotnikw pracuje matyczny. To jest nowoczesna forma socjalizmu.
dzi w usugach. Wielu pracuje w domu, na umo
wachzlecenie czy umowach o dzieo (Uwaga! Dla KO Czy mgby podpowiedzie nam, co mona
polskich czytelnikw zastosowaem okrelenia, od zrobi, aby zwikszy atrakcyjno naszej partii
powiadajce polskiemu prawu pracy, ale w USA wrd ludzi?
umowy o prac znaczco si rni!). Klasa pracu Partia musi by postrzegana jako partia nowocze
jca zwikszya si i bardzo si zmienia. sna, nieskrpowana histori. Musi przede wszyst
Amerykaski ruch robotniczy jest cigle atakowany kim by w stanie mierzy puls wrzenia modziey
od bez maa 35 lat. Przez antypracownicze prawa, i zajmowa si sprawami wspczesnymi. To musi
outsourcing i automatyzacj, a liczebno zwiz by cakowicie powizane z walk klas w ojczynie.
kw zawodowych drastycznie zmalaa. Ruch robot Trzeba uderzy si w piersi wobec wasnych b
niczy nadal odgrywa gwn i znaczc rol w dw z przeszoci. To musi by gboko demokra
walce klas i tworzeniem kanaw cznoci z ru tyczne. Wci na tym wszystkim pracujemy.
chem demokratycznym. Kiedy pojawi si Internet, zdecydowalimy si pod
Ale rasizm, seksizm, ksenofobia i homofobia wy j duo pracy online. Wiele jeszcze musimy si
gray w dzieleniu klasy pracujcej. Trump wygra nauczy, ale publikujemy wszystkie wiadomoci na
zdecydowanie wikszoci biaych i wrd biaych stronie peoplesworld.org online a nasz stron na

7
WIAT BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016
bieco aktualizujemy. To daje nam zdolno do po polityk ju na zawsze.
zyskiwania wikszej liczby ludzi, zwaszcza modych KO Napisae w swoim artykule 25 padziernika
i angaowa ich. Staramy si coraz bardziej kon (Ludzie w walce z Trumpem przeciwko wzrastaj
centrowa nasz prac i wizerunek na tym, co inte cemu politycznemu widmu na stronie people
resuje modzie. Mamy nadziej, e przejm nasz sworld.org), e Trump jest owocem nasion
Parti! nienawici GOP oraz e Trump to Tea Party 2.0.
Zaczynamy take wdraa plan masowej kampanii Mgby to rozwin i wyjani? Kim on jest? I co
reklamowej, ktra wykreuje u opinii publicznej inny ma Trump (trumpizm) do faszyzmu? Co ma wspl
wizerunek Partii. Mamy nadziej, e to pomoe. nego Trump, jak napisae, z ruchem politycznego
gangsteryzmu?
KO Wasza partia popara Hillary Clinton w ostatnich GOP jest wypenione po brzegi rasizmem, seksi
wyborach. Dlaczego? zmem, ksenofobi i homofoni od 35 lat i dzi jest
Strategi naszej polityki jest stworzenie powszech sposobem na dzielenie klasy pracujcej i ludzi oraz
nego frontu przeciwko najwikszemu zagroeniu ma dziwne i niejasne powizania z antyludowymi
demokracji skrajnej prawicy. Od 1981 r. kiedy ra organizacjami. Niestety maj olbrzymi wpyw na lu
dykalna prawica przeja Parti Republikanw, na dzi, zwaszcza wrd znacznej czci biaych gosu
szym celem jest pokonanie tego niebezpieczestwa jcych, ktrzy stali si ich baz wypadow na kraj
prawicowego. Bez tego nie widzimy szans dla spo dla caej prawicy. Nasz kraj jest gboko podzielony.
ecznego postpu. To, co niebezpiecznego zrobi Trump, byo stworze
Trump wyania si jako niebezpieczna groba, niem przez niego podstawy dla supremacji biaych,
szczeglnie dlatego, e neonazici w jego kampanii neonazistw i innych faszystowskich szumowin,
i za jego spraw wyszli z obrzey polityki do poli ktre wylgy z swoich nor do mainstreamu. Stali si
tycznego mainstreamu. oni wszyscy czci jego kampanii i teraz wielu
Hillary Clinton bya jedyn moliw kandydatk do z nich znajdzie si w jego administracji.
pokonania Trumpa i Partii Republikanw. Nie mamy To jest bardzo niebezpieczny scenariusz dla USA
systemu parlamentarnego. Mamy system dwupar i dla wiata. Jego [Donalda Trumpa] ludzie prbuj
tyjny. A wic wszystkie siy zwizkowe, robotnikw zbudowa wiatow sie prawicowych grup, opart
i gwne siy demokratyczne dziaaj w sojuszu na biaej supremacji.
z Parti Demokratw lub w ramach tej partii, nawet Zrobimy wszystko, co moemy, by powstrzyma je
jeli jest parti w wikszoci kapitalistyczn i jedynie go agend. Nawoujemy do moliwie jak najszer
form wyborczej koalicji. Wsppracujemy z nimi szego sojuszu wszystkich si, by mu [Donaldowi
take. Trumpowi] si przeciwstawi, zaczynajc od tych,
Clinton przesza do historii prowadzenia kampanii. ktrzy gosowali na Hillary Clinton. Ewentualnie, ta
Gdyby wygraa, byaby pierwsz kobiet na urz koalicja musi uwzgldni te biaych, ktrzy zago
dzie prezydenta USA. Widzimy w tym pewien po sowali za Trumpem, ale trzeba zdawa sobie spra
stp dla demokracji. Bya ona [Hillary Clinton] w z ich naiwnoci.
w stanie zbudowa szerok koalicj kobiet, Afro Przewiduj, e administracja Trumpa bdzie najbar
Amerykanw i Latynosw pod sztandarami Partii dziej skorumpowan w naszej historii. On ju nie li
Demokratycznej. czy si z konstytucj w zwizku z jego licznymi
Jednake prawica efektywnie pokazaa j jako prze interesami na wiecie. To pokazuje, e jest skonny
stpc poprzez kradzie jej prywatnej koresponden do przekupstwa i e bdzie prowadzi polityk za
cji mailowej i uywajc seksizmu do dezaktywacji graniczn USA w celu ochrony jego prywatnych in
niektrych gosujcych. Byli [prawica] w stanie wy teresw.
woa wrd biaych gosujcych strach, ktrzy byli Prawica zwikszy represje, wykorzystujc jego ad
przeraeni rozrastajcym si wielokulturowym spo ministracj, wcznie z amaniem praw i wyprowa
eczestwem amerykaskim. Niewtpliwie jest tra dzeniem policji na ulice. To ley w naturze reimu
gedi, e Clinton przegraa. Szczeglnie dlatego, e autorytarnego.
zdobya wicej gosw, ale przegraa gosami elek
torskimi, ktre okrelaj zwycizc, co, na margine K O Bardzo trafnie wyjanie w swoim artykule, e
sie, jest bardzo niedemokratyczn pozostaoci On [Trump] przynis ich rasizm, ksenofobi, isla
niewolnictwa. mofobi, mizogini i antysemityzm do mainstre
amu, ale prosz, rozwi jeszcze t myl
KO A co z Bernie Sandersem? w odpowiedzi na moje pytanie: Jakie polityczne po
On rwnie przeszed do historii prowadzenia kam gldy, jak doktryn, ideologi, ma Donald Trump?
panii jako pierwszy socjalista, ktry trafi do main Czego moemy si po nim spodziewa? Jaka jest
streamu Partii Demokratycznej w czasie Wasza opinia o Obamacare i czy zostanie ona zli
prawyborw. Zaktywizowa miliony gosujcych, kwidowana przez Trumpa?
szczeglnie za modych. Ale nie potrafi tak na Jego pogldy to radykalna prawica. Niektre spra
prawd zbudowa koalicji, ktra potrafiaby zdoby wy, ktre porusza, to fantastyka, jak budowanie mu
dla niego nominacj. Ale jego kampania odmienia ru na granicy z Meksykiem czy deportacja

