Está en la página 1de 86

e-Rossinyol

  Núm. 7  | Gener 2017
La revista digital de l’AMPA www.ampajmj.com
Índex

Editorial
Benvolgudes famílies . . . . . . . . . . . . 2

Carta del Director
Pedagogia Manyanetiana . . . . . . . . . . 3

AMPA
Xxxiii Capítol General de la
Congregació Fills de la Sagrada Família . 5

AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària . . . . . 6
English Corner
Ja som Escola Cardioprotegida . . . . . . 11
Compositions . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Teatre de pàrvuls . . . . . . . . . . . . . . 12
Berenar benvinguda P3 . . . . . . . . . . . 13 Programa internacional
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Ampa Manyanet Jmj OXTED -Anglaterra . . . . . . . . . . . . 3 2
Nova App per Smartphone . . . . . . . . . 13 U.S.A. EXCHANGE . . . . . . . . . . . . . 33
Canvis a la secretaria curs 2016-2017 . . . 14 2 ESO, AUSTAUSCH GÖTTINGEN . . . . 36

Parvulari 2015-2016 Nadal 2016

La graduació de P-5 . . . . . . . . . . . . . 15 Concurs de nadales . . . . . . . . . . . . . 0
4
Nadales Cicle Infantil . . . . . . . . . . . . 43
Festes i celebracions
Nadales Cicle Inicial . . . . . . . . . . . . . 44
Festa cloenda del curs 2015-2016 . . . . . 1
6
Nadales Cicle Mitjà . . . . . . . . . . . . . 45
1 Diada inaugural del curs 2015-2016 . . . 18
Nadales Cicle Superior . . . . . . . . . . . 47
Parvulari i Primària El Pare Noel visita els petits de
Casal d’estiu 2016 . . . . . . . . . . . . . . 21 Hoquei i Patinat . . . . . . . . . . . . . . . 7
4
Nadala AMPA . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Esports
Visita dels Patges reials . . . . . . . . . . . 48
Al Manyanet Sant Andreu . . . . . . . . . 23
Concert de Nadal: Banda Simfònica . . . . 51
FEAC
Foto Notícies Manyanet JMJ . . . . . . . 52
El nostre FEAC . . . . . . . . . . . . . . . 4
2
Fi de curs FEAC curs 2015-2016 . . . . . 25 Pastoral JMJ
Grups FEAC . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Voluntariat Gran Recapte . . . . . . . . . 0
8
Trobada FEAC Nadal . . . . . . . . . . . . 27 DOMUND . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Concurs DOMUND . . . . . . . . . . . . . 82
Cartells NazaRed . . . . . . . . . . . . . . 83
Voluntariat-Aprenentatge-Servei . . . . . 84
Editorial

Benvolgudes famílies,
No voldria començar aquestes quatre ratlles, sense desitjar-vos abans de res, un molt bon any
2017, que vingui ple de salut i coses bones.
Comencem any la nova junta que vàrem començar l’any passat fem el nostre primer aniversari,
un any replet de noves experiències de les quals anem aprenent i intentant donar-los solucions
convenients per a tots.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Són bastants els membres nous de la junta l’esforç de la qual no vull deixar de reconèixer i agrair
públicament.
Un any més hem iniciat nous projectes, alguns com a activitats extraescolars noves, com la
Gimnàstica Rítmica, que amb la col·laboració de AsoGym, hem iniciat aquest projecte amb un
magnífic acolliment. Aquest primer curs tenim 2 grups amb un total de més de 20 alumnes ins-
crits. A la seva pàgina web de Facebook podeu veure les fotos dels grups del col·legi. Altres nous

projectes com la renovació tecnològica de l’associació, amb una nova APP que al moment de
publicar aquesta edició del eRossinyol, estarà disponible per tots vosaltres tant en el Appstore
de Android com en el de IOs. Esperem sigui del vostre grat i utilitat, doncs disposa de noves
funcionalitats com a enviament de circulars, enquestes,... que ens ha de permetre acostar-nos
2
més a tots els associats i tenir una comunicació més propera. Projectes com , també esperem
tenir-ho disponible a la publicació d’aquest exemplar, dotar al col·legi d’un DESFIBRIL·LADOR
EXTERN AUTOMÀTIC, element que considerem necessari per a un col·legi amb el nivell d’es-
port que es realitza. Tant la formació al personal com el manteniment, serà responsabilitat de
l’AMPA. I com aquests exemples molts altres projectes que tenim en cartera, que esperem pu-
guin anar veient la llum dia a dia. I uns altres que per incompatibilitats, problemes d’espai en el
col·legi, costos,... no podem portar a bon port, però que tenim en cartera para en la mesura del
possible arrencar alguna vegada.
XXXIIIè Capítol General dels Fills de la Sagrada Família Jesús, Maria i Josep.
Durant aquests dies de Nadal, s’ha celebrat a Colòmbia el XXIIIè Capítol General dels Fills de
la Sagrada Família Jesús, María i Josep, on ha estat proclamat un nou Govern General de la
Congregació. Aquest estarà format per: Pare Superior General: P. Lluís Picazo, SF; Vicari (Con-
sultor I): P. Hernando Cortés, SF; Consultor II: P. Josep Maria Taulats, SF; Secretari General
(Consultor III): P. Jesús Díaz, SF; Ecònom (Consultor IV): P. Marcel.lí Muñoz, SF. Rebin la
nostra enhorabona i els nostres millors desitjos , i que la Sagrada Família els ajudi a un bon
Govern de la Congregació.
Rebeu una forta abraçada, n
Antonio González Torner
President Junta AMPA-JMJ
Carta del Director

Pedagogia Manyanetiana
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Les famílies que ens heu fet confiança i heu matriculat els vostres «El Col·legi , promou

fills al Manyanet Sant Andreu, tot sovint, remarqueu com a molt la formació humana i
positiu i com a fet diferencial el tarannà familiar del nostre cen- cristiana dels
tre. A l’escola en som conscients i volem fomentar aquest esperit
alumnes.»
familiar entre els diferents estaments de la comunitat educativa.
3 El Col·legi Jesús, Maria i Josep, com escola manyanetiana, promou
la formació humana i cristiana dels alumnes perquè arribin a formar
famílies cristianes d’acord amb el model de la Família de Natzaret.
El model educatiu que adoptem té com a base la inspiració fa-
miliar en tota la tasca educativa. Així, aquest clima familiar ens
porta a mantenir amb l’alumne una relació educativa personal,
que té l’origen en la coneixença, l’acceptació i el respecte de la
seva singularitat.
Per a dur a terme el nostre objectiu, la comunitat compta amb
la presència i convivència dels educadors i de les famílies enco-
ratjant llurs iniciatives i aportant elements per a la maduració
del nostre alumnat. Tenim sempre present que la nostra visió
pedagògica és desenvolupar al màxim les capacitats de tots els
alumnes, educant el cor i l’inteŀlecte, situant-lo en un entorn de
confiança, acolliment i seguretat; i amb la coŀlaboració del tot
necessària de les famílies. Per això partim d’uns principis peda-
gògics que permeten posar l’alumnat com a centre del seu apre-
nentatge i alhora en connexió amb els companys i amb el seu
entorn, mitjançant metodologies actives i grupals.


Carta del Director

La dignitat principal de les escoles manyanetianes prové del fet «La comunitat compta
de considerar els alumnes com allò que són en realitat: “fills de amb la presència
Déu”. Això suposa un cultiu particular de la dimensió religiosa i i convivència dels
una relació personal amb Déu, especialment mitjançant la cele-
educadors i de les
bració joiosa de la fe i una espiritualitat inspirada en la Família
famílies.»
de Natzaret.
El Pare Manyanet que fundà els seus Instituts “com una família
al servei de les famílies” es valgué de tots els mitjans perquè el
Col·legi fos, no solament la prolongació de la família, sinó també
com una segona llar, on el fills i els pares puguin créixer com
una comunitat d’amor i de vida. Mirem que les nostres paraules
i la nostra manera d’actuar vagin fomentant aquest esperit i ens
ajudin a créixer en l’ideal pedagògic del Pare Manyanet. n
Ben cordialment,
Josep Ma. Taulats, SF
Director Manyanet Sant Andreu
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Col·legi Jesús, Maria i Josep

4
Xxxiii Capítol General de la
Congregació fills de la Sagrada Família

A la ciutat de Medellín (Colòmbia) ha tingut lloc els passats dies
27 de desembre al 7 de gener el XXXIII Capítol General de
la Congregació Fills de la Sagrada Família.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

“Pel Capítol General, tot l’Institut, guiat per l’Esperit, s’esforça
per conéixer la voluntat de Déu en un determinat moment de la
història, per així donar un millor servei a l’Església i a la societat,
segons el que requereix la nostra vocació natzarena” (C 989)
Aquesta important trobada ha estat precedida d’uns treballs pre-

vis que es van posar a disposició dels participants. En diverses
comissions de treball (Formació, Educació, Pastoral, Vida Reli-
giosa, Organització i Administració, entre d’altres) s’han abordat
els principals reptes i oportunitats que té la Congregació i la seva
5 missió en els propers anys.
El capítol va concloure amb l’elecció d’un nou Òrgan de Govern
de la Congregació per els propers sis anys. Aquest està format
per: P. Luis Picazo SF, Vicari; P. Hernando Cortés SF, Consultor;
P. Josep Maria Taulats SF, Consultor; P. Jesús Díaz SF, Secretari
General; P. Marcelino Muñoz SF, Ecònom. n
AMPA
Assemblea ordinària i extraordinària
Ampa col·legi Jesús, maria i Josep
15 de desembre de 2016.

