Está en la página 1de 2
Datorren urtarrilaren 24an, MONDRAGON aurreko entzunaldira joango da Bergarako epaitegira Ordaindu eta Eskuratuko kideek

Datorren urtarrilaren 24an, MONDRAGON aurreko entzunaldira joango da Bergarako epaitegira

Ordaindu eta Eskuratuko kideek Korporazioaren aurka jarritako demanda kolektiboagatik.

Datorren urtarrilaren 24an, Bergarako (Gipuzkoa) epaitegian, lehen aldiz elkartuko dira Ordaindu eta Eskuratuko kideek MONDRAGON Korporazioaren aurka aurkeztutako demandan inplikaturiko aldeak (elkarte horiek Fagor Etxetresnak eta Edesa itxi izanak eragindako hainbat bazkide elkartzen dituzte). Bazkide horiek 47,8 milioi euro eskatzen dizkiote Korporazioari, aipatu bi kooperatibekin izenpetuta zituzten borondatezko ekarpen, merkataritzako mailegu eta partaidetza bereziengatik. Finean, demandaren bitartez nahi da MONDRAGONi atxikitako kooperatiba guztiek eta, ondorioz, beraien bazkideek, Fagor Etxetresnetan eta Edesan inbertitutako kapitalen galeraren zenbatekoa ordaindu dezatela.

Prozesuaren lehendabiziko topaketa da, joan den 2015eko azaroaren 27an Bergarako lehen auzialdiko epaitegian demanda aurkeztu zenetik, eta bi aldeen abokatuek parte hartuko dute. Lehendabiziko hitzordu horretan, besteak beste, froga proposamenak eta horien onarpena erabakiko dira, eta epaiketaren eguna zehaztuko da.

Prozesu judizialari dagokionez, azpimarratu daiteke epaiketan zehar aldeen, lekukoen edo dagozkion perituen galdeketak egingo direla, eta amaieran gertaerei buruzko ondorioak eta ondorengo epaia emango direla.

MONDRAGONen jarrera. MONDRAGON justiziari laguntzeko asmoarekin joango da epaiketara, demanda arrazoitu duten gertaerak guztiz eta erabat argitu daitezen.

MONDRAGONek 2014ko urrian argitaratutako idatzi batean adierazi zuen bi elkarteen hasierako eskaerei buruz zuen jarrera, hau da, “kooperatiba bakoitza da bete-betean bere erabaki enpresarial zein instituzionalen erantzulea, eta bere etorkizunaren jabea”.

Horrenbestez, adierazi zuen “ez daukala zentzurik MONDRAGONera jotzeak erantzule bila, kooperatiben jarraitutasunaren gaineko erabakiaren erantzukizuna erabakia hartu zutenei baitagokie, ezta bazkideak indibidualki bere kooperatibari eginiko ekarpenaren zenbatekoen itzulera MONDRAGONen erakundeei eskatzeak ere, alegia, konkurtsoko sozietateen hartzekodun nagusiak direnei”.

Halaber, adierazi zuenez, “MONDRAGONek ezin die inondik inora aipatutako elkarteen aldetik eginiko eskaerei erantzun, MONDRAGONen izaera eta errealitatetik at dauden eskaerak direlako”. Edozein modutan ere, gehitzen zuenez, “enpleguari irtenbidea ematea da, oraindik ere, MONDRAGONeko kooperatiben borondatea eta lehentasuna. Eta horretan dihardute buru-belarri bi kooperatibak itxi zirenetik”.

Azkenik, demandaren jartzaileek egindako aipamenaren inguruan, MONDRAGONek FEE/Edesaren egoerari buruzko informazio faltsua zabaldu duelakoan, Korporazioak dio adierazpen hori guztiz okerra dela eta ez datorrela bat gertaerekin, eta gaineratu duenez, “demandatzaileek une oro izan zuten kooperatiba horien egoera ekonomiko-finantzarioaren berri”.

Arrasate, 2017ko urtarrilaren 23an

El próximo 24 de enero, MONDRAGON acude a la audiencia previa en el juzgado de

El próximo 24 de enero, MONDRAGON acude a la audiencia previa en el juzgado de Bergara

Por la demanda colectiva impuesta por los asociados a Ordaindu y Eskuratu contra la Corporación.

El próximo día 24 de enero tendrá lugar en el juzgado de Bergara (Gipuzkoa) el primer encuentro entre las partes implicadas en la demanda interpuesta por los asociados de Ordaindu y Eskuratu (asociaciones que aglutinan a algunos socios afectados por el cierre de Fagor Electrodomésticos y Edesa) contra la Corporación MONDRAGON. Estos socios solicitan a la Corporación un importe total de 47,8 millones de euros por las aportaciones voluntarias, préstamos mercantiles y participaciones especiales que tenían suscritas con ambas cooperativas. En definitiva, a través de esta demanda se pretende que el conjunto de las cooperativas adheridas a MONDRAGON y, por tanto, sus socios, les abonen ese importe por la pérdida de sus capitales invertidos en Fagor Electrodomésticos y Edesa.

Se trata del primer encuentro de este proceso tras la interposición de la demanda el pasado 27 de noviembre de 2015 en el juzgado de primera instancia de Bergara en la que participan los abogados de las partes. En esta primera cita se fijan, entre otras cosas, las distintas proposiciones de prueba y la admisión de las mismas y se señala el día del juicio.

Respecto al proceso judicial, cabe reseñar que a lo largo del juicio se procederá a los interrogatorios de las partes, testigos o peritos pertinentes y se finaliza con las conclusiones sobre los hechos, y la posterior sentencia.

Postura de MONDRAGON. MONDRAGON acude a este juicio con la intención de colaborar con la justicia en la aclaración total y absoluta de los hechos motivo de la demanda.

El posicionamiento de MONDRAGON respecto a las primeras peticiones de ambas asociaciones señalaba, en un comunicado publicado en octubre de 2014, que “cada cooperativa es plenamente responsable de sus decisiones, tanto empresariales como institucionales, y dueña de su futuro”.

Por tanto, consideraba “que no tiene sentido buscar en MONDRAGON un responsable de las decisiones sobre la continuidad de las cooperativas que sólo corresponden a quien las adoptó, ni pedir a las instituciones de MONDRAGON, que son el principal acreedor de las sociedades concursadas, la devolución por parte de las mismas de cantidades que los socios individualmente aportaron a su propia cooperativa”.

Asimismo, manifestaba que “MONDRAGON no puede, de ningún modo, atender las peticiones realizadas por las asociaciones, porque se trata de peticiones ajenas a la naturaleza y realidad de MONDRAGON”. En cualquier caso, añadía, “la voluntad y prioridad de las cooperativas sigue siendo la de dar soluciones al empleo, empeño en el que están volcadas desde el cierre de ambas cooperativas”.

Por último, en relación a la acusación específica de los demandantes a MONDRAGON referida al traslado de información falsa acerca de la situación de FED/Edesa, la Corporación apunta a que este extremo es totalmente incierto y no se corresponde con los hechos, señalando además que “los demandantes tuvieron siempre pleno y puntual conocimiento de la situación económico-financiera de estas cooperativas”.

Mondragón, 23 de enero de 2017