8
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK WIAT
wszystkich niezarejestrowanych imigrantw, ale iry w przystpnej cenie mieszka i masowych syste
tuj tylko jego zaplecze polityczne i Republikanie mw tranzytowych. Nasz cay kraj potrzebuje mo
pozwol si rozwin caej machinie prawicowej dernizacji i moemy wszyscy do tego si przyczyni.
(poniewa kontroluj teraz cay rzd).
A wic gosz, e deportuj 11 milionw imigrantw, Poza tym, jest pilna potrzeba przejcia na przyjazny
do nich doliczmy jeszcze AfroAmerykanw, ktrzy rodowisku system pobierania energii poprzez
s za ustaw o powszechnym ubezpieczeniu zdro ograniczenie emisji spalin, budow energooszczd
wotnym, znan jako Obamacare, co daje nam ok. nych domw i budynkw czy promocj tzw. zielo
20 milionw ludzi. Doliczmy do tego muzumanw, nych domw. To jest moliwe, ale wymaga mnstwo
goszenie hasa prawicy o stworzeniu listy nazwisk pracy.
wszystkich muzumanw, odwrocie od polityki Oba Ale musimy rwnie zmierzy si z kryzysem pracy,
my w walce z kryzysem klimatycznym, goszenie wywoanym przez automatyzacj. Miliony robotni
przez prawic o broni dla kadego obywatela itd. Ad kw jest zastpowanych przez roboty, a jedyne roz
Obamacare sprbuj j cofn. wizanie to radykalna reforma socjalna, mniej pracy
To s nastpstwa prowadzce do rzdw autorytar bez ci pensji i propozycja staej pacy dla wszyst
nych i jeli nie powstrzymamy prawicy to wyewolu kich robotnikw, zastpionych przez automatyzacj
uj te rzdy w faszyzm. To jest bardzo i zlikwidowanych przez stare firmy paliwowe do cza
niebezpieczne. su a nie przekwalifikuj si i nie znajd nowej pra
cy.
KO Jak sdzisz? Dlaczego Trump wygra 8 listopa Wszystko to jest moliwe jeli przeprowadzi si ce
da? low redystrybucj dbr bogaczy na potrzeby klasy
Sdz, e s dwie gwne przyczyny: Po pierwsze, pracujcej.
prawica ma aktualnie bardzo du baz po 35 la
tach wtaczania ludziom do gw podstaw rasizmu, KO Co masz na myl, piszc o radykalnej przebu
ksenofobii, seksizmu, homofobii i islamofobii. Gos dowie krajowego systemu ekonomicznego, politycz
na Trumpa by kwintesencj tej bazy. To naprawd nego i demokratycznego?
nie pojawio si znikd i nagle, ale byo efektem pra Dodajc do tego, co ju wczeniej powiedziaem,
cy u podstaw si prawicowych. oznacza to nacjonalizacj albo pastwowe utrzyma
Po drugie, Trump erowa na obawach biaych, kt nie gwnych gazi przemysu i usug komunalnych
rzy zostali pozostawieni samym sobie w gwatownie takich jak systemy komunikacji, banki czy rda
zmieniajcym si kraju i rozwijajcym si spoe naturalne. Powinny by w gestii wadz publicznych
czestwie wielokulturowym. Od paru dekad nasz i zarzdzane demokratycznie.
kraj sta si miejscem bardziej dla ludzi kolorowych, Potrzebujemy radykalnego rozszerzenia sektora
pozycja kobiet gwatownie si zmienia, geje i lesbij publicznego i przesunicia budetu federalnego
ki wywalczyli rwnouprawnienie, religia przestaa z wydatkw na wojsko i zbrojenia, ktrego wielko
odgrywa jak istotn rol. To wszystko znalazo wynosi poow tego budetu. A wic pienidze s
si w kontracie do deficytu bezpieczestwa socjal na to wszystko, co proponujemy.
nego, obniek pac, masowych dugw itd. Trump Aby osign to wszystko, o czym tu mwi, a co
z sukcesem odwoywa si do obaw biaych, przeko jest szans dla Ameryki, potrzeba wyboru rzdu,
nujc ich, e wszystko to si zmieni. Ich gos by po ktry podejmie si radykalnej reformy i ktrego de
prostu gwatown reakcj przeciwko tym wszystkim wiz bdzie ten program, w tym redystrybucja dbr
globalnym zmianom, a szczeglnie przeciwko pre i demokratyzacja systemu politycznego.
zydentowi Obamie, ktry uosabia wielokulturowo.
KO Co sdzisz o tych strajkach antyTrumpowskich
Po trzecie, z sukcesem wmwili ludziom, e Hillary po 8 listopadzie? Tutaj w Polsce niektre konserwa
Clinton jest kryminalistk, wczajc w to dziaania tywnoliberalne media nazywaj je amerykaskim
FBI, ktre wznowiy ledztwo w sprawie jej maili na Majdanem, przyrwnujc je do ukraiskiego Euro
kilka dni przed wyborami. Majdanu z 2013.
Po czwarte, to bya bezprecedensowa ingerencja w Byy pewne demonstracje, ktrych par tysicy ludzi
nasze wybory przez obcy rzd, rosyjski rzd. To po odnioso zwycistwo. Byy wane, poniewa poka
mogo rozwali kampani Clinton i zepchn j do zay, e ludzie chc walczy. Ale s za mae i to do
defensywy. piero pocztek. Musimy stworzy ruch milionw,
Wielu ludzi, ktrzy j wsparli, zachowali si cynicz jeli chcemy pokona agend Trumpa. Miejskie
nie i nie gosowali. i stanowe rzdy nie nie sprzeciwiaj si propozy
cjom Trumpa i jego ludziom, szczeglnie deportacji
KO Co jest ekonomiczn recept dla tzw. Rdzawe imigrantw i licie nazwisk muzumanw. Potrzeba
go rodka? wieloklasowej koalicji, liczc take tych, ktrzy glo
To jest zoone. Rdzawy rodek potrzebuje natych sowali na Hillary Clinton, a take wielu z tych, ktrzy
miastowego programu rzdowego odbudowy krajo gosowali na Trumpa, by powstrzyma to, co szykuje
wej infrastruktury, m.in. remontw mostw, drg, si za kadencji Trumpa.
szk, systemw sanitarnych i wodnych, budowy

9
WIAT BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016

Co Rewolucja Padziernikowa daa ludowi


pracujcemu miast i wsi?
Z warszawskiego wydania w maju 1919 r. broszury szczeglnych czciach kraju, opisywaa rwnie
Komitetu Moskiewskiego Partji Komunistycznej Ro postaw najbardziej wiadomych klasowo robotni
sji z listopada 1918 r. zatytuowanej Co zdziaali kw:
bolszewicy w cigu roku, a czego jeszcze nie doko kiedy przemys prowizorycznie podliczy swoje
nali? mona wyszczeglni gwne nowatorskie zasoby, wysza na jaw rzecz nieoczekiwana wypo
osignicia Rewolucji w dziedzinie polityki spoecz saenie fabryk i zakadw pracy zachowao si
nej i ekonomii w cigu pierwszego roku istnienia w stosunkowo niezym stanie.
wadzy radzieckiej: Uratowali je robotnicy, ci, ktrzy sami siebie nazy
rwnomierny podzia wszystkich produktw po sta wali prawdziwymi proletariuszami" i w najciszych
ych, nie wyrubowanych cenach, nawet czasach nie rozproszyli si po wioskach, nie
kontrola robotnicza nad wytwrczoci i podziaem porzucili swoich zakadw, ale strzegli ich, niekiedy
produktw, nie otrzymujc ani racji ywnociowych, ani wyna
powstanie kooperatyw robotniczych i stowarzy grodzenia. Jak yli? Co jady ich dzieci?
sze spoywczych w miastach i na wsi, Bywao i tak: w Zakadach KatawIwanowskich biali
powstanie komun (wsplnot) roboczych, ksztac wycofujc si prbowali zdemontowa fabryk i wy
cych w dziedzinie kolektywnego gospodarowania, wie zapakowane w skrzynie maszyny i narzdzia.
wprowadzenie ubezpieczenia spoecznego, Ale robotnicy zamiast adowa do skrzy obrabiarki,
giedy pracy dla bezrobotnych, wypeniali je kamieniami, zomem, piachem, rozma
uzbrojenie i militaryzacja klasy robotniczej, itymi mieciami. Niejednego z nich biali przyapali
utworzenie komuny roboczych, ktrych celem bya na tym. I rozstrzelali .
nauka kolektywnej uprawy ziemi, prowadzenia Udokumentowany jest tutaj przykad aktywnoci
wsplnych gospodarstw i wsplnego korzystania biaych nie znany ich apologetom zachwycajcym
z wytworw pracy. Przy czym rzd tworzy w celu si karnoci ich szyku bojowego, czy ogad na
dania przykadu wzorcowe gospodarstwa, ktre pokaz kontrrewolucjonici przystpowali do wywo
otrzymyway inwentarz, maszyny rolnicze, agrono enia fabryk, a przyapanych na bojkocie tego pro
mw, instruktorw. cederu robotnikw czstowali kulami.
powstanie komitetw biedoty wiejskiej w celu obro Oprcz wspomnianych dziaa kontrrewolucji do
ny interesw biedniejszych chopw i konfiskaty tragicznego pooenia przyczyniy si take obiek
nadwyek zboa i innych produktw bogatym cho tywne okolicznoci, jak nieurodzaj, zwizany z bra
pom (kuakom) i wykorzystanie ich w celu obsiania kiem paszy, co pocigao za sob masowe padanie
caego obszaru rolnego byda, a take susza i poary.
Jednoczenie nie zabrako autokrytycznego podej Wbrew kamstwom, ktre gosi obecnie propaganda
cia: Wiemy, e wiele jeszcze pozostaje do zrobie antykomunistyczna, czoowi rewolucjonici wykazy
nia. Wojna tyle si pochona, tyle zburzya, e nie wali wielkie zaangaowanie po stronie godujcych.
roku, lecz wielu lat trzeba, by mona byo przebudo Wedug przytaczanej przez Drabkin relacji Leonida
wa wszystko, by wznie nowy ustrj braterstwa Krasina, ktry zosta wysany przez Lenina do Lon
i zgody. Mymy zdoali zachowa gospodarstwo dynu w lipcu 1921 r., by negocjowa warunki zagra
spoeczne, ustrzec je od zniszczenia, lecz nie zdoa nicznej pomocy, Wodzimierz Iljicz osobicie ledzi
limy jeszcze podnie go na poziom odpowiedni. nieomal kady odpywajcy z zagranicy frachtowiec
Trzeba naprawi lokomotywy, wagony, oczyci dro ze zboem i dosownie zasypywa nas listami i de
gi, odbudowa i puci w ruch koleje. Tak samo na peszami, bagajc, aby zrobi wszystko, co jest
ley przywrci eglug na drogach wodnych. w naszej mocy, by jak najszybciej pomc goduj
Trzeba uruchomi wszdzie fabryki i zbudowa ty cym rejonom". Na czele Centralnej Komisji Pomocy
sice nowych, by zaopatrzy lud we wszystko co Godujcym stan Michai Kalinin. Kiedy Kalinin
mu jest potrzebne. Jeszcze wszdzie praca idzie przyby w pocztkach sierpnia 1921 r. do ogarnitej
sabo niezorganizowanie []. godem Samary, depeszowa do Moskwy: Gd na
Elbieta Drabkina opisujca do dokadnie realia Powou jest straszniejszy, ni mona to sobie wy
trudnego pooenia Rosji i godu wywoanego przez obrazi".
splot czynnikw niezalenych od bolszewikw, cha Rzecz jasna, w okresie wojny domowej bolszewicy
rakteryzujca tych komunistw, ktrzy byli z samo byli zmuszeni przez sytuacj oblonej twierdzy
powiceniem zaangaowani w walk z nim w po (w Piotrogrodzie norma na jednego pracujcego

