Está en la página 1de 185

1

ALTIKIRKBE YAYIN
Aliester Crowley - Moon Child
Trkesi: zgr Umut Hoafc
1 .bask: Mays, 2004

Yayn Ynetmeni ve Editr


Kaan aydaml
Kapak Tasarm
Erol Egemen

AY
1

OCUK

Kapak Bask
Mikado Matbaas
(0-212) 28927 93

ALEISTER CROWLEY

Bask ve Cilt
Umut Matbaaclk

Trkesi: zgr U mut Hoaf

(0-212) 637 09 34

04 il

lSBN 975-279-013-5

Bu evirinin tm yayn haklarn sahiplendik. Tantm alntlar dnda -makul bo


yutlarda- izinsiz oaltlmas ahlak kurallarna ve yasalarmza gre su saylmaktadr.
Byle bir harekete kalkmak istediinizde nce bize
sorarsanz uygar dnya adna seviniriz.

P. S. : Tm fotokopi fanzinler yukardaki aklamadan bamszdrlar. Onlar


istedikleri ALTIK!RKBE kitabn veya metnini oaltabilir,
bozup yeniden yaratabilirler.
Okurlarmz yasal dergileri deil "fotokopi fanzinleri" izlemeye aryoruz.
Onlar sizi uurumdan aa itecek gce sahiptirler ve umay
renmenin zaman geldi.
Yaasn FOTOKOPi, Yaasn KAOS

ALTIKIRKBE YAYIN
bir Kaybedenler KulUbU tribidir.
Yazma adresi: caferaa mah aabey sk.No 42 MODA
Konuma adresi: (0-216) 414 75 08- 09
Fax: (0-216) 414 51 70

Internet sat: www.ahikirkbes.com


ALTIKIRKBE YAY!N

Kadky, 2004

Ay ocuk

NSZ
phesiz asrn en ilgin ve aykr kiilerinden biri olan
Aleister Crowley, her nedense deiik kiilerde ok farkl tep
kilere neden olmutur. Kimi onu byk bir stat, majisye.n ve
mistik olarak kabul ederken, adn kara byc, sa kart ola
rak ananlar da az deildir. O halde, air, dac, macerac, sat
ran ustas, ressam, majisyen, mistik, zndk, gizli rgt baka
n, din kurucusu vs. olarak gzken bu karmak kii tam ola
rak kimdi?
Edward Alexander Crowley, 12 Ekim 1875 tarihinde 23-24
saatleri arasnda ngiltere'nin Warwickshire'de domutu. Bin
sayfaya yakn anlarnda bu kent hakknda yle bir not d
rmtr "Bu kadar kk bir kentte n'giltere'nin en nemli
iki airinin domas gibi garip bir tesadf gzlenmitir, zira
Shakespeare'i (1550-1616) unutmamak gerekir." Alak gnl
llk erdemlerinden biri deildi. Edward Alexander gen yata
heceli bir adla daha kolay nl olacan bir yerde okuyarak
adn "Aleister" olarak deitirmiti. Doduu yl, 1875 oklt
evrelerde nemli bir yld, Crowley'nin gemi yaamnda
olduu iddia ettii Fransz majisyen Eliphas Levi ve Amerikan
melez seks majisyeni Pascal Beverly Randolph'un ld yld.
Ayrca Teosofik Cemiyetinin kurulu ylyd. Bu cemiyetin Ba
kan Madam Helena Petrovsky Blavatsky'e gre her asrn son
eyreinde ou Tibet'te mekan eden insanolunun ruhsal ge
limesini denetleyen Bilgelik statlar (Masters of Wisdom)
veya Mahatmalar (Sanskirte Yce Ruhlar) insanlarn ruhsal
tekamlne hz vermek zere belirli kiileri grevlendirmekte
dirler. Teosofinin baz fikirlerinden etkilenen Crowley'de ileride
kendisini bir stat beyan edecekti (Master Therion) ve oklt
bilgileri halka amlama grevini stlenecekti.

-5-

Alister Crowley

Ay ocuk

Crowley'nin ailesi ar kktendinci Darbyite mezhebine


balyd. Bu mezhebe gre Katolik, Protestan, Metodist veya
Anglikan olsun kendileri dnda tm dier Hristiyanlarn
sonu cehennem ateiydi. On bir yana dek bu inanlarla yeti
en Crowley ncil, Tevrat ve dier Eski Ahit kitaplarn nere
deyse ezberlemiti. 1887 ylnda dini vaazlar veren babasnn
lm zerine Crowley Cambridge'deki yatl Darbyite mezhe
bi okuluna gnderilmiti. Eski bir Anglikan rahip olan okul
mdrnn fanatik evangelist Hristiyan dogmalar ve sadist
muameleleri gen Crowley'de, ksa bir sre iinde bu mezhebe
kar derin bir nefret domasna neden olmutu. D'Arcy
Champney adnda bu okul mdr rencilerini birbirini ispi
yon edip eitli yalanlar uydurmaya zorluyordu. Gerekle hi
ir ilgisi olmad halde rencilerden biri Crowley'i kendinden
gemi, sarho bir ekilde grdn ihbar ettikten sonra,
Crowley'i hayali birok gnah itiraf etmeye zorlanmt ve
sonuta uzun sre ekmek ve suyla beslenmeyi, dier renci
lerden tecrit edilmi, eitli ikencelere maruz tutulmutu. Du
ruma mdahale eden Crowley'nin amcas bedensel ve zihinsel
enkaz halinde ocuu okuldan kurtarmt. Bir sre bakma
alnan Crowley zel retmenler tarafndan yetitirildi ve 1892
ylnda Malvern Erkek Lisesine gnderildi. Crowley, "ecinsel
liin kural" olduu bu okuldan nefret etmiti ve durumu ailesi
ne bildirdikten sonra, okuldan karld. Bu deneyimler
Crowley zerinde derin bir iz brakmt, Crowley artk kural
tanmaz bir asi olmutu, ksa sre sonra bir fahieden zhrevi
bir hastalk kapmt. Bir gn annesi ona sa Kart "Canavar"
deyince, bu Crowley'nin houna gitmiti. Artk "Beast" (Cana
var, Vahi Hayvan, Deccal) 666 lakabn zerine alarak Hristi
yanlkta grd riyakarlk ve zulme kar tepkisini gstere
cekti.
Crowley'nin karmak kiiliini zmlemeye alrken
batda bile onun rettii saysz gnlkler ve biyografik yazlar
karsnda, nemli gstergeleri gzden karmlardr. rnein,
-6-

Crowley hayat hikayesine neden "Aleister Crowley'nin tiraftan"


demiti? nk Crowley hayat boyunca okul mdrnn
bilinaltnda brakt izleri silemedi ve srekli "itiraf" halinde
"kt ocuktu." Neden Crowley inisiye olduu oklt rgtn
bakanna olmadk sulamalar ykleyip saldrmt. nk
Crowley'nin
geirdii
deneyimler
onun
otorteye
bakaldrmasna neden olmutu, bilinaltnda Cemiyet bakan,
okul mdryd.
Annesinin de lmyle Crowley'nin eline byk bir miras
konmutu. Bir air olmaya kara verip Cambridge'te niversite
eitimine girerek gnn sanat evrelein ?ulamt ve
biseksel olarak aktif bir cinsel yaama grmti. Bu sralarda
entelektel ve sanatsal evrelerde ngiltere'nin Viktorya a
ahlaki tutuculuuna kar tepki gsterdii iin uyum alamakta
zorluk ekmiyordu.
.
Bu ara simya zerinde yapt aratrmalar nedenyle, bu
konuda biraz ahkam kesmeye balamt . Daclk merakyla
gittii Zermatt'ta, simya konusunda kendisinden daha bilgili
bir gen Julian L. Baker ile tanmt. Aralarnda gee konu
malar ardnda Baker onu bir stat olarak tanmlad kmyager
George Cecil Jones ile tantrd. Jones, Crowley'nin kltr ve
ezoterik konulara kar azminden etkilenerek Altn afak
Hermetik Cemiyetine kabul edilmesi iin kefil olmutu ve 1898
ylnda inisiye olmasn salamtr. 1888 yln a Wstcott,
Mathers ve Woodman tarafndan kurulan bu cemyet gzl.
reticilik erevesinde masonlua benzer inisiyatik dereceler
aracl ile teurji, ritel maji, durugr, a tral seyahat, atroloji,
Tarot, Kabala, Hermetizm, remil gibi oklt ilimler retyordu.
htiaml bir ritel ile inisiye olan Crowley cemiyetin varl,
yeleri ve retilerini sr olarak tutn:aya, ksi alde bunun
.
.
bedelini ok ar deyeceine dair yemn ettinlmti.
Bu ara, Crowley'in cemiyetin nemli ve yetenekli
adeptlerinden (statlarndan) ef Mathers'in evlad olan Alla
Bennett ile tanmt ve maddi durumu kt olan Bennett'

7-

Alister Crowley

Ay ocuk

ders karlnda dairesinde kalmaya ikna etmiti. Crowley,


Bennett'den youn bir eitim almh ve byk bir azimle ken
dini almalara vermiti. Alhn afak Hermetik Cemiyetinin
mistik retileri ve ruhsal dnm meselesinin onu pek ilgi
lenmedii; arlk olarak g vaat eden majikal operasyonlara
kendini verdii gzkyordu, zellikle Mathers'in tercme
ettii Goetia ve Abramelin'in Kutsal Majisi gibi eski byclk
kitaplarndaki uygulamalarla vaktini geiriyordu. Bu sralarda
Altn afak efi Mathers Paris'e yerlemiti. "Gizli efler" diye
sz ettii esrarengiz bir grup Gl Ha statlarndan Cemiyetin
st derecelerine uyarlad ileri seviyede oklt talimatlar ald
n iddia ediyordu, bunlarla Altn afak retileri inanlmaz
karmak, ama anlaml ve etkili incelikler barndran reti ve
uygulamalarla dolmaya balad. Alhn afak iinde retileri st
boyutlara gtren Gl Hal ikinci bir cemiyet kurulmutu.
Ancak bu iin y alhnda dengesi bozulan Mathers ayn za
manda cemiyetin Ingiltere'deki "Mabet" denilen ubelerle aras
almt. Ayrca, Crowley bulunduu derecelerin tm bilgi ve
almalarna hakm olmasna ramen ve Mathers'in onayn
almasna ramen, Ingiliz Mabetler onu stat derecesine yceltip
inisiye etmeyi reddetmilerdi. Bunlar arasnda Nobel dl '
nl rlandal air W.B. Yeats, Crowley iin "Berbat ve deli biri"
ye "bir oklt cemiyet bir slahevi deildir" demiti. Bu arada
Ingiliz yelerinin ou Mathers'den koparak sonradan "Stella
Matutina" adn alan ayr bir cemiyet kurdular. Mathers'in tara
fn tutan Crowley birka sokak serserisi tutarak Mathers adna
Londra'daki Altn afak Mabedine el koymutu, ancak yeler
onu yasal yolla geri aldlar. Arada geen oklt savata, Crowley
ayakkabsnn lastik tabanlar aniden tututuu ve boynunda
Mathers'in vermi olduu ve eitli renkler ieren Gl Ha kol
yesinin beyaza dntn iddia etmiti.
Bu baarsz giriimden sonra Crowley aniden sahneden
ekilerek 1900-1903 arasnda bir dnya turuna balad. Mathers
ile aras bozulan Crowley, sadece onu dlayan Altn afak -8-

yelerine deil, eski efine kar byk kin ve nefret beslemeye


balad. Hatta zarar vermek iin Hz. Sleyman'a ait olduu
iddia edilen "Goetia" kitabyla ard bir sr ifriti Mathers'e
gnderdiini yazmaktadr. Mathers tarafndan tercme edilen
bu kitabn (Kanun Kitabn tebliinden nce) 1903 ylnda
Crowley'in bast korsan yaynnda, Crowley kendini Gl Ha
Kardeliin Heybetli bakan olarak tantyor ve Mathers'e ter
cman olarak kk bir not brakyordu, stelik Mathers ve
kars Moina aleyhinde iftia ve karalamalara da yer veriyordu.
1904 ylnda Rose Kelley ile yeni evlenen Crowley, balay
na gittii Kahire'de Aiwaz adnda bir bedensiz varlktan Kanun
Kitab diye bir kitap tebli aldn iddia etti. iirsel ve etkileyici
bir dile yazlm bu kitap, arpc gzellikte ve anlamda baz
dizeler yannda, zaman zaman ok edici ve dehet verici sz
lerle dolu. Bu kitap dnyann yeni bir aa girdiini ve
Crowley'in bu an peygamberi olduunu ilan ediyordu.
Crowley bu olaydan hemen sonra Mathers'e yazarak, "Gizli
eflerin" Mathers'i grevden drdn ve yerine kendisini
tayin ettiini beyan etti. 1905 ylnda Mathers Cemiyete zarar
verdii ve kiiliine kar ar karalamalar ynelttii gereke
siyle Crowley'i Altn afak Cemiyetinden resmi olarak kovdu.
Crowley'in tepkisi Equinox adnda ylda iki kez karlan yay
nnda Altn afak Cemiyetinin gizli dokmanlarn aklamak
oldu. Mathers bu nedenle dava amasna ramen, bu dok
manlarn telif hakl olmamas nedeniyle baarsz olmutur.
Daha sonra Crowley, Altn afak retilerini ieren kendi cemi
yeti Gm Yldz (AA.) kurmutu.yr_ca sonradan bakan
olduu Alman asl O.T.O. (Ordo Templi Orientis, Dou Tap
naklar Cemiyeti) dier bir cemiyetin "cinsel maji" retilerini
n plana alarak n salmt.
Crowley'nin Kanun Kitab Osiris ann bittiini ve "tal
ve fatih ocuk" Horus ann baladn beyan ediyordu. M
sr panteonda Osiris baba, sis anne ve Horus ocuktur. Osiris
andan nce anaerkil sis a, sonra babaerkil Osiris a ve
-

1
Ay ocuk

Alister Crowl ey

son olarak da ola ait zgr bir a vaat edilmekteydi. Ancak


burada bir eliki vard, zira Crowley'nin kin kustuu Hristi
yanlk da _bir "baba a" deil bir "oul a" ahn iddia
ediyordu. Ilgintir ki Crowley'nin yazd dier bir kitap "Gol
den Twigs" Crowley'nin hayran olduu Sir J.G. Frazer'in nl
on iki ciltli "Altn Dal"n ksaltmas nitelliinde birka yk
ieriyordu. Ilkel ve antik baz inanlar ok ayrntl bir ekilde
inceleyen Frazer'in almas ok arpc baz sonulara var
yordu. Crolwey'nin zetledii ilk ykde "Korunun Kral"
Nemi' deki Tanra Diana'nn rahibi yalandnda onunla sava
p yenen ve ldren kii yeni kral olur. Eski Roma adetlerine
dayanan bu hikayede psikolog Freud'un nl Odepus komp
leksi aklanr. Eski Yunan Mitolojisinde Odepus kral ldrr
ve yerine geer, eski kralie de kars olur. Sonradan eski kraln
babas olduunu renir ve kendi gzlerini oyar. Crowley'nin
Mathers'i devirip yerine geme giriiminin arkasnda bir
Odepus kompleksi yatabilir mi?
1947 yllnda len Crowley ok sayda e_ser yazmhr. Bu e
serler arasnda birka yk ve iki roman da yer alr. Romanlar
"Ay ocuu" ve "Bir Uyuturucu Mptelasnn Gnl"dr.
1917 ylnda yazd "Ay ocuu" 1929 yllnda yaynlan
mtr. Daha sonra 1972 ylnda tekrar baslmt. Piyasada bu
lun.mas zor olan bu ikinci baskda Typhonian O.T.O. bakan
Kenneth Grant'in notlar ve bir nsz var. Kitap hakknda
olduka bilgilendirici olan bu nszde yle yazmaktadr:
"Ay ocuk zel bir tr "homunculus" yaratmakla ilgili.
Daha nceki ad "Kelebek A" idi, zira kelebek, zellikle inliler
iin ruhun eski bi semboldr. A, insan d bir varl yaka
lamann bir arac. Ite Ay ocuun konusu budur."
Olduka tuhaf ve aykr bir almaya dayanan yapay ce
nin "homonculus" yaratmak ilk kez simyager Parcelsus tara
fndan ortaya atlm ve Crolwey'nin baz eserlerinde ilenmi
tir.

-10-

'

""tiraflar" otobiyografisinde bu roman hakknda yle di


yor: "Bu kitapta modern majikal teorileri kapsaml bir ekilde
akladm. Romanda kiiliklerin ou tandm gerek kiilerdi
ve birok olay yaadklarmdan aldm."
Gnmzde, kitapta ad geen bu "gerek kiilere" gelin
ce, Crowley hakknda sryle kitap yazld gibi, Altn afak
Cemiyeti ve yeleri hakknda bir sr incelemeler baslmtr.
Hicivli ve mizahl bir dilde yazmay seven Crowley'nin tand
bu kiiler hakknda yazdklarnn pek ciddi olmad kendi
nsznde yazd notan belidir: "tm kiiler ve olaylar
- tamamen dank bir hayal gcnn eserleridir."
Romanda baz Trk karakterler olmas ilgintir. Crowley
Hristiyanl sert bir ekilde sulayan bir kitap yazm olmas
na ramen, Mslmanl verdi. Kuzey Afrika'da uzun sre
bulunmu ve Arapa renmiti. Hayatta tek kalan oluna da
Atatrk adn koymutu. Ne var ki, zgemii ile ilgili izlerini
silen bu kii ortadan kaybolmutur.
Kemal

Menemencioglu

11

----

Ay ocuk

YAZARIN NOTU

Bu k itap 1917'de, Amerika'y bizim lehimize Sava'a


sokma abalarmn bana mmkn kld bo vakitlerde
yazlmtr. Konu zerindeki illzyonarm ve Simon lff'in
en sonunda zgn gsterilii bu yzdendir. Kitabn kendi
sinin btn

phelerin,

insanlarn

ve olaylarn tesinde

yaln olarak dzensiz bir hayal gcnn uydurmas oldu


unu bilmem eklememe gerek var m?

Londra,1929.

A.C.

-13-

Alister Crowley

Ay ocuk

NDEKLER

1.

NL BR TANRI

11.

RUHUN DoGASI ZERNE FELSEF BR NCELEME

III. TELEKNEZ: NESNELER UZAKTAN HAREKET ET TRME


SANATI
iV.HEPSNDEN SONRA, GLE YEMEG VE DRDNC
BOYUTUN AYDINLATICI BR AIKLAMASI
V. BAHE'DEK EY VE TAO'NUN YOLUNA D AR
VI. DEGK KONUKLARIN KONUMALARI LE, AKAM
YEMEGNE DAR
VII. LISA LA GIUFFRIA'NIN YEMNNE VE GRENLK LER
APELNDEK GECE NBETNE DAR
VIII.HOMUNCULUS' A, RUHUN DoGASIYLA LGL N CEK
DDALARIN SONULARINA DAR
IX. KT HABER ARAGO'DAN QUINCAMPOIX'YA NA SiL
GETRDLER VE BUNUN ZERNE. NASIL BR TAVIR
TAKINILDI
X.KELEBEK AGINI DOKUMAK N PEG NASIL TOPARLA
DILAR
XI. BALAYINA VE BY ZERNE BRKA SZLE BR LKTE
BALAYINDA GEEN OLAYLARA DAR. AH LAK DN
CELERLE TAPINANLAR GENLER N YARARLIDIR

-14-

XII.KARDE ONOFRIO'YA, CESARETNE VE YGTL GNE


VE BUNUN ZERNE KARA LOCA'NIN BAINA GELEN
FELAKETLERE DAR
XIIl.BYJ< DENEYN LERLEYNE, EN SON PARS'TE
GRDGMZ MUTLULUKLARINDAN ENDE
E
DLMES GEREKEN DOSTLARIMIZI UNUTMADIGI MIZA
DAR
XIV.AYIN OKLT KARAKTER ZERNE BLGLENDRC
BR SYLEM, BLMDEN OLUAN DoGASINA,
DRT BLMDEN OLUAN EVRELERNE VE SEKZ-VE
YRM EVLERNE DAR, BYK DENEY'DEN NCE
OLAN OLAYLARIN, ZELLKLE DE ILIEL'N V ZYO
NUNUN BR AIKLAMASI LE BRLKTE

XV.DR. VESQUIT VE ARKADALARINA, LLERLE


KONUMA NN NASIL GTTNE VE CYRIL GREY
VE ONOFRIO KARDE'N SAYA MECLSNE VE
CYRL GREY'N BY SANATI ZERNE BELL G
RLERNE DAR.
xv.
KELEBEK AI'NIN yAYILIINA, vARLIIN
FARKLI TRLERYLE LGL OK HO BR SYLEME
VE BAYAN ILIEL'N DURUMUNA VE STEKLERNE
VE UYANDIINDA GRD KNC VZYONA DA
R

XVII.

EDWIN ARTHWAIT'N .EFNE HAZIRLADIGI


RAPORA VE BUNUN ZERNE KARA LOCA'NIN M
ZAKERELERNE VE BRLKTE PLANLANMI KOMP
LOLARA DAR, SHRBAZLIK ZERNE BR SYLEM
LE BRLKTE
XVIII.

AYIN KARANLIK YZ

-15-

Alister C row ley

XIX.BYK BY AYN

XX.WALPURGIS-GECES
XXI.BYK SALDIRININ
GTTCNE DAR

YENLENMESNE

VE

NL BR TANRI

NASIL

XXIl.ESK DOSTUMUZ ARAGO BULVARINDAK BELLi BR


AFACA VE LISA LA GIUFERIA VE ABDL BEY'N
AKLARINA DAR AKLARINI NASIL LERLETTLER,
BYK DENEYN YANLI ALARMININ SONU CUNA VE
DOUGLAS VE ASTI ARASINDAK BR G RMEYE DAR
XXIII.SAVA ALANINA NL BR TANRININ VARIINA,
KENDSNDEN DAHA STN OLANLARA KARI KA
ZANDICI BAARIYA DAR: VE PARS'E DN YO LUNDA
GRDC BR GRNTYE. AYNI ZAMANDA BU
GRNTNN BR ANDA KEND ZERNE GELNE VE
YEN BR BALANGICA NEDEN OLAN BTN BU EYLERN
SONUNA DAR

- Britanya mparatorlu u'nun bakenti olan ngiltere'deki

Londra kenti, Thames Nehri'nin kysnda bulunmaktadr. Bu


ereklerin, Amerika'da domu, :'aris'te oturmakta olan
fskoyal beyefendi James Abbott Mcneil Whistler'a1 tandk
gelmemesine olanak yoktu kukusuz ama kesin olan, onun
bunlar deerlendirmediiydi. nk daha nceden kimsenin
gzlemlernedii bir gerei, yani kentin gece ne kadar gzel
olduunu kefetmek iin buraya, sessiz sedasz, yerlemiti. Bu
kii skoya fantezisinin iine gmlmt ve Londra'y mistik
gzelliin, zarif ve arzu uyandran bir peri masalnn yumuak
sisiyle kuahlm olarak gsteriyordu.
te burada Kader tanralar taraf tutmutur, nk Lond
ra'nn resminin Goya tarafndan yaplm olmas yedir. Kent
devasa ve biimsizdir. Gizemi i:nsan derin dncelere daldr
rnaktan ok adeta canna kast eder. Ve her eyin tesinde, bu
gerekler Londra'nm kalbinin Charing Cross'ta athnn farkna
olan bir kimse iin apak ortadadr.
nk teknik olarak ehrin merkezi olan yal Cross iin
corafi adan bakldnda da ayn durum geerlidir. Nehrin
kylar Fleet Caddesine ve ayn ekilde St. Paul Katedrali tara
fndan talandrlan Ludgate Tepesine doru grler. Whitehall,
Westminster Abbey'e ve parlamento binalarna doru yaylr.
Cross'un nc kesini tutan Trafalgar Meydan, onu George
James Abbott Mcneil Whisler: Amerikal ressam ve gravrc, ( 1834 Massachusetts1903 Londra). Ofort'laryla nldr.

-17-

Alister Cro wl e y

Ay ocuk

dnemi svama tekniini taklit etmekten teye gitmeyen


Piccadilly ve Pall-mall'in, byk dini antlarn tarihi grkemine
rakip bile olamayan modern bayalndan bir nebze olsun
korur, nk Trafalgar gerekten de tarih yazmtr. Nelson'un,
antnn stnde bakn Thames Nehri'ne doru yneltmeye
dikkat ettii gzden kamamal. nk buras kentin gerek
yaam, dier bir deyile Londra ve Westminster' in i ksmn
oluturduu byk kalbin ana damardr. stelik, Charing
Cross stasyonu gerekten de metropoln snr ucudur. Euston,
St. Pancras ve Kings Cross taraya ve hatta bugn de Dr.
Johnson'n zamanndaki kadar plak ve orak olan skoya
yabanllarna geii salar. Viktorya ve Peddington klar
Brighton ve Bournemouth'un, yazlar ise Maidenhead ve
Henley'in ahlakszlna hizmet eder grnmektedir. Liverpool
ve Fenchurch Caddeleri yalnzca varolarn lamlardr.
Waterloo, Woking'in cenazelerin bekledii odas, Great Central
ise, ad ve her eyi ile, Yerkes adndaki giriimci trdeki demir
yollar Barnum' u2 tarafndan Broadway'den ithal edilen bir
'nosyon'dan ibarettir. Sandy Lone'da golf oynamak dnda
kimse oraya gitmez. Eer Londra' da baka semtler varsa, sizi
temin ederim nemsiz olduklar iin unutmuumdur.
Charing Cross, Norman istila.sndan nceki zamanlara dek
tarihlenir. Burada Sezar, kendisiyle grmek iin lejyon mer
kezine gelen Boedicea'nn, ordusuyla ilerleyiini kmsemi
ve yine burada St. Augustin'in azndan u nl szler dkl
mtr, Non angli, sed angeli3.
2

Bamum: Amerikal i adam Phineas Taylor Bamum'un adndan. 'American

Museum' adnda, iinde baz hayvanlarn da bulunduu sirk benzeri bir garabetler
koleksiyonunun sahibidir. Metin ierisinde, bu kiinin adndan yola klarak, garip bir
ticari giriimi tarif etmek iin kullanldn sanrm.

Durun! Abartmaya gerek yok. Drst olmak gerekirse,


Charing Cross Avrupa ile ve dolaysyla "tarih"le grekten
balantldr. Kendi saygnln ve kaderini anlar. istasyon
memurlar Kral Alfred ve kekler4 hakkndaki bildik hikayeyi
asla unutmazlar ve yolculuk yapacak kiilerin ihtiyalar ile-ne
olacan kim bilir?- ilgilenmek dncesi ile sarmalanmlar
dr. Trenin hz eski Roma lejyonlarnn o zamanki hzyla ayn
dr: saatte mil. Ve her zaman, lmsz Fabius, qui cunctando
I
restituit rems, erefine ge kalrlar.
Bu son istasyon kadim bir sknt ile sarmalanmtr. James
Thompson, City of the Dreadful Night adl romannn ilk ek
lini bekleme odalarnn birinde tasarlamt. Yine de buras
Londra'nn Paris n hala zlemle arpan kalbidir.
Viktorya'dan Paris' e giden biri Paris' e asla ulamayacak! Btn
bulaca kibar fahieler ve turistlerle dolu bir kenttir.
Lavinia King' in Charing Cross'a gelmeyi semesinin ne
deni, bu gerekleri deerlendirmi olmas, hatta diyebiliriz ki
bir igd bile deildi. O, kendi dnyevi ve ezoterik stilinde
dnyann en nl djmssyd. Londra'da, zarif parmak ula-

de iinde bulunduu gruptaki insanlarn Anglo-Sakson kleler olduunu rendii, bu


klelerle ilgili olarak

Non Angli, sed ange li(ngiliz deil melek onlar) dedii (baz

rivayetlerde bu szlerin aka yollu sylendii de belirtilmitir)ve sonrasnda

Canterbury'li Augustine'i ngilizleri 'melek' yapmak zere onlara vaazlar vermesi iin
Anglo-Sakson diyarna gnderdiini sylyor. Metindeki yanlln Crowley'in bu
olay yanl bilmesinden kaynakland dnlebilir

nl bir ngiliz hikayesi. Bir sava srasnda lkesi igal edilen, ordusu yenilgiye

urayan ve dalan Kral Alfred bir korulua snr. Korulukta rastlad bir oduncu
kulbesinin kapsn alar. Kapy bir kadn aar. Kadna biraz yemek ve yatacak bir yer

iin ricada bulunur. Kadn, kek piirdiini, u an inekleri samas gerektiini, eer o
inekleri saarken piirdii keke gz kulak olursa ona da yiyecek bir eyler vereceini
syler. Kral kabul eder ve kekleri izlemeye koyulur. Ama aklnda pek ok dnce

Bu olay hakknda muhtelif iddialar bulunmakla ve anlatmlarnda deiiklikler ol

makla birlikte, bUtUn iddialarda bu Unlu szU syleyenin o zamanki Papa ve kilise

doktoru Byk Gregorius I(c. 540-604) olduu, bir gn Roma'da pazar yerinde dolar
ken, hayatnda ilk kez mavi gzl ve sar sal bir insan grmesinden dolay bu kiinin

-18-

i bir sopayla kral kovalar v kral da tekrar oana snr.

vardr. Bir sre sonra kadn geri dner. Kekler yanmtr. Kadn ok kzar, eline geird Fabus Maxmus Verrucosus un (Lakab Cunctaor yan. , oyalayc , )
Roma konsilu

ar hareket eden bir insan olduunu belirtmek iin kullanlan bir ifade

-19-

- ------

Ay ocuk

Alister Crowley

rndan biri zerinde dengede durup kaytsz bir pirouette6 ger


ekletirmek ve Petersburg' a sramak zereydi. Yo, hayr,

Charing Crnss'a ini yapmasnn nedeni imdiye kadar tart


lan gereklerin hi biri ile balantl deildi. Kendisine sormu
olsaydnz, yetmi be bin dolara sigortalatt, ki bu para Savoy

Hotel'i iin uygundur, allmn dndaki glmsemesiyle

size yant verirdi.

O Ekim akam Londra kenti, kendi merhamet ve dehetini

aire haykrmak zereyken, Lavinia King sadece sitinin pence

relerini amakla meguld, nk mevsime gre ar bir scak


vard. Bu pencerelerin, tarihi Tapnak Baheleri'ne ya da de

miryolunu evreleyen n hemen yannda esrarl bir karan

la gmlen Londra'nn en sk intihar edilen kprsne doru


alyor olmas onu pek ilgilendirmiyordu.
Tek yapt, Big Ben saat on biri vurana dek yirmi saat
boyunca durmakszn kendi doum gnn kutlayan arkada

ve sathk dostu, Lisa La Guiffria' dan7 sklmakt.

dnm ile ilgili karanlk durumlar sz konusu olacak. Bu kii ok


:t.un boylu ve sanrm sana bir seyahat haberi gelecek - bu ayn
,manda mektupla da.ilgili. Evet, dokuz daha on iki, bir ekle
on , kesinlikle on hediye alacaksn." Yorgun, sklm olan
Vl' huysuzlanan Lisa; "Ben sadece on iki hediye aldm," diye

ynknd. Lavinia King ani bir hareketle, pencere kenarndan,


'' /\a, unut bunu! Gitmek iin tam bir saatin var." .diye kt.
"Byk bir bina hakknda baz eyler gryorum," diye srarla
devam etti Amy Brough, '"Sanrm bu, 'Ani Haber' anlamna
geliyor." "Olaanst!" diye bard Lisa ayaa frlayarak, "bu,

Bunyip'n dn akamki ryamn ne anlama gellii konusunda


yledikleriyle ayn! Bu kesinlikle harika. Hele bir de gelecei
grmek diye bir eyin mmkn olmadna inanan insanlar

dnnce."
Bir koltuun derinliklerinden sonsuz bir zntnn i e

kii duyuldu. "Bana bir eftali verin." Kulak trmalayc ve bo


uk , maaradan geliyormu gibi kan ses, mavi, ukur ya

bana kt bir ey gelecek dncesiyle kadn tutup kardaki

naklar olan, uzun eneli bir Amerikal'ya aitti. Ses ile tezat
oluturacak biimde adamn zerinde bir Grek ell:isesi ve aya

gibi takm, iri yar bir kadna ayn gnn ierisinde sekizinci

rindeki kostmn oluturduu uyumdan holanmamak iin

Lisa, korselerini gvenilir bir patlayc madde uzmannn,

Tapnak Baheleri'ne fi.rlatmay isteyecei kadar sk bir zrh


keredir fal baktryordu. Kadn o kadar zehirsizdi ki alkoll iki
kullanmna kar konferanslar veren birine, arlnca zm
suyu gibi grnrd.
\
Bayann ad Amy Brough'tu. Kartlar hi diren gsterme
den defalarca yorumluyordu. "Tam tamna on tane doum
gn hediyesi alacaksn," diyordu yz on nc kez, "ve bu,

ailede bir lm olaca anlamna geliyor. Daha sonra yolculukla


ilgili bir mektup alacaksn ve byk bir binayla balantl bir
6 'Lavina King' karakteri, Crowley'in 1910'da tant, zamann ok nl danslam

nda sandaletler vard. Telaffuzundaki Chicago aksan ile ze


filozofik bir neden bulmak zor. Ancak, biri yapyor. Bu kii

Lavinia'nn erkek kardeiydi.8 Kostm tantm amacyla giy

miti, aile oyununun bir parasyd bu. Kendine gvenir bir


halde, bu durumun insanlara onun aptal olduunu dndr

dn, bunun da zihinleri bu sevimli hayalle megulken onla


rn ceplerini boaltmaya olanak saladm syleyecekti.

"Kim eftali dedi?" diye sordu uyuklayan: ikinci kii, epey

zekice gzlemleme yetenekleri bulunan brani ressam.9

Lavinia King pencereden masaya doru gitti. Masann

zerini drt kocaman gm kap igal ediyordu. nn iinde

dan lsadora Duncan' temsil etmektedir.


7

Mary d'Este Sturges, Crowley'in, Virakam majik ismini alan, 'Kzl Kadnlar'ndan

biri. Onunla Isdadore Duncan araclyla 191 ('de tanmtr. Bkz. Confessions of
Aleister Crowley, 1969

-20-

8 Raymond Duncan, Isadora'nn erkek kardei.


9

William Rothenstein.
-21-

Alister Crowley

Ay ocuk

yerlilerin Lavinia'nn yeteneine karlk olarak hediye ettikle


ri,
Londra' da alnabilecek en gzel iekler bulunuyord
u. Dr
dnc ise azna kadar her biri drt ilin deerindeki
efta
lilerle doluydu. eftalilerden birini erkek kardeine, dieri
ni de
Gm Gravr valyesi'ne frlatt.
"Bu 'Denek Prensi'nin ne anlama geldiini yorumlaya
madm," diye srdrd Amy Brough, "Byk bina hakkn
da
bir eyler olsa gerek. "
Blaustein, ressam, yzn ve kaln ereveli gzlklerin
i
eftalisine gmd.
"Evet, canm, " diye devam etti Amy hkrarak, "bir mek
tup ile ilgili bir seyahat var. Ve dokuz bir daha on ve
daha
on . Burada oturuyor olduum kadar eminim ki,
baka bir
hediye daha alacaksn canm. "
"Gerekten alacak mym?" diye sordu Lisa esneyerek.
"Elimi u masadan bir daha kaldrmak ksmet olmasn!"
"Oof, kesin unu!" diye bard Lavinia. "Ben yahyorum!"
"Eer doum gnmde uyursan, bir daha seninle kqnu
mam!"
"Bir eyler yapsak olmaz m?" dedi, imdiye kadar resim
izmekten baka bir ey yapmayan Blaustein.
Tekrar uyumaya hazrlanan Lavinia'nn erkek kardei,
"Bir
ark syle!" dedi elindeki eftali ekirdeini frlatarak.
Big Ben
buuu vurdu. Big Ben, yeryzndeki herhangi bir eyin
dik
katini ekmek iin ok fazla bykt. Hanedan slale
sindeki
bir deiiklik, onun gen yaam iin herhangi bir ey
ifade
etmezdi.
"eri girin ltfen!" diye haykrd Lavinia King. Hassa
s
kula kapnn hafife vuruluunu yakalamt.
Heyecan veric;i bir ey olduunu ummutu ama, gelen
l
drm bir cenaze levazmats klyla ortalkta ceset
gibi do-

!aan, muhbir havalarnda, kendini piskopos zanneden arbal zel piyanistiydi.10


,
erdeki topluluu yle bir selamladktan sonra Lsa ya
"Nice yllar dilemeye geldim bayan," dedi, "ve sizlere arkada
m Cyril Grey'i11 tanhrmak istiyorum. "
Herkes armh. Ancak ondan sonra, odaya duyulmadan
ve grlmeden ikinci bir kiinin girmi olduun algldlar.
Bu kii, neredeyse piyanist kadar uzun oylu ve nceyd ama
.
dikkat ekmede baarsz lmak konus9nda kendine zg br
nitelie sahipti. Onu grdklerinde, oabilecek en basma alp
ekilde davranyordu: bir glmseme bir ba slam, es br
tokalama ve de selamlama iin kul anlan yernde sozckler.
Tantrma fasl bittiindeyse kala gz arasnda ortadan kay
boldu! Sohbet genele yayld. Arrty Brough uyumaya gitti.
Blaustein vedalap ayrld, Amold King onu takip etti. Piyanist
de ayn amala kalkh ve arkadana baknd . Ancak ondan son
ra, herkes adamn yerde bada kurup oturmu, topluluktan
tamamen kopmu olduunu fark etti.
.
.
Bu kefin etkisi hipnotize ediciydi. Adam odada br hi

ken, her ey haline gelivermiti. Daha otuzunda dnyadan


bkm ve u an krk nde olan Lavinia King bile kendisine
yepyeni gelen bir eyler olduunu grd burada. u ifadesiz
yze bakt. ene keliydi. Yz hatlar, tuhaf eklde, karar
.
lyd. Az kk, bir gelincik ieinin kzlln ddetl
' .
duygular uyandran cinstendi. Burun ufak ve erms ama
hotu ve yzn btn canll burun deliklerinde toplanm
grnyordu. Gzler minik ve eriydi. Ka_ lrda tuhf bir ks
tahlk gze arpyordu. Alnna den ufak br tam nat s,
.
.
bir dan yamacndaki yalnz bir am aac gb havaya dkl

t,

z
J

o Isadora Duncan'n arkada, piyanist Hener-Skene.

11

Crowley kendisini pek ok farkl kiilikte grrd. Cyril Gre, Cro ley'in ak' air ,
.
mijisyen yandr. Madalyonun dier tarafnda ise Simon Iff, yan mstk, filozof, blge
yn vardr
-22-

'I
:

-23-

Ay ocuk

Alister Crowley

miti. Bu istisna ile birlikte, adam tamamen keldi ya da belki


kafa derisi gri gzktnden, iyi hralanmt. Kafatas ola
and dar ve uzundu.
Adamn gzlerine tekrar bakt. Aynlam, sonsuzlua o
daklanmlard. Gz bebekleri ine delii kadard. Adamn
odadaki hibir eyi grmediini anlad. O anda danslara zg
kendini beenmilii Lavinia'nn imdadna yetiti. Durmakta
olan figre doru ilerledi ve alayc bir ekilde nnde eildi.
Aynsn tatan bir puta da yapm olabilirdi.
Lisa'nn elini omzunda hissedince ise hayrete dt. Ar
kadann gzlerinde yar sarslm, yar sofu bir bak vard.
Kabaca bir tarafa itilmi buldu kendini. Arkasn dndnde,
Lisa'y ziyaretinin karsnda, gzleri gzlerine sabitlenmi
olarak yerde bada kurmu otururken grd. Adam, grne
gre, neler olup bittii konusunda btnyle bilinsizdi.
Lavinia King aniden nedensiz bir fkeyle doldu. Piyanisti
nin kolunu hrsla ekti ve pencerenin pervazna srkledi onu.
Sylentiler, Lavinia'y milzisyenle fazla samimi olmakla
suluyordu ve sylentiler her zaman yalan' sylemez. Adam
pmek iin bu durumdan faydaland. kadn. Monet-Knott,12 ki
ismi buydu, onun bu davrann doal karlad. Kadnn tut
kusu ayn oranda hem czdann ve hem de kibrini tatmin edi
yordu. Hi adeti olmamakla birlikte -nk tutucu tipteki ka
dnlarn erkeiydi o- byle giderse kendisine daha himayeci bir
ak bulacak olan dansya ayak uydurdu. Bu yaratk, kadn
finanse eden varlkl otomobil reticisinin kskanln atele
yemezdi bile.
Buna ramen, kadn, dncelerini bu gece onun zerinde
younlahramyordu. Srekli olarak yerdeki kiiye kayyordu
akl. "Kim bu adam?" dedi fsldayarak, olduka fkeli bir bi12 Crowley'in Hener-Skene iin bulduu isim. Byk olaslkla o sralarda parasz
geziyordu, bu nedenle ismi Monet-Knott'tur (bir kelime oyunu) . Money Not yani Para
Yok.
-24-

nde, "Ad ne demitin?". "Cyril Grey" diye yantlad Monet'nn en


1 nott, kaytszca. "Muhtemelen, kendi sanatnda Londra
Adam
.
Lavinia
d
srdr
yisidir." "Peki sanah nedir?" diye
e
beklem
a
"boun
..;rtc bir karlkla "Kimse bilmez," dedi,
byk
yegane
n, hibir ey gstermeyecek. O Londra'nn
kzgnca yant
diye
dm,"
duyma
k
samal
"Byle
ir."
gzcmid
i dikerek,
gzlerin
ve
adam
dedi
neyse,"
wrdi dans, "Her
eli
gsterm
bana
im,
istedi
mek
"Syle
."
"Ben Missouri'denim
bir
baka
Blften
bir
Koca
o
"Bence
,
i niz," diye aklad dans'
e
zerind
konu
Bu
silkti.
rn
l;ll'Y deil!" Monet-Knott omuzla
i.
daha fazla durmay gerekli grmed
Big Ben aniden gece yarsn vurdu. Vurular oday olaan
haline uyandrd. Cyril Grey, ylann alt aylk uykusundan
sonra yapt gibi, kendini iyiletirdi. Bir anda, glmseyii ve
selamlaylar ile normal, nazik bir beyefendi oluvermiti. Ba
yan King'e bu ho gce iin teekkr etti, kendisini vaktin ge
olmasndan dolay akla gelebilecek dncelerden ekip kur
lard.
"Yine gelin," dedi Lavinia kmseyerek, "ounlukla, hi
kimse, bylesine ho bir sohbetten haz etmez."
"Doum gnm bitti," diye oturduu yerde szland Lisa,
"ve hala on nc hediyemi almadm."
Amy Brough yan uyankt. "Bunun byk binayla ilgisi
var," diye sze balad ve neden olduunu bilmeden utanarak
birden bire kesti.
Lisa durup dururken, "Ben her zaman ay saatinde evde
yim," dedi Cyril'e. Cyril, kadnn elinin zerinden yapmack bir
glmsemeyle karlk verdi. Daha oradakiler farkna varma
dan, selam vererek odadan kp gitti.
kadn birbirlerine bakt. Lavinia King birden glmeye
balad. Bu, ac dolu ve doal olmayan bir gsteriti ve bir ne
denle arkada bunu yanl anlad, hmla odasna gitti ve ka
py ardndan arpt.

-25-

Alister Crowley

Ay ocuk

Nerdeyse ayn derecede dargn olan Lavinia, kar tarafta


ki odaya gitti ve hizmetisini ard. Yarm saat iinde uykuya
dalmt.
Sabah, arkadan grmek iin odasna girdiinde hala gi
yinik halde yatanda yatarken buldu onu. Gzleri kzarm ve
szgnd. Btn gece uyumamt. Amy Brough ise koltukta,
hala uyuyordu. Uyandrldnda, sadece mrldand: "mek
tuptaki bir seyahatle ilgili bir ey." Sonra aniden silkelendi ve
tek bir kelime bile sylemeden Bond Caddesi'ndeki iyerine
gitti. Kendisi Paris tarz byk kadn terzihanelerinden birinin
temsilcisiydi.
Lavinia King ilerin nasl idare edildiiri asla bilmezdi,
hatta idare edildiinin bile farknda deildi. O leden sonra
motor milyonerine zlmez bir ba ile balanm olarak buldu
kendini.
Lisa dairede tek banayd. Byk, siyah ve capcanl gzle
rini sonsuzlua dikmi, kanepede oturuyordu. Siyah salar
rlm, kvrm kvrm rgleri bann zerinde toplanmt.
Esmer teni parldyor, dudaklar durmadan kmldanyordu.
Kap habersizce aldnda hi armad. Cyril Grey acele
ve gizlilik dolu bir halde kapy ardndan kapatt. Lisa by
lenmiti, onu selamlamak iin ayaa kalkamad bile. Cyril ona
doru yaklat, iki eliyle boazn yakalad kadnn, ban ar
kaya edi ve dudaklarn dilerinin arasna alarak ,neredeyse
bir utan dierine srd da srd.13 Bu bal bana, nceden
dnlm bir hareketti: birden kadn brakt, kanepede yan
bana oturdu ve havalar hakknda sama yorumlarda bulundu.
Kadn ona korku ve hayretle bakyordu. O ise ilgisizdi. Lisa'nn
stne tiyatrolar, politika, edebiyat ve sanat hakkndaki son
haberlerle dolu kk bir konuma saana serpitiriyordu.
13 Crowley bu tuhaf uygulamay Ylann pc(Serpent's Kiss) olarak tanmlar.
Nancy Cunard' da bu yolla pmtr. Bkz. The Coef ssios ofAleiser Crowley ve T/e
Grea Beas

-26-

t
1

En sonunda Lisa, hizmeti kapy tklatt zaman, bir ay


smarlayacak kadar kendine geldi.
aydan sonra -bir dier konuma saanann ardndan
kafasn toparlayabilmiti. Ya da, daha kesin sylersek, kendisi
nin bilincine varmt. Bedeni ve ruhuyla bu adama ait oldu
unu biliyordu artk. Utancn her zerresi dald, kadn tketen
atete yand hepsi. Binlerce kez frsatlar tand ona, sama szle
rini ciddi eylere evirmeye urat. Adam ise yapmack srt
I
ve her konuyu samala dntren hazr cevaplyla atlatt
onu. Saat alt gibi Usa manevi olarak adamn nnde dizlerinin
stne kmt bile. Kendisiyle kalp akam yemei yemesi
iin yalvard. Adam reddetti. Cheyne Walk'da Miss Badger'la14
akam yemei iin szlemiti, daha sonra, eer erken kalkabi
lirse, ona telefon edebilirdi. Lisa bir mazeret bulmas iin yal
vard. O ise -ilk kez ciddi olarak- asla verdii szden dnmeye
ceini syleyerek yantlad.
En sonunda, gitmek iin kalkt. Kadn ona adeta yapt.
Adam sklm gibi yapt. Kadn, dii bir kaplana dnt. A
dam ise o aptal, yapack srtmasyla masumu oynuyordu.
Saatine bakt. Tavrlar bir anda yldrm hzyla deiti.
"Eer mmkn olursa daha sonra telefon edeceim," dedi bir
tr ipeksi gaddarlkla ve kadn tuttuu gibi vahice kanepenin
zerine frlatt.
Gitmiti. Lisa yastklarn zerine uzand ve hkrklarla
dar dkt kalbindekileri.
Gece onun iin-ve ayn zamanda Lavinia King iin-bir ka
bustu.
Akam yemei dncesiyle ziyarete gelen piyanist, azar
lanarak dar atld. Neden o namussuzu, o canavar, o aptal
yannda getirmiti? Amy Brough iman bileklerinden yaka
land ve kartlarn bana oturtuldu ama byk bina dedii anda
palas pandras, dairenin dna atld. Son olarak, Lisa'nn, bu

14 Gwendolen Otter, Chelsea'li nl konsomatris, Katherine Mansfield'in arkada.


-27-

Alister Crowley

Ay ocuk

sezon Londra'da tek bir kez sahnelenecek dans gsterisini izle


meyeceini sylemesi zerine Lavinia hayretler iinde kald. Bu
inanlmazd. Kadn eni konu fkelenip gittikten sonra, Lisa
peinden gitmek iin aln zerine alp kt. Daha sonra, kori
dorun yarsna bile gelmeden fikrini deitirip geri dnd.
Gecesi bir kararszlklar frtnasyd. Big Ben on biri vur
duunda baygn halde yerde yatyordu. Bir sre sonra telefon
ald. Arayan Cyril Grey' di elbette, baka kim olabilirdi?
"Ne zaman grebiliriz" diye soruyordu. Lisa, sanki tm
hayat boyunca grm gibi o belli belirsiz, nefret dolu srt
hayal edebiliyordu. "Asla!" diye yantlad, "Yarn ilk trenle
Paris'e gidiyorum." "yleyse imdi gelmem daha iyi." Ses
lm kadar souktu - ya evet diyecek ya da telefonu kapata
cakt . "imdi gelemezsin, giyinik deilim!" "Peki ne zaman
geleyim?" Boucu bir sknt yaratan bu srarl ztlama tam bir
felaketti! Ruhu kadn yar yolda brakmt. "Ne zaman ister
sen," diye homurdand. Ahize elinden dt, ama son bir keli
meyi duyabilmiti: "Taksi!".
Sabah, neredeyse bir ceset gibi uyand. O gelmiti ve git
miti - ne tek bir kelime konumu ne de tekrar geleceine dair
bir iaret brakmt. Lisa, hizmetisine Paris' e gitmek zere
bavullar hazrlamasn syledi: ama gidemedi. Hastalanmt.
Histerisi, nevrasteniye dnmt ve onu sadece tek bir keli
menin iyiletireceini biliyordu.
Ancak, ortalkla kelime falan yoktu. Bir ara Cyril Grey'in
Hoylake'de golf oynad geldi kulana. Gidip onu bulmak
iin iinde delice bir arzu duydu, bir de kendini ldrmek iin.
Lavinia King gnler sonra -gnler sonra, nk dnce
leri nadiren kendi yeteneklerinin ve elence dknlnn
tesine geerdi- bir eylerin yanl olduunu alglayarak Paris' e
srkledi onu. Ev sahibi roln oynamak iin ona ihtiyac var
d.
Varlarndan gn sonra Lisa bir kart ald. Kartn ze
rinde bir adres ve soru iaretinden baka bir ey yoktu. mza
-

28

yoktu, el yazsn daha nce hi grmemiti, ama biliyordu.


apkasn ve krkn kapt gibi merdivenlerden aa indi.
Arabas kapnn nndeydi. On dakika sonra Cyril'in atlyesi
nin kapsn alyordu.
Kapy o at.
Kollar kadn almaya hazrd, Lisa ise yere kapanp ayak
larn pt onun.
"inli Tanrm! inli Tanrm!" diye haykryordu.
"zninizi istiyorum/ dedi Cyril sabrszlanarak, "size ar
kadam ve stadm takdim edeyim, Bay Simon lff."
Lisa ban kaldrp bakt . ok yal ancak, zinde ve yaam
dolu bir adamn huzurundayd. aknlk ierisinde ayaklar
zerine doruldu.
"Gerek stat ben deilim," dedi yal adam itenlikle,
"nk grne gre, bizim ev sahibimiz inli bir Tanr. Ben
se in felsefesinin bir rencisiyim yalnzca."

,\

-29-

Ay ocuk

il.
RUHUN DOGASI ZERNE FELSEF BR
NCELEME

=t "BZM Batl kurnazlmz bir yana brakrsak in felse.

fesi ile Ingiliz felsefesi arasnda ok az farkllk vardr." dedi


Cyril Grey. "Bir inli, bir adam canl canl bir karnc(). srs
nn iine gmerken, bir ngiliz ayn adam bir kadnla tantrr."
Lisa la Guiffria bu szlerle irkilerek normale dnmt.
Bunlar aka olsun diye sylenmemiti. Ve evresini gzden
geirmeye koyuldu.
Radikal bir deiim geirmiti Cyril Grey. Londra moda
sna uygun olarak koyu krmz renkte bir takm elbise giymi,
ipek yumuaklndaki yakasn saklayan kocaman gri bir kele
bek kravat takmt, Bohem bir hayatn hkm srd Pa
ris'te zerindeki kostm kendi resmiyeti iinde bir papazn
kyafeti kadar eytans duruyordu. Sk skya vcuduna d
melnmi redingotu dizlerine dyordu. Kesimi, ayrt edilecek
kadar sertti, pantolonu donuk griydi. Byk siyah bir boyun
ba, glkle ayrmsanacak kadar koyu olan kabaon safiri ile
kaskat yakann etrafna ilitirilmiti. erevesiz tek gzl
sa gznde sabitlenmiti.s Tavrlar da giyimine paralel ola
rak deimiti. O marur havas gitmi, srt yitmiti. Bir im
paratorluun kriz dnemindeki diplomat gibiydi: hatta daha
ok bir dellocu gibi grnyordu.
inde bulunduu atlye, Sante hapishanesinin aasnda,
Arago Bulvar'nda bulunuyordu. Buraya dikdrtgen bir bahe
15 Savatan nceki bu yllarda Crowley'in hala terzilere harcayacak paras vard ve bu
tarzda giyinmeyi seviyordu.
-

31 -

Ay ocuk

Alister Crowley

tarhna alan, kemerli geitten geen bir yoldan ulalyordu.


Karsnda bir dizi atlye yuvalanmt ve bunlarn arkasnda
da, yine her biri bir atlyeye ait, kaplar minik patikalara alan

baka baheler vard. Atlye yalnzca zel deil, ayn zamanda

krsald. Buraya gelmek iin bir kimsenin, kent snrnn on

kilometre kadar dna kmas gerekiyordu.

Atlye, iindeki atafatsz eyalarla, sade bir zarafete sa

hipti. Duvarlar kasvetli duvar katlaryla gizlenmiti. Odann

ortasnda, batsnda bir bfe ve dousunda bir yaz masas bu

lunan siyah, kare eklinde bir oyma masa duruyordu.

ve tm varlndaki canllk, gzlerindeki ate, aklnn atik bi

linlilii, neredeyse insanst bir isel enerjiye tanklk ediyor


du.

Dar, koyu krmz bir kravat takm ve mavi ayak bir ta


km elbise giymi, ufak tefek bir adamd. Demir grisi salar

kvrck ve yatrlamayan trdendi. Derisi krk olmasna kar


n przsz ve salklyd. Kk az glcklerden olumu
bir elenk gibiydi ve varl, iddetli ve bulac bir mutluluk
I

yayyordu. Lisa'y karlamas candan olmaktan ok daha fazlayd. Cyril'in gz nnde kz kolundan tutup divann ze

Masann evresinde yksek gotik arkalklar bulunan drt


sandalye vard. Arkasnda kutup ays postuyla kaplanm bir

rine oturtmutu. "Eminim sigara iiyorsunuzdur," dedi, "bo


ver Cyril'i, bunlardan birini dene. Khedive'in kendi adamlarn

zerinde koyu yeil bronzdan bir Birmanya ejderhas duruyor,

"Bu koyu olanlar misk kokulu, sarmtrak trdekiler amberli ve


ince beyaz olanlar gl kokulu." Lisa biraz tereddt ettikten

divan duruyordu. Yerler de krklerle kaplyd, ama bunlar


Himalaya'larda yaayan siyah aynn krkleriydi. Masann
azndan tts duman ykseliyordu.

Bu tuhaf odadaki en garip nesne ise Simon lff'ti. Lisa mis

tisizm zerine yazd yazlar ve garip dnceleri yznden

dan geliyorlar." Cebinden kocaman bir puro kutusu kartt. Bir

taraf uzun "Partaga"larla, dier taraf ise sigaralarla doluydu.

sonra amberli olan seti. Adam nee iinde gld. "te doru
seim: Orta Yol! Sanrm seninle iyi dost olacaz." Lisa'nn ve

tad hreti dolaysyla onun hakknda bir eyler duymutu


elbette. Ancak, adam son birka yldr yeteneklerini sradan

kendisinin sigaralar.p yakt. "Aklndan neler getiini biliyo


rum, gen bayan: iki kii iyi dost olur, ncs ise darda

np lme mahkum edildii zaman, o dahi adamn akl kendi


adamlarnn onu lin etmek zere olduunu fark edemeyecek

Kabala almasn rica ederek bunun stesinden gelebiliriz,


nk onu karnca srsnn iine brakmadan nce-kendisi

insanlarn anlayabilecei ekilde kullanyordu. Cinayetle sula

kadar yeni yapt uu makinesi ile megulken, Profes


.
Briggs'i ve Ingiltere'yi korumutu. Ve grne gre insanlarn

akllarndan neler getiini zmleme yetenei sayesinde d

zinelerce baka cinayetlerin gizemini zen de oydu. Sonu

olarak, insanlar onun hakkndaki dncelerini yeniden gz


den geirmeye ve hatta onun kitaplarn okumaya baladlar. O
ise aklanamaz bir gizem olarak kalmay srdrd. Uzun za

kalr ve katlyorum da. Ama Cyril kardeimizden bir sreliine

nin artc dnceleri vardr- sizinle biraz laflamak istiyo


rum. Grdn m hayatm, imdi Bizden biri oldun."
Sylenene riayet eden Cyril, masasna doru ilerleyip k

eli ciltlerden birini ekerek olabildiince abuk iiyle megul

olurken, gen kadn kzm bir halde "Anlamyorum," diye


sylendi.
"Cyril Karde bana kendisiyle yaptnz grmeden

man aralklar boyunca ortadan kaybolma huyu vard ve syle


nenlere gre Hayat ksiri'nin srrn bulmutu. Seksen yan

sz etti ve ben de aklnda neler olduunu anlamak iin kusur

sinde daha krkl yalarndaki bir adam olduuna inanlabilirdi

karn tm tuhaf ve allmn dndaki eyler seni bylyor

32-

-33-

zerinde olduunun bilinmesine karn, zekas ve dinlii saye

suz ekilde hazrlandm. Saln ok iyi ve lgn bir yapn var.

Kendini gururlu, ihtirasl ve kibirli biri olarak kabul ettirmene

Al i ster

Cro w ley

Ay ocuk

.
ve boyunduruu altna alyor. Aka ihtiyacn var, bu doru
sra
hibir
ki
n
biliyorsu
Kendini ok iyi tanyorsun ve unu da
dan ak seni etkileyemez. Senin ihtiyacn olan sansasyonel,
garip ve esiz bir aktr. Ama belki de bu arzunun kkeninde
nelerin olduunu anlamyorsun. Sana anlatacam. Ruhunun
bastrlamaz bir al var . Maddi dnyay ve onun aldahc
hayallerini hor gryorsun ve bilincinde olmadan bu gezegenin
sana sunabilecei her eyden daha yksek bir yaam arzulu

yorsun.
"Doru sylediime ikna olman iin sana baz eyler anlatacam. Cyril kardein bana sylediine gre 11 Ekimde
domusun. Ancak, bana saatini sylemedi. Ona hi syleme
misin, gn doumundan az nceymi."
Lisa afallamh. Gizemcinin dndkleri doruydu.
" inde bulunduum tarikat,"16 diye devam etti Simon Iff,
"hibir eye inanmaz, duruma gre ya bilir ya da phe eder.
nsann farkndaln bilimin yntemleriyle arttrmann yolla
rn arar, yani gzlem ve deneyle. Bu yzden benden ruhun
varoluu ile ilgili sorularna yant vererek senin gerek istekle
rini tatmin edeceimi umma. Sana ancak bildiklerimi ve kant
layabileceklerimi, bundan baka, zerinde dnmeye deecek
hipotezleri, son olarak da denenmesi gerekli tecrbeleri anlata
cam nk bu son konu hakknda bize yardmc olabilirsin.
Aklmda bu dnce ile St. Jean de Luz' dan kalkp seni gr

meye geldim."
Lisa'nn gzleri memnuniyet iinde raks etti. "Biliyor musunuz," diye haykrd, "siz beni anlayan ilk erkeksiniz."
"zin ver seni tam olarak anlayp anlamadm greyim .
Hayahn hakknda ok az ey biliyoru . Yar talyansn gr
ne gre, byk olaslkla dier yarn Irlandal."
"ok doru."
16 The Order of the Silver Star (Gm Yldz) veya A .'. A .'., Crowley'in 1898'de

katld, Altn afak Hermetik Cemiyetinin yan kuruluudur.


