Está en la página 1de 2

Anexa nr.

24
:-*'

ROMANIA
JUDETITL
..............')
P R I M A R U L. - . . . . . . . . , )

;
i

sreua
uNnATtr

;
;

: ADMINISTRATIV- :
; TERITORIALE
i

3)

Nr

' -* ---*' ---"---:

/20t4

r..._..-.-_.__..,.._.....__._..._..-..i

ADEVERINTA

Prin prezentase atestiifaptul ci domnuVdoamna/S.C.ls.AJi.Il.F.rp.F.A.


:.......-.......
....., avdnd codul de
icentificarefiscali*) --.-......:-......, figureazipe anul 2014 inregistrat(a)la nr. de rol nominal *i"
............:i, pr""""r qi
inscris([) in registrul agricol tjpul ...., vol.
poiigiu *.
satul
strada
nr..-..-..."):
'APITOI-UL
II b) Identificrrea pe parccle r terenurilor eflate in proprietatea gospodlriei/eiploetafiei
egricote llri
;rsoqahratejuridici Si e
cu personrlitate

Conform prevederilor art27 dinNormele tehnice de


completae a registrului agriool pentru perioada 20 I &
2014, aprobate prja Ordinul conu al ministrului
agr icalturii Si denoltdrii rurale, ministrului
administrapiei Si internelor, ministrului fnanlelor
publice gi pregedintelui lwtiutului Nalionat de Statisticd
nr. 95/ I 998/153/3241/20 I 0

CAPITOLTIJLtrI Modul de utilizr F C t

conformprevederilor
axt2

agricolpenruperioaaa
zotoldl{iprouGffi

ordimtl comtn al ministrului agiculturii ti denoltdrii ntrale, mintitrului adit*trayiei


si inernelor, ministruiui'finanleior
publice {i preiedintelui Instilaului National dellatisticd nr. 95/1998/153/3241D010
Cod
Cod
ha
an
ha
ar:r
nd
rend

Su_prafa
tr a egricoli ln proprietaG

Suprafe Dr egricoli datl


(cod10 +...+ I5)

09

02

- in arend6

l0

- ln parte
- clr titlu gatuit

ll

- rn concstune

- !n asoclre

03
04
05
06
07

l3
74
l5

- subalte forme

OE

= Cqitolul II, prt ctul a)Terenri


Slate h
woprietoE,c4
t 0, cobateb 2, 5.g. I I. I 4

0l

SuprefaDa egricoli prinitZ (cod


03+...+08)
- in arendd
- inparte

- cu titlu gratuit
- rn @nceslrme

t2

- ln asocler

- subalte forme
din r6ndul09
- la unitli0i cu personalitce
iuridice
Suprafa tla agricoli utilizatt
(cod 0I+ 02 - 09)

l6

l7

, Prez*r'taadeverintf s'a cliberat cu rcspcctarcaprevederilorOrdonanyeiGuvernuluinr. 33D002privind reglementareaeliber1rii


cenifcatelor si deverinlelor d9 dtre autorittyilepublice centrale locale,aprobati cr modifrcdriprin L"gro *.
223/2002,fiind necesari
si
pentu dep'r.merea
cererii unice de sprijin pe zuprafa{A
h anul2014.

INSPECTOR
.6

cu atribuuii in domaniul rdminislririi


( p r o o s m c l c

inpodclor

0 i tffilor

.a ............

lcale t )

A i r u o c l c )

(preronctc Ai numele)

: L.S. :

SECRETAR

INSPECTOR

E<

w atribuQ ii priviod omplctarca, lime


( p . . D u o e l c

r i

n u m c l c

dia rcgisrrclc agricobt , 6

la zi 9i catraliz*

....

( p r c n u m c l c

$ i

n u a o l c )

&rels

Anexa nr. 24
ROMANIA
JUDETUL
.......-......')
PRIMARUL ". . _ -. .').

uNnATrr

i
:

reRrroRwe

: ADMTNISTRATIV-

Nr

:
STEMA

!
:

i
:

/201,4

ADEVERINTA

Prin prezentase atestiifaptul ci domuuvdoamna/s.c./s.AJi.tl-r,rp.r.a.]

av6nd codul de
........-L.:i]p""""*
li
strada

icentificare fiscala4)
.., figureazdpe anul 2014 inregistrat(a) la nr. de rol nominal *i"
inscris(i) in regisaul agricol tipul ...., vol.
poiiliu *.
satul
;rsoaalirate juridicii si e u

Conform prevederilor att- 27 din Normele tehnice de


completue a regisfului agriool per.rtnrperioada 201 G
2014, aprobate prin Ordinul contun al ministtztlui
agr iculturii Si denoltdrii rurab, ministrului
administrapiei gi internelor, ministrului finanplor
publice gi pregedintelui Instittttului Nalionol de Statisticd
nr. 95/l 998/153/324I /20 I 0

CA
trI Modul dc utilize
cilrrria
Conform prevederilor art 27
ordimtl comun al ministrului agriculturit dezvoltdrii rttrale, mtnts-trulutadit*traltei
ti
si inernelor, ministrului Jitwnlelor
publice $ presedinteluibtstit*utui National de StqMgd nr. 95/1998/]153/32412010
Cod
Cod
ha
an
art
rand
rend ha
Su_pnfa Da egricotii in proprietate
Suprafe Oa agricoll detl
= Cqitolul il, plstcttl a)Terenuri
01
$late h
09
,
t
(codI0 +...+ l5)
woprienu,cd
10, colooteb 2,5,E.1I. I 4

SuprefaDaegricof frimiE 67
03+...+!8)

02

- in arendi
- inparte

03
04
05
06
07

- cu titlu gratuit
- ln @ncsltme

- rn asocrre
- sub alte forme

OE

- ln arendi

10

- in parte

ll

- cu titlu gratuit

12

- ln concsrulc
- in asociere

t3

l4
l5

- subalte forme
din rdndul09
- la unitnDi cu pasonalitae
iuddica
Suprafa Da egricoli utilizatl
(cod 0I+ 02 - 09)

t6

l7

prevedailor Ordonanjei Guternului nr. 33200iprivind reglementareaeliberdrii


- ke;zer*a adeverinp s-a eliberat cu rspoctarca
certificatelorgi deverinielor de dtre autoritlyile publice centrole locale,oprobati ca modiftcdriprin igro ,r. 223/2002,fiind
si
necesarr
pntu dFlnreacererii.uoicede sprliin pe zuprafaldln anul2014.

INSPECTOR
cu eribu0ii
( p r o ! u m c l r

in domaiul

dministirii

inpozitclc

t i

! u m c l c )

(prcaoactc gi

: L.S. i

SECRETAR

numele)

INSPECTOR

-6

o atribuO ii priviod omplctrca,


( p . a n u o a l c

fJi raxelar lcale

,6

! i

o u m c l c

dirrcgistrclcagricoht ) B

h zi 9i corraliaa

lima

....... ... .

( p r en u r c l c

a i

n u n c l e )