10
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK WIAT
osigaa 1,2 kg chleba na miesic) do rekwizycji Na jednym z pierwszych miejsc stawia si przy tym
zboa na wsi, by zapobiec mierci godowej milio walk z naduyciami ze strony tych przedstawicieli
nw mieszkacw miast i onierzy bronicych mo wadzy radzieckiej, ktrzy posugujc si oszuka
dej republiki. Jednak nie by to ich wymys, lecz czo mianem komunistw realizuj w praktyce nie
polityka stosowana zarwno przez carat i rzd tym komunistyczn, lecz biurokratyczn, dygnitarsk po
czasowy w czasie wojny. W latach 19171918 bol lityk, i bezwzgldne usuwanie takich ludzi, przy
szewicy zarekwirowali 30 mln pudw zboa, rwnoczesnym wprowadzeniu surowszej kontroli
w latach 19181919 110 mln pudw, 19191920 zarwno za porednictwem zwizkw zawodowych,
260 mln pudw. Natomiast rekwizycje rzdu car jak i innymi sposobami.
skiego osigny w latach 19141915 302 mln pu Przywdcy rewolucji ustami i pirem Lenina i Troc
dw, a w 1917 roku 772 mln pudw, czyli kiego podkrelali wielokrotnie, e gdyby kraj rad by
trzykrotnie wicej. Pododdziay Rzdu Tymczasowe bardziej rozwinity pod wzgldem kultury politycznej
go przy realizowaniu monopolu zboowego podsta i mniej zacofany ekonomicznie wiele blw porodo
wowy nacisk kady na zabieranie zboa biedocie, to wych nowego spoeczestwa byoby mu oszcz
bolszewicy odbierali zboe rolnikom wzbogaconym dzonych.
wskutek reform Stoypina i dzielili si tym zboem z Lenina irytowao nawet powszechnie dzisiaj take
biednymi. Lenin w Tezach o chwili biecej tak cha stosowane naduywanie nazwy komunizm. Podczas
rakteryzowa wymg pomocy ubogim chopom: wystpienia, w ktrym pochwala rol komunistycz
Przy egzekwowaniu monopolu zboowego uzna nych subotnikw (czyli akcji organizowanych z ini
za obowizkowe najbardziej stanowcze, nie po cjatywy samych robotnikw na rzecz podniesienia
wstrzymujce si przed adnymi ofiarami finanso wiadomej dyscypliny pracy wobec cikiego poo
wymi rodki pomocy biedocie wiejskiej i rodki enia Rosji Radzieckiej) i uzasadnia, e swoj po
darmowego rozdziau wrd niej czci zebranych staw i bezinteresownoci wykazay one swoje
nadwyek zboa kuakw, wraz z bezlitosnym da prawo do tego miana, gromi rwnoczenie wszech
wieniem kuakw, zatrzymujcych nadwyki zboa. obecne uzurpowanie go sobie. Warto te przyjrze
Lenin stwierdza te otwarcie, e Komunizm wojen si sensowi krtkiego fragmentu wyej wspomnianej
ny' by wymuszony wojn i ruin. Nie by on i nie wypowiedzi Lenina z 28 czerwca 1919 r:
mg by polityk odpowiadajc zadaniom gospo Niech nazwa bdzie prostsza a zarazem spowo
darczym proletariatu. By on posuniciem tymczaso duje to, e odpowiedzialnoci za braki na pierw
wym. szych szczeblach nowej pracy organizatorskiej nie
Wiele relacji obserwatorw z zewntrz, ktrzy zna bdzie si obarczao komun", lecz (czego zreszt
leli si w Rosji porewolucyjnej przyznaje, e zmie wymaga sprawiedliwo) zych komunistw. Byoby
nia ona oblicze dawnego carskiego imperium. rzecz bardzo poyteczn, eby wyraz komuna"
Roger Barlett slawianista londyskiego Univeristy usun z potocznego uytku, zakaza onglowania
College przytacza w swoim opracowaniu Historia tym wyrazem pierwszemu lepszemu albo eby przy
Rosji jedno z takich wiadectw. znawa t nazw jedynie rzeczywistym komunom,
Od pierwszych dni nowej wadzy bolszewicy zdawali ktre rzeczywicie dowiody w praktyce (i co po
sobie spraw, e w kraju takim jak Rosja, w ktrym twierdzone zostao przez jednomylne uznanie caej
przez kilkaset lat uskuteczniano samodzierawie i w okolicznej ludnoci), e zdolne s i potrafi prowa
ktrym kady konflikt polityczny rozwizywano bru dzi prac w sposb komunistyczny. Najpierw do
taln si, a skutki wielowiekowego zacofania i izola wied, e jeste zdolny bezpatnie pracowa dla
cji procesu rewolucyjnego i naciski kapitalistycznego dobra spoeczestwa, dla dobra caego ludu pracu
otoczenia przyczyniaj si do tego, e przeszo jcego, e jeste zdolny do rewolucyjnego stylu
z jej wszelkimi negatywnymi przejawami powraca, pracy", e jeste zdolny podnie wydajno pracy,
jak przyzna Lenin na kadym kroku. Wizao si to wzorowo zorganizowa robot, a dopiero pniej
te z rozwojem postaw aparatczykowskich i nakiero wycigaj rk po zaszczytne miano komuny"!
waniem na prywatne korzyci, dlatego tak postaw Chc przytoczy jeszcze i skomentowa dwie wypo
potpia ju zdecydowanie program partii bolszewic wiedzi Feliksa Dzieryskiego. Oto pierwsza z nich:
kiej z 1919 r. , kadc nacisk zarwno na funkcje wy my komunici, powinnimy y tak, aby masy pra
chowawczoowiatowe partii, jak i konieczno cujce wiedziay, e nie dorwalimy si chciwie do
bezpardonowej walki z patologiami, jakie s nie wadzy w imi osobistych interesw kasty, nie jako
uchronne w wczesnych warunkach spoecznopoli nowa arystokracja, lecz sudzy ludu.
tycznej dziaalnoci. W zatwierdzonym przez VIII Kolejna pochodzi z zapisu, ktry ten rewolucjonista
Zjazd RKP(b) szkicu programowym przygotowanym poczyni w jednym ze swoich cyrkularzy: "Trzeba
przez Lenina warto zwrci uwag na ten fragment: tylko tych skromnych znale i by samemu mura