-34-

" Kyl bir soydan geliyorsun, ama kibar bir evrede ye


litirilmisin ve mizacn herhngi bir kontrol olmadan, olabile
cek en iyi snrlara dek gelimi. Erken evlenmisin."
"Evet, ama sorunlar vard. Kocamdan ayrldm ve iki yl
sonra tekrar evlendim."
"u Marquis la Guiffria ile?''.
"Evet."
"Daha sonra, iyi bir }.<oca olmasna ve sana sadk kalmasna
karn, Lavinia King ile kaderini birletirmene yol aacak ekilde onu terk ettin."
"Yaklak bir ay ncesine kadar o kadnla aralksz be yl
boyunca yaadm."
"Peki neden? Kendimce onu ok iyi tanrm. O gnlerde
bile kalpsiz ve karcyd, tam bir asalakt, krtizanlarn en k
tsyd ve ho grlemeyecek ljj.de gsterii severdi. Syle
dii her kelime mideni bulandrm olmal. Yine de ona bir
\
erkek kardeten daha yakndn."
"Bu tamamen doru! Ancak o eriilmez bir dahidir, dn
yann imdiye kadar, grd en byk sanatdr."
"O bir dehaya sahipti," diye farkllatrd Simon Iff. "De
yim yerindeyse onun dansnda seni meleksi bir ekilde ele gei- ,
ren bir eyler vard. Chopin'in ya da aykovski'nin en anlal
maz ve en spiritel mziklerini yorumlad sahneden, aa
iner inmez, derhal ya azarlamaya, ya tatl szlerle kandrmaya
ya da antaj yapmaya balard. Bunu onun karakterinin iki y
n bulunduunu syleyerek aklamann anlalr yan var m?
Bence bunu yapmak samalk olur . Bu soylu bir dnr ile
onun aptal, sahtekar ve ahlaksz sekreteri arasnda kurulacak
benzerlik gibidir . Sekretere verilen yaz, imla kurallarna uygun
olarak yazlr ve oradan dnyaya yaylr. Bu yaz ile aydnlan
mas gereken en son kii sekreterin kendisidir! Bu yzden bu
nun btn dahilerin yaad ir durum olduunu varsayyo
rum, sadece, pek ok olayda bu kii dehas ile az ya da ok ayn
bilin uyumuna sahip olur ve kendisini, efendisinin slubuna

-35-

Alister Crowley

Ay ocuk

Birincisinde iyi bir sekreter var, ikincisinde kt bir tane. Bana


gre bu, dehann tek aklamasdr - Lavinia King'in iinde
bulunduu u durumlarda bu ne kan tek dnlebilir ey.
dr.

yakn olmak amacyla daha deerli bir ara haline getirmek iin
sonsuz ura verir. Zeki insan, szm ona, yetenei olan insan,
bilinli iradesini olumlu bir varlk olarak harlayarak dehasn
dar kapahr. Gerek bir dahi ise bilerek kendisine boyun eer,
kendisini olumsuza indirger ve dehasnn kendisini bir ara
olarak kullanmasna izin verir. Hepimiz, dier kaslarmzla da,
kalp kasmzn kendi anlamsz mdahalemiz olmadan yaph
gibi, bir eyler yapmaya altmzda, srekli olarak i yap
mann yollarn aradmzda-ki bulduunuz bu ii kalp kas
mz gibi krk sekiz saat boyunca hi durmakszn srdremeyiz
(bu konudaki rekorun ne olduunu bilmiyorum, ama yirmi
drt saatten fazla deildir)-ne kadar aptal olduumuzu biliriz.
Aratrlm ve belirli gerekler olan tm bunlar Taocu reti
nin eylemsizlik anlaynn, hibir ey yapmyor gzkerek her
eyi yapma plannn, temelinde yatmaktadr. Kendini bt
nyle Tanrnn radesine teslim et ve bylece bu radenin
"mutlak gerek" arac haline gelirsin. Mistisizmin pek ok sis
teminin benzer bir retisi vardr, ama eylem anlamnda bunun
tam anlamyla inliler tarafndan ifade edildii dorudur. Bir
kimsenin yapabilecei herhangi bir ey bu dehay gelitirmeye
cektir, ama deha akla ihtiya duyar ve o kii bu akln snrlarn
geniletebilir, her trl bilgi ile onu daha verimli hale getirebi
lir, onun ifade glerini gelitirebilir. Dehann ihtiyalarn gi
dermek, ksacas, bir teneke zrlts yerine bir orkestra koymak
gerekir. Bizim btn kk dev adamlarmz, tek iirlik airle
rimiz, tek resimlik ressamlarmz, sadece, kendilerini aralar
olarak kusursuzlahrmakta baarsz olmulardr. The Ancient
Mariner' yazan deha The Tempest' yazandan daha az yce
deildir. Ama, Coldridge-belki de bilinli almas yalnzca bu
kah malzeme olan- kendi dehasnn dncelerini yakalamak
ve ifade etmek konusunda yetersiz kalrken, Shakespeare her
dnlebilir uyumun ifadesi iin gerekli olan bilgiyi elde etme
ustalna sahiptir ve teknii kolaylkla suretinin karlabile
cei lde akcdr. Bylelikle iki eit bak asna sahibiz.

Lisa la Guiffria srekli artan bir aknlk ve cokunlukla


.
dinliyordu.
"Sylemek istediim," diye devam etti mistik, "deha ve o
nun sanatsnn ayrlmaz ekilde birbirine balanmas deil.
Bu, at ile binicisi arasndaki mesafeden biraz daha yakn olabi
lir. Ancak, yine de en azndan yaplmas gerekli bir ayrm var
dr. Ve ite sana zerinde dnmen iin bir nokta: deha tm
bilgilere, btn aydnlanmaya sahip ve yalnzca, ona araclk
eden kiinin aklnn gleri ile snrlanm grnyor. Bu her
zaman bir engel oluturmasa bile: kendi almasn nefes ne
fese okuyan bir yazaa ne kadar sklkla rastlyoruz? Daha bir
.
dakka nce sade bir Ingilizce ile bu eseri kaleme almasna kar
n, 'Byle olduunu hi bilmiyordum,' diye bylenmi bir
ekilde barr kii. Ksacas, deha bir baka dzeye ait gibidir,
ve mszlg-n ruhuna! Bu durumun, deha dediim
. .
eyn ersnde btn bir rkn bilinliliinin (kendi zel zama
nnda) belirli uyarmlar altnda aktifleebilecei btnsel bir
cevher olduunu varsayarak aklanabileceini biliyorum. Bu
gr iin sylenecek ok ey var. Dil bal bana bunu do
ruluyor. 'Bilmek' ve 'gnosis,' kelimeleri fiziksel anlamda re
mek anlamna gelen ilk lklarn yalnzca yanklar durumun
dadr. nk Gnosis kelimesinin 'gan' kknn 'bilmek' an
lam yalnzca ikinci sradadr. Orijinal ar:.lam ise 'babas ol
makhr. Benzer ekilde 'ruh'(spirit-.n.) yalnzca, 'nefes'i,'ilahi
olan' ve 'parlarnak'tan daha fazla bir ey demek olmayan z
de manadaki pek ok dier kelimeyi ifade etmektedir. nk
dil ile vahi atalarmzn ham dncelerine zincirlenmi olu
umuz aklmzn snrllklarndan biridir ve dilin evrimi meta
fizik soyutlamalarla vaktimizi boa harcamaktan baka bir ey
olmasa, ksacas insanlar ilkel dncelerini sofistike hale ge-

-36-

-37-

il

Alister Crowley

Ay ocuk

tirmekte hakl olmasa, dilin geliimi bilginin doru geliiminin


kant olmasa ve her ey sylenip yapldnda bile ruhun var
l hakknda geerli bir kant bulunamam olsa bile, biz yine
de aratrmakta zgr olmalyz."
"Ruh mu dediniz!" diye haykrd Lisa, neeyle. "Ben ruha
inanrm!"
"ok yakksz!" diye karlk verdi mistik "nan bilginin
dmandr. Skeat7 bize Soul (ruh .n.) kelimesinin 'babas ol
mak' anlamna gelen 'SU' kknden geldiini syler"
"Umarm benimle anlayacam basitlikte konuursunuz,
beni her seferinde nce yukar kaldryorsunuz, sonra tekrar
yere frlatyorsunuz."
"Bunun nedeni senin iskeleti oluturmadan zerine bir
eyler ina etmeye almandr. imdi sana ruhun varolduunu
ve daha nce tartm bulunduumuz dehadan farkl olarak,
her eyi bildiini ve lmsz olduunu dnmek iin birka
iyi neden gstereceim. Her ne kadar onun kurmu olduu
Hemlock Kulbnns bir yesi olsam da seni Sokrates'in d
nceleriyle skmayacam. unu sylemem gerekir ki
'Phaidon' en sama safsatalar ieren bir kitaptr.
"Ama sana tpta rastlanan garip bir gerei anlatacam.
Deliliin, akln uzun sre yitirildii ve daha sonra yaplan de
nemelerin beynin ilevsizletiini gsterdii belirli durumla
rnda, bazen kiinin btn glerine tam anlamyla sahip ol
duu tmyle berraklk anlar ortaya kar. Eer akl tamamyla
beynin fiziksel koullarna bal olsayd, bunun aklanmas ok
zor olurdu.
"Bilim de ok eitli olaand koullar altnda, birbirin
den bsbtn farkl kiiliklerin tek bir vcut ierisinde birbirini
17 Walter William Skeat ( 1 855-1912), ngiliz Filologu. Kitabnn ad The Etymological
Dicionary'dir. Crowley'in bu kitab ska kulland sylenir.
18 Hemlock'un ngilizce'deki anlam baldran otu'dur. Sokrates'in baldran otu iirie
rek idam edilmesine karar verilmiti.
-38-

kovalayabildiklerini kefetmeye balad. Spiritalizm hakkn


daki byk gln ne olduunu biliyor musun? l kiinin
kimliini saptamak. Pratikte, biz insanlar, rnein kpeklerin
gvendikleri balca duyu olan koklama duyusunu kaybettii
mizden bu yana, bir kimsenin o insan olup olmad yargsna
ya, akl veya kiilikle bir ilgisi bulunmayan, antropometrik
yntemlerle, ya sesinin tnsyla ya da el yazsyla ya da aklnn
ierdikleriyle varrz. Kiinin l olmas durumundaysa yalnz
ca en son yntem uygulanabilir. te burada bir ikileme toslad
mz gryoruz. Ya 'ruh', bu kiinin yaam boyunca bilmesi
gerektiinden dolay bildikleri hakknda bir eyler syler ya da
herhangi baka bir ey. lk durumda, herhangi baka birisinin
bunlar biliyor olmas ve akla yatkn ekilde medyumu bilgi
lendirmesi gerekir. kinci durumda ise, kimlii ispatlamaktan
ok, kantlar rtme durumu ortaya kar!
"Bu gl nlemek iin ok eitli planlar nerilmitir.
En kayda deer olan lmden bir yl sonra almak zere m
hrlenecek bir mektubu neren sistemdir. O gn gelmeden
nce mektubun ieriini aklayabilen medyum kendini eleti
renlerin tebriklerini "kazanr. Bu konuda alnacak bir baar
medyumun cebine girecek binlerce pound anlamna gelse bile,
bugne kadar bunu baaran olmad. Ancak, bu olduunda bile,
ruhun hala yaamn srdrdne dair kantlar yine de eksik
kalm olacak. Durugr, telepati, dnce gc gibi pek ok
alternatif aklamalar da var.
"Sonra, apraz mektuplama ad verilen iyi tasarlanm bir
yntem de var: Seni bunlarla skmayacam. Cyril kardein
Napoli'de seninle bu konular hakknda konumak iin ok fazla
zaman olacak."
Lisa aknlkla oturduu yerde doruldu. Konuya olan il
gisine ramen, beyni yorulmutu. Son sylenen szler onu e
lektriklendirmiti.
"Bunlar sana le yemeinden sonra aklayaym," diye
srdrd konumasn mistik, nc Partaga'sn yakarken,
-39-

Ay ocuk

Alister Crowley

"bu arada, yavaa konudan uzaklabm, nk konuyu dikkate


almak iin ok fazla naziktin. Sana kendi bulunduu vcut
zerinde zayf bir etkisi olan bir ruhun bir baka ruh tarafndan
nasl dar karldn gsterecektim. Gerekte yarm dzine
kiiliin tek bir beden ierisinde nasl srasyla yaayabildiini.
yle ki, bunlarn gerek, bamsz ruhlar olduu, bir aldatmaca
olabileceini akla getirecek ekilde, sadece, akllarnn ierdikle
rinin deil, ayn zamanda el yazlarnn, seslerinin ve bilinli
olarak yaplacak bir hilenin, hatta olas bir hile trndeki her
eyin ok tesinde, huylarnn da birbirinden farkl olduu
gerei ile gsterilmitir.
"Bu kiilikler deimez niceliklerdir. Ayrlrlar ve dei
memi olarak geri dnerler. yleyse, uras kesin ki, yalnzca
tezahr ederek varolmazlar. Varolmak iin bir vcuda ihtiya
lar yoktur."
"Yeniden, ele geirilme teorisine geliyorsunuz, ayn
Gadarene canavar gibi," diye bard Lisa, memnun olmu bir
ekilde, nedenini kendisi bile syleyemezdi.
Cyril Grey ilk defa olarak konumaya mdahale ediyordu.
Koltuunda, olduu yerde dnd ve tek gzln gzne
yerletirirken gsteri olsun diye boazn temizledi.
"Bu gnlerde," diye balad sze, "eytanlar canavarlarn
ierisine girdiklerinde, sarp yerlerden, daha aalarda yaa
yanlara doru hcum etmiyorlar. Btn yaptklar kendilerini
ahlaki reformcular olarak adlandrmak ve iki yasan destek
leyenlere oy vermek oluyor." Ani bir hareketle sustu, koltu
unda yeniden dnd ve byk kare kitabyla almasna
devam etti.
"Neye kartnn," diye uyarda bulundu Simon Iff, "far
kndasndr umarm?"
Lisa yz kzararak gld. "imi rahatlattnz. Onunla na
sl konuacam asla bilemezdim."
"Her zaman konumalar," dedi Cyril Grey, kafasn! kal
drmadan " Kelimeler! Kelimeler! Kelimeler! Polonius'tan sonra
-40-

berbat bir ey. Be


sahneye Ofelya ktnda Hamlet olmak
Bense ona bpk
r!
istiyo
k
nimle nasl konuacan bilme
eviren arkada
eline
'
heyk
in
Catullus'un amcasn Harpocrates
"
rum!
istiyo
gibi nasl sessiz kalnacan retmek
Sessizlik Tan'n
Msr
"Ah evet! Harpokrates'i biliyorum,
rs," diye araya girdi rlandal-talyan kz.
n bunu anla
Simon lff ona hatr saylr bir bak att. Kad
iyi olacak konular
yacak kadar akllyd. Bo verilmesi daha
1
vard.
Lisa, aniden artan gerilimi hafifdedi
"Bilirsiniz, Bay lff,"
ekilde ilgileniyo
letmek iin, "Tm sylediklerinizle korkun
ama pratik ola
m,
anlad
n
rum ve sanrm byk bir blm
llerden me
etli
Kudr
,
rak uygulann anlayamadm. Benim
sajlar almam m istiyorsunuz?"
n ve Cyril
"u an iin," dedi mistik, "yalnzca, duyduklar
sindirmeni
ner'
Kardein bize hazrlamak zere olduu dejeu
Byu soun
istiyorum . Bundan sonra kendimizi Drdnc
getireblrz.
laryla daha iyi ekilde ba edebilecek duruma
St. Jean de
"Olur ey deil! Zavall kk Lisa'nn senin
btn bunlar
Luz'u terk etme nedenlerini renmeden nce
halletmesi mi gerekiyor?"
btn hikaye"Btn bunlar ve Homunculus hakkndaki
. ,,,
y.
"O da nedir?"
"le yemeinden sonra ."
.
.
ne uzun br
Ancak konuma sonlandnd, le yeme
alnd.
zaman vard daha. Atlyenin zili nezaketsizce
aha br
Cyril Grey kapya doru gitti ve Lisa'ya bir ke
orada dklen br
dellocu gibi grnd. Yo, oysa yalnzca,
fzn eline bir de
muha
bu
s
gr
muhahzd. Lisa'nn kuvvetli
mzrak yerletirmiti.

41-

Ay ocuk
Alister Crowley

O as kendi atlyesiydi, ama sanki hizmetiymi gibi ziya


.
retler tek tek anons etti. "Akbar Paa1 9 ve Kontes Helena
Mottich20." Simon Iff kapya doru atld. Oras kendi atlyesi
deildi, ama iki eli iki yana alm halde ziyaretileri karla
yan o oldu.
"Eii getiiniz anda," diye haykrd, "Eminim ki
dejeuner iin burada kalacaksnz." Ziyaretilerse kibarca ka
bullendiklerini mrldandlar. Cyril Grey durmadan kalarn
atyordu. Konuklar biliyor ve iyi tanyordu, gelilerinden
kt ve phelendi-neden olduunu kim syleyebilirdi? Ola
. .
bldnce abuk, stadnn sylediini yerine getirmeye ko
yuldu, buna ramen, eer sessizliin bir dili olsayd, bu an o
nun lanetler yadrd an olurdu.
Konuklarn elini skmamt. Bun Simon Iff yapt: ama
bunu her birinin dieri ile ayn anda elini uzatmaya mecbur
kald bir biimde yapt.
Lisa divandan kalkmt. Bir karmaann kmak zere ol
duunu grebiliyordu, ama bunun doas hakknda hibir fikir
oluturamyordu.
Yeni gelenler yerlerini aldklarnda, Lisa kendisinden on
lar Paris hakkndaki haberlerle oyalamasnn beklendiini anla
d. Bu daha ok, mistiin teorilerinden uzaklamak iin yaplan
br yardm gibiydi . Dierleri her eyi ona braktlar. Kadn,
konuklara Lavinia King'in en son baarlarn yetitirdi. Sonra
aniden, Cyril Grey'in sofray kurmu olduunu fark etti. nk
adamn, alaya almay pek seven sesi konumay bld. "Ora
daym," diyordu, "Birinci sahneyi ok sevdim: Si majr Can
eken Yunus Fantezisi olaanst gerekiydi. 'Bir tereya

a ilgimi ek:
bana gelen felaketler' sonat ok fazl
e.n iyisiydi: O atmosfer
cdi. Ancak, aykovski'nin senfonisi
ortasn gtrd, G
yok mu, beni eski bildik sahnelerin tam
beklyor olduumu
tren
e
ney-dou tren yollarnda bir yerlerd
dUndm."
aki en mkemmel
Lisa'nn fkesi atelendi. "O dnyad
leyici derin bir zn
dansdr." "Evet, yle" dedi a, etki
n krknda bile ok iyi
uyle. "Mkemmeldir! Babam da onu
dans ettiini sylerdi."
di. Onu buralara kaLa Giuffria'nn burun delikleri genile
olduunun farkna vard
tlar tayp getiren kiinin bir canavar
ve son bir sava iin hazrland.
urduunuza k
.
Ancak, Simon Iff yemei anons etti "Ot
bir gnmzdeyiz, yal
redin!" dedi. "Ne yazk ki, bugn hzl
bmz var."
nzca tuzlu balk, yannda ekmek ve ara ileceini merak edi
Usa bunun ne kadar hzl bir gn olab
. Paa yzn ekitti.
yordu: elbette ki bu gn Cuma deildi
, "biraz havyarmz da
"Ah!" dedi lff, o anda hatrlam gibi
reddetti. /1 Aslnda ben
olacakt." Paa souk . bir hareketle
Kontes' le bir seans
dejeuner istemiyorum. Buraya yalnzca
i sormaya geldim."
yapmakla ilgilenip ilgilenmeyeceiniz
onun yine tetikte
Iff
"Zevkle! Zevkle!" diye bard ve Lisa
bir tehlikeyi duyun:
beklediini, henz grlmeyen lmcl
ettiini ve onlar.n teklif
sadn, gelen ziyaretilerden nefret
dikkatli olduunu an:
ettikleri her eyi yapmak konusunda
hazrda bir tr nsez
lad."Taoculuun" doas ile ilgili hali
edinmiti.

,lbnn

19 Bu kii, Abdl Bey'in olu Elias Paadr. Gerek ad Veli Bey'dir. Veli Bey,
Crowley ile ayrlmalarnn .ardndan Mary d'Este Sturges ('Lisa') ile evlenmitir.
Crowley Tle Confessions(ltiraflar)'da Veli Beyden, onun Mary'sini dven ve sonrasn
terk eden bir TUrk macerac olarak bahseder.

omschyk, daha sonralar Saygdeer Bayan Everard Fielding olmutur. Everard,


.
psk aratrma evrelerinin nde gelen kiilerinden biriydi.

-42-

43-

..

Alister Crowley
Ay ocuk

111.
TELEKNEZ:
NESNELER UZAKTAN HAREKET ETTRME SANATI

'

1
'

-44-

"KONTES Mottich, Babakanlardan ya da Imparatorluk


Bakanlarndan ok daha mehurdu. nk, pek ok iddial
bilim adamnda byk bir aknlk uyandran, grnr bir
fiziksel . temas olmadan nesneleri hareket ettirme gcne sa
hipti. lk deneylerini, kadna, kendi ihtiyar sevecenlii iinde
ak olan Oudouwitz adndaki yar kr, yal bir adam ile ger
ekletirmiti . ok az kii bu adamn, kadn ile birlikte gerek
letirdii deneylerin yaynlanan sonularn yutmutu. Eer
ikna edilmi olsalar, ok fazla korkarlard kukusuz nk ka
dnn saatleri kendi iradesiyle durdurabildii, kaplar yaknna
gelmeden kapayp aabildii ve benzer trdeki olaylarda ola
anst baarlar olduu varsaylyordu . Ancak, istedii a
damla evlenebilecek kadar paraya sahip olur olmaz ilk i ola
rak, Profesr terk ettiinden beri, arbal bir tutum takn
mt. Sylemesi garip ama gc onu bir anda terk edivermiti
ve ortaya atlan teorilerin pek ou bu koullarla balantlyd .
Ama yeni kocas da memnun edememiti onu. fke iinde
ondan da uzaklam ve bylelikle gleri geri dnmt! Ama
onun en fazla sansasyon yaratan, olaanst baarlar, vahi ve
dik bal genliinin kt, lgn gnlerine gndermelerden
oluur. u an yalnzca seliloid kreler gibi kk, hafif eyalar
dokunmadan masadan kaldrmakla urayor . "
Cyril tm bunlar, Lisa, "Ne i yapar bu kadn?" diye sorduunda bir solukta anlatvermiti.
(Kontes'in ngilizce bilmedii sanlyordu. Elbette ki, odadaki herhangi biri kadar iyi konuabiliyordu.)

_..

45

1
1

1111

Ay ocuk
Alister Crowley .

"Nesneleri hareket ettiriyor," dedi Cyril . " Biz hep birlikte


bu samala saatlerce bakp durmaktan yorulmuken o, bir
tutam sa koparmay baarr, salar parmaklarna dolar ve ite
ucizelerin mucizesi! top havaya kalkar. Bir gzel oyuna geti
rlenler, bunun ruhun lmszlnn kesin kant olmas
gerektiini dnr."
"Seninle kavga etmiyor mu bu yzden? Yani onun yap
tklarn ve btn bunlar sorguladn iin?"
"Ah evet! Bu konudaki ansn bir Casal resitalinde, bir ye.
r_n yanl alndn fark eden sar adamnkiyle ayndr. Eer
r sa bulamazsa, ipek orabndan ya da elbisesinden bir para
_ koparmaya urar. Onun iin fazla zeki olabilecek insan
plk
lar yanna gtrrsen, o zaman da dikkatinizi zayflatma u
duyla ve belki de onu artmanzn cezasn detmek iin
sz her zamankinden daha fazla bekletecek ve ' bu leden
sonra gcm ok az,' diyecektir."
Grey btn bunlar korkun bir sknt yayormu havala
r_nda syledi. Tm bu ilerden nefret ettii ortadayd. Beyninin
br baka tarafnda ise huzursuz ve korkuluydu. Lisa bunu
anlybiiordu ama sormaya cesaret edemiyordu. Bu yzden,
esk bld yolda devam etti.
"llerden mesajlar almyor mu?"
"u aralar ok fazla yaplmyor bu. Aldatmaya ok msait
r. aln. ve bu konuya uyanan budalalarn hemen hepsi artk
l_ lern kaybettiler. Bu yeni oyun Lombroso gibi baz sahte
bl nsanlarnn kibrini okuyor yalnzca. Bu sayede Newton
gb nl olabileceklerini dnyorlar. Yaplan bu ii anlaml
iterlerle _eletirmek iin yeterli bilimden yoksunlar. Ben, geni
bna ve br seyahat hakkndaki mektuptan sz eden iman
arkadanz tercih ederim gerekten de!"
"Btn bunlarn sahtekarlk olduunu mu sylemeye al
yorsun?"
"Byle syleyemem. Bunun olumsuzluunu kantlamak ya
da evrensel geerlilii olan bir nerme yapmak zor. Kantlama
-46-

e deer yalnzca iki


grevi ise spiritalistlere ait ve dnmey
ey yapmam olan
tane var. Ne olursa olsun, dikkat ekici bir
Bayan Piper ve Eusapia Palladino."
da ortaya k
"Eusapia Palladino bir sre nce Amerika'
zca Hearst gazete
m," dedi kz, " ama sanrm bu haber yaln
sinde yaynland."
aklad Cyril,
"Hearst, Amerikal Northcliffe' dir," diye
hcliffe' dir,"
Nort
i
"yan
Paann anlamasna yardmc olmak iin.
diye ekledi dalgn ve utan:hazca!
iyorum," de"Korkarm Northeliffe'in kim olduunu bilm

di Akbar.
huysuz bir o"Northcliffe Harmsworth' du." Cyril'in sesi
d.
cuu sakinletirmeye alyormu gibi tatly
.
Trk
sordu
diye
"
"Peki Harmsworth kim?
dedi.
e."
kims
"Hi
:
tonla
Gen majisyen bouk bir
orum!"
amy
"Anl
r.
Akba
"Hi kimse mi?" diye bard
"Byle bid.
salla
n
Cyril vakur ve zgn bir tavrla kafas
bakt. Bu,
gibi

ri yok." Akbar Paa, Grey'e sanki bir hayaletmi


ve hatta
usal
ocuun uygulad orkun bir hileydi. Duyg
son
daha
yacakt,
parlak olabilecek bir yorumla gvenlii sala
lna
in batak
ra ise aklayc bir ekilde, en sonunda delili
rle cinnetin
hne
bir
ikli
incel
kini,
kmeleri iin, karsnda
. Diyalog kendisini
sarslan topraklarna doru srkleyecekti
Cyril'e, karlkl
rdi.
irive
klet
bir anda kabus eklinde gere
bu durum. Cap
ordu
geliy
konumann tek gerek zevki gibi
glmsemesiyle,
ho
can bir profesyonel tarzda, ikna edici
i tabula rasa
birey
n
"Nesnelliin gerek olarak kabul edilmesi'.li
vurgulayan,
ikle
olarak ele alan kavram ierdii 'lemma'y zell
teoriler ile Budist
bylece Mutlak olan hakkndaki batya ait
n, Schelling taraSakyaditthi21 retisi arasnda balant kura
21 Benlii ayn bir varlk, btn aclann nedeni olarak gren reti.

-47-

Alister Crowley

Ay .ocuk

fmdan kendi grecelilik felsefesinde dile getirilmi metafizik


d?may orulamaya alyorum! Yine de bu lemma'nn
. _
. .
rutlm
s Vagasaneyi-Samhita-Upanishad'a danyorum!"
Herkes atm edecek aklamalar yapm birinin kesinliiyle
,
nezaketszce Lsa'ya dnd. "Evet, Eusapia Palladino'yu savu
nan aklamalarda bulunarak doru yapyorsun. Napoli'ye
vardmzda onunla ilgili aratrma yapacaz."
"Napoli'ye gelmem gerektii konusunda karar vermi g
rnyorsun?"
"Benimle ilgii yok: stadn emirleri. Sana ileride her eyi
_
aklayacak. md
sann bukleleri bir karga kadar gr ve si
yh olan bayann vc dunun herhangi bir yerinde gizled
ii

br sa telnn olmadn spatlayalm!"


"Alayc ve saldrgan olduun zaman senden nefret ediyo
rum."
"Gl seven dikenine katlanr!"
imon Iff buyurgan bir hareketle Grey'in dikkatini ekti.
Baheye gel, Maud," dedi Cyril birden bire, "nk kara
yarasa, Gece, uup gitti." 22 Ve onu kolundan tutup gtrd.
"Bak gzelim," dedi, uzun kollarn kza dolayarak iek
e. rasnda durup arzu dolu bir pc
n kvlcmlar her
ksnn de vcudundaki her siniri tututururken, "imdi sana
aklayamam, ama bu insanlarn arasndayken olabilecek
en
lmcl telikedesin. Ve onlardan kolay kolay yakamz kurta
ramayz. Bze gven ve bekle! Gidene kadar, onlardan uzak
d r. Itedi her bahaneyi uydurabilirsin. Ve gerekirse hister
i
nbeti geryormu gibi yap ve olabilecek en kt eyleri g
usleeye azrlan - ma ikisinden birinin, senin bir yerler
ini
_
_ verme! Olmn
zme
sne zn
olabilir bu . "
Adamn gzle grlr itenlii kadn ikna etmekten daha
fazlasn yapt. Bulunduu durumun btn endielerinden
kurtard onu. Adamn tavrlarnn, tpk tralanm ba ve garip

22

Lord Alfred Tennyson 'n ( 1 809-1892) Mad A. Moodrama

------ --

-48-

adl iirinden bir alnt.

l'lbisesi gibi yalnzca bir ss, bir gsteri olduunu anlaynca


kendisini gerekten sevdiini fark etti. Ve adama duyduu,
l>Utn phelerden zgrlemi ak dalk blgelerde kayala
n ve buzlarn oluturduu piramitlerin souk doruklarnn
rdndan gnein birden ortaya k gibi, aniden belirdi.
Atlyeye geri dndkleri zaman, seans iin gerekli olaan
hazrlklarn tamamlanm olduunu grdler. Medyum iki
yannda iki erkekle masaya oturmutu. nnde, ellerinin ara
Mnda, kk selilid kreler, bir ift kurun kalem ucu ve eitli
kk nesneler vard. Bir kpein srp srmayacan anlamak
iin kpein kuyruunu inceleyen bir kimsenin yapt gibi bu
nesneler de en zenli ekilde "incelenmiti". Spiritualizmin
tarihi de ite byle, bir odadaki btn atlaklar macunla tka
yp sonra odann kapsn ardna kadar ak brakp gitmektir.
En skc yazarn bile bir seans baaryla betimleyebilece
inden phe duyulabilir. nsanlar genellikle seansn heyecan
verici ve gizemli bir eyler ierdii fikrine kaplrlar. Gerek
teyse, art arda uykusuz geirilen nc gecelerinde bile ele
nebilme yetenekleriyle vnen insanlarn, ilk 'olay'n ortaya
kndan en az iki saat nce, ani bir lm iin Yaratclarna
dua ettikleri bilinir. Dikkatini srekli olarak, kendiliinden ilgi
ya da nem uyandrmayan nesnelerin zerinde tutmann is
tenmesi, zeka seviyesi bir midyeden daha fazla olan herkese
bsbtn ldrtc gelir.
Cyril, Lisa'ya " Nasl elverili bir durumda yerletiimize
bak," diye fsldad masann kendisine doru ekildii divann
zerinde oturmaya hazrlanrlarken. "Hepimizin de bildii gibi
bu adamlarn biri ya da ikisi birden Mottich'le gizli bir uzlama
ierisindeler. Hayatm bile ortaya koyarm ki Simon deildir.
Ancak, byle bir konuda, kendi z kardeimin bile doru sy
leyeceine inanmay beklemiyorum. Sonra, perdeler ekilmi,
neden peki? Etkinin srmesine yardmc olsun diye. Yine de
bunun kinetik bir g olduu farz ediliyor ve n bu ie nasl
karabileceini hayal bile edemiyoruz. Aksi takdirde, 'med-49-

Alister Crowley

Ay ocuk

yumu kendi zel alannda rahatsz eden' aslnda bu ktr. Tp


k, hrszn kendi alannda alrken, polislerin hedef tahtas
haline gelme durumundan rahatsz olmas gibi! uraya bak! Bu
'kantlanabilir' olay hakkndaki deliller her zaman iin kendile
rini, o anda egemen olan durumlarn yaratt sorunlara d
ntrrler. Gln olan u ki, sonuta delillerin sihirli glerle
falan deil de, hokkabazlk numaralaryla ilgili olduu ortaya
kar.
"Konumamzdan rahatsz olmayacak m?"
"Medyumlar oturanlar, her zaman iin, konumalar ko
nusunda cesaretlendirir. Konutuklarmzla ilgilendiimizi
grd anda hilesinin tehlikeli, incelik isteyen blmn
yapma frsatn yakalar. Sonra dikkatimizi ona yneltmemizi
ister, kontroln iyi olduunu ve herhangi bir aldatmacann
kesinlikle mmkn olmadn anlamak iin onu dikkatlice
izlememiz gerektiini syler, nk gcn ok yein bir ekilde
geldiini hissetmektedir. Herkes kendisini uzun altrmalardan
sonra, yaklak dakika iin dikkatini uyank tutabilen fare
deliindeki kedi klna brnm olarak bulur. Daha sonra
dikkat yeniden yava yava azalr ve kadn yine o eski mucizeyi
gerekletirmeyi baarr. Dinle!"
Simon Iff, Paayla oturduklar masann sonunda bulunan
alt bacan dzenlenmesi konusunda iddetli bir tartmayla
meguld. Bir ok anlamda karmak olan bu sorunun tam
olarak zlmesi medyumun masay tekmeleyip krelerden
birini zplatmasnn olanakl olup olmadn anlamakla ilgi
liydi. Bunun olanakszl kantlanrsa, bir krenin nasl olup da
masadan zplad sorunu eni konu dnlebilecekti.
"Bu, dnyada olabilecek en can skc ey deil mi?" diye
homurdand Cyril. Ama bahede kendisine sylediklerine ra
men Lisa, onun yalan sylediini anlamt. Btn umursamaz
lna karn, olup biteni diken stndeymi gibi izliyordu.
Sklm, solgun sesine ramen, bastrlm heyecan yznden
titreyen sesinin her tonunu hissedebiliyordu onun. Bu, kesin50-

likle onu ilgilendirmeyen bir seans ise, tm bunlarn anlam


neydi?
Medyum mrldanmaya balad. Souktan ikayet edi
yordu. Vcudunu saa sola evirmeye balad. Aniden ban
baygn halde masann zerine drd. Kimse zel bir ilgi
gstermedi, btn bunlar gsterinin bir parasyd. "Bana elle
rini ver!" dedi Lisa'ya, "senin ok sempatetik olduunu hisse
diyorum." in asl, kzn kalbinin doal scakl bir an iin
canlandrmt onu.. Lisa ellrini uzatt. Ama Simon Iff masadan
kalkt ve kzn ellerini yakalad. "Bir sa teli ya da gevemi bir
iplik olabilir," dedi serte. "Iklar yak ltfen, Cyril!"
Yal mistik Lisa'nm ellerini dikkatlice incelemeye ko
yuldu. Cyril, onu seyrederken bu eylemin ardnda yatan gizli
amac sezmiti. "Size sylyorum!," diye kekeledi, "Siz Kontesi
incelerken korkarm ben bahedeydim. Eer bir eyleri ispatla
maya yardm edecekse benim de Kontesin ellerine bakmam
gerekmez mi?" Simon Iff'in glmsemesi Cyril'e doru iz ze
rinde olduunu gsterdi. Medyumun elini ald ve iyice bakt.
Elbette ki sa teli falan J:ulamamt, arad da bu deildi zaten.
"Biliyor musunuz," dedi, "Sanrm bu trnaklar trpyle d
zeltmeliyiz. Bunlarda sa telleri ve baka eyler iin ok fazla
yer var."
Paa olanlara annda itiraz etti. "Sanrm, bir bayann ma
nikrne karmamamz gerekir," dedi ierlemi bir halde.
"Gzlerimizin grdklerine gvenebiliriz!"
Cyril Grey ampiyonalarda keskin niancl sayesinde
dller kazanmt, ama "ok zgnm P.aa, ben kendimin
kilere gvenmiyorum. Bende ttn zehirlenmesinden dolay
nmblyopia 23 belirtileri var." diye mrldanmakla yetindi.
Edilen szlerin samal, amaland gibi, Trk'n fke
sini uyandrmak zereydi.
23 Gr keskinliinin azalmas. Genellikle kurun, alkol ve ttn zehirlenmesinden
dolay ortaya kar.
-51-

Alister Crowley

Ay ocuk

"Gzlerimizin, bizim dmzda bulunan hibir eye tank


lk edemeyecei konusunda," diye srdrd konumann oriji
nal konusunu devam ettirip, dzeyini tamamyla deitirirken,
"her zaman Berkeley ile ayn fikirde olmuumdur. Korkarm
yalnzca vaktinizi harcyorum, nk hibir durumda, grd
m hibir eye inanmyorum.''
Trk, majisyenin kstahlna ok fazla sinirlenmiti. Cyril
ne zaman yabanclarn arasnda ya da tehlikede olsa, srekli
olarak Britanya aristokrasisinin bomba ilemez silahlarn kua
nrd. Titanik'teydi, gemi batmak zere dala gemeden bir
buuk saniye nce yanndakine dnp, ylesine sordu, "her
hangi bir tehlike olduunu dnyor musunuz?"
Yarm saat sonra bir kaya konulmutu ve kendine geldi
inde, en son kayktan suya dt zamann Byron's Pool'da
olduunu dnme frsat bulmutu. "Cambridge'in zerinde,
ngiltere'de, bilirsiniz," ve macerann tmn anlatmaya ko
yuldu. Bir hikayeden -kayktaki karmaadan- tamamyla farkl
bir dierine geiyordu. tekilerin de zihinlerini Atlantik'in
buzlarndan Cambridge'deki May Week'in gneli elencele
rine tam oluyor, dinleyen herkesi hikayenin bundan sonra
snda
neler
olaca
konusunda
heyecanlandryordu.
"Ditton'dan hemen nce silahn ateledi ve kurun hemen
yanndan geti. sa hepimizi paklad ve sonra eytan gibi ekti
gitti! ncs, arkalarnda Hall ve atnn stnde onlara la
netler yadran yal T.J. ile birlikte buhar gibi bir anda belirdi.
Btn Long Reach'de L deri anlamna gelirdi. Sonra, Tanrya
kr, Hall, Railway Kprsnn hemen altnda ncy
vurdu: Cox bard ve sa oradayd. .." Ancak, ilk bata anlatt,
u mkemmel kolejdeki kayk gezintisinde neler olduunu asla
renemediler, nk Grey bayld ve kalbindeki derin bir yara
yznden kan kaybndan yavaa lmek zere olduunu fark
ettiler onun.

-52-

Zarif biimde temizlenmi ve cilalanm el trnaklar tara


fndan kazara oluturulacak bir syrk olaslndan hayat boyunca korkmu biriydi bu adam.
.
Trk, bayla sayglarn bildirmekten baka br ey yap
myordu. "Eer srarlysanz, Bay Grey, btn yapmamz gereken bayana sormak."
. . . .
.
Grey bunu yapt ve kadnok istekl br bmde kabul ett.
lem ksa srd ve seans y;eniden balad.
Ama birka dakika ;onra Kontes bitkin dt."Elimden
hibir ey gelmiyor, yarar yok. 'Bebek'in burada olma s,
_
terdim, her ne isterseniz bir dakika iinde gerekletreblrd,

dedi.
Paa neeyle ban sallad. "Balama eklimiz er zama
byledir," diye aklad Siman' a. "imdi onu hipnotze etmelyim, uyandnda teki kiiliini tayor olacak."
.
.
_
"ok ama ok ilgin," diye katld Smon, yeternce . me
raklanm olarak, "ziyaretinizle bizi onurlandrdnzda bz de
tam Madame la Giuffria ile ifte kiilikler zerine tartyorduk.
Hi bu tr bir eyle karlamam kendisi."
.
.
"Byleneceksiniz, Markiz," diyerek Lisa'y temn ett
yal Trk,"bu grp greceiniz en muhteem ey olacak."
Medyumun alnna eliyle bir eyler yapmaya balad. Kadn
gittike hafifleyen ve derin bi uyu: a d?nen rpnma en
1
zeri bir dizi hareket yapt. Cyrl, Lsa y br kenara ekerek, Bu
gerekten de harika bir by! u eski orijinal, gven tlkin tme
hilesi. Kendini uyutuyormu gibi yapyorsun, bylelkle der
lerinin gerekten de uy\lmasn salyorsun. Bu, Frazer'n
sempatetik by konusundaki kitabnda l'le olduunu ksaca
aklad ey. Bu yzden, u ok bilen doktor, :i: raeclarus et
optimus, Frazer'in konusunun yegane temeln hmal edr :
By yapmak istediiniz kiinin balmumundan heykeln
yapmanz yeterli deildir. Gerek bir balant kurmalsnz.
By sanatnn tamam budur, bunu yapabilme gcnde ol
maktr ve Frazer'n ihmal ettii tek nokta da budur."

53-

Alister Crowley

Ay ocuk

Kontes korkun biimde nefes alyor ve bir dizi karmak


horultular karhyordu. Paa, "yeni kiilii ile uyand" iin,
bunun "normal" olduunu aklad. Tam syleyeceklerini bi
tirmek zereydi ki, kadn, sandalyesinden birazdan iddetli ve
uzun alama sesleri karaca zemine doru kayd. Erkekler,
kadnn kurtulmasn kolaylahrmak iin masay kaldrd. Ka
dn srt st yatm halde glmsyor ve sevin iinde ellerini
ap kapyordu. Adamlar grnce korkuyla alamaya balad.
Daha sonra ilk syledii ey "Anne ... Anne ... Anne ... Anne...
Anne." oldu.
"Annesini istiyor," diye aklad Akbar. "Burada bir baya
nn hazr bulunacan bilmiyordum. Ama olduu iin de ok
mutluyuz. Onun annesiymi gibi davranmak sizi rahatsz eder
mi? Bunun ok fazla yardm olurdu."
Lisa, Cyril'in uyarsn tamamen unutmutu, adamn teklifi
kabul etti. Ciddi bir i, dalavere ya da aptal bir oyun da olsa bu
gsterinin ruhuna dahil olmak i'in gnllyd, ama Simon Iff
araya girdi.
"Madam seanslara alkn deil," dedi ve Cyril, Lisa'ya,
sylenenleri neden yapmas ya da yapmamas gerektii konu
sunda fikir sahibi olmamasna karn, onu itaat etmek zorunda
brakan bir bak frlath. Yabanc bir lkedeki biri gibiydi. Ya
placak tek ey herhangi bir kimsenin yapabilecei gibi adetlere
uymak ve birilerinin rehberliine gvenmekti.
"Bebek" barmaya devam etti. Olaya hazrlkl olan Paa,
birden, cebinden bir ie st kard ve kadn, halinden mem
nun bir ekilde st emmeye balad.
.
"u eski simyaclar ne gln adamlarm!" dedi Cyril
sevgilisine. "Athanor ad verilen frnlaryla, kazanlar ve im
bikleriyle ve Kzl Ejderleri ve l Balar ve Ay Sular ile o
yunlar oynamay nasl srdrebilmiler? Gerekten de Bilimsel
Aratrmann Saygnl hakknda hibir fikirleri yokmu."

-54-

Adamn, konumasnn ineleyicilii ile, saldry devam


ettirmesine gerek yoktu. Lisa bylesi alalhc ahmaklklara yar
dmc olmann yarath utan duygusunun zaten bilincindeydi.
"Bebek" ieyi brakh ve masay hareket ettirdiklerinde ye
re yuvarlanan selloit krelerden birinin arkasndan emek
lemeye balad. Kreyi bir kede buldu, oturdu ve onunla
oynamaya balad.
Birden bire Lisa'nn tiksinti iinde barmasna neden olan
'
ok edici bir olay yaand.
"Btn bunlar bebekliin verdiklerinin bir paras," dedi
Cyril, souka "ve de kt bir kopyas, nk bir bebein ru
huna ya da aklna sahip olunmasnn, bir yetikinin refleksle
riyle karmas iin hibir neden yok. Gerek neden, bu kadnn
Budapete'nin en aalk pisliklerinden geliyor olmasdr. Da
ha dokuz yandayken orta mal bir fahieydi ve bu oyuna yal
nzca daha iyi vurgunlar yapmak iin giriti. Kendisine ver
diimiz yetkiyi bu tr hayvanlklarla suiistimal etmesi onun
zevkinin bir parasdr. Bu onun kara kskanlnn bir gster
gesidir. Ahmaklklaru:un olsa olsa ayakkabmzn krmz ren
gine bulaan amur kadar fark edildiini anlamyor."
ngilizce anlamama sanahnda yllarca pratik yapm olma
sna karn, "Bebek" bir anda korkup geri kat. nk onun en
sevdii fikri sefasn srd sosyal prestijiydi. Gerek olann,
en gsz yanlsamann altnda olmadn grmek korkuntu.
Bir sahtekar olarak, hileleri binlerce kez "ifa edilseydi" buna
aldrmazd, ama Kontes olmak blfn daha fazla srdrmek
istiyordu. Otuz beini gemiti, kendisiye evlenecek yal bir
budala bulma ya gerilerde kalmt. Paa zerine planlar
vard. Bu dncesini gerekletirmek iin adam gc altna
alma fikriyle, belli bal seans nerilerini kabul etmiti.
Paa, kadnn adna, basmakalp bir ekilde Simon lff'ten
zr diledi. Grne gre bu haldeyken hibir bilinci ya da
hafzas yoktu. "Ksa bir zaman sonra byyecek, yalnzca bir
ka dakika bekleyin."
-55-

Alister Crowley

Ay ocuk

Ve oldu . Bir sre sonra kadn kendisine oynamas iin bir


oyuncak vermi olan dnceli Paa ile ocuka konumalar
yapyordu. En sonunda, dizleri zerinde Lisa' ya doru geldi ve
alamaya balad . Korkmu bir hali vard ve itirafa benzer bir
eyler kekeledi. Ancak, Lisa bunu duymay beklemedi. Ar
derecede fkeliydi ve yaps itibaryla, belli bir noktadan sonra
duygularn gizleyemiyordu. Kaba bir hareketle eteini srye
rek odann dier kesine doru gitti. Paa bu harekete douya
zg kendine gveniyle kar kt, ama medyum bir sonraki ve
nihai sahneye gemiti bile. Paaya doru gitti, dizine oturdu
ve ahlaksz pckleri ve okamalaryla iddetli bir ekilde ak
yapmaya balad.
"Bu _pek ounun bavurduu en iyi hiledir," diye aklad
Cyril "Pek ok kiide iyi ie yarar. Onlarn gzlemleme gleri
ni artr . Kadn bu yolla en kesin 'mucizeleri' gerekletirmeyi
baarr ve kiilerin, kadnn denetiminin mkemmel olduu
konusunda yemin etmelerini salar. Oudouwitz'i de bu yolla
kandrmt. Olduka yal bir adamd ve kadn bir ekilde ona
kendisinin dnd kadar yal olmadn ispatlad. Byk
Harry Lauder! Btn aldatmalarn uzanda bulunan bu
artlardaki bir adam bile, kadna bir kariyer garanti etmek iin
kendi n ve nam zerine yeminler edebiliyordu!"
"Bu, daha da utan verici," dedi Paa, "zellikle de benim
gibi Muhammed' e inanan biri iin ama birilerinin bilimsellik
adna her eye katlanmas gerekir. Ksa bir sre sonra oturmak
iin hazr olacak."
Gerekten de, kadm birden bire Yahudi bir Bankerin kar
snn hizmetisi Annette adl gen ve terbiyeli bir Fransz kadn
olan " Kiilik No" e dnt . Kat bir ahlak anlay ile masa
ya doru ilerledi -grne gre hanm iin kahvalt hazrla
yacakt- ancak oraya ulat anda, tepeden trnaa, iddetle
titremeye balad, sandalyeye gmld ve ksa bir mcadele
den sonra "bebek" kiiliine kald yerden geri dnd. "Dit
hurdan, kt Annette, yayamaz, yayamaz!" gibi szler, birka
56-

Jakika iin kadnn etkileyici monologunun nakarat oldu. Son


ra aniden, Paann yeniden yerlerine yerletirdii, nnde du
ran nesnelerle megul oldu ve pek ok ocuun oyuncaklaryla
oynarken yapt gibi dikkatle onlarla oynamaya balad.
"imdi klar sndrmeliyiz!" dedi Paa. Cyril syleneni
yapt. "Bu durumdayken k onun iin korkun derecede ac
verici ve tehlikeli. Bir keresinde biri beklenmedik ekilde per
deyi at diye bir ay sresince akln yitirmiti. Btn bunlara
ramen, yine de buna ykn bir tetkik yapacaz." pek bir e
arp ald ve kadnn gzlerini balad. Sonra elektrikli bir fene
rin n masarun zerinde dolatrd. Kadnn elbisesinin
kollarn omzuna kadar ekti, oraya balad ve kadnn par
maklarn aarak ve ayrarak, trnaklarn aratrarak, ksacas
herhangi bir kandrmaca olmadna kant gstermek iin elle
rinin her santimetresini inceledi.
"Anlamyor musun," diye fsldad Cyril "bizler bilimsel
bir deney iin deil, hokkabazlk hilelerini yutmak iin burada
hazr bulunuyoruz. Bu hileciliin psikolojisidir. Benim deil,
stadn dncesi bu,"
Lisa la Giuffria'nn dikkati, neredeyse kendisine ramen,
masann zerinde hareket eden parmaklara doru ekilmiti.
Garip ekilde eilip bklyorlar, hareketleniyorlard ve kml
danlarnda, ynlendikleri krlgan kreye doru niyetlenile
rinde Lisa'y byleyen bir eyler vard.
Medyum aceleyle ellerini toptan ekti, ayn anda top be
ya da alt cm. kadar havaya ykseldi.
Trk zevk iinde mrldand. "ok. kantlanabilir, siz de
yle dnmyor musunuz, baym?" diyerek Simon'a bakt.
"Ah evet, ok fazla" diye karlk verdi adam, ama onu iyi
tanyan birisinin konumay u szlerle devam ettireceini bil
dii bir tonda: " Kantlanabilir bir ne?" Ancak, Akbar tmyle
tatmin olmutu. Bir biim sorunu olarak, feneri tekrar altrd
ve medyumun parmaklar zerinde yeni bir inceleme yapt,
ama kefedilmeyi bekleyen sa teli falan yoktu.
-57-

Alister Crowley

Ay ocuk

Bu andan itibaren olay srekli bir hal ald


rinde bulunan eyalar hoplamaya, zplama . Masann ze
ya ve kasrgadaki
sonbahar yapraklar gibi dans etmeye bal
ad. Bu durum s
rekli artan bir enerjiyle on dakika kadar srd
.
"Elence hzl ve azgn," diye bard Lisa.
Cyril ok dnceli bir halde tek gzl
n dzeltti. "A
ryor grndn sfat," diye belirtti, "b
yk olaslkla 'kronik'."
Lisa, kuun kalemler ve kreler hala dan
s eden yamur
.
damlalar gb
patrdarken gzlerini adama dikti.
"Doktr ohns n bir keresinde slk alan

bir lahanann ya
da herhang br eyn gerekletirdii eyi
sk skya eletirme
e erek olmad yorumunu yapmt," diye aklad bezgince
aruma(ruh .n) tayan bir varln zellikle
rine sahip mucizevi
bir yarahk bir ekilde bunu baarabilir.
Yine de ben kendi
adma unu eklemeye cret edeceim,
merak bu trden bir
g?,steriyle bol bol tatmin olmu gr
yorum. Alkanla
dumek, bana John Stuart Mill'in son dn
emlerindeki, zgr
lk zerine grleriyle uyumsuz gibi gr
nyor."
Lisa kendisini her zaman iin, sevgilisinin
konumas iin
de ypmay srdrd tuhaf deiikl
iklerle, bir dervi gibi
.
kend evresnde dnerken bulurdu.
Monet-Knott, Cyril'in Londra'dayken
tren memurunun
"Herkes deisin, herkes deisin !" diye
bararak treni batan
baa dolamas zerine, Budizmin en ne
mli retilerinden biri
olan deiimin, btn oluturan par
alar
n iinde doutan
.
gelen br lke
olmas nedeniyle, tren memurunun Bud
ist bir
misyoner olduu:-u sanp adam herkesin
nnde kucaklad
Cannon Caddesi Istasyonundaki mehur
gafn anla
Cyril'in ne dndn pein olarak bilm tmt!
edike kelime
lei size hibir ipucu vermezdi. aka m
yaptn, yoksa ciddi
m olduunu syleyemezdiniz. Alaycln
, birinin yalnzca en
yce dalarn derin hendeklerinde bula
ca sert, souk, zalim
ve przszce parldayan siyah buzlar
kendine model alarak
I

'

ekillendirmiti. Kulplerde sylendiine gre, yalzca


.
Billingsgate'in en arsz kadnlarnn ?le getirii haartle br
.
.
adamn yzne kar ve adamda iy ifade edlrn br vguden
baka bir ey sylediine dair en ufak bir phe uyandrmadan
sylemenin yetmi yedi farkl yolunu bulmutu.
Neyse ki, daha ince olan yan da ayn lde gze arp
yordu. Mifer giyiminen vazgeildiindn beri Kral Hzret
leri' nin apkacs olan Lncoln Bennetts1 a gden oydu. engen
ve utanga bir halde, son 'derece nemli br orun zene ko
numak iin dkkan sahibini grmek isternt ve zel br odaya
gtrlrken, ciddiyetle sormutu: "apka satyor r:usunuz.?"
.
Adamn gizemi, kadn iin sonsuz br endeyd . Gerekten
ona tam anlamyla sahip olduundan asla emin olamayacan
hissettii iin, kendisini onu sevmekten alkoymay uyordu.
Bu durum, adam tamamyla ve sonsuza dek kendsne bala
mas konusundaki kararlln iddetlendiriyordu.
Monet-Knott'un bir baka hikayesi de onu ok korkut
mutu: Bir keresinde zeykine gre bir baston edinebilmek iin
kendisini bir sr gln ortasna atmt. En sonunda,
dostlarn ve komularn aracak ve Carlton' da bir le ye
mei smarlamay teklif edecek kadar sevinli bir halde, arad
bastonu bulmutu. Yemekten sonra, konuklarndan ikisiyle Pall
Mall'den aaya doru yrmlerdi ve bastonu unuttuunu
fark etti. Bu konudaki tek yorumu "Benim dikkatsizliim!"
olmutu ve hibir ey onu bastonu geri almak iin bir adm bile
atmaya ikna edememiti.
.
Kadn, adamn, "Titanic" epizotundan tand, karakternin teki yann ve bir Himalaya uurumu zerin? asl duran
karl bir yamac geerken, ba nde, uurumun ndeki. avl
lardan birine srtst I<ayd zaman adamlarnn onu takp
etmeye korktuu24 br yann dnmeyi tercih ediyordu.
Bu olay, Crowley'in The Diary ofA Drug Fiend adl kitabna ay?ntlanyla akl an
.
mtr. Crowley, kitapta, bu gsteriyi 1905 senesnde KanchenJunga da, orann yerl
hamallann cesaretlendirmek iin yaptn ileri srer.

24

-58-

-59-

il'

Il

lt.

il
il

il
1
1

'

Ay ocuk
Alister Crowley

Adamlar onun peinden daha sonra gitmilerdi.

O da biliyordu

ki, dnyann sonuna dek adamn peinden gidecekti.


Kadn derin dnceler iinde yitmi bir halde, seansn
bitmi olduunu zar zor anlamt. Medyum yeniden "ilk kiili
inde" uyanmak iin ar ar "uykuya" dalmt. Dierleri
masadan kalkar kalkmaz Lisa da onlarla birlikte kalkt.
Akbar Paa'nn aya ay postunun kenarna takld ve
iddetle tkezledi. Kadn, adam kurtarmak iin kolunu uzatb,
ama gen majisyen daha hzlyd . Sol eliyle Trk!n omzunu
yakalad ve adam dorulttu . Ayn anda, adamn, dier eliyle

bileini skhn hissetti kadn ve kolu geriye doru ylesine


ani kvrld ki, krlp krlmadn merak etti.
Cyril'i elleri Paa'nn kolunda, ok gzel bir tasarm olan
mhr yz incelemek iin sesinin en ipeksi tonlarnda izin
isterken grd bir sonraki anda, "Hayranlk uyandrc!"
diyordu, "ama kesi ok keskin deil mi, Paa? Eer birinin
elini yze apraz gelecek ekilde tutup serte ekerseniz, ite
byle ... " Eliyle ani bir hareket yapt . "Gryor musunuz?" dedi.
Elinden oluk oluk kan damlyordu. Trk aniden, kadnn nede

Trk, srekli olarak


.
kapY a gelmilerdi.
Ziyaretler artk,
bard Bu
. d'ye
" Mkemmel'"
a konuuyordu .
seans hakknd
.
.
eer oanlardan biri!"
.
nde en kayda d
, ellen
lunduklarm ers
t"
p
d' ye yantlad Grey
a
'
d
o
ka
" ok m mnun
zaman birilerinin
a er
' u oy
yken,
/
zernde

1
.
nn
.
kap
.

eil . le deil m7
yap.
zanmas mmkn d
1
balina kemiinden
.
ern,
e
1
cum
.. .
Lsa la Giuffria nazk
tu.
'

'
'
grmu
kesc olabld
a glan krba gibi nasl

. Simon lff' divan


d
on
nmaz
. ..
Ka kapanr kapa

rd
e
r
aki terleri sile
mlm halde alnnd
b risi gibi

y
ar
nlk su
Arkasnda a, kara
rdu.
nun
derin bir nefes alyo
.
tasnda bulunduu . .
.
de br savan or
il
nBr seansta de
bl
eki zorlamalarn
vard. Kend' zerind
a
farkn
sonra
daha
.
.
.
a sellerine bouldu
.
cindeyd artk ve gozy
n yzne e' r gu
" lu
" msemeyle kadn
b
n
gu
sol
ey,
Gr
Cyril
pyordu
.
ar kmaz oruar
.. ..
. t, go.. zy alar yerlennden k
.
lm
n b utun
dn
ka
kolu
l
"
gu
amn
d
,
a
n altnda
ve bedeninin heme
n tayordu.
eksizi
arl n titrem

;
' ?Y
.

;
t:. :; ;:

nini anlayamad karanlk bir fkeyle bakt. Cyril ona aka,


bir kesiin bile lmne yol aacan sylemiti. imdi kendisi
bunu yapyordu ve o anda kam yere damlayarak ayakta duru
yor, beylik konumalarn dei toku etmeye devam ediyordu.
Kadn atlgan bir tavrla adamn elini yakalad ve mendiliyle
sard.
Kontes krkn srtna almt ki, aniden baylr gibi oldu
" Kan grmeye dayanamam," dedi ve divann zerine yld.
Simon

Iff,

elinde bir kadeh brendi ile kadnn yannda belirdi.