Assistents: 24 persones totals, s’adjunta a aquesta acta el llistat amb NIF i signatura dels
assistents.
Cal indicar que al llarg de les diferents votacions va haver membres de l’associació que van
arribat més tard o que van marxar abans d’aquestes .
L’Assemblea comença en segona convocatòria a les 20:30 h.
PUNTS TRACTATS:
1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de l’Assemblea anterior, de 3 de no-
vembre de 2015:
L’actual President de la Junta fa lectura de l’acta de l’Assemblea anterior. No hi ha
comentaris i s’aprova per 23 vots a favor.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

2. Lectura i aprovació, si escau, de la Memòria Anual:
Com és habitual, el President indica que es pren la Revista Rossinyol com a memòria
d’activitats (annex 1).
Es fa un resum de les activitats realitzades.
Es comenta que com a noves activitats d’aquest curs s’ha fet les següents en relació a

les que ja es fan habitualment. Aquestes son:
- HipHop. Que ha tingut molt bon resultat pel que es mantindrà pel curs vinent.
- Xocolatada a Primària (en horari escolar). Donada l’acceptació es pretén
6 mantenir-la i si s’escau ampliar-la
- Donació de 6 ordinadors a la Biblioteca de l’escola a fi i efecte d’ajudar als
alumnes a fer els deures i estudiar
- Es va realitzar una trobada amb 7 escoles d’unes sessions o xerrades dins el
projecte “Ampas en Xarxa”, que es va realitzar a la nostra escola.
No hi ha més comentaris.
S’aprova per 23 vots a favor.

3. Examen i aprovació, si escau, de l’estat de comptes de l’exercici anterior:
S’adjunta a aquesta acta el document (annex 2), presentat als assistents, on es reflexa
l’estat dels comptes actual i l’estat de comptes de l’exercici anterior amb les modificaci-
ons corresponents.
Es presenta l’informe dels censors de comptes ratificant els comptes presentats
(annex 3).
El President explica que els comptes han estat revisats i aprovats pels censors de comp-
tes i a continuació passa a donar explicacions del que s’ha detectat per part de la Junta
i que a continuació es resumeix.


AMPA
L’Ampa passa durant el curs 3 rebuts que son (per família):
- La pròpia quota per import de 29 €. (es gira el mes de desembre)
- Quota per reeducació o social per import de 20 € (es gira el mes de febrer)
- Quota orfenesa per import de 32 € (es gira entre els mesos de juny/juliol).
Cap el mes d’Abril/Maig es va detectar que havia hagut una errada en el Banc i la quota
pròpia de l’AMPA, tot i que s’havia fet la gestió d’enviament del rebut per part de l’escola
(es qui gestiona aquests rebuts i podem trobar el rebut a Alexia) no s’havia passat a co-
brament a les diferents famílies.
No es va detectar aquesta falta d’ingrés per part de l’Ampa perquè el mes següent es va
cobrar la quota de reeducació i aquesta va emmascarar l’import del saldo.
Detectada la incidència la Junta de l’Ampa va decidir no cobrar-ho en els mesos que
quedaven del curs i traslladar aquesta incidència a l’Assemblea perquè fos en aquest
fòrum on es decidís que fer davant aquesta incidència. Es tracta d’un import al voltant
dels 24.000 euros.
El President exposa que la Junta proposa votar una de les següents opcions per subsanar
  | e-Rossinyol [7] |  2017

aquesta anomalia a més a més de tornar a demanar explicacions al Banc sobre aquesta
incidència. Les propostes son:
- Passar un rebut per la quota de l’any passat durant els mesos d’abril o maig
d’aquest any.
- Subvencionar amb el Romanent dels comptes de l’Ampa aquesta quota.

Es demana per part dels assistents que abans de realitzar la votació s’acabin d’explicar
els comptes. Per tant es posposa la votació.
També es demana saber què acostuma a passar amb les famílies que no poden fer front
7
al pagament de les quotes i s’indica que des de l’Ampa es donen tot tipus de facilitats
perquè aquestes famílies puguin pagar-ho quan els hi vagi be (sempre dins lo raonable).
Tot i això s’indica que per sort son poques les famílies en aquesta situació.
Es pregunta en què consisteix la quota de Reeducació i/o social i es donen les explicacions
corresponents.
A continuació el Tresorer passa a exposar els comptes de l’any on indica que utilitza
com a base suport els que figura en els extractes bancaris, tractant de justificar totes les
partides.
Davant d’aquest nou control de les despeses i ingressos es detecta que el resultat de l’exer-
cici es d’uns 49.000€ inferior al de l’any passat. Una primera partida de 24.000€ es la
que fa referència a la falta d’ingrés de la quota de l’Ampa abans comentada i per altra
banda prové dels comptes de l’exercici 2014-2015 on els saldos finals (per una errada
en l’excel) estaven doblats ja que s’havien donat com ingressos tant al compte de l’Ampa
com a la de Social. El balanç del curs 2015-2016 seria d’uns -2000 Euros amb aquestes
correccions aplicades.
Assenyalar que les diferents seccions esportives tanquen el curs amb unes despeses
majors que ingressos degut a que l’impacte que els hi suposa a cada una d’elles la


AMPA
contractació (segons la normativa establerta des de fa 2 anys) de tots els entrenadors, no
s’ha traslladat íntegrament a les quotes i s’ha decidit fer-ho de forma gradual. En total
hi ha contractades 42 persones que fan aquestes tasques esportives. Es tracta d’un incre-
ment de costos en quan a la Seguretat Social que han de suportar les diferents seccions.
Es realitzen per part dels assistents diferents consultes sobre aquests desajustos de les
seccions i s’explica el funcionament de les mateixes. El tresorer indica, a més, que des de
la Junta s’ha demanat a les seccions que a tancament de curs l’efectiu de caixa quedi in-
gressat al banc per tal de tenir una visió global, fidel i transparent per a tots els associats
de la situació econòmica de cada secció.
Es comenta si es habitual que es paguin les quotes en efectiu. S’indica que totes les sec-
cions cobren les quotes per domiciliació bancària.
Es fa menció que Mou-te l’any passat es va pagar en efectiu a l’Ampa. S’explica que a
resultes dels problemes que el Banc va tenir en la gestió de rebuts (canvi al sistema SEPA)
aquest rebuts es van demorar i donat que eren varies quotes es va donar l’opció de que les
famílies ho paguessin en efectiu o per transferència en la mesura en que els hi fos possible
i abans de final de curs, sense posar dates pre-establertes. S’indica potser va haver una
  | e-Rossinyol [7] |  2017

mala gestió en el moment d’explicar la forma de pagament.
Un assistent planteja el fet que si malgrat tots els controls que hi ha (censors de comptes,
etc...) no s’havia detectat aquests desajustos quines mesures es prenen a partir d’hora.
S’explica tant pel President com pel Tresorer que ha estat al canviar el criteri dels comp-
tes on s’han detectat aquestes incidències. Es creu que amb aquest nou procediment i el

fet que trimestralment s’ha de liquidar IVA I IRPF es te més control sobre els comptes
corrents.
També s’explica que, degut a la incidència del Banc Popular amb la gestió de la quota de
8 l’Ampa del curs passat i les seves comissions, s’està gestionant canvi de Banc. Actualment
s’està negociant amb Banc Sabadell.
El President torna a explicar com es giren aquests rebuts. L’escola que es qui té els comp-
tes de tots els associats gira en nom de l’Ampa les quotes.
Finalment es fa la votació dels comptes amb el següent resultat:
Vots a favor: 17
Abstencions: 7
Vots en contra: 0
Es donen per aprovats els comptes.
4. Renovació de càrrec:
No hi ha cap càrrec a renovar.
5. Revisió de quotes:
Es proposa per part del president de la Junta mantenir l’import de les quotes de Reedu-
cació i altres ajuts(20 euros) i la d’orfenesa(32 euros) per al proper exercici. Es recorda
que aquestes quotes són per família.
Per altra banda es proposa pujar 1 euro la quota de l’AMPA passant de 29 a 30 euros.