11
POLSKA BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016

rzem swego gmachu, umie ukada cegy jedna po tii. Na koniec przytocz fragment wypowiedzi tow.
drugiej dla zbudowania takiego kolosu. Kolos to du Lwa Trockiego, o ktrej winni pamita wszyscy,
chowy, ale bez niego nie mona ukada cegie, bo ktrym wydaje si moliwe zawieranie doranych
wwczas moe wszystko wypa cakiem odwrot kompromisw z siami drobnomieszczastwa, nie
nie. T drog najskromniejsz pracownikpraktyk dostrzegajc, e prowadz one do kapitulacji w
moe mie wzniosy cel przed sob i w sobie. To okolicznociach gdy nie przeamano hegemonii pra
znaczy, e trzeba umie walczy dla najmniejszej wicy: Reakcyjne epoki, takie jak nasza, nie tylko
sprawy, dla handlu i wytwrczoci, inaczej nic z tego dezintegruj i osabiaj klas robotnicz, izolujc jej
nie wyjdzie. Znaczy, e trzeba by przede wszystkim awangard, lecz rwnie obniaj oglny poziom
uczciwym czowiekiem i umie dobra sobie po ideologiczny ruchu i odrzucaj mylenie polityczne
rzdnych ludzi, gotowych ma rzecz suy wiel wstecz do etapw dawno ju przebytych. W tych
kiej sprawie". warunkach zadaniem awangardy jest ponad
Pamitajmy, e naszym celem jest wanie nic inne wszystko nie da si porwa wstecznej fali trzeba
go ni postawa szczerego rewolucjonisty, a nie dy pyn pod prd. Jeli niekorzystna relacja si unie
gnitarza czy aparatczyka bdcego produktem moliwia awangardzie utrzymanie zdobytych wcze
wanie trudnoci czy niemonoci wyjcia z norm, niej pozycji politycznych, trzeba utrzyma si
jakimi cechowao si stare spoeczestwo. Kada przynajmniej na pozycjach ideologicznych, ponie
rewolucja nie rodzi si w innych warunkach ni wy wa jest w nich wyraone drogo okupione dowiad
rastajc ze starego spoeczestwa, przejmujc nie czenie przeszoci. Gupcom taka polityka wydaje
jako baga jego przyzwyczaje, nawykw, si sekciarstwem. W rzeczywistoci tylko ona
przesdw. Jeli jej owoce maj zosta utrwalone a przygotowuje nowy gigantyczny skok naprzd wraz
to, co osigna nie zosta w duej mierze cofnite, z fal nadchodzcego historycznego przypywu".
musi wanie zmierzy si z bagaem dawnego
spoeczestwa, pokona jego gnuno i nawyki. Dawid Jakubowski
Do tego wanie niezbdna jest owiatowa rola par
40 ROCZNICA URUCHOMIENIA HUTY KATOWICE
SPUST PIERWSZEJ SURWKI
Mija 40 lat od uruchomienia najwikszej inwestycji przemysowej Polski w XX wieku. Wadze
i oficjalne media zupenie zignoroway ten fakt, poza "Dziennikiem Zachodnim" w naszej relacji
wykorzystaliny jego artyku. Zdjcia Brzask i archiwum.
wanie 40lecie rozpoczcia dziaalnoci produk
cyjnej przez Hut Katowice i pierwszy wytop stali,
co miao miejsce dokadnie 11 grudnia 1976 roku.
Std te nazwa tego projektu ladami Huty Kato
wice Pierwsza Stal. Przed rozpoczciem spotka
nia wizanki kwiatw spoczy pod pomnikiem
upamitniajcym wbicie pierwszej opaty na placu
budowy Huty Katowice (15.04.1972), a take na
rondzie Budowniczych Huty Katowice. Zoyli je
Tadeusz Jara i Sylwester Zawidzki. Wrd goci
tego jubileuszowego wydarzenia nie mogo zabrak
n m.in. wczesnych budowniczych i pracownikw
3go grudnia 2016 roku, rwno w 40t rocznic tego kombinatu metalurgicznego. Pojawili si take
uruchomienia Huty Katowice czonkowie Komuni m.in. Zbigniew Szaajda, byy wicepremier i dyrek
stycznej Partii Polski na czele z Przewodniczcy tor naczelny Huty Katowice, prof. Adam Gierek, po
tow.Krzysztofem Szwejem wzili udzia w podnio se do Parlamentu Europejskiego, a take
sej uroczystoci zorganizowanej w synnej przyza przewodniczca Rady Miejskiej w Dbrowie Grni
kadowej stowce HT "Jedenastce". Czterdzieci czej z ramienia SLD Agnieszka Pasternak. Minut
lat mino, jak jeden dzie. Te wanie sowa wraz z ciszy uczestnicy spotkania uczcili osobowoci
ca piosenk, znane z serialu Czterdziestolatek, zwizane z czasami budowy kombinatu i jego pra
popyny w sobot w eter na przywitanie goci cy, ktrych nie ma ju wrd nas. To m.in. Edward
spotkania w stowce Jedenastce w Dbrowie Gr Gierek, Zdzisaw Legomski, Roman Kulej, Grzegorz
niczej. Okazja do spotkania bya wyjtkowa, bo Milewski, Erna Meszek Buchacz, Marian Wito
ski, Jan Bartnik, Zdzisaw Pikiewicz, Kiernoycki

12
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK POLSKA
Bogdan, Eugeniusz Niemczyk. Podczas spotkania licie niedocigniony wkad w rozwj nauki i
czasy budowy huty i inne przemysowe dzieje D techniki. Dziki temu wiemy, jak wiele z Waszego
browy Grniczej przybliy Arkadiusz Rybak, dy yciowego dowiadczenia zawodowego, powinno
rektor Muzeum Miejskiego Sztygarka. pozosta do przekazania nowemu, modemu po
koleniu braci hutniczej. Jak wiele winno pozosta
zapisanych kart historii regionu i hutnictwa Wa
szymi yciorysami i dowiadczeniami mwi Ma
ciej Gadaczek, przewodniczcy Miejskiej Komisji
Historycznej Pokolenia, ktry prowadzi spotkanie
wsplnie z Zygmuntem Imielskim, wiceprezesem
dbrowskiego oddziau Stowarzyszenia Inynierw
i Technikw Przemysu Hutniczego. Jak si spojrzy
w przeszo, to polski robotnik, inynier, nauko
wiec zawsze to budowa nie dla rzdw,

Nie zabrako wystpie nawizujcych do budowy


huty i uruchomienia produkcji. Nie tak dawno orga
nizowalimy obchody 40.rocznicy wbicia pierwszej
opaty pod budow najwikszej inwestycji lat 70.
Huty Katowice, wraz z symbolicznym nadaniem
goonoskiemu skrzyowaniu imienia Rondo Bu
downiczych Huty Katowice. Szybko upyn czas
od tamtego wydarzenia, dzi spotykamy si w ko
lejn, jake wan rocznic t 40 t, od czasu
uruchomienia produkcji w Hucie Katowice. To
dzie wyjtkowy dla rodowiska hutniczego, ro partii, ukadw politycznych, ale dla Polski. I my
dowiska, ktre byo pene twrczego zapau i wiel my to dla Polski budowali. Napracowalimy si tu
kiej aktywnoci, podejmujcego wyzwania i bardzo ciko. Wracaem do domu o godz. 21.00,
wsptworzcego przedsiwzicia lat 70. a obec a o 7.00 byem ju w pracy. I to jako wytrzymywa
nie pokolenia, bdcego skarbnic wiedzy i do limy. Pierwszy spust stali, to byy chwile pene
wiadczenia. Huta Katowice to wyjtkowa napicia. Wikszo tych, ktrzy ju odeszli, ta ca
inwestycja. Inwestycja, ktra utkwia w naszych y a czowka budowniczych Huty Katowice, oni
ciorysach, w yciorysach lat modoci wielu tysicy jeszcze tu powinni by z nami. Kiedy na zjedzie
ludzi, a jednoczenie tak wiele znaczya dla Polski partii w Warszawie, mwic ju jako dyrektor Huty
i Polakw, dla rozwoju gospodarczego kraju. Dla Katowice, powiedziaem, e by tutaj Helmut
tego od czasu upamitnienia rocznicowego wbicia Szmidt, wwczas kanclerz Niemiec i wystawi nam
pierwszej opaty Midzyorganizacyjny Zesp No wysoka ocen. I to wiadczy o tym, co polski iny
wy Goong nie zaprzesta dziaa. Realizowali nier potrafi. Potem jeden z sekretarzy w komitecie
my dalszy projekt pod nazw ladami Huty centralnym powiedzia, nam nie potrzebna jest
Katowice Pierwsza Stal w zakresie poszukiwa cenzurka obcych kanclerzy. To wiadczy o tym, e
ludzi, dokumentw i wydarze czasu minionego, to haso Polak potrafi, ktre dzi nieco zdezawu
czasu rozpoczcia produkcji przemysowej dla kra owano, byo i jest prawdziwe. Polak potrafi. Mymy
ju. Dokumentowalimy i dokumentujemy dokona potrafili. I jestem przekonany, e polscy naukowcy i
nia pokolenia, ktre realizowao swoje yciowe inynierowie bd potrafili zrobi jeszcze wiele do
plany, pokolenia ktre realizowao niepowtarzalny brego wspomina Zbigniew Szaajda. Rok 1976
obiekt przemysowy, ktry przyczyni si do po by rokiem ogromnej pracy inwestycyjnobudowla
wstania i rozwoju wielu gazi przemysu, zmienia nej, rozruchowej i wstpnej eksploatacji. W przed
jc jednoczenie krajobraz Zagbia i hutnictwa, sibiorstwach pracowao 48 tysicy pracownikw.
zmieniajc ich ycie zarwno socjalnobytowe , jak Suby inwestorskie codziennie przekazyway do
rwnie torujc drog awansu spoeczno zawo montau ponad tysic ton konstrukcji maszyn i
dowego w wikszoci modego pokolenia , poko urzdze.30 wrzenia 1976 roku dokonano prb
lenia przybyego z rnych regionw kraju. nego rozruchu walcowni zgniatacz na wsadzie z
Zapisalicie si trwale w historii tak wielkich prze Huty Czstochowa, a 2 grudnia rozpoczo si
obrae na terenie Zagbia Dbrowskiego, wnie rozpalanie wielkiego pieca nr 1, po to by dzie