"imdi daha iyi hissediyorum, bana apkam veriniz Markiz!"


Cyril tekrar araya girdi. " Cesedimi inersiniz!" diye bard,
kskan bir ak gibi davranarak ve kendi elleriyle apkay alp
dzeltti.

-61-

60

Ay ocuk

I\'.
HEPSNDEN SONRA, GLE YEMEG VE
DRDNC BOYUTUN AYDINLATICI BR
AIKLAMASI

"ACIKTIGIMI itiraf ediyorum," dedi Simon lff, birka da-

kika sonra. Cyril Lisa'y duda!ndan pt ve hala kolu ile ka


dn sarmalam halde bfeye doru yrd. "Biliyorsun ki
burada ev sahibesi sensin u an," dedi sade bir ekilde. Adam
btn yapmack tavrlarn bir kenara brakmt o an ve Usa,
tehlikelerin ortasnda yryen, hem savunma hem de saldr
iin alt edilmesi zor silahl kuvvetler tasarlam olan bu adamn
sadece saf, cesur ve drst bir insan olduunu anlad.
Tuhaf ve ani sanc eklinde bir ac ile ayn anda bir co
kunluk hissetmiti. nk, arhk yalnzca sevgilisi deildi onun,
adam onu arkada .olarak da kabul etmiti . Yalnzca, bir del
lonun doasna sahip cinsel bir iliki deildi artk bu. Vahi bir
yrtclkla kadn sevmekten vazgeebilirdi, ama kadn, onun
dier erkek arkadalar gibi her zaman arkada olarak kala
cakt. Sancl olan da ite buydu: adam, onun vcudu ve ruhu
ile o anda bile haykrd ruh haline karlk vereceinden emin
miydi?
Adamn, onlarn deyiiyle "Paris Karar," yks aklna
gelmiti kadnn . Birka yl nce ayn anda onu seven kadn
vard. Her biri kendisinin adam iin zel olduunu dn
yordu . Adamn bu tr ilerle urama zahmetine girmediini
tnlaynca onunla yzleme konusunda fikir birliine vardlar.
Birlikte atlyeye uradlar ve ona, ilerinden birini semesi
gerektiini sylediler. Yant vermeden nce azna kadar dolu
bir pipoyu iti, daha sonra yatak odasna gitti ve kendisiyle
-63-

Ay ocuk

Alister Crowley

ilgilenilmesini bekleyerek elinde bir ift orapla geri dnd.


"Ey Yuhanna olu Simun beni sever misin? Evet, ya Rab, seni
sevdiimi bilirsin. oraplarm yama o zaman."25 yapt alnt
y yanl, biraz da kfrl bir ekilde kulland ve oraplar sev
dii kiiye frlatt.
Lisa sofray tam , anlamyla kurmaya niyetlendi.
Kundry'nin26 rehinden kurtarldktan sonra syledii tek szn
"Dienen! Dienen!" olduunu hatrlad.
Bfenin iindekileri fark ederek "Hzl dediiniz bu muy
du?" diye bard neeyle. Gz, bir yannda buz iinde bir
kase havyar, dier yannda ise scak suya daldrlm bir kakla
paralamanz gereken, gerekten de yemee deer, artc bir
grkeme sahip stakoza ilimiti. Daha stteki bir rafta stlm
bir tabaa koymak zere hazrlanan ulluklardan olumu bir
piramit ve bunlarn yannda, iffetli bir kadndan- ki onun fiya
tnn yakutlardan bile fazla olduunu biliriz- bile daha deerli
olan, bir sepet dolusu armut ve zm vard! Arka tarafta ise
onarl sralar halinde dizilmi araplar duruyordu. Prens
Metternich' in mahzenlerinden rehin alnm bir tane vard.
Chambertine'in bir hayalete bile cisim kazandrabilecei syle
nirdi. Etkisini ok zor yitiren bir Burgundy ile birlikte, gerek
ten de mparatorlua ait bir Tokay, ayrca insan 1865'1ere gt
ren, radyum kadar nadir grlen bir koyulukta, 1865 yapm bir
brandy vard.
Simon lff, misafirlere kar, grnteki konuk severlik
yoksunluunu aklamay kendi zerine ald.
"Akbar Paa buraya kan iin geldi: senin kannn bir dam
las iin, tatlm. Cyril'in ve benimkini almak onun gcnn
snrlarn aar; ocuun nasl hor grr bir ekilde hilelere ba25 Ayetin asl Yuhanna 21:1 5-17 'Bylece sabah yemeini yiyince sa Simun Petrus'a

dedi: Ey Yuhanna olu Simun, beni bunlardan ok sever misin? Ona dedi: Evet, ya Rab
seni sevdiimi bilirsin. sa da ona: Koyunlarm gt, dedi. '
26 Wagner'in Parsifa/ adl operasnn kahramanlarndan biri. 'Dienen! Dienen!' yani
'Hizmet edin! Hizne edin!
64

ekte
vurduunu sen de grdn! Benim, ilk olarak tuz nerm
srar ediim bu yzdendi."
"Peki benim kanm ne diye istesin ki? Ve neden ona tuz

vermen gerekiyor?"
"Eer tuzu kabul ederse, bu onun tuzu kabul ettii evde, o
eve ya da ev ahalisine zarar verme gcn snrlar ve u da onu
berbat bir kar saldrya maruz brakr. Neden senn kann
bir
istediine gelince, bu baka bir sorun ve stelik de ok ciddi.
sorun.27 Ne yazk ki, bu dnun senin kim olduunu ve sennle
ilgili ne amaladmz bildiini gsterir. Eer bunu baar
se
sayd, seni kendi isteine gre etkileyebilirdi. Bi ylnzca,
an
Sra
dlerz.
olman
zgr
nin kendi istediini yapmakta
le
al
lama
sa
i

hayatna dnmenin basit yollarn seerek


.
.
ceini syleyip seni aalamayacam Sen zledm v. blyo
rum ki byle bir ey teklif etsem beni kmserdin. nnde
neyin duruyor olabileceini konusundaki bilgisizliini, ama ba
edilemez olduu yargsna kapldn ve maceraya drt elle

sarldn biliyorum."
"Zamann nl psikoloji uzmann yalanlamamam gere
kir!" diyerek adama doru dnp gld. '"Bunu fkeyle red

detmeliyim. uras kesin ki karanlklara atlacak kadar lgnm


"
olur.
yok
lar
karanlk
yalnzca Ak n olduu zaman,
"Ak konusunda dikkatli olun!" diye uyard onu yal
majisyen. "O yanlsamann oludur ve bataklklarn '!e ezar
.
larn zerinde uar. Zehirli gazlardan oluan ltl br ruyadr
biz.
Tarikatmzda, /1 Ak kanundur, ak iradeye baldr," deriz
lrade, demirden bir iaret asasdr. Ak bnun zerinde topla
yn, bylece bir deniz feneriniz olur ve geminiz gvenle limana

yanar!"
.
"nceki gece seni," diye konutu Cyril, masadak yerlerini aldklarnda, "Miss Badger'da akam yemei dolaysyla
27 Bi r kimsenin kanndan az miktarda bile ele geirmek, bir okltisin o kii ile iyi ya da
kt bir balant kurmasn

olanakl klar.
-65-

Alister Crowley

Ay ocuk

brakp gittiim iin artk zr diley


ebilirim. Ona verilmi bir
szm vard ve fiziksel yetersizlik dn
da Jibir ey beni git
mekten alkoyamazd. Gitmeyi istem
edim. Kendimi bomaktan
daha fazla istemedim ve aslnda bu
. sana btiytik bir iltifattr,
bilesin. tink o Londra' daki en gze
l iki kadndan biridir ve
oraya gitmek iin bin kere lmeyi gze
alabilirdim."
"Deersiz bir ey hakknda bu kadar
kat olmak dorudur
yle mi?"

" Birinin sztin tutmas deersiz bir


ey deil. Birinde
yanl, hepsinde yanltr. Bunun benim
iin hayat ne kadar
kolaylatrdn grmtiyor musun, hibi
r zaman bir karar hak
knda endielenmeme gerek yok, daim
a her eyi basit bir lte
_
gre aklayabilirim, Irade
m. Bunun, eer bir kere bir ey sy
lersem nu mutlaka yapacam bilme
nin, senin iin de hayat
ne denl kolaylatrdn grmyor musu
n?"
"Eve t bunu gryorum. Ama o gece
ne byk aclar ek
tim ben!"

"Tm bu aclarn nedeni," dedi Simon


Iff, "cahillikti! Onu
anlamakta ve tpk Bayan Badger'a
akam yemei szn tut
tuu gibi, seni de arayacandan emin
olmakta baarsz ol
dun. "

"imdi bana savatan sz edin. Bir sava


n ortasnda oldu
umu gryorum, ama nedeni hakknda
en ufak bir fikrim bile
yok!"

zel ileri hakknda tartmaya baladlar. Bu andan itiba

ren Lisa'nn Cyril ile birlikte ayn yerde ikamet etmemesi iin
hibir neden yoktu. Hizmetisine telefon edip eyalarn topla
masn sylemesi ve getirmesini istemesi gerekiyordu yalnz;ca.

Siman Iff, onlarn bir gn bile gecikmeden Paris'i terk etmeleri


gerektiini dtindtin sylediinde, kadn byle yapmay

nerdi. Ama adam: "Kza kar ok da adil olunduunu sann


yorum. Bu bir sava ve onun savamasn gerektiren bir du:u
yok. Bunun yan sra," Cyt:il'e dnd, "byk olaslkla yrnu
drt saat iinde birilerinin kafasn megul etmeye balayacak."

dedi.
Hali hazrda onun peinde olduklarn rendiimde a
rmamalydm. Hadi deneyelim! Ara onu Lisa ve 'Bu gece
dnmeyeceim', de. Bir sonraki talimatlar beklemesini syle."

Lisa telefona doru gitti. Kendi odas yerine, otel md

rne baland. "Size bunu sylemem gerektii iin zgnm,

Madam. Hizmetiniz bu sabah siz ayrldktan ksa bir sre son

ra sara nbeti geirdi."


Lisa yant vermek iin fazla sersemlemi haldeydi. Ahizeyi

drd. Cyril aniden ona doru kotu ve telefondaki adama,

verdii haberlerin Madam zdn syledi. Madam kendi


sini daha sonra arayacakt.

Lisa mdrn kendisine sylediklerini tekrarlad.


"Bunu dnmtm," dedi Cyril.

"Ben dnmedim,"dedi Iff aklkla, "ve bu beni endie

"zgnm sevgili ocuum, ama bu


Bilgi senin stn d
zeyine uygun deil," diye yantlad
oyunbazca. "Sana ne ve
neden yapmak istediimizi tam olara
k anlatarak yavaa ha
zrlanmalyz. Ondan sonra dierlerin
in bizi neden engellemeye
altn a a acaksn. Sana yolumuzun
dalk lkelere doru

olduunu bldrmekten de byk


znt duyuyorum. Dr
dnc Boyut hakknda bir ders dinlemelis
in."
"O da nedir, Tanr akna?"
"Sanrm bu nsezim geene dek daha
basit sorunlardan
konusak iyi olacak."

kendi bildiklerimden sonular karyorum. Bu yzden, yanl

-66-

-67-

------

-- - - - -

lendiriyor. Ben senin dndn 'gibi dnmyorum ve

doru dnmek iin gvenilir bir yol deil bu, gen dostum,

olsa olsa rulette kazanmak gibi eytann bir dalaveresi. Ben

dm gerei, bilmediim bir eyler olduunu kantlyor ve bu

da beni endielendiriyor. Ortada olan tek bir ey var, o da hi.


zaman kaybetmeden iyice korunan bir alana gitmeliyiz. Yani,

siz gitmelisiniz. Ben cephede durup izleyeceim. u beceriksiz


ve aptal Akbar Paa'nm arkasnda daha gl birileri olmal."

Ay ocuk

Alister Crowley

"Evet. Ben tahmin ediyordum," diye aklad Cyril, biraz


utanarak. "Ya da, belki daha da kts, egomun bymesine
ve projemizin neminin olabilecek en geni grntsn alma
sna izin verdim."
"Ya, bana projeyi anlat!" dedi Lisa. "Grmyor musun ar
tk daha fazla dayanamyorum?"
"Bu duvarlarn iindeyken gvendesiniz," dedi Siman, "u
an iin bahe kaplar arasnda her hangi bir dman yok ve bu
gece sizi korunakl blgede koruma altnda tutmalyz. Yarn
lece btn ciddiyetiyle balayacak. Bu arada, ite projeye
lkn balang niteliindeki bilgiler. Balamadan nce, belli
bal yeminler etmelisin ve en kk ayrntsna kadar neleri
ierdiini bilmeden byle bir ey yapmana izin veremeyiz."
"Ben hazrm."
"Her eyi olabildiince basitletirmeye alacam. yi bir
hayal gcn var ve sanrm beni takip etmekte zorlanmayacak
sn."
"Bak imdi: bir kalem ve bir para kat alyorum. Bir
nokta yapyorum. Orda duruyor. Matematikte biz buna: 'hibir
yne yaylmamak' diyoruz. imdi dz bir izgi iziyorum. Bu
yalnzca bir tek yne doru gidiyor. Biz buna, 'bir ynde yayl
yor' diyoruz.
"imdi bununla dik a oluturacak ekilde bir baka izgi
yapyorum. Bu ikinci boyutta bir yaylmadr."
"Anlyorum. Bir baka izgi de nc bir boyut olutura
cak."
"Bu kadar hzl gitme. nc izgiye gerek yok. Eer ka
dn zerindeki bir noktann durumunu gstermek istersem,
yalnzca u iki izgiye bavurarak yapabilirim. Bir nokta yap da
sana gstereyim."
Kadn itaat etti.
"imdi, senin noktandan benim izgilerimle dik a olutu
racak izgiler iziyorum. Senin noktann merkezdeki noktann

-68-

ok dousunda olduunu sylyorum ve ok fazla kuzeyinde.


Grdn deil mi? Durumu yalnzca iki lmle saptadm."
"Ya noktam buraya havaya yaparsam?"
" Kesinlikle. nc bir izgiye ihtiyacmz olur ama bu
sy
nun da dier ikisine dik bir ada olmas gerekir. Senin de
ynde

e
yleys
r.
duruyo
leyebildiin gibi, havada dimdik
ok
lm yapabilir ve noktay saptayabiliriz. ok douda,
gneyde ve ok yksekte."
'
"Evet."
"imdi bunu baka bir yolla tekrar aratracam.
" te bir nokta, ne uzun, ne geni, ne de kaln: boyutsuz.
" te bir izgi, uzun ama ne geni, ne de kaln: tek boyutlu.
"te bir yzey, uzun ve geni, ama kaln deil: iki boyutlu.
"te kat bir cisim, uzun, geni ve kaln: boyutlu . "
"imdi ok iyi anladm. Ama drt boyutlu demitiniz deil
' ?"
m.

"imdi aklayacam. Ama nce iki boyut zerinde konuacaz.


" zle: Bir gen yapyorum. Btn kenarlar eit. imdi bir
izi
adan dier kenarn ortasna doru boydan boya bir izgi
yorum. ki tane genim oldu . Grdn gibi birbirlerine ok
zt
benziyorlar, ayn byklkte ve ayn ekildeler. Ancak,
iz.
kesece
la
makas
.
onlar
imdi
ynleri gsteriyorlar

Sylediini yapt.
"Bunlar, biri btnyle dierinin stn kaplayacak ekilde birbirlerine doru kaydr!"
Kadn denedi ve baaramad: sonra glerek, birini dierine
uyacak ekilde ters evirdi.
"Hile yapyorsun. Ben ' onlar kaydr' dedim"
" zgnm ."
" Aksine, olabilecek en muhteem biimde davrandn!
Nesneyi, ikiden oluan dnyasnn dnda, uymayaca bir
ncnn dnyasna gtrdn. Onu geri koy ve bundan son
ra sonsuza kadar mutlu yaasnlar!

-69-

Ay ocuk

Alister Crowley

"Bir sonraki ey bu. Varolan her ey, madde olan her ey


boyuta sahiptir. Bu noktalar ve izgiler ve yzeylerin hepsi
nin bir baka boyutta bir yaylmas vardr, byle olmasayd,
bunlar yalnzca hayalimizdeki eyler olarak kalrlard. Suyun
yzeyi, rnein, yalnzca su ve hava arasndaki snrdr.
. "imdi sana baz insanlarn neden baka bir boyutun va
rolabileceini dndn anlatacam. Bu genler, gerek
eyler dediimiz dnyada, birbirine yakn -ya da yakn olma
yan- benzerliklere sahiptirler. rnein, bir tek ey dnda, her
halleriyle birbirlerine benzeyen iki tr eker vardr. Bir prizma
nn k nn nasl krdn bilirsin deil mi? Eer ii bo bir
prizmay alrsan ve iini bu ekerlerden biriyle doldurursan,
n saa krlr, dier tr ekeri kullanrsan n sola krlr.
Kimya bu tr rneklerle doludur."
"Sonra ellerimiz ve ayaklarmz mesela. Onlar saa sola
hareket ettirsek de, tamamyla birbirlerinin yerini almalarn
asla salayamayz. Bir sa el, ne kadar hareket ettirirsek ettire
lim her zaman iin bir sa eldir. Yalnzca aynann karsnday
ken sol el gibi grnr, aynann sana ileride daha stn bir tr
yansma sunabileceini syleyebiliriz! Bu sana aynadan bir
dnya olduu"nu hatrlatmaldr, eer sadece br tarafa gee
bilirsen tabii!"
"Evet ama geemeyiz ki!"
"Neyse, yolumuzu kaybetmemize zn verme! Byle bir
dnya olabileceini sylemek yeterli. Ancak, olduunu d
nmek iin bir neden bulmay denemeliyiz. Btn nedenler
arasnda bir tane ve olduka da derin bir tane var, ancak anla
mak iin gayret gstermelisin."
Lisa ban sallad.
"Bliyoruz ki gezegenler belli bir hzla ve belli yrngeler
.
de lerlyorlar
ve yine biliyoruz ki onlara hkmeden kanunlar,
Newton'un elmasn dren kanunlarla ayn. Ama Newton
kanunu aklayamad ve ekim gc gibi uzaktan (szm ona)
etki edermi grnen bir gc, kendisi adna hayal edilemez
-

70

bulduunu syledi. Bilim g duruma dt ve en sonunda


eter adnda bir madde icat etmek zorunda kald ki bu madde
nin hibir kant yoktu, yalnzca, orada olmas gerekiyordu!
Ancak, bu eterin ok elikili ve 'olanaksz' zellikleri vard, bu
yzden insanlar baka baz aklamalar dnmeye baladlar.
Ve evrenin drdnc bir boyutta (ince ama tekdze) yayld
varsaymnn bilimsel kanunlarla iyi uyduu anlald.
"Bu dncenin kavranmasnn zor olduunu biliyorum.
zin verirsen sana baka bir'yolla anlataym. Bu kp al, rne
in. te bir nokta, birbirine bal izginin birletii bir ke.
Nokta bir hitir, imdi ise bu izgilerin bir paras. Onu bir ger
eklik olarak hayal etmek iin, bu izgiler ierisinde ufack bir
yaylma gsterdiini sylemeliyiz.
"imdi bir izgiyi alalm. Bal olduu iki yzeyde benzer
ekilde ufack, tekdze bir yaylm var. Bir yzeyi alalm, ben
zer ekilde o da bir kpn parasdr.
"Bir adm daha ileri gidelim. Kpn, yzeyin kpe olduu
gibi, bilinmeyen bir eyle balantl olduunu hayal et. Yapa
myorsun deil mi? Doru. Tam olarak hayal edemezsin, ama
bir fikir oluturabilirsin ve eer kendini bunu dnmek konu
sunda skca eitirsen, sonuca daha fazla yaklaabilirsin. Seni
bu kuru kuramsal ksmlarla daha fazla skacak deilim, sana
sadece, drdnc bir boyutun, ekim gc ve dier bazlarnn
aklamasnn yannda, sadece, belli bir sabit saydaki ey trle
rinin nasl olup da birbirleriyle birleen btn dier eyleri
oluturduu hakknda bir fikir verdiini anlatacam.
"Artk ie koyulabiliriz. Bize bir kp ltfeden Cyril Karde,
birazdan tahtadan bir koni ve bir tas su da salarsa ok iyi ola
cak."
Cyril onaylad.
"unu anlaman istiyorum," diye devam etti yal adam,
"Bilimin lerleyii hakknda yaplan btn konumalar ucuz
gazeteciliktir. Bbrlenilen ilerleyiin byk bir ksm, tpk
elektrikli trene binen bir kimsenin bir Elektrik Deneyi yaptn
-71-

Ay ocuk

Alister Crowley

sylemesi gibi, yalnzca, bilimin ticarete uyarlanmasdr. Biri,


Edison ve Marconi'ye 'bilim adamlar' denildiini duyar. Bun
lardan hibiri herhangi bir gerei kefetmi falan deildir.
Sadece, zaten bilinen gerekleri kendi karlar iin kullanm
lardr. Gerek bilim adamlar, bilgilerimizdeki arhn, ne kadar
byk olursa, bizi hpk on bin yl nce olduumuz gibi, nihai
gerek ve gereklik konusunda bilgisiz brakacanda tamamen
hemfikirdir. Evren kendi srrn korur: sis hal peesini kimse
kaldrmad iin vnebilir!
" Ama sen sorunumuzun izlenimlerimizi sadece birbiriyle
balantsz paralardan edindiimiz gereine uygun olduunu
fr et. ok basit bir ey bile lgnca bir karmaa gibi grne
blrd.. Hazr msn, Cyril?"
"Evet hazrm."
"I. A. A . 1. U. 1. A."
"R. F. G. L. S. L."
"Ne diyoruz biz?"
Lisa heyecanla gld. Keskin zekas ona bu bilgilerin he
men biimleneceini sylyordu.
"Yalnzca senin tatl adn, gzelim! imdi, Cyril koni."
Koniyi eline ald ve bir kase suyun zerinde dengede durma
sn salad.
"imdi bu basit nesnenin, insannkine e gzlemleme ve
muhakeme gleri bahedildiini hayal edeceimiz suyun y
zeyine, kendi doasn en iyi ekilde aklamaya altn var
sayaaz. Koninin btn yapabildii kendisini suya gster
mektr ve yalnzca dokunarak etkileyebilir onu.
"Bu ekilde noktalarn suya daldrabilir. Su bir nokta al
glar. Koni daldrmaya devam eder. Su noktann olduu yerin
evresinde bir daire grr. Koni devam eder. Daire bydke
byr. Birden koninin tamam suya girdiinde, tak!
"imdi, suyun bildii nedir?
" eitli karklklara, bunlar, yalnzca dikkatli bir bi
imde kyaslayarak, dairenin byklnn art orannda bir
-72-

r bir deyile
dzenlilik kaydederek ve baka ekillerde die
bir nesnenin
bilimsel yntemi kullanarak yapabilecei gibi, tek
hakknda
koni
a,
olurs
sahip
neden olduu hakknda bir fikre
herha:gi
ki
lyz
lama
bir kuram gelitirmeyecektir, nk hatr
bze
nn
varl
tun
bir kat cismin varl ona, drdnc boyu
.
gelir
mez
dnlemez geldii kadar, kesinlikle dnle
rek dal
"Koni bir kez daha deneyecek. Bu kez, eim vere
i
dizis alglar.
dracaz. imdi su tamamen farkl bir olaylar
ar daldrn,
Daire yoktur, bunun yerine elipsler vardr. Tekr adland .
olarak
nce bu adan, sonra uradan. Birinde parabol
ayn eitlikteki
yse
rinde
die
iz,
rlan deiik eriler elde eder
lr.
ndr
deiik eriler hiperbol olarak adla
farkl olay
"Bu zaman iinde eer SU btn bu, tamamen
akl yanse,
eder
srar
lar tek bir nedene balcmaya almakta
.
l bir biimde alacaktr!
etr
"Bir geometri anlay -gerekte bizim dzlem geom
e bunun gibi
nizi- gelitirecektir ve belki de kendi evrenind
iirsel, Yarat
muhteem balantlar ortaya karan, olaanst
her trdek
c kavramn elde edecektir . Yaratcnn gcnn
ei tek ey
fantastik kuramla:n elde edecektir. Elde edemeyec
eitlilie
bu
n
bt
rkada
ne
2
ise -yeni bir James Hinton 8 rete
n olduu
nede
enin
grm
i
tek bir nesnenin farkl grnmlerin
dncesi olacaktr.
. Bir ko
"Ben bilerek, olabilecek en basit durumu ele aldm
izle
taca
yara
ni yerine aykr bir cisim kullandmz farz etktr!
nimler SU tarafndan bsbtn delilik gibi alglanaca
kez ol
"imdi hayal gcn bir boyut yukar kayd r! Bir
paralel oldu
sun durumumuzun suyun yzeyinkiyle ne kadar
unu grmyor musunuz?
llikle onu
"lkel insann evren hakkndaki ilk izlenimi, gene
korkun
rin
eyle
gelen
ine
ldrmek iin anlamsz yere zer
gizemli karmaasdr.
28 James deil, Charles Howard Hinton. Fortl Dinension adl kitabn yazan.
-73-

Alister Crowley

Ay ocuk

"Uzun zaman sonra, insan, hi olmazsa az biraz, olayl


ar a
rasnda balant kurma dncesini gelitirdi.
"Asrlar geti. lk balarda sadece birka madde zeri
nde
etkili olan kanunu alglamaya balad.
"Daha sonraki asrlarda, baz cesur dnrler bt
n bu
farkl etkiler iin tek bir neden icat ettiler ve buna Tanr
dediler.
Bu hipotez Tanr'nn doas hakknda bitmez tkenmez
tart
malara yol at. Aslnda, hibir zaman tam bir karar
veremedi
ler. Ktln kkeni sorunu bile bal bana teolo
jiyi ok
fazla megul etmitir.
"Bilim geliiyor. Her eyin, bu kanunlarn konusu
haline
geldiini gryoruz. Eski anlamnda gizemli bir yara
tcya ihti
ya yok. Nedenleri, tpk doann dzeninde olduu
gibi,
tii etkilere gre aryoruz. Artk ateimizin yanmasn ret
sala
malar iin hayaletlerin fkelerini yattrmaya alm
yoruz.
"Geldiimiz noktada ben ve birka kii gerek bir yze
yin
yanlsama olmas gibi btn evrenin de bir yanl
sama olup
olmadn soruyoruz.
"Belki de evren ok makul ve basit ve 'anlalr, tpk
koni
nin suya yapt gibi, dzenli ya da dze. nsiz olara
k eitlilik
iinde tezahr eden drt boyutlu bir nesne ya da nesn
eler top
lamdr."
"Elbette btn bunlar kavrayamam. Cyril' den, ben
yana kadar tekrar tekrar anlatmasn isteyeceim. Peki anla
bu dr
dnc boyutsal evren nedir? Bana en azndan bir
dayanak
gsteremez misiniz?"
"Elbette. Bu noktada, bu uzun ders ruh hakknda
kk
bir gevezelie zincirleniyor!"
"Eh!"
"Ve ifte kiilik konusuna ve geriye kalan her eye!
"Bu son derece basit. Drdnc boyutsal gereklik
olan
ben son derece yasal bir ekilde iimle megul oluy
orum. Ken
dimi yzeyime doru itilirken buluyorum, ya da
diyel
tpk koninin suya girerken yapt gibi bir yzeyim im ki,
olduu74

. .. .
haykrla ortaya
nun, maddi ere. blncO v::orum. Bir miz e deiim
d
ev
re

m.

kyorum. Byuyorum.
bm
akl
utlu
boy
Y . Benm
.
algladmz b.enzer olaylar var
' olsa olsa sonsuz grunm
tarih
r
'b"
'
k'
e
tn bunlarn. br 'ger
' r
.
ya olduunu dil-.
!erin ufak br ks n bulunduu b coraf
ierdyorum, nk koni sonsuz sayda eri
Sonsuz
nyor
.
.
da olsa, gerekten beboyutlu var1k, ufak

.
Yor. Yne de, bu u
. e hatta henz deersz
. Akln kend"n-v
b"
r
n
mda
alar
par
nim
. olarak d .. nmesi beni -u an ken.' k
olan bedenini- tek ve brk
ettim- daha ziyade e
dim hakknda biraz daha fazl a ey :ef
lendiriyor."
im bir paramla
"Seni daha nce orada olduunu bilmedi
anlyoum."
z daha anlataym. rnein,
"Ite yol budur, ocuum. Bira
. k 1 ops
. . . n. ne gzel akladn
senden bunun ka1 aba1klrn. ps. o
t boyutlu ey
dnmeni istiyoru. .Br F : gek bir drdolu bildiim
mi ha dolu
olduunu varsayablrz. K
zca tek bir insan
zaman, benim byk oaslkl. a, belki de yaln t bir tr olmam
basi
ce
tezahr eden br eyn son dere
eklinde
. . ortaya k acak Ama yzlerce ve binlerce aklda . ayn
. z.
.
gerekt
, B . e ler' olduunu hayal edeblr

soy
an

anda yzeye

. ;
meye balar. lk nce bir
zgrlk rnen. Ken m . ul ettir
koninin noktas
ya da iki insan tarafndan dkate alnr' tpk un zerine bir
gibi. Daha sonra derece erece yay1 .. ry: da suy
nin
u br kalkan du . rdnzde, daire
.ul
koni yerme svr
., anden pat1ayverr.
Bu leden sonras

bana gelece. gb
ve bak bakalm
iin dersimiz bu kadar, ocu Bnu dn
eke
n baka kk
ger
mes
i
di
tamamyla anlam ms:: ve . a
imiz daha tehlikeli
sorunlar bulab1 ecek msn?. Br sonrak' ders. t.r "
r
b
leme yol aan
bir ders olacak - dorud
evden ayrlmadan nce," dedi
u
i.
,;l
kest
n
Cyril sz
ok ey var daha. Etraf ok karanlk
serte, "yapmamz gereken
,
ve bahede bir 'ey' var .

-75-

Ay ocuk

v.
BAHEDEK EY VE TAO'NUN YOLUNA DAR

t= "AH, KK kardeim!" dedi yal mistik zntyle.

"Bu sefil ile uramc;n daha ne kadar srecek?"


" Mutlak Kudret komutamda ve sonsuzluk benim emrim
de," diyerek glmsedi adam, Eliphaz Levi'nin29 iyi bilinen
formln kullanarak.
"Bunu aklamalym,'.' dedi Simon, Lisa'ya dnerek. "Bu
delikanl bu ormann emberinin iine hapsolmu umarsz bir
majisyendir . Plan Eylemdir.30 Majiye btn varlyla inanr.
Ona bir Asa ver ve kontrol altna alaca Demon'lara ev sahip
lii yapmasn sala, ondan mutlusunu bulamazsn. Ben kendi
adma Tao'nun Yolunu ve hibir ey yapmadan her eyi yap
may tercih ediyorum . Zor bir ey gibi grndn biliyorum.
Bir gn aklayaeam sana. Sonu olarak, yaammda genelde
durgun ve kanaatkar bir tarzm var ve hibir sorun yaamyo
rum. O ise aksine her yerde sorun karyor, Trklerin fkesini
uyandryor ve daha da kts, eer yanlmyorsam, civarda,
ok yetenekli bayanlarn hizmetilerinin sara nbetleri geirdi
i, medyumlarn by yaparak gen kzlardan kan salamaya
29 Eliphas Levi. ( 1 8 10-1875). Gerek ad Louis Alphonse Constant olan Eliphas Levi
Crowley'in doduu yl olan 1 875'de lmt. Crowley daha nceki yaamnda bu nl
Fransz majisyen olduunu inanyordu.
30 Aleisler Crowley, magic(by) kelimesini sihirbazlk benzeri trevlerinden ayrmak
ve bynn bir sanat olduunu vurgulamak iin by kelimesini magick olarak hecele
milir. By sanatn tatbik eden pek ok insann da zerinde fikir birliine vard bu
kelimenin Trke karln aji, bu sanalla uraan kiileri de majisyen olarak evir
dim. Bu ayn zamanda, kitabn genelinde hakim olan, Kara Loca yelerinin bu sanat
dnce ve eylemleri ile ktye kullandklan(Crowley'e ait olan)fikrini daha etkili
kld.
-77-

Ay ocuk

Alister Crowley

alt durumlara sebep oluyor. imdi de bahede bir 'ey'


var" Sesinde gln bir irenmenin feryad vard.
"Yine de bu, Cyril'in cenazesi benimki deil. Geri dnme
mi o istedi, onun plann, bir btn olarak uygun bulduumu
ve ory kacak direniin ounun kanlmaz olduunu sy
leyeblrm. Her durumda o bir majisyendir, Pandomimdeki
'Esas Olan' odur. Ben yalnzca elik ediyorum. Bu zaman s
resince onun formln kullanmalyz, benimkini deil. Eer
felaketle sonulanrsa," diye ekledi i iten getikten sonra ne
elenen biri gibi, "belki bu ona ders olur! Kendisi gya, inli bir
Tanr! 31 Chwangtze'nin eteklerinde afyon ien inli bir amele
olsaym daha iyiymi!"
"Benim, kendi yolumdan gittiimi, mcadeleyi ve macera
y sevdiimi ve bunun g deil acizlik olduunu syler du
rur."
"z tehlikede, stelik ok gereksiz bir tehlikede."
"Ustadmdan sana kendi yntemini gstermesini isteyece
.
m. Benim yntemimin byk ksmn nmzdeki birka
afta iinde greceksin ve senden genel bir kyaslama yapman
steyeceim. Belki bir gn seim yapmak istersin!"
"Korkarm ben de tehlike ve heyecan severim!" diye ba
rd Lisa.
"Evet korkarm ki yle yapyorsun! Yine de, Cyril kar
de'in onu istedii gnden itibaren, Tao'nun Yolu mmkn
olduunca fazla yrnecektir: Cyril karde ne yapacak acaba?"
"By Klcn almal, uygun sembolleri izmeli ve her bi
rine, ona ait duay syleyerek lahi Adlar yardma armal
ym. O 'ey', bzm ve aniden patlam bir halde, ac iinqe
lk atarak, tanrlar lanetleyerek, patronlarna dman kesil
meye hazr olarak, onu gnderenlere geri gidecek, belki onlar
da ikenceler ekerek beraber inleyecekler."
31 nlU bir taocu bilge, M.. 399-295.
-78-

lardan biri," dedi Simon


"Bu , programdaki en iyi numara
.
Iff. "Bi r de dier yola bak!"
a yyse! dye badah
dan
bun
in
tem
yn
in
sen
r
Ee
"Evet.
. ses tonunu an. den
. tk,
rd kz, gzleri parlyordu.
. ms

ded
il,"
de
um
yol
"Bu benim
Kalbin Kitab."ndan32 alnt
ciddiletirerek. "Ylann Doland,
tek dze br tonda ark
yapmaya baladnda sesi dk,
.
. .
syler gibi ykseldi.
lavtalarla b?yk entn
"Benliim ve ben ve benim olan,
k eleri ve llern kentnde.
pazar yerinde oturuyorduk, mene. szl
et.
"Gece indi ve Iavtalarn mz ses
ti.
izle
sess
i
"Frtna kt ve lavtalarn mzi
.
eti
sizl
ses
i
"Saatler geti ve Iavtalann mzi
ve Hareket
sne
'Ne
.
Ama, 'Sonsuzluk ve Boluksun' Sen
hibir semin
Sen
n'. nk
sin' Sen ve btn bunlarn 'nkans
.
boln yok."
ler. Yal adam se, onl
Dinleyenler iliklerine kadar titredi
udan bir avu dolusu geyk
r saklad yer olan oymal altn kut
yneldi.
.
otu yapra ald ve baheye doru
larndan ve tedek
hat
d
n
lar
lk
al
.
kt
anl
kar
ok
Etraf
ilemiyordu.
itin snr.ndan baka hibir ey se
"'ey'i gryo_r musun?" dedi Iff.
Lisa gzlerini zorlad.
.
,,
mstk.
"Belirgin bir ey aramamalsn, ded
.

/1

11

(Orijinal ad Liber Cordis Cinci


gir wil le Serpen,
The Book of le Hear
Crowley tarafndan kurula
ster
figura ADONAl) Alei.
Serpene ve/ LXV sb
Aw z nlen br

32

lar"ndan br. 191 1 ylnda


Thelema'nn en nemli "kutsal kitap edildi. Crowley dah sonra Awaz n Kutsal
tebli
ley'e
Crow
n
nda
taraf
k
varl
nsiz
bede
yoluna koyulmu
etmiti_. Bu .kitap ruhsal gelme
.lksn anlatr.
Koruyucu Melei olduunu iddia
ndak
kiinin Kutsal Koruyucu Melei aras
-79-

Alister Crowley

Ay ocuk

"u kedeki karanlk biraz daha farklym gibi


grn
yor," dedi Lisa sonunda eliyle iaret ederek. "Kara
nla alan
hafif krmzlkta bir ey."33
"Ah bama gelen! Eer byle 'karanlk' gibi
kelimeler
kullanacaksan, korkarm sen de Cyril'in tarafndas
n! Bak im
di!" dedi ve elini kzn bana koydu. Dier eli kza
geyikotu34
yapran uzatyordu. " Bunlardan bir tane ine
!" dedi.
Kar beyaz ieiyle gm renkli yapraklard
an birini
dilerinin arasna ald.
"Bir tr biimsiz ktle grebiliyorum, koyu krm
z," dedi
kadn biraz durakladktan sonra.
"una bakn!" diye bard IH. Bahenin iine doru
birka
adm att ve sa elini kaldrd. "Ne istersen onu
yap, Kanunun
hepsi budur!" Sina Dan sarsan sese benzer
bir sesle bar
mt.
Daha sonra geri kalan geyik otlarn "ey"in oldu
u yne
doru frlatt.
"Pentagram'n35 btn gleriyle!" diye bar
d Cyril
Grey,"kendisiyle Lisa arasnda bysel bir bala
nt kurmaya
alyor." Dudan srd ve kendini sessizce
lanetledi. Tedbir
siz davrand iin arp kaldnn farkndayd
.
Siman Iff taknla itibar etmedi. Kanunun Kitab
'ndan36
bir alnt yaparak "Gl olun!" diye bard.
"Duygu ve esri33 Burada Lisa, karanl ifade etmek iin murk kelimesini kullany
or. Murk karanlk ile
ayn anlama gelmekle birlikte genellikle by edebiyatnda
ve gotik edebiyatta kullan
lan bir tanmlamadr.
Dittany (Latince Origanum Dictamnus, Giritot, Gazelo
tu) OkUltistlerin menfi
etkileri kovmak iin kullandklan bir buhur otu. Majika
l
tekab
llerin bir listesi olan
Crowley ' in 777 kitabnda parfmler bal altnda bulunm
aktadr.
5
3 Penagram veya be keli yldz, insann elementler zerindeki
hakimiyetini simg!
ler.

34

36 The Book of the Law(Kanunun Kitab). Orij inal ad Liber


AL ve/ Legis. Thelema
Kutsal Kitapla

rnn en nemlisi. Crolwey'e b kitap Kahire'de 1 904


ylnda Aiwaz
tarafndan tebli edildi. Baknz Crowley'in The Confessions
.
-

80-

menin, her eyiyle keyfini srn! Bunun iin sizi inkar edecek
bir tanr yok!"
.
.
.
"ey" anlalr hale geldi. Ar ar bzld. Lsa md
_
.
nun pusuda bekleyen kurt cinsi bir hayvan olduunu grebl
yordu. Gvdesi kk bir filin bykl kadard. Olduka net
grlr hale geldi. Donuk alev kzllndayd. Kafas kadna
doru dnd ve hayvann gzlerinin olmadn grmek kadn
aniden ok etti.
Yal adam ona dorf ilerledi. Peygamber tavrn bir yana
brakmt. Yry kaytszln -yo, hayr unutkanln
da vuruyordu. O yalnzca akam gezintisine km kend
halinde yal bir beyefendiydi.
. .
"ey" e doru yrd. "ey" aniden adam evresn ku
attnda, Lisa adamn vcudundan solgun br n, da

ilerledike lka parlayan soluk bir fosforun yayldn grdu.


Kadn "ey' in ularnn iine ekilmi gibi ksaldn grd. Bu
durum bir sre daha devam etti ve k giderek younlat.
Yanan yumurta biimli bir gbein etrafnda, ?uarun
ldayan renkleri belirip titremeye balad. Ik snd_ anda
"ey" de tamamen kayboldu. Siman_ Iff yenid:n _ralnzca akam
gezintisine km yal bir beyefend oluvermti.
.
Kadn, neredeyse ir yank kadar soluk, yumuak br ses
duydu. Ses mrldanyordu: "Ak kanundur, ak iradeye bal
dr."
"Hadi ieri girelim," dedi adam onlara tekrar katldnda."Souk almamalsnz."
.
.. .
Lisa divana doru gitti. Hibir ey s_ylemed. Gordkler
yznden sersemlemiti. Belki de bir na bilincini taa
_
myla yitirmiti nk bir sonrak_ zlenm,
tartmakta olan k
.
adam olmutu.
" Katlyorum," diyordu Cyril, "bu muazzam bir ey ve
byk bir sanatnn denetimini gsteriyor, a b:n silahn
.
.
ardndaki asl Kiiyi merak ediyorum. Esas o knn ne deh
et samalym."
.

-81-

Ay ocuk

Alister Crow ley

"Ama, korku baarszlkhr!" arm gibi yavaa itiraz

etti Iff.

" Biz de zaten onlarn baarsz olmalarn istiyoruz!"


"Yo hayr! Ben baarl olmalarn istiyorum."
Cyril daha da kzm olarak Lisa'ya dnd. "ok zor biri

najisyenin stesinden gelinebilir. 'ey', o kiinin egosunu alm


ve bedenini kendisininmi gibi kullanyor olabilir. Bu yeni ba
layanlarn majide karlatklar bir tehlikedir."
"Peki senin srrn nedir?"
"Herhangi bir atklk olasl kalmayana kadar btn

dir! Kendimi paradoks iinde hissediyorum biliyorsun. Ama o

her eyi kusursuzca zmsemek. Dalite dncesini ortadan

her zaman benim anlaymn tesine geiyor. Ben bir amat


rm ve hatta bu konuda da kokumu bir amatrm!"
"Dur da aklayaym!" dedi Simon. "Eer herkes kendi

bir amacn ya da irade iin bir emelin olmamasn salamak.

radesini gerekletirseydi, hibir atma olmayacakt . Her er


kek ve her kadn birer yldzdr. Kendi eksenlerimizden kh
mz zaman arpmalar gerekleir. imdi eer bir "ey" ken
di ekseninden kar ve benim ekim kreme girerse, onu olabil
diin::e ok soururum ve yldzlar yeniden ark sylemeye
balarlar."37
"Vay be!" dedi Cyril ve alnndaki teri siliyormu gibi yapt.
"Sen u eytans 'ey' yznden tehlikede deil miydin?"
diye sordu Lisa, yaad byk endieyi hatrlayarak. Bahe
deki sahne karsnda bir kavak gibi titremiti.
"Gergedan," diye alnt yapt Simon Iff, "bulamaz boynuz
saplayacak yer, kaplan bulamaz trnak geirecek yer, kl bu
lamaz keskinliini gmecek yer. Neden? nk iinde lmn
yeri yok."38
"Ama sen hibir ey yapmadn ki! Sadece sradan bir insan
gibi davranyordun. Yine de sanrm bu senden baka herkes
iin lm olurdu."
"Sradan bir insan "ey" e dokunmazd.

O farkl bir dz

lemdeydi ve o insan da, sesin a mdahele edeceinden daha


fazla mdahele etmezdi ona. Byle bir dzleme bir kap amay

kaldrmak. Ak ve iradeyi elde etmi olmak bylelikle ak iin


Kklerde bulunan arzuyu ldrmek. Her eyi olan ve hibir

eyi olmayan biri olmak.


"Bak!" diye devam etti, sesinin tonundaki bir deiiklikle,
"bir adam yldrm arpnca neden lr? nk yldrma ak
bir kap brakmtr. Elektrik akmnn geiine diren gsterme
zelliine sahip elektriksel bir cisim olmakta srar eder. Eer biz
bu direnci sfra indirebilirsek, yldrm onu daha fazla nem
semeyecektir.
"Gne ssnn neden olduu scakl nlemenin iki yolu
vardr. ki gnein karsna iletken olmayan bir kalkan ve k
geirmeyen bir madde koymak: bu Cyril'in yntemi ve en iyi
ekilde bile olsa kusursuz deildir. Her zaman biraz s geer.
Dieriyse her madde paracn, serin olmasn istediiniz
yerden kaldrmaktr. By.lece orada, snacak madde kalmaz ve
bu da Tao'nun Yoludur."
Lisa kolunu Cyril'in boynuna dolad ve ban omzuna
koydu. "Nasl balayacam hi renmesem daha iyi olur!"
dedi, "bunun Cyril'den vazgemem anlamna geleceini biliyo
rum."
"Bu kendinden vazgemen anlamna gelecekti," diye
kt mistik, "ve gnn birinde bunu yapman gerekecek: Ancak
iin rahat olsun! Herkes senin bulunduun aamadan gemek

baaran, ama henz o dzlemin stad olamam gen bir

zorundadr ve yanlmyorsam, bu aamadan zellikle keskin bir

37
Crowley'in, liber il
38

ceremedim."

The Message ofThe Master Tlerion yazsndan alnt .


Tao'culuun temel kitab olan, Lao Tse'nin Tao Te Ching adl kiabndaki 50. Mesel.

-82-

biimde gemek zeresin."


"Tao' yu denedim," dedi Cyril, yar pimanlkla, "ama be

83-

Alister

Crowley

Ay ocuk

Yal mistik iki parman aprazlad sol elini havaya


kaldrd. Bu, ofre bir iaretti. Biraz sonra, normal hzda Arago
Bulvar zerinde ilerliyorlard.
Lisa araba Seine nehrini geerken, Montmartre'nin yksel
tilerine yneldiinde kendine geldi, tepenin en sarp ksmlar
nn karsna yaplan ok modern, sade bir evin nnde
.
durduunda ise tamamen ayld.
Kap herhangi bir uyar yaplmadan ald. Lisa daha son
radan bu evde buyruklarn verilmesine gerek duyulmad
rendi, bu yalnlk ylesine rahatlk dzeyine ulamt ki
btn her ey hibir sorun kmadan iliyordu . Yalnzca ola
and kazalar olduunda, o zamanlarda bile ok az konuma
ya ihtiya duyuluyordu.
Kap ak kald ve son derece sradan bir uak selam vere
rek kendini takdim etti. Simon Iff selama karlk verdi, yine
kendiliinden alan ikinci bir kapdan yryp geti. Lisa
kendini kk bir lobide buldu . Kapy aan ierdeki kii boy
nundan dizlerine kadar kolsuz, siyah, gsterisiz bir giysi giy
miti. Ke::erinde ha eklinde bir kabzas bulunan ar bir kl
aslyd. U parman havaya kaldrd adam. Simon Iff yine
ban sallad ve konuklarn soldaki odaya doru yneltti.
Korumann hareketleriyle belirttii konuk buradayd.
Lord Antony Bowlingo, yal mistiin samimi bir dostuydu.
Elli yalarnda, hem korkusuz hem de keskin baklaryla, iriya
r ve gl bir adamd: Bumu olabilecek en aristokratik tiptey
di, az ise ehvetli ve glyd.
Cyril Grey ona "Mays Panayrnn deniz erkei" rumuzu
nu takmt ve Rodin'in "Kentaur" adl heykelini yapma fikrini
onunla grtkten sonra edindiini iddia etmiti .
Lord, Flint Dknn kk kardeiydi. Irk, znde
Norman'lara dayanyordu; ama o bir Roma mparatoru izleni
mini uyandryordu. Kibri ve mkemmel iyi huyluluu da bu40

radan geliyordu. Entelektellii bir insann ulaabilecei en st


noktaya dek gelimiti ve herhangi bir kimse, geni alnndan
onun yarglamay seven biri olduunu okuyabilirdi. Buna kar
n, insan ruhunun byk gcn, bu byk beyinde bilgi e
dinme iin yanp duran tutkulu arzuyu da grebilirdi. Devasa
iler yapabilecek biri olarak dnlebilirdi o, nk hi kim
senin ve hi kimsenin nyargsrun yoluna kmasna izin ver
mezdi. Eer keman almak hobisiyse, Roma yanyor bile olsa
mutlaka o keman almalyd.
Psiik Aratrmalar Topluluunun belkemiiydi bu adam.
Topluluktaki mutlak yetkili tek kiiydi, en azndan btn dier
kiilerin zerinde bir yerdeydi. Bir aratrmadaki hatalarn s
nrlarn byk bir dorulukla lebilme yeteneine sahipti.
Tpk, rm kire tabakas zerinde ilerlerken, ufalanan her
parann, kendi arlnn o ksmyla yerinden tamamen k
mayacana gvenen yetenekli bir dac gibiydi, bu yolla Lord
Antony deersiz bir kanttan salam bir dava oluturabilirdi.
Dzenbazln snrlarn biliyordu. Bir medyumu dzinelerce
kez hile yapmaya kalkrken yakalayabilir ve yine de bu sean
sn baz olaylarn kant olarak kaydedebilirdi. Ellerini zgrce
kullanan bir medyumun yaptklarnn Messina' daki bir depre
mi aklayamayacan syler dururdu .
Eer bu adam, insanlarn onun yarglarna gvenmemesi
ne yol atysa -ki bir ahmaktan baka kimse onun itenliinden
phe duymazd-buna sebep, medyumlar, yeteneklerinin son
haddine kadar onlar inceledii konusundaki kandrma gcn
de yatyordu. Onlarla ayn ruha sahip biriymi gibi, onlarn
tuhaf duygu durumlarnn hepsine girebilirdi, daha sonra, git
tikleri zaman, kendini geri eker ve sanki onlarla bir paylam
olmam gibi olaylarn akna dardan bakard.
Ama onu yalnzca ilk safhada gren insanlar, kolayca al
datlabileceini dnrlerdi.

Everard Feilding.
-86-

-87-

Alister Crowley

Ay ocuk

Simon Iff'in ya da mensubu olduu tarikatn konuklarn


dan ikincisi41, kt sal nedeniyle km, uzun boylu bir
adamd. Gr siyah salarndan oluan bir demet, lm kadar
solgun yzn talandryordu. Gzleri ise gr kalarnn al
tnda korkun bir ekilde parlyordu. Budist bir papaz olarak
yllardr yaad Burma'dan yeni dnmt. nsanolunun
manev cesaretinin yenilmezlii parltlar saarak ykseliyordu
zerinden. Bir kimse, adamn her hareketinde bir dzine lm
c l astala kar verdii ateli savan izlerini grebilirdi.
Hbr sorun kmdan yln ancak bir haftas durabildii sal
le, byk bir Universitenin alanlarn korkutabilecek bir
alma gerekletirmiti. Neredeyse tek bana, Buda'nn en
derin retilerini aklam ve dmlenmi bir dnceler
ormanna k samt. Budizm'i misyoner bir din olarak yeni
den rgtlemi ve her yerde, bu dini renecek ve uygulayacak
topluluklar oluturmutu. Bu uralarn ortasnda, kendi hobisi
olan, elektrikle ilgili aratrmalar takip etmek iin zaman ve
gc de bulmutu. Yanl anlalmt, engellenmiti, her ekil
de nlenmiti ama her biimde kazanmay baarmt. Hatalar
n bildirmek iin sesini ykselterek Hocasnn buyruklarn asla
inememiti. Dmanlar bile onu bir aziz olarak tanmak
zorunda kalmt. Simon Iff onunla hi tanmamt. Bir erkek
karde edasyla Cyril'i grmeye gelmiti adam. rencilri
arasnda en iyisiydi bu ocuk. Ancak, kendi manastrnda bili
nen adyla, Mahathera Phang, ok uzun zaman nce Simon
lff'inkinden ok da farkl olmayan bir yol yznden majiyi
brakmt.

41

Allan Bennett, Altn afak Hennetik Cemiyetinde


ad Frater (Karde) lehi Aour.
.
Crowley'n
arkada ve mridi. Bir Budist tarikatna katldktan
sonra ad Bhikkhu
(sonra Sayadaw) Ananda Metteya oldu. Batda Budizm
i yaymakta nemli bir rol oym
d.
-88-

nc kii42, dier ikisinden ap olarak ok daha aa


durumdayd. Orta uzunlukta ve narin fakat iyi bir vcuda sa
hipti. Ama i dnyasnda byk bir geliim gsterememiti.
Herhangi bir kimse, karsndakinin yalnzca zekaya zincirlen
mi bitmek bilmez kavray gcn, deha ile yetenek arasnda
ki ayrm yakalamak konusundaki baarszl sezerdi. Psiik
aratrmalarn gereklerini avucunun ii gibi bilen, iinde uz
man bir sihirbazd, psikolojinin modern kuramlarn da ok iyi
biliyordu ama olsa olsa bir makineden biraz daha fazla. Sadu
yusuna bavurarak mantnn sylediklerini yalanlamay baa
ramyordu. Saduyuya sahip biri, bir keresinde, mezarmz
dilerimizle kazdmz sylediinde, Wake Morningside ye
mek yemenin dorudan lm nedeni olduunu ve sonucunda,
tamamen oru tutmann lmszlk vereceini bilimsel olarak
kantlamaya girimiti. Bu elbette ki kantlanmas olduka ko
lay bir eydi-yani Amerika' da!
Ruhlarn arln lme, dncelerin fotorafn ekme
zerine deneyler ile yoluna devam etmiti ve eer sadece bunu
bir kez aklna getirmi olsayd Kadir-i Mutlak' yakalamak iin
bala bile kard! New York Sunday Gazetesinin editrlerini
destekliyordu ve u aralar, sinema iin, iine psiik aratrmala
rn gereklerini de kataca bir senaryo yazmakla meguld.
Ojinyadaki hi kimse, inandrc olan her eyin tek bir dalavere
ve sz halinde paketlenebileceinin onun kadar farknda deil
di. Ancak, elli be paralk bir dizi resim iin cesurca bir sz
leme imzalamt. Bu faaliyetlerin bir aratrma rencisi ola
rak hretine zarar verebileceini dnmeden -en son zgn
almas, daha karmak bir beslenmenin tehlikelerini nlemek
zerineydi- ikolatasn inedi. Hzl bir beyni ve gzleri olan
gerekten de ok zeki bir adamd. Eer ahlaki gc olabilseydi,
belki de yapt pek ok aklszlktan korunabilirdi. Ancak,
42 Hereward Carrington, (Sylvan J . Muldoon) ile birlikte Astral Bedenin k (The
Projecion ofthe Astal Body, 1929) eserinin yazar.
-89-

Ay ocu k
Alister Crowley

geici heveslerine olan inanc saln bozmu ve onu histerik


biri haline getirmiti. Bunun bir sonucu olarak ve bilgisini ikinci
snf iler yaparak kendi kar iin kullanmas yznden, in
sanlar ciddi sorunlarda bile onun kantlarnn deerinden ku
ku duymaya balamt: rnein, birka yl nce Jansen adnda
bir medyumu destekleyen bir raporun altna imzasn atanlar
dan biriydi. Sonraki yl adam Anerika'ya getirmi ve dzenle
dii turlarla ok para kazanmt. Bu eylem hem Jansen'i hem
de nceki raporu mahvetmiti . New York'ta skandinavyal
medyumun foyas meydana kmt ve Morningside bunun
nceki raporu geersiz klmayaca itiraznda bulunduunda,
muhalifleri sert bir yant verdiler: "Hayr: Asl senin o raporda
ki varln byle olmasna yol ayor!"
Ancak, ngiltere' den daha yeni beraber geldii Bowling,
btn bunlar para karl yaptn dnmeyecek kadar iyi
tanyordu onu ve hala sihirbazlktaki olaand yeteneinden
dolay, gerekletii ileri srlen spiritel olaylar hakkndaki
aratrmalarda ibirlii yapmasn istiyor ve uygulanan ve uy
gulanmas olas hileler hakkndaki btn pratik bilgilerini de
erli sayyordu. Gerekte Bowling'in olas sahtekarlklarn snr
sorununda uzman tanyd o.
Simon lff ve kafilesi ieri girene kadar bu adam bir ka
dn tarafndan oyalanmaktayd. Kadn mor renkte tek para bir
elbise giymiti. Elbise dizlerine dyordu. Kollar uzundu ve
bileklere doru geniliyordu. Altn bir han zerinde duran
krmz bir gl, kadnn gsn sslemekteydi. Kahverengi
dolgun salar kulaklarna doru kvrlyordu.43
Kadnn yz belirgin bir ezoterik holukta ve ok gzeldi.
Btn vcudu gibi, grbz ve dinti, ama bylesine gl g
rnen bir tipte artc grnen sonsuz bir zarafete sahipti.
Gzleri berrak, korkusuz ve drstt, ancak, bir kimse, bunla-

sk
..
dmesine yeterince
otu.. durumlara
n
ve

kad
l
yanl
ekte

belli ki
nn ger
y bT d', nk
iyle
enerj
\ kla yardm ettiklern anla
ve
ve geniti
orfard . r u dz
kaln ama hare
ktl anlay amy
aklar
k d Dud
v
asl
tir

A
nabilecek hehn
doluyd .

e y zde bulu
.
gene
un
u

fiziksel gru
ketliyd ve
.
, o an iin. genel
u
u
yor
.
eli, Cengiz Han n
bir kusuru ort
lki bir Tatar gz
-be
.
yd
vah
ve fantezilem sert hatta .
tkusunun arlk
tu
arn
akl
da
uney
rd ya
atan G"
gelini olab1
oa' nn kraterine
L
na
Mau
a
sonr
kten
.
parldrinde ldrdu
de iindeki ruh
Kraliesi- ama yne
n
arn
gerekAdal
vard
Denizi
yordu. Gurur
. . Kad1ara dntr_ '
n
saba
d.
ar
giby
kll
.
1
ak bir kalkan
Y or ve
asaletin k o und
gelmiyordu.
te, ama bu sa d. ce _
hatta kabalk bile
et
ha
,
adlk

ateler vard, ama


nn elinden
. de korkun
ern
'kl

dernl
ann
Bu volk
Sanat atlyeleriduruma gelmiti
eder
et
zm
hi
a
nlar
k bu kadn mbunlar insa
. 1.
an1m1ard n
. .
kull

k
ma
kimse onun gz
nin aten yak.
hi
ki
nda
d
a
cyd ve Tar'k
birinde
kemmel bir ark
renim Evlerinden
bell_ zama lar a
da
mya
dn
larn
bir
etli
arzu
a_r n daha idd
orada
,
inde

.
ezdi
dier
bilm
ya da
ay a ekil diini
.
mek n nzv
b"l
e
As1n'd
g
.
den
mlad
izn
. b'
.
nn
caklkla sela
.
.
u
.
oz
dne
an kii
f
Kadn Cyril'i ken
disine orap rlatl
l tarafn an e
Cyri
nlar
yapan
t
zama
da, bir
yk bir sana
n de. k a dm bu
"
nde
yo
a
unla
k
a
on
b
oydu . Bir
. . '.
ni ykmt,
l . nun bentleri
k
n
ada
azlk
.

sihirb
_m . .
Cyril' di nk
brakamyordu Bir
kendsm z
. . bir ara olarak kullanmay
tanana kadar
sanatn ru u n
hilesi ile . kadna,
. . " llemez deerini fark eretmiti.
teneinn o
ye
nn
kad
.
ileri yesi
Sonralar,
kadn tarikatn en
eer
ve
miti
r
ti
t
dip onu tan" kata ge
.
evilen yesi olacak
orann yne de en s
bile,
d
asay
olm
diyorlar d.
Ona Cybele karde

43 Leila Waddell, Crowley'in Kzl Kadnlarndan biri, 1 9 1 0. Crowley'in Yalanlar


Kitabnda (The Book of Lies, 1913) bir resmi vardr.