AMPA
Es pregunta el motiu de la pujada.
El President explica que, en les sessions que la CCAPAC dona als membres de les AMPA’s
que van als seus cursos de formació gratuïta, s’indica que ens els comptes corrents de
l’Entitat ha d’haver uns saldos mínims per fer front a qualsevol imprevist. Donat que fa
uns anys que aquestes quotes no s’incrementen i davant l’impacte que ha tingut l’adapta-
ció contractual dels diferents treballadors de l’AMPA (42), fan que aquesta pujada sigui
necessària.
Amb motiu d’una consulta dels assistents s’explica el motiu pel que es va procedir a esta-
blir una quota fixa per orfenesa així com el funcionament de la prima de retorn en cas de
no sinistralitat.
S’explica en què consisteix la quota de reeducació o ajuts socials indicant la seva funció.
A grans trets coŀlaborar amb el Gabinet Psicopedagògic de l’escola i ajuda a les famílies
amb necessitats.
Es procedeix a realitzar la votació per aprovar o no la pujada de la quota de l’Ampa. El
resultat es el següent.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Vots a favor de les quotes proposades: 22
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
6. A
 provació dels pressupostos d’ingressos i despeses per al proper curs
2016-2017:

El Tresorer explica que el pressupost,depenen del que es voti en quan a les quotes pen-
dents de carregar a les famílies o subvencionar les quotes de l’any passat pot ser un o
altra. Exposa ambdues situacions.
9 S’expliquen a petició dels assistents algunes de les partides del pressupost com per exem-
ple en què consisteix la partida de Festa de Nadal (obsequis guanyadors Nadales, Vestu-
ari Patges i caramels, etc...). S’explica el motiu pel que la Cercavila no s’ha fet aquest any
i per tant en el pressupost està la partida a 0.
S’explica que els dissabtes per la tarda per fer front a mantenir les pistes obertes pels
extraescolars es té contractat a un treballador (Dani).
S’indica que per aquest curs es dotarà a l’escola d’un desfibriŀlador tipus DEA on l’AMPA
s’ocuparà de l’equip, manteniment i formació inicial.
Indiquem també que a petició de l’escola i donat l’èxit del ordinadors de la Biblioteca,
dotar de 6 nous ordinadors per la ESO i Batxillerat amb la finalitat de poder ajudar a
aquells alumnes que no puguin treballar-hi (fer treballs) de forma habitual per diferents
motius.
En aquest punt es decideix fer la votació referent al punt 3 de l’acta de l’Assemblea en
quan a que es fa amb la quota de l’AMPA no carregada a les famílies el curs passat. Les
opcions son:
- Passar un rebut per la quota de l’any passat durant els mesos d’abril o maig d’aquest
any.


AMPA
- Subvencionar amb el Romanent dels comptes de l’Ampa aquesta quota.
La votació queda de la següent manera:
Vots a favor de passar la quota corresponent al curs passat: 4
Vots a favor de que l’AMPA subvencioni aquesta quota: 18
Per tant es decideix que no es passarà la quota i l’AMPA assumirà la mateixa (curs 2014-
2015). Aquest fet s’informarà a les famílies.
Es torna a preguntar perquè no es va realitzar la Cercavila i s’indica que la Junta, davant
de l’escassa assistència a la mateixa dels últims anys ha decidit analitzar i revisar com
activar novament aquesta activitat. També mencionar que el fet de que els Gegants tam-
poc van sortir aquest any va acabar de decantar la resolució de no sortit enguany.
Un cop s’han acabat les preguntes i explicacions sobre els pressupostos i ja tingut clara
quina opció es la que s’ha de votar dels mateixos (Opció B), es procedeix a la votació:
Vots en contra: 0
Abstencions: 6
Vots a favor: 16
  | e-Rossinyol [7] |  2017

S’aproven els pressupostos.
7. Nomenament de Censors de Comptes per al curs 2016-2017:
Es nomenen 2 censors de comptes pel proper exercici entre els assistents i que no formen
part de la Junta:

Sr. Xavier Margarit
Sr. Eduard Pérez
8. Precs i Preguntes:
10 Es pregunta si l’escola fa socialització de llibres. Des de l’escola s’indica que es fa aquest
curs a nivell de particular a particular.
Es demana pels grups de treball de l’AMPA.
S’explica el funcionament de les vocalies i els seus coŀlaboradors.
Hi ha una pregunta sobre l’activitat dels tabals.
S’indica que tot i que s’ha intentat trobar lloc a l’escola per poder ubicar aquesta activitat
actualment l’escola ens indica que no hi ha espai disponible. Es comenta que es va plante-
jar la possibilitat d’assajar a les pistes quan es fan les activitats esportives els dissabtes i
la resposta de les seccions va ser negativa. Per tant es torna a comunicar que per aquest
curs no es pot fer aquesta activitat.
Es pregunta si es farà l’activitat de teatre de pàrvuls. Tot i que ha arribat a membres
de l’AMPA el rumor de que aquest any no es farà s’indica que des de la Junta es farà la
convocatòria com cada any i que dependrà dels participants. La Junta considera que es
una activitat que enganxa a les famílies i per tant seguiran apostant per ella.
A les 22:20 hores finalitza l’assemblea. n
Signat:
El President i el Secretari de l’AMPA de l’escola JMJ
AMPA

Ja som Escola Cardioprotegida
L’AMPA INVERTEIX EN UN DAE
  | e-Rossinyol [7] |  2017

11

En breu podreu comprobar que penjat en algun racó accessible dels patis de l´escola ha apare-
gut un dels armaris de paret de color verd que veiem cada cop més sovint arreu, i que contenen
un equip extern i automàtic de desfibril.lació (DAE) per a casos d’emergència cardíaca de risc
vital. Cal destacar que l´AMPA ha finançat la compra de l´aparell, de l’armari i del curs de
formació per a personal de l´escola. Esperem que sigui una bona mesura de prevenció en un
entorn on passa tanta gent al cap de dia i on es practica tant esport al cap de l´any. n
AMPA

Teatre de pàrvuls
Els alumnes d’Infantil van
viure un any més l’experiència
de participar en un musical
com a protagonistes. El pas-
sat 4 de juny van representar
l’obra de teatre Bcn, let’sgo!
El Musical.
Van assajar intensament du-
rant els primers mesos de
l’any per tal d’arribar a la data
senyalada per l’estrena. Els
pares i mares que hi van voler
  | e-Rossinyol [7] |  2017

participar van tenir un paper
significatiu alhora d’acompa-
nyar als més menuts i contribuir-hi a tots els preparatius logístics previs a la representació.
Us deixem amb algunes de les imatges més significatives de l’obra.

Aprofitem l’avinentesa per informar-vos que com cada any l’AMPA oferirà de nou l’activitat de
teatre infantil a aquelles famílies que hi vulguin participar.
Us assegurem que és tota una experiència ! Us hi esperem ! n
12
AMPA

Berenar benvinguda P3
A principis del curs escolar, l’AMPA organitza un berenar de benvinguda per a totes les famílies
dels alumnes nous de P3.
Vol ser un punt de trobada i presentació de l’AMPA i de les serves activitats als pares i mares
acabats d’arribar.
Petits i grans comparteixen un berenar de germanor enmig de presentacions, alegria i entusias-
me per la nova etapa que comença a per a tots. n
  | e-Rossinyol [7] |  2017