13
POLSKA BRZASK STYCZE 2016
pniej popyna pierwsza surwka. 30 ton. A 11 czasu wytopu pierwszej stali.
grudnia po raz pierwszy 300 ton stali zostao wyto 2 grudnia 1975 o godz. 7.00 nastpio rozpale
pionych. Nigdy w kraju nie byo wczeniej tak wiel nie wielkiego pieca nr 1. Tak oto poinformowa o
kiej inwestycji mwi Edward Witek, dyrektor tym fakcie na V plenarnym posiedzeniu KC PZPR
inwestycyjny w czasach budowy Huty Katowice. Edward Gierek: To dobra wiadomo. Potwierdza
Dla wszystkich zaprezentowa si w muzycznej od raz jeszcze, jak dobre rezultaty daje dobra praca,
sonie chr Zorza. Huta Katowice staa si jednym jakie efekty przynosz gospodarce wielkie decyzje,
z najbardziej wyrazistych symboli sukcesw lat 70. podejmowane z myl o dalszym postpie i awan
PRLu. Dziki niej 40tysiczna Dbrowa Grnicza sie kraju.
zamienia si w ponad 100tysiczne miasto. To 10 grudnia 1976 godz. 21.00 mia miejsce roz
wanie tu czekaa na wszystkich praca i wietlana ruch stalowni, rozpoczcie wygrzewania konwerto
przyszo. W nowych mieszkaniach na sypialnia ra tlenowego nr 1.
nych osiedlach, nowych szkoach, nowych autobu 300 ton stali wytopionych zostao o godz. 9.10 11
sach i nowych drogach, ktre niemal wszystkie grudnia 1976 roku. To by pierwszy, historyczny wy
prowadziy do wielkiej Huty Katowice. top stali z konwertora tlenowego nr 1.
53 minuty trwa spust stali z konwertora nr 2.
Dziao si to o godz. 8.34 8 stycznia 1977 roku.
1000000 tona stali zostaa wyprodukowana 30 lip
ca 1977 roku. Zameldowaa o tym brygada mistrza
zmianowego mgr. in. Ryszarda Winiewskiego,
obsugujca II konwertor stalowni.
26 lutego 1978 w wydziale stalowni przeprowa
dzona zostaa rekordowa liczba 42 wytopw stali.
27 czerwca 1978 start statku kosmicznego Sojuz
30 ze sztandarem Huty Katowice na pokadzie.
7 odcinkw liczy serial pt. lad na ziemi, ktry
powsta w telewizyjnej Wytwrni Filmowej Poltel w
Katowicach. Serial przedstawia histori ludzi budu
jcych wielki zakad przemysowy. Realizacja zdj
trwaa 8 miesicy, m.in. na budowie Huty Katowice.
Oto kilka liczbowych ciekawostek, zwizanych z t Prace nad serialem zakoczyy si w styczniu 1979
inwestycj: roku.
45 lat temu zapada decyzja o budowie Huty Ka 32 lata temu nastpio wczenie w struktury kom
towice. Zatwierdzona zostaa decyzj nr 137 prezy binatu metalurgicznego Koksowni Przyja w D
dium rzdu, w ktrej czytamy m.in. W celu browie Grniczej Strzemieszycach Maych.
zapewnienia dalszego zwikszenia produkcji ela
za i stali na potrzeby gospodarki narodowej, ko Dawid Hajder
nieczne jest zbudowanie nowoczesnej,
wysokowydajnej huty o duym stopniu zmechani
zowania i zautomatyzowania procesu produkcyjne
"Rozwj" w Biaymstoku
go Jak Polska rozwija si dziki kapitalizmowi
40 minut wasnego programu edytowao w eter wida na przykadzie dworca autobusowego w
codziennie studio radiowe Huty Katowice. Audycje Biaymstoku, drugiego co do wielkoci dworca
rozpoczy si 1 lipca 1975 roku. autobusowego w Polsce, ktry wanie jest
41 tysicy pracownikw budowao kombinat w burzony. Mgby jeszcze posuy mieszkacom
maju 1976 roku. Pracowali w 105 ronych przed miasta, poniewa wzniesiono go zaledwie 30 lat
sibiorstwach. Na terenie budowy huty zorganizo temu. Uznano jednak, e jest zbyt duy dla
wana zostaa take stacja naukowobadawcza podrnych, gdy zlikwidowano wikszoci
Instytutu Organizacji Zarzdzania i Ekonomiki lokalnych pocze autobusowych. W jego
Przemysu Budowlanego. miejsce dla pasaerw przed zim postawiono
92 metry. Na takiej wysokoci zamontowany zo kontenery. Zamiast taniej i dostpnej komunikacji
sta tak zwany urawik na wielkim piecu huty. To Biaostocczanie dostan dwie kolejne galerie
najwyej pooony element konstrukcyjny, ktry by handlowe.
wykorzystywany podczas remontw.
57 miesicy trwaa budowa Huty Katowice, od 16 padziernik
momentu zatwierdzenia projektu tej inwestycji do Z profilu Brzasku na fb

14
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK WIAT
Protest pod IPN
22 padziernika czonkowie KPP uczestniczyli w ku oraz na zakoczenie Midzynarodwk.
protecie przeciwko faszowaniu historii odbywa Wrd uczestnikw protestu obecni byli midzy
jcym si przed warszawskim punktem edukacyj innymi weterani ruchu robotniczego oraz obrocy
nym IPN Przystanek Historia. Protest ulicy Zwizku Walki Modych na warszawskim Ur
zorganizowany w ramach Kampanii Historia Czer synowie. Ich przedstawiciel mwi o pomijaniu
wona i CzarnoCzerwona odby si w 80. rocznic przez IPN wkadu onierzy Armii Ludowej w wal
utworzenia Brygad Midzynarodowych, powoa k z hitlerowskim okupantem. Przypomina, e
nych dekretem rzdu Republiki Hiszpaskiej 22 ogromna wikszo mieszkacw ulicy ZWM nie
padziernika 1936 roku. Jeden z organizatorw chce zmiany jej nazwy, czego dowodz wszystkie
akcji ubrany by w mundur Brygad. W trakcie pi przeprowadzane w tej sprawie sondy.
kiety zaprezentowano tablic opisujc manipula Przedstawicielka KPP odnoszc si do problemu
cje histori dokonywane przez IPN wraz z map przymusowej dekomunizacji przestrzeni publicz
ukazujc lokalizacj pomnikw Brygad Midzy nej zapowiedziaa nastpne akcje przeciwko
narodowych w Europie. piewano polskie i mi zmianom nazw ulic oraz faszowaniu historii.
dzynarodowe pieni rewolucyjne Marsz
Brygady Dbrowskiego, Warszawiank 1905 ro Z profilu Brzasku na fb

Papie Franciszek: Komunici myl jak chrzecijanie


ktrych celem jest wyrwnanie dobrobytu i sprzyja
nie rwnoci oznajmi Franciszek.