-91-

-90-

Ay ocuk

v.
DEGK ONUKLARIN KONUMALARI LE
AKAM YEMEGNE DAR

SIMON IFF ve Cyrp Grey tarikattaki derecelerine gre gi


yinmek zere misafirleri kabul ettikleri odadan svmlard.
Birka dakika iinde dndler. Yal adam Cybele kardein
-tarikatn btn elbiseleri bu ekilde dikilmiti- elbisesiyle ayn
tarzda bir giysi giymiti, ama onunki siyah ipektendi ve gs
ksmn bir gen iinde duran gz sembol sslyordu.44
Cyril Grey de benzer bir elbise giymiti, ancak buradaki
gz figr alh keli bir yldz ve ieriye ynelen her asndan,
dalgalanan azlar ile kan kllar iine alnmh.
Gelileri konumay bld ve Lisa'y koluna takan Cybele
karde lobiye giden yolda onlara nclk etti.
Evin mucizeleri burada balyordu. n kapya bakan du
var kahramanlk heykelleri boyutlarnda bir grup heykelle
maskelenmiti.
Heykeller bronzdu ve Hermes'in Herakles'i Hades'e gtrn temsil ediyorlard. Arka planda Kharon, bir eli kre
inde, dier eli "obolos"unu almak iin alm bir halde kay
nda ayakta durmaktayd.
Cybele karde btn konuklar kaya binene kadar bekle
di. Sonra madeni 'paray Kharon'un eline yerletirmi gibi yaph.
Gerekte ise bir zemberee dokundu . Duvar ikiye ayrld.
Kayk br tarafa doru yavaa hareket etti ve bir baka rhhmdaki yerini ald.

44

Parlak bir gen iinde altn gz Altn afak Hermetik Cemiyetinin kulland sem
bollerden biriydi.
-93-

Ay ocuk
Alister Crowley

ok geni bir holdeydiler ve Lisa evin ardndaki tepenin


derince oyulmu olmas gerektiini fark etti. Hol ykseke, dar
ve uzundu. Ortasnda, konuklar bekleyen yuvarlak bir masa
vard. Her sandalyenin arkasnda, gs ksmnda krmz bir
Pentagram bulunan beyaz elbiseleriyle Tarikatn mezlerin
den biri duruyordu. Elbiselerinin boyun ksm, kollar ve bast
rlm kenarlar altnla sslenmiti. Yeni gelenleri ksaca ve
sessizce selamlamak iin kalkmalarna karn, eitli renklerde
ki elbiseleri iinde, nceden yerlerini alm olan dier pek ok .
yenin bulunduu bu masann ardnda, gen eklinde kaln
dilimli siyah bir mermer vard, kullanl olabilmesi iin ular
budanmt. evresinde abanozdan yaplma, gm disk kak
mal alt tane oturak vard.
Cybele karde yuvarlak masann bakan olarak yerini al
mak zere dierlerinden ayrld. Simon Iff ise Cyril Grey ve
Mahathera'in dier kelerine yerletikleri genin ba ksmna
oturdu. Lord Antony Bowling solunda, Lisa sandayd.
Morningside ise tam karsnda, genin tabarundayd.
Herkes yerini ald zaman, Cybele karde kalkt, elinde
duran bir zile vurdu ve dedi ki:
"Ne istersen onu yap, Kanunun hepsi budur . Ey Tapnan
stad, istein nedir?"
Simon Iff olduu yerde doruldu. " stediim yemek ve
imektir," dedi.
" Neden yemen ve imen gerekir?"
"Bedenimin gcn devam ettirmek iin."
"Bedeninin gcn devam ettirmek neden senin istein?"
"Bu bana Yce Grev'in tamamlanmasnda yardm edebilir."
Bu sz sylendiinde herkes kalkt ve hep bir azdan al
akgnll bir biimde, "yleyse olsun, amen" dediler.
"Ak kanundur, ak iradeye baldr," dedi Cybele karde
yavaa ve oturdu.

-94-

.
mn saladbederun varlnn deva
"Elbette ki besinlerin
.
ngside
ntr" dedi Morni
ek sama bir batl na
ar
.
dokul
n dnm
yalnzca
n uyku dur. Besinler
yapa
u
"Bun
Iff'e,
n
Simo

yeniler. "
,,
yant vermeden
, de d' Cyril' . Iff
"Tamamen katlyorum
.
Cherbourg
olarak bu mukemme
ng
l

a
b
e
d
ben
"ve
nce,
.
. . e lsnde dokularm yenilemek
karideslerinden br duzm
zereyim!". .
esler akam
,,
Lord Antony, "karid
"Sev gl dostum, 'ded'
larda Ermenisdaha . 1u,: Son zaman
yeme inden sonra ok
.
u blrdn.
zca
tan'a gtm o!saydn bun
..
zaman' bu yaln
bir ey soy1e d'i
ma
e sa
rd
Morningsid
Lo
i
'
gel'rd
.
caka satt anlamna
d
a
n
kk
ha
n
sle
ve
un
he
on
yeni
aye demekti ve
tlnndaysa, b..u b'r hik
yapmak
Antony bunu Y ap
. . o', .
eldi Simon lif al
d
r
br
eler
hikay
btn
i
n istedi.
ve h kayeyi anlatmas
n
e
d
An
.
rdu
yo
at
iin can
. h'kAaye,,, dedi Bowling, biraz kararsz" Olduka uzun br
" zel."
ca," Ama ok' ok gu
. .
r, anlatm tarzna
ler yapt alntla
k

m
psiTannma
nsanlar ierdi i
0
.
'
" leyclk k atyordu.
.
yordu
grlmem b'r b_YU
duyu
ilgi
hi'kAa elerine byk bir
ya
kolojik oyun saysde
bir
bilmedii
trl at n tam olarak
Tpk bir.isi.nin km ha
yine de zihinleor
ed
'
y
k
uyarlar far
'bi
g
s
uyma
d
lg
ya
'
banc
bysyle heyeamyor ve armn
oturt
yerine
yerli
rinde
canlanyorlard.
nda," diye
sonrann boucu havas
.
"Karanlk bir leden
br avcnn Erme" u ursuz grnl
.kye yaklayor olduu
srdrd Lord Anto y,
da k .. tik bir
byle
nistan' daki itkab a 11:"
h'kA
a e i anlatmak iin
m ya
. neden daha aa bir
grlebilirdi. Bu bend
zaete e er i Y.
olduunu dnmek
namaz ve tehH.keli
k? En v h ' y kala
ym
ya
ala
oy
a
arl
md
kadn
k
h
erkreyi dolduran
rdu
ry
izini
arn
canav
?

bir
.
i ki, kadn bunu
sa ya y t tl g' lmsed
(L
u
tab
k
zsa
ma
say
lan
.

':

95

Ay ocuk

Alister Crowley

bir iltifat olarak kabul etti). "Bilmem, Poltergeist'ten sz ettii


mi sylememe gerek var m?"
"Daha iyisini yapmalsnz," diye gld Lisa. "Bana raki
bimin neye benzediini anlatmalsnz!"
"Poltergeist, bir palyaonun pandomimdeki pratik akala
rn yapmayan ve aksine mobilyalar evreye frlatmak gibi
oyunbaz huylaryla ayrt edilebilen bir eit hayalettir. Benim,
postunu -eer postlar varsa- teozofik ay fincanlar, ruh siga
a.lar ve ba dndren dier eyalar koleksiyonuma katmak
n sabrszlandm zel. tr ise, tek ynl bir geliimin sanat
syd, nk yalnzca bir tek enstrman icra edebiliyordu,
ama u esmanda da byk bir ustalk edinmiti dorusu.
.
Bu, bldimz
sprge sapyd. Bu cana yakn hayaletin -veya
daha ok hayalet- olmayann, nk bunlar nadiren grlr ve
yalnzca sesleri duyulur ve -una dikkat etmenizi rica ediyo
rum-kk olan ocuklarnda olmasn istediimiz durumlarn
tamamyla zttdr- bu Poltergeist'n, daha sonralar, nceden
ad geen kyn, yerel bir avukatna konuk olduu iddia edili
yordu. Adam iki yl boyunca ciddi ekilde rahatsz etmiti,
nk civarda.i olaanst yetenekli bir medyum tarafndan,
merhum bir Ustadn ruhu olduunu iddia edilirken, btn
yaph, dnyann acnacak derecede huzurlu olan bu kesin
deki vatandalarn arasna her gn fesat sokma ya da yatrm
yapnas i kedisin emanet edilen fonlar zimmetine geir
.
me grevn
yerme getrmeye gittiinde adamn zerine spr
g sap frlatmak olmutu. Dier btn avukatlar gibi, drst
br avukatt -tvbekar olmadan nceki gnlerimde ben de Ba
ra giderdim de- ve sprge sapn mahkemeye getirme em
rn, ahatszlk veren bu eyi ortadan kaldracak gibi grn
med her gn, hayatna yaplan bu mdahaleye ierliyordu.
"Bununla birlikte, sevimli yaratk son zamanlarda ev sahi
bine kar acma hissi duymu ve onu lmden kurtararak
innettarln talep etmenin yollarn aramt. nk avukat
hr gn kyn kprsnden gemek zere atn srd srada
-96-

sprge sapnn gkyznden dp yolunun tam ortasnda


dikildiini grd. At aha kalkt, bundan bir saniye sonra kp
r sel sularyla srklenip gitti. (Bu gerekten de mkemmel
bir pancar orbas, Bay -l_ff.) te, bu konuyu aratrmak zere
arlmhm ve oradayken, haydut kardeimin evine yerletim.
Alt hafta kadar orada kalm nerhangi bir sonu vermedi.
Adamn, hikayesine olan inanc beni ikna etmiti ve sprge
sap aklayamayacam ok eitli ekillerde kesinlikle hareket
etti, ama bu trde bir otayn akta bir yerlerde olduunu gz
lemleyecek kadar talihli deildim. Bir kimse muhakkak ki, bir
kimsenin sahtekarln snrlar hakkndaki teorilerini -zellikle
de biri, bir avukat ya da sprgeden sz ediyorsa- insanln
elverdii lde, olabilecek en st noktasna kadar zorlar. Byle
dnerek oymaklarn yaad blgeden eli bo olarak bir
mevsim kaldm modern Babil' e geri dndm. Ksa bir zaman
sonra arkadamdan, Sitkab'n bayan varisi ile evleneceini
bildiren bir kart aldm ve yine bir yl sonra arkadam, cins
aratrmalarna yant olarak, Poltergeist'n ortaya knn ev
lenme gnnden beri tamamyla kesildiini bildirme onuruna
sahip oldu. Bu statlarn bazlar hepimizin de bildii gibi el
bette ki, korkulacak lde cinsiyet meselesine ilgi duyarlar . Bir
Galahad'n45 sofu yaantsndan ve eytandan bir saatliine
den bir puro kendisini orbanzn iine atacak ya da Tibet'ten
gelen, gizli Bilgeliin Peenin ardnda olduu anlamn vurgu
layan ya da dzenli postann kullanlmasnn bile zaman kayb
na yol aaca kadar acele davranlmasnda en yksek aydn
lanmann bir baka kantsa! iareti olan -ve eer gerek bir ha
nmefendiyseniz Walham Green' den alabileceiniz bir kat
zerine yazlm- acil bir mesajn ulamasyla bilardo oyununuz
yarda kesilecektir.
45

Galahad, Kutsal Kase(Holy Grail) efsanesinin nemli kahramanlarndan . Lancelot ve


Corbenic'li Elaine'in olu. Kutsal Kase'yi bulduu ardndan kaybettii iddia edilir.
Dindarl ile tannr.

-97-

Ay ocuk

Alister Crowley

"Yo, hikaye burada bitmiyor. Aslnda, yukarda anlattkla


rm daha muazzam bir temaya balang niteliindeydi. Bir kez
daha bir yl geti. Nadir grlen ve sonradan, olanlara bakh
mda uursuz olduunu dndm bir takm koullar dizi
s, sre olarak on iki takvim aynn zamann kaplyor.
"Avkttan bir baka mektup almtm. Akn gkteki
ay nn kulmeye balayp balamadn sylemiyordu, ama
oay.lrn baz fazlalklar ve gelimelerle yeniden baladn
blrordu. Cesaret verici bir nokta u ki daha nceki olay
dlernde'. u. prti vakas hari, evin dnda hibir ey ol
mamt. nd se sprge sap ayn anda her yerdeydi ve a
dam Mary'nin koyunu gibi takip ediyordu. Kars ise med
yumluun en artc glerini gelitirmiti kendinde ve ola
and bir neme sahip grnen Herr P. Geist'tan mesajlar
alyordu. Grmz iin yepyeni bir dnya alyordu n
mze. Kendimi her zaman iin bir Colombus olarak hayal ettim
ve son zamanlarda petrol zerine yaplan talihli tahminlerde
kayda der bir tlu para yapm olduumdan, bir telgraf
masrafn demek n tereddt etmedim. Kendimi her zaman
iin bir .sezar olarak dledim ve dili onun gibi zl kullana
. aba harcadm. 'Gelin k burada geirin' kullanlan
blmek n
ifad: buy.du. Bir hafta sonra stanbul'a yapacaklar yolculuun
kaan bu bsit ve sofu ruhlar, Dou Ekspresin
tehlelerdn
d guvl br eklde, deym yerindeyse, inzivaya ekilmiler
d. Pars te kaldklar zor durumdan, onlarla tanmas iin
gndermi olduum bir dostum sayesinde kurtulmulard ve
sonrai gn ryalarmn gerek olmasyla, iki yl nce Barney
Isaacs tan ya da hahrlayacanz gibi zavall adam asld iin
onun varislerinden kiraladm, Curzon Caddesi'nin atadan
kalma hollerinde, sevdiklerimin gerek fiziksel varlklar ile
kalbim sevindi.
"Bilimsel sonular iyi cins bir Poltergeist'n kendisini yeni
. altrmas iin on be gn ya da daha fazlasnn
meskenne
gemesi gerektiini gsteriyordu. Bu durumu gz nnde bu1

98

lunduran bilir kiilerin ruhun bir kedi trnde olabileceini


ileri sren bilimsel eserler yazmalarna karn ayn lde bil
gili olan dierleri, avukata duyduu dokunakl ballk yzn
den ruhun daha ok kpek doasna uymasnn akla yaknl
ile yetiniyorlard.
Bana gre n tarhan her iki heyetten tamamyla esir
genmemi olmas olas grnyordu. Ben gerekte biraz da
ekinerek Poltergeist'n, almanca adndan dolay, tpk Avust
ralya'nn hayvanlar gibi esrarengiz bir yaratk olduunu ileri
srdm ve bu olayda kullanlan sprge sap ile bu ktada ya
ayan Aborijinlerin frlatma sopas arasnda bir benzerlik bu
lunduuna inanmaya cret ettim. Yine de dostum Poltergeist,
avukat ve karsnn varndan tam olarak on drt gn sonra
yaphklarn tekrarlamaya balad ve bize gn sonra
Scherzo'nun46 La bemol konertosunun -evin altn stne geti
rerek- tam bir resitalini' ltfedecek kadar da kibard. Byle bir
durumda ben cehennem tanrlarna sunulan bir Sevr vazosunu
asla nemsemezdim.
"Hanmefendinin medyumluk gleri de ayn zamanda
gelimeye balyordu. Ruh iletiim kurmak iin, bili;nde plan
ete47 olarak bilinen ustaca bir yol bulmutu. Bu alet hepinize
tandk gelecektir. Yaz yazmann sakncalar ieren bir yoludur,
ama bunun dnda nemli herhangi bir zellik gstermez. Biz
'otomatik yazn'n otomatik olduunu kabul ediyorsak, med
yumlarn planete kontrolleri altnda deilmi gibi davranmala
r iin gerekten de hibir neden yok.
-"Bu planete bize, len eitli kiilerin mizalar, yaam bi
imleri, sosyal zevkleri ve dier zevkleri' hakknda son derece
deerli bilgiler veriyor ve uygulamakla ykml tutmayarak,
o in A flat, or more accurately A house'
46 Kitabn ngilizce orijinalinde geenre)'Scherz
flat
ardndan A Jouse(e:-") konertosu diyerek

cUmlesinde yazar ilk nce A jla(dai


Fla kelimesi lngilizce'de hem apartman
kelimesinin ift anlamllndan yararlanyor.
mzikteki bemol terimi iin kullanlr.
dairesi hem de pek ok anlamnn yannda

47 Spiritalizm seanslarnda kullanlan bir tr tahta.


-99-

Alister Crowley
Ay ocuk

eer dinlersem beni hi kukusuz


imdi olduumdan ok daha
iyi bir adam yapma eilimde olan
tavsiyeler ekliyordu. Yine de,
esef duyarak, bilimsel gerein
ahlaki gzellikten daha ok,
kalbimin sevgili bir amac oldu
unu itiraf etmek zorundaym
ve Poltergeist hakkndaki en son
olaylar tahkik etmek iin bir
istek tarafndan tamamyla souru
luyordum o an, nk onun
bir kpek tr olduunu syleye
n teoriye byk bir arlk
kazandryordu bunlar. Byley
ici sahibesinin telkin edici sez
gisi altnda, spanyel ya da retr
iever cinsi kpeklerle bir tuttu
umuz zellikleri gelitirmiti.
"Sprge sapyla att sololar
ndan bitkin dtnde,
insanl sevindirmek ve onlar
bilgilendirmek iin, bulunma
malar gereken yerlere kk
eyler koymas Ermenistan' da
bile adeti haline gelmiti. Gecepin
anandaki sabahn, yldz
lar uuran ta uzaa frlattn
ve Dou'nun Avcs'nn, Sul
tan'n Kulesini bir k kemendiyle
yakaladn fark ettiimde,
oraplarm ara sra pantolonum
un ceplerine iyice tktrlm
olarak ya da jiletlerirni aynann
zerinde asl dururken bulu
yordum.48 Ancak, esrarengiz olay
n ikinci blmnde sadk ve
akll hayvan bundan ok daha
fazlasn yapmt, uzaktan evin
iine eitli nesneler getiriyordu
. Bu durum, bir Poltergeist'n
ulaabilecei yerlerin besbelli ki
onun eriebildii yerlerin daha
tesinde olduu eklinde deerlendir
ildi.
.
48 mer Ha;yam'n rubai
lerinden biri:

Bak gne att kement, damlarn stn


e
Gn hkmdar arap koydu kadehlere
,
Uyan, i, UnkU mezzin de sabah sabah
"iniz" der gibi seslenmede evrene
eviri: Rt Sarda
lngil ize'de Hayyam denilince akla gelen
'
en byk evirmen, Edward Fitzgerald
bu
ruba.y kend. slubunda, aadaki gibi
evirmitir. Crow!ey de Fitzgerald'n
evirisini
dikkate alm:
Uyan! nkU sabah.Gecenin kasesindek
i
Yldzlarn umasn salayan Ta frlat
t;
Ve bak! Dounun Avcs yakalad
Bir Ik kemendi ile Sultann kulesini.
-100-

" Muhteem Mays aynn, ieklerin at bir ?n e


planete son derece gizemli bir mesaj retti. Anlayablirn
kadaryla, kendi varlna dair daha fazla kant getirecekti.
"Delil" kullanlan kelimelerden biriydi, hatrlyorum. Evet,
bunu k net hatrlyorum. Ve mesaj ani bir geile sona eriyor
du, 'Oyuna dikkat edin!' Bana kalrsa bundan daha gereksiz bir
uyar olamazd!
.
.
..
"imdi size yeil1el\ odam betimlemelym. yn trdk
dier odalara ok benziyor, gereksiz ayrntlara grmeyecem.
Asl nokta u ki zerinde bir dizi elektrik lambasnn ve bunla
rn stlerini kaplayan dz bir abajurun asl durduu byk bir
masa var. Ve bu abajurun en st noktas, ayakta duran ok u
zun boylu bir kimsenin gznn seviyesinde. Masann ucun
dan abajurun stn zorlanmadan net olarak grebiliyoru:n .
. .
"Akam yemei iin aa indik ve Poltergeist beklenld
gibi yemek boyunca etkinliklerini srdrd! Medyum, ruhun,
.
oyuna dikkat edilmesini syleyen gzeml uyarnn srar dola
ysyla son derece zlyordu. Tatllar yeniken sorun zl .
Medyum birden bire lk atmaya balad, Ah! Boyn m m
dikliyor!' -ve bir saniye sonra- ak bi g?kyznde br mek
.
akt - en yksekteki cennetten gstersz maunumun uzerne
iri bir bldrcn dverdi.
"Ben sadece, Tuamiral Moore'un, Sr Oliver Lodge'un,
Albay Olcott'n, Sr Alfred Turner'n, Bay A. P. Sinnett'in ve
Sr Arthur Conan Doyle'un bu yce olayda hazr bulunmu
olmalarn isterdim. Bunun kantlanabilir olmadn syleyecek
herhangi bir atlak ses kmazd - yalnzca beim sesim,
nemsiz olan kendi sesim. .. Zavalh bir ey, ama bemm!
"Tavukular Topluluunun saygdeer yelerinin hayatla
rn talandran heyecan ve romantizmin halesini hi dnd
nz m merak ediyorum? Onlar zamanmzn gerek sport-

-101-

Alister Crowley
Ay ocuk

menleridir. Onlarnki 49 hind' .


'b' . e
marur sln avlaak,
- tup yakalamak tr,
l eov
le orman tavuunun iini bitirmektir. On!ar
,
nk'
yam
ur
kuu
nun yumurtasn
krd aki ssz yuvasndan
zorla almak amansz kahra
rnda binlerce lme cesar
kla. . manl
et etmektir' yemin!ern
.
.
yerm
e
rleri bize gvercin' ked' ya
geti'
da tavan
salamak d' 8ad t,n gizemli pazaryla
olan ilikilerini de d .
dulul arl
-umaz
a yaptklar takasla ,

nd
a
cam
ile
rin
glgesinde, gizli altnlarn
teke; :r saylarn
Fortnum' dan gelen telgrafn .
dnn.
.
f
rasnda mesa1 yakarken M r;sn g bela zerken ve son dn"un ve haner.n. ve
torba dolusu tra edilme ason
bir
m. yakutunu uann,
dullah ile lkpazar' dak' r
Ahmet Ab
an evu suna gtmek iin
Cizre Palas
Otel'inden atlayn gzlerd

' m enr rakta, korkun pazar1n sonulann ve yakutlar


t
alhnda bir bldrcn tutarak s m eden ason, gabardininin
b orkun vadden dar
yollanrken .
" Aklnzdan hi bu gb d .
.
Ben de imdiye kadar yapm tinceler germediniz deil mi?
cnlar scaktan kavrulan D amtm . A ma bTyordum ki. bldrou'da souk hava depol
arnda
lanrd ve yine biliyordum
k' evremdeki tavukularn sak
says
snrlyd. Ertesi sabah erk

rayla ziyaret ettim, n .. den bu sygdeer tcca rlar scu t


bayana bldrcn sattn hatrlad. Hem ccar ncek gece br
bld
tarifi aklmdakine uyuyordu. rcnn hem de hanmefendinin
"leden sonralar ev
.. . . .
rmn adeti haline gelm. dnda yuruye kmak konuklat', bazen tek bana, baze
n b'rl.kte,
bazen de ev halkndan biri
.
ya
d
a
b'
r d'eryle.
..
"B u ozel
.
gnde, medyumdan a el
etme onurunu bana
bahetmesini diledim Kara
.
kters
sev
mli
!iiyle onaylad.
-;---------
49

{'

_
_
_
_

Deyimin asl 'to beard the


lion in his den' yani kor
. . .
kula brnn
kmaktr. Yazar burada
karsna cesaretl e
.
aslan(lion) keli mes.
yerne hJndy(turkey)
ulara gndennede bul
koyarak hem tavi<unuyor' hem de cesaret
gerektnneyen bir i yaptk
kU.UmsUyor.
lar iin

-102-

Caddedeyken, tpk bir ocuk gibi, bana bir hikaye anlatmasn


rica ettim. Anlatacak gzel bir hikayesi olduundan emin oldu
umu syledim ona. Ama hayr, yok gibi gzkyordu.
"Gezintimiz srasnda -kesinlikle tanrsal bir gizemin n
derliinde - sabah grm olduum tavukuya geldik. Ben de
kadn' bu deerli adamn yanna gtrdm. Adam, kibarca
sorduum soruyu ar saygl bir biimde 'Evet, efendim,' diye
yantlad, 'bldrcn sattm bayan buydu.' Kadn aklamay
kaba bir slupla yalanla'.d, hayatnda hi bu dkkana gelmedi
ini syledi. Yrymz srdrdk. 'Anlatn bana,' dedim,
'dn akam dardayken tam olarak ne yaptnz?' 'Hibir ey,'
diye yantlad. 'Parka gittim ve biraz oturdum. Tam o srada kz
kardeim geldi ve o da benimle birlikte oturdu ve ksa bir sre
konutuk'.. Daha sonra uzaklat ve yarm saat kadar sonra geri
geldi. Biraz daha konutuk ve ben de Curzon Caddesi'ne gel
dim.
"Dndmz zaman kocasna sorular sordum. 'Kz kar
de mi!' diye bard, 'onun hi kz kardei olmad ki!'
"Gizem aa kyordu. ifte kiilik durumuydu bu! Yine
de hala bir tek ufak nokta vard. Bldrcn Ruh, masann zerine
nasl gelmiti? Dorudan, aaya dmt ya da bize yle
grnd. Hizmeti ise bldrcnn abajurun iine gizlendiine
inanmasnn zor olduunu sylyordu, sofray hazrlarken
mutlaka dikkatini ekerdi.
"Deneyler devam etti. Biraz zaman sonra Poltergeist Kar
de kendisinin - olabilecek en leziz- balk olduuna dair ima
larda bulunmaya kalkt ve ben de buna gre nlemimi aldm.
Akam yemeinden nce aaya indim ve yemek odasnn
eksiksiz bir incelemesini yaptm. Eyvahlar olsun! En erdemlile
rimizin bile boyun emeye yatkn olduu ne hainlikler var. u,
medyumun mark kinci Kiilik Kzkardei yine mazur gr
lemez bir iz brakarak ona ihanet etmiti! En iyi kalitede bir
dzine karides, lambann abajuruna, olabilecek en kusursuz
simetri ile datlmt.
-103-

Ay ocuk

Alister Crowley

"Psiik Aratrmalar Topluluu tarafndan daha henz ba


slmam szle acele bir bavuruda bulunmam, aklmda, bu
tr bir eyin 'tezgahlanm bir olay' olduuna dair hibir kuku
brakmad .
"Madem ilgi ekici bir olay hazrlayacaksn, ayn zamanda
bunu doru drst hazrlamalsn . Ben ayn oranda -biraz son
ra nasl olduunu reneceksiniz- hem terbiyeye ve hem de
estetie dikkat ediyordum.
"Akam yemei servisi yapld, Poltergeist, hakknda ko
nuulacak konuyu salad. Bizi Summerland' deki geleceimiz
konusunda temin etmek iin daha nce hi olmad kadar
hafif, cana yakn ve istekliydi, ama sonra minr akora dokundu,
'delillerden' ve 'balklardan' sz eden karanlk konumalar
yapt! (Kendimi, szck oyunu olduu belli bir eyle alaltma
dma ahitlik etmenizi rica ediyorum. ) Tatl zaman geldi. Ve
imdi Poltergeist ok yakndayd. Avukat ona dokunmay ve
onu tutmay dnd. Odann her tarafnda belirtilerini gr
yordu, onun pei sra, tpk elinde bir kelebek a bulunan o
cuk gibi etrafta koturuyordu. Ben btn bunlara aldr etme
dim, bayann yzn seyrettim.
"Profesr Freud benim bu gdm belki de 'cinsellik n
cesi psiko-seksel ocuksuluk' olarak aklard, sorun deil: ben
yine de o yz seyrettim.
Avukat -Priamos'un peinden giden kii gibi, ad neydi
onun-Poltergeist'n ayaklarna atlamt- Vergilius tarafndan
merakl bekleyii uzatmak iin kullanld anlamda 'Bastr!
Bastr! Bastryordu' - sonunda, havada bir yakalama hareketi
yapt. Dengesini kaybetti, o srada lambann abajuruna dokun
mu olacak ki karideslerden oluan bir du, hem vereni ve hem
de alan kutsayarak, cennetten yaan nazik bir yamur gibi
zerimize boald.
"Ah! Bu ruhsal karidesler masa rts zerinde ne de g
zeldiler. Her birinin krmz dolgun salarn balamak iin
mavi birer kurdelesi vard . Ben gzlerimi bu ho bayann y11

-104-

znden ayrmamtm ve karidesler hakkndaki bu soyut ve


ksa tarihsel kaytlar, kadnn su ieren herhangi bir bilgiyi
da vurduuna yemin edemeyeceimi syleyerek sonuland
racam iin zgnm!"
Lord Antony aniden durdu ve likr bardan kaldrarak,
bir anda iti.
Cybele karde kalkt ve Simon Iff'i bayla selamlad.
Cyril Grey ise sesini ok tiz bir tona kararak ar ar ko
numaya balad: "i{;inde ak bulunan, tahllardan oluan bir
akam yemei, beraberinde honutsuzluk getiren oyalayc
karideslerden daha iyidir!"
stat kalarn att ona. "Baylar!" dedi, "Konuklarn e
lencenin karln demeleri bu evin adetidir. Lord Antony
Bowling enfes hikayesiyle yapt bunu, Bay Morningside besin
lerin ilevi zerine parlak teorisiyle yapt ve Mahathera Phang
sessizliiyle yapt. unu syleyebilirim ki sizlerin herhangi
birinden daha azn ve daha farklsn beklemiyorum. Bize faz
lasyla dendi ve minnettarln borcu bizimdir. "
Morningside memnundu, iltifatlarn drst olduuna i
nand. Bowling o ana kadar kendisinin gznden kaan ruha
dair bir eylerin farkna vard. Mahathera Phang enfes farkll
iinde kald.
Lisa, stada aklama yapt: "zgnm, nefis bir akam
yemei yedim ve karln demedim!"
Simon Iff stne basa basa yantlad: "Sevgili gen bayan,
sen bir konuk deil, bir adaysn."
Birden kendisinin bilincine varan kadnn yz bembeyaz
kesildi ve sandalyesinde kaskat kald.
Simon Iff konua veda etti. Cyril ve Cybele karde onla
r kaya gtrdler ve yoku ettiler. Tarikatn dier erkek kar
deleri, biri bir greve dieri bir bakasna giderek, daldlar.
Simon, Cyril, Cybele ve Lisa yalnz kalmlard. Yal a
dam, kurnazca duvarn iine gizlenmi bir hcreye gtrd
onlar. Orada oturdular.
-105-

Alister Crowley
Ay ocuk

Lisa la Giuffria hayatndaki, kritik bir ann

geldiini anlad.

Vll.
USA LA GIUFFRIA'NIN YEMNNE VE
GRENLKLER APELNDEK GECE NBETNE DAR

"DAHA LER gitmeden," diye balad Cyril Grey, "Yn:


temimizin uygunluun dair bir pheyi aklamak doru ola
cak. Biz planlarmza kar en azimli muhalefetleri grdk ve
kendi adma, aka syleyebilirim ki yntemimiz bunlar saf
d brakmak konusunda daha akllca ve kukusuz daha g
venli olabilirdi."
Lisa dii bir kaplan gibi ona dnd . "Planlarnn ne oldu
unu bilmiyorum ve umursamyorum da. Ama, onlar yar
yolda brakacan dnmedim dorusu."
" Fevri kadnlar," . diye cevaplad Cyril, "meleklerin bile
girmeye korktuklar yerlere hi dnmeden dalarlar."
"Devam edeceim" dedi. "Btn olanlar iin zgnm
hepsi iin!" ve ana sonsuz bir kmseme ile gzlerini dikti.
Cyril omuz silkti. "Eer byle hissediyorsan, elbette ki,
devam edebiliriz. Ama sknhya dtnde sakn ikayet et
me! Seni uyardm."
"Cyril karde isteseydi bile geri ekilemezdi," diye belirtti
Cybele karde. "O kendi yeminine baldr, hpk bir sre sonra
senin de olacan gibi."
Lisa kadnn yznde, kt niyetleri zafere ulam gibi
bir glmseme belirdiini grd. Bu onu Cyril'in itirazndan
daha fazla rahatsz etti. Yoksa bir tuzan iinde miydi? Olabi
lirdi, bu durumda, onu korumaya alan Cyril de tuzan iine
dm oluyordu. Adam kurtarabilecei bir frsat kana kadar
yoluna devam etmeliydi. u an tamamyla karanlktayd. Uu
rumun iindeki, ne ya da kimler tarafndan desteklendiini
hayal bile edemedii, belirsiz ve korkun glerin zerinde
-106-

-107-

Alister Crowley

Ay ocuk

duran ban srhnda gzleri bal olar


ak admlarn atarken
zorlamala atosferini hissedebiliyordu
. Mac

heyeca gb g l yordu ona ve bunu ilk ve era ok yce bir

son kez ya
.

Kendn
daha y tandka Cyril'e olan aknn, tuha yordu.
fla du
y lan tutkua fazlas olduunu anlayaca
kt. u an ise, Jeanne
d Arc ve Julet n tek bedende bulumu hali
ydi.
ostelik bu insa
..oneml. yerler oldu nlarn . gi ior olduklar yer her neresiyse,
una dar br gdtiye kaplmt. Yntem
ve
ama olarak tpk dnyevi kprler ina
edenler gibi, bilinme
.
yen br kaa kpr ia eden mhendisler
di onlar. Bilgilerinin
.
ve glernm gee ll
i hakknda herhangi bir kuku yoktu.

Lord Antony Bowlng, hayatnn genelin


i, dpedz sahtekarlk
olan tutarsz, amasz eylerin aratrl
masyla geirmiken,
.
burnunun ucunda, tark
atn erkek kardeleri, sonularn in
sanlara retmek gibi eyleri bile kendile
rine dert etmeden
s kince, harikulade grevler yrtyorla
rd. Kadn, nede
.
boye olduu ve byle olmas gerektii ze
rine dnebilirdi.
u nsanlar cahil insanlar
la aptalca tartmalara srklenmeyi
stemezlerdi.
Hemen sonra, Simon Iff, bu dnceyle
ilgili bir uyarda
bulunarak konumay ustaca ynlendirdi.
"Senden herhangi bir gizlilik vaadi istem
eyeceiz " dedi
"tin grdklerini ve duyduklarn yaln
zca anlatma;a kalk
san ble alnc oluunu dndkleri iin
sana glerler. Eer
b son grtie z olursa, detik ona gre
.
Bu odadan gidilen

.
. Orada iin
b apel gturul ceksn.
e girmen gereken bir daire

.
greeksm, er grerken, elbisenle bile olsa
,
y dkkat et nk bu tehlikeli olabilir. Biz ona dokunmama
seni almak iin birini
g?ndrene kadr dairenin iinde kalmals
n,
m surece tabu. , ay lma istemen durumu ayrlmak istemedi
nda yapman gere
:
ken, ? ann kuzeyndek beyaz perdeler
in iinden gemek.
Kendn l br eidin iinde bulacaks
n,
?
dar , emrlern bekleyen otomobilimin kapy sonuna ka
durduu caddeye
kacaksn. Dar kma iradeni kullanman
Maji'deki kariyerini
-108-

bitirecek. Gelecekte olabilecek herhangi bir ilikide yalnzca iyi


arkadalar olacaz - veya yle olacan umuyoum- ama u
anki durumu yeniden yaplandracak herhang br plan tasarlamasak daha iyi olacak."
.
"eri birini gnderene kadar bekleyeceim, dye bard
Lisa. "Yemin ederim."
Simon lff elini kzn alnna koydu, hemen sonra odadan
kt gitti.
Cybele karde kalkt ve elinden tuttu. . Gel! de?'. m
sevgilinle vedalasan iyi olur." Kadn, seste gzlenen ktu nyet
hissederek bir kez daha titredi. Cyril ise onu efkatle kollarnn
arasna ald ve barna bast.
"Yarn," dedi, "cesur yrek, drst yrek! Yarn ba baa
olacaz!"
.
La Giuffria titreyerek Cybele kardee dnd ve 7 apeln
kapsna kadar takip etti onu. Omzunun stnen on br bak
.
frlatt: Cyril, elendiini belli eden alayc br gulmsemeyle
ona bakyordu. Kadnn kalbi lmcl bir souklukla a?l an.
Cybele kardein elinin aniden glenen amansz ekn. his
setti. Kap, ok korkun bir nlamayla arkasndan kapand;
kendisini karanlk ve tehdit edici bir odada buldu.
Buraya neden apel dediklerini merak en_Uti. an biimi
bir maarayd bu. Belli belirsiz, Iff'in bahsett eya erdeler
grd, odada yzeyi parlatlm m?ten, ka s evre
sinden geni bir bakr erit geen, darenn aka lkl olu u
.
kare eklinde ince bir sunaktan ve soluk mav k : eren kuuk,
demirden, yldz eklindeki on lambadan baka br ey ok .
Btn oda tek para kayadan oyulmutu. Yalnzca, darenn
iinde kalan bu ksm donatlm bulunuyordu . Zeminin ri
..
kalan ve bir noktada birlemesi iin eriltilen duvarlar puruz1uy
" d.
Kadn, elbisesini kaldrarak dairenin iine dikkatlice girdi.
Cybele karde tam karsndayd, yz yzeydi!: Lis: .adnn
yznde binlerce kt niyet okuyordu. Cyrl n yuzu nasl
/1

il

-109-

il

il

Ay ocuk
Alister Crowley

eytani biimde souksa kadnn yz de eytani ekilde scakt


ve gri gzlerinin iinde, tamamyla iren yaratklarn gleri
nin penesine dmcesine bir arszlk vard. Cybele karde
birden bire kulaklar trmalayan ksa bir kahkaha kopard, son
ra kenara ekildi. Lisa, aniden dndnde, kadnn ardndan
kapanan kapy grebildi yalnzca. Uyarya aldr etmeden,
kendini koruma drtsyle kadnn arkasndan atld, ama
kapnn iteki ksm tamamen dzd. iddetli ve korkun bir
haykrla vurdu kapya ama yalnzca sessizlik yantlad onu.
Bu drt, geldii gibi abucak gitti. Makine gibi, dairenin
iine geri girdi. Bunu yaparken Simon Iff'i dnmesi onu sa
kinletirdi. Dier ikisi ona oyun oynayabilirdi, ancak Iff'in ne
yanlla izin vereceini ne de yanl yapacan dnd.
Akam yemei srasnda, o da, baklarn bylenmi e
kilde Mahathera Phang zerine sabitlemiti. Tarikatn bir yesi
olmasa da, onun tarikata bir dosttan daha yakn olduunu bili
yordu kadn. Ve adamn, onun oradaki varl boyunca bir kez
bile konumam olmas gereiyle birleen yznn grnt
s, bu gveni iki misline kard.
Gzleri bulankla altnda kk sunan nnde,
zeri deriyle kapl tuhaf biimli bir tabure fark etti. zerine o
turdu ve onu huzurun Cenneti olarak duyumsad. Ve kafasn
da, beklemesi gerektii fikri belirdi. Beklemek!
Dikkatini verebilecei herhangi bir ses ya da hareket yok
tu. Sunan parlatlm gmlerinde yzn ekilden ekle
sokarak kendini elendirmeye balad. Yorulmas uzun srme
di ve bir kez daha kendini, beklerken buldu.
Hayal gc kk oday hayaletlerle doldurmaya balad.
Bahedeki "ey" in ans zihnini megul etmeye balad. Simon
Iff bir kez daha onu kurtarmaya geldi. Hayal gcnn al
makta olduunu ve evresinde beliren ekillerin -gerek bile
olsalar- ona zarar vermeyeceini biliyordu. Kendini yal misti
in szlerini tekrarlarken duydu: "nk onun iinde lmn
yeri yok."
-

110-

dnceleri
.
d' K bir zaman iin
Artk son derce .sakn
ar ve kendisini sanki
Brden ire yboldul
kafasn megul etti.
sknt iinde,
ortasnda, tarifsiz bir .
usun
okyan
bir
z
sonsu
hissetti.
..
bir kayktaym gibi
erza olmayan kuu"k
. yaamt . bittii zamansa, ilgisi

'
Bir huzursuzluk srec
1
n dua ett .
ii
k
ma
uyu
nzca
ya
dald ve
. den kare eklinde ince bir n. gir.
Sonra ape1'n apeksn
.. kem1. b' r grnm verdine
.
.
gor
.
ne
tepes
n
a
dine ve su
an nefesi kesld',
.
yakland ve aknlkt
dikkat tt. Br nd.
ediyorlard .
.
.
n zerinde hareket
ank fgurler .muu
davul cinsi garip mzk
.
en

d'
e
v
an
kem
.
e
Biri flt, br
dierin
.
'
bir utan
, br odan nde

m
g
letleri tayan adam
olduu bu oda,
i per el
renkl
Gl
rd.
r
b
yorla
ek
yr
n bir ucunda yks
lyor .
nlat
ayd
arla
mz
danl
am
yerlerini aldlar ve
lar uradaki
,
platform. vard, adam
glyd k,
. a1maya balad1ar. L'sa nn hayali yle
st'k b'r
aletl ern. .
sand. aldklar fanta
uunu
duyd
ar
l
on
ve bo1
bir an n
.
. . y
bu srada, sar b'r tnik
.
m
T
a
.
d'
muz
oryantal dans .
. zenc. ocuk odaya g'rdi. zerinde
.. k br
.
.
pantolon gym ku . . 1 kadeh bulunan gm bir teps
a
tn
k
ve
arap
byk bir ie
tay ordu .
de Cyril Grey,
. ,
knlk uyandracak ekil
Sonra Lsa da ?a?
arab aldlar
daya g'rdi ocuktan
te
l
b
il

karde
:
e

Cybel
yerletirerek altn
so o z na s l elini
nn
der
bir
biri,
n
ve her
atarak kadehtekive a ar geriye
lar
turdu
toku
i
kadehlerin
kayboldu.
.
kupalar ald ve ortadan
kardkla\eri itler. ocuk b0.
batan
erini
anda birbirl
Cyril ve Cybele n ayn
. . . . n. hay al ettii bu gl
. u. Glyorlard ve duyabld
.
sa
. d"
rm gor
eytani ekil. de . nla. d. K
inde
'nler
en
d
en
et.
kadmm ruhunun. . . .
l
in br
.
dudaklar mek
Kendm
bir zaman snra ksnn
tti.
hisse
li
dn
n z
Usa dzlernn ban
de bir iki sani1
a tutundu. Yne
suna
iin
k
ma
oru
k
ten
..
ek
m
d
" gzleri aldnda
yt'rmi olma1yd, unku
n
mc
bl
ine
yeli
rini grd . Bu
ve beraber dans ettikle
rn
dkla
.
kar
erini
elbisel

::

:::
:

-111-

Ay ocuk
Alister Crowley

hayal gn bile tesinde vahi ve irkin bir eydi. Dans


.
ed nler brbrlerne yle yakn kenetlenmilerdi ki, korkun bir
esrmyle kvran ya da srayan iki ba ve drt aya ile ma
sals br canavar gb grnyorlard.
Fazla sarsl olduu iin bu grntnn nasl bir doas
old nu kendne sormamt bile: bir rya myd, bir
halsunasyon, g'eiten bir resim ya da gerek bir olay myd?
Bu lgn elencenn mstehcenlii, kahrediciydi. Tekrar tekrar
ua a kard gzlerii. Ancak, hep ayn grntye gerisin geri
dnuyorlard ve her est, ruhunda sanc dolu bir eziyet yarat
mara balad. Ann esrarengiz ynlerini anlyordu, onun
garp davranlan artk nnde alm bir kitap gibiydi ve
.
Cybele karde'n kt niyeti, elfler gibi gl, eytans alayc
l, kanayan kalbine yanan ve dumanlar karan bir asit gibi
akyordu.
Elence azalmad. Aksine, irkin ve allmadk biimler.
ald. B gne kadar kafasnda kurduu hayvansal ehvetlerin
eps. n ere geilmiti. Kabalklarn abartlmasyla birleen
renlklern sonsuzca gelimi bu hali Georges Sand'i bile taa
evirebilirdi. Ik snd.
. Bu irelikler apelinden kama fikri hi aklna gelme
. haner. ruhuna saplayan
. . . Zehrl
mti
kii -kendini ilk gr
.
mele:nde tamamyla ona verdii- Cyril' di. Ve imdi lemiyor
du ble. Gaddarlk ve delilik uyanyordu iinde. Sabaha kadar
bekleyecekti ve cn almak iin bir yol bulacakt. Buna karn,
kan kaybndan yavaa ldn hissediyordu. Herhangi bir
s bh grebilecekmi gibi gelmiyordu ona. Cyril'le yzlemeye
. . yetmeyecekti. Bir ekilde, bu utan kendisininmi gibi
gucu
grnd ona.
Ardndan, ok gl bir lk att -omzuna yumuak bir
el dokundu. "Hit! Hit!" diyen nazik bir ses iliti kulana.
Akam yemeinde onun yan banda bekleyen kzd bu. Lisa 0
za mn bile onun dierlerinden ok farkl olduuna dikkat t
.
mt.
brlerinin neeli bir yz ifadesi varken kzn gzleri
112-

ann varken
.aktan kzarmt. " Hadi gel!" dedi kz, "zam
lin kapape
n
bug
bu,
t
1 1 kamak iin yakaladm ilk frsa
um.
buld
i
bere
zem
ve
1 1 1 1 denetlemem iin buraya konuldum
ce
iken
sana
ve
r
seni bozuyorla
J l abuk gel! Onlar sulu,
oto
,
mam
kaa
, llyorlar. Gel benimle kardeim! Sen olmadan
kap gide
lildeki adam beni durdurur. Ama eer gelirsen, m! Aman
tede. Aman Tanr
l t l n. Geitten yalnzca bir adm
en kap gitmi olsaydm!"
dayk
mun
1 1 1 1 r m! Keke senin duru
ate bu narin yarata duydu
l>1 1'nm btn ruhunu kaplayan
na bir bak! Batan
l" sempatiyle snd. " Ba11a ne yaptklar
ular dokundu,,,,, dokun srtma!" Lisa'nn nazik parmak
ekiliyordu kz.
geri
p
1\ da bile acyacak korkusuyla rk
doluydu. Bir krba ya da
/\ rkas yumrulamt, kam izleriyle
.
lr Rus kamsyla vurulmu olmalyd
rd, elbisesinin gevek
kald
ini
eller
Kz
"
"Kollarma bak!
ine kadar paralel ekilde
ullar arkaya dt. Bileinden dirse
iklerini yapmayacaktm," diye
l sikler vard. "Onlarn isted
yapmayaca
rldand, " Berbat bir eydi. Hibir kadnn bunu
e en ktleri
r,n dnrsn. Ama, onlar yapt. Cybele kard
k!"
r
da
den
dir. Hadi k! Bu irenlikler evin
gular bLisa histeri dann zirvesine dokunmutu. Duy
derin
daha
rdan
gula
eydi. Duy
1 On ifadelerin tesinde bir yerd
ok
en
eyd
her
i
r bildi
lir dnyada yayordu. imdiye kada
bu
ve
t
nm
daha derin olan kendi doasnn bilincini kaza
etti.
ifade
riyle
ijcyin iradesini mutlak bir aresizliin szckle
em."
"Cyril Grey'i terk edem
ad kz.
"Herkesten fazla ondan korkuyorum," diye fsld
hala seviyor
"Ben de onu sevdim ve daha iki gn nce beni krbalad
.
olduunu dnerek ona geldiimde, gld ve beni
1 !adi gel!"
sen gitme
"Yapamam," dedi Lisa, zgn bir halde. "Ama
fark anla
r
of
lisin. te elbisemi al, sendeki giysiyi bana ver.
nia King'i
Lavi
.
mayacaktr. Ona Grand Hotel'e srmesini syle
1

-113-

Alister Crowley

Ay ocuk

sor. Yarn sana haber yollarm, eer ihtiyacn varsa para da.
Ama ben gi-de-mem!"
Sn szler, ruhunun donmu sularndan buz tutmu par
.
alar gb dklmt. Kz arabuk, zerine Lisa'nn elbisesini
giy i: sonra bez gisi:ini kadna frlatt - La Giuffria bu ey
len s. mgled ey h dnmemiti. Dnseydi, bu utan
.
grnmektense binlerce adamn nnde plak
elbsenn nde
olmay tercih ederdi.
Kz, alnna bir pck kondurdu ve aceleyle perdelere
dr gitti. Lisa, d kapnn nlayn duydu, souk bir hava
esnts. odann etrafn sprd.
Esintiden, sarhomu gibi ba dnd, daha fazlasn ha
trlayamad. Muhtemelen uyudu.
Sonuna, bilinci olabilecek en tuhaf varlk durumu iinde
.
yerme geld. Havada, deniz kokusuna benzer tuhaf bir koku
vard, hibir eyle kyaslanmaz bir keyif hissetti. Kafasnda
gemile ilgili hala yk boluklar vard, evresinde olup l;i
tene armyordu ble. Kalkt ve bir dzine fiziksel egzersizle
k?larn esnetmeye balad. Ba parmaklarna onuncu kez dey
d anda arkasndaki kap ald. Cybele karde orada duru
yordu. "Gl, kar eim!" diye bard, " dakika sonra gn
.
Tapm1 n gerekletirmeliyiz, ardndan
aaracak, once Gune
kahvalt gelecek!"
Gece yaad korku Lisa'ya bir anda geri dnd. Ancak,
hr alsa varlnn daha derin bir tabakasna doru geti e
klmt bu. l s herhangi bir eylemi yapma sorununa gelindi
.
nde kensn uzakta gryordu kadn. Geceleyin lm ol
duuna dar korkun bir hayale kaplmt. Cybele kardei, onu
daraca gren celladn takip ediyormu gibi takip etti.
Bl te spral eklindeki bir merdivenden yukar ktlar .
. geni bir odaya geldiler, buras tarikatn elbiseleri
. brnl
Dare
iindeki yeleriyle doluydu. Gn doumuna alan bir cumba
nn bulunduu Dou ynnde, Simon Iff'in, gzleri
-114-

iliyor
sabitlenmi, gnein douunu beklerkenki halini greb
du.
Yzne gne vurdu ve balad:
G
"Selam sana, senin douunda Ra olana, Ykselen
,
a:Uar
dola
etleri
ne'te senin Aa Kabuundan Geminde Cenn
pru
myla
senin gcnde olanlara da selam! Tahuti tm ihtia
gecenin
vada ayakta ve Ra-Hoor dmende bekliyor. Selam size
meskenlerinden!"SO (,
en
Simon Iff'in kelimeleriyle eletirdii garip jestle birle
yollarla
toplant, kadnn anlaynn tesindeki bir takm tuhaf
oradaki
n
kadn
lojisi
psiko
yceltilmi grnd. Kalabaln
lanetle

zll
ikiy
ni
varln eletirdi. Kadn ise, bu eyta
mek iin dilerini gcrdatt.
d ve
Tam o srada kalabalk, kumsaldaki dalgalar gibi yarl
kendisine doru koan bir kz grd kadn .
izi
"Mu hteemdin, kardeim!" diye bard bii:- ses ve yara

bulunan iki kol kzn boynuna doland. nceki gece grd


kzd bu!
"Sen kamadn m?" diye sayklad Lisa, anlamszca.
di.
Ancak, ocuun nlayan kahkahas onu sessizletir
"Bili
kz.
dedi
m,"
iyoru
"Kaydm berbat ettiin iin seni affed
bekleni
yorsun, benden altda be kez onlardan elde etmem
yor."
ni
Lisa akn akn dikildi. Cybele karde ise kzn elleri
ka
a,
ocu
kuvvetlice skyor ve onu pyordu ve Cyril Grey
u.
dna skca sarlmann ilk onun hakk olduunu sylyord Iff,
Sonra hepsi birden aniden ondan uzaklatlar. Simon
ona doru yrd, elleri akt.

so

l,
even uno hee that ar Ra in hy sreng
"Hail unto thee ha art Ra in hy rising;
standeh
Tahui
Sun!
fhe
o
g
uprisin
he
in
Bark
ha ravelles over he Heavens in hy
rom tle
or abideh a he helm; hail uno lee [
in his splendour a he prow, and Ra-Ho
abodes of nigh! "

Crowley'in Liber Resh veya Gne Kitabnda

Gnee ilahisinde ilk beyit .

-115-

Alister Crowley

Ay ocuk

"Kuts Taikahmza olan inisiyasynundan tr," dedi


.
c. dyetle,
sem kutluyorum, kardeim. Iinde durduun giy
. sen, kendin asndan sonularn dnrned
sy hak ettn
dierlerine hizmet ettiin iin onun bedelini dedin. im
orucumuzu bozalm!"
e isa'nn klnu tuttu, yemekhaneye geldiler. yi prova
.
edlm
br oyun gb, herkes kendi yerine oturdu ve Lisa varl
nda yer eden mutlak ykm fark etmeden nce, Cybele karde
ayaa kalkm ilan ediyordu:
"Ne istersen onu yap, Kanunun hepsi budur."
Lisa, bu kahvaltnn yaamnda yedii en gzel kahvalh
olduunu dnd.
neki yi:mi drt saatin gerginliinden dolay zerinde
. . .. br
buyuk
tek tayordu . Bu srede bir mr geirmiti ve bir
anlamd kenl. le lm ve yeniden domutu. Kk bir
ocuk gb. hssedyordu kendini. Herkesin dizine trmanmak ve

kucaklan?1ak istiyordu. Tek bir vurula ocuun insan doas


na olan nncn geri kazanmh. Evrene yce bir sanatnn
bakt gb bakt. (nk evrenin de iinde Sonsuz bir Bebek
yaamakta ve sevinmekteydi.)
Ancak, en byk aknl fiziksel sal ve enerjisi ko
nusunda ya ordu. Hummal ve iddetli bir gn ve
cehennemvar kenceerle dolu bir gece geirmiti. Buna ra
men aklana: eklde zevkle glmseyerek syledii sz
lerden kahve ne kadar her hareketinde canl hevesli gay'
retliydi.
Yemekteki her ey, sarho edici maddeler gibiydi. Yedii
totun brandyden daha etkili bir uyarc olduunu fark etme
mti nceden, ama abucak anlad.
ahvalt bittiinde odann bir ucundan dierine gidemedi.
Sank da ans edyordu ya da buna benzer bir ey oluyordu,
kendsne byle syleyerek geitirdi.
Her naslsa bir kez daha kendini renlikler apeli'nde
bulmutu. Sunan zerinde katrtrna filizi vard ve tonozun
/

-116-

npeksinden akan gn , bitkinin dikenli ieini gnn rengi


ve ateine evirdi.
Siman Iff sunan arkasnda duruyordu. Cyril Grey,
Lisa'nn sanda, Cybele karde solundayd. Kadnn evresin
e.le ellerini birletirdiler.
"Kabul treninin formalitelerini tamamlayacam," dedi
yal adam. "Benden sonra syle: 'Ben (adn)."'
"Ben, Usa la Giuffria. .. "
"Kendimi ciddi ekilde bu hayattaki amacm kefetmeye. .. " cmleyi tekrar etti.
"Adayacama sz veriyorum."
Daha alak bir tonda tekrarlad.
Her de, "yleyse olsun, amen" cmlesiyle bitirdiler.
"Seni bu tarikata alyorum," dedi Siman Iff, "Seni kendi kazan
dn giysi iinde kabul ediyorum, seni kardeliin sa eliyle
selamlyorum ve Byk Yaptn Kaps'ndan ieri sokuyorum."
kavrad eli tutmaya devam ederek kadn apelden gtrd.
Yemekhanenin iinden getiler ve dier tarafndaki bir o
daya girdiler. Bu oda bir ktphane gibi denmiti, ierisinde
Maji'yi akla getirecek hibir ey yoktu.
"Buras renme Salonu'dur," dedi Siman Iff " alman
burada balamaldr. Ve grld gibi buras byk bir iti
barla kmay baardn masum apelden bin kere daha tehlikelidir."
Usa bir yerlere oturdu ve takip etmeyi umduu, hayattaki
grevinin aklanmasn dinlemeye hazrland.
Ancak, yal mistiin konumasnn her hecesini anlala
bilir klmak iin neden bu kadar kvrandn bilemezdi. nk
Cybele karde onu ardnda yal mistiin Cyril Grey'le
yapt grmeyi duymamt.
"Cyril karde!" demiti yal mistik, "Sanki bu yenilgi de
il de bir zafermi gibi devam edeceim ve almaya gerein
den daha fazla zen gstereceim.
1

-117-

Alister Crowley

Ay ocuk

"Sana sylyorum. Ka
.
dnlara b 1 ba
srece kendi
bana hibir ey -baka
lar iin ise hi bir
e az- yapma
yacaksn. Kadnlarn bu
zaferi duygusa1 duru
bir kaosun rastlantsal
rn yaratt
bileke .d'r O, elenc
es n bu o ayn
n
de. Hem
bir sanat bile deil yal
. .
ruzca kadn cn
snden br.

Sen cnsrun de erkek
olmas bu durumu haf
,
ifle
t"
hn
ez.
Kadnlar bir ie yaram
.
yorlar m? yleyse ny
e yaratldlar?" diye sordu eyr
kzgnca. Bu sorusunu
.
n,
iin
de henz
enilmeye br arzu taraf
ndan harekete geirildi

ini bilmi oru. Ama Smon lif onu ala


yc bir alakgnlllkle
,,
ytia .
Ben evrenin gizemlerini
zmeYe yetenekl. de .
ilm. Sr
Isaac Newton gibi ben
de...
'
ma ocuun gzlerin
de, onu
saran fkeyi grerek, son
'.
.
ucu esrge
d.