13

AMPA MANYANET JMJ
NOVA APP per SMARTPHONE Instal·la't
l'APP
Aquestes paraules del títol (AMPA MANYANET JMJ) són les que AMPA
haureu de posar en breu al vostre telèfon smartphone al busca- MANYANET
dor de la botiga d’aplicacions tan d’android com d’ iPhone per JMJ
descarregar-vos la nova APP de l’AMPA de l’escola, que estarà
Escaneja el QR o cerca en les tendes
disponible ben aviat, calculem cap al febrer de 2017. Serà una AMPA MANYANET JMJ
APP nova, amb un disseny innovador i que ens mantindrà infor-
mats tan de les darreres noticies de l’AMPA com de les novetats
als principals blogs de l’escola. n

www.appampas.com
AMPA

Canvis a la secretaria
curs 2016-2017
COMIAT de la MONTSE OLIVÉ
El passat 19 de setembre el
president de la Junta de l’AMPA
Manyanet JMJ, Antonio Gonzá-
lez, va fer entrega d’una placa de
record a la Montserrat Olivé.
La Montse es va jubilar aquell dia i
va posar així fi a la seva trajectòria
professional com a secretària de la
  | e-Rossinyol [7] |  2017

nostra Associació de manera inin-
terrompuda durant els darrers 34
anys. En nom de totes les famí-
lies de l’escola se li va fer entrega
d’una placa de record i comiat, i

des d’aquí li desitgem una llarga i
saludable nova etapa. n

14

Horari de la Secretaria de l’AMPA
Us recordem l’horari de la Secretaria de
l’Associació. De dilluns a divendres de
17 h. a 19 h. Podreu accedir-hi entrant a
l’escola pel carrer Pare Manyanet, primera
porta a l’esquerra.
Des del mes setembre, l’Associació compta
amb la incorporació d’una nova secretària,
la Carme Pérez a qui us podreu adreçar per a
qualsevol gestió o consulta relacionada amb
les activitats de l’AMPA.
També podeu trucar al telèfon
933.468.605 o bé per correu electrònic a:
ampa@santandreu.manyanet.org n
Parvulari 2015-2016

La graduació de P-5
El final de curs és, per a tothom, un moment per fer una mirada enrere i veure tot el que hem
aprés i viscut durant el curs.
Però pels alumnes de P5, a més, significa l’haver superat el primer cicle del recorregut que els
hi espera a l’escola. I és per aquest motiu, que alumnes, mestres i famílies, viuen el final d’etapa
d’una manera especial.
Aquesta culminació pren un significat emotiu amb la celebració d’una gran festa de graduació.
Trobareu a continuació una selecció d’imatges a on es els seus protagonistes evidencien satis-
facció, iŀlusió i emoció pel viscut en aquest dia i que se’ns dubte, perdurà per sempre. n
  | e-Rossinyol [7] |  2017

15


Festes i celebracions

Festa cloenda del curs 2015-2016
Un any més, el tancament del curs escolar va esdevindre motiu de festa i diversió i l’AMPA hi
va tenir molt a veure amb l’organització, de la ja tradicional Festa de fi de curs.
Pares, alumnes i tots els membres de la comunitat educativa van tenir l’ocasió de participar-hi
i disfrutar-hi enmig d’un ambient festiu i familiar.
Si bé la pluja va fer acte de presència això no va fer que la iŀlusió i ganes de passar-s’ho bé
imperés per sobre de tot.
L’espectacle de màgia va fer riure i generar molta sorpresa i expectació a tots els assistents. Un
grup de mares es van veure sorpreses pel fet de ser cridades pel mag a pujar d’alt de l’escenari,
tot buscant seva complicitat.
Acabada la funció, el pati de l’escola va ser testimoni d’un berenar popular a on els membres de
l’AMPA van oferir a tots els assistents una magnífica coca acompanyada de veure.
El tradicional sopar de germanor no va faltar juntament amb la música i el ball que van posar
  | e-Rossinyol [7] |  2017

punt i final a una diada festiva que tots recordarem per sempre.
Us deixem tot un recull fotogràfic amb alguns d’aquests bons moments.
Fins a la propera!. n

16


17
  | e-Rossinyol [7] |  2017


Festes i celebracions

Diada inaugural del curs 2016-2017
L’inici de curs és un bon moment per a retrobar-nos de nou tota la comunitat educativa.
I ho fem sempre amb dos activitats plenes de sentit: amb una Eucaristia per a donar gràcies pel
rencontre i alhora per posar davant Déu les nostres iŀlusions i els nostres reptes davant el nou
curs, i amb una jornada de portes obertes a on amb els nostres fills i filles tenim l’oportunitat
de visitar les instaŀlacions de l’escola.
Enguany, aquesta diada va tenir lloc el diumenge 2 d’octubre i va comptar amb la presència
del P. Jesús Díaz, Superior General de la Congregació Fills de la Sagrada Família,
qui, a més de presidir l’Eucaristia, va presidir també una breu celebració de benedicció de les
noves aules d’Infantil de P3 i de 1r i 2n de Primària.
Us deixem amb un recull fotogràfic d’aquesta diada així com de la visita a les noves instal·
lacions inaugurades. n
  | e-Rossinyol [7] |  2017

18


19
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Festes i celebracions


20
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Festes i celebracions


Parvulari i Primària

Casal d’estiu 2016:
Durant el mes de juliol l’escola organitza un Casal d’Estiu orga-
nitzat per mestres de l’escola. Al casal hi poden participar infants
de dos anys en endavant.
Al juliol l’escola es transforma i adquireix un caire diferent, els
nens i nenes viuen una història divertida i fan moltes activitats
engrescadores i motivadores a través de les quals aprenen d’una
manera molt lúdica i creativa.
Aquest any hem pogut gaudir d’un Casal al Museu. Setmana rere
setmana rebíem la notícia que a diferents museus, les pintures,
les estàtues, et cobraven vida. Un grup d’investigadors molt pe-
culiars amb l’ajuda de tots els nens i nenes van ser els encarregats
d’investigar els fets.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

21


Parvulari i Primària
D’entre totes les activitats destaquem els moments de piscina, les
obres de teatre, el Museu del Terror, els balls, la Nit al Casal, el
lipdub i les excursions, etc.
Hem anat al Museu de la Xocolata, al Parc de Can Rius a Caldes
de Montbuí, a la platja i a l’Illa Fantasia el grup de primària, i a
Sport Center Land i al Parc Diagonal Mar el grup d’infantil.
La reubicació del Casal en altres espais degut a les obres de P3 i
Cicle Inicial, no van suposar cap problema. De seguida ens vam
adaptar i vam gaudir com sempre d’un altre Casal ple de bon hu-
mor, alegria, diversió i amistat.
Per acabar m’agradaria agrair a les famílies la confiança diposi-
tada en tot l’equip del Casal i a tots els companys i companyes
perquè gràcies a la seva dedicació, bona feina, complicitat i pre-
disposició van aconseguir que tots finalitzéssim el Casal amb un
  | e-Rossinyol [7] |  2017

somriure i poguéssim tenir un bon record de tots els moments
viscuts.
Us convidem a visitar el nostre bloc i veure tots els vídeos de les
activitats realitzades. n

Vanesa Torres
http://santandreu.manyanet.org/casal/

22
Esports

Al Manyanet Sant Andreu
L’esport al Manyanet Sant Andreu té molta història i tradició. Des de l’escola i l’AMPA fomen-
tem la seva pràctica oferint tot un ventall d’activitats esportives, de tots els colors i per a tots
els gustos.
A les ja clàssiques disciplines i activitats com el hoquei, el bàsquet, el futbol sala, el patinatge
artístic, el mou-te, s’hi han vingut sumant d’altres que estan tenint una molt bona acollida en-
tre els infants i joves de l’escola, com ara el hip-hop, que repeteix per segon any i la gimnàstica
rítmica, de nova incorporació i que està apassionant a tothom que la practica.
Si estàs interessat en alguna d’aquestes activitats esportives no dubtis en demanar més infor-
mació a cadascuna de les seccions o bé a la Secretaria de l’AMPA.
Vine a practicar esport al Manyanet Sant Andreu! n
  | e-Rossinyol [7] |  2017

23
FEAC

Cada llar és una família
Saber que no estem sols quan creiem que som els únics que ens passen històries i aventures
diverses amb els nostres fills/es és un avantatge! Això ho aconseguim anant al FEAC i compar-
tint experiències amb altres pares/mares que com tu i com jo, a vegades estem desmotivats o
saturats de tantes activitats i la no-resposta adequada dels fills/filles. Malauradament, el fill/a
perfecte no existeix; però tampoc els pares/mares perfectes, ni tan sols la família perfecte. Per
tant, i arribant a aquest punt, tots estem en el mateix sac: “Éssers humans sempre buscant
respostes a reaccions que cadascú ho fa de manera diferent”. Cada llar és una família (sense
importar com està formada) i dóna les regles que creguin convenient per a la seva millor convi-
vència. Però, i el cole? Què passa quan aquest lloc de feina i aprenentatge el veiem lluny?
Us asseguro que la millor manera per a implicar-se en la relació entre la família i l’escola és
precisament participar de les activitats que s’ofereixen per a tots els pares/mares, amb o sense
nens/es, com és el cas de les trobades FEAC. El recorregut en aquest camí (espero que llarg)
  | e-Rossinyol [7] |  2017