Nie jest to pierwsza pozytywna wypowied


zwierzchnika kocioa katolickiego pod adresem
komunistw. W lipcu 2014 roku w wywiadzie dla
woskiego dziennika Il Messagero zacytowa so
wa z Nowego Testamentu o koniecznoci niesienia
pomocy biednym, chorym i bdcym w potrzebie.
Komunici s przekonani, e wszystko to jest ko
Papie Franciszek wielokrotnie krytykowa wsp
munizmem. Niewtpliwie, tylko dwadziecia wiekw
czesny kapitalizm z towarzyszcymi mu nierwno
pniej. Dlatego, gdy to mwi, mona im odpowie
ciami spoecznymi i wadz pienidza, w
dzie: W takim razie jestecie chrzecijanami!.
niedawnym wywiadzie dla dziennika La Repubbli
Mona w odniesieniu do tych wypowiedzi zwrci
ca wskaza na zbienoci w tej kwestii midzy
uwag, e papie spyca przesanie ruchu komuni
chrzecijastwem a ruchem komunistycznym.
stycznego, e prbuje w ten sposb przechwyci
Zaoyciel rzymskiej gazety Eugenio Scalfari zapy
fal spoecznego niezadowolenia spowodowan
ta papiea, czy przedstawiajc wizj spoecze
patologiami kapitalizmu, jednak w polskim kontek
stwa opartego na rwnoci, ma na myli
cie jego sowa maj wydwik pozytywny. W sytu
marksistowski wzorzec. Franciszek odpar, e wiele
acji gdy z mediw wci syszymy hasa
razy mwiono ju o nim, i jest komunist, jednak to
demonizujce komunizm, gos osoby bdcej dla
wanie komunici postpuj i myl jak prawdziwi
wielu Polakw autorytetem moe skania do kry
chrzecijanie. Ostatecznie to komunici myl jak
tycznego przemylenia takiej antykomunistycznej
chrzecijanie. Chrystus mwi o spoeczestwie, w
nagonki.
ktrym to ubodzy, sabi, wykluczeni maj decydo
Warto te zwrci uwag na fakt, e Franciszek nie
wa. Nie demagodzy, nie nicponie, ale lud, biedni,
odnosi si do innych, umiarkowanych odamw
ktrzy maj wiar w Boga. To im musimy pomc, by
lewicy, lecz do komunistw, wskazujc w ten spo
osign rwno i wolno powiedzia.
sb jaka formacja polityczna stanowi w istocie al
Powtrzy swoj krytyczn ocen nierwnoci spo
ternatyw dla panujcego obecnie nieludzkiego
ecznych. To, czego chcemy, to walka z nierwno
systemu kapitalistycznego.
ciami. Oto najwiksze zo, jakie istnieje na wiecie.
To pienidz je tworzy i jest sprzeczny z dziaaniami,
Jacek C. Kamiski

15
POLSKA BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016

Szczyt bezczelnoci
13 grudnia 2016 r. minister obrony narodowej mgr wanym do nieograniczonego krgu adresatw
Antoni Macierewicz obwieci publicznie zamiar i ustanawiajcym powtarzalne wzorce zachowa.
podjcia dziaa majcych na celu pomiertne po Dzisiejsza dyktatura wyrzuca do mieci cay dorobek
zbawienie stopni wojskowych byego prezydenta nauki prawa, uywajc formy ustawy do zaatwiania
Rzeczypospolitej Polskiej, byego przewodniczce biecych porachunkw i zaatwiania incydentalnych
go Rady Pastwa, byego prezesa Rady Ministrw, spraw: tak powstay specustawy o Mistrzostwach
byego ministra obrony narodowej gen. armii w st. Europy w Pice Nonej i o wiatowych Dniach Mo
spocz. Wojciecha Jaruzelskiego oraz byego preze dziey, tak maj powsta kolejne o degradacji ge
sa i wiceprezesa Rady Ministrw, byego ministra neraw i o obchodach jubileuszu stulecia
spraw wewntrznych gen. broni w st. spocz. Czesa odzyskania niepodlegoci. Tak wanie, od depre
wa Kiszczaka. cjacji prawa i wymiewania sdw zaczyna Hitler.
Sowa wypowiedziane przez wspomnianego na Spogldajc w pene zaciekej nienawici oczy mini
wstpie czowieka z brod s oburzajce, stanowic stra magistra Macierewicza nie mam wtpliwoci, e
jaskrawy wyraz nienawici i pogardy z jak obecnie zapa w rozliczaniu haniebnych kart przeszoci nig
rzdzcy odnosz si do pamici o swoich wielkich dy go nie opuci. Skoro tak, miem sugerowa, by
poprzednikach. Magister Macierewicz nie wie (bo wszcz niezwocznie procedur pomiertnej degra
skd miaby wiedzie?), e Konstytucja RP, pogar dacji tych oficerw Wojska Polskiego, ktrzy zdrad,
dzana przez obecny reim z nie mniejszym zapa bestialstwem, okruciestwem czy tchrzostwem
em, stanowi o cigoci wadzy pastwowej. Czy splamili honor polskiego munduru. Proponuj rozpo
tego chc, czy nie, prezydent RP dr Andrzej Duda cz od generaw Jzefa Zajczka, Wincentego
jest nastpc Generaa W. Jaruzelskiego na urz Krasiskiego, Stanisawa Trbickiego, Maurycego
dzie gowy pastwa, premier mgr Beata Szydo suk Hauke, Stanisawa Potockiego, Ignacego Blumera,
cesorem obu generaw na stanowisku prezesa Tomasza Siemitkowskiego, ktrzy zdradzili ide
Rady Ministrw, minister spraw wewntrznych i ad walki o wyzwolenie Polski wiernopoddacz sub
ministracji mgr Mariusz Baszczak nastpc Gene caratowi, marszaka Polski Edwarda Rydzamige
raa C. Kiszczaka na urzdzie ministra spraw go, ktry czym prdzej uciek do Rumunii przed nie
wewntrznych i administracji, za inkryminowany mieck agresj, gen. dyw. Wadysawa
minister magister Macierewicz nastpc Generaa Bortnowskiego, ktry czy to przez z wol czy kom
W. Jaruzelskiego w piastowaniu godnoci ministra pletn nieudolno przyspieszy klsk Polski
obrony narodowej. w kampanii wrzeniowej czy pk w st. spocz. Waca
Miernoci i mciwoci nie mona ministrowi magi wa KostkaBiernackiego, ktry stworzy w Berezie
strowi Macierewiczowi odmwi, skoro ten dyszcy Kartuskiej jeden z pierwszych w Europie obozw
dz odwetu czowiek gotw jest zniszczy wszyst koncentracyjnych (niedugo po Dachau a przed in
ko to, co nie pasuje do jego wizji Polski, cznie nymi kacetami tworzonymi przez hitlerowcw na
z Siami Zbrojnymi, ktre pod jego wadz ulegaj polski wzr!). Jak si degraduje renegatw i dezer
z dnia na dzie katastrofalnej atrofii. Degradacji za terw? Chociaby tak, jak uczyni 20 padziernika
suonych dla Polski generaw mona si byo spo 1940 r. Sd Polowy nr 3 w Londynie, pozbawiajc
dziewa, skoro ten sam szermujcy tym hasem stopnia generaa dywizji i skazujc na 2,5 roku wi
reim nada generalski stopie renegatowi nazwi zienia niejakiego Stefana DbBiernackiego, ktry
skiem Kukliski. w cywilnym ubraniu uciek z pola walki. Podobnie
Owiadczenie ministra jest nie tylko ohydn potwa byo z wyrokiem Polskiego Sdu Morskiego w Lon
rz ale i zapowiedzi dziaa bezprawnych podlega dynie, ktry 20 czerwca 1942 r. pozbawi stopnia ko
jcych karze. Autorytarna wadza wie, e nie wolno mandora podporucznika i skaza na 4 lata wizienia
jej zdegradowa generaw inaczej ni wyrokiem dowdc ORP Orze, dezertera Henryka Kocz
sdu. Skoro jednak midzy legislatyw i egzekutyw kowskiego.
z jednej a judykatyw z drugiej strony trwa zimna Cze pamici generaw Wojciecha Jaruzelskiego i
wojna i rzdzcy nie mog by do koca pewni za Czesawa Kiszczaka! Nie mam wtpliwoci, e do
chowania niezawisego sdu, wpadli na pomys bez brze zasuyli si Ojczynie i e doczekaj si
czelny, antykonstytucyjny a charakterystyczny dla tej w Polsce pomnikw. Czego moe si doczeka mi
buruazyjnoklerykalnej formacji: pomys uchwalenia nister magister Macierewicz? Co najmniej niesawy.
specustawy. Od dziesitkw lat naucza si studen
tw prawa tego, e ustawa jest aktem prawnym o Maciej Kijowski
charakterze generalnoabstrakcyjnym, czyli adreso