;;

'

Vlll.
HOMUNCULUS'A, RUHUN DOGASIYLA LGL
NCEK DDALARIN SONULARINA DAR

,,

-118-

"OK RKNLEECEGM," dedi Simon Iff, Lisa'ya eile


rek ve kelimelerini ola'bildiince az tartarak, "hevesini sndr
mek iin mmkn olan her eyi yapacam. Seni, daha ziyade,
balangcnda souk, ilerledike kvlcmlar saan, daha sonra
bir fkrma ile patlam olarak grmeyi ve kendini petrol ol
makszn gerekleen byk bir ykseliin ortasnda bulmu
olman yelerim.
"Bu aratrmaya balamann bilgiye duyduun gerek
sevginden tr olmasn istiyorum, Cyril kardee duyduun
tutku yznden deil. Drste senden ok fazla korktuumu
sylemeliyim, nk ularda yayorsun. Senin bu ani enerjin,
anlk bir ilerleme iin iyi olabilir, ama bilimdeki hibir inceleme
bir frtna tarafndan alnp gtrlmemelidir. Sonsuz bir sabra,
hatta, kalbinin can att eye kar kaytsz kalmaya ihtiyacn
var:
"Biraz gevezelik ettim. Yal adamn ateli genlik hakkn
daki gvensizliklerini dile getirmesi gerekir. Neyse, devam
edelim.
"Seninle yeniden ruh hakknda konuacam. Ruh hak
kndaki kavrammz, btn glkleri tek bir darbede ortadan
kaldryormu grnen dnceyi hatrla. Yzeylerinden biri
ne ya da daha ziyade snrsal-kat haline beden ve akl dedii
miz ruha dair, gerek bir fiziksel maddeye dair bir fikrimiz
vard. Beden de, akl da gerektir ve gerekten de ruha aittir,
ama tpk elips ya da hiperboln koninin bir kesitinin gr
nmleri olmas gibi sadece ok kk grnmleridir onun.
-119-

Ay oc uk
Alister Crowley

"lerledike, daha aa boyutlarda yalnzca bir tek analoji


daha ele alacaz.
"Kat addeer birbirlerini nasl tanrlar? Neredeyse ta
mamyla y. zeylernden! Yalnzca, drdnc-boyutsal bir bilim
olduuna narunamz iin nedenlerimiz olan, kat cisimlerin
zeysl balant kurduklar kutuplama ve geometrik
zomerzm olaylarna ahitlik eden kimya bunlarn dndadr.
"eye, 'naloji'yi daha nce de yaptmz gibi deiti
rrek, dordunc-boyutsal varlklar birbirlerini nasl tanrlar?
dy: soralm. Onlr mrlayan kat halleriyle. Dier bir deyile,
benm ruhum sennkyle akl ve bedenlerimizin aralar dolay
syla konuur.
"Bu ortak bir kalp mdr? Kesinlikle yle, ama ben bunu
tamamen fiziksel bir anlamda kullanyorum . Bir izgi yalnzca
blant kurduu noktada bir baka izgiden haberdar olabilir
br dzem bir aa dzlem ile, kesitikleri izgide, bir k
. . de ortak olan bir yzeyinde ve bir ruh
..
baka br kuple
ksnn
. ruhla fikirlerinin birletii yerde.
baka br
" un varlndaki btn sinir telleriyle kavraman istiyo
ru:n. mdye kadar sylenen en nemli tezin bu olmas gerek.
. tne
nanyu m ve enim ki onun, benim hi yardmm
. ..
olmakszn, butnuyle
Cyrl kardein almas olduunu bil
.
mek en gururlandracaktr. Hinton, Rouse Ball ve dierleri
tenel oluturmulard, ama onu byle parlak bir n altna
koya ve oklt ilimlerle bantsn kuran kii Cyril oldu.
Bu ?nru Mahathera Phang'a vermelisin!" diyerek araya
. . Cyrl.
grd
Ona ruhun metafiziksel doasn kantlamaya u
rayordum ve bana ylesine neeli bir glmsemeyle bakt ki
amaka bir i yaptm anladm. Doann elbette ki yalnzca
br tek dzeni olabilirdi!"
"Her rumda," diye devam etti Iff, "Cyril'n bu kuram
. . metaf zk
m
kuamlar silip spryor. Realizm ve,. Nonina
lzmle ve zgr irade
. . ve Determinizmle ve btn zm'ler ve
. .
..
, o 1o,1 erle brlkte Iy ve Kt de bir anda yok oluyor! Yaam
-

120

rnn yapmay istedikleri


aslnda Viktorya dnemi bilim adamla
le inirgenmi ti , am
gibi, gerekten de matematik bir form. . mlern en kesn deil
bl
bununla birlikte matematik yalnzca a yarar stnlne
llar
kra
ak
olar
.
ayn zamanda en ycesi
dzen, al v
lr
anla
n
leri
ey
,
elik
st
r.
t
m
geri dn
acmas l gb ahlak
kanlmaz hale gelir ve organik hayatn erler. insann byk
i dn
sorunlar gerek deersizliklerine ger
komik atk indirgen
l ile zekas arasndaki neredeyse olarak kalsa da, bu en

mitir ve Evrenin gizemi zlmemi amszdr ne de dayaanl


ne
ve
dir
em
giz
bir
l
azndan rasyone
.
nlmazdr.
gelelim. Diyelim ki,
"imdi basit bir uygulama noktasna
bir ruh var. Bunu sade
baka ruhlarla iletiim kurmaya istekli Koni imgemizi tekrar
ir.
ce, bir akl ve beden elde ederek yapabil i, koninin herhangi bir
gib
in
ce
ele alrsak, senin de dikkat ede
biridir. Ne kadar dn
kesiti her zaman iin dzenli eriden e uymayacaktr. Ay
iin
drrsen dndr, rnein, bir karenin
inden birinin uyabi
itler
n ekilde, ruhumuz da evresinde kes byk bir serbestlik
ki,
.
lecei bir akl aramaldr. Kukusuz
ok esnektr. Ancak,
ta
lang
ba
ve
ir
geli
vardr, nk akl
r ben gezinen bir ruh
mutlak bir balant olmas arttr. Ee k Profesr olarak te
ktri
olsam ve bir kesitinde Oxford' da Ele
dilesem, bir Gney Afri

may
kur
zahr eden bir ruhla iletiim
daszdr. (Cyril kukulu
ka yerlisinin akln almak benim iin fay
bir nokta grd.)
cam. Tamamlanm
"Bi r saniyeliine konunun dna ka bir ruha bakalm.
irizrne, 'enkarne olmu' -byle diyebil n kendisi, kaltm ve
r.i.hu
Ona etki eden tane g vardr; i iki etkenden tamamen
rak
son
,
enle
ned
bu
,
evre. Zeki bir ruh
embriyoyu seecektir. S
bamsz olmaya en uygun grnen
frsat verecek ve vereble
lkl bir nesil ve yaarken ocua her
un -bizim bak amzla
cek-ebeveynler arayacaktr. Her ruh
k onun dnyas bizim
bir dahi olduunu hatrlamalsn, n
insan trnn yeni bir
kinden, bilgisinin bir kvlcmnn bile
-121-

Alister Crowley

Ay ocuk

devrini tututurmaya yetecei kadar, llemez oranda b


yktr.
"Ancak, kaltm ve evre, genellikle bunun aydnla k
masn nlemeyi baarr. Bir ienin ne kadarnn viskiyle dolu
olabilecei nemli deildir, bu ieyi asla sarho edemezsiniz!
"Bu nedenle ruhlar arasnda farkl akl ve bedenler, ya da
imdiye kadar ki dncelerimizi toparlamak iin embriyolar
diyelim, ele geirmek iin bir rekabet olduunu dnebiliriz .
Umarm, bu teorinin reenkarnasyona yaplan, bir . kimsenin
aklnn 'en son hayatnda' ne olduunu hatrlamadna dair,
itiraz nasl ortadan kaldrdna dikkat etmisinizdir. Neden
konimiz farkl erileri arasnda balantlar kurmaldr? Her biri
onun iin o kadar nemsizdir ki, koni bunu yapmay aklna
getirmez bile. Yine de, ard arda gelen eriler (bizim olaymzda,
yaamlar) arasnda balant olduuna dair, bir tarihide phe
uyandracak baz benzerlikler vardr. Tpk bir airin ister bir
sava hikayesi, ister bir ak lirii yazsn baz bakmlardan tarz
nn srekli ayn olmas gibi.
"Sras gelmiken, bu teorinin, olmamas durumunda ora
larda aptalca bir sszlk halinin hkm srd imasyla so
rulan 'Baka gezegenlerde yaam var m?' sorusunun yaratt
samalklar ortadan kaldrdn da elbette ki anlamsnzdr.
Bizim iin her toz zerresi, gnein evresindeki her hidrojen
patlamas, herhangi bir ruhun bir kesitinin tezahrdr:
"Ve ite kendimizi ok ani ve beklenmedik biimde, eski
Rozekrusiyen retilerinin bazlaryla ayn fikirde buluyoruz.
"Bu, bizi atalarmz tarafndan yaplan belli deneyleri d
nme noktasna getiriyor. Onlarn ruhlar hakknda bambaka
teorileri vard. En azndan dilleri bizimden ok farklyd. Kal
tmna baml olmayan ve atalarn onun iin arzu ettii evreye
sahip olmas gereken bir insan retmeyi ok istediler.
"Parafiziksel yollarla baladlar, yani, doal dl tanma
dlar. Pirinten heykeller yaptlar ve ruhlar bunlarn iinde
yaamaya ikna etmeye altlar. Baz yerlerde onlarn baai:l
-122-

olduklarn okuduk. Papaz Bacon'n bunun gibi bir


Homunculus'a sahip olduu sanlyordu. Ayn ekilde Albertus
Magnus'un ve sanrm Paracelsus'un.
"En azndan, onun, uzun klcnn iinde 'ona gemiteki
ve gelecekteki btn arlatanlarn kurnaz oyunlarn reten'
bir eytan vard ya da bu hanedanln ilk yesi olan Samuel
Butler yalan sylyordu.s1
"Dier majisyenler bu Homunculus'u doaya daha yakn
bir yntemle yapma'nn yollarn aradlar. Btn bu durumlar
da, evrenin tlsmlar ya da sempatetik figrler uygulanarak
deiiklie uratlabileceini savundular. rnein, dokuz k
eli yldz, 'Luna' - tam olarak gerek ay anlamna gelmeyen
ama airlerin ay hakkndaki fikirlerine benzeyen- adn verdik
leri etkiyi ekecektir. Bir nesneyi bu yldzlarla ve benzer ekil
de yerletirilmi tahllar, esanslar, madenler, tlsmlar ve saire
ile evreleyerek ve btn dier etkileri -kout yntemlerle
dikkatlice uzak tutarak, orijinal nesneyi -baka hibir nitelik
deil- yalnzca lunar niteliklerle donanm hale getirmeyi um
dular. (ok geni bir konuyu en ksa ekilde snrlarn izerek
veriyorum.) Homunculus'u ok garip yollarla yapmay dene
meye giritiler.
"nsan, dediler, yalnzca, uygun ekilde kulukaya yatrl
m ve dllenmi yumurtadr. Kaltm orada bile ilk sradayd
elbette, ama zayf bir lde. Her eye ramen, eer kulukaya
yatrma yntemi gibi baz yapay yollarla embriyoyu gelitirme
yi baarabilselerdi, bandan beri istenilen evreyi dzenleyebi
lirlerdi. stelik, ki bu da hayati bir noktadr, bu deney zel
51

Samuel Butler'n bir iirine gnderme,


"Bombastus kep a devil's bird (Bombastus saklard bir eytann kuunu) / Shut in the
pommel of his sword, (Klcnn topuzuna kapatmt onu) I Tha taught him ali the
cunning pranks (0 ku sylerdi ona kurnaz oyunlann) I Of pas and future
mountebanks." (arlatanlann, gemi ve gelecekteki) S. But/er: Hudibras, blm ii. 3.
Bonbastus, Aureolus Paracelsus'un (1493-1541) aile addr.

-123-

Ay ocuk

Alister Crowley

olarak harlanm, by yoluyla btn aykr glere kar


kornn br _rerd yaplrsa ve bu yere arzu ettikleri epey kud
rtl br gc, yan melek ya da ba melek gibi son derece gl
br varl arrlarsa -bunu yapabilecek gte bylerinin
.
oldu na nanyorla
rd- btn dnyay Ia ve Doruya ula
trablecek sonsuz bilgi ve gc tayan varlklarn enkarne
olmasn salayacaklarn dnyorlard.
"Bu ksa konumay bu dncenin o veya bu biimde ne
edeyse
evrensel olduunu syleyerek sonulandrabilirim.

istenilen hep bir Mesih ya da stn insan ve yntem de yapay


Y da n zndan normal olmayan yollarla bir insan yaratma
.
gr. myd.
Grek ve Roma sylenceleri, bu gizemin zerinin
.
h ffe rtld hiayelele dludur. Bunlar ounlukla K
.
.
?uk Asya ve Sre den. urm: grnr. Burada egzogamik
!eler elencel br uca tlmtr. Sana, bir majisyen yaratmak

n kullanlan Pers formln veya Firavun konusundaki M


sr geleneklerini ya da binyla trenle balamak iin kullanlan
M hamme 'in sistemini hatrlatmama gerek yok. Aklma gel
mken Cyrl karde'e bu son konuyu hatrlattm ve ihtiyac da
vrd dorusu, ama bu ona iyi gelmedi, nk u an, hala baka
br yanl yol zerinde bulunan, bir Byk Deney'in eiinde
duruyoruz!"
"Yalnzca beni gayretlendirmek iin alay ediyor " diyerek
'
gld Cyril.
?di btn .bnla tek bir noktaya vardracam," diye
.
srdurdu
yal mstk. Grekler, bildiin gibi, bir tr jeni
uygalamlardr (Elbette ki, kabileye ait evlilik kanunlarnn
hepsi, ama olarak bata jeniktir). Ama Homunculus'lar ile
birlikte dndan sz ettiimiz ortaa majisyenleri gibi, Grekler
de gebelk srasnda annenin durumuna olabilecek en byk
nei verilerdir. Anne, yalnzca gzel heykellere bakmas
ve guzel taplar okumas iin cesaretlendirilirdi. Yine, kyasla
.
nnca :vllk
sstemleri, Hristiyan evliliini davarlar iin yapl
. dntr
m br ey halne
en, Muhammed' iler, kadn onu
-124-

sessiz ve kocasnn mdahalesinden bamsz klmak iin bu


dnem boyunca kapal tuturlar.
"Bunlarn hepsi ok iyi, ama Cyril kardein en son delilii
nin yaknna bile yaklaamyor . Onu anladm kadaryla, kal
tm ve evreyi, zel trdeki bir ruh iin olabildiince ekici
klmann yollarn hazrlayarak ve sonra drdnc boyutta
oltayla ruh avna karak aslnda fiziksel anlamda ilerlemek
istiyor!
" Bylelikle, son derece normal bir ocuu -yine kelimenin
ortaadaki anlamyla bir Homunculus'u- olacak!
"Ve benden, bu ama iin, tarikatn Napoli' daki villasn
size dn vermemi istedi."
Lisa ok nceden dn verilmiti zaten. Kadnn ellerinin
arasndaki yz yanyordu .
Yavaa konutu: "Sorduun eyin, benden olan bir insan
feda etmek anlamna geldiini biliyorsun deil mi?" Teklifi
yanl anlam gibi yapacak kadar aptal deildi ve Simon teklifi
byle ele almasndan dolay ondan daha ok holand.
Yal adam bir anlna dnd. "imdi anlyorum. Daha
nce hi bu ekilde dnmemitim, ben aptaln tekiyim, kadn
muhafazakarl bu tr bir eyi 'kalpsiz deney' olarak adland
rr. Buna ramen, hibir ey bizim dndklerimize bundan
daha uzak olamaz . Aksine, seni rahatsz edecek ya da sana sal
dracak bir eylem olmayacak. Ama duyguyu anlyorum; bu
neyin kutsal olduunu tatmaya duyulan birden ortaya k
m doal bir isteksizlik."
"Bi ... Bi ... Hafzam beni srekli yanltyor bu gnlerde," di
ye sylendi Cyril. "1861' de kr doan ocuklarn yzdesinin
ka olduunu .unuttum."
Lisa birden ayaa frlad. Adamn ne kastettiini bilmiyor
du, ama syledikleri onu bir ylan gibi sokmutu.
Simon Iff araya girdi. "Cyril karde, sen her zaman gl
ilalar kullanrsn!" dedi ban sallayarak, "Bazen bunun so
nularn grmek iin fazla zeki olduunu dnyorum."
-

125-

Ay ocuk

Alister Crowley

"Sz azda geveleyip durmaktan nefret ederim. Syle


yeceim eyi hi unutulmayacak ekilde sylerim."
"Ya da bazen affedilemeyecek ekilde," dedi yal adam
nazik bir serzenile.
"Gel buraya canm, otur. Sana bir ekilde, gerei syle
meye alh ve gerek yalnzca iyiletirmek iin keser. ocukla
rn, yazl kaynaklara gre, nk belli felaketler hakkndaki
gerekleri aka ilan etmek ok da gzel deildir, binlercesinin
kr doduu acmasz bir gerektir. Bunlara kar alnan n
lemler ise 'kalpsiz deneyler' olarak adlandrlr. Cyril'in senden
yapman istedii senin tm kalbinle istediinden fazlas deil, o
sadece bunu henz insanla verilmemi bir hediye ile talan
drmak istiyor. Baardn varsay, }?ir ruhu kendine ektiini,
bu ruhun al ortadan kaldrdn ya da kanseri tedavi ettii
ni ya da . . . . ah . . . ah! insan ilerleyiinin binlerce doruununun
gnkl karlarn phenin bulutlarna saplamas grnts
karsnda eminim ki sen de evkle dolarsn!"
Lisa yeniden ayakland, ama ayn ruh hali iinde deildi.
Ellerini Simon Iff'in ellerinin iine koydu. "Sanrm sen ok asil
bir adamsn," dedi, "ve bu gibi bir ama iin almak onur
verici." Cyil onu kollarnn arasna ald. "yleyse benimle
Napoli'ye, Ustadn villasna gelecek misin?"
Iff'e soru soran bir glmsemeyle bakh. "Bir aka yapabilir
miyim?" dedi. "Villaya yeni bir isim versem iyi olacak; Kelebek

Al"

Simple Simon bu akaya ocuklar gibi gld. ncelikli mi


zah duygusu adamn houna gitmiti ve Kelebee Ruhun bir
alegorisi olarak yaplan klasik antrma, kzn, neredeyse hi
phelenmemi olduu bir ynn gstermiti ona.
Ancak, Cyril Grey aniden sorunun ciddi ynlerine sapt.
"Biz yalnzca bir A.B. durumunu tartyorduk," dedi "nerede
durduumuzu unuttuk. Sada solda bir yerlerde byk bir gaf
yaptm, sana sylemeliyim! Ve yolumuzun zerinde Kara Loca
var. Byk olaslkla dnk olaylardan bazlarn hatrlyor-126-

sundur deil mi?" diye sonulandrd konumasn, eski haval


slubuyla.
.
"Evet," dedi Simon, "bence bir an nce ie koyulmalsnz."
"Bu eyi dn akamki nbetin srasnda genel hatlaryla
tarttk," dedi Cyril. "lk ihtiyacmz olan ey savunma . Sa
vunmann en gl biimi kar saldrdr, ama bunun iin,
savunduun yerden mmkn olduunca uzak bir yerde ortaya
kmann plann yapmalsn. Bu oyunda sen kaleyi gollerden
koruyorsun, Lisa, bense defansn en gerisindeki oyuncuyum,
Simon da benim hemen nmde oynayan takm kaptan. San
rm tam olarak on bir kiiyi buluyoruz! Bylece her ey yolun
da. Dman'ns2 gol iin Paris'te bulunduuna inanmaya ne
denlerimiz var. Ve topu oyun sresince onlarn yar sahasnda
tutabilirsek, sen ve ben talya' da ok sakin bir yl geirebiliriz."
"u futbol argosunu zaten bir trl anlayamadm, o bir
yana, neden birilerinin bize mdahale etmek istediini akla
sana. Bu ok sama."
"En derin felsefelerin uzak ularna ulatn zaman bul
duun yalnzca samalktr. Yzeyde ise byle olduu zaten
kesin. Bu, hrszn elektrik lambalarna ve zillere itirazdr . Ge
nel bilimsel almalar iin denek ayrmay teklif eden bir ka
saba konseyi yesine kar oy kullanacak kadar ngr sahibi
biri olarak hayal edebilirsin onu. Her an meslek hayatna son
verecek bir eyler icat olunabilir."
"Peki bunlarn ileri ne?"
"Son kertede buna bencillik diyebilirsin; yalnzca bu bile
korkun bir kelime ve seni yanl ynlendirebilir. Biz de ayn
ekilde bencil-iz, biz sadece, kendi bilincimizin dndaki dier
eylerin de eit orana kendimiz olduunun farkna varyoruz
o kadar. rnein ben kendimi nme kan btn dier akl,
52

anlamn
kelimesi futboldaki gol anlamna geldii gibi gnlk dilde ama
kastediyor.
da
anlam
tayan bir kelimedir. Yazar her iki
Goal

1 27-

,,

A lister C rowl ey

Ay ocuk

beden ya da dncelerle birletirmeye alrm. u koni ben


zetmesini ele alrsak, ben koniyi daha iyi fark edebilme frsat

mn olmas iin olabileceim btn farkl erileri olmak isterim


.
Kara Loca majisyenleri ise koninin yalnzca bir erisine yap
p
kalrlar ve onu tm dier erilerin zerine ykseltmek isterl
er.
Ve hi phesiz, koni deitii anda, sner gider o: pat!"
"airi gzlemle!" dedi Simon Iff. "Kendine olduka fazla
deer verir, ama kendini daimi klma dncesi, ruhunun
do
asnda varolan gzelliin, dnyadaki btn dier akllar ay
dnlatmak iin kendisinden teye yaylmasn salamak iind
ir.
Senin Kara Byc dediin kii ise srdr ve ona ulal
mas
zordur. Hi kimseye hibir ey sylemez, yapmaz! Bu yzd
en
onun bilgileri de, uzun vadede, yok olma eilimindedir."
"Ama siz de gizli bir topluluksunuz!" diye bard Lisa.
"Yalnzca zgrlmz korumak iin. Bu sadece, ev a
halisinin geceleri kapy kapatmas ya da, daha iyi bir rnek
,
halk ktphanelerinin baz dzenlemelerle korunmas ile
ayn
dncedir. Baz delilerin bizim esiz el yazmalarmzn zerin
e
yazlar iziktirmelerine ve btn kitaplarmz yrtmalarn
a izin
veremeyiz. S insanlar her zaman herkese ak ekilde
bilim
hakknda gevezelik ederler. Aslnda bilim, dnyadan, olabi
le
cek tm yardm alsan dahi, ufak bir blmn bile eni
konu
anlamaya balamann insan mrnn yarsn alaca gere
i
sayesinde, tarihte hibir baka srrn olmad kadar iyi korun
mutur. Biz inaji ilmimizi, fiziin herhangi bir bran kadar
az
veya ok koruruz, ama insanlar o denli aptal ki, mikroskop
gibi
ok basit bir arac kullanmak iin bile yllar sren alm
alar
gerektirdiini bilmelerine karn, Verendum'u53 kullanmay
bir
saat iinde retemediimiz iin bize kzyorlar."
"Verendum'un nasl kullanldn hibir zaman ispat e
demediinden ikayet ediyorlar asl."

"Sadece, onun ne ie yaradn renmeyenler yapyor


bunu. Ben Homeros okuyabilirim, ama bu gerei baka bir
insana ispatlamam iin ona Greke retmem gerekir ve o da
aynsn nc bir kiiye yapmaya zorunlu olur, bylece er
gider. Bunun nedeni, genellikle insanlarn, yalnzca baz kle
rin Homeros okuyabileceini dnmeleridir; bu onlarn ente
lektel tembellikleridir. Gerekten salam olan bir entelektel
lik bundan kuku duyacaktr.
"kisi de dalaver veya blf ya da gereklerin yanl yorumlanmas olan Spiritalizm ve Christian Science54 btn
Anglo-Sakson dnyasna yaylmtr, nk yar-eitimliler
arasnda gerek bir eletirel ruh yoktur. Bizse l b?raturlar:r'
zn gazeteciler ve antika satclar tarafndan stla edlmesne
istekli deiliz, bizler hassas glerle irtibat kuruyoruz ve d
yadaki baka hibir almann talep etmedii ar oun r
.
ekilde aklmz altrmalyz. Kamuya kar lgszlk ve up
hecilik bize mkemmel uyuyor. Tantmn tek amac uygun
yeler kazanmaktr, bizim ise reklam yapmaa1'. nlar bulma
yntemlerimiz var. te yandan, biz yntemlerrnz ve sonula
rmz skl tutmuyoruz. Yalnzca doru insan onlar nasl kefedebileceini bilir.
"Btn terimleri tanmlanm ve temel kurallar aratrlm eski bir alanda alyormuuz gibi deiliz. Majide renci,
dier herhangi bir bilimden bile daha fazla, uygulama seviyesi
ni teori seviyesi ile ayn dzeyde tutmaldr."
"Hi test koullar altnda by yapmadnz m?"
"Ne yazk ki ocuum, iin thaumaturgic55 yan olan yara
tc maji, 'test koullar'na iddetle kar kan kendine zg
54

Btn hastalklar tanrsal bir gerein aklanmasyla iyiletirebileceklerine inanan


mezhep. zellikle ngiltere ve Amerika'da yaylm bulunan bu Hristiyan mezhebi,
Hristiyanlk lmi(Christian Science) adyla anlr.

Thaumaturgy, Greke lama(mucize) ve ergon(i) kelimelerinden gelir. Mu ize


yaratmaya dayal bir by eididir. Thaumaturgy uygulayclarna laumaturgs veya

55

53 Verendm, zel bir tr by sopas.


-128-

129

Ay ocuk

Alister Crowley

nlemlere dayaldr. Ayn ekilde Cyril'den bir dizi aptaln


nnde iir yazma yeteneini ya da insanln ispatlamasn
i_steyebilirsin. Sana durumun gerektirdii gibi iirler ve ocuk
lar ve olaylar retecektir, ama btn bunlar yaparken, her
eyden ok bunlar yapmak iin sorumluluk hissettiine dair
verdii sze, az ya da ok inanmak zorundasn. Gerek maji
konusundaki bir baka zorluk da, vaktinde gereklemesi d
nda, yaratt olay aknlk uyandrmayan kusursuz biimde
doal bir yntem olmasdr, yle ki bir kimsenin rastlant etke
nini darda brakmaya aday bir durum ortaya atmas iin bile
yzlerce deneyi kaydetmesi gerekir. rnein, belli bir kitap
aryorum. Kitabm tlsm yapmak iin kullanyorum. Ertesi gn
bir kitap bana aradm cildi sunuyor. Bir deney hibir eyi
ispatlamaz. Esas kant benim onu her zaman yapabilme yetene
imdir. Ben bunu 'test koullar' altnda da yapamam, nk
iradesi mucizeyi yaratacak olan bilinaltmda kitab gerekten
istemem gereklidir. Benim iin istediimi dnmek ya da isti
yormuum gibi yapmak yararszdr. Herhangi bir kimse bilar
doda ans eseri on saylk bir vuru yapabilir, ama ona bir o
yuncu demen iin masaya her gidiinde ortalama on say ka
zanmaldr.
Ancak, bynn baz dallarnda, yani erkeksi deil de ka
dns ynmzn ilgilendii herhangi bir branta, derhal ka
ntlar sunabiliriz. Analoji ok kusursuzdur. Senin doum saati
ni tahmin ediimde olduu gibi. . . o da bir test deil miydi?
Bunu btn gn boyunca yapacam ve altda be kez doru
kacak. stelik, hata yapmam durumunda, neden hata yapt
m kesin olarak gstereceim. Bu, bir kimsenin, sana bir gn
aklayacam gibi, yanl yapmakta doru olmas durumudur.
Sonra yine, senin durugrn. Bahedeyken sana ne tr bir
"ey" arayacan sylemedim, buna ramen sen de onu benim
thaumaurge denir. Baz azizlere Romal Katolikler yapt mucizevi ilerden dolay bu

grdm biimde grdn. Eer istersen Cyril ile, onun sana


gsterecei bir yolla sonularn kontrol ederek, bu gibi eylerin
altrmasn yapabilirsin. Bir ay ierisinde de bir uzman olur
sun. Daha sonra, eer tantm yapmak istediini hissedersen,
yap. Ama istemeyeceksin.
Bunun yan sra, gerek sorun bilirnir herhangi bir eklinin
binlerce kiiden birinin bile hi mi hiurnurunda olmamasdr.
Buharl motor ve onu,n, telgraftan otomobile kadar, btn fa
milyas gibi bilimin sradan uygulamalar bile, yalnzca, bun
larda para olduunu bilen zorbalar tarafndan gnlsz insan
lara zorla kabul ettirilmilerdir. Bugnn popler kavramla
ryla sylersek, sizin 'Bilim adamlar' dedikleriniz kimlerdir?
Ne Edison ne de Marconi bir eyler icat etti, ama bakalarnn
beyinlerini kendi yararlarna kullanma kapasitesine sahip akll
iadamlaryd onlar ve bilimi ticari adan yararl ve karl bir
noktaya gtrdler. Aman aman!"
"Konumuzdan ok uzaklatk," dedi Cyril. "ok keyifli bir
sabah geirdim - nze baknca kendimi Platon'un 'yi'si,
'Doru'su ve 'Gzel'iyle birlikteymiim gibi hissettim, ama
nmzde yapacak ilerimiz var. Bu acil durumda Washing
ton' n Valley Forge' daki taktiini aynen kopya etmeyi neriyo
rum. Kara Loca zerine dorudan ve iddetli bir saldr ger
ekletireceiz: benden olaan halimde vagonumda oturmam
bekleyecekler. Alevler en parlak durumundayken ben Lisa ile
kap gideceim."
"Salam bir plan," dedi Simon. "Hadi artk bu konferans
bitirelim ve plan derhal uygulamaya geirelim. Bagaj toplaya
rak dikkatleri zerinize ekmeseniz daha iyi olur ve tarikatn
dndan kimseyi kesinlikle evrenize yaklatrmayn. yleyse
akam. yemeinden sonra dier kyafetlerinizi giyecek, Met
ro'ya inecek; Lyon Garna geecek ve Roma' ya giden trene atla
yacaksnz. Kelebek A'na ulatnz zaman bana telgraf e
kin!"

anlama gelen Thaumaurgus ('mucize iisi') denmitir.


-

130

-131-

Ay ocuk

x.
KT HABER ARAGO'DAN QUINCAMPOIX'YA
NASIL GETRDLER VE BUNUN ZERNE
NASIL BR TAVIR TAKINILDI

t--

LORD ANTONY Bowling, Faubourg Montmartre' dan Byk Bulvar'a dnd anda Akbar Paa oradan ayrlyordu.
Trk, tatl tatl sallanan bastonu grmedi, kafas meguld ve
belki de tannmak istemiyordu, nk "Paris'in Gbei"nin
karanlk ve tehlikeli caddeleri arasnda sk sk arkasna bakp
kaarak ilerliyordu. phesiz ki, bu, Apache faaliyetlerinin ok
olduu bir blgede daha makul bir nlem olurdu .. Sonunda,
dkkanlarn olduu alabildiine aklk meydana geldi. Oray
dolanarak getikten sonra, yabanclar, tercihen Amerikallar
kendine ekmenin yollarn arayan tipte bir iki mekanna geldi.
Au Pere Tranquille 56 gibi ok uygunsuz bir ad tayordu buras.
Akbar basamaklar kt. Elence dknleri iin henz ok
erken bir vakitti. Mzisyenler bile gelmemiti daJ:a, ama odann
kelerinden birinde oturan yal bir adam57, cin, viski ve ro
mun kartrlmasndan oluan, belli evrelerde Nantucket
Kokteyli adyla bilinen ikiyi yudumlamaktayd.
Altm yalarndayd, sa ve sakal beyazd. Elbisesi mes
lek sahibi insanlarn giyini tarzndayd. Babacan ve hatta ata
erkil bir tavr taknarak grnne oyluluk verme abasn56 Au Pere Tranqil/e- Huzurlu Baba .
57 Crowley'in kendi Ay ocuu kitap suretinde notlarnda "yal

adam" (Dr. Balloch)


Dr. Berridge olarak tanmlanmaktadr. Dr. Berridge Altn afak Hermetik Cemiyetinin
yelerinden biriydi. Crowley'e gre kars ile birlikte "vampir uygulamalarnn" mpte
lasyd. Dr. Berridge'c gre Crowley ecinseldi bu konuda da (Jones vs. The Looking
Glass davasnda, 1 9 1 1) mahkemede Crowley aleyhinde ifade verniti. Baknz John
Symonds'un Tle Grea Beas (Aleister Crowley'in Hayat).
-133-

Ay ocuk

Alister Crowley

dayd. Ancak, gzleri bir katilinki gibi solgun ve souk, bir


hrsznki gibi kurnaz ve kaamak bakyordu. Elleri, bir to r
felten dolay srekli olarak titriyordu ve beyaz eklemleri
damla hastalna dair bir hikaye anlatyordu. Kendine olan
dknl vcudunun imesine neden olmutu, her yerinde
salksz yalar vard.
Ellerinin titreyii, aklyla ayn duygular paylayor gibi
. . o d . Onu gren birisi, lmcl bir korku ierisinde ya
grny
.:
da kendsn tketen bir endienin kurban olduunu syleye
bilirdi.
Trk ieri girince, beceriksizce ayaa kalkt ve sonra san
dalyesine geri dt. Yardan biraz daha fazla sarhotu .
k?ar, adamn karsndaki sandalyeyi ald. "Yapamadk,"
.
ded, tme menzilinde kimse olmamasna ramen fsltyla.
'.'Ah, Dr. Balloch, vah, Dr. Balloch! Anlamaya aln ltfen!
Imkanszd. Her trl yolu denedik."
. . 1?oktorun sesi yumuak bir nezakete sahipti. Lisansl bir
fzk olmasna karn, uzun zaman nce yasal uygulamalar
bramt, hoeopati kisvesi altnda, usule daha uygun alan
pratsyen hekmler tarafndan itibar grmeyen kurslar veriyor
du.
Bir kedi sahteliinde sylenen, bir okay gibi verilen ya
nt korkuntu "Seni aptal eek!" dedi. "Bunlar S.R.M.D.'ye5B
anlatmam gerek, biliyorsun! Ne diyecek, ne yapacak acaba?"
"Sana yapamadmz sylyorum. Orada, yapmay d
ndm her eyi berbat eden yal bir adam vard."
"Yal bir adam m?" Dr. Balloch hastalara muamele eder
ken kulland iki yzl sesini, fkesi iinde brakmak zereydi.
"Lanet olsun, hepsine lanet olsun!" Trk'on zerine aband
.

58

S. Rhioghail Mo Dhream, 'Irkm Asildir" sko MacGregor airetin atasz (motto) .


Samuel MacGregor Mathers bu mottoyu Altn afak Hermetik Cemiyetinde kulland
lakaplardan br olarak bel rlemiti. Kendine de Glenstrae Kontu Macgregor (Count
MacGregor of Glenstrae) dyordu, bundan dolay Crowley'in eletirilerine maruz kal
mt.
-

134

.akaln yakalad ve yava yava ekti. Bir mslmana yapla


cak daha nezaketsiz bir aalama ekli yoktu, ama Akbar kz
madan kabullendi bunu. Yine de saldr ylesine vahiydi ki,
Akbar' dan keskin bir ac l koptu.
"Seni kpek! Seni Trk domuzu!" diye tslad Balloch.
"Neler olduunu biliyor musun? S.R.M.D . bir gzc kendinden bir para- gnderdi, bunun ne anlama geldiini
biliyor musun, seni pislik paras? Ve o geri dnmedi . ld
rlm olmal, ama nasl olduunu bulamyoruz ve u an
S.R.M.D . evde yar l halde yatyor. Seni domuz! Neden bir
kere bile hikayeyi anlatmak iin gelmedin? Neyin yolunda git
mediini imdi anlyorum."
"Adresini bilmediimi biliyorsun," dedi Trk, ezik bir
halde. "Ltfen ... ltfen, brak sakalm!"
Balloch, bu tr sylentilerin en ufann bile kendisine y
nelmesi halinde sonraki on saniyede muhafzlarn onu param
para edeceini bile bile kendi Sultannn kann almaktan bile
ekinmeyecek, normal koullarda cesur bir adam olan kurban
n kmseyerek serbest brakt. Ama Balloch dehet ve iken
ceyle ynetilen Kara Loca' da onun st durumundayd. Lo
ca'nn ilk ilkesi yelerini kleletirmekti . Zorba Balloch, korku
lan S .R.M.D.'nin en ufak bir bakyla inleyen bir kpee dn
yordu.
"Yal adamn nasl olduunu anlat bana," dedi. "smini
rendin mi?"
"Evet," dedi Akbar, "rendim. Simon Iff."
Balloch bardan yere arpt. "Cehennem! Cehennem! Ce
hennem!" dedi, bir lanet gibi deil de bir dua gibi. "Dinle, duy
bu yarat! Cahil, kr domuz! Onu yakalamtn! Elinin altn
dayd, cehennem olas, seni aptal, seni aptal!"
"Onun nemli biri olduunu hissettim," dedi Akbar, "an
cak byle bir emir yoktu."

-135-

Alister Crowley

Ay ocuk

"Ve de beyin yoktu, beyin," diye hrlad teki. "Ban


a bak,
eer bir yz pound verirsen sana Loca'ya nasl
girileceini
sylerim ."
"Doru m sylyorsun?" diye bard Akbar, bir anl
na
tamamen kend kendinin efendisi gibi davranarak,
nk aa
l orkular ve ele geirme arzusu, Loca' daki terfis
ini azap
ektrlen aklnn tiran yapmak iin birlemilerdi."
Yemin eder
misin?"
Balloch yzn irkinletirdi. "Siyah, dii domuzun
me
mesi zerine! Yapacam."
Btn kemikleri heyecandan titriyen Akbar Paa cebin
den
bir ek defteri kard, bo yeri, istenilen miktar yaza
rak dol
durdu .
Balloch eki hrsla kapt. "Parana deecek," dedi. "u
Iff
deml. en adam, pis tarikatlarnn ikinci derecedeki adam
, belki
de birincidir. Bazen onun btn lanetliler arasndaki
en gl
a?a olduunu dnyoruz. u aptal Grey onun
mezi.
md Gzcnn nasl yok edildiini biliyorum. Of!
S.R.M. D.
bunu birilerine detecek! Dinle baym, bu yal canav
arn kelle
sini ve ret inkini i taban zerine getirip koy! Ve
istediin

herhang br mevky elde et! Ve bu yalan deil, lanet


olsun!
Yahu," artan bir hiddetle devam etti, "her ey asln
da bizim
d menimiz' t:'f onet-Knott bizden biri. Onu Lavinia
King'e an
ta yapmak .n kullanyoru, btn bunlar iin ok uygu
n biri
o ukala! O Italyan hatunu Ustad Grey'in iyi koku alan
burnu
nun ucuna srklemesini saladk! Ve imdi de Simo
n Iff'i
getirdiler demek. Ah, bu kadar ok fazla! zlerini de
kaybettik.
Saat ndan bire kadar Abbey'lerinde gvendeler bu
gece. Hadi
.
md
t.o ol! Yo, beni burada bekle, sana emirleri getireceim.
Ve gttmde, u senden biraz daha fazla akl olan
olunu da
. buraya Br
getr
ekilde Grey'i takip etmeliyiz ve Simon Iff
.
etraftayken astral gzcler ii kvramazlar . "

-136-

Balloch ayaa kalkt, srtndaki paltosunun mlerini. i


likledi, uzun bir silindir apka takt ve astna br kelme ble
sylemeden ekip gitti .
. .
.
.
Trk onun peine dme cesaretine sahip olablmek n
kulaklarn bile verirdi. S.R.M.D.'nin kiiliinin ve nerede otur
duunun gizemi en karanlk gizlerle rt.ltid . Akbar, .bu .
dam hakknda en belirsiz dncelere sahipt. Korkun br gu
ve bilginin biimlenmemi bir idealiydi bu adam'. bi: tir insan
ekline brnm eyta'n ve ktln baarl r cs_me
siydi. "Gzc" olay bile Akbar'n gznde ef.n pretpn .1altmamt, bu bariz bir 'kaza' idi. S.R.M.D. br devr .
dermiti ve koca bir tmen tarafndan adeta pusuya duurul
mt. Bu nedenle, bu nemsiz "zc olay" ihmal edilebilir
lde normaldi.
.
Akbar, S.R. M.D.'nin kendi iinde sonsuz ycelkte br Varlk olduundan baka bir ey dnmyordu. Kara Loca yele
rinin bunun iin dedii bedeli falan da dnd yoktu.
Gerek u ki, Loca'nn gizlilii arttka, iinde bulunan.lan
gc ve bilgisi de muazzam ekilde artyor u.' ncak, b tr r
ilerleme, Beyaz Kardelik'in durumundak gb genel br gel
menin iareti deildir. Gerekte bu, hzla byyen, ama onu
zerinde tayp besleyen kiinin zararna olarak ve uzun vad
de de hem o kiiyi hem de kendisini yok edeh, kanser tr br
gelimedir. Sre yava ileyebilir, bir dizi nkarnan halnde
yaylabilir, ama yeterince kesindir. Kansern nalop . b.una ya
kndr, nk insan, akbetini bilir, srekl br azap nde ac
eker. Bu duruma bir de, sadece felaet yeterince .ilerlemeye
tevik edilebilirse btn bedenin kurtulacana dar korkun
bir hayal eklenir. Bylece hasta korku dlu elimeyi kuckr,
sahip olduu en sevgili ey olarak zerne titrer onun, gun
deki btn aralarla onu canlandnr. Yine de her zaman. m,
kalbinde, bunun lmn yolu olduuna dair ac veren br kesinlik besler.

-137-

Ay ocuk

Alister Crowley

Balloc, S.R.M.D. 'yi iyi biliyordu, onu yllardr tanyordu.


.
Onun yern
almay mit ediyor ve ondan ar biimde ve kal
lee korkarken, olabilecek en cehennemi biimde de nefret
ediyrd u. Kara Loca'run Yolu'nun doas ile ilgili olarak her
.
hang br yanlg iinde deildi. Henz elinde ilenmi bir suu
bulunmayan, yabanc durumundaki Akbar Paa, Sultan'n hiz
metinde alan zengin ve onurlu bir memurdu. Balloch ise,
yl bakirelerin korkularyla hayat bulan, morfin salamaktan
hr skandaln kantlarnn rt bas edilmesine kadar, aptal in
sanlara sunduu pheli ve hatta su saylabilecek hizmetlerle
ve bu alaryla birlikte yrtt yar rtl antajlarndan
elde ett mahsllerle geinen kt hretli bir doktordu. Ama,
S.R.M.D ile kyaslannca saygnln ta kendisiydi.
Kendisini Glenlyon'lu Kont MacGregor olarak adlandran
bu kii, gerkte Douglas ismi:de, soyu sko ovalarna daya
nan Hampshire'l bir adamd. iyi bir eitim alm, iyi bir alim
lm ve by konusunda artc bir zevk ve yetenek geli
.
trrrut.. Br
sre bu yolda devam etmi, daha sonra yanl yolu
seerek de gemiti. Gleri belli bir snra ulamt, ama
sadece baya amalar iin kullanlyordu bunlar. Kara Loca'y
her zamanknden daha kat biimde oluturmu, baskn kan
bir hainlik ve binbir trl dalavere ile senyrlerini ynetimden
uzaklatrm ve btn silah kendi zevkine gre tavda dverek
ekillendirmeye balamt. Derken nne ok etin bir engel
kmt.59
Cyril Grey, henz yirmi yalarndayken, kendi halinde bir
majisyen olarak, Loca'ya girmiti, nk Loca, akl ve erdem
iin altklar bahanesiyle masum insanlar ekmeye ura
yordu. Bu sahtekarl fark eden Cyril geri ekilmemi, Loca'nn
oyununu oynam ve kendisini Douglas'n sa kolu haline ge59 Crowley'in,

Altn afak Hermetik Cemiyetinin ba MacGregor Mathers ile iddetli


tartmalar olmutu. Sonunda Crowley 1 9 1 0 ylnda Altn afak srlarn alt ayda bir
k3,rd Eq inox dergis!nde yaynlaynca, Mathers ona dava at. Mathers 9 1 8 ylnda
oldu. Bu metn Crowley'n esk. efine kar son iftirasdr
.
138-

tirmiti. Bunu baardnda, bir kibrit akp cephanelie atm


oldu.
Loca her zaman nefretle kaynyordu. Teozofistler bu r
nekten kendilerine dersler karm olabilirlerdi ve Cyril'in
Maya girmesi sonucu locann btn yaps dalma gstermiti.
Douglas eski prestijinin ve bununla birlikte gelirleri.nin de aal
<ln gryordu . By sanatndaki dne elk eden k
dknl, artk, her eyi souran bir vahete dnmt.
Loca' sn asla nceki biimiyle yeniden ina edemedi ama bilgi
ye ve gce susam olanlar ve o rmeye devam ettike srekli
artan bir ekilde ele geirmeye devam ettii kiiler, halkn kan
n donduran bir soyguncunun ya da katilin hretini kskanan
gen bir sokak kabadays gibi, nefret ederek ve kskanarak, ona
tutundular.
Balloch, kafasnda bu sapkn duygularn phtlar ile Pa
ris'in en aalk caddelerinden biri olan Rue Quincampoix'ya
yaklat ve Douglas' n geici olarak kald inden ieri girdi.
S.R.M .D. kirli ve yrtk bir kanepenin zerinde yatyordu,
yz lm kadar beyazd. Hala saldrgan ve kibirli halinin
izlerini tayan benekli ve mor burnu yzne renk veren tek
eydi. nk gzleri doktorunkilerden bile daha soln u.
Elinde, diriliini yeniden kazanmann yollarn arad br e
ham viski vard.
"Sana biraz viski getirdim," dedi bir iin yolunu yapmay
iyi bilen Balloch.
"Oraya brak. Biraz paran var m?"
Balloch yalan sylemeye cesaret edemedi. S.R.M .D., kar
sndaki tek kelime bile etmeden gerei anlamt.
"Yalnzca bir ek. Yarsn, yarn eki bozdurduurnda alrsn."
" Buraya len gel.
Btn varlndaki belirgin de ramen S.R.M .D. hala
nemli birisiydi. O bir enkazd, ama kesinlikle byk bir eyin
enkazyd. Ynetme alkanl yoktu yalnzca, ayn zamanda
-139-

Ay ocu k

Alister Crowley

grgl bir tarz da vard. Mutlu gnlerinde ok yksek mev


kilere sahip kiilerle arkadalk etmiti. Rus Polis Brosunun
nc Blm' nn onu bir keresinde bir i iin kulland
syleniyordu.
"Kontes evde mi?" diye sordu Balloch, nazik grnerek.
"Bulvarda. Gecenin bu vakti nerde olmalyd ki?"
Bu insan msvettesinin, Sorbonne' daki nl bir profes
rn60 kz kardei, gen, gzel, yetenekli ve byleyici bir kadn
olan karsna kar davranlar, aleyhine yaplan en rezil su
lamalarn nedeniydi. Kz, u an olduu gibi, slak ve her taraf
amur iinde bir sokak kadn durumuna drmek adama
byk bir keyif veriyordu.
Douglas'n, parasyla ne yaptn kimse bilmezdi. Lo
ca'nn bu paraya katks oktu. antajlar ve karsnn birikimleri
de hazinesine katk salyordu. Byk olaslkla bir dzine
baka gelir kayna da vard. Yine de kendini cimrilikten kurta
ramamt ve her zaman para ihtiyac iindeydi. Bu uyduruk bir
ihtiya da deildi nk bazen bu yzden, viskiyi azaltt bile
oluyordu.
Dierlerinin aklndan neler getii konusundaki bilgisi
anlalmaz boyuttayd . Balloch'u tek bir hareketinden okudu .
"Grey asla 'Gzc'ye vurmaz," dedi, "bu onun tarz deil,
peki kimdi?"
"Simon lff."
"Bunu anlamalydm."
Balloch, S.R.M.D. ' in Iff'den korkmasna ve irenmesine
karn, akln byk oranda megul edenin Cyril Grey olduu
nu anlad. Gen majisyenden, korkun bir garez duyarak nefret
ediyordu. Delikanllk anda, ellerinde alan yaray asla u
nutmayacakt. Ayn zamanda, sevecen bir davrantan, bir aa
lamaya kadar hibir eyi affetmeyecekti. Kini yznden bs
btn ktlemiti.
60

Henri Bergson.
-140-

erdir," diye devam etti


"Montmartre' daki evlerine gidecekl
kesinlikle. " Abdl By ve
l)ouglas, ses tonundaki mutlak bir
kullanmalyz: Grey n
,, damlarn, klar gzetlemek iin
bana sylem kadar y
yapacanysa, sanki daha nceden
bir yerlere kaacak. Sen v.e
biliyorum, lanet olas balay iin lk
. Bana bak! ansm :
Akbar, Lyon Garn gzetleyeceksiniz
iriz. Artk bktm. Ben y
para yaver giderse bu oyunu bitir

anla!"
'
ba:u ya da aya larn
Oouglas kalkt. imi olduu viski
garp heykellern. u
etkilemekte gsz kalmt. Boyanm
f can altl ald, ne
lunduu bir masaya doru gitti. Bir
em be frank koydu. Ar
viski dkt ve taban ortasna mad
ve kulakl r trmalayan ve
dndan, garip hareketler yapmaya
.
szler soylemeye balad.
anlamsz grnen, uzunca, byl
du. Neredeyse tamamen
Son olarak, tabaktaki viskiyi tututur
. Pa_ry ald, oyu krmz
yandnda, fleyerek atei sndrd
encsne verd.
.
.
ipekten bir para kumaa sar e
bunu ona ver ve dkkatl
gt,
e
Grey trene binince makmst
l grnd n n a ana,
kullanmasn syle . Adamn nas
a i mek stedn syle.
.
yapabilirsen adn da ren Saln
gel.
. . ..
Sonra taksiye atlayp doruca buraya
.
amalanan by tru os
lma
Yap
d.
salla
n
Balloch ba
y ald ve uzaklat.
nun iin yeterince tandkt. Bozuk para
a kbar, olu . A:bdl
Tranquil tabelasnn yannda: .Bab .
. ..
Pars te.k Turk Gzl Ser
.
Bey'le onu bekliyordu. Bu ikinci k,
te fs azrlayacak ko
visi' nde grevliydi ve kendi bysel :
. n kaynaklaryla
ezd. But
laylklar kullanmakta tereddt etm
an S.R. M .D. onu
u
di.
dey
srekli olarak Balloch'un hizmetin
nmaktan gurur
bulu
nda
bizzat kullanyorken, Abdl onun yan
ve zevk duyuyordu.
. ,
a, Lsa nn, o zaman
Balloch emirlerini verdi. Bir saat sonr
ajanl rla evrilmi olac.a t.
iin bile etin bir snav geirdii, ev
e yem adamlar yrltrle
Paris' in btn byk terminallerin
eksiksiz yapmak styordu.
cekti, nk Abdl Bey her eyi

11

:'-

1 41

Alister Crowley

Ay ocuk

ansa b akmayacakh. Douglas' a olan fanatik


. ball

_ - den, efn
yuzun
oklt hesaplamalarnda bir hata olma ihtimali
ne kar bir tedbir olarak, bu yolu dnyordu.
Bu eylemi ayn
zamanda onun gayretini de kantlayacakh. Aynca
, Cyril kasten
yanl bir iz de brakabilirdi, kesinlikle bu trde bir
oyun oyna
yacakt.
Balloch ve Akbar Paa her an telefonu yantlamaya
hazr
olarak Lyon Garn kardan gren bir restoranda
geici olarak
konulanmlard. "Yannda," dedi Abdl, "adam
larma gs
termek iin bu kiilerin fotoraflar var m?"
Balloch fotoraflar verdi.
"Bu Grey denen adam bir yerlerde grdm,"
diye ko
nutu gen Trk, gelii gzel bir ekilde. Hemen
sonra, ani ve
korkun bir biimde haykrd. Lisa'nn resmine baknc
a, nceki
yl bir dansta hayran kald ve o gnden beridir
grmeye can
att, o bilinmeyen kadn tand. "S.R.M .D.'ye syley
in," diye
kkredi, "bu i benim iin bir lm kalm meselesi,
ama kzdan
bir an istemeyi dnyorum."

"stediin herhangi bir eyi alabilirsn," dedi Balloch


, "ta
bii, eer Bay Cyril Grey'in faaliyetlerine bir son verirse
n."
Abdl Bey tek kelime daha sylemeden aceley
le kt.
Balloch ve Paa szleilen randevuya gittiler. Geceyi
ve ertesi
gn nbetlee ierek ve uyuyarak geirdiler. Sonrak
i akam
sekiz buuk civarnda telefon ald. Douglas'n yargs
doru
kmt, aklar Lyon Garna varmlard.

Balloch ve rencisi eyleme geme arsnn drtk


leme
siyle, tazelenmi ve gayretli bir biimde hayahn.
iine doru
aktlar.

Majisyenin grntsn saptamak, uzun boyu ve koluna


takh sevimli bayan dolaysyla kolayd. Bekler
lerken dier
yolculardan farkl grnmeleri kondktrn
insani yanna
dokunmutu . Roma'ya gidi biletleri var ve ykler
i yok! Klasik
bir "ayla kama olay" olduu son derece akt!

-142-

Bu kibar adam romantik bir sempatiyle, kzgn bir baba

veya ileden km bir koca olduu dnlen Balloch'un gei

ine engel olmaya karar vermiti. Ancak, ngiliz'in davran


tarz adam etkisiz kld, ayrca adamn bileti de Dijon' ayd.

Doktor kendisini olabilecek en iyi ekilde gizleyerek, ku

durmu gibi trenin n ksmna doru yrd. Orda, rkek bir


yal adamn klna brnerek, elinde bylenmi "araba

tekeri" ile birlikte, srcye, mutlaka dikkatli kullanmas konu


sunda ricada bulundu'. Bu iyi insann salna iecekti mutlaka,
isim neydi? Oh! Marcel Dufour. 61 " Kazanla ilgili ... bu ok mna
sip!" diyerek gld cana yakn yolcu, grnte gvenliine
dair korkularndan kurtularak.
Ancak, adam trene binmedi. Frlayp istasyondan dar
kh ve bir taksiden ieri dald, Douglas' a, almann baarld
na dair temiz bir sicille dnecei iin fazlasyla sevinliydi.

Trk'e ne dnd konusunda herhangi bir ey syle

medi.

Ama Akbar Paa'nn kendi dnd bir eyler vard

zaten. Balloch, Dijon iin bir bilet almt, o da bir tane alacakt.

Oraya gidecek, dnk yanln telafi edecekti. Simon Iff, ona


arka kmak iin orada olmad zamanlarda Grey denen ks
tah gen adamdan en ufak bir korkusu yoktu. Yapmas zor

olacakt, ama vagonu aydnlatan grevliye rvet vermesi bile


gerekse Lisa'nn kanndan bir damla olsun ele geirmeliydi.

Daha sonra da ... kimbilir? rey'i ldrmek iin bile bir frsat
doabilirdi. Trene binmeden nce en son ana kadar bekledi.

Moret-les-Sablons' da tren duracak, bu zaman iinde ya

taklar yaplacakt. Harekete gemek iin ok fazla zaman vard,


eer gerekirse Roma' ya da devam edecekti.

Cyril Grey, Simon Iff'in etkisinden uzakken bir kere daha

alayc, esrarengiz adam oluvermiti. zerinde -golf pantalonu-

61 Burada Franszca bir kelime oyunu var. Dufour Franszca' da kazana ait, kazanla
ilgili, kazanla ilgilenen kii anlamlarn tayor. Balloch'un onaylamas bu yzden.
-

143-

Ay ocuk

Alister Crowley

bir seyahat elbisesi vard, ama hala, bir diplomatm gibi ar


tumturakl tavrlar taknyordu.
"Bu vagonlarn demeleri iren," dedi Lisa'ya, irenmi
gibi bir bakla. Aniden perona uzak olan kapy ah ve kadn
kaldrarak tren yolu hath boyunca tad, oradan da hemen
yandaki Rayda duran trenin kapal bir kompartmanna gtr
d onu.
"Byle, aykl ayaz bir gece," dedi, byk siyah bir pipo
yu cebinden karp doldururken, " (bizim gibi romantik akla
ra) Moret' de yaplacak bir iniin, Barbizon'a doru, ormann
iinden geilerek yaplacak bir yryn, bir gn ya da dengi
br zamanda benzer bir rotayla Moret'ye geri dnn ve Na
poli'ye yapacamz yolculuun ne kadar yerinde olduunu
gsteriyor. Napoli'yi gr ve l!" diye ekledi dnceye dalarak,
"kesinlikle stn nitelikli bir program."
Lisa yarndan sonraki gnn Cuma olmas nedeniyle yal
nzca, seyahatlerine Seine nehri zerinden yzerek balamalar
konusunda gelecek bir neriyi dikkate deer bulacakt. Bu yz
den herhangi bir itirazda bulunmad. Ama, Moret'ye katarla
daha hzl ulaabilirdik demekten de kendini alamad.
"Km!" diye yantlad adam, "nl Latin air Quintus
Horatius Flaccus manevi ykseliimiz ve karlarmz iin
'Festina lente' 62 demitir. Bu epigram nl bir spanyol yazar
tarafndan manana olarak tercme edilmitir. Dante, muhteem
yaptnda geree kendi tankln ekleyerek, Domani der, ki bu
da yarn anlamna gelir. Ayn zamanda, benim kiisel olarak
sayg duyduum Arap bir filozof der ki (Sir Richard Francis
Burton'n iddiasna venecek olursak ki, gvenmememiz iin
hi bir neden yok) 'Inanlarn, hazineni ve yolculuklarn gizli
62 "' . Le
res111a ille, Augustus Ccaser'n en gzde sylemlerinden biridir. Yavaa acele
etmek, olarak tercme edilebilir. Cmleyi etkileyici klan iindeki paradoks. Manana,
lspanyolca'dayar111 ya da belirsiz gelecek anlamlarn tar.

-144-

Lut!' Benim yaptm da bu. Senin hayal ettiinden," gizemli bir


ekilde sonulandrd, "ok daha fazla!"
Dr Balloch etrafna nee saan bir biimde Quincampoix
Soka'na dnd zaman, onlar hala (Franszlarn gsterili
bir biimde tren olarak tasvir ettikleri) kendi yerel cenazelerinin
balamasn bekliyor!ard.
Douglas onu ieri almak iin tetikteydi. Haberlerin iletil
mesi yalnzca bir saniye srd.
"Marcel Dufour!'' diye bard S.R.M.D. "Grev banday
ken iemedii iin onun yerine biz ieceiz."
zenle iki viski iesi at, byl fincan altlndaki bayat
ispirtoyu iecekleri eylerin iine kartrd ve Balloch' a masas
na katlmasn teklif etti.
"Salna, Marcel Dufour!" diye bard Douglas. "dik
katli kullanacana dair endielerim var!" Balloch ile birlikte her dakika itikleri koca yudumlarla -iki ieyi de durmakszn
boaltmaya baladlar, yine de bu malzemenin onlara pek bir
etkisi olmad. Ancak, iler motorun bandaki adam iin ok
daha baka trlyd.
Paris' i daha yeni geride brakmt ki, trenin kazan ile ilgili
olarak kayglanmaya balad ve ateisine buhar en st seviye
de tutmasn syledi. Mel un' dan trenin hzn azaltarak gemesi
gerekiyordu. O ise trenin hzn arttrd. Fontainebleau' daki
iareti, tm uyarlara karn istasyonu normal zamanndan
sekiz dakika nce kudurmu gibi geen treni grnce aknla
urad. Srcnn bir sre sonra makine dairesinden atlan,
ama krk bir bacakla kamay baarn atei ile boutuunu
grd.
"Arkadam birden bire ldrd," diye aklyordu yaral
adam sonradan. "Yal bir beyefendinin ona verdii be frank
lk paray ald ve eytann, eer Dijon' a iki saatte giderse kendi
sine bir belik iin daha sz verdiine yemin etti. (Ve, biliyor
sunuz, o sadece bir belik, ne korku ama!)"
-

1 45

Alister Crowley

Ay ocuk

aretlerin tehlike durumunu gsterdiini grnce korku


su artt ve manivelaya asld. Daha sonra zavall ldrm
Dufour onu trenden atmt.
Nbeti yolun bu ksmnda daha yeniydi ve kukusuz bu
yzden, herhangi bir giriimde bulunmaktan korktu. Oysa,
frenleri kullanabilirdi, hatta Melun' da bile .
Bir saat sonra Cyril Grey ve Lisa ve btn yol arkadalar
Fontainebleau' da trenden dar karldlar. Paris-Roma katar
Moret' de korkun bir kaza geirmiti. Yol btn gece kapal
kalacakt.
"Bu talihsiz olay," dedi Cyril, sanki bir tiyatroda progra
mn deitiini duymu gibi, "niyetlendiimiz yryn u
zunluuna ve -izninle ekleyeyim- romantizmine hissedilir dere
cede etki edecektir."
saatten fazla bir zamanda Moret'ye ulatktan sonra,
katarn anlalmaz bir biimde, ar bir yk katar ile birbirine
girdiini grdler. Tren kavisin olduu yerde raydan km ve
daha yava giden trene arpmt. Cyril Grey'in zerinde hala
bir aknlk vard. Cebinden, polis kordonundaki grevli me
murun, ocuk Samuel'in kendisine balanan kehanet yetene
ini al gibi ald eitli katlar kard. Memur, gururla e
mirlere uyarak onlara yolu at.
Majisyenin aradn bulmasndan nce ok uzaa gitmele
ri gerekmedi. Yukarya kalkm kompartmann ykntlar ara
snda merhum Akbar Paa' dan geriye kalanlar duruyordu.
"Bunun nasl olduunu merak ediyorum," dedi. "Yine de
mezar tan iin bir nerim var: 'az renmek tehlikelidir.' Lisa,
sanrm Barbizon' daki yrymze balamadan nce Cheval
Blanc' da akam yemei yesek iyi olacak. Oras uzun bir yoldur,
zellikle de geceleyin. Ve bu eyin romantizmi uruna,
Fontainebleau' dan saknmak iin batya tymek isteyeceiz."
Lisa akam yemeini Cheval Blanc' da ya da herhangi bir
lokantada yemeyi umursamyordu. Beraber olduu insann
-1 46-

dmanlarnn dengi olamayacak kadar gl, akll ve ng


rl bir adam olduunu biliyordu.
Polis kordonunu geride brakmlard ki, grevli memur
lardan birisiyle konumak iin durdu. "lenler arasnda: Bay ve
Bayan Cyril Grey . ngiliz vatanda. iek yok. Bakanlk hiz
metinde alyor."
Memur bu yalann resmi olarak kaytlara geeceine sz
verdi. Adamn bu emre uymas artcyd. Lisa, ann bir
den fazla trde silahla kendisini savunma zahmetine girdiini
anlyordu.
Lisa adamn koluna bastrd ve zekasn takdir ettiini m
rldand.
"Bu Douglas' iki dakikalna bile kandrmaz, eer ku
kulandm gibi Baskeruilles tazs63 gibi atik bir hale gelirse,
ancak o zaman, benim bunu deneyecek kadar ahmak olduu
mu dnp elenmekle biraz zaman kaybedebilir ve bu her
zaman iin kazantr."
Lisa doru eyi sylemek iin eline geen en iyi frsatn
yanl semek olup olmayacan merak etmeye balamt.
Adamn bak as, her zaman iin kadnn sokann kesini
dnyordu!

