Está en la página 1de 4

ATA HU ADONAY ELOHEINU

SHEHIKTIRU ABOTEINU LEFANEJA


ET KETORET HASAMIM
BIZMAN SHEBEIT HAMIKDASH KAYAM
KAASHER TZIVITA OTAM
AL-YAD MOSH NEBIJ
KAKATUB BETORATAJ
VAYMER ADONAY EL-MOSHE
KAJ LEJ SAMM NATF USHJELET VEJELBENA
SAMM U-LEBON ZAK
BAD BEBAD YIHJIE
VE-ASITA OT KETORET RKAJ
MA-AS ROKEAJ
MEMULJ TAHR KODESH
VE-SHAJAKT MIMENA HADEK
VE-NATAT MIMENA LIFENEI HA-EDUT
BE-OHEL MOED ASHER IVA-ED LEJA
SHAMA
KODESH KADASHIM TIHIY LAJEM
VE-NEEMAR VEHIKTIR ALV AHARN
KETORET SAMIM
BA-BOKER BA-BOKER
BEHEITIB ET-HANEROT YAKTIRENA
U-BEHAALOT AHARN ET-HANERT
BEIN HA-ARBAYIM YAKTIRENA
KETORET TAMID LIFNEI ADONAY
LEDOROTEIJEM
TNU RABANAN
PITM HAKETORET KETZAD

SHELOSH MET VESHISHIM U-SHEMON


MANIM HAYU B
SHELOSH MET VESHISHIM VA-HAMISH
KEMINYAN YEMT HAJAM
MAN BEJOL-YOM
MAJATZIT BABOKER U-MAJATZIT BAEREB
U-SHELOSH MANIM YETERIM
SHEMEJM MAJNIS COHEN GADOL
VENOTEL MEHEM MEL JOFNAV BE-YOM
HA-KIPURIM
U-MAJAZIRN LEMAJTESHET
BE-EREB YOM HA-KIPURIM
KEDEY LEKAYEM MITZVAT DAK MIN
HADAK
VE-AJAD ASAR SEMANIM HAY B
VE-ELU HEN
HATZOR
VE-HATZIPOREN
VE-HA-JELBEN
VE-HA-LEBON
MISHKAL SHIBI-IM SHIBI-IM MAN
HA-KOSHET SHNEIM ASAR
KILUF SHELOSH
KINAMON TISH
BORIT KARSHIN TISH KABN
YEIN KAFRISIN SEIN TELT VE-KABIN
TELAT
VE-IM L MATZ YEIN KAFRISN
MEB JAMR JIVR ATK

MLAJ SEDOMT ROBA


MA-AL ASHN KOL SHEH
RIB NATN HA-BABL OMER
AF KIPAT HA-YARDEN KOL-SHEH
IM NATN BH DEBASH PESALH
VE-IM JISER EJAT MIKL SEMMANEA
JAYAB MITH
RABN SHIMN BEN GAMALIEL OMER
HA-TZOR EN ELA SHERAF
HA-NOTEF ME-ATZEI HA-KETAF
BORIT KARSHIN LEMH H BH
KEDEI LESHAPOT BH ET HA-TZIPOREN
KEDEI SHETEH NA-
KEDEI LISHROT B ET HA-TZIPOREN
KEDEI SHETEH AZH
VEA-HAL MI REGLAIM YAFN LA
E-L SHE-EIN MAJNISN MEI RAGLAIM
BA-MIKDASH
MI-PENEI HAKABOD
TANI RIBI NATN OMER
KESHEJ SHOJK OMER HADEK HEITEB
HEITEB HADEK MIPENEI SHE-HA-KOL
YAF LA-BESAMIM
PITEMH LAJATZAIN KESHERH
LESHALISH ULRABIA LO SHAMANU
AMAR RIB YEHUDH ZH HA-KELAL
IM KIMIDETH KESHERH LAJATZAIN
VE-IM JISER EJAT MIKOL-SEMAMNEA
JAYAD MITH

TAN BAR KEPARH EJAT LESHISHIM


LESHEBIIM SHANH
HAYETH BA- SHEL SHERAIM
LEJATZAIN
VE-OD TANEI BAR KAPAR
ILU HAY NOTN BAH KORTOB SHEL
DEBASH
EIN ADAM YAJOL LA-AMOD MIPENEI
REIJA
VE-LAMH EIN MEARBIN BAH DEBASH
MIPENEI SHE-HATORAH AMR KI JOLSEOR
VE-JOL DEBASH LO TAQKTIR MIMENU
ISH LA-ADONAY
ADONAY TZEBAOT IMANU
MISGAB LANU ELOHEI YAACOB SELAH
ADONAY TZEBAOT ASHREI ADAM BOTEAJ
BAJ
ADONAY HOSHIH HA-MELEJ YA-ANENU
BEYOM-KORENU
VE-ARBH LA-ADONAY MINJAT YEHUDH
VI-YERUSHALAIM
KIME OLAM UJSHANIM KADMONIYOT