16
LISTOPAD GRUDZIE 2016 BRZASK Z YCIA PARTII
O NAJWANIEJSZYCH ZADANIACH
PARTII ROBOTNICZEJ
Z PROGRAMU KPP z 2015 r.
Z pocztkiem nowego wieku kapitalizm osign go tkwi w tym, e w przeciwiestwie do ugrupowa
nowy etap rozwoju, zmuszajc ruch robotniczy do wyposaonych w szerokie rodki i propagujcych za
podjcia nowych wyzwa. ich pomoc ideologie polityczne klas rzdzcych,
Sukcesom buruazji w skali wiatowej, zapocztko partia doprowadzi ma do nabycia przez wikszo
wanym upadkiem krajw realnego socjalizmu, to spoeczestwa wasnej, niezafaszowanej wiado
warzyszy pozorny spokj spoeczny. moci swojego pooenia i interesu w formacji kapi
Jednak sprzecznoci narastaj. talistycznej.
Buruazja wykorzystuje osabienie aktywnoci poli Podstawowym zadaniem partii jest dokonywanie
tycznej proletariatu dla umocnienia swoich pozycji. waciwego rozpoznawania samodzielnego interesu
W tym celu osabia zwizki zawodowe, tworzy praw klasy pracujcej, niezalenego od interesu innych
ne i faktyczne bariery, ktre maj utrudni organizo klas i warstw spoecznych.
wanie si klasy robotniczej. Partia musi wnosi do ruchu robotniczego wiado
Przede wszystkim za proletariatowi narzucana jest mo potrzeby dokonania rewolucyjnych przeobra
faszywa wiadomo klasowa, oznaczajca nieroz e.
poznawanie przez wikszo ludzi pracy swojego Konieczne jest przezwycianie wiadomoci na
interesu klasowego, niewiadomo swojego poo rzuconej robotnikom przez rzdzce warstwy, wiel
enia w spoeczestwie buruazyjnym. kiej i redniej buruazji oraz drobnomieszczastwa,
Prowadzi do bdnej i celowo wywoanej identyfikacji ktre staraj si kierowa wystpienia robotnikw
wasnego interesu z interesami innych klas spoecz na tory sprzeczne z ich klasowym interesem.
nych. Partia robotnicza musi zwalcza wpywy reformizmu
W efekcie klasa robotnicza zaczyna upatrywa mo i innych ruchw buruazyjnych.
liwoci poprawy wasnego pooenia jedynie na dro Do czasu uzyskania przez proletariat stopnia wia
dze oglnego rozwoju gospodarczego nie domoci i organizacji umoliwiajcego samodzielne
rozumiejc, e w istocie rozwj ten opiera si na jej wystpowanie polityczne, partia nie moe wchodzi
pracy, ani e gwne korzyci z tego rozwoju przy w adne sojusze z nieproletariackimi klasami i war
padn komu innemu. stwami spoecznymi.
Partia, ktra za cel stawia sobie denie do urze Spowodowaoby to jej przyczynianie si do propa
czywistnienia interesw i politycznych de klas gowania faszywej wiadomoci i sprowadzio do roli
pracujcych, znajduje si w cakowicie odmiennej rzecznika wpyww warstw buruazyjnych w rodo
sytuacji od innych partii politycznych. wiskach robotniczych.
Istota rnicy polega na tym, e ugrupowania poli Wszystkie sojusze, w ktre mgby wej proletariat
tyczne dla ktrych gwnym celem jest sprawowanie w przyszoci, po uprzednim osigniciu politycznej
wadzy, zawsze reprezentuj interesy klas rzdz samodzielnoci, musz si odbywa pod jego kie
cych, korzystaj z ich poparcia i przyzwolenia. rownicz rol.
Dysponuj rodkami, ktre zapewniaj im wycz Proletariat niezorganizowany i niewiadomy mgby
no w manipulowaniu tzw. elektoratem, czyli po atwo pa upem drobnomieszczastwa, zostajc
zbawion dostpu do informacji i poddan wykorzystany w rozgrywkach midzy rnymi war
ideologicznej indoktrynacji czci spoeczestwa, stwami i rodowiskami buruazji.
ktra w bierny sposb bierze udzia w wyborach. Partia robotnicza musi skutecznie opiera si
Partia komunistyczna pozbawiona jest tego rodzaju wszelkim prbom znieksztacenia jej oblicza ide
rodkw i silnie zwalczana za ich pomoc. owego, ktre pojawiaj si szczeglnie w czasie jej
Nie jest jednym z rywali w wycigach do stanowisk saboci.
pastwowych, ale strategicznym przeciwnikiem dla Podporzdkowanie jej podstawowego zadania, ja
wszystkich ugrupowa, ktre dla pozyskiwania kim jest wnoszenie do ruchu robotniczego wiado
wpyww przecigaj si w zabieganiu o wzgldy moci samodzielnych interesw jakimkolwiek innym
klas rzdzcych. celom biecym nie moe spowodowa zajcia
Dziaalno partii robotniczej nie moe bazowa na przez parti miejsca na scenie politycznej bez
organizowaniu kampanii wyborczych, na stosowaniu zmiany jej roli i charakteru.
trikw marketingowych w rozgrywkach midzy Przypiecztuje natomiast oderwanie partii od klasy
ugrupowaniami buruazyjnymi. robotniczej i zepchnie j w polityczny niebyt.
Podstawowy potencja awangardy ruchu robotnicze Wskazuje na to dowiadczenie historyczne polskie

17
Z YCIA PARTII BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016
go i midzynarodowego ruchu robotniczego. Pozyskiwanie czonkw musi odbywa si w sposb
Priorytetowym zadaniem jest dziaalno w celu nie nadwerajcy tych kontaktw.
podnoszenia stopnia zorganizowania klasy robotni Dokonywanie odpowiedniego wyboru bdzie a
czej. twiejsze w miar poszerzania si krgu oddziay
Prawdziwa i powszechna wiadomo klasowa pro wa.
letariatu moe si zrodzi i utrwali jedynie przy Przy dzisiejszych uwarunkowaniach partia powinna
podniesieniu stopnia jego organizacji. utrzymywa charakter awangardowy, przy dbaoci
Wychodzc z zaoenia, e byt ksztatuje wiado przede wszystkim o szeroki zakres wpyww w ro
mo musimy w pierwszym kroku uwiadamia ro dowiskach robotniczych, o wnoszenie do niej klaso
botnikom potrzeb samoorganizacji, wspomaga ich wej i rewolucyjnej wiadomoci.
dziaania w kierunku tworzenia zwizkw zawodo Instrumentem takiego oddziaywania moe by rw
wych. nie organizowanie rodowisk i ruchw wok zga
Interweniowa po stronie pracownikw przy kadej szanych przez nas postulatw zawartych
akcji protestacyjnej, w kadym konflikcie z wacicie w programie minimum.
lami. Naley przy tym pamita o przejciowej i taktycznej
Musimy dy do przezwycienia podziaw, opor ich roli, o tym e peni one przede wszystkim funk
tunizmu i zudze w ruchu zwizkowym. cje organizacyjne.
Jednoczenie dba, eby zwizki byy autentyczn Program minimum powinien by zbiorem postula
reprezentacj klasy robotniczej i aby uzyskiway kla tw, ktrych spenienia mona si domaga ju dzi.
sow wiadomo, wykraczajc poza dorane Ich rol jest nie tylko zabezpieczenie proletariatu
roszczenia ekonomiczne. przed niektrymi skutkami kapitalizmu.
Dla realizacji tych dwch gwnych zada, tj. podno Walczc o ich realizacj proletariat moe podnosi
szenia wiadomoci i stopnia organizacji proletaria swoje zorganizowanie.
tu, partia robotnicza musi przede wszystkim szuka Przedstawiajmy je dziaajc w zwizkach zawodo
kontaktu ze rodowiskami robotniczymi, prowadzi wych i uczestniczc w protestach spoecznych.
dziaalno wydawnicz i propagandow dostoso W walce tej krystalizowa si bdzie nowa wiado
wan do potrzeb i realnych moliwoci uzyskania mo klasowa proletariatu.
wizi z tymi rodowiskami. Kade z takich da, ktre udaoby si zrealizowa
Nie moe jednak przy tym umacnia adnych ele byoby ciosem w buruazyjne elity i osabieniem ich
mentw faszywej wiadomoci. wadzy.
Nie moe wzgldom taktycznym podporzdkowa Pamitajmy, e kady okres mobilizacji mas, ktry
strategicznego celu, jakim jest uzyskanie przez pro nie podniesie ich trwaego zorganizowania bdzie
letariat wiadomoci rewolucyjnej. okresem straconym.
Na obecnym etapie naszej dziaalnoci musimy d Dlatego od jednych postulatw musimy przechodzi
y do pozyskiwania kadr. do nastpnych.
Musi si to jednak odbywa z umiarem, przy dbao Chocia wiadomo klasowa tworzy si w walce, to
ci o ich poziom teoretyczny i zachowaniu odpo nie nastpuje automatycznie.
wiedniej ostronoci. Jest to cikie, ale niezbdne zadanie do wykonania
Podstawowym celem dziaalnoci w rodowiskach dla partii robotniczej.
robotniczych powinno by denie do uzyskania z
nimi kontaktu, do podniesienia ich wiadomoci i sa Ryszard Rauba
moorganizacji.
Obrocy terrorysty i mordercy
Robert Mordak szerzej nieznany pose ruchu Kukiz zosta odrzucony przez ministra sprawiedliwoci
15 zorganizowa w Radomiu konferencj w obronie RPA.
terrorysty i mordercy. W jej trakcie zaapelowa do Wystp posa Mordaka to nie pierwszy przypadek
wadz RP o podjcie dziaa na rzecz zwolnienia z gdy w obronie terrorysty staj polscy prawicowi poli
poudniowoafrykaskiego wizienia Janusza Walu tycy. Wczeniej w sprawie tej wypowiadali si mi
sia, skazanego za morderstwo. dzy innymi senator PiS Jan aryn oraz posowie
10 kwietnia 1993 r. Walu zastrzeli Chrisa Haniego Sylwester Chruszcz, Bartosz Jzwiak i Tomasz
przywdc Poudniowoafykaskiej Partii Komuni Rzymkowski.
stycznej, jednego z liderw walki z apartheidem. Za Po kulcie tak zwanych onierzy wykltych to kolej
zbrodni na tle politycznym, ktra moga doprowa ny dowd na to, i polska prawica staje po stronie
dzi do wojny domowej w RPA, Walu zosta skaza mordercw.
ny na kar mierci, zamienion nastpnie na 28 padziernik Z profilu Brzasku na fb
doywocie. Jego wniosek o zwolnienie z wizienia,