63 Arthur Conan Doyle'un yaratt nl dedektif Sherlock Holmes'n maceralarndan

biri. Crowley kitapta geen Bahedeki ey epizodunu da byk olaslkla bu hikayeden


esinlenerek yaratm.
-

147-

Ay ocuk

x.
KELEBEK AGINI DOKUMAK N PEG
NASIL TOPARLADILAR

CYRIL GREY, Lonp Rocher'n tepesinden Gne Tanr,

1 unatl Bcek, Khepra'ya geceyars yakarsn ve Barbizon


1 !\yn yukardan gren ykseltiler zerinden de Gne Tanr,

',,hin, Ra'ya sabah yakarsru yaph.


Oradan, Horoz sanki kendisiymi gibi, Stevenson'un on1.rla geirdii gnlerin ansna, Long John Silver'in64 ahlakll
n taklit ederek onun kllerini onurlandran, Handaki insanlar uyandrd.
Kahvalh siparii almak iin hazrlanmlard, ancak Paris'le yaplacak uzun mesafeli telefon grmesi istei onlara
yersiz ve Cumhuriyet'in dengesini bozmaya ynelik bir giriim
gibi geldi. Kendilerine, yoksa Dreyfus davas65 geri mi geliyor,
diye sordular. Yine de, Cyril saat yediden nce telefonunu et
mi ve Siman ff de gerekli bilgileri almt. Zafer haberini al
mak iin gece yansna kadar bekleyen Douglas, zafer kutlama
larndan hemen sonra dald uykusundan uyanmadan ok
nce Iff, en hzl otomobili ile aklar ormandaki, kararlatrlan
bir noktadan, Croix du Grand Maitre' den alm, hzla Dijon' a
gtrm ve Marsilya'ya gitmek zere trene bindirmiti. Ora64 Robert Louis Sevenson'un(Edinburg 1850-1 894) Define Adas adl kitabndaki nl

korsan tiplemesi.
65 Dreyfus davas, 1 894 ile 1 9 1 4 arasnda Fransa'y kartran siyasi skandal. Fransz
Milli Savun'ma Bakanl Haber Alma servisi'nin Yahudi Subay Dreyfus'u kat se:
tinde bulunan ok gizli belgeler yznden haksz yere sulamas yznden patlak
vermitir.

-149-

Ay ocuk

Alister Crowley

dan gemiye binmiler ve herhangi bir macera yaamadan deniz


yoluyla Napoli'ye ulamlard.
Dman, u veya bu ekilde, tamamen yollarnn dna a
.
hlmt. Indiklerinde sabahn erken saatleriydi. Saat te, ile
rinde ani bir din duygusunun hakim olmasna yol aan yerel
tlar, Mzeyi, Virgilius'un lahtini ve ayn zamanda
Mchaelsen adndaki kitap ve kutsal put sahcsru ziyaret et
.
mlerd. Saat drtte sahil boynca el ele, yeni evlerine doru
.
yola koyuldular.
Bir saatlik yry onlar, zarif ta iilii olan, dar ve
Posillippo'nun doruuna doru dikey ve sarp biimde devam
eden kek duvarlarn arasndaki uzun bir merdivenin aya
na getird. Buradan, ev kmelerinin ortasndaki eski kilise g
rlebiliyordu. Cyril kilisenin iki- yz metre kuzeyindeki bir
evi gsterdi. Yamataki en etkileyici evdi bu.
Aslnda ok geni deildi, ama Gney ve hatta Orta Avru
pa' daki, etin zirvelere yaplm u her yan grebilen eski a
tolarn oyuncak bir taklidi gibi ina edilmiti. Ksacas, masal
lardaki bir ato gibiydi. Aadan bakldnda, uzaktaki bir
eyin boyunun ksa grnmesine bal olarak, nesneler sanki
dik bir yokua ina edilmi gibi grnyorlard, Lhassa' daki
Potala gibi, bu yalnzca baheyi taraalara blen duvar dizileri
nin birleiyormu grnmelerinin etkisiydi.
"Kelebek A buras m?" diye bard Lisa, ellerini keyifle
birbirine vurarak.
"A," dedi adam fikir ayrlna derek, "buras."
Bir kez daha Lisa gvensizlik benzeri bir duygunun sanc
sn hissetti. Adamn en basit eyleri bile syleyiindeki muzip
tavr, kadna sanki bunlar ondan saklanan ikinci bir anlam ta
yormu gibi rahatszlk veriyordu. Adam yolculuk srasnda
garip biim e sessizdi ve kadnn ona en o ihtiya duyduu
evreled ble ondan uzak durmutu. Bu elbette ki deneyin
gerekl br kouluydu, ama yine de kadnn mutluluunu rahat
sz ehneye meyilliydi. Yapm olduklar konumalar ya, adamn

-150-

deyiiyle, Alt Basit Derste Maji veya Gzya kmeden Maj-66 gibi
tmamen eiticiydi ya da aklarn geleneksel -kadn onun
bunlar kmsediini hissediyordu- gevezelikleriydi. Gzleri
lin tpk yldzlar gibi olduunu syleyecekti ve kadn da ada
nn aslnda "Bu mankafalya ne sylenebilir ki?" demek istedi
ini dnecekti . Doa bile onda bir ekilde kmseme hissi
uyandryor gibiydi. Bir gece taslarn zerine eilip kpkleri
seyrederek kendinden getii iirsel bir trans halinde olduu
dikkatini ekmiti kad'nn. Adam uzun bir sre hareketsiz kal
d, gs hzla inip kalkyor, dudaklar tutkuyla titriyordu,
daha sonra kadna dnd ve soukkanllkla: "Bu bir di macu
nunu ya da bir tra kpnn tanhmnda kullanlsa iyi olmaz
m?" Tm bu sahneyi kadnn hevesini uyandrp daha sonra
onu tekrar komik duruma drmenin elencesini tahnak iin
oynuyordu. Ertesi sabah masann zerinde, kaleme alnm bir
sone, ylesine duygusal, ylesine derin ve cevher deerinde bir
iir buldu ki, adamn almalarn okumasna izin verdii bir
ka kiinin neden onu Milton benzeri olarak dndn
anlad. Kadn uruna tarmar olduu vahi anti-climax'nn67
yaratt bu trans halinde onun iirdeki her sahr tek tek d
ndne phe duyulamayaca iin, kadnn mutluluk dolu

glmsemeleri ok yerindeydi.
Kadn, iir hakknda ona sorular sormutu.
" Baz insanlarn," demiti ok ciddi durarak, "bir tek be
yinleri vardr. Bazlarnnsa iki . Benim iki tane." dedi ve bir
dakika sonra da ekledi, "Ah, unuttum. Bazrlarnn da hi yok
tur . "

66

Magick in Six Easy Lessons (Alt Basit Derste Maji) Crowley'e ait bir baka kitaptr.
Yaamnn sonlarna doru, Crowley, Cemiyetinin, lakab Soror (kz karde) Fiat Jod
olan bayan bir yesine bir dizi mektup yazd. Gnmzde kitap eklinde baslan bu
eserin ad da Magick Without Tears (Gzya Dkmeden Maji)dr.
67 Atti-climax, ciddi, nemli, yUce, gUzel veya heyecan verici bir durum, sz vs.den
sonra ani olarak adi, nemsiz veya gln durum veya sze gei veya d. Crowley,
kitap boyunca Cyril Grey'in bu zelliini vurguluyor.
-151-

Ay ocu k

Alister Crowley

Kadn kk drlmek istememiti. "ki beynim v,11


demekle ne kastediyorsun?"
"Geekten de var. yle grnyor. Herhangi bir eyi kav
ramak _n, onu en u noktalarna kadar ele almak zorund,
Ydr. Hem yc olan ve hem de sama olan bir kerede gr
_
rum.
Nasl, tek br ucu olan bir sopa dnemezsem1 birini bir
dierinden ayr olarak da hayal edemem. Bylelikle, salncakt,
sallan:aya balayan bir ocuk gibi, brnn dengesini boz
_ bak as kullanrm. Bir fikri onun zttyla
mak n tek br
t mlayamadm zaman mutlu olamam. Yaln ve irkin bir
fkr olduu iin, cinayet fikrini ele alrm. Orda durup bekle
mem. Bu cinayeti oaltrm ve milyon kez iddetlendiririm
ardndan bir milyon kez daha. Aniden fikirlerden bir tanesi'
evrenin bir anda yok edildii, iva' nn Gznn Almas il
ilgili yce bir fikre kverir. Sonra yine geriye doru sallanrm
ve kahramann tam vaktinde gelerek iva'y bir kloroformla
by, bylelie Aerikal gzel varisi ile evlenebilecei
.
m dunup her ey komk hale getiririm .
"Bu ekilde bir saat dnn tamamlayana kadar, bir fi
kir edinmiim gibi hissetmem. Eer tra kp hakknda ko
n a srdreme izin vermi olsaydn, onu yeniden se
vml br ey halne sokmam ve her zaman iin iki elikili aa
mann da mutlak zdeliini alglamam gerekecekti."
Ancak, "A buras!" sz bir bilmece mi, konusuna gelin
.
d. her an, al kadnn anlay dndayd. Binlerce ey ifade
.
edyor olablrd ve (btn histerikliine ve romantizmine kar
n) onun gibi ozitif ve baya yaratlta bir kadn iin kuku
knce demekt. Ak her zaman iin bu tipteki kadnlara azap .
verr. Aklarnn kilit altnda olmasn isterler. Akn kendisi,
d ha gerek bir meta, bir kimsenin para ile satn alabilecei ve
br kasada ya da buz sandnda saklayabilecei bir ey olmal
dr.
Akn dier hizme_tileri olan kuku ve kskanlk da hayal
..
.
.
gucunun ocuklardr. Ancak, insanlar hayal gc kelimesini,
-

152

anlamna gelck
unut eylerden soyut fikirlerin yaratlmas
olann tam ter.sr.
l'kilde yanl kullanyorlar. Bu, gerekte
ve varlklarn bme
1 1,\yal gc, dnceleri grnr klar
edii "inan" a ok
lUrnmesini salar. Ksacas bu, Paul'n syl
elerini saladnda,
benzer. Doru hayaller Dorunun img
. Yanl. haylr
doru bir akmz ve doru tanrlarmz olur
sefaletn butun
n,
yanl imgeler saladnda vahetin, suu
nath ve benJaga
va,
ekillerinin elik ettii 1idoller, Malak, Yeha
zerleri gelir.
n karken ok
Usa sonu gelmez gibi grnen merdivende
nyordu. Hayat .a
byk ayrcalklar edinmi olduunu d
tereddt etmemt.
verilen kaplana sonuna kadar direnmekte
konusunda onu u
Simon Iff, drtlerine gre hareket ettii
drs olmas iin
yarmt. Ama -hepsinden ok- haya.ta kar
daha slahlarn b
kere
tevik etmiti onu aslnda. Kad br
u kaak .uh
ndu
rakmayacana dair yemin etti. iinde bulu
n denzn yuze
kala
hali onu terketmiti. Dnd ve aalarda
i e, -'.'deniz'in
yine bakt. Erimi bir grkemin ii bo kre
b r an n, uhun
pusu iinde titreyerek asl duruyordu ve Lsa savaa grm
ek
br
kusursuz huzuruna sokuldu. Doa ile sonsuz
yerine, bir oldu onunla.
ar. Kadn, onun
Cyril ise dadan yne dnd yzn tekr
iini biliyordu.
akam tapnm evin terasndan yapmak isted
ara sokaa k
aki
snd
arka
Sonunda dar geitten kilisenin
esi boyunca
zirv
nin
tepe
tlar. Buras, eski ve ihmal edilmi,
Yzyllarn
kt.
soka
devam eden ve otomobil yolundan uzak bir
a
sn olduunu
unuttuu bir yerdi. Lisa burann sakiliin
ledi. nk onun
farkna vard ve bir anlamda bu geree ier
istiyordu. Eer bir
ok renkli doas, srekli canlandrtlmak
baka bran ile a
kimse ona uyacak bir terimi patolojinin bir
, onun bir heyecan
naloji kurarak yaplandrmay baarabilirse
dkn olduunu syleyecekti.
Birka daki a
Aklar sola, kyn olduu yne dndler.
eden keskn
Tep
.
ler
iinde yol atld ve nlerindeki villay grd
-153-

Alister Crowley

Ay ocuk

bir boazla ayrlan bir kaya desteirlin zerinde duruyordu.


Boazn zerinden bir utan dierine uzanan bir ta kpr,
yoldan eve doru dike ykselen, uan bir kemer geiyordu. Bu
grnt, neredeyse, evin byk giriinden kan donmu bir
elale etkisi yarahyordu .
Cyril, Lisa'ya kpry geerken nclk etti. Bu evde, ar
kalarnda braktklar Paris'teki evde olduu gibi hizmet edil
miyordu. Burada ziyaretiler, her zaman iin, ne beklenir ne de
istenirdi. Evin sakinleri, ileri haricinde yerlerini nadiren terk
ederlerdi.
Bu yzden, arlarna yant almalar biraz zaman ald.
Cyril'in demirden bir ipi ekitiren eli, boaz yukardan gren
kk bir kuledeki tehlike anna benzeyen, byk bir an
derin ve arbal bir biimde sallamt. ann son yanklan
da sustuu zaman kapdaki kk bir gzetleme penceresi
geriye doru kayd. Cyril sol elini kaldrd ve mhrl yz
n gsterdi. Kap aniden, dnerek ald. Siyahlar giymi, elli
ksur yalarnda, byk bir klc bulunan ve Paris'teki re
nim Evindeki koruyucu kardee benzeyen bir adam, selam
vererek nlerinde durdu.
"Ne istersen onu yap, Kanunun hepsi budur. Ben eve giri
yorum."
Cyril Grey bu szleri syledikten sonra evin sahibiymi
gibi bir tavr taknd. "Beni Clara kardee gtr." Adam dnd
ve mavi mermerlerle deli bir taraaya alan uzun bir koridor
boyunca nlerinden gitti. Daire eklindeki bir emenin orta
snda Venus Callipyge'nin siyah mermerden bir kopyas vard.
Korkuluklar satirlerin, faunlarn ve nymphala'larn heykelle
riyle dekore edilmiti.
Onlar karlamaya gelen kadnn bu eski toplulukla kesin
bir akrabal vard . Krk yalarnda, grbz ve dayanklyd.
Ev dnda geen hayat yznden teni koyulam, yz iek
hastal nedeniyle biraz ukurlamt. Gzleri koyu renk, ha
in ve dobrayd. Genel grnm ve davranlar ballnn
-154-

lsn ve kararlln da vuruyordu. Simon ff'in yoklu


unda evi yneten oydu.
Kadn ve Cyril Grey'in, ierdii kat resmiyet aklanamaz
biimde olabilecek en iten kibarl aa vuran ilk selamla
malarn, aralarnda geen ksa, gnlk konumalar izledi. Ka
dna, evin btn denetimini devam ettirmesini, yalnzca, im
diye kadar geerli olan kurallar, buraya gerekletirmek zere
gelmi bulunduu belirli bir maji deneyinin gereklerine gre
deitirmesini dilediini aklad. Clara karde olabilecek en
hafif ekilde ban sallayarak onaylad . Daha sonra sesini yk
seltti ve Gne'in akam tapm iin dierlerini bir araya topla
d.
Cyril bu tapm lider edasyla sergilemiti. Grev tamam
lanmh, arhk yeni erkek ve kz kardeleri ile tanmakta z
grd.
Clara kardee, her ikisi de ak kahverengi, yumuak ty
leri ve dolgun, krmz yumuak dudaklaryla, hatta bir kimse
nin daha ok bebeksi olarak niteleyecei fidan gibi narin yapl
iki gen kadn yardm ediyorlard . Saylar be olan erkekler
uzakta, ayakta bekliyordu. lk srada otuz be yalarnda, iriya
r, boa kadar gl, fiziksel kuvvet gerektiren iler yapmaktan
kaslar demir gibi olan Onofrio karde geliyordu. Yannda, otuz
yalarnda iki adam ve arkasnda on alt yalarnda iki delikanl
duruyordu.
Hepsi de kendilerini -dardaki dnyann da o zamana
kadar farknda olduu gibi- insanln fiziksel hastalklarnn
iyiletirilmesine adamlard. Erkekler doktor ya da renci,
kadnlar hemireydi. Buna karn Clara karde, Avrupa' daki
herhangi bir meslekta kadar iyi cerrahlk yapabilme zellii
ile btn bu insanlarn ilerinde en gz alc kiiydi.
Ancak, herhangi bir hastann burada misafir edilmesi, evin
kurallarna ters dyordu. Burayla balanhs bulunan zel
hastane yamacn gerisinde, yaklak yz yarda uzaktayd.
-155-

Ay ocuk
Alister Crowley

Lisa, disiplinin ilk nem verilen ey olduu bir evrede


bulunduunu ilk bakta alglad.
Herkes, ocukluundan beri, sanki Prusyal bir avu'un
gzetimi altndaym gibi hareket ediyordu. Herkes sorumlu
luklr ezelden beri aklndaym gibi grnyordu. Bu davran
l lar ve Onofrio'nun zerinde,doal duruyordu. Dierle
rnn uzerndeyse daha yeni zmsendii dncesini uyand
rrordu. Ama herhagi bir d zorlama olduuna dair herhangi
_ kant yoktu, delkanllarn en gen olanlar bile kendilerini
br
ciddiye almaktan gurur duyuyordu.
Havada hafif bir ayaz vard. Cyril, Lisa'y ieri gtrd.
rlanmalar iin zel olarak bir dizi oda hazrlanmt, ama
Lsa oda arn tamamyla kadnsal zevk ve ihtiyalara gre d
zenlenm olduunu grmekten honut olmad. Btn odalar
te renklerin -beyaz, mavi ve gm rengi- hakim olduu bir
.
duzen
sarmt. Duvar katlar, hallar, tavanlar, hepsi de bu
renklerdeydi ve baka renk yoktu.
Resmler ':'e heykeller -baka bir tanraya deil- Artemis'e
.
atti.. Daredek nesneler hilal eklindeydi ve grnrdeki tek
maden mt. Hilal eklinin amaca hizmet edemedii yer
.
lerde, yuzeyler dokuz keli yldz eklinde oyulmutu.
asann er nde sadece tane kitap duruyordu.
.
Keats .m Endyon lan, Swnburne'n Atalanta Kalydon'da
adl ktab :e br baka kitap. Kk bir kitap rafndaysa pek
o a?ka cltler vard. Lisa, her birinin ay tanmladn, telkin
ettn, az veya ok, dorudan ay tarafndan ilham alnarak
zldn anlad sonradan. Gm bir kapta yan.an ttsnn
nde de arlkl olarak kafuru eczas bulunuyordu. Varolan
her ey, kzn akln dnyann uydusuna yneltmesi iin tasar
am ya da seilmiti. Daha sonradan, bu plann, diyetini de
ne alacak ekilde yaylm olduunu fark etti. Yalnzca, ya
.
kendne zg nitelikleri ya da geleneksel olarak Artemis iin
kutsal kabul edilmelerinden dolay, gemite yaam bilge

"\

156

kiiler tarafndan, doas itibaryla lunar olarak snflandrlan


besinleri yemeliydi.
n
Deneyin balangcndan sonra, bu embere hibir erkei
girmemesi gerekiyordu.

Kadn, Cyril'in, en bandan beri, ondaki kusursuz uysall


ngrm olduunu kavrayarak biraz rkt. Ar bir g
cek
lmsemeyle bu konudan bahsetti ve kadna tuzaa dre
.
balad
aya
aklam
ni
etii
leri 'kelebek' tr iin neden Ay'
dedi.
"
tayor,
etkiyi
gl
"Ay senin but sisteminde en
duruyor.
" Kendi burcu olan Yenge'te, gkyznn ortasnda
dik
Ay'a
Gne ve Merkr zellikle iyi saylmayan bir ekilde
,
Ancak
a yaparak ykseliyorlar. Bu baz sorunlar getirebilir.
Neptn altm derecelik, Jupiter ve Venus ise yzyirmi derece
yse
lik bir adalar. Byle bir durum iin beklenebilecek nerede
birle
'n
Urans
ile
Ay
,
tehlike
kt
en iyi horoskop bu! En
meleri; rahat olamayacak kadar birbirlerine yaknlar. Benim
doumum da seninkiyle uyum iinde, nk (Tanr biliyor
ya!)ykselenimdeki Urans bu etkiyi bozsa da, yaradl itiba
.
riyle ben Solar6B bir etki tayorum. Bylece seni tamamlyorum
et
lk
Ama seni etkilememem ya da seninle ok fazla arkada
memem gerekli. Evin geri kalanndan bysel anlamda ayr
olan u ilerideki, kare eklindeki kuleye gidip orada erkeklerle
ve
uyuyacam. Hepimiz, srekli olarak ayn etkisini armaya
Clara
az.
uraac
a
tutmay
darda
dier, istenmeyen etkileri
r.
karde bu zel trdeki urata muazzam bir yetenee sahipti
yapt.
alma
bir
zel
zerine
Tam yirmi yl boyunca bu konu
asla hibir erkekle ko
Geen on yl iinde ok gerekmedike

numad. rencileri de benzer bir karar aldlar. Burada kendi


ne gvenmemeyi veya gszlk ve kararszlk korkusunu
tm
beraberinde getiren yeminler sz konusu deildir. Tarika
zn kadnlar herhangi bir d baskya gerek duyulmadan kendi
68

Solar etki, gnesel ya da baka bir syleyile eril etki. Lunar etki ise Aya ait yani
diil etkiyi ifade eder.

-157-

Alister Crowley
Ay ocuk

irdeleri kendileri idam ederler


. Sen de git ve ayn eyi yap!"
Brden bre sert ve kasvetli bir hal
almt ve kadn, onun fke
sinin ya da kmseyiinin ne
kadar korkun olabileceini
hissetti.
afak btn parlaklyla skt
ve Lisa -ilk kez olmasa da
en zindelik verici etkinin ren
im Evleri'ne zg adetlerden
doduunu fark etti. afak skme
den kalkmak, bedeni ve akl
sanki yeni domular gibi saflat
rmak niyetiyle trensel bir
arnma gerekletirmek, ardnd
an, gne grlebilecek kadar
y kseldii e tapnmann sevin
li patlay: bu, Gn'n gerek

br Al d. Yllar, hissettirmede
n kadnn elinden kayp gitti.
Kadn, hem dncelerinde hem
de yaptklarnda bir bakire
gibi olmutu.
lemin bala as
. e yakla _n iin dnlen yeni ay zamannn gel
mesn
k br hafta vard, bu bir hafta
Cyril Grey iin
olduk7a megul geti. Ar bir
dknlk duymaya balad
Onofro karde ile birlikte, nas
l savunma yapacaklar konu
sunda evin her kesini denetle
di. Buras zaten bir tr kaleydi.
Taraalar, en kusursuz rneinin
For
kta' da uyguland sylenen ask t William tarafndan Kal
eri almann eski usl mo
deli dnlerek, keli ya da
yuvarlaklatrlm surlarla ku
atlmt.
Anak, majisyenlerin dnd
savunma deiik bir d
. ry
zen e
ordu. Sorun, mekann tamamn,
hibir ekilde etki
lenmeyen bysel bir ember
iine dahil olacak ekilde, d
ntrmekti. Buras -elbette ki- yll
ard
varolan tehlikelere gre deil Bu r korunmutu, ama u an
koruma, Douglas'n gzc
.
syle ayn trden olan eyleri,
kt ve cahil varlklar dar
brakmakt imdiye dek yeterli
olmut

daha zor b orun vard ortada, ier u. imdi ise almas ok

i girmek iin imparatorlua


. yetk le
at_ br
kuanm bir ruhu yaklamaktan
nasl vazgei
receklerdi. Demon 'lar, elemental'l
er ve entelijans'lar teoriye gre
gerek Varlklarn yalnzca k
k birer parasyd. lerinde
maddenin z bulunmayan boyutlu eyler, yansmalard
.

-158-

Baka bir biimde, bunlar sfatlard, adlar deil . Ancak, inan


ruhu btnsel bir gerekliktir. "Her erkek ve her kadn brer
yldzdr."
Byle bir tanenin madde dnyasnn iine akma ta1eb'm
zamanda yabana
gen pu"'skrtmek ciddi bir glkt ve ayn
.
atlmayacak bir sorumluluk ieriyordu. Yne de Cyr'l"m b a.1ca
_
umudu, oradan geen ruhlarn anlayl olacaklar ve kendler
ni uygunsuz bir eleme iine girmeye zorlaay ya da uy n
suz bir topraa ekmeyi denemeyecekler_ . Her zan:an n,
ruh, setii embriyonun kaltm ve evresnn, arzu edlen .ou
uma izin vermeyecek kadar dmanca oluunu fark ettin
de enkarnasyonun birden bire duracana nanmt o. Budan
sonra ruh, amacnn boa kmasnn, l doumun a da ns.an
ruhu tarafndan terk edilen embriyonun, bir Vampr veya I
cil' in "dilsiz ruh" olarak adlandrd bir baka en
_
obsesyonuna ak hale geldii yerde, bir caava vey dot
retilmesinin fiziksel sonucunu dnerek gen eklecekt .
Cyril Grey, insan idealine deimez bir ballkta sar d
rek, tpk bir kurt srsnn varlnn bir koyunu rkutp
karmas gibi, dier btn ruh tiplerini savuturmay .myor
du. Ayrca, bir tr deniz feneri gibi hizmet vere:k etkl glen
limanna ekeceine gveniyordu .. Bolkta yu en rzla
.
.
Ay-ruhunu, insan dnceleri zerndek operatorlern buyusel
a
on
yznen
lerinin younlamasnn iddeti
; gla
Ians
akta nadiren baarsz olduu, sempatetk ent !arn
korosuna doru coku iinde gdlenirken hayal edyoru.
lemin balamasndan iki gn nce, adamn elne Pa
ris'ten bir telgraf ulat. Kukuland gibi saldrnn ardnda
Balloch ve Douglas'n olduunu, Gry: in. Nap?li' de oldunun
bilindiini ve Kara Loca'nn yesnn Italya ya gelmek uzere
Paris'i terk ettiklerini aklyordu.
..
Haberleri Lisa'ya iletmenin pek de ho olmayacan du
nd .
Genel uyarlarn tekrarlamakla yetindi.

159 -

Ay ocuk

Alister Crowley
" ocuum!" dedi, "arhk byk deneyimiz iin hazrsn.
Pazartesi, Yeni Ay'n ilk gnnde, 'kendini adama' yemini ede
ceksin ve geici olarak feragat ettiimiz ilikilerimize kald
mz yerden devam edebileceiz. imdi sana biri dnda her
ekilde korunduunu sylemeliyim . Zayf nokta u: yakksz
dnceleri aklndan tamamyla karamayz. Bunu yapmak
senin iin. Biz koullar, olabilecek en uygun hale getirmek iin
elimizden gelenin en iyisini yaptk. Ama mcadelenin ac verici
olabilecei konusunda seni uyaryorum. Kendi aklnn olaslk
larn, hile yapma konusundaki verimliliini, lmcl ekilde
yanl ileyen manhn, gn gibi aikar olmas gereken ger
eklere gzlerini kr etmedeki gcn -evet, gznn nnde
ki eylere kar bile- grerek, aracaksn. Akli dengeni kay
betmen iin seni sersemletmeye alacak her trl hile ihtimal
dahilinde. ylesine arm ve ylesine kr olacaksn ki, sadece
bir tek gvenilir koruyucun olacak, o da, her ne olursa olsun
yeminine harfi harfine sadk kalmakhr.
"Bunu yaparsan ksa bir sre sonra akln berraklaacak,
sana saldranlarn ne bo hayaletler olduunu anlayacaksn.
Ama eer baarsz olursan, varolan tek ltn de gitmi ola
cak, sular girdap gibi evrende dnecekler ve seni deliliin
uurumuna tayp gtrecekler. Her eyden nce, asla yeminin
ruhu ile syledikleri arasnda ayrm yapma! eytann en byk
aldatmacas, seni kelimelerin dz anlamlarn arptarak ayart
makhr. Bu nedenle igdlerin, akln, saduyun ve zekan,
bunlarn tm, seni bir takm grevlerini asl anlamlarndan
baka ekilde yorumlaman iin kkrhrsa, bunu sakn yapma!"
"Ne kastettiini anlamyorum."
"te sana bir rnek: Alkole dokunmayacana yemin etti
ini varsayalm. eytan bir hastalkla ve alkol ieren bir ilala
geliverir. phesiz, yemininin 'tbbi eyleri' iermediini sy
lemen konusunda seni yreklendirecektir. Ya da tenini kolon-

69, 'i
yayla ovmay dnrsn. Oysa elbette ki 'dokunmak'
mek' anlamna gelir."
"Her eyi aptal gibi harfiyen yerine getirmeliyim, yle
"

m.?"

"Evet, bysel bir zorlama altnda bulunduu bir durum


Bu,
da akl, yargda bulunmaya uygun olmayan bir hale gelir.
ir
Mavisakal'n hikayesi'dir. Yapman gereken onu biraz deit
n
mek, bylelikle lmcl odann iindekiler yalnzca kadn
ayn
eyi
d
dn
i
lecein
grebi
hayalinde varolur, ka'dn
anlan
zamanda grm olduunu dnerek kendisini heyec
drmtr. Bu yzden tetikte ol!"
Eski Ay'n son gnnde ana plan hakknda kadna baz fi-

kirler verdi.
ncelikle de balay hakknda. lemin hayati nemi bulukant
nan amacn vurgulamaya ihtiya duyulduuna dair bir
ortaya kana dek normal ilikileri srmeliydi. O andan itiba
ye
rense dua trenleri haricinde Cyril ile ilgili hibir ey grme
Ermie
Ak,
di.
ilmeliy
vazge
rden
cekti. Btn dier ilikile
dan
dnecekti. Majisyen, enkarnasyonun olas ann doum
onun
embriy
Ruhun
amt.
yaklak alt ay nce olarak. hesapl
iine girdii kesinletiinde Ermi, yal erkek kardee dne

cekti.
Tehlikeli olan ise, ara sreti. Yalnzca bysel glklerolacak
den dolay deil, Usa hem iddetli bir gerginlik iinde
ruhu
ise
Cyril
t.
anacak
soyutl
den
ilgisin
aktif
hem de ann
tehli
bu
tense,
vermek
izin
esine
etkilem
nun kadnn havasn
n
rdu,
y
dn
an
ola
yol
iyi

kelere ggs germenin en


.
ler
stedk
may
yakala
la,
olaslk
k onun Solar kiilii byk
olarak
insan
n
adam
te,
'kelebei' uzaklatrabilirdi .. Gerek
i
kiilii, kadnn yakn evresinden bertaraf edilmesi gerekl
69 Yazar, burada yine szck oyununa bavuruyor. Touch kelimesinin en bilinen anlam
da bulunur.
dokunmak fiilidir. Ama dier pek ok anlam arasnda iki imek anlam
na rnek
karmas
batan
kiiyi
bir
rak
yararlana
ktan
anlamll
ift
bu
eytann
Cmlede
verilmi.

-160-

-161-

Alister Crowley

Ay ocuk

eylerden biriydi. Ay duasna uygun kyafetlerini giymi, sy


ledikleri ve hareketleri tamamen almasna younlam ola
rak, Artemis'in Rahibi klnda Cyril Grey kimliini tamamen
yok ettii bysel yan haricinde, kadn onun hakknda hibir
ey bilmemeliydi. "Senin tapnan, senin kehanetin, senin sol
gun azl kahinin ryas scakln."70

70 John Keats'in (1795-1821) Ode o Pysche (Pysche'ye Od) adl iirinden bir alnt.

iirdeki orijinal dize aadaki gibi:


Thy shrine, thy grove, thy oracle. thy heat
Of pale-mouth 'd prophet dreaming

(Senin tapnan, senin koru, sei kehanetin,


seni solgu azl kahini ryas scak/)
162-

x.
BALAYINA VE BY ZERNE BRKA SZLE
BRLKTE BALAYINDA GEEN OLAYLARA DAR.
AHLAK DNCELERLE TAPINANLAR GENLER
N YARARLIDIR

VLLANIN ok taraal bahesine zeytin, demirhindi,


portakal ve servi ekilmiti . Ama taraalarn, aa baklnca
yamacn iinden geen patikalardan birinin tepeden grlebil
dii, hilal eklindeki en alak duvar olannda, beyaz mermerle
deli parke talar vard. plak kayadan bir pnar kyor ve
dairemsi bir havzaya dklyordu. Buradan ufak akarsular
fkryor ve kaln dilimler arasndaki dar oluklarn iinden
taraay suluyordu. Bu bahe nilferler iin kutsald ve Cyril
Grey, Lisa'nn kendini Artemis'e adama ahnesi iin, uygun
simgesellii dolaysyla, buray semiti. gen eklinde g
mten bir sunak hazrlamt ve Clara karde ve rencileri,
dualarn etmek iin gece vakti kez buraya geliyorlard. Ay
riteli, gn nn olduu zamanlarda asla yaplamazd.
Pazartesi akam, doan gnee yaplan tapnmadan son
ra, Clara karde Lisa'y yanna ard ve onu bu baheye kar
d.
Yanndaki hizmetilerle birlikte onu soydular ve kutsal p
narn sularyla tepeden trnaa ykadlar. Ardndan, Clara kar
de, ona ritelin kurallarna uyacana, seilen kii dnda hi
bir erkekle konumacana, emberip koruyuculuundan ay
rlmayacana, dardaki ve inisiye olmam dnya ile iletiim
kurmayacana, dier taraftan, kendini tmyle Ay'a yaplacak
duaya adayacana dair yemin etirdi.
Daha sonra, zel olarak hazrlanm ve kutsanm bir elbi
se giydirdi. Bu elbise tarikattakilerin elbiseleri ile ayn biimde
-163-

Ay ocuk

Alister Crowley

deildi. Soluk mavi renkte, ince gmten bir kumala kapl,


bol ve resmi bir elbiseydi. Ay'n ayn gizli mhrleri bu elbise
nin kenarlarna da ' beceriyle ilenmiti. Elbise narindi, ama
hami bykt ve giyen kiinin srhnda, sanki o kii aynn
.
ssyle sarlm gibi bir etki brakyordu.
Durgun ve gizemli bir dinsel ark sylenirken, Clara kar
de sesii ykseltti ve yardmclar mandolinleriyle onun sesine
el ettler. Cokuyu ve delilii, manevi temizlii, uzak ve akl
.
erdrlemeyen eylerin deliliini anlatan bir arkyd bu. Kadn
arkya son verirken Lisa'y elinden tuttu ve yeni bir isim verdi
ona. Aytana oyulan, parmana takaca yzn zerine
yala, istik bir ad: lliel. Ay'n says ile olan ilgisi yznden
selmt, nk arflerinin toplam Ay'n kutsal rakam 9'un
karesi olan 81'in Ibranice karlyd. Baka nedenler de bu
ismin seilmesine yardm etmiti. 'L' harfi branice' de kadnn
doduu Terazi burcuna denk der ve etrafnda iki harf var
dr: I, ki bu harf, kadnn, gemite yaam bilge kiilerin bu
. saklad, yaradln ve iffetin gc ile kuatldn
hiyeroglife
gstermek iindir.
Sondaki "EL" kadnn yeni varlnn ilahiliini belirti
yru. Bu kelime raicede Tanr anlamna gelir ve bu gibi
ncelern. meleks br doaya sahip kiilerde tezahr ettiini
ma etmek iin bilgeler tarafndan farkl kkenlerle
ilikilendirilir.
Bu bilgi Lisa'ya nceden verilmiti ve trensel olarak ken
disine bhdildii u anda, kadn onun yce anlamyla derin
den etklenyordu. Cyril Grey' e olan tutkusu kaba ve ateli,
neredeyse edepsiz bir hale gelmiti. Adam bu durumu, kutsal
lktan sonraki alk, korkun bir arzu, eksiksiz bir saflk olarak
tercme etmiti. Ne Rhea Silvia, ne Semele, ne de bir baka
lml bakire daha grkemli bir kaderin kendilerine miras
kalmas ve iff:tiliin sonsuzca yceltiliini hissetmek iin by
.
.
lesne atel br stek duymutu. Cyril'in dncesi bile, bir leke
gibi kadnn zerinden dyordu. Adam, onun iin yalnzca
-164-

olmas gerekli bir ktlk haline gelmiti. O anda, insan olma


nn engellerinden kurtulabilir ve esrimeli ruh halinde Clara
kardee katlabilir, fantezilerin serbest olduu bakire
meditasyonunda, ahane, adanm dii durumuna intikal ede
bilirdi. Yalnzca yce grevinin bilgisi, kadn bunun ac tadna
altryordu. Bu derin dncelerinden Clara kardein sesiyle
uyandrld.
"Ey, Iliel! Ey, Iliel! Ey, Iliel! Denizin zerinde bir bulut
var."
ki kz mandolinlerinin mziiyle elik ettiler.
"Karanlk artyor. Korkuyorum," diye bard Clara karde.
Kzlar seslerini titreterek sylediler.
"Kutsal koruda tek bamzayz. Ey, Artemis, yaknmzda
ol, bizi btn ktlklerden koru!"
"Bizi btn ktlklerden koru!" diye tekrarlad iki ocuk.
"Bulutta bir ekil var, karanlkta bir kprt var, kutsal ko
ruda bir yabanc var!"
Kzlar, tiz sesleriyle, "Artemis! Artemis! Artemis!" diye
bard, mzik aletlerinin sesi ateli ve heyecan doluydu.
O srada yukar taraada beklemekte olan erkeklerden b
yk bir feryat koptu. Tek kelimesi hari hibir ey anlalama
yan alaltc bir korkunun lyd bu. Bu kelime "Pan!" d.
Kei postundan kaba bir giysi giymi olan Cyril Grey'in en
yukardaki taraadan ortalarna atlamasyla, lk atarak saa
sola katlar. Hemen sonra gen adam, baheden aaya s
rayp kzlarn melerek mrldandklar kk taraay stten
gren korkulua ulat.
Ortalarna srad. Clara karde ve mritleri irkiltilmi de
niz kular gibi bararak uzaklatlar. Adam Iliel'i gsne
bastrd, sonra srhna att ve zafer kazanm bir halde eve doru
uzun admlarla yrd.
stad tarafndan dzenlenen bu by ayini, Artemis'in
Pan tarafndan yakalanma efsanesinin dramatik bir temsili ya
-165-

Alister Crowley

Ay ocuk

da anma treniydi. Kukusuz, btn dramatik gsterimler bu


n bener ritlerden gelitirilmitir. Bunu yapmaktaki ama bir
kmsey, yardma armay arzu ettii tanrlarla -eylemler ara
clyla- dncede zdeletirmekti.
Bir hikayeyi trensel olarak sunma fikri, ritelin ncl o
labilir ve Tanrlar yalnzca, bir ulusa kendi adn veren kahra

manlarn yceltilmesi ya da soyut fikirlerin kiiletirilmesi


ola
bilir,ama eninde sonunda hepsi de ayndr. nsann dehasnn
ilahi oldun bul edersek, "Hangisi araba ve hangisi at?"
sorusu sank brs bunu otomobil iin sormu kadar nemsizle
ir.
Kasm'n ortasndan Noel' den nceki haftaya kadar sren
.
br aylk zaman balayyd._Ancak, hayvansal arzu, nadiren ikin
ci derec bir . yardmcdan daha fazlas oluyordu. Cyril
ve
. 1
.
Ls
nn nsa:u ak, kend tezahrnn ardnda gizlenen ma
nevyatn ve nsan trnn aknn omurgas ile, dnleme
z
y ksekliklere ulamh . stelik, her ey ona uyduruluyor, hi
br ey onu azaltamyordu. Aklar bir saatliine bile birbirlerini
gdn a!betmiyordu. Dnyevi aklarn asla dnemey
cek
ler br bmde ve younlukla aklarnn doyumuna ve irades
i
ne sahip olmulard. Uyku bile onlar iin sadece esrime anlar

nn zerine rtlm ok renkli bir pee gibiydi. Ryalarnda


,
daha mavi bir gkyz altnda, kendileri ile Capri adas arasn

da uzanan denizden daha ho bir ezgi ile glen denizler ze


rinde, kendi bahelerinden daha fazla honutluk uyandran
aheler boyunca ve mparatorluun saraylarna sonsuzca ge
rlm bayrlarn zerinde hala birbirlerini kovalyor ve birbir
le
rine kavuuyorlard.
r:>r hfta bo!nca, Clara kardein Cyril'e bir telegraf ge
. .
trdi gunn hanemde, dardan tek bir szck bile iitme

milerdi. Telgraf imzaszd, mesaji ksa ve sertti . "lk defa


A
ustos civarnda" btn aklama buydu. "Gn daha gzel
olduund, serven de daha gzel geer!" diye bard Cyril
neeyle. Ilel ona sorular sordu. "Yalnzca maji!" diye yantlad.
-166-

Kadn, konunun kendisiyle ilgili olmadn sezdii iin ardna


dmedi ve bu mikroskobik kesintiye yol at iin bile pi
manlk duydu.
Ama eer Iliel darda olan bitenin bilgisinden korunabil
diyse bu klcn gc sayesinde oluyordu. Kara Loca bo dur
mamh, garnizondan sorumlu olan Onofrio karde de bu i
lerle megul olmutu. Manevralar baarl olmu ve dman,
" Kardelik" ile maddi bir balant salayacak tek bir gzetleme
yeri bile edinememit).
Maji'nin, nedenlerin ve sonularn ayn dzlemde yatt
bir kuralyd bu. Holanmadnz birini korkutmak iin bir
hayalet gndermeyi baarabilirsiniz, ama hayaletten bir sopa
kullanmasn ya da bir cep mendili almasn beklememelisiniz.
Ayn zamanda, pek ok pratik maji maddi dzlemde balar ve
dier dzlemlerde imgeler yaratmaya giriir. Bylelikle, bir
ruhu armak iin, ilk nce onun tezahr iin gerekli olan
nesneleri elde edersiniz ve bu nesnelerden, ruh ile ayn doaya
sahip daha esrarengiz biimler yaratrsnz.
Kelebek A da tamamyla, ayn bilgilerle altrlyordu.
Majiye, ahlak, sanata ya da bilime dahil olduundan daha fazla
dahil olmaz. Bu sorun yalnzca, etkiler insann ahlaki doasnda
tepki oluturduklar zaman ortaya kar. Venus de Medici hey
keli ne iyidir ne de kt, yalnzca gzeldir, ama bu heykelin bir
Antony Comstock ya da Harry Thaw'n dnceleri zerinde
yaratt tepki, bu gibi kiilerin dnce yaplar yznden
felaketle sonulanabilir. Bir kimse bir cinayetin ayrntlarn
telefonda kararlatrabilir ama bu yzden kimse telefonu su
lamamaldr.
Majinin kanunlar dier fiziksel bilimlerdekilerle yakndan
balantldr . Bir yzyl ya da buna yakn bir zaman nce, in
sanlar maddenin, termal konduktivite, elektrik direnci, X
nna kar saydamlk, spektroskopik tepkime ve daha oklt
olan dier bir dzine nemli zelliinden habersizdi. Maji,
temelinde, halk tarafndan hala bilinmeyen belirli fiziksel g-167-

..

Ali ster Crowley

Ay ocuk

!erle ilgilenir. Ancak, bu gler radyoaktivite,


arlk, katlk
gibi zellikler kadar maddesel -eer onlar byle adlan
drabilir
seniz, nk btn eyler son kertede spiriteldir
- ve gerek
tirler. Bunlar tanmlama ve lmedeki zorluk temel
de, yaamla
ilikilerinin esrarengizliinde yatar. Yaayan proto
-plazma, l
protoplazma ile, yaam olay dnd btn artla
rda zdetir.
Ktle, maddi bir cevhere ilahi bir zellik bahedilme
si amacyla
icra edilen bir by trenidir. Ancak, kutsanm
bir mayasz
ekmek ile kutsanmam mayasz ekmek arasnda
herhangi bir
maddi ayrm yoktur. Buna ramen, iletiim kuran
kiinin ruh
sal tepkisinde muazzam bir farkllk olur. Uygu
lad balca
Kutsal Ayinin, tlsm bysndeki sonsuz sayd
a olas deney
lerden yalnzca bir tanesi olduunun farkna varan
Kilise, asla
bu Sanatn gerekliini inkar etmedi, ama bu
sanatlar icra e
denleri kendisine rakip olarak grd. zerinde
durduu dal
kesmeye cesaret edemedi.
te yandan, trensel kutsamann etkilerinin inkar
edilme
sinin imkansz olduunu anlayan Septik, bunu
n nedenini "i
nan" a balamaya mecbur kalr ve alayc bir tavrl
a "nan"n
gerek mucize olduunu syler. Bunun zerine
Kilise glm
seyerek bu dnceye katlr. Ama tartmann tarafl
ar arasn
da dengeyi salayan ve Doann birliinde srar
eden majisyen,
btn glerin, kkeninde tek olduunu ileri srer
. "Mucize" ye
inanr ama bunun Leiden iesi'ni elektrikle ykle
mek ile ta
mamen ayn trde bir mucize olduu fikrini korur
. Bunu test
etmek iin manevi bir gsterge (endikatr), dier
ini test etmek
iin elektrikli bir endikatr kullanmanz gerekir.
Bir terazi ya da
test tp her ikisindeki deiimi de gstermeyecekt
ir.
Kara Loca Kelebek A'ndaki en zayf ipliin Lisa'n
n ei
timsiz akl olduunu ok iyi biliyordu. Ama bu
aklla iletiim
kursalar bile, etrafna tutkulu bir ak saan, esrim
esinin akkor
halindeki cokulu kvlcm, ona dorudan saldr
malar iin
fazla aktif durumdayd.

u an iin, izlemekten ve eninde sonunda geleceini bil


dikleri -gelmesi gerekli- tepkiyi beklemekten honuttular. Eros
her zaman iin Anteros'u arkasnda bulur. Ateini, Dostluun
yaktyla besleyecek anlaya sahip olmadka -er ya da ge
birileri onun yerini alacaktr. Bu ara dnem, beden araclyla
akl zerinde almak iin en iyi frsatt. Iliel'in bir damla kan
n salayabilmi olsalar, o da, Paris-Roma katarnn talihsiz
srcs gibi kolay bir av olabilirdi.
Ama Clara karde, Iliel'in trnann bile dikkatle dzenlenmi bysel bir ykma uramayaca ekilde bunun icabna
bakmasn bildi . Onofrio karde de bahede geceleri de duracak
bir devriye tertip etmiti, bylece emberde fiziksel bir gedik
verilmemi olacakt.
Kara Loca'nn misyonununu zerine yklendii kii, kaln
kafal ve bilmedii konularda bilgilik taslayan, hayal gcn
den ya da gerek bysel algdan yoksun Arthwait71 idi. Kr
byclerin ou gibi, iki ime alkanl vard. Ar kendn
beenmilii bakalarna zarar verme yeteneini snrlyord .
Cyril Grey' den herhangi baka birinden ettii kadar nefret d
yordu, nk editrln Jack Flynn'in yapt nl edbyt
eletirisi dergisi Emerald Tablet'te72, kitaplarn en sert ronk
slubuyla eletiren bu parlak ruh olmutu. Grey, zel bir zah
mete girerek, Arthwait' in, hakknda derin bilgi sahibi olma la
.
vnd dilleri bilmediini gln biimde gsteren, evr

il

deki temel hatalara iaret etmiti . Douglas tarafndan konuldu


u grevin adam deildi aslnda . Kendini bnmilii hr
zaman yolunda engel tekil ediyordu . Yaamak n savaan br
adam her an kendini takdir etmek iin srarla duruyorsa bu
adam aptaln tekidir. Douglas, insanlara ounlukla ekii ge
len, zekay tersine evirmenin garip baz dolyl nedenlernden

168

l
l

f.Il

71

Arthur Edward Waite. Altn afak Hennetik Cemiyetinin bir yesi olan mistik,
ezoterik ve majikal konularda nl bir aratnnac yazar.

72 Zmrt Kitabeleri. Hermes Trismegistus ( Kez YUce Hermes)'a addedilen bir eser.

-169-


Ay ocuk

Alister Crowley

i.ri zne semiti onu: zararsz olduu iin zarar vermesi


n
stenmt . Dmorasiler de yneticilerini ounlukla byle
.

seer. Kudretl br kmse cumhuriyeti devirebilecek gtedir.


.
Ama, cumhuryet,
grne gre, kudretli bir dman tarafn
dan devrilmeyi tercih eder.
Ama Douglas, adam gl bir yrtme organ ile destek.
Iyordu.
dl Bey hi by bilmezdi ve hi de bilmeyecekti, ama
.
Lsa n aresiz bir tutku ve Balloch'un telkiniyle babasnn
lmnden sorumlu tuttuu Grey' e kar da banazca bir nef
ret duyyrdu . Hemen hemen snrsz sosyal ve mali kaynak
lara sahipt. Grevin dardaki blm iin ondan daha iyisi
olamazd.
komisyon yesi, iin beyniydi. Kendi ynteminde,
kara buyude olduka yetenekli bir adamd. Gates73 adnda
sska, kadavraya benzeyen, uzun boyu ve srtnda alimlere z
g kamburuyla Protestan bir rlandalyd bu kii. Ara sra de
haya aklaan anlk nsezisi ile gerekten orijinal bir yetenee
.
sahip t. Zekas keskin ve iyi olmasna karn, karmaa ierisin
.
deyd. Yaradl olarak mertlikten yoksundu. Salar uzun, dz
v d kt. Dilerinin bakm ihmal edilmiti ve bir yabancya
ble tc gelecek kadar belirgin biimde, kirli gezme alkanl
vard.
Ama iinde herhangi bir ktlk yoktu. Kara Loca' da daha
nce herhangi bir ii olmamt. Korkun derecede lanetli bir
ada m gibi yapmak romantik fantezilerinden biriydi. Yine de
. yeternce
.
bu
ciddiye alyordu ve Loca' daki terfisini salaya
cak -ne kadar hunharca olursa olsun- herhangi bir planda
?uglas'a hizmet etmeye hazrd. Yalnzca akl-karkl y
zunden orada bulunuyordu. Kendi kibirini tatmin etmenin
dn bir amac olduka, yapt -bilgi ve g kazanmak
.
kend nde
masumdu. Onu kendi niyetlerini gizlemek iin

yi yerine konuyordu, n
kullanan Douglas tarafndan ena
hatr saylr bir ne sahip
Gates, ngiltere' deki baz evrelerde
ti.
ni ieren bu i iin seDouglas, hile yapmann incelikleri
ret ediyor ne de onlar sev
miti onu. Kurbanlarndan ne nef
gi bir tutku a d .nyrg
yordu, onlarn yaptklarn herhan n en ok sted
de te
as'
olmakszn yorumlayabilirdi. Dougl gitmek zere arlmad

bu yorumdu. Douglas, Napoli'ye onu grm ve steklern


kla
cal
ayr
bir
,r
tlan
nce -eine az ras
. reb.lme ans, ksmen
aadaki gibi aklamt.
Ksmen, baarl bir saldr gerekleh a saldrnn orada

slkla a
de Grey'i megul etmesi ve ola
. ebleh Arthwat
n,

as
a
yol
a
?
kaynaklandna inanmasn
ru blgce kullanmaya a
ler
tem
yn
sik
kla
n
rn
sald
l
byse
, Grey'in amac n . gerekte
lmalyd. Bu srada Gates, gizlice malyd. Bu
blg o e
ne olduunu sezmeye kendisini ada ey olma gerektn
bir
.
rekliydi . Douglas bunun muazzam urat gu
lr aalyet
aya
rm
a
n

ril'i
Cy
biliyordu, nk
rne da
gle
sez

?nzca ken
alan asndan kozmikti. Bunu yal Simon Iff'i olaya r
a
. adn Dunya
yanarak anlamamt, ayn zamand t Yal ust
arm
.
k
ucu
son
.
mas gereinden de bu
parman ble kmldatma
iin
ey
bir
k
ufa
a
dah
dan
an
Sav
kle, Grey'in amacn baar
yacan biliyordu. Douglas, byleli
ile son' la aca yarna
szla uratrsa, bu iin kendi zaferi ran k:1. n a u
e
a
1 un
..
varyordu. Bu gler, kendilerini
yok
aklard. Gozcu n
rek, onu binlerce paraya ayrac n Douglas zellkle bu ko
edilmesinden dolay hala bitkin ola
nudan emindi!
bakan olmalyd ve
Arthwait her eyde grubun szde yolla, onu idd tle

unan her
Abdl Bey, gcnn altnda bul i. Ancak, eer gerekrse
liyd
lme
edi
desteklemesi iin tevik
Trk'n balln gven
Gates, Arthwait'i engelleyebilir ve
ine bal kalarak- ona,
altna almak iin -olayn gizlili

73 wr
an Butler Yeats, nl bir air ve Altn afak Hennetik Cemiyeti uyesi.
-

1 70-

-171-

Ay ocuk

Alister Crowley

Douglas'n hemen orackta, gerektii ekilde yazd ve eline


tututurduu kart gsterebilirdi.
XV . Louis, elileri zerinde bu tr bir ihanet oyunu oyna
mt, ama Douglas tarih konusunda iyi deildi ve bu gibi de
neylerin nasl sonuland hakknda hibir ey bilmiyordu.
Hatta grne gre gospelde sylenen: "eytan da kendi
sine kar ayrlk ederse, onun lkesi nasl durur?"74 szlerini
ciddiye almyordu.
Bu dahiyane plann, kendisine Simon ff tarafndan telkin
edildiini hala yeterince fark edememiti! Yine de bu doruy
du: yal mistiin Cyril Grey'in hakkn teslim etmekte ayn
fikirde olduu kar saldrnn balangcyd bu. eyrek saatlik
bir almayd. Tao'nun yolu en emin yol olduu gibi ayn za
manda en kolay olanyd.
Simon'un yapm olduu buydu. Btn basit devinimler
tek-noktaldr ve dmanlar atalettir, bu yzden, klc yapan
kii klcnn tek bir kenarn keskinletirir. Oku, okunun ucu
nu tek bir noktaya doru biler. Domdom kurununuz nikel
ucun yapt gibi delmez ve delmenin gc, kurun ieride
ilerleyip durmadan nce, yumuak noktalara ulaaca kadar
byk olmayacaksa onu kullanmak harcnz deildir. Bu me
kanik ilkesi, majiye de kusursuz biimde uygulanabilir. Bu
yzden, ne zaman bysel bir saldrya direnmek iin bir ge
reklilik doar, en iyi yntem, dmannzn gcn blmektir.
Douglas, daha imdiden oyununda bir piyon kaybetmiti,
Akbar Paa, stnn yapt plandan ayr ve uyumsuz, kendine
ait bir dnceyle, kendi yokoluuna srklenmiti. Kusur
btn Kara Bylerin doasnda vardr, nk bu sanatn ken
disi bile Evrensel rade'ye kar giriilen bir eydir. Eer ihmal
edilebilecek kadar ufak olmasayd, tpk bomba atan bir anar
istin nfusun te birine varan bir blmn yok etmekte
baarl olmas gibi, Evreni yok edebilirdi.

oldu
Simon, 0 esnada, Douglas'n, dmanlarnn elebasel
te
by
yakn
en
unu bilmiyordu, ama onunla olabilecek

kend
,
rmu
sou
mas ierisindeydi. nk bahedeki "ey" i
.
iine emmiti ve bu "ey" Douglas'n bir parasyd
Bylece "ey"i tamamyla zmsemeye bala. Onun
tnden e
sonsuza kadar kendisinin bir paras olmas gerek
e evreni
mindi. Yntemi her zamanki kadar basitti. Aklnn iind
yksek
ayrntlaryla inceledi ve kendisini btn ztlklar daha
un
trum
Spek
lad.
hazr
e
ekild
bir Birlik ierisinde uzla{racak
rden
eyle
aa
gibi

larrenkleri -beyaz oluturan para


varlk ve
balayarak, aklna gelen her eyi, madde ve devn.m,U_}'gu
.

biim gibi soyutlamalara ulaana kadar zmle? tr layuc

yntemle kendisini, bu temel atklar ble brlea yuks


eltt.
mun
duru
akl
bir
edir
mukt
maya
dnceleri kavra
Hepsi bu.
n'.
Hala u "gzc" ile bysel temasta olan Dogls'. oin
rld
baka bir majisyen tarafndan, adeta yava .yava srn
, omas
ke
n
cler
by
hissedebiliyordu. Bu, btn kara
. le surekl hale
s
kend
uun
beklenen sonuydu, "Ben"lii varol
byyen
gelene kadar kendini tekrar tekrar sevilene vermekle
ki i
"Her
mak.
akn yoksunluu yznden paralara ayrl
gorn
uygu
ma
cann sever onu zayeder."75 cmlesi bu duru
nen kutsal bir cmledir.
las,
O an iin, inzivaya ekilerek kendisini koruyan Doug
kala
geri
yolu gremeyecek kadar krd; temelinde, evreninrla
tekra

ald
yer
1:11 ey
nin
etme
nyla bir olduunu inkar
nerek,
du
Byle
k.
kr
bir
lmi
lemlerin sonucu olarak edini
e
"?
t.
sava
ar
esine
senm
aresizce "gzc"snn zm
rdi
klet
gere
Iff'in
n
nim, senin deil!" diyordu, fkeyle. Simo
en o
tm bu eitlilikte, gerek "birlik"in deimez ve srekoyu
asru
lanm
lumlanmasna kar, Douglas dualitenin olum
75

74

Yuhanna 12:25

Luka 1 1 :18
-172-

-173-

Alister Crowley

Ay ocuk

yor u. Sonuta akl, ztlaan


eylerin, birbirlerine stnlk
sa amaya alan glerin tutkus
u
kararlara gelindiinde gu"lerini ile alevlenrni.ti. Uyg lamal
blyordu ve blerek, birlii
. .
ve sadakatin
lk ve son olarak dnlmesi
. .
gerekti
yerlerde
kskanlk ve nefreti yaralyordu.
Yine de, Simon ff by deil A
k kullanmh.