és una acció compartida entre les famílies i l’escola. Per tant, us animo a fer grup, a fer de les
trobades una festa amb amics! Espero que ens descobreixis aviat!. n

Mare del FEAC

“Unes 50 famílies
apuntades a aquest
24
projecte enriquidor
per als pares, per als
mestres que el porten
i per als fills, que són
els protagonistes”

Per a fer un seguiment de la nostra tasca
es pot consultar el nostre bloc:
http://elnostrefeac.blogspot.com.es/


FEAC

Fi de curs FEAC curs 2015-2016
  | e-Rossinyol [7] |  2017

25
FEAC

Grups FEAC curs 2016-2017

Grup d’Infantil
  | e-Rossinyol [7] |  2017

26

Grup de Primària

Grup de Secundària

27
  | e-Rossinyol [7] |  2017

FEAC

Trobada FEAC Nadal


English Corner

Compositions
COEXISTENCE IN BEGUES 2016
(...) When we arrived in Begues, we ate our breakfast. We left our bag on the wall, and after
this, we started the activities with some teachers. When we finished the activities we ate, and
then we did an excursion. In the afternoon we played football and basketball, and in the eve-
ning we had a shower. We spent a lot of time because, at the same time we took our clothes off
the bag and we put into cupboard.
Afterwards, we went to the theatre, where we played with our mobile phones, to wait for the
dinner time. We ate quite good and after we did night game. I didn’t like this game, but as I
was in the forest I could stay there with silence and listen the natures’ sounds. Then we went
to our rooms and I could speak with my friends. I liked this time. After that we fell sleep. (...)
Adrià Llopis
2 BTX «B»
  | e-Rossinyol [7] |  2017

COEXISTENCE IN BEGUES 2016
(...) All together we got up at 8:00, got dressed and went to do a morning pregarage. We ended
up going to breakfast donughts, toasts, cookies, milk, juice of all the flavors ...

When we finished, the monitors prepared a workshop that was about: what does it mean to be
Manyanet ? we did a lot of things which were:
* Those who did not want to do anything played football
28
* Others planned a play about the life of Jesus
* Some sang
* And others went to the forest to look for offerings
All that we did we used to prepare a Eucharist before eating. When I finished the Eucharist we
went to eat rice with tomatoes and a chicken breast. (...).
Judith Lloria
2 ESO «A»


English Corner

Compositions
EL COLLELL 2016
Last week on Wednesday, we got on the coach and went to an amazing rural house in El Collell,
located between Pla de l’Estany and la Garrotxa.
In the bus I was sitting next to Paula, we needed a break after all the tiring days we have had
in school. Although the trip was quite long we didn’t get bored, we tried to watch a very creepy
film, “The Ring”, but the curves of the road didn’t allow us to finish it, so we started talking
until we got there.
My first impression was really good, the house was away from everything and the landscape
was very nice, the air you could breathe was pure and the sky was blue as if it was a photo.
The instructors were waiting for us, we made groups for the activities proposed for the three we
were staying there and we had lunch. I was a bit scared, a week before going I was praying for
an acceptable meal, and there it was, more than acceptable it was exceptional !!
  | e-Rossinyol [7] |  2017

The first activity my group had to do was in the forest, it was a treetop adventure park which I
obviously didn’t want to do, because I hate heights. My team members had so much fun doing
the activity, although some of them got trapped in the first level. I also had fun watching them
getting trapped. (....)

Paula Montesinos
1 BTX «B»

29


English Corner
EL COLLELL 2016
(...) The bedrooms were okay and there were many bathrooms and showers so it was fine too.
I found the food was really good if we compare it with for example the school food so I can’t
complain about it ...haha.
But the part I really loved about these experience were all the guys that were working there,
because apart from preparing for us activities which I personally loved like doing archery,
driving quads, a laser tag in the forest or trekking and showing us how to use a compass, we all
could see that they loved what they did so in some way they made us laugh a lot and they made
us enjoy many more times all the activities. So for this reason I think they are the best camp
monitors I’ve ever had.
I really recommend to go to El Collell to everyone younger than me, I’m pretty sure they will
enjoy as I have done!
Pol Perpinyà
1 BTX «B»
  | e-Rossinyol [7] |  2017

BODEGUES TORRES
(...) When we arrived, we had a break, I ate a sandwich and some sweets before the visit. The
visit was amazing. First of all we went with a little train around the winery. There were a lot
of barrels to keep the wine. After that, we watched a video that explained the evolution of

Bodegues Torres. Then we tasted the wine, it was a good experience. The guide took us to the
vineyards. After we went to a little museum, it was very nice. And the last thing that we visited
was the shop, it had a lot of differents types of wine.
30
After the visit we went to the place where we had lunch. There was a sport hall, we had lunch
fast to play football. We were playing for a long time. After thirteen minutes that we were
playing we lost the ball and the rest of the time we were playing with and other ball. We did a
triangular, the teams were like the class. Our class was the better, we won more matches that
the others. (...)
Estanis Jiménez
2 ESO «C»

BODEGUES TORRES
(...) First we went to BODEGUES TORRES by school bus and then we ate our breakfast in the
entrance of the place. Then, we went to a train and this brought us around the vineyard and the
wineries. The guide told us how they made the white wine, the black wine and the rose wine.
After this, we went to a visual place and we saw one video that this spoke the history and the
generation of Torres Family. After this we went to a saloon and drank white grape wine and I
said: Oh My God!! ( OMG ) It is so delicious !! (...)
Queralt Purcalla
2 ESO «B»

English Corner
DEMOCRATS vs. REPUBLICANS
(...) We stayed out of the library until ten o’clock. Then
there we entered into a big room where there were two
people, one man representing the Democratic Party and
one woman representing the Republican Party. They talk-
ed us about both parties, they gave us some information
about the situation and the ideas of both parties, that now I’m going to explain a little bit. (...)
They showed us a photo like this one.
They told us that the states in red represent the states that vote for the Republicans and the
states in blue represent the states that vote for the Democrats. They said that these states are
the ones where the parties are not concentrated
to convince them to vote for their party. The par-
ties want to convince the other states, that in this
photo we can see in white or in the light blue. (...)
At the end we had time to make questions, that
some people did very interesting questions, and
the representatives of each party answered with
  | e-Rossinyol [7] |  2017

sincerity, some of this questions were very per-
sonal and committed.
Alba Marginedas
1 BTX «B»

DEMOCRATS vs. REPUBLICANS
..The first thing I have to say is that I loved the idea of going to Fabra i Coats library and listen
to native-English-speakers. I hope we can go there more times.
31
I reckon it was amazing because we cannot listen to American speakers everyday so it is very
useful and we also learn new things so it is wonderful.
I could understand a lot of things, from my point of view, Eduardo Soto pronounced better (he
went as fast as Bettina but I don’t know, he pronounced different) and also he speaks like an
American Youtuber that I follow, I promise. With this, I don’t mean that I have not understood
Bettina, but her accent was a little bit different.
It wasn’t like a debate, what they did was like giving us information from their politics and way
of doing the politics.
One thing I didn’t like was that we asked in Spanish… NO! We had in front of us native speakers
and we spoke in Spanish? I don’t understand by the way. And that they answered in Spanish?
Well I don’t agree neither but they have done it like this so…
And the last thing I did not understand at all was Bettina politics. She was supporting Donald
Trump and she’s Latina and Trump doesn’t like them… And she is also a woman, and Trump,
supports man chauvinism. And he also supports racism and worse things so I can’t believe
she’s voting Trump, but they just can choose between two options so she told us she doesn’t
like Clinton and Trump’s economy-way-of-thinking is great so that’s why she votes Trump.
So, for me it was a pleasure going there and listening to Bettina and to Eduardo and as you may
have discovered you know who I would have voted.
Marc Malaguilla Espinar
1 BATX «A»
English Corner
USA EXCHANGE: A EXPERIENCE IN MARYLAND
(Day 1- Friday (14/10/16)
Today I woke up very early because we had to be at the airport very early. After we arrived,
we took the plane to Dulles International Airport. Although there were some screens to play
games, watch movies and listen to music, the flight was very boring because it was so long. At
the moment we arrived, we took a scholar bus that drove us to Good Counsel College to meet
our partners (mine was Kyle). Later, at 8 PM, we saw a Football game between the Falcons
(Good Counsel team) and another team that I don’t remember the name. And finally, Kyle
drove me to his house to meet the whole family.
Day 2- Saturday (15/10/16)
On my second day, we did something that I wasn’t expecting at all. Kyle and his father took me
to an event called Cars & Coffee. In this event some people showed their cars and they allowed
you to take photos if you wanted. Later, we went home to relax a little bit and take a shower
because it was very hot that day. In the afternoon, Kyle was doing his homework meanwhile I
was watching TV in English (to learn a little bit more of English). At night, we went to dinner
  | e-Rossinyol [7] |  2017

to a Thai restaurant located in the urban center of Rockville. (...)
Mario Olivares
1 BTX «A»