18
STYCZE 2016 BRZASK Z YCIA PARTII

90 URODZINY TOWARZYSZA JZEFA GAWLIKA

Z okazji 90 rocznicy urodzin Tow. Jzefa Gawlika ni swoje zadania wobec siebie i wobec ojczyzny
w dniu 29go padziernika czonkowie Komunistycz Polski Ludowej. W okresie Polski Ludowej przey
nej Partii Polski o raz bytomskiego koa Stowarzy walimy rwnie radoci i smutki. Ja byem konse
szenia Tradycji Ludowego Wojska Polskiego im. kwentny, od samego pocztku nie ustpowaem
gen. Zygmunta Berlinga zorganizowali dla Niego i nie zmieniem swoich przekona po dzi dzie.
skromn uroczysto w siedzibie bytomskich orga Przykrym jest e "Solidarno" zwyciya i dopro
nizacji kombatanckich. Najpierw uczestnicy spotka wadzia wszystko do ruiny. Wedug mojej oceny, to
nia zoyli na rce Tow. Gawlika upominki oraz sdz e we wadzach Polskiej Zjednoczonej Partii
przekazali yczenia zdrowia, pomylnoci oraz dal Robotniczej byo wiele osb, ktre przyczyniy si do
szej wytrwaoci w walce o lepsze jutro naszej oj powstania takiej sytuacji. Gdyby to byli twardziele
czyzny. Jednym z podarunkw od czonkw KPP tak jak ja, to nie doszoby do adnej przerbki. Mia
i Stow. Trad. LWP bya pamitkowa statuetka z wi em niepene 16 lat kiedy wywieziono mnie do Nie
zerunkiem Nike i dedykacj o nastpujcej treci miec na roboty przymusowe. Spotkaem si tam
"W 90 urodziny od towarzyszy z KPP, oraz kolegw z dwoma osobnikami, jeden z Czstochowy, a drugi
ze Stowarzyszenia Tradycji LWP". Zebrani przeka z odzi twardziele. Prawdopodobnie dziki nim,
zali take jubilatowi podzikowania za walk o wol staem si takim jakim jestem. W tej chwili mog tyl
no ojczyzny w w szeregach AL, LWP i KBW oraz ko aowa, e stan zdrowia mi wysiada, ale mimo
za prac na rzecz budowy socjalistycznego spoe wszystko nie poddaj si i dopki bd potrafi to
czestwa w Polsce Ludowej jak i wspudzia w za pozostan w dalszym cigu sob. Jednak gdy na
oeniu po 1989 roku Zwizku Komunistw Polskich dejdzie mj koniec zdecydowaem odda swoje
"Proletariat", Zwizku onierzy LWP i Komunistycz zwoki Akademii Medycznej w Katowicach w celu
nej Partii Polski. Tow. Jzef wnis take ogromny bada naukowych. Chc do koca spoeczestwu
wkad w utworzenie i wspredagowanie istniejce suy, oczywicie na miar istniejcych warunkw
go po dzi dzie jedynego pisma polskich komuni i moliwoci. W tej chwili pozostaje mi podzikowa
stw "Brzask". Po wzniesieniu toastu wszyscy Wam za wspprac, za pami, a przede wszyst
przybyli na uroczysto odpiewali drogiemu jubila kim Tow. Andrzejowi Janiakowi za inicjatyw i orga
towi "100 lat". Po czci yczeniowej gos zabra nizacj dzisiejszego spotkania. Wszystkim ycz
sam Tow. Gawlik, ktry podzieli si z zebranymi zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia, mam take
swoimi przemyleniami po 90ciu latach ycia: nadziej e w dalszym cigu bdziemy si spotyka
"Chciaem poinformowa Was, e dziki Polsce Lu przy rnych okazjach. ycz sobie i Wam aby KPP
dowej doczekaem tych czasw, e mogem t 90 i Stowarzyszenie Tradycji LWP oraz wszystkie orga
tk zaliczy. Bo gdybym w dalszym cigu mieszka nizacje lewicowe stany na wysokoci zadania, bo
tam gdzie si urodziem, w kieleckiej wiosce, ktra SLD mnie oszuka i inaczej emy sobie to wszystko
dzisiaj praktycznie si oprnia, a wszyscy miesz wyobraali. Zostali obecnie potraktowani tak jak so
kacy si rozjechali w rne strony, to prawdopo bie na to zasuyli, ale nie mogo by inaczej jeeli
dobnie ja razem z nimi bym ju si wykoczy. taki Miller, kiedy w KC odpowiedzialny za wany
Dziki temu e po wojnie zmieni si system, Polska odcinek modzieowy, a niedawno gdy by Przewod
Ludowa stworzya warunki, e modzie moga spe niczcym SLD postpowa sprzecznie z ideaami
19
Z YCIA PARTII BRZASK LISTOPAD GRUDZIE 2016

Lewicy oraz nie stan w obronie opluwanej przez munizacji" niszczono pomniki Lenina, onierzy
prawic Polski Ludowej. Nie mogo si sta inaczej radzieckich, zmieniano nazwy ulic i miast, po czym
gdy razem z Kwaniewski zniszczyli Polsk Ludow, zlikwidowano Parti Komunistyczn a jej dziaaczy
tak teraz sami wyldowali na mietniku historii. si przeladuje. Tak oto zaczy tam wyrasta po
Oprcz Naszego "Brzasku" jest wydawana jedyna mnik Bandery, jak i innych mordercw z UPA i OUN
dostpna w kiosku lewicowa gazet "Trybuna" i w tej a partie faszystowskie objy peni wadzy. Stoi
chwili powstaj jej kluby, ze swojej strony zachcam przed Nami Towarzysze i Towarzyszki trudne zada
wszystkich do prb tworzenia takowych w swoich nie, ale musimy zjednoczeni stawi czoa tym
miejscowociach." Nastpnie midzy zebranymi wy wszystkim zjawiskom, nim bdzie na to za pno. W
wizaa si dyskusja n.t. dalszych zada stojcych spotkaniu udzia wzili m.in. Przewodniczcy KPP
przed Nasz Parti i prb przeciwdziaania narasta Tow. Krzysztof Szwej, Prezes bytomskiego koa Sto
jcej w Polsce fali antykomunizmu, szowinizmu, kle warzyszenia Tradycji LWP Feliks Farian, Skarbnik
rykalizmu, faszyzmu i ksenofobii. Kolejna prba KPP Tow. Marian Indelak.
"dekomunizacji" ulic, placw, mostw, likwidacja po Towarzyszowi Jzefowi Gawlikowi jeszcze raz prze
mnikw wszystkich zwizanych jakkolwiek z post kazujemy najserdeczniejsze yczenia z okazji Jego
pow Lewic, Armi Czerwon czy Ludowym jubileuszu.
Wojskiem Polskim przypomina sceny z pomajda
nowskiej Ukrainy. Tam take pod przykrywk "deko Dawid Hajder

Z OKAZJI NOWEGO 2017 ROKU


YCZYMY WSZYSTKIM NASZYM CZYTELNIKOM I SYMPATYKOM, ZDROWIA,
SZCZCIA I POMYLNOCI W YCIU OSOBISTYM, ZAWODOWYM I DZIAALNOCI
SPOECZNEJ.
A ZWASZCZA ODPORNOCI NA CORAZ BARDZIEJ BRUTALNE ATAKI PRAWICY NA
W S Z E LK I E LE W I CO W E
WARTOCI. BYMY
MO G L I Z G O D N O C I
I H O N O R E M B Y D U MN I
Z NA S Z E G O Y CI A , P RA CY
I DZ I A A LNO CI
W P RZ E S Z O CI I DZ I .
A IDEE SOCJALIZMU
I K O MU N I Z MU MO G Y B Y
P RZ E K A Z A NE
NA S T P NY M
P O K O L E N I O M.

Publikowane artykuy wyraaj opinie autorw i nie zawsze s zgodne z pogldami Redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo
redagowania nadesanych tekstw i nadawania im tytuw. Skad Redakcji: Krzysztof Szwej (redaktor naczelny), Beata Karo.

Email: brzask@o2.pl. Komunistyczna Partia Polski skr. poczt. 154, 41300 Dbrowa Grnicza.
Opat za Brzask naley wpaca na konto bankowe Partii z dopiskiem za Brzask.
PKO BP S.A. Oddzia I Dbrowa Grnicza 28 1020 2498 0000 8202 0183 3995

20