Xll.
DE ONOFRIO'YA, CESARETNE VE YGTLGNE
VE BUNUN ZERNE KARA LOCA'NIN
BAINA GELEN FELAKETLERE DAR

PAPAZLAR, belli tipte insanlardr. Italyan din adamlar


bin yl ierisinde kendi kiiliklerini ancak kostmlerindeki ufak
tefek deiiklikler kadar deitirmilerdir.
Karde Onofrio'nun babas zgr dnen, kilise kart
bir Mason topluluundand. Baka trl olsayd olu kesinlikle
bir piskopos olurdu. nanc ne olursa olsun bu tip adamlar ku
sursuz birer pagandr. Salam, esrarengiz ve spiriteldirler,
ama bedenlerini de bolamazlar. Baya ile stn nitelikli olan
ayn biimde kullanmak konusunda da ok ustadrlar. Onda,
bozulmayan sal ile kendi hakllnn bilincinde olmasnn
birleerek ona verdii byk cesaret vard ve cesaretinin, sap
knla yardm etmedii noktada, kurnazl onun yerini al
yordu.
Edwin Arthwait gibi aptal bir okbilmi, bu trde bir adam
iin ok zayf bir rakipti.
Onofrio karde, majiyi baaryla uygularken, bir anda dik
katinin baka bir yne kaymas ile kinemeye benzer bir kahka
ha atarak btn teoriden bir anda vazgemeye -ve ayn zaman
da bu davrann da majinin bir dal olqrak saymaya- hazrd.
Bu, Cyril Grey'in kusursuzluk derecesine eritirdii ifte beyin
geliimi almalarnn balangcyd.
Arthwait ise kendi egoizmine zincirlenmiti. Kendisini,
Henry James'e yapmackl ve modas gemi -ya da Osrik'e7676 Ossia veya Oisi, !skoyal efsanevi kahraman ve air (lll.
iirlerinde kulland dil kastediliyor.

-174-

-175-

Yzyl). Burada onun,

Alister Crowley

Ay ocuk

ve bir bamelein azndan konuuyormu gibi


haddini bilmez
grnen bir dil ile spiritel bilimin babas ve dede
si olarak ilan
ederken, on drdnc yzyln Grimoire'larn77
yazan sahte
.
karlarn ve nekleri bylemeyi ya da komula
rnn balk tut
masn nlemeyi isteyen cahil kyllere efsunlar
ve hokkabaz
llar satan seyyar satclar gibi tamamen nem
siz yazarlarn
.
kole durumun ay. rthwait bu gibi almala
rn aklszl
.
n ?ostermek n
br ktap yaynlamt, ama i uygulamaya
gelnce tek klavuzu bunlar oluyordu.
zelde Grand
Grimoire'dan78 daha az tehlikeli grd
Kara Pili'e79 ya da
Papaz Honorius'a atfedilen sahte yazlara daha
fazla itimat
ediyordu . eytan armak istiyordu, ancak,
gelebilecei kor
kusuylc. olduka da rkyordu. Kimse sam
a sapan
taplarnn uygulamal Grimoire'larn takip etme by ki
konusunda
ondan daha bilgi bir sofu olamazd.
Bu kii, Napoli' de bulunan villadaki balay sras
nda, o
unlukla, Galeria Vittoria' da kiralam olduu
dairenin koltu
uda otu uken fark edilebilirdi. Kentsoylu tarzd
a kesilmi bir
redngot gyyor olacakt, nk "profesyonel biri"
imi izleni
mi brakack ve yaratt hava akllarda kalacakt
. Meslektala
.
rn kendsne danmak iin oraya gelmeleri
, grne
gre, kanunun daha ar konular zerine ortay
a atlacak esasl
kuramlardan korkmasna neden olacakt.
n?iliz ilini yalnzca, aba harcayarak konu
abiliyordu .
.
Dkk
atndek en fak bir geveme onu hibiri anla
d diller

den olma_ran Latince, Greke ya da Ibran


ice'y
e
gt
recekti.
. eler
Kelm
n seyyar satcsyd o. Akl ise deersiz ve tutar
sz
ortaa dncesinin eskici dkkanyd.

by reetesi anlamna gelir. Byle-bu reete


lere baklarak hazrlanrd.
kara bynn en tannm ve ahlak zorlayan
by reetelerinden
brdr. 1800 lerin balarnda kaleme alnd sanlm
aktadr.
79 Kar P'/'
(Black Pul/et), by reetelerind
en biri. 18. yzyl sonlarnda Roma'da
yazldg sanlmaktadr. Tlsm, muska ve mcev
her yapm hakknda bilgiler ierir.
.

Grimoire,

Gmnd
.
G imoire ,

-176-...;.;.
. _
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_
_ ___ ___
-- --

etin bir mcadeleden sonra, "nutuk atmaya" balayacak


t. Asla 'konumuyordu', 'sayklyordu' yalnzca.
lk resmi toplant Napoli'ye gelilerinden yaklak bir hafta
sonra gerekleti.
"By San'atndaki alim atalarm," diye balad, Gates ve
Abdl'e ynelerek, "Hermetic Arcanum'un hrmete ayan ve
arketipsel doktorlar tarafndan, kutsal ayinler yoluyla, bildik
ithaflar hususunda burada isimleri -juxta nos- Danaos uru
na(Clermont Harodim'in arivlerindeki, ilgili cowan'lara kasten
bir imada bulunmalym, nk bu yazl deildir) gizli tutul
mas gerekli olan Onlar' n, muazzam biimde bir araya gelen
psiko-mentaliteleri vastas ile bizim sofistike Tebunah'mza,
sapkn ve dinden dnen, Grey denilen adamn, kendi muhalif
hiyerarisinin Mars tepesindeki yrngesini ve devrann kar
lamas gerekli bir vade telkin edilmitir. Btn u habercilerin
herhangi bir tasdiki olmayan salahiyetlerini tahrip ediyorum,
elam populo, belki de, zincirlenmi hakiki vukuatlar silsilesi
dahilinde lakin ben yarg tarafndan verilen hari, bu -adlar
bile sylenemeyen, quod reverentissime proloquor!- eytanlarn,
kabiliyetleri ve kaniatsal hegemonyalar vastas ile, eserin, Kara
Birlik'in -in via sua propria- valyeleri ve bu karanlk
Neaapolitanensis korusunu, barbarn kargsnn, yakndaki -ya da
hayr, ilerideki!- gl alazna kar duran retiarial ludibry gibi
kar karya getirmesi daha ala olmutur. Doktrindeki Deerli
Atalar ve muhterem kiiler, salutatio in summo imperio -per totam
orbem- Orcus'un ve Phlegethon'un supranominal Sungusunda,
sufficit!"
Trk diplomat dokuz dil konuabiliyordu, ama bunu de
il. Arthwait'i yllardr tanyan Gates, grnte korkun olan
bu uyarlarn Grey'in herhangi bir zamanda, genel ilkelere u
yularak, ldrlmesi gerektii, ama zellikle liderleri tarafn
dan bu ile grevlendirilmi olmalarnn ok daha iyi olduu
anlamna geldiini aklad.
-177-

Al iste r Crow l ey

Ay ocuk

Bylelikle resmen balayan toplant uzun sre devam etti.


Nasl baka trl olabilirdi ki? Arthwait yaradl itibaryla
dnme ve konumada yavat. Gerek bir belagata snmas
biraz zaman alyordu ve sonrasnda, sz ok fazla uzatyor ve
kendini kelime ve cmlelerin arasnda ylesine kaybediyordu
ki, dinleyicilerine herhangi bir dnce aktarmadan -ya da
sadece tek bir dnce aktararak- saatlerce konuuyordu.
Durum hakkndaki konumasnn sonucu olarak pazardan
salanan besinlerin by kullanarak ev halkn zehirlemesi iin
giriimde bulunulmasna karar verildi. Lezzetli deniz hayvanla
rndan, Napoli' de ok popler olan 'kum midyesi' temel mal
zeme olarak seilmiti. Arthwait'in aklad gibi "nk bun
lar ayrcalklar ve farkllklar ile Yeki Klippoth olmalyd."
Bylece bu yumuakalarn iine, bunlar aralarnda pay
laanlarn bir eit hummaya ve Martial(Marsa ait .n.) olarak
snflandrlan btn akut hastalklara yakalanabilecei umu
duyla 'Bartzabele tanklk edenler'in Mars ruhu arlabilirdi.'BO
Onofrio kardein, adet edindii zere, eve giren btn yi
yecekleri mutfaa ulamadan nce saflatrarak ve kutsayarak
tedbir almas, bu plan iin byk talihsizlikti. stelik bu tr bir
giriimi nceden tahmin ederek her eyin, zellikle bu gibi esra
rengiz etkilere kar hassaslk duyacak ekilde yetitirmi oldu
u yardmclarndan biri tarafndan psikometrik olarak test
edilmesini salyordu.
Sonu olarak, kabuklu deniz rnnn Martial akm ile
yklenmi olduu fark edilmiti. Onofrio'nun yznde bir
glmseme belirdi ve Bartzabel'in bile "nnde her gn titre
dii," Mars'n ilahi glerini armaya giriti. Bylelikle kendi
sini Gargantua'nnkilere benzer bir ziyafette masaya oturmu,
gnderilenleri tek bana yiyen, yksek-gte bir sava moto
runa dntrd. Sonu, talihsiz Arthwait'in krk sekiz saat
80

Bartzabel, Mars'n ruhlarndan biri.


-178-

boyunca yatanda ac iinde kvranmasna neden olan iddetli


ve tedavisi zor bir kolik' e yakalanmasyd.
Gates bu ite yer almamt. Bunun ne kadar tehlikeli ve
dnp dolap, uygulayan ihtiyatsz kiiye geri gelmeye uygun
olduunu biliyordu. Bunun yerine, gerekten yararl olabilecek
baz almalar yapmt. Kulesi, Kelebek A'n tepeden gren,
Posilippo yaknndaki ky kilisesine gitmi ve papaz, bir sanat
olduu bahanesiyle,, kuleye srekli olarak gelip gitmesi ko
nusunda izin vermesi iin ikna etmiti. Gerekte de suluboya
resimler yapma konusunda amatrce bir yetenei vard: baz
insanlar bu yeteneinin, onun iir dizelerinden daha gl ol
duunu bile dnyordu. On gn boyunca ar bir dikkat!e
Kelebek A'n seyretmi ve saat saat, orada yaayanlarn rutin
eylemlerini yazmt. Bahede yaptklar hibir ey adamn g
znden kamamt ve (ansa bakn ki) bu kiilerin uralarnn
nemli bir blm evin dnda gerekleiyordu. Oradaki en
nemli insanlarn, grne gre, maji falan yapmadklarn,
yalnzca -umursamaz aklar olarak- Gneye kalarnn ilk
meyvelerinin tadn kardklar gereini tmyle gz ard
ediyordu.
Ama Douglas, zekasnn btn kvraklyla, daha ilk rapordan beri, olan biteni anlad. Ayn zamanda, Gates'in zekas
n ve yeteneini de fark etmi ve onu olabildiince abuk kulla
np yok etme konusunu da bir kenara not almt.
Cyril Grey' in gzle grlr niyetinin ne olduunu sez
meksizin, bu 'balay'nn grnd kadar sade olmad konu
sunda yerinde bir sonuca vard. Aslnda durumun byle oldu
unu avcunun ii gibi biliyordu. Aklar iki misli fazla gzet
lemesi ve hareketlerinde belirgin bir deiiklik olursa derhal
haber vermesi iin Gates'e telgraf ekti.
O srada, Edwin Arthwait "Kara Pili" ile meguld. Ka
pnn nndeki basamaa bir pentagramn izildii amaz bir
yntem vardr. Oradan geen ilk kii, kendisini delirtecek ve
hatta ldrecek gte bir oka maruz kalr. Bir majisyen doal
-179-

Ay ocuk

Alister Crowley

o!arak, kaps nnde bu tr bir by olup olmadndan


_
uphele
necekti, bu yzden Arthwait, zekice bir yola bavura
rak, pentagram glkle grlebilen Arap zamkyla boyamay
tasarlad. Bylece, gece yars uygun ara gerelerle kuanm
olarak Kelebek A'na geldi ve bir mum-lambasnn nda
almaya koyuldu. Pentagram, zerine baslmadan kprden
karya gelmesinin imkansz olaca kadar geni tutmaya
zen gsteryordu. Kendine ilham veren grevinin iine g
mlm halde, son izgiyi de yerli yerine izene kadar kendi
sinin pentagram ile villann arasnda skhna dikk;t etme
miti. Korku iinde meldi ve en az bir saat byle kald. Daha
sonra, gnn masyla fark edilecei dncesi rkmesine
neden oldu. Kendisini hareket etmeye zorlad ve dikkatlice
sularak kprnn korkuluuna doru kaabileceini dn
du. Acak, dac deildi, dengesini kaybetti ve gl bir sar
slma le kurtulacak kadar ansl olarak, boazn iine dt.
Napoli'ye dn yolunda topallayarak giderken ise buz gibi bir
yamura yakaland ve yatana, bir hafta orada kalmasna ne
den olacak souk algnln nlemek iin ok ge kalm halde
ulatnda kzgnlnn bir yansmas ile, oradaki
pentagramnn temizlenmesi gerektiini syleyip durdu.
Azmi olmasayd, modern ok bilmilerin en verimlilerin
den biri olarak bilinmesi mmkn olmazd. Edebi yntemi bir
'tank'a benzetilebilirdi. Kvrak deildi, her yne dnemiyordu,
topu saldrsna maruz kalyordu, ama yine de ilerliyordu.
British Museum'un Katalou kadar kapsaml ve neredeyse
onun kadr yaygnd. Ancak dzenlenmi deildi. Bylesi bir
adam ne ki_ ne de krk iki baarszlkla caydrlmamahyd.
Gerekte, Gates'in, yzne kar ak ak syledii eletirileri
dna, bunlar baar olarak bile sayyordu.
Unc deneyi iin, ona sahip olan kiinin aktaki ekicili
ini arttran, "Mucizeler Yaratan Ylan" seti. Bu ynteme ba
vurulmasnn nedeni, Abdl'n, yreye zg bir davran tar
zyla, elinde gitar, kadnn Aya adanm olduu taraann al-180-

tnda belirip Lisa'ya kur yapmasna karn, onun zerinde J:\er:.


hangi bir etki brakamam olmasyd. Kadn orada yalnzken
yakalad ve onu ismiyle ard. Kadn, onu annda tand. lk
kez karlahklar baloda onu ok ekici bulmu ve Cyril'i gre
ne kadar, frsat kard iin srekli olarak pimanlk duy
mutu. Bu engel olunmu arzunun ans, kadnn aklna gelerek
heyecanlandrd onu, ama Cyril' e olan tutkusunun en ateli
dnemindeydi. Byleyken bile, yine de biraz ter!i!ddt iinde
kald. Abdl' gelecekte ortaya kacak durumlar iin, adeta,
buz iinde saklayabilirdi. Byle bir davran onun iin nefes
almak kadar igdseldi. Ama ykmllkleri aklnn bir k
esinde hala tazeydi. D dnyayla iletiim kurmayacana dair
yemin ettirilmiti. Adam grmezden geldi, dnd ve bir tek
harekette bile bulunmadan baheyi terk etti. Adam ise ona kar
karanlk bir fkeyle dolu olarak Napoli'ye dnd. Bu yzden
"Mucizeler Yaratan Ylan" tam onun zevkine gre bir ilemdi.
Gates, saldr eklinin umut verici olduunu dnyordu.
Lisa'nn ya da herhangi bir kadnn erdeminden tamamyla
phe duyuyordu ve tecrbelerinin snrlar iinde kendi gr
n kantlanabilir klacak kadar yeterli bir sre kadnlarla
birlikte yaarnh. Abdl'e yeniden denemesini syledi. Gzel,
yleyse brak da by yardm etsin!
"Mucizeler Yaratan Ylan"a sahip olmak iin Grimoire'n
deyiiyle, "pazarlk etmeden- (bu arada) kitabn hangi snfa
mensup kiiler iin ve kiiler tarafndan yazldn da gsteri
yordu- bir yumurta satn alnmas gerekiyordu." Yumurta
geceyars mezarla gmlmeli ve her sabah gne doarken
brendi ile sulanmaldr. Dokuzuncu gnde bir ruh ortaya kar
ve size niyetinizi sorar. "Ben bitkimi suluyorum," diye yant
verirsiniz. Bu, sonraki gun boyunca srer. Takip eden gece
yars yumurta karlr ve iinde horoz bal bir ylan olduu
grlr. Bu sevimli hayvan Ambrosiel adna yant vermektedir.
Onu gsnzde ta'yn, o zaman dileiniz mutlaka gerekle
ecektir.
-181-

Ay ocuk

Alister Crowley

Arthwait bu plan dikkatli bir ekilde tekrarlad ve byl


s?zleri ve trenleri kusursuz biimde gerekletirerek, herhangi
. .
br akslk kmadan nc gne ulah. Bu noktaya vardkla
rnda bir ruh -mezarln koruyucu ruhu- grnd ve yantla
rndan tatmin olmayarak adam, meczup bir gezgin eklinde
polis karakoluna gtrd. te dnya ile daha az ilgisi olan bir
karanlk ilimler stad, polis memuruna rvet vermi olabilir
di, Arthwait'in ise kendine verdii kiisel nem bir kez daha
yoluna kyordu. Durumunu daha da anlalmaz hale getirdi.
En sonunda ondan mesul olmay neren ve ngiltere Konsolo
su' nu adamn serbest braklmas iin nfuz kullanmaya ikna
eden Gates oldu.
Yukon'dan, Basutoland' dan Tonga' ya ve Moolistan' a ka
dar by sanatnda alan pek ok iinin yapt gibi,
Arthwait de baarszlklarn rakiplerinin daha stn gelen
hilelerine ve lanetlerine ithaf ediyordu.
Gates garnizon ile bysel bir balant yaratmak konu
sunda ok daha ciddi bir giriimde bulunmak iin zevklerini
itlendirmiti . Kulesinden, tepef\n yamacnda pek ok gver
cn olduunu gzlemiti. Kulenin stne msr taneleri atarak
bunlar evcilletirmeye balad. gn ierisinde elinden yem
yer hale geldiler. Daha sonra, onu tanmalar ve gittii her yere
gelmeleri konusunda onlar eitti. Bir hafta sonra, tek bir devri
ye haricinde bahenin tmyle terk edildii bir an yakalad ve
hububatlar duvarn zerinden baheye ath . Gvercinler oraya
toplandlar ve yemlendiler. Olaylar devriye gezen majisyenin
phelenmeyecei ekilde geliiyordu. Majisyen, evin olumlu
etkisinin bahelerini ekici hale getirdiinin farkndayd. Bura
daki iekler her yerdekinden daha parlak ayor ve Doann
btn gezginleri buray kendi barnaklar gibi gryordu. Evin
sakinlerinin masumiyetini ve iyiniyetlerini igdsel olarak
hissediyorlar ve bu konuksever taraalara yorlard.
Gate yola devam etti, gvercinler onun bir sonraki atn
.
izlediler. Ilk kenin etrafna msr erzandan geriye kalanlar
-182-

kk bir yn halinde yere koydu, gvercinler phelenme


den yaklahlar ve adam yarm dzine kadarnn zerine bir a
frlath.
Bu kazanlan ok nemli bir puand, nk Kara Loca, etraf duvarlarla evrili, korunakl bir blgeden gelmi olan canl
varlklar ele geiriyordu. Evdekilere sempatetik by aralar
ile saldrmak kolay olacakt. anslarna, kulardan ikisi erkekti.
Ancak, genel doas itibaryla Vens'n kuu olan gvercinin
garnizonun en az erkeksi zellik gsteren kiileriyle
zdetirilmesinin denenmesine karar verildi, yani drt kadn ve
iki delikanl. Kularn boyunlarna kurdelalar baland, zerle
rine hedeflenen kurbanlarn adlar yazlmh. Bysel trenler,
artk deneye gerekten ilgi gsteren Gates'in liderliinde yapl
d.
zdelemenin yeterli olduunu dndnde, kularn
dillerinin zerine krmz biber yerletirdi ve abas bir sonraki
sabah Clara kardein fke dolu bir hareketle kzlardan birinin
zerine yrdn grmesiyle dllendirildi. ok clz da
olsa, uzaktan kadnn sesindeki fkeli tonlar duyabiliyordu.
Onofrio karde de ayn eyi gzlemlemekte gecikmemiti
ve emberinde bir gedik alm olduunu sezdi birden. Derhal
Clara kardee gitti ve hibir inisiyenin grmezden gelmeye
cesaret edemeyecei bir tr otorite iaretiyle, onu, dikkatini
kendisine vermeye zorlad.
"Karde," dedi ok kibarca, "sen zaten erkeklerle konu
muyorsun, yleyse tatszlk kmas iin ne gibi bir neden ola
bilir?"
Kadn onu hala kzgn olarak yantlad. "Evin alt stne
gelmi," dedi. "Iliel bir egzamal gibi, hemen uyarlyor, kolayca
fkeleniyor, delikanllarnn ikisi de sabah grdkleri herkese
kar suratlarn tahkir edici ekillere sokmular ve kzlarsa
bsbtn kstah.
"emberin savunulmas grevi gibi bu da benim bir meselem."
-183-

Ay ocuk

Alister Crowley

Clara karde keskin bir feryat kopard. Olay bu ekilde


.. .
dunmek
aklna gelmiyordu.
"Eer yedi gn boyunca," diye devam etti Onofrio karde,
gnbahmndan geceye kadar sessizlik kuralnn mecbur k
lnmasn uygun grrsen, sana minnettar olacam. Elbette ki
yakarlar hari. Ben delikanllar uyarrm, sen de Iliel ve kz
larla ilgili sorunu hallet."
" stediin yaplm olacak."
Onofrio karde kendi zel majilerini gerekletirdii odaya
gitti. Ciddi bir saldr yaplm olduunu anlyordu. Bu durum
zerin bkt fal onu aydnlatmakta baarsz oldu. En gzde
_
sstem,
hiyeroglif eklinde yirmi iki koz karhndan oluan gi
zemli Tarot kartlaryd. ounlukla, bunlar kullanarak ' her
tl bilinmeyen sorunu kefedebiliyordu. Bu seferki girii
mndeyse yantlarn tekdzelii karsnda kafas karmh.
Katlar kulland her seferinde tek bir sembole "Yklan
Kule" olarak adlandrlan ve nl Babil efsanesine gdermede
bulunan on alh numaral koz kadna geri dnyorlard.
" iliyorum," diye mrldand, srekli ayn kartn kmas
.
na srurlenerek
, bu zel hiyerogif ile sembolize edilenin "Mars,
olduunu biliyorum." Ancak bundan ok daha fazlasn iste
dim. 'Sorun nedir?' 'Kimden kaynaklanyor?' 'Sorun nerede?'
'Ne yapmaly!ll?' diye sordum. Ve btn sorular ayn kart
yantlad!"
rtesi gn Gate_s kularn dillerinin bzlm olduunu
.
_
grd
e saldr eklnn_ kardakiler tarafndan fark edildiini
ve tedr alndn sezd. Gvercinlere eter ruhu vererek, ba
lad e devam etti.
ou evin iine ok ani hissedildi. Etkilenen alh kii
.. - b
gul
ola ssinin elik ettii zehirlenme ve ba dn
_u
mes belrtiler gosteryorlard. Clara karde dierlerinden daha
az sorun yaad ve semptomlarn bysel nedenlerini fark etti.
Aceleyle Onofrio kardee kotu. Adam yeni bir saldrnn ha
zrlanmakta olduunu derhal anlad ve daha nceden kararla11

1 84

ember ya
trlm bulunan, kare biimli kuledeki, bir tr gizli
me ia
ekil
a
oday
nm
kutsa
da gizli snak olan, zel olarak
nd
topla
a
odad
bu
anlar
retini verdi. Birka dakika iinde kurb
d.
lar ve semptomlar annda azalmaya bala
e olana
Onofrio karde, iki delikanldan, boulmak zer aklk
parl
bir
iin
barnaa ulamas iin yardm ederken bir an
i de erk
.
grd. Kule iliti gzne ve kafasnda Tarot'un belk
d. Klsen
bir kuleye gnderme yaptna dair bir fikir uyan
lk yol gtmes
kulesi hakknda yargya varmas iin bir adm
lerin evini
yeterliydi ve koarak baheye girerken, majisyen
urdu
rada
mn
ad
bir
olan

ayan beyan gzetlemekle megul


zleyeyolu

hang
zis
unu grd. Onofrio kardein abuk nse
d.
..
cei konusunda hemen karar vermesini sal
rken goSz konusu Tarot kozu, insanlarn zernden de
ed r.
rld, bir yldrmn isabet ettii bir kuleyi tesil
lecek e
Nee iinde gld, en gzde fal yntem, olab
aslnda tek br
stn ekilde hakl kmt. Drt sorusunun da
.
yant vard.
James W . S. Gilbert81 "kanl bir eylem ve ate ve alevler,
irir. Kendisini
in et ve iki gibidir" diyerek bizi bilgilend
frio kardee
Ono
da
ak
Mars'n dzlemine yaklarken bulm
anne st gibi geliyordu.
burcu
nk en gl MartiaJB2 tipti kendisi. Ykselen
s
Uran
geni
Mars' n "gece evi" olan Akrep iken ve Mars geze
G
n,
irke
e
ile gkyznn ortasnda Aslan burcunda birle
_
gzl
gbi
120 derecelik bir ayla ykselirken ve Jupiter, by
a yaparak
eyleri yneten altnc evden 120 derecelik ek bir
8 1 William Schwenck Gilbert (1836 - 1 9 1 1 ) ngiliz yazar ve air. Bu dize yazarn Pasha

Bailey Ben adl iirinden alnm .


n adn
82 Martial Grek tanrs Ares'in Roma'daki karl olan Sava Tanrs Mars'
da Martial, Mars'a ait,
zaman
Ayn
.
kelime

gemi
olarak

sava
de
dan, ingilice'ye
anlamn da tar.

-185-

Alister Crowley

Ay ocuk

Satrn ile birleirken do


.
mu tu Mars 'n bn
ylda bir yapaca,
korkun bir kombinasyond

u u.
Ayn zamanda, tarikahn
Mars konusunda uzmanl
am
bulunan, "Byk stad
.
" derecesne
ula
rn

h
.
A
w
rt
h
ait ve
arkad alar farknda olma
dan, onunla en gu"lu"
olduu yerde
arpmaya gelmilerdi.
Mars' armak, doann
mart. al ol rak snflandrd
mz
dzeniyle balant kurmakt
. n
r At
er en haplar yanllkla
yutarak aniden iinde bel
ire ok g lu. br sancd
an dolay ac
eken bir adamn bir k
es . n de doktora gelii
hatrla
nabilir.
Bunun nasl oldu s-u soru
6
u5un da haplar bi r t
P
yardmy
'
la
atn boazndan ieri fl
emeye a1tn, ancak
atn
ken
dis
inden nce davrands-n s
" ler a d am .
oy
6
Bu, kukusuz, btn b
ysel deneylerdek. tehli
.
kedir ve
byle bir maceraya kalk
.
a
n
her nsann her zaman .
..

n taze
kalan gor
.
.
.
kemini oluturur, un
. ku yu. .
.
.
zlemek n
, plak ve
yen d omu olarak gi
rd 151
' s- k.ap larn ardndaki
kt niyetli

dmanlarnn kimler' 0ld


uunu blmez . Bz
m set1 trmzn
varoluu iin tek zr, ze
kann varlnda d o
'S"l, bu ustaca cesarette ve ruhun imparato
.
rluunu yaymak n
.
duyulan bu ihti
rasta yatar. Majisyenl
, Douglas gibi, en karanl
, ya da
Artwait gibi en aptal
e amurun iindeki altn
kle
lerini
topla mak ii, iyi koku al an
.
burnunu yere dayayarak
iler
leyen
bu11uvadan daha ykse
k t " de var1 k ardr
Onofrio karde, an
:
_ ern d u
es_ nd e tun
. . s- ..
ran G ates'i grduou zaman, yalnzca bir
. m k be leyen Ma
rtial sem

bol tam olarak fark eti .


G e
aya et ere duyarl sr

adan
bir insan olmadndan
r durum

n gerekli olan gk
grltl bir saanak ..
ure es_ ne gerek yoktu
adamn . Hayr'
Onofrio karde kil'se kules. _
le Tarot' un
y
k

'
1

an
Kule kart arasnda, doann maddes . .
. e
l gu lerm
,,
-bu da ne d emekse- san
,, .
ki
. .
add e nn kendisi "doa"run ke ds
_ .kadar kapsaml deil
rn gibi, am a ngiliz dili
bunun gb bub tuzaklar
yla doludur
bavurmadan nasl benze
frme yapabileceini bil
iyordu .

;
;

1 86

n
Laboratuarna gitti, XVI no . lu Tarot kartn ald ve suna
den
demir
ve
llzerine brakt . Sehpann zerinde bir ate yakt
urdu .
\..a bn iinde hazr bulunan ejderha kan ttssn tutut
li, elik
Daha sonra Mars'n ldayan drt pentagramyla diken
yerde 5
tacn bana giydi ve ellerine, ar kabzas ile birletii
e incelen
inten daha az olmayan genilii yukar doru gittik
ald
klc
uzun
.
kadar
iki ulu bayla, kendi boyu
ele
Mars'n, eskiden yaam insanlarn ateli sava nam

zerin
larn
frtna
r
rini ieren korkun bti?' arklarn, tahtla
salp
n
oklar
-"Ve
r
de ykselen kudretli tanrlara edilen duala
n etti."83onlar datt, ok imekler de salp onlar bozgu
aran
syleyen Onofrio karde, Ylann sava dansn, Mars'
halde
dans yapmaya koyuldu . lk nce, sunan yannda kapal
larnn
reklendi, srekli olarak kendi etrafnda dnerek, bacak
eyen
genil
e
derec
derece
i
izdi
er
kavisl
ise karmak spiral
sra
a
ulaac
na
kaps
n
.
Odan
yaylma hareketleri yapyordu
ve
salad
asn
ulam
a
boyun
da, "Ylan"n gerilerek kendi
kt.
ya
srekli kendi etrafnda evrilerek, taraa
zere
Gates hala an kulesindeki nbet yerindeydi, gitmek
belirti
yeni
bu
ki
hazrlanmt, ama evin rutin olaylar iinde
ye ihti
onu olduu yere mhlad. Bu, Douglas'n tam da bilme
kvr
n
ya duyduu eydi! Sonsuz bir istek ve dikkatle stad
Jlarn izleyerek kulenin korkuluuna dayand.

Onofrio karde taraaya kt zaman, eylemsizlik nokta


srdrerek
sna gelene kadar, sadece kendi etrafnda dnmeyi
"Ylan" m
gelen
sra
pei
,
azaltp

spiral eklindeki yaylmalarn


reklendirmeye giriti.
baSonra almasnn ikinci blm olan Kl Dans'na
lad.

eAyaklarnn bir pentagram izecek ekilde hareket etmel


n,
trn
rini salad ve -tpk bir kimsenin, buharl motor regla
ni grecebasn ve hz yksee ktka arlnn uup gittii
gJ

Mezmurlnr 18:14
-187-

Ay ocuk
Alister

Crowley

i gibi- admlar hzlandka Klcn, bedeninden bamsz ha


reket etmesine izin verdi.
Gates bu grntyle bylenmiti. Gn nda, eliinin
her parlayndan evreye klar salan bu krmz figr, nere
deyse kendi younluu iinde sersemletici, muhteem bir g
rntyd .
stad daha hzl dndke, klc, ktan bir giysi gibi ev
.
resnde
alnyordu ve sesi frrhnann ihtiamn taknm gibi
her sefernde daha yksek ve daha ateliydi.
Gates onu az ak seyrediyor, bu insandan ok ey re
.
nyordu. Dnyann bir rt altnda gizlenen ilk enerjisini, uza
yn kr boluunda parlayan yldzlarn bytil nlaylarn
ve aceleyle kamalarn alglamaya balyordu. Ve Onofrio
karde aniden durdu, sesi herhangi bir kelimeden ok daha
korkun bir sessizlik iinde nlad. Uzun klc suskundu rktc biimde suskundu- lmcl k yayan bir ok gibi
kuledeki noktaya doru uzand.
Gats, dansn nesnesinin bandan beri kendisi olduunun
.
brden
bre farkna vard ve ba frldak gibi dnmeye balad.
Dnen klar m onu hipnotize etmiti? Dnemiyordu, gz
len_ karard. Gayri ihtiyari, korkulua tutundu, ama korkulu
un zerinden kayarak ba aa dt ve yz feet aadaki
.
zemne arpt.
Onofrio karde taraada, zamann bandan bu yana, zafer
kazanan askerl ri karlayanlarn gsterdii sevgiden doan
. _
memnunyetn
pularm -gizliden gizliye- iinde tayan zafer
arklar ile Mars' n spirallerini defetme iine balamh.

-188-

Xl ll.

NE, SO N KE PA
BYK DENEYN LERLEY DAN ENDiE
RIN
RS'TE GRLEN, SAGLIKLA STLMIZI
DO
N
KE
EDLMES GERE
UNUTMADIGIMIZA DAIR.

Alister Crowley

Ay ocuk

k kaderimi biraz olsun teskin etm


ek iin akam yemeini
brlkte yemeyi teklif ettim ve berabe
rken, Wooloo adnda bir
ruh tarafndan kontrol edilen, sekiz
tane ikinci kiilii olan
kalemlerin duvarlara yapmasn sa
layan yeni oyunca
Roger Blunt adnda br
_ genle elenceli bir sean
s geirdik. Bu
nun b_ andrrnac imas ya da yzeys

el bir gerilim yaratmas

.
Y da nde her ksnden de birazck bulunm
as mmkn de
l. Eer yleyse ok ama ok haince!
"Mahatera Pha g pe g nmyordu
, muhtemelen Do
ruluk Yss nn le1;ine G nen yr
ng
esin
deki erilii d

..
.
zeltmek n Ekvator a gtm
tir . Uzgnm, bu adama inanyo
rum aslnda, bende olmayan bir eylere
sahip olduunu biliyo
rum ve bu her ne se, onu istiyorum.
Bununla birlikte Simon
ana kar . iiydi, ama Olay hakknda -bir papaz kaln
da,
manmak n
ok fazla mucize grdn sy
leye
rek

koumayacak. Benim yaadm olay


hakknda yani, o yalnz
ca nandrc ol lardan sz ediyor.
Kanaatlerinin kapsam ko
..
nusundak. gu
luk de bu yzden.
"Umanm eytanla iyi vakit geiriyorsu
nuzdur mavi gkytizz kskanyorum . Londra'nn
ev
resi
sisle kapl ve g
.
zel ?Unlerde ble
Sava Bakanl'na gitmem gerekiyor.
.
Bu la
neti ve ;e ya maz heriflerin nerede

olduunu bilmeleri ne ac
del m. Map konusunda teredd
tlerim var, ama Balloch'u
tanyorum, o Londra'daki en rk
yumurtadr. Anladm
kadaryla bu iin arkasnda o var.
Sen
i sulayan baz antaj
aalelr. 84 orta a t yine. Mornin

gside'n da syleyecei

g deense:z y
_ olur. Bir lgnlk ve
.
aresizlik annda,
.
. mszletrmesi
sz olu
iin yeni bir Mathew ArnoldBS orta
ya
84

Crowley buraa kendisine basn (John


Bull ve Looking Glass) tarafndan yapl
an
saldrlar kastedyor. Bunlar ve baka
larn okumak iin Bkz p R Se he
,.
Ales
P nsen n
er crow ey Efsanes (Tle Lege
85 Mathew Amold ( 1822 -1-888). ngilind ofAleiser Crowley, 1 929) .
z air, bilim adam ve eletinnen.

-190-

karma umuduyla Vezv'e atlamadan nce bir frsatn bulup


beni grmeye gelin."
"Btn iyi dileklerimle!"
Antony BOWLING.
Simon ff'ten de ksa bir not vard. "Her eyin iyi olduu
nu umarm. Saldrgan dmana verilen zararn sylentileri
Paris'e ulat bile. imdi ;iz kendiniz hakknda endie duysanz
iyi olur . Yapacak daha nemli iler var. Aus:os. blarda
yannza yal bir adam gelebilir, kaln erevel gzlukleryle
bu adamn arkadan olduunu fark edebilirsin."
SIMON IFF
Simon mektuplarda kendisinden "ben" diye sz etmezdi,
adet yerini bulsun diye zamir kullanrd.
. .
Kara Topluluktakiler karargahlarndan olup bteru duy
mulard. Gates'in yerine, trenin hznn elverdii sratle Kara
Loca' da daha st dzeyde bulunan biri getirilecekti.
Bu kii, tannm bir doktor ve ann en nl medyumu
olan Victor Vesquit' di86. inde -cesetlere kar duyduu ola
and sapknlktan baka- pek fazla ktlk yoktu . Ha pden
Road' daki evi yalnzca spiritalistlerin randevulat br yer
deil, ayn zamanda Kayp Mumyalar iin. e bir yuvayd.
tn bysel ilemlerini -onun da doru bmde anlad gb,
neredeyse btn majinin zn olutur:an- cas .m.ddelee
hayat verme ii iin, son zamanlarda yaam elrts go trm
malzemeleri semenin en iyi yol olduuna nanarak, olu be
denler ya da ayn bedenin l paralarna yandryodu.
Buradan karlan doal sonu, en y bedenlern, hasta
lktan ya da rme sonucu lenlerden ok, iddetli bir lmle
86 Dr. w. Wynn Wescott, Altn afak Hennetik Cemiyetinin esas kurucularndan biri.
-

1 91 -

Alister Crow ley

Ay ocuk

karlaanlar olmasyd. Bu dncey


i, btn cesetler iinde en
iyilerinin -bu son noktada Cyril
Grey, dnceyi savunan bi
riyle, en hayat dolu insanlarn sou
kkanllkla cinayet ilemeye
cek kadar yaama ilkesine sayg
duyduunu syleyerek fikir
ayrlna dse de- yaam glerini
n ok fazla olduu varsa
ylan idam edilmi katillere ait olma
s dncesi takip ediyordu.

Bununla birlikte, Dr.Vesquit Lond


ra'nn en ok cinayet i
lenen blgesinde sorgu yargc
olarak grev yapyordu ve
okltizm sempatizanlar arasnda
onunla ilgili garip sylentiler
dolayordu.

Kariyeri iki skandal nedeniyle nere


deyse ykma uramt.
Kt hretli Diana Vaughan, deni
lmiti, bu adamn metresidir
ve Palladistlerin87 rktc mez
hebine girmesinde kadna su
ortakl yapmtr.
Sylenti fazla yaylmamt ve Vesq
uit'in rahatsz olmasna
gerek yoktu, ama yine de tetikteyd
i ve kendisi sonsuza kadar
zerinde kalacak btn bu pheli
baklardan temizleyecek bir
kitap yazma iiyle. Arthwait'i gre
vlendirmek gibi talihsiz bir
fikre sahipti .
kinci sorun Douglas ile arala
rndaki ufak ekimeydi
.
Vesquit Kara Loca' da senyrd ve
Douglas, Hampden Road'da
yrtlen medyumluk uygulama
larn son derece tehlikeli bir
biimde ifa eden, Vesquit'in ismi
ve adresi ilitirilmi, Loca ile
ilgili baz belgeleri bir fayton taks
ide "dikkatsizce" brakarak,
onu alt etmiti.
Drst arabac, bunu bir grev saya
rak belgeleri Scotland
Yard'a teslim etmiti. Polis bunlar
sorgu yarglarndan daha
st dzey yetkililere gndermi ve
Vesquit, belgeleriyle birlikte

bu gibi eyleri tmyle brakmasn syleyen bir bildirim al


mt.88
Loca' nn efi olmak, cesetlerin cennetinde sonsuza dek
kalmaktan daha nemsiz grnyordu ona . Bu yzden iktidar

dan vazgeti ve Douglas, durmadan, olup biteni ortaya ec


. .
i tehdidiyle, onu adi bir kuklaya dntrerek kend ustnln arttrd.

.
Douglas, Gates'in lmn rendkten

emen

sonra

rr{ay ertelemesi, 'bylece Ingiltere' deki

Arthwait' e adli sorutur

akrabalar lye refakat edebilirler ve l bedeni alabilirler' idi,

Vesquit'e de bu ile ilgilenmesi iin telgraf e ti. Bu durumda


sorgu yargcnn herhangi bir tehlike hissetmesne gerek yoktu;
meslei vicdanndan sonra gelirdi.

..
..
Douglas Paris'te byk bir sevinle krlad onu, unku
.
Gates'ten kurtulduu iin zgn deildi. te yandan, Doug

las'n da, stn olmann verdii acmasz mizah duygusuyla,

syledii gibi o manevi adan, idam edilmi bi uluydu,


.
vata, zerine akm gnderildii srada ld n Vesqut n
en ok ihtiya duyduu ceset tr olmalyd, Grey ve arkada

laryla gerek bir bysel iliki kurduu srada, onlar tara


dan ldrldnden, bysel bir balant oluturmak n
idealdi.

Vesquit'in grevi, eer mmknse, Gates'ten, :eler oldu


unu renmekti ve iinde bu denli uzman o an br medyum

sonutan korku duymazd. Ayn zamanda, gen kalan paralar


dan Gates'in yar-maddesel bir hayaletini yaratmal ve onu, bu
talihsiz bycy ldrmekle ilikisi bulunan kiiye gndermeliydi.

. .
Napoli'ye vardnda, Kara Loca'nn yoluna herhang br

glk kmad. Yetkililer resmi lm kararn kaza olarak a-

.
87 Bak nz A.E. Wate
Fransa'da eytana Tapma
-192-

88 Vesquit (Dr. W. Wynn Westcott) Dou Londra'nn bir Adli Tp Doktorudu. Yetki
(Devi! Worship in France, 1896)

liler onun adli tp uzman olarak grevinin bir majikal rgte uygun olmadgn bldr
mesi zerinde Altn afak Cemiyetinden ayrlmt.
-193-

Alister Crowley

Ay ocuk

klamaktan ve ceseti evk iindeki Vesquit'e teslim


etmekten
memnundular.
Neyse ki, Gates, bir an defteri, o gne dek benimsenen
ok
eitli usullerin ala kalem yazld bir gnlk
brakmh.
Bylece Vesquit'in, kendisini bir mevsim sresince meg
ul ede
bilecek, Arthwait'ten bilgi alma grevini ifa etme
si gerekmeye
cekti. Bu notlar okuyan yal medyum dmanlar konu
sunda
dikkatli olmas gerektii sonucuna varmt. Gate
s gvercin
meselesini balarda ok iyi yrtmt, izledii yol mesl
ekta
larnn bilgice aptallklar ile kyaslanamazd, ama veril
en kar
ln etkisi ger kten de lmcl olmutu. Gate
s grubun
durugrsyd. Ilemlerinin sonularn yeterince
belirgin
olarak lebiliyordu, ama haliyle, en son eylem hakknda
hibir
not brakmamt ve ne Arthwait'in ne de Abdl Bey'i
n elinden
bir ey gelmemiti. Arthwait, gsterili kibri imdadna
yetiene
ve ona adi bir yardmc tarafndan kstek olunursa,
bu trde
kazalarn beklenmesi gerektiini gsterene kadar,
ok fazla
korkmutu.
Vesquit, sava iin usulune uygun ekilde hazrlanlm
asna
ve bunu bir baarya dntrmek iin hibir sorunun
gz ard
edilmemesi gerektiine karar verdi. Cesetlere olan sevgi
si ken
disinin de onlardan biri olmay isteyecei kadar ileri
gitmemi
ti.
inde gerekten de gl bir adam oluturan eyler
vard
ve Douglas'n da itelemesiyle, ruhla ve sebatla harek
et etmeye
muktedirdi. Ayn zamanda, otorite kurabilme zellii
de vard.
Arthwait'i Grimoire zerinde alma iine vermiti,
nk bu
kadar nemli bir ilemde birileri herkesin sava aletin
i hazrla
mak zorundayd.
Bir kimse, satn alnmasna izin verilen byl bak
la ie
balayarak, fndk aacndan bir by sopas hazrlar,
bir kaz
dan ty koparr vs. Dnce, bu i iin dzenlene
n uzun bir
dizi eylem ile, ilemi gerekletirmek iin gerekli irade
yi onay
lamaktr. Byl ba kullanarak kutsanm bir hayv
an ld-

194-

rp ondan parmen elde etmek ve benzer ekillerde. hala


m aletlerle deriyi hazr duruma getir:nek de ar edleb b
_
tata vler
eydir. Bir kimse, rnein derinin tizene gerldi
.
.
nce yontup, ardndan kutsayabilird. Bununla bkte, boye
durumlarda Arthwait'in elinin altnda pek ok lenmem
parmen"i, siyah akbaba tyleri ve yaklan insan kemikleri ve
karbonlatrlm rnlerin, mumlar insan yalarndan haz.
lanan byl, siyah fenerin isiyle kartrlarak hazrlanan mu1
rekkebi vard.
Ancak, herhangi bir byk ilemin Grimoire'unda yazan
lar iyice dnlmeli ve reete yle hazrlanmaldr. Eni konu
dnlm kurallara gre hareket edilmeli ve almann a
mac da srekli olarak aklda tutulmaldr. Btn bunlar yapl
dnda bile, Grimoire zorlukla uygulamaya ku, nk yka
rda gsterilen ekilde kopyalanmas ve he t r.lu ygun .dz
nek ile aydnlatlmas gerekir. Bu, Arthwat n . ?eal br t.
Niteliksiz bir Latinceyle, bozuk bir Grek-Kptice nde debele
nip duruyordu. Cmleleri ylesine kark hale g:tiriyordu ki
George Meredith, Thomas Cariyle ve Henry James1 n almala
rnn hepsi birbirine kartrlsa, onun almalaryla kyaslann
ca harfli bir kelime gibi kalrd.
Gerekte onun Grimoire' amac iin ok uygundu, nk
cehennemin hiyerarisi, anlalmaz imgelerden ve her trl
karklk ve gizlilikten hoanrd. Bu zahmetli eser Kt Sen
taks' nB9 Ba eytannn, bulunduu inin en uzak kesnden
srklenip getirilmesini ngryordu.
.
nk Arthwait anlalamayabilir oma olasl le konu
amazd. Bir cmleyi gerektii gibi karman 7ormn hale etr
mek iin dikkatlice dnmeli, gzden germel ve detr
meliydi. Yeni cmleler konmalyd. Konuda gerekleebilecek
89 Kt Sentaks'n Ba eytan ile Arthwait'in grimoire'lar daha da karmaklatrmak
iin yaptklar kastedilmektedir. Burada kt sentaks yaratan ba eytan aslnda
Arthwait'in kendisi.
-195-

Ay ocuk

Alister Crowley

ani deiiklikler de dahil edilmeliydi. Fiiller beklenmedik yerel


kullanmlarla deitirilmeliydi. Ksa kelimeler acmasz ellerle
kesilip karlmalyd. Arkaizm, ekerleme gibi karmn zeri
ne serpilmeliydi. lml insann eyleri akszllkle syleme
eiliminin metinde nerde olduu bulunmal ve tersine evrile
rek bozguna uratlmalyd. Ve bu etrafl incelemeye ramen
hala bir anlam parlts kalmsa, belli bal btn fiillerin, l
bir dilde yaplan aklamalar ile yer deitirilmesi ile bu durum
ortadan kaldrlmalyd.
Bunun bir anda baarlmamas gereklidir. Birbiriyle ba
lantsz samalklar yazmak yeterli deildir. Yazarn aklnn
dolambal yollarna alk olan biri iin cmleyi unsurlarna
ayrmak ve anlam deil de -nk anlam yoktur- bandan beri
ac ektii zihinsel sisi yeniden yaratmak mmkn olmaldr.
Bir illstrasyon da ilave edilmelidir.
Omnient
(tm)
Subinfractically
(aada)
hermeneutical
(by)
suprorientalize
(ykselmek)

Pneumaticals
(ruhlar)
Tabernacular
(yaayan)
Homotopic
(bu)
Ru-volvolimperipunct
(daire)
factote
(hareket)

kinematodrastically
(yaknda)
phenomenize!
(grnmek) 90

overplus
(ve)

Daha nceki slubunun gzel bir rnei olan, nk kim


se herhangi bir sanatn doruuna bir gnde ulaamaz, bu iske90 Grimoire'lar daha da karmak hale getirmek iin Arthwait tarafndan kullanlan baz
szcUkler.
196-

let zerine, paragrafn temelindeki tutarll gerek izlerin artk


fark edilemeyecei lde seyreltene kadar her kelimeye ayrn
tlar ekleyip, parantezlerin de ustaca iin iine sokulmasyla, bir
styap oluturacakt. Okuyucular zerindeki etkisi, ilminin
evrensellii ile onlar tesir altnda brakmak olmalyd.
Arthwait bylelikle ktln yolunun dnda kalrken,
Vesquit ve Abdl daha az zahmetli hazrlklar iin ie giritiler.
By yaplacak alann drt noktas iin drt tane kedi gerekliy
di ve bir cesetten daha' az deerli olmayacak bir keinin katle
dilmesi isteniyordu. Vesquit, bedenin ngiltere'ye gnderilmesi
gerektiini bildirerek bir tabut iindeki yapay bir cesedi gemiye
bindirdi, Gates'i de, onun iin pek de konforlu olmayan buzla
rn iinde saklad.
Abdl -pek de holanmadklar ekilde- Arthwait'in al
ma odasna kilitlenen ve Vesquit tarafndan ok yatakl yerel
hastanelerden kolaylkla elde edilebilen insan leleriyle besle
necek kedileri salamakta glk ekmemiti.
Kei ise daha nemli. bir sorundu. Sradan bir kei ilerini
grmezdi, belirli zellikleri olmas gerekiyordu.91 Abdili, Na
poli' deki en alt snfa mensup kabadaylarla, "bu niformay ilk
giydii zamanlarda" geleceini umduu telikelerden daha adi
ve irkinlerine yol aan bir takm entrikalar evirdikten sonra
aramalarnda baarl olmutu. Kei iin, hi deilse geici ola
rak bu durum ok elenceliydi. Bulunmas gereken yarasann
bir kadnn kan ile beslenmesi gerekiyordu, bu i de kolayca
ayarland. Ba parmayla yardmc olmay neren cesur bir
kyl kzyd bu, bunu bir dl karlnda yapyordu. ntihar
eden birinin tabutundan alnacak iviler ve anne ya da babasn
ldrm birisinin kafatas elbette ki hi sorun deildi, nk
Vesquit yannda bu aralar olmadan asla seyahate kmazd.

91 Crowley'in (kei konusundaki)yorumu: "Grimoire'ler unu syler: cum quo puella


concubuerit" (Latince: "bir kadnla iftleen").
\

-197-

Ay ocuk

Alister Crowley

Dzenlenmesi gereken daha pek ok ayrnt vard. lem i


in uygun bir yerin dnlmesi ok fazla zihinsel emek har
canmasna neden oldu. Genelde son gnlerde yaplan bir sava
n vuku bulduu yer arzu edilmektedir ve ne kadar ok adam
ldrlmse bu yer o kadar daha caziptir (1917 ylndan sonra,
verdun evresinde, saylar bir hayli artan kara byclerin
.
.
gtmek
steyecekle
ri yerler olmaldr). Ancak, Grimoire'lar ba
ka koullr a! tnda v baka usullerde yazlmlard. Bugn!.;r
de eer br kmse ke ve kedilerden arttrd kiisel eyalarn
oralardan geen birisinin son gnlerde gmlen bir intihar
vakasnn ya da ayinle ldrlen bir vampirin mezardan ka
rlmasna yardm edecei umuduyla bir drt yol azna sererse,
rahatsz edilme riski vardr. Byle bir durumda on drdnc
yzyl kyls l basarak kaar, yirminci yzyln
motorsklet srcs ise neler olup bittiini gzlemlemek iin
du:ur ya da muhtemelen motorunu zerinize srer. Bu yzden,
.
szn
mlknz ierisinde zerinde sava gereklemi zel bir
alan olmadka, bir kimsenin medyumluk iin Marne'nin fela
kete uram blgelerinden daha cra yerler semesi cesaret
meelesidir. Artk, kavaklar intihar vakalarnn ve vampirlerin
.esk mutlu gnlerde olduu gibi bolca topraa ekildii yerler
.
del. Mo dern soysuzlamann bu noktalarn salam bir ekil
.
de ve em konu dnen Vesquit, tehlikeye girmeye ve sz
geen yerlerin, zerinde en ok fikirbirliine varlan, ikamesi
olara k kutsallndan arndrlm bir apeli kullanmaya karar
.
verd. Yanna apel ilitirilmi bir villa kiralamak ve buray
kutsallndan arndrmak Vesquit'in yeteneindeki bir adam
iin olduka kolayd.
Bu dncesi iin Abdl Bey araclyla usulune uygun
ekilde hazrlk yapt.
Bu gen adamn akl, yal yargcn hazrlklarndan etki
lenr:eye zorlanyordu. Abdl, modern bir okulda yetitirilmiti
ve br oumuz gibi batl inanlara glebiliyordu, ama slam' da
-198-

inancn kaltmnn izleri vardr ve gen adam Vesquit'in by


;Un bozmaya yetecek kadar septik deildi .
Tm bu delice trenlerin mantk d olduunu bir med
yumdan baka kimse daha iyi bilemezdi. Ancak, gezegendeki
her ey iin son kertede ayn mantk dlk geerlidir. eylerin
rastlantsal balantlar iin herhangi bir neden yoktur ve ola
maz, nk bizim "neden" kelimesini kullanmamz bile bir
rastlantsal balant dncesini ierir. Ancak, bu temel zor
luktan saknsak bile, Hume rastlantsal balantlarn yalnzca
ispatlanamaz deil, ayn zamanda dnlemez olduunu
syler ve hala s sulardayken, bir kimse neden suyun dadan
,a doru akmas gerektiine ya da ekerin azda tatl bir
lezzet braktna gerek bir neden syleyemez. Bu basit so
runlar aklama giriimleri her zaman iin alimce bir parlakla
doru ilerler ve daha ileri bir zmlemede, her eyin mantk
d ve dnlemez olduu uzak bir kaleye doru inzivaya
ekilir.
Bir adamn kafasn keserseniz adam lr. Neden? nk
bu onu ldrr. Asl yant gerekten de budur. Anatomiye ya
da fizyolojiye yaplacak bilgelik dolu geziler, yalnzca sorunun
kendisinden kaar. Kalbin, yaamsal bir organ olduunu sy
lemek onun neden yaam iin gerekli bir organ olduunu a
klamaz. Buna ramen, imdiye kadar yaplan, sorgulayan her
,1kla oynanan oyun, tam da budur. Neden karanlkta gremiyo
rum? nk k grmen iin gereklidir. Bu konudan omak ve
koni hcreleri ve optik merkezler ve gz billuru ve mercekler
ve vibrasyonu ele alacak ekilde sz etmenin karmakl
Edwin Arthwait'in can ekien ngilizcesinin konuyu ele al
biiminden ok da farkl deildir.
Bilgi gerekten de deneyim ile snrlanmtr. Doann ka
nunlar, Kant'n syledii gibi, aklmzn kanunlar ve

luxley'in syledii gibi, gzlemlenen olaylarn genelletirilrne


;idir.
-199-

Alister Crowley

Ay ocuk

yleyse trensel byye kar, bir davula vurarak bir frt


na yaratm aya almak "sama" dr, demek herhangi bir kant
_
olamaz. Br
deney yaptnz, ie yaramadn grdnz
ve bu yzden, gereklemesinin "olanaksz" olduunu kavra

dnz sylemeniz de adil olmayacaktr. Ayn ekilde boya ve


tuval sat alp, bir Rembrandt gibi resim yapamadnzda, bu
ressama at lduu sylenen resimlerin ok farkl bir yolla ya
pldnn akar olduunu da iddia edebilirsiniz.
Bir anne ya da baba katilinin kafatasnn neden l bir in
san ayaklandrmaya yardm ettiini, tpk termometredeki
civann neden ykselip alaldn da anlamadnz gibi -her
ne kadar zerinde iyice dnp anlam gibi yapsanz da
alayamazsnz. Ve nasl ki Kreisler gibi keman alamazsan
z,
br kafatas yardmyla l bir adam da ayaklandramazdmz.
:ne de . byl i durumda alakgnllkle, keman almay
orenebleceruz dndnz szlerinize ekleyebilirsizin.
Bu, eitimli bir majisyene zg bir savunma deildir. zet
olarak, tamamen bilgisiz olduunuz konular hakknda yarg
da
bulun maruz tavsi esi anlamna gelir ve Thomas Henry

_
Huxley n Denemeler nde
daha ak ve sevimli bir dille ak
lanm halde bulunabilir.
. Tm bu dncelere yabanc olmayan Dr. Victor Vesquit,
zhn_ bunlarn e yarayp yaramayacana dair en ufak
bir
kuku ile megul olmadan, tuhaf hazrlklarna devam ediyo
r
du.
yaradklarn grmt ve bilimin dier dallarndaki
. . r ne olursa
blgle
olsun, llerle konuma konusunda uzman
olmayan kiilerin kanaatlerini, sopay ne kadar sallarsa sallas
n,
olaslkla golf topuna vuramayaca kendisine en yksek bilim
sel esinlikle ispatlandnda Harry Vardon'un yapt -ve me
kank adan kusurlu, topu tutan bir paray sopann ucuna
takt- gibi umursamayacakt.
yn zmna u da sylenmelidir ki bunun kart da ay
..
n olud
e guludur. Herhangi bir eyi yaparken kullandmz,
-

200-

henz
yzmze gzmze bulatrmadmz bir yntem
bulunamamtr.

. . . ,
Bu yzden, ranl bir airin syledi g: Nasl sorusuna sahip olan 'neden' sorusuna aldr etmez.
. cal
nceden kurulmu olan, (Arthwaith'in "antilan-thanet
1:
douleskeiarchy" olarak adlandrd) gizli servis, _Keleb
k
ikl
'ndaki insanlarn rutin yaantlarnda btnsel ?

olduunu rapor ettiinde Dr. Vesquit'nin yntemnn on hazr


her
lklar balang aamasndayd. Ocak aynn yedinde liel
u
d,
soyle

dn
ulal
asna
n
halkarda almann ilk tnokt
em
Keleb
sna,
nokta
m
dn
iin gerekli olan, durumun gerek
yakalanmasna younlamakt.
.
.
Evin sakinleri bu duruma uygun olarak yemden orgt
g r
lenmilerdi. Cyril Grey kendini Iliel' in eliinden tamamen
llel
en92,
atlrk
ekip buradaki, Dnya st Kilis iltann
olarak
de kadnlarn oluturduu genn ndek br nokta
Cl ra kardein dorudan bakm altna girmiti. Kadn, ynel
ler
dikleri odak olarak onlarn yakarlarnda rol alrke, y .
ele
hazn
ve

kadn

ileri

srekli olarak dar dnk, tek


ln
gven
in
kalen
k
by
gvenliini salamak olan erkekler,
gzlemekle meguld.
..
uEdwin Arthwait'in dikkatine sunulan bu olaylar, onu
k
lmsetti. Ezici bir baar elde ederek -yardmclarnn becer
larszlk
baar
sizlii yznden meydana gelen- daha nceki
dan kurtulmutu.
. .
.
nk doadaki gzlemlenen de\i ell k, yap us re
ynn bir sonucuydu! Vesquit' _oaya. gelnden ksa br .
br
sonra en son ilemini, tane vmn br evn odalarndan
oca
kr-k
rin
kiile
kalan
orada
n
nin kapsna akldklar zama
efe
ekld

olaca
um
mahr
mutluluunun zevkini tatmaktan
.