32

Programa internacional

OXTED -Anglaterra
Per quart any consecutiu un grup d’estudiants de la nos-
traescolaparticiparà en l’intercanvi amb la Oxted School,
situada a Surrey, al sud de Londres. Tant alumnes com
professors acompanyants tenim moltes ganes que arribi
març i iniciar aquesta experiència que ens permetrà fer
una immersió d’una setmana en la cultura anglesa. Les
dates previstes per
al viatge a Oxted són
a principis de març i
acollirem l’expedi-
ció anglesa a finals
d’abril. n
Conxita Payán
Programa Internacional


Programa internacional

U.S.A. EXCHANGE
Un any més, un grup d’alumnes de Batxillerat han tingut l’oportunitat de conviure uns dies
amb uns companys de l’escola Our Lady of GoodConsel, en Maryland. Ha estat una experiència
d’allò més enriquidora per a tots. Ara rebrem la seva visita de l’1 a l’11 de Febrer i esperem que
la tornada sigui tan fantàstica i inoblidable com l’anada! n
Podeu seguir l’experiència en el blog.
http://jmjonthegomaryland.blogspot.com.es/
Conxita Payán
Programa Internacional

MY EXPERIENCE IN THE USA
First of all, I want to say that this experience has been the best one. All started one
Friday, we woke up very early and we took a plane to Maryland. When we arrived,
  | e-Rossinyol [7] |  2017

our exchange students were there, receiving us with a big banner and our names were
written on it. After that, we went to the first football game of the season, because Good
Counsel was playing, and of course, GC won!
We spentthe weekend with our families and on Sunday we went to a BBQ with all the

students. My family and I went to the pumpkin patch, and there we saw the best sun-
set ever. On Monday we went to the school, when I arrived, I thought it was like High
School Musical; Our Lady of Good Counsel is like the schools that appear in the films.

33 During the week, we had some classes and we went to Washington DC to see the mon-
uments and some museums. On Thursday we went to the Baltimore Aquarium and in
the afternoon, Sophia, my exchange student, brought us to a Poms Practice and I had a
very good time watching them dancing, being that Ihave danced since I was 5 years old.
On the last Saturday we went shopping all day at Tyson’s Mall, and in the afternoon
we met at Gavi’s and we slept there. In the morning, Gavi’s mum prepared a delicious
breakfast, and after that we went to the Church.
To sum up, I want to repeat that this experience has been the best I have had in my life,
and I can’t wait to see them all again.

Clara Bayona


Programa internacional

MY EXPERIENCE IN THE UNITED STATES
Being part of this exchange has been an amazing opportunity that I’d never change.
While in Maryland, I participated in so many unique and funny experiences. When I
first got to Our Lady of Good Counsel High School I was shocked to see how large the
school was, it’s very different from our school here in Barcelona. I know I am not the
only one who noticed that, it was all we could talk about when we got there. I got to
experience my first American football game and we also cheered with all the American
students.
The next morning, my sister and me woke up and had a typical American breakfast; we
ate too many pancakes, a lot of bacon and some scrambled eggs. They took us to eat a
delicious pizza lunch and then we got to experience our first trip to the Pumpkin Patch.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

I had my first s’more, a chocolate cracker treat, with most of my other classmates.
By Sunday, my sister, our buddy Sophia and me were starting to become really good
friends. We were always laughing and joking around. We even got to go swimming at
night, which for Maryland is not a normal thing to do at all in October. I became really

good friends with some of the other American students since we were always hanging
after school and during our various field trips to Museums, National Monuments and
the Aquarium.

34
Sophia was always with us and even she had school we did so many things together.
At nights we went shopping, to a haunted house where I nearly cried, over to friends’
houses, we had pizza parties, swimming, laser tagging, sang loudly to songs in the car,
to Sophia’s Poms (the school dance team) practices, out to dinner, Ferris wheel rides,
and we even helped her study for her Spanish exams. We were always having fun no
matter what we were doing. In addition, we all learnt American teen slang and new
vocabulary. Trying to teach the Good Counsel students Spanish words and phrases was
always hilarious.
Saying goodbye was, by far, the worst part of the entire trip. We all became so close
with each other and didn’t want to say bye. A lot of people cried, and we all hugged and
sang our favorite songs with each other. I miss everyone so much and I can’t wait to
have even more unforgettable memories with my new American best friends (if that’s
even possible!) once they come to Barcelona.
Anna Bayona


Programa internacional

USA Exchange October 2016
First of all, I think it is fair to say that we will never forget this wonderful experience.
We were very nervous before the departure of the plane and excited to meet our ex-
change students too.
When we arrived at the school, the Americans were waiting for us with a huge wel-
come banner. That evening, we cheered on the school’s football team, although we
were standing there like zombies because of the six hour jet lag and the nine hour-
flight.
On Saturday, Gavi, my partner, her friends and I enjoyed a football match at the Uni-
versity of Maryland. Then, I carved a pumpkin for the very first time and they were
  | e-Rossinyol [7] |  2017

surprised that I had never done their Halloween tradition. The next day, there was a
barbecue in Gavi’s house for all of the participants in this exchange.
During the week, we attended our partners’ lessons. Maria, Anna, Clara and I saw
Kaylen, Sophia and Gavi practicing Poms. Some teachers showed us their huge and
wonderful high school. We also visited Washington D.C. and Baltimore. The monu-

ments, the museums and the aquarium were really interesting and fascinating. After
our partners had finished their exams on Wednesday, they took us to a ferris wheel
at the National Harbour in D.C. which was quite high and where we could appreciate
35 the skyline view of the city. On Friday evening, we went to Field of Screams which is
haunted houses and trails filled with terrific actors that scare us. Later, we ate s’mores
that we cooked in the bonfire.
If you could not tell from the
above, we had so much fun and
learned so much from America
and its people. Now, we cannot
wait for them to come (some of
us cried a little bit saying good-
bye after those amazing ten
days). So, we are looking for-
ward to meeting again in Barce-
lona and repeat the experience
with our new American friends.
Anna Xiu Obradors


Programa internacional

2 ESO,
AUSTAUSCH GÖTTINGEN
(2nd ESO, Exchange to Göttingen)
This is the fourth year that a group of 2nd ESO students has been to Göttingen on a German/
English exchange with the school Felix Klein Gymnasium. We have been there from 9th to 16
December, so it’s been amazing to live the Christmas spirit all around!
We made lots of things there: We walked around the city on a guided tour, visiting their in-
teresting Christmas Market and the most important places such as the Old Town hall or the
Georg-August-Universität in Göttingen.
We attended a talk by Prof. Dr. Gerhard Lauer, from Göttingen University, at the Y-Lab,
  | e-Rossinyol [7] |  2017

about the Grimm Brothers and we did a workshop about them.
We also attended some classes with our partners, we worked on a project about “Göttinger
Köpfe und ihr Wirken in die Welt” (Important scientists from Göttingen and their importance
in the world) and we did a creative workshop decorating some backpacks.

As every year, we also visited PHAENO museum, in Wolfsburg, which is incredibly funny. We
enjoyed it a lot!
You can read about all our adventures in Göttingen in our blog JMJ on the go: Göttingen
36 which you can find on the school webpage.
We just want to thank everyone in Göttingen - school staff, teachers, host families ... - for their
attendance, and, of course, now, we are waiting for them to come back in March and have a
good time in Barcelona too!.

Mònica Rovira and Lurdes Pujadas
37
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Programa internacional
38
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Programa internacional
Instal·la't
l'APP
AMPA
MANYANET
JMJ
Escaneja el QR o cerca en les tendes
AMPA MANYANET JMJ

www.appampas.com
Nadal 2016

Concurs de nadales
  | e-Rossinyol [7] |  2017

40


Nadal 2016

Concurs de nadales
  | e-Rossinyol [7] |  2017

41


Nadal 2016

Concurs de nadales
  | e-Rossinyol [7] |  2017

42
Nadal 2016

CONCERT DE NADAL Cicle Infantil
• Ara ve Nadal

P-3 • Mi burrito Sabanero
• Twinkle Twinkle Little Star
  | e-Rossinyol [7] |  2017

• Sant Josep fa bugada

P-4 • We wish you a Merry Christmas
• La Marimorena

43

• M’agrada el Nadal

P-5 • Es Navidad
• Decorate the Christmas Tree


Nadal 2016

CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA
Cicle Inicial
1er 2on
  | e-Rossinyol [7] |  2017

44


Nadal 2016

CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA
Cicle Mitjà
3er 4t
  | e-Rossinyol [7] |  2017

45


Nadal 2016

CONCERT DE NADAL: PRIMÀRIA
Cicle Superior
5è 6è
  | e-Rossinyol [7] |  2017

46


Nadal 2016

El Pare Noel
visita els petits d’Hoquei i Patinatge
  | e-Rossinyol [7] |  2017

47
Nadal 2016

Nadala AMPA
Nadala digital enviada a totes les
famílies de l’escola amb la qual
l’AMPA va desitjar unes bones
festes de Nadal a tota la comuni-
tat educativa que forma part de
JMJ-Manyanet Sant Andreu. n
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Visita dels Patges reials
Fidels a la seva cita, els patges de Ses Majestats els Reis d’Orients van tornar a

visitar un any més i van promoure somriures a dojo entre els infants de la nostra
escola.
Cadascú portava la seva carta plena de desitjos que els hi van entregar personal-
48
ment en mà, tot compartint amb ells unes breus paraules d’afecte i estimació que
quedava palesa a la cara i els ulls dels menuts.
Gràcies per regalar-nos iŀlusions un any més! n


49
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Nadal 2016


50
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Nadal 2016
Nadal 2016

Concert de Nadal
  | e-Rossinyol [7] |  2017

51
Foto Notícies Manyanet JMJ

FOTO NOTÍCIES
Celebracions inici curs
Cicle Infantil
  | e-Rossinyol [7] |  2017

52


Foto Notícies Manyanet JMJ

Celebracions inici curs
Cicle Incial

Cicle Mitjà

Cicle Superior
Foto Notícies Manyanet JMJ

Celebracions inici curs
ESO

Batxillerat


Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P3
Les mascotes de P-3 curs 2016-2017
Molly Samsam

P3 inici de curs
  | e-Rossinyol [7] |  2017

55

Les classes de P3


Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P3
A P3 estrenem balancí i tobogan Avui entre tots i treballant
cooperativament hem fet
un arbre de nadal amb
influència de Kandinsky

A P3 treballem aspectes propis
  | e-Rossinyol [7] |  2017

de tardor i robòtica amb
els Bee-Bots

56

Els nens i nenes de P3 avui han Els nens i nenes de P3 ballen
anat a l’espai Josep Bota a amb el Bee-Bot una nadala.
celebrar amb altres escoles del
barri la Festa Major
Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P3
EL NOSTRE HORT
  | e-Rossinyol [7] |  2017

57


Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P4

Les mascotes de P-4 curs 2016-2017

P4 inici de curs
  | e-Rossinyol [7] |  2017

58

Les classes de P4


Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P4
ESTEM DE FESTA MAJOR!
  | e-Rossinyol [7] |  2017

59
excursió a Can Ribas A p4 treballem la
lateralitat-
esquerra i dreta


Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P4
RUTINES DE PENSAMENT
  | e-Rossinyol [7] |  2017

TALLER DE LES EMOCIONS

60


Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P5
Les mascotes de P5 curs 2016-2017
  | e-Rossinyol [7] |  2017

com treballem

61

Les classes de P5
lguna
si teniu a
ia o
experiènc
de
activitat
Foto Notícies Manyanet JMJ entre
germanor
ies,
les famíl i us
Famílies d’Infantil informeu
-n o s
la publica
rem
Sortida de germanor de famílies de P5 A CAN VILA

Compartir, descobrir, participar, riure, xerrar, gaudir o col·laborar són alguns dels verbs que
vàrem posar en pràctica no fa gaire els pares, mares, nens i nenes de la classe de P5 C, sí, sí, la
de l’Alegria. I vés per on que el nom amb el que la classe ha estat batejada sembla fet a mida
perquè d’alegria n’hi va haver, i molta.
Tot això va passar en un entorn privilegiat, a Can Vila, una masia catalana del segle XIV situada
a la localitat d’Artés, al Bages. Un bonic espai en plena natura que vàrem descobrir mitjançant
una divertidíssima i esbojarrada gimcana que va precedir un molt bon àpat. Els infants van
menjar sols (bé, acompanyats en tot moment d’un equip de monitors), mentre que els “papis”
(patidors tots ells) vam compartir una gran taula.
La realitat és que abans d’acabar la fusta d’embotits i d’entrar al segon plat ja ens coneixíem
tots i totes, com si fos de tota la vida, vaja. Imagineu com va ser que, fins i tot, alguns vàrem
  | e-Rossinyol [7] |  2017

descobrir que era un “mannequin challenge”. Mira si ens va agradar la idea que en vam pro-
tagonitzar un de molt divertit i improvisat i, el més difícil, vàrem aconseguir que nens i nenes
estiguessin quiets, sí, ho heu llegit bé, quiets del tot, per tal de fer el vídeo.
Va ser una bona oportunitat per conèixer-nos tots una mica millor, més enllà del breu moment

que coincidim quan anem a buscar els nens a escola, posar nom a les cares i dialogar sobre
molts temes, especialment sobre els nostres fills.
En definitiva, el dia es va fer curt, la experiència va ser intensa i la paraula mes repetida va ser:
62 repetirem. Oi que sí?! n
Irene Sanz
Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P5
Visita al Tió i hem portat menjar A P5 preparem l’Advent escrivint
per engreixar-lo bons propòsits i confeccionant
amb col·lage el nostre calendari

Treballan els hàbits saludables
  | e-Rossinyol [7] |  2017

i a l’acollida hem tingut una
visita molt especial l’Elmo

63
Aquesta tarda els alumnes de P5 han
fet un tast de fruits de la tardor

S’inicien al món dels bolets amb
la visita d’un expert
Foto Notícies Manyanet JMJ

Infantil P5
Ens convertim en Tast de fruits de la tardor
Pollock i pintem amb
bales
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Fan la verema

64

2N Cal Battlle de la Benedicció del pessebre amb els nostres
Bleda alumnes
Foto Notícies Manyanet JMJ

Acollides
acollida infantil

“...educar el cor i l’intel·lecte” Sant Josep Manyanet
Cada dimecres a les 9 h, tots els alumnes i mestres d’Educació Infantil, ens reunim per a fer
“L’ACOLLIDA”.
Es tracta d’un moment especial, perquè ens apleguem tots junts per a desitjar-nos un bon dia,
per a atendre a veure què farem o què estem fent en la setmana que ens trobem, per a cantar,
per a pensar i reflexionar...i també per a pregar a la Sagrada Família i a Sant Josep Ma-
nyanet. Un moment, on els valors prenen rellevància, un moment de trobada familiar, que els
alumnes estan esperant amb molta il·lusió. n
  | e-Rossinyol [7] |  2017

65
Foto Notícies Manyanet JMJ

Acollides
a l’acollida de Primer hem escoltat
el conte del Ratolí Pérez
  | e-Rossinyol [7] |  2017

66


Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Inicial
Entrega de premis del concurs Els alumnes de 2n C han anat
DOMUND de Cicle Inicial. Leyre i Luna a la Jugatló
guanyadores
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Cicle inicial comencem a fer panellets. 2n Cal Battlle de la Bleda

67

2n A i B han participat a la Jugatló del barri


Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Mitjà
Els nens i nenes de 3r han fet la La senyoreta Isabel Rodríguez ha
gimcana del Pare Manyanet fet una visita a 3r per explicar-nos
el funcionament del Banc d’Aliments
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Començant la gimcana del Pare Els nens i nenes de 3A fan de
Manyanet amb 3r guies del nostre barri

68

Els nens i nenes de 3r fan Robòtica a 3r amb Lego WeDo
compostatge pel nostre hort
Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Superior
Alumnes de 5è al Museu del Els alumnes de 5è juguen al Joc
coure dels Comtats Catalans

English project 6è.

Els alumnes de 6è al Canal Olímpic


Foto Notícies Manyanet JMJ

Primària Cicle Superior
Colònies 6è Primària
  | e-Rossinyol [7] |  2017

70


Foto Notícies Manyanet JMJ

Secundària
Els alumnes de 1r d’ESO han 1r d’ESO visita guiada per Caldes de
visitat la Sagrada Família Montbui i les seves termes romanes

1r d’ESO visita a la Sagrada Jornades Esportives a
Família 1r i 2n d’ESO
Foto Notícies Manyanet JMJ

Secundària
2n ESO contes japonesos a la Casa Àsia
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Felicitem a Ariadna Subiràs,
Cristina Camacho i Óscar
Rodríguez per ser dels millors

de Catalunya en matemàtiques

72
L’alumne Franco, de 4r de ESO
ha fet un taller amb paper,
a la classe dels Avions de P4

Campanya de recollida
d’aliments a la nostra escola
Foto Notícies Manyanet JMJ

Secundària
JORNADES ESPORTIVES. Guanyadores del Decobrint la Girona
primer partit del futbol femení mediaval amb els alumnes
de 3r d’ESO
  | e-Rossinyol [7] |  2017

73

Matinal esportiva 3r I 4t d’ESO I 1r batx.


Foto Notícies Manyanet JMJ

Secundària
Guanyadores de la final de futbol femení
  | e-Rossinyol [7] |  2017

74 JORNADES ESPORTIVES. lliurament de premis als
Partit de Bàsquet. guam¡nyadors de les jornades
3r ESO vs 1r BTX. esportives
Foto Notícies Manyanet JMJ

Batxillerat

1r PREMI JOCS FLORALS. DE Amb Narcís Rodas a @lauditori
BARCELONA. Gabriel Lluís de 1r apunt de rebre la Distinció PAU
BTX en la categoria de poesia. 2016 Felicitats!
Felicitats!
  | e-Rossinyol [7] |  2017

75 El nostre flamant guanyador Recollint distinció
dels Jocs Florals Pau 2016


Foto Notícies Manyanet JMJ

Batxillerat
Preparing our activity.Democrats vs Republicans
  | e-Rossinyol [7] |  2017

76


Foto Notícies Manyanet JMJ

Batxillerat
Democrats vs Republicans
  | e-Rossinyol [7] |  2017

77

Ready for the talk. Democrats vs Republicans
Foto Notícies Manyanet JMJ

Batxillerat
Jornades Challenge
  | e-Rossinyol [7] |  2017

78


Foto Notícies Manyanet JMJ

Batxillerat
Visita al Museu Dalí
  | e-Rossinyol [7] |  2017

79
Pastoral JMJ

Voluntariat
Gran Recapte
AGRAÏMENT ALS VOLUNTARIS DE LES ESCOLES MANYANET
Els dies del gran recapte 25 i 26 de novembre ens va tocar arromangar-nos i treballar de valent!
Però no importa, com n’estàvem de cansats a l’acabar, perquè ho vam fer, sobretot, per a donar
esperança als qui més els falta, per a ensenyar als nostres fills com enriqueix ajudar als altres.
Gràcies a la col·laboració de tots, aportant aliments o com a voluntaris, moltes famílies poden
tirar endavant. Malauradament, el Banc d’Aliments necessita arribar a molta gent... només en
el nostre barri ajudem a alimentar més de 800 famílies!!!!
Van ser dos dies intensos...2 dies plens d’emocions i de moments màgics.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

L’any vinent tornem a comptar amb vosaltres i tant de bo engresquem a més famílies i més
joves a col·laborar...
Gràcies a tots! n

80
Pastoral JMJ

DOMUND
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Recaptació per la campanya del DOMUND 2016 1.393€.

Gràcies a tots per la vostra col·laboració. n
81


Pastoral JMJ

Concurs DOMUND
Amb motiu de la campanya del DOMUND s’ha fet un concurs per a Cicle Inicial, on els alumnes
havien de pintar un dibuix d’una Missionera de la Caritat amb uns nens.
El professor de dibuix Miquel Roura ha estat el jurat del concurs i avui s’ha fet el lliurament de
premis.
Les guanyadores han estat la Leyre Paños (1r) i la Luna González (2n). Felicitats a totes dues i
a tot el cicle per la seva participació. n
Víctor Martínez
Delegat de Pastoral
  | e-Rossinyol [7] |  2017

82
Pastoral JMJ

Cartells NazaRed
Infantil
inici 2017

Infantil
advent 2017
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Primària
inici 2017

83

Primària
advent 2017

ESO - Batxillerat
inici 2017

ESO - Batxillerat
advent 2017


Pastoral JMJ

VOLUNTARIAT-APRENENTATGE-SERVEI
Miquel Vilaseca
Sóc el Miquel i fa 3 anys que participo en el grup de voluntariat.
En aquest temps, el grup ha tingut caires i maneres d’organit-
zar-se diferents, però sempre ha tingut i haurà de seguir tenint un
denominador comú: fer coses per als altres. I, qui són aquests altres?
Doncs depèn de l’activitat, perquè en fem de molt variades.
Un cop al més, aproximadament, ajudem al banc d’aliments a dur
el menjar a les persones que en necessiten i no poden anar-se’l a
buscar; en aquest cas, els altres, son generalment persones grans, que estan impedides o malaltes
i sobretot que estan molt soles i sovint tristes. La nostra visita l’esperen amb delit, no només
pels aliments que els portem, sinó perquè tenen ganes de xerrar amb nosaltres i explicar-nos
les seves historietes.
Altres vegades, els altres, estan més lluny i ni tan sols sabem qui són. Quan coŀlaborem en
campanyes com el Domund o en les del Manyanet Solidari, sabem que la nostra acció arriba lluny,
a persones que no coneixem, però que sabem que també necessiten del nostre granet de sorra.
  | e-Rossinyol [7] |  2017

Els altres també són els nostres companys de l’escola quan organitzem jocs i gimcanes pels
alumnes de primària en motiu de la Setmana Manyanetiana o altres, en aquest cas, els nens ens
segueixen veient per l’escola i en convertim per a ells en un referent, en aquells nens grans que els
van fer jugar i que quan siguin més grans potser ells també ho faran. També quan fem d’ajudants
de monitor en les colònies o les convivències, crec que el nostre testimoniatge és important.
Per tot això, la nostra tasca té molt de valor, i encara més si tenim en compte la relació entre

nosaltres, com ens ajudem i convivim els uns amb els altres, com creixem junts com a persones.
Per tant, us animo a tots a apuntar-vos al voluntariat a partir de 3r d’ESO! Perquè fer-se gran
implica assumir responsabilitats i ser conscients de la realitat que ens envolta i creure que podem
coŀlaborar per fer un món millor.
84

Propers esdeveniments:
•L
 ipdub-Mannequin challenge (30 de gener): amb motiu del DENIP (Dia Escolar de
la No-violència i la Pau). Participació de tota l’escola amb una pregària final convidant a la
reflexió i a l’actuació local.
•M
 anyanet Solidari (4 de febrer): aprofitant la jornada de Portes Obertes del nostre
centre, mostrem el costat més solidari de la Família Manyanetiana amb paradetes de
granadures fetes pels nostres alumnes, actuacions diverses, sortejos,...
•M
 issa familiar (11 març i 13 de maig a les 18 h.): amb participació d’alumnes,
mestres i professors, PAS i famílies de la nostra escola.
•T
 alent Show(7 de maig): dia dedicat a les mares, aprofitarem l’ocasió per a que els
nostres alumnes i/o professors del Centre, demostrin les seves destreses i ens facin
passar una bona estona. n

Tot el relacionat amb la Pastoral de l’escola al nostre blog:
http://lanostrapastoral.blogspot.com.es/
Edita
Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Jesús, Maria i Josep
Carrer Sant Sebastià, 55
08030 -Barcelona

Podeu visitar-nos i subscriure-us a les notícies de l’AMPA de l’escola:
www.ampajmj.com

e-mail:
ampa@santandreu.manyanet.org

Equip de producció:
Vocalia de Cultura

Aquesta edició de l’e-Rossinyol ha estat possible gràcies, entre altres, a la
coŀlaboració de:
P. Josep Mª Taulats, S.F., Dolors Espinosa, Víctor Martínez, Conxita Payán, Lurdes
Pujadas, Vanesa Torres, Toni González Torner, Josep Mª Purcalla, Jordi J. Aymerich,
Alumnes de Batxillerat, Miquel Vilaseca, Carme Pérez, Eugènia Touceda, Irene Sanz,
Ramon Riba i Manel Górriz.

Maquetació:
Sonia Salmerón Tel. 607 76 14 96

Foto de Portada:
Il·lustració de Roger Quevedo