,,

ni d nanlarna kar
Kilise Militan terimi,Dnya zerindeki Hristiyan kilse .'
ndek zar,er kaza
okyuzu

yzden
bu
ve
asn
bitmeyen bir sava durumunda bulunm
boyle Cy i
Bundan
r.
termd
br
kiliseden farkl tutulmasn anlatmak iin kullanlan .
m.
kullanl
n
k
belirtme
ini
girece
e
ierisin
inziva
ve
sk bir ibadet

92

-201-

Alister Crowley
Ay ocuk

sunlann:as i in tamamlam
t. Ve tm atafaty
.
. un
sonu d. on
de duruyordu. Deil birer sev la parlayan
.
gili, arkad
larm gb davranmaktan bil
e vazgemilerdi. in asl, On a
ofr
karde iil ri fark etmi ve

by akmn onu gnderene io


ger
Y?llamak n uygun tedbirler
i almt. Durum, bu mnasebe i
"Isko'lu herifi paalarndan
tle
m yvermek" gibiydi!
.
Arthwat
mannn kthla
olarak, beklenlen zaferinin niyetine tamamyla duyumsuz
zevki ierisindeydi. Vesquit't
nce davranaak zafer kaz
anmay kafasna koymutu. en
He
nen byle br hreti bir ba
kasyla paylamas gereksin m
.
di
ki?
Dumann
;nde yak lamt, onlar
derhal takip etse iyi

olacat. Vesqut n
yava leye
kendler. ne gelmeleri iin zam n yntemleri, onlara yalnzca
an kaz
Bu nedenle tehlikeli olsa bil andrrd.
e cesaret isteyen Kedi Bei
yntemini uygulamay kafas
i
na koydu. Kalntlar, spirit
ellikle
uzaktan yakndan ilgisi bulun
mayan ocuklar iin bile tan
olan b by yntemi, zelli
d
kle, rnein Gney Denizi ad k
rndakler gibi geimini tem
ala
eld
asnda ol uka yaygnd. Pe e balklkla salayan halklar
k
duzenlennut. r ve seyahat ed ok aprak ve gzel modeller
en kii, Dr. W. W. R. Ball'u
n bu
knu zerine olan inceleme ya
zs
br ksmn p y laabilir. u ye n dikkatle okuyarak bunlarn
.
tenekli matemati
lanamaz b
mde konunun bysel yan ki, yine de, ba
n ihmal etnekte
dr.93
Teori, grne gre, yakalan
mas en zor nesneleri
r, elebekler ve balkl
arn bir a araclyla tutula n, ku
bilecekleri
uzerne kuruludur. Buna ba
l
zor olursa ol un bir kimsenin olarak, yakalanmas ne kadar
.
babasnn hayaleti ya da dm
nnn ruh
a
b ..hngi bir eyin, elbette ki o kimsenin
.
uygu
arnay dunduu ozel oyuna gre uyarl
anan, bir a yardm
le benzer yontemlerle yakalan
abilecei ne srlyordu.

93

W. '?'! R. Ball'un Mahenai


cal

Recreations and Ess


ays adi kitabndan
.

-202-

Arthwait bu gibi eylere ainayd ve bir iplii a da teri


hen kedi barsan kurbanlarnn i ?ranla a ozeletr
menin kolay olabilecei geldi aklna. Iplkler, ornen oklu
.
. .
Yldz veya Bayku ya ,da Yldrm ikak gb. dumleme
yntemleriyle dmlemekte herhang br zorluk yaanmaya
cakt ve bu yntemler kullanlarak saldrlan majisyeer kar:'
zarlarnn iindeki organlar bu dmlere benzer eklde ye
m
den dzenlenmi olarak bulacaklard.
Bynn muhatab olan kiilere rahatsz edici geln ba
lang niteliindeki eitli egzersizerden ora, rthwat, hep
sinden daha byk bir ileme, yan ok buyuk br karmaklk
tan sonra ani bir dolama ile, bir rya gibi zlen'. ?ar
"Az Bulunur Hint Yerelmas" modelinde balama ne gr
.
meyi nerdi. Sempatetik olarak bu ekilde muamele gren n
sanlar, kesinlikle Moab Kral Eglon'dan ya da Iskaryot
Yuhanna' dan daha az sefil bir biimde yok olmayacaklard.
Bu ilemin avantaj son derece basit ve hesapl olmasn
.
dayd. Eer ie yararsa, ieride, mke:llk ve korkunluk
gibi arzu edilen Ttonik zelliklerde h r brakmyordu.
Ya zdeletirmede yaanan br guluktn y d aka
. h s t
trl bir eyden dolay, Arthwait'in plannn ledn

.
meye balamas biraz zaman ald. Btn bu lemlerle lgl

sorun hedefteki kiilerle dorudan bir balantnn yokluu du.


By akmlar dairenin iine girmeden nce, her sefernde
Onofrio kardein kiiliinde cisimleen savunma kalkanlarna
.
arpyordu. Ne zaman ki Arthwait'in abalar sonularn gs
termeye balyordu, bu ilk nce grbz sava tarafndan fark
ediliyordu. Durumu gz nnde bulundurarak, gzlemlenen
olayn ya Doaya ya da Maji'ye uyn olaak yapldn :e er
iki durumda da arenin glere dren gostermekte deil, v
gye deer bir davranla, ilemelerine izin vermek:e yatt
.
savunuyordu. Buna uygun olarak " er b u ? a se ben y
.
.
.
edebilir ve eer bu by ise onu y edeblr! yorumunu da
-203-

Alister Crowley
Ay ocuk

ekleyrk eczaclar tarafnd


an Hydrarg Subchlor94 olarak
bil'
nen br latan yksek dozda
ald.
Bu ola Arthwait -dmannn
barsaklarn karmak o
. e ulah
lan- en son lenun
anda gerekleti .
O gece her ikisi de olaylarn meyda
na gelmesine sebebiyel
ver:e onus nda baarlyd
. Bir sonraki sabah Arthwait

g. venl br eklde kentin Q


uarantine Hastanesine kap
.
atld ve
gaze teler br
Asya Koleras durumundan
pheleru' ld
ru
. yazd.

..
Be gun
ersinde semptomlarda aza
lma grld .. D
n bulc olmad aklan
d ve tarmar olan b c
_
n golges urat Grimoire'un daha bildik
.
atmosfern
de
yemden canland.

94 c

va le Klorr'n kartnlmasnda

n oluan bir tr zehir.


-

204-

xv.

AYIN OKLT KARAKTER ZERNE BLGLENDRC


BR SYLEM, BLMDEN OLUAN DOGASINA,
DRT BLMDEN OLUAN EVRELERNE VE
SEKZ-VE-YRM EVLERNE DAR, BYK DENEY'DEN
NCE OLAN OLAYLARIN, ZELLKLE DE ILIEL'N
VZYONUNUN BR
AIKLAMASI LE BRLKTE.
I

FBilgelikleri, bunlar zerinde almalar yapmanu, sadece,

hi kimseyi kandramayan modern bilimi anlyormu grn


mekten memnun olanlar tarafndan kmsenen Eski insanlar,
'en son keiflerin' Aristoteles'in hayallerine ya da Heraklitos'un
baz retilerine denk olduunu gzlemleseler glmserdi.
Amerika'nn daha cra kelerindeki, tek bir 'yararsz' bilgi bile
vermeyerek ziraat ve madencilik reten nemsiz niversiteler,
Londra ya da Berlin' deki laboratuarlara alnmayan kibirli k
k profesrlerle doludur. Bu insanlarn en byk tutkusu tere
ciye tere satma sanatnda bir devrim yaratnu olan mkemmel
keiflerinin tam bir aklamasnn yer alaca, bir Pazar ekinin
reimli rportajn elde etmektir. Charles Darwin gibi eski kafa
llara kar tuhaf bir ekilde kahdrlar. Cahillikleri onlar her
hafta lerleme hakknda naralar atan demokrasi pohpohular
nn sama szlerine inanmaya gtrr ve alt aydan daha fazla
bir gemii olmayan eyler onlara gndem d grnr. Bu
nun, kendilerinin de 'gerek' dedii eyler gibi, yalnzca, son
radan grmelerin yksek sesle sylenmi 'gerek'i olduunu
bilmezler.
Eski ve modern bilim arasndaki temel farkllk yalnzca
teori alannda deildir. Sir William Thomson bir Pisagor ya da
Raymond Lully kadar metafiziktir ve Lucretius, Ernst Haeckel
ya da Buchner kadar materyalisttir .
-205-

Alister Crowley

Ay ocuk

Ama biz onlarn sahip olmad doru lm aralar ta


sarladk ve bunun sonucu olarak snflandrma yntemlerimiz
niteliksel olmaktan ok nicelikseldir. Ortaya kan sonu, bizin
amzdan, onlarn biliminin byk bir ksmn anlamsz kl
maktadr. Artk, 'drt unsur' ya da ' etken ilke', kkrt, civa,
ve tuz derken tam olarak ne kastettiklerini bilmiyoruz. Baz
gelenekler, dini bir kitaptan baka bir kitaba sahip olmann
sapknlk sayld zamanlarda yaplan zulmler yznden,
kendilerini gizlemi ve eski retileri kulaktan kulaa fsldaya
rak yaym olan baz bilge kiilerin oluturduu topluluklar
tarafndan korunmulardr.
On dokuzuncu yzyl, eski kilise rgtnn tiranlnn
byk bir ksmnn alt ediliini grd ve yirminci yzyln ba
larnda, bilginin ak hale getirilmesinin, bir kez daha mmkn
olduu anlald. Bilge kiiler bir araya topland, gvenilir ve
gerekli edebi yetenee sahip bir renci kefettiler. Onun arac
lyla eski bilgiler gzden geirildi ve gven altna alnd. En
sonunda, bu bilgi (imdi bile bulunmas neredeyse imkanszdr,
byle olmas talep edilmiti) The Equinox9s adl bir tr sreli
ansiklopedide yaynland.
Antikite ilimlerinde, pek ok snflandrma gezegenlere
dayaldr. Doalarnda scak ve ateli olan, aslanlar ve biber ve
humma, Gne veya Jpiter ya da Mars ile, atik ve esrarengiz
eyler Merkr ile, souk ve ar eyler Satrn ile vb. snfland
rlmtr.
Yine de pek ok gezegenin ilkesi eitli oranlarda hemen
her eyin iinde yer alr. Bu oranlar daha eit biimde denge
lendike ve birletirildike, her ey, gerektii gibi daha btnsel
olduka, ilahi kusursulukla bir rnek olmaya daha fazla
yaknlalm oluyordu. insann kendisi, kk bir evren, Yara95 Crowley'in burada bahsettii, edebi yetenee sahip renci kendisidir. The Equinox

ise Crowley'in ylda iki kez oklt faaliyetler hakknda kard yayndr. A:. A:.'nn
(Gm Yldz Cemiyetinin) yayn organ olarak tanmlanmt. 909 ve 9 3 yllan
arasnda 1 O say baslmt. Son bir srm 1 9 1 9 ylnda Detroit'te baslmt.
206

tc'nn bir grnts, mikrokosmos olarak adlandrlyordu.


inde, btn gezegenlerin ve elementlerin bir yeri vard ve
Zodyakn Burlar bile onun.doasnda temsil ediliyordu. Ko
un enerjisi batayd, boa omuzlarna dayanma gc veriyor,
aslan, yreindeki cesareti ve mizacnn ateliliini temsil edi
yordu, sramasna yardm eden dizleri, olak burcundayd,
hepsi gzellik ve uyum iinde alr, gzellik ve uyum iinde
blmlere ayrlr ve ayrlrd.
Bu garip dilde, Ay, a1c durumdaki belli bal btn eyle
ri belirtirdi, nk ay gne nn yansmasdr sadece.
Bu nedenle "lunar" neredeyse "diil" ile e anlamldr. Kadn
deiir, hepsi erkein etkisine dayaldr. vrelerine gre, bir
zaman bereketliyken, bir zaman oraktr. Ilerledii yolun her
gnnde Zodyakn belli bir blmnn iinden geer ve o ev
redeki, ya da onlarn deyiiyle, evdeki etkisi, kendisi dndaki
yldzlarn varsaylan doalarna gre belirlenir. Iliel'in gnde
lik rtin davranlar ayn her sfat ile uyum gsterecek ekilde
dzenleniyordu.
Ayrntdaki bu nemsiz eylerin d nda Ay'n blm
den oluan yce bir karakteri vardr. llkin, Grek syleniiyle
Artemis ya da Roma mitolojisindeki Diana, Gne'in kardei ve
parldayan Bakire Tanra' dr. kinci olarak, insana ve saf
l getiren ve onun hayvansal ruhunu sonsuz benliine zincir
leyen, Isis-initiatriks ve Persephone ya da Proserpina'dr, ifte
doas olan bir ruhtur, efendisi tarafndan ikram edilen nar
yediinde, annesi onu yukarya tamamiyle geri getiremediin
den yar dnyada yar Hades'te yaar. Ve nc olarak
Hekate' dir, cehennemin temsil ettii "her ey" dir. Ksr, irkin
ve kt niyetlidir, lmn ve cadln kraliesiir.
Btn bu mizalar kadnda birlemitir. Iyi ve k saan
bir varlk olarak Artemis'in doruluundan phe edilmez.
Hekate, anne olma umutlar btnyle gemite kalm, ruhu,
mutlu lmllere duyduu kskanlk ve nefretle kararm bir
kocakardr. Yaamn bolluu iindeki kadn, Demeter'in Hades
-207-

Alister Crowley

Ay ocuk

yln yarsnda onu dnyaya gndermeyi kabul edene kadar


msr vermemeleri iin uruna tarlalar lanetledii yce
Pere?one'dur. Bu nedenle eski insanlarn "ay"., bugn Mitras
rahibnn boay ldrd zamanki kadar salam, gerek bir
psikolojik anlama sahiptir. O, ruhtur ama gerek ruhun sonsuz
ve lmeyen gnei deil, onun bir yansmas ve deiime ve
kedere ve evrenin btn glerinin oyununa tabi ve "rehinden
kurtuluu" kozmik problemin zm olan hayvan ruhudur.
nk o, ylan'n ban ezecek olan kadnn tohumudur ve bu
olay, annelie hak kazanan her kadn tarafndan sembolik ola
rak tekrarlanr.
Dierleri, kutsal ve ilahi bir ritelin rahibeleri olarak
Artemis' e kar iffetli kalm olabilirler, ama bu istisna ile bir
likte, kararlatrlan amaca ulamakta baarsz olmak onlar
ayn karanlk yzne, lanetli Hekate'nn souk ve ksr evine
getirir.
aha ileride, bu dnce alanlarnn ne kadar geni olabi
lece, kadn formlnn-etkinin doasna, sonrasnda kadna
ileyip ilemediine gre- ounlukla, bir saniye iinde u
noktalarn birinden dierine srayarak dokunacak denli du
yarl olduu grlecektir.
Bir keresinde, Cyril Grey "Kadnlara Oy Hakk" iin d
zenlenen bir mitingde yle sylemiti:
"Kadnn ruhu yoktur, sadece cinsiyeti vardr, ahlak yok
tur, ruh halleri vardr. Akl, kalabalklar tarafndan ynetilir . Bu
yzden o -ve yalnzca o- oy kullanmaldr."
Isllmalar arasnda yerine oturmu ve sonraki yirmi drt
.
saat ersn
de on drt evlenme teklifi almt.
Byk Deney'in ikinci aamas baladndan beri Iliel tam
anlamyla Ay'n Ruhu olm1:1tu. Cyril onunla birlikteyken, onu
yanstyor, ona tutunuyor, Isis'in hem kardei hem de ei olan
Osiris ile ilikisindeki gibi, onunla bir oluyordu. Aklnn her
dncesi onunkiyle uyum iindeydi, herhangi bir isel huzur
suzluk olasl yoktu.
208-

Ama imdi, aniden dayanandan koparlp alnmt. Er


keiyle konuamyordu bile ve Deneyin merkezindeki tek kii
pozisyonunda olduunun farkna varyordu.
Bilimsel bir akla sahip olmadn, Bilinmeyene duyduu
iddetli arzunun yalnzca akla tatmin edildiini ve basit bir
kulbede bile daha mutlu olacan anlyordu. Bu ilk tepkinin
hibir zaman iin ok fazla dile getirilmemesi, Clara kardein
kiilii ve yakanlarnn gc hakknda pek ok ey anlatmakta
dr. Artemis rahibesi onu n'eredeyse bir an iddetiyle kavr
yor ve arabuk, hlyalarn durgun esrikliine gtrveriyor
du. Kendi cokunluunu kza naklediyor ve kzn akln rya
larla, kalyonunun grkemli mehul denizlerde baharatn ve
tatlln kefedilmemi lkelerine, Eldorado'ya ve topya'ya
ve Tanr'nn ehri'ne doru yelken aaca ateli fantezilerle
megul tutuyordu.
Ayn dou saati, her zaman, bu gk cismine adanan bir
taraann zerinde yaplan yakar ile kutsanrd. Iliel birka
dakika nce kalkyor ve banyo yapyor, zerine giysilerini gei
riyor ve stnde dokuz adet ok gzel ayta bulunan hilal
biimli tac bana yerletiriyordu. Bunu yaparken ona srayla,
daha gen olan kzlar yardm ediyorlard. Hazr olduunda ise
oradaki dier kzn yanna gidiyor ve hep beraber Clara karde
in yakanlara balamaya hazr olduu taraaya doru ilerli
yorlard.
Elbette ki, trenin doasna bal olarak, yerini her gn bir
saat daha ge alyordu ve ilk bata Iliel kendini ritele uydur
makta zorluk ekti . Ayn bat ise, kadnn, sonrasnda doru
dan yatana ekildii ikinci bir trene ahitlik ediyordu. le
min genel teorisinin bir ksm, kadn -grlecei zere 24 saat
ten fazla, 25 saat kadar sren- gnn byk bir blmnde,
gizlenmi ve yatanda boylu boyunca uzanm tutmakt.
Yavaa sylenen arklarla ve mzikle ya da cinsel istek
uyandran ar tempolu iirlerin resitali ile uykuya duyduu
doal isteksizliin hakndan geliniyor ve kadn, varoluunun
-209-

Alister Crowley

Ay ocuk

enfes tembelliinin keyfini karmaya ve btn gece yata


nda
dnp durmakszn uyumaya balyordu. Neredeys
e yalnzca
st, krem ve ince kesilmi, lk peynir, yannda avdardan
ya
plm ay rei, yannda yumurtann beyaz ve eker
kamn
dan elde edilen eker ile yayordu. Et olarak yedii tek
ey, dii
avc Artemis iin kutsal saylan geyik etiydi. Bunun
yannda
belli baz kabuklu deniz rnlerine ve yumuak ve
sulu sebze
ve meyvelerin tamamna izin veriliyordu.
Korkun bir hzla kilo alyordu. Diri kaslar ve karar
m,
mimikleri abucak deien yz ile Ekim'in ateli,
hareketli,
aceleci kz ubat'n bana kadar, solgun, ar, yava ve
olayla
ra kar ruhsuz davranan birine dnmt.
Ay' n, onu dirilten ilk vizyonu ile cesaretlendiinde uba

tn henz balaryd. Doal olarak, en bandan beri uyku


su sk
sk bu dnce tarafndan yoklanyordu. Srp giden
kkle
mi trenlerin varl dnlnce, bu durumun baka
trl
olmas zaten ok zordu. Yatndan sonra, her sefer
inde,
kadn, bir saat boyunca durmakszn, Epelthon,
Epelthon,
Artemis96 kutsal cmlesini ieren bir ark sylyord
u ve dier
leri uyurken uyank kalan bir tanesi arkya devam
ediyordu.
Her biri saatte bir deierek ayn eyi yapyorlard.
Kelime
ler, ark biiminde sylenmekten ok, yar Grek yar
talyan
olan, Midilli'li soylu bir ailede dnyaya gelen Clara
kard
gen kzlnda adann baz kadnlarnn bir takm gizem ee
lerine
vakf olmak iin inisiye olurken, onlardan miras kalan
eski bir
dini arknn mrltsna dnyordu. Bu nakaratn
, tarihin
yce arkclar tarafndan hi deitirilmeden gelmi
olduunu
iddia ediyorlard. Makamdaki ini klar uyku veric
iydi ama
yine de arknn iinde gneinkine benzer iddetli s
yayan bir
akm ve denizinkine benzer fsltl bir alay vard.
96

Bylelikle Iliel'in ryalar her zaman iin ay hakknd ol


.
yordu. Eer gzc, kzn yznde, zerinde rahat edc etk
lcr olduuna dair bir sorun grrse, kulann ne ya:'aa
fsldayacak ve onun dncelerini arzu edilen sonsuz br sa
kinlie geri getirecekti.
nk Cyril Grey bu ilemi tasarlarken Luna kadar hasa
bir sembol semenin ierdii tehlikeleri grmezden gelmemt.
Kadnn iyi ve kt yanlar arasnda evrenin btn duruyor
du. Satrn gibi nispeten basit ve belirgin bir gezegende, durum
byle deildir. Kesinlik gsteren gezegeneri denetle daa
kolaydr. Eer bir kez Mars', szm ona, lerlerken gorursenz,
onu Queensberry97 kurallarna uydurmak olduka kolaydr,
ama ay yle edilgendir ki, en hafif bir yeni etki bile onu tama
myla yerinden edebilir.
Kukusuz, havuz sakinletike sratt su daha fazla olur!
Bu yzden ay ruhlarnn en kutsal ve e yesini Iliel'in zeri
.
ne ekmek iin, hibir tedbir bu kadar y, hibr gayret bu kadar youn olamazd.
.
Deien rutin yaantdan yaklak br ay sonra gelen kkrtc vizyon, youn sevin ve cesaret vericiydi.
Gne battktan bir saat sonrayd. Gece olduunda, hava
tuhaf ekilde lkt ve denizden gelen yumuak bir esinti hisse
diliyordu. Olabilecek her zamanda, baklarnn ve arzulan
yrngeye sabitlenmi olarak ay iine kalmas, Ilel
grevinin bir parasyd. Bu tr gzlemlern gereklemes.
. e, camdan br
kolaylatrmak amacyla, odasndan, dire eklnd
.
kubbesi bulunan kk bir kuleye gden merdvenler vard.
Ama bahe akln bandan alyordu bu gece. Nox erat et caI
Julgebat Luna sereno inter minora sidera. Ay, batmadan nce k
. taraada, esaat kadar Capri adas zerinde asl kald. Ihel
97

Amatr Atletizm KulUbUnUn bir yesi olan John Graham Chambers'in


Queensberry'in Sekizinci Markizi John Sholto Douglas'n himyesinde 1865'te yazd
ve 867'te yaymlanan amatr boks kurallardr. Crowley Mars n bu kurallara uyacag
n sylemekle, gezegenin erkeksi ynn vurguluyor.

ite buradaym, buradaym Artemis.

-210-

-211-

Ay ocuk

Alister Crowley

menin havuzunun yaknnda gece nbetini tutuyordu. Ay g


rlmez olduunda, onun yerine, her zaman ya denize ya da
durgun suya bakacakh, nk bunlarn etkisi ayn etkisi ile
byk benzerlik gsteriyordu.
Bir ey-ne olduunu asla bilmiyordu-kadnn baklarn
aydan alarak suya yneltti. yle bir yerde duruyordu ki, ha
vuzdaki yansma, mermerin en kenarnda suyun taraay dola
an kk derelere akt yerde beliriyordu. Su kenara ulah
nda utanga bir pck gibi rkek bir hareket meydana geli
yordu.
Ayn titreyen yansmas, Iliel' in gzlerine harekete geen
yaam gc gibi grnd.
Bir sonraki dnce ise tam bir gizemdi. Gece nbetini
gerekletirmesi kendisine hatrlatlm gibi, gzlerini yukar
diktiini ve ayn arhk gkyznde olmadn grdn
sylyordu. Gerekte, bakt yerde gkyz de yoktu. Duvar
lar fantastik bir ekilde -onun parlak boyalarn gl etkisin
den kaynaklandn aklad- mora alan mavi, solgun bir
kla parldayan sarktlarla kapl bir maaradayd. Tekrar aa
bakt, havuz gitmiti. Ayaklarnn dibinde, gmten bir tasma
s olan, kar beyaz, gen bir alageyik vard. Tasmann zerinde
ki gravr okumak iin istek duydu ve u kelimeleri seebildi:
Siderum regina bicornis a u d i ,
Luna, p u e ll a s . 98

Iliel hi Latince bilmiyordu. Ama bu kelimeler yalnzca


Latince deil, ayn zamanda Horace Latincesiydi ve kesinlikle
Byk Deney'in doasna uygundular. "Luna"y duymutu ve
"regina"y ve "puellas"n ve hatta "siderum"un bile ne olduu
nu tahmin edebilirdi, ancak bunlar yalnzca yaznn kk bir
blmyd ve geri kalan Carmen Saeculare' dan yaplan bir

,lntyd. Yine de, her zaman iin bunlar biliyormu gibi, belki
k
de doutan iindelermi gibi, aklnda duruyorlard. Ykse
esle tekrar etti:
"Side rum regin a bicor nis audi,
Luna , puell as."

krali esi,
"Dinl e ey Ay, ey, y dzlar n iki boyn uzlu
Dinle bakir eleri ! "

O an iin, elbette ki, kelimelerin anlam hakknda herhangi


bir fikri yoktu.
Yazy okuduktan sonra geyie nazike vurdu. Kafasn
yukar kaldrnca, yan banda, tnik giymi, omzunda bir yay
ve sadakla, bir ocuun durduunu fark etti.
Ancak grnt bir anda geip gitti. Zihinsel durumunu
yokluyormu gibi elini alnnn zerine koyup bekledi, nk
hafif bir aknlk duygusuna kaplmt. Hayr uyankt, altn
da durduu kutsal meeyi tanmt. Rahibesi olduu tapna

kapsndan sadece birka adm uzaktayd. imdi kusursuz .


n
ek
sylem
sn
alma
zu
imde hatrlyordu: Haberciye boynu
gelmiti. Ve o an habercinin dalara zg mzii selamlad
onu.
Fakat bu da neydi? arya cevap olarak ormandaki her a
atan, imenlerin her yaprandan, her tan altndan k
b
yaratklar geliyordu. Solgun ve yar saydamdlar, yumurta
imindeki (yasslam) kafalar, ince, .kibr.it benzeri gvde, kol
ve bacaklaryla orantsz ekilde geni ve ylan benzeri kuyruk
lar kafataslarnn alt ksmlarna balyd. Ayaklar ilzerinde
olaanst hafif ve harekeIiydiler ve kuyruklar srekli olarak
krba gibi savruluyordu. ilk bakta, btn bunlarn yaratt
etki glnt. Bir kimse; grdklerinin ayaa kalkm iribalar
olduunu syleyebilirdi.

98 Geceydi ve ay yldzlarla birlikte huzurlu gkte parlyordu.


-212-

-213-

Ay ocuk

Alister Crowley

Ancak daha dikkatle yaplan bir gzlem, kadnn kahkaha


sn durdurdu. Yaratklardan her birinin bir tek gz vard ve
bu gz korkun bir g ve enerjiyi davuruyordu. Btn olas

eylerin oklt ve deruni bilgisinin, bu ateli iradelerin ardnda


yaadnn kavranmasyla etki bir kat daha artt. Balarnn
duruunda aslans olduu kadar ylans bir eyler, azl varlk
larnn sreenliine uyacak ekilde olaand bir gurur ve
cesaret vard .
Yine de bu garip varlklarn davranlarnda hibir ama
yokmu gibi grnyordu. Hummal faaliyetleri anlalmazd.
Fiziksel egzersizler yapyormu gibi grnyorlard, ama yine

Dvmek ya da kamak iin hazrland . Ancak, korkutu


cu biimde atrdayarak, kadn saran yla, her yne doru
yaylan -ryalarn garip dilinde, mee ile zde tutulan- bir

imek akt ve yldrmn arp meenin dyd. Yldrm


yere ald onu. Gzlerinin nndeki dnya snd ve yldzlar
dan fkran bir gkkuama dnt . Bulduu iin mutlu
olduu hazinesine doru hzla koarlarken "meenin oulla
r"nn zafer lklarn duy'?yordu. "Mitos ho Theos!"99- Clara
karde ya anlamn bilmiyordu ya da sylemeyecekti- diye ba
ryorlard .

Kadnn iinde yzd yanar dner galaksi gittike gz

de bundan daha fazlas vard. Bir an iin, saldrmak zere bir


araya toplanm bu ok saydaki birliin liderlerini ayrt edebi

den kayboldu . Artk, bir ormanda deil de garip bir kentte ol


duunun farkna vard. Pek ok rktan ve renkten erkekleri ve

Sonra dikkati dald. Ayaklarnn dibinden bir kuu ha


valand ve ormana doru kanat rpt. Uzun zamandr orada
olmalyd, nk kadnn sandaletli ayaklarnn arasna bir yu
murta brakmt . Birden bire korkun bir alk hissetti. Tapna

bir adamn giriinde oturduu olduka fakir ve kirli, kk bir

leceini hayal etti kadn.

a gidecek ve kahvalt iin yumurtay yiyecekti . Onu yerinden


kaldrd anda ryasndaki geyiin gerdanlnda olduu gibi,

zerine Latince bir cmle yazl olduunu grd. Yksek sesle


okudu: kelimeler tamamen tandkt. Constantine'in alma

sndaki "In hoc signo vinces." kelimeleriydi. "Bu iaret ile yen
melisin." Ancak gzleri kulaklarnn duyduklarn yalanlyor
du, nk "signo" kelimesi "Cygno" olarak da yazlabilirdi!
Byle olunca cmle bir szck oyununa dnyordu, "Bu

kuuyu yenmelisin." O an anlamad ama daha sonra, grdkle


rini Clara kardee bildirmek iin geldiinde, doru heceledi
inden emindi.
Sonrasnda, bu yumurtann byk bir hazine olduu ve
bunu gelenlerin hepsine kar korumasnn grevi olduu be
lirdi aklnda. Ayn anda ormann yaratklarnn -onlara, ig
dsel olarak, "meenin oullar" diyordu- kendisine yaklat

n grd.

-214-

kadnlaryla kalabalk bir kentti buras. Hemen nnde, yal


ev vard. Adamn yannda kapya dayanm uzun bir asa duru
yordu . Ayaklarnda bir fener; bu bir fener miydi? Daha ok bir
fenerin tersi gibiydi, nk gnnda bile yanyordu ve ev
reye karanln nlarn sayordu. Yal adam gri renkli bir

aput giymiti . Uzun hrpani sa ve sakalna uzun zamandr


berber eli dememiti . Sa kolu bsbtn plakt ve koluna,
yakut ve safirlerle prldayan l bir ta takm, altn rengi ve
yeil desenleri olan bir ylan dolanmt. Yal adam ylan kul
lanarak kare eklindeki byk bir tableti oyuyordu.
Onu bir sre izledi kadn. Adam iini bitirince, asa, lamba
ve tableti yanna alarak sahile gitti. Bir sre sahil boyunca iler
ledi ve sonunda bir maaraya geldi. Iliel maarann en karanlk
kesine kadar takip etti onu ve orada yatmakta olan bir ceset
grd. Bu ceset, garip biimde, katipin bedeniydi. Bir an iin,
kadna adamn iki tane bedeni varm ve birini daima gvenli
olmas iin gmyormu gibi geldi. Yal katip tableti l ada
mn zerine brakt ve alelacele maaradan dar kt.
99

Tann Mitos

-215-

Ay ocuk

Alister Crowley

Iliel tablette ne yazdn okumak iin orada kald.


Son:adan Cyril Grey tarafndan evrilen bu yaznn burad,
. .. ln
_ vermenin gerei yok:
orpna
"Szn syle Grkemin ve Vahetin!
Yalansz, doru, yanlsz, kesin
Ve cevheri ile Gerein. Bilirim ki
Yukarda ne varsa aadaki gibi,
Aada ne varsa yukardaki gibi,
Ak, kullanmak iin Yegane eyin Thaumaturgy'sini.
Br taneden, bir tek tefekkr ile, hepsinin tredii gibi
Br taneden dodu, yer deierek hepsi.
Gne babas oldu, Ay tad, bu eiz Evreni;
fava arabas ve Toprak ise stanas.
ite burada her tlsmn kkeni
tn dnyadaki, dnya baladndan beri.
ite her ruhun pnar ve kayna.
Brakn topraa dklsn! Tamdr Onun kudreti
imdi nazike, incelikle, Sanatnn elbirlii ettii
Bul ak iin Topra ve Atei birbirinden ayran eyi.
Bak te! Ykseliyor ve alalyor, telasz
Ve abuk, yeryz ve gkyznn izgisinde sonsuz;
Bylece Akn kudretini iki misli alr,
ada bulunan gler yukardakilerle birleir,
Oyleyse dnyann grkemi senin olacak
Ve karanlk senin EN YCE tapnann nnden akacak.
Bu btn erklerin en glsdr; baskn kan
Anlalmaza ve onu boyunduruuna alan;
kara cehalete nfuz eden
Ve onu iyiletiren; bylece getirir her eyi kaderi olana,
Kusurusuzlua: nk her ey yaratlmtr bununla.
Mucizenin artcl! Bynn Biimi!
Tm eyler, bir tek ifreye uyarlanr, iine alan her eyi!
Btn bilgeliklerin blm olduunu syleyebilirim,
-216-

kere byk Hermes ve en byk olansa, benim ismim.


Ne yazdysam bir tek Gne hakknda,
.
Onun almas, renildi ve cesaretle denend
ve ifa edildi burada."
Bu gizemli ve antik kehanette, Simon ff'in de sonradan bu
dnceye katld gibi, bunu paylamay hak edenlere evre
nin gizi aklanyordu.
Iliel yazanlardan tek bir kelime bile anlayamad, ama tabletin deerli bir ey olmas gerektiini dnd ve onu alp
giysisinin iine saklayarak maaradan d_ar kt. Daha sonra,
sahilin deiim geirdiini grd: zernde asl duran kent
tand Posilippo kentiydi ve sa tarafta, biraz zata Vezv
Da'n grebiliyordu . Kendisi ile yol arsndk d Y_?k
gslemek iin dndnde, gremed br eyn onunu
kestiini fark etti. Bu eyin siyah, buz kadar souk olduuna ve
tableti ondan almaya altna dair yaln bir duyguya kapld.
Hissettii ilk ey, keskin bir nefret duygusu ve irenmeydi, ama
bu ey her neyse, kzn ona yardm etmeyi isteyecei kadar kt
durumdayd. Sonra, her yann saran bir scaklk duyumsad.
Abdl Bey'in kollar etrafna dolanmt ve yz yzne bak
yordu. Tela iinde tableti drd kadn, binlerce ilet_e
binlerce yl tede bir yerlerdeki balo salonuna g1er _domut.
Daha sonra, Capri zerindeki batmaya yakn Ay grdu. ar
ada, yerde oturuyordu, tamamen uyankt ama sandak g
m hilal, nnde mermerin zerinde duruyordu.
Clara karde, hemen yannda, dizlerinin zerine kmt
ve kadnn iziktirdii eylerin ifresini zmeye urayordu.
"Tabletin zerindeki yazlar bunlar," dedi Iliel, sanki Clara
karde bu konu hakknda her eyi biliyormu gibi, "hani yal
adamn maaraya saklad var ya."
Kadnn uzuvlarn uykuya yatrp dinlendirme zamany
d. Hizmetilerinin tekdze arks lk havada kur yaparak
-217-

Alister Crowley
Ay ocuk

dola nrken, Cyril Gre


.
y ve Onofno
karde bu yaz u"ze .
yorlard .
nnde al
.
Neredeys e gun
.
aarana dek
.
d urmakszn al
baka vll
ada ise baka b .
douk nokana tlar B' r
rth':ai : rimoire'
ulayrd
bitir;; ;: a
amas yydi, nk
:.rle letm kurmann
l
ce i
gerektii ekilde,
ulmeye balad
nn ik inci
ayn
k
u yapla
malzeme salama k
d ve bycl erin
iin deJ dt' .ken
zorl u hazrlklar iin
dle
dokuz gun en vard rnn yapmas gerekl i
. .
Kpek lei ve tu
yeme1 en. gerekiyord zsuz ve mayasz p.nlmi siyah
ekmek
u, bunun yanda,
.
s uyu
mayalanmam
meliydiler - bunlar
z m
. . a sa a
kara buy
m l ryd , n k
nn en aa
lk kanilahi mutl uluun
red .
sz br ey old u
ve yanr ,nn
unun tasd ik edilmes . dn
anlam.
n eri
gerekl. pek ok
yorlard Alnm as
n1em de var
d. Etraflarn
a tmosferi yaratlm
da l bedenlerin
mln! aa bak
nmalar gerekiy alyd. Kad
makt
an kesinlik
.
.
ord
rr meei gere u cy erru b.r aat iin bile le ka
olsa dekiy
.
mulm
. e gysleri ile ord u ve bu gyslern yaps lu1ern
g-.
ayn
olmaly
cesetl erden
mez ar kyafetlen. al d , bu amala' kr1enmem
.
ara k bu nlar
nn aalayc bii
Gm
.
me
.
Hiz
mde
meti
takl
it edlmes eliind
k sa mala gerekiy
e stlerine smsordu .
Ibran mezarlna
a 1 an .
I rn elde
edil mesi ni 1sa a br ziyaret onlara gerekli giys . ve A rthwait'in "mahku .
dnl me" oo zerine
o an kafyeli .
. .
.
soz
. 1er her aklda, myet n
. n korkun
ayn
etksne
1
. uygun o1 arak
P an1 anan
brakmt .
korku verici b'r zle
. nm
.

;ru,

Paris' te ise, Douglas bir viski iesinin azm masann ke-

11111 nda krarak, konuu Cremers adndaki Amerikal kadnn

111Alna imekteydi.

Bu kadnn dik bal bir tavrla melip oturan, kirli siyah

lliseler

iindeki vcudu, etek giymi olmasa bir erkeinki

ttlbiydi. Bu vcudun zerinde olaand bir byklkte ve


l.and ekli olan bir

kafa

duruyordu, nk kafatasnn

tl'kas tamamen dzd ve sol n lobu sadakinden ok daha


f,zla gelimiti. Bir kimse bu kafatasnn kasten vurulup bu
lrnle getirilmi olduunu
tl'ven

dnebilirdi, nk tuhaf olaylar


doa bile asimetriyi nadiren byle bir noktaya vardrrd.

Byle bir teori zerine tahmin yrtmek bo bir iten daha

fazlas olacakt, nk kadn nefret edilen bir ocuktu ve annesi


doumundan nce ona kar her trl iddeti uygulamt.
Yz, buruturulmu sar ve sert bir paromendi ve kirli
beyaz renkteki, ksa ve kaln salaryla evrelenmiti. Yznn

ifadesi en yksek hinlik ve yetenein onun a gzl igdleri


nin ynetiminde olduunu gsteriyordu. Ancak sefaleti, bu
meziyetlerinin ona yardm ettiinin gstergesi olamazd ve
aslnda, bu ilkel nitelikler hayal krklklarnn sonular iinde
yutulmulard, nk gzlerinde dier herhangi bir insann
mutluluunu kendisine yaplm byk bir ayp ve hakaret

sayan, bencil bir kskanlktan domu, tm eylere duyulan


nefretin ac bir hezeyan vard . Aklndaki her dnce -Tanrya

kar, insana kar, aka kar ya da gzellie, hayatn kendisine

kar- bir lanetti. Cady yakan kiiyle cadnn kendisinin bir


karmyd. Huysuzluundan, cinsel bozulma ve sapknlna

oo

.
Yuhanna 5:2 9 ' Buna a
mayn nk saat
hepsi onun 8-2
hkm kya::;:e :: il.ik .iley:ne.r h!;0;;yittene kair..rde. olanlann
kotuluk leyenler
yapa
nlar n hayata d" idr.i?.c lncl e gore ki tr di T ardr. Bunla
i
si
rdan ilki iyilik
.
ise
medyumlarn yapt
ktl

k
ileye
ifemm je Jgl olarak ncil'
/ n ,anetlenmed
yor.
Yazar
de yap1an ayrm
a gnden edeir.bulu
r-'

kadar Pritanizm'in enkarne olmu bir ruhuydu.


Douglas krlm ieyi azna gtrd ve viskiyi kafasna
dikti. Ardndan

ieyi

ziyaretisine uzatt. Kadn "astral bedeni

kt etkilediini" syleyerek ieyi reddetti ve bunun yerine,


evsahibinden

ikinin

parasn

kendisine

demesini

istedi.

Douglas delirmi gibi -biraz bezgin, delirmi biri gibi- gld,


nk kendi cehenneminin zemini yerine kadnn cennetinin

-218-219-

Alister Crowley

Ay ocuk

tavanna d uu
" . . u.. nsp
eten daha zararsz olsa
bile, iinde daha
.
.onc
eki durumunun ans vard.
Ancak, kocakardan bir kar
..
vard ve ona kuum
seyerek
bir fra nk fr att. Kadn paray arar
.
ken
apt
al
bir
bc
ek
g
.
b. erde
emekled,. nk para keye
doru yuvarlanmt v

para elde etmenin heyecan


ile, taknd erkeksi t
ar
unu arak paray naylon orabn
n iine soktu.

fv!

xv.

DR. VESQUIT VE ARKADALARINA, LLERLE


KONUMA NN NASIL GTTGNE VE CYRIL
GREY VE ONOFRIO KARDE'N SAVA MECLSNE
VE CYRL GREY'N BY SANATI ZERNE BELL
GRLERNE DAR.

==1= NAPOL k, yerini gneli ve lk gnlere brakmt. Bir

ka gece nazik ve zarar vermeden sren hafif bir souk dnda,


ayaz ne atk kal ne de sert olmutu. Gn be gn gne sakin
havay atelemi ve yaam tepelerin zerinde akla dans etmi
ti.
Ancak, dolunayl gecesinde Ay, evresindeki krmzms
su buhar ile, fkenin rtsne sarnm gibi, sarmtrak kahve
rengi renkte ve karanlkt. Frtna ile, talya'nn dalk omurga
sn bir batan bir baa, haydut eytanlar kalabal ovann
kyllerine saldryormu gibi, getii yollar boyunca yrtan
rzgar yznden bir sonraki afak griye brnd . Kelebek A,
Posilippo'nun doruu sayesinde frtnann fkesinden korun
mutu, ama evin iinde keskin bir souk vard ve Iliel hizmetilerine mangaln iini fndk, beyaz sandal aac ve hu aac
odunlaryla doldurmalarn syledi.
Da srtnn karsnda Dr.Vesquit'in k iin alm olduu
villa, patlamann duygusuz lgnlna maruz kalyordu. A
dam da mangal doldurdu, ama servi odunu ve bitminli k
mrle .
Gn ilerledike frtnann iddeti artt. leden bir saat
kadar sonra villann penceresine doru frlayan kopmu bir
zeytin dal camlar krdnda, doktor bile ilemin gvenlii
konusunda endielenmeye balad .

220-

-221-

Alister Crowley

Ay ocuk

Ancak ksa bir sre sonra frtnann hz hafifledi. Gazap


dolu bulutlar izleyen hafif bulutlara -bir kimse bunun
Mikhail'in eytan'n nnden uuu olduunu syleyebilirdi
benzeyen, topraktaki su buharnn iinden gkyz grlebilir
oldu .
iddetini srdrmesine karn, frtnann kalbi, doluyla ka
rk yaan yamurun yaratt selle birlikte tkenmiti . Tepe
nm yamacna doru neredeyse yatay ekilde iki saat kadar daha
ilerledi ' Daha so n:a, kmldamadan durarak ve dikleerek, tpk
.
.
buzlu br avlan gb, sel eklinde aa dt.
Posilippo'nn yamalar, kpren sularla grledi . Baheler
kirlerind e arnd. Duvarlar, engel olmaya altklar dalgala
. karsnda ykld ve Napoli'nin daha aasnda
rn sertl
bulunan caddelerdeki sular insan boyuna ulat.
Medu arn almalarna balayacaklar saat gnein
bat saatyd. O anda, son bir iddetli patlamann ardndan,
yamur tmyle kesildi. Gecenin karanl, siyah ve youn
olmasna karn, Gates'in cesedi kadar sakindi .
apelde, yerde bulunan mermerin bir paras krlmt,
nk orak ayaklarla plak topraa dokunulmas ve onun
glerinin volkanik katmanlarndan dorudan yukarya ekil
mesi arzu ediliyordu .
Bu ham toprak Maremma bataklklarndan getirilen a
murla lekelenmi ve bunun zerine, kaln bir tabaka oluturana
dek, kkrt serpilmiti. Bu kkrtl blgede, iki ulu asa kul
lanlarak byl bir daire izilmi ve bu yolla yaplan yivler
kmr tozuyla doldurulmutu.
Bu gerek bir daire deildi. Kutsalln ve kusursuzluun
. . .
hbr fgr bu lanetlenmi ayine dahil olamazd. Bu daire,
ember ve genin bir karm olan, eski moda bir anahtar
delii eklinde yaplmt.
Dairenin merkezine, ba kuzeye gelecek ekilde, Gates'in
ed :ni yatrld. Arthwait bir elinde Grimoire, dierinde incel
tlm parafn mumu tozu ile bir kenarda duruyordu. Kar
-

222-

.rafta, keiyi tasmasndan tutan ve Vesquit'in trenin balca


bUysel silah olarak kullanmas gerekli ora tayan Abdl
Bey vard.
. .
.
.
.
Doktor, daireye en son grecekt. Yanndak sepetn nde
drt kara kedi vard ve dairenin etrafndaki dokuz ane k.k
mumu yaktnda, drt kediye drt ar tarafan syah der
oklar saplad. Onlar ldrmemeye dkkat e.tt . Aclarnn, s.
lenmeyen bir takm ruhlar korkutmas nml d.
.
..
.
Her ey hazrd, medyumlar dzlen uzerne ktuler, un
k bu aalayc duru, insan rknn dmanlarna sevml
geliyordu .
.
.
insann, onu hayvanlarn en yalnz yapacak eklde dk
yrmesini salayan gler, onun, elde ettii bams zl ts
.
lim etmeyi redderek bu ayrcalk iin Onlara teekkr edn
grmeyi severler.
.
.
Dr. Vesquit'in treninin ana plan bastt.. eytanlardan brinin ruhunu keinin iine girmeye ikna etmek ve ruh hayvann
bedenine girdii anda, hayvan Gates'in baucunda ld:erek
cesede korkun bir tr izdivala eytani gler bahetmekti.
Ama bylelikle, yaygn ve cahilce syleniiyle ispiritizm
ya da " spiritalizm" in amacyla zdeti, anca r. . V.squt
sonular elde etmeye ve aldatlmamaya kararl, cdd br oren
ciydi. Dolaysyla yntemleri, u ortalk ya da salon medyumlarndan daha etkiliydi.
Arthwait, Grimoire' at ve byy uygulamaya koyuldu .
Reetedeki davran kalplarnn karkln ve kar.makln
yeniden uygulamak imkansz ve ierdii konunun renln
gstermek, arzu edilmeyen bir ey olacakt-. In art olan
lardan her biri, kendi zel ayinleri yaplarak brer brer arld.
Doann ldrmekten, saldrmaktan, yama etmekten haz du
yan gaddarln kiisel bir iktidar olduu varsaylan zaman
larda, insanolunun afann korkutucu tanrlar olanlar en
gizli adlar ile arldlar ve yaptklar aalk eylemler
.

..

yadedildi.
-223-

Alister Crowley
Ay ocuk

Arthwait'in anlalmaz slubunun


kisvesine brnm
bile olsa, bylesi bir gsteri, efsunu
yapan kiinin tonlama yete
nei ve Vesquit'in bir tr dilsiz gst
eriye dnen cehennem
mziine, uyumsuz sesler karan
cehennemi notalar dizisine
bandan sonuna kadar elik eden
hareketleri ile, anlamn ar
pc hale geldii bir korku resitaliydi.
Hareketleri ile ocuklarn
nasl atee atldn veya aylara
frlatldn ya da kanl
altarlarda nasl kurban olarak sunuldu
klarn; barl uluslarn,
erkekleri ldrlerek veya sakat bra
klarak ve kleletirilerek,
kadnlar doranarak, bakireleri ka
rlarak kendi eytanlar
adna savaan vahi kabileler tarafnd
an nasl yok edildiklerini;
mucizelerin, topran sapkn rahi
pleri yutmak iin almas,
gnein katliamn saatlerini uzatmak
iin gkyznde hareket
siz durmas ile ktlerin glerine
nasl tanklk ettiini anlat
yordu .101
Ksacas bu, bitmez tkenmez bir ihan
etin ve cinayetin ve
intikamn resitaliydi. renliklerin bu
kaydnda acma ya da iyi
niyet, ortak bir terbiye ya da insa
niyet dncesine dair her
hangi bir yanl nota alnmyordu
ve bu gsteri, insanlk tari
hinin en dehet verici canavarln
da, btn bu grtlak kesme
yar srasnda zaman zaman daha
soylu bir akln prltlarn
gsteren bir insann, iblisin kana susa
mlna sunulmak zere
son bir kez ikence ve lm iin sei
ldii anda doruk noktasna
ulayordu.

Bir tr cehennemi kahkahayla, ruh


lara yaplan ikinci bir
ar, resitali devam ettirdi. Nasl ki,
eytan kurbannn cesedini
hayata dndrm ve kendisini
insan biiminde gizleyerek
onun insanl ile dalga gemi ve
insanln kutsal olmaktan
karmt, o zamandan bu yana iki
yzlln giysisi altnda
saltanatn srdrd ve imparatorlu
unu geniletti .102 Bundan
byle, aka iblis'in adna ilenen
sular, kendilerini kurbann
1 0 1 crow1ey ,.n yorum
.
u: 'Ktab- Mukaddes (Eski Ahit blm)
okuyordu'
102 md' de ncl. (Yen

. Ahit) okuyordu.

-224-

1 ,hibi olarak adlandran kiiler tarafndan, utan ve korkunun


yeni dzeni ile yrtlmeliydi.
. .
Bu arutrma ile trenin ilk blm sonuld. Iblsn esrnrl atmosferi adeta dairenin iine getirilmiti. nci blmde
eytann kei ile zdeletirilrr:esi gerkyod ne
.
. .'
de ikisi ilk kez birletirilecekti ve ke, ldunde, bycnun
hayaleti ile temasa geip insanlam olarak dnyaya gelerek
bundan ok uzun alar nceki dier kurbanla gerekleen
mucizeyi tekrarlamalyd!
.
Bu riteli ayrntlaryla anlatmak ho grleblr br ey
deildir. Uygulanamayacak kadr etkilidir Merhamet dolu e
:
.
zerinde yabaniliin yalnzca brka lekes bulu:'a temz br
dinde yetitirilen Trk, sendeledi ve baylacak gb oldu ' Y l
.
nzca, Lisa'ya olan -ruhunda frtnalar estiren- ak onu darerun
evresinde tutuyordu.
.
. .
Aslnda hepsinin ba hzla dnyordu. Elphas e: nn
dedii gibi, ktlk trenleri gerek bir entelektel zehirdr. E
az hahan yapt kadar kesin olarak halisnasyonn ve del
liin glerini arr. Ve kim delirium' hayaletlerne 'gere
.
deil' demeye cesaret edebilir? Bunlar br nsaru ldrmeye, br
hayat ykmaya, bir ruhu her trl su?a tmey yetecek kadar
gerektirler ve bu tr bir arl olan, e yarar gerek maddesel' eyler pek fazla yoktur.
. . .
.
Hayaletler medyumlara grnd. H brmn ak nda ger
ek ve kt niyetli varlklarla iliki kurduklarna dar en ufak
bir kuku yoktu.
.
kence edilen kedilerin korkun bar a, ken a er
dolu meleyileri ve Arthwait'in, by reetesn s?lerru dle
getirirkenki genizden gelen tekdze ses ou rbrne kar
.
yordu. ok saydaki srngen eyn, bmsz canavarlarn,
evrimin l yollarndaki dklerin, zerinde yaayamaya
caklar gerekesiyle dnya tarafndan dk olarak atlan yara
tklarn oluturduu smks madde yznden, hava onla:a
sanki kalnlam ve yalanm gibi geldi. Kei, hayaletlern

. .

-225-

Alister Crowley

Ay ocuk

bilincindeymi, kendini bu blgelerin eytan kral


olarak algl
yormu gibi grnyordu, nk Vesquit'in el
hareketleri ih
birlikte ylesine fke ve gururla sryordu ki,
Abdl Bey onu
zaptetmek iin btn gcn kullanmaya mecb
ur kald. Bu
btn medyumlar tarafndan baarnn bir iare
ti olarak kabul
edildi ve Vesquit son bir jest yapnca, Arthwait
sayfay evirdi
ve Abdl byk ba hayvann can evine batrd.
Mezar kyafetlerine kan sraynca bycn
n de kalbi
hzla arpmaya balad. Kt ekilde terliyorlar
d. Arthwait'in
abartl homurtusundan, sadece ac iindeki kedi
lerin korkun
ekilde ykselen ulumalarnn duyulduu sessizlie
doru olan
ani deiiklik -psikolojik mi yoksa bysel miyd
i?- lmcl bir
korkuya drmt onlar. Ya da ilk kez, nasl
bir alamete
bindiklerini mi fark etmilerdi?
Cesedin hareket ettiini mi sandlar? Gates'in
eytann
verdii gle uyandn ve onlar boduunu
mu sandlar?
Ar terliyorlar ve terleri kanla karyordu. ld
rlen keinin
kokusu berbatt ve stne stlk Gates'in bedeni
de bozulmaya
balamt. Mumlardan birinin dmesiyle tutu
an topr
ara yanan kkrtle birlikte, cehennemin kt koku akta, ara
su lmn
kokusuna ekleniyordu. Abdl Bey birden bire
kt ekilde
hastaland. En sonunda dayanamad, ani bir hare
ketle cesetlerin
zerine yld. Vesquit onu yakalad gibi geri
ekti ve ona
kendine gelmesini salayan iddetli bir uyarc ila
verdi.
Arthwait, ruh armann son blmne balyord
u. Bunu
bir dil olarak adlandrmak zordu. Bir maymunlar
topluluunun
anlalmayan konumalar, vahi insanlarn ba
rlar ve la
netlenmi ruhlarn mrldanlar gibiydi.
O srada Vesquit de grevinin son aamasna gelm
iti. Ke
inin kafasn bayla kopard ve br bedenin
karn ksmnda
alm olan oyuun iine yerletirdi. Kedilerin ms
tehcen ba
rlar meslektann manyaka ulumalarna kar
rken, keinin
geri kalan paralarn Gates'in azna sokuturuyord
u.
226-

Sonra, hibirinin beklemedii bir ey oldu. Abdl Bey


lelerin zerine att ve dileriyle etleri paralara ayr111.tya ve kan yalayarak imeye balad. Arthwait Trk'n de
lirdiini dnp dehetle lk att: ancak, Vesquit gere$i
.
1nlad. Abdl gruptakiler iinde en duyarl ve en az gelm
iiydi. Gates'in -eytan tarafndan ilham edilen- ruhu onun
iinde tezahr edecekti.
Bu manzara birka dakika kadar srd ve ardndan, Trk,
dik bir ekilde oturdu. Yz, ald ar zevki davuruyordu.
Bir ruhun aclarndan kurtuluuydu kendisini gsteren. Fazla
zaman olmadn biliyor olsa gerekti, nk hummal ir e
nerjiyle hzl hzl ve gayet ciddi konuuyordu. Syledkler
etkili ve inandrcyd. Vesquit'in, imdiye kadar bulduu hr
eyden daha stn bir bilginin huzurunda bulunduklarna dar
hibir kukusu yoktu.
Sylenenleri bu ama iin hazrlanan tabletlerin zerine
yazd. "Onlar Gne'e kar Ay zerind alyorlar."
"Hekate sana yardm iin gelecek. Ilerinden saldr, dardan deil."
"Yal bir kadn ve gen bir adam zafer getiriyorlar." .
"Btn gler hizmetinizde, ama onlar daha gl. Ihanet
seni koruyabilir."
"Dorudan hcumu brak, nk imdi bile kendi lmn ardn. Acele et! Balanty kopar. Kendini bir se gizle.
Byleyken bile lme yaknsn. Acele et! Oraya bak, km vurmak iin hazr bekliyor!"
Ses alald . Bu Vesquit iin iyiydi, bylece soukkanlln
koruyabildi. Medyumlar omuzlarnn zerinden etrafa bakn
dlar. Dou ynnde yumurt biiminde mavi bir duman vard.
Ortasnda, iki timsahn zerinde duran Onofrio kardein, du
daklarnn zerindeki parma ile glmseyen bir grnts
duruyordu. Vesquit, kontrolnde bulunan glerin herhangi
birinden bin kez daha kudretli bir gle temas halinde olduu
nu anlad. Abdl Bey araclyla sylenen errre derhal uydu.
ndini

-227-

Alister Crow l y

Ay ocuk

"Yemin ederim," diye bard, sa elini havaya kaldrarak,


"Yemin ederim ki size hibir ekilde ac ektirmeye niyetimiz
yok." Bunun yalan olduunu ve bu nedenle bana vurmak iin
hazrlanan darbeyi nlemeye almann yararsz olduunu
bilerek iin iin heyecanland. Sylemenin yeni bir eklini arad.
"Yemin ederim ki savunmanz delip gemenin yollarn ara
mayacaz." Bunun kap komutann tatmin edeceini ve ier
den saldrmak konusunda kendisinin niyetlendii eyi yapma
sna olanak salayacan dnd. Abdl Bey, zorlukla nefes
alarak Ak Loca ile aralarndaki balanhnn kopmasnn-yapla
cak daha fazla bir ey yoktu- iyi olduunu syledi. "Ama imdi
kendi darbemiz bizi topraa alacak." dedi ve bir l gibi top
raa yld. Dier bir anda Arthwait, gerekten de her eye
gcnn yettiine inand iblisi, son bir kez armak iin
haykrdnda, sitrikninden zehirlenen ya da tetanozdan len
bir adam gibi spazmik rpnlar iine girdi. Beraberindekilerin
kaderinden dolay rken Vesquit, korku ve dehet iinde
Onofrio kardein grntsne bakh. ocuka glmsemesini
srdryordu ve Vesquit kollarn ona doru uzatt. "Merha
met edin!" diye bard, "ltfen efendim, merhamet edin!"
Arthwait cesetlerin zerinde, iki bklm, cierlerinden si
yah, kpkl bir kan gelir halde ac iinde kvranyordu.
Ve yal adam yanl yolu tuttuu iin hayalnn bir ah
maklk olduunu anlyordu.
Onofrio karde hala glmsyordu. "Aman, efendim!" di
ye ba.rd Vesquit, ayaa kalkarak, "keke lseydim."
insanln forml, lmn gnll kabuldr. Ve erke
in iindeki ak, gnll lmn doasndan olduu ve bun
dan tr dinsel bir tren olduu iin seven kii kendini ld
rr, bu nedenle de hayaln srdrebilecei halde kendisini
ldren kii bir aa dnr. Vesquit kollarn, kendi l
myle yaam veren103 O'nun, ya da o yaamn ya da o lmn
103

nracrun, dnyann kuruluundan beri, dnyay rehinden kur


taran kii olarak tayin edilen Kutsal Kii'nin sembol olan ha
eklinde ah.
Sanki orada, btn inisiye olmu bilgilerin u en gizli Ke
lamnn -ylesine gizli ve ylesine basitti ki pazar yerinde ba
ra bara sylenebilirdi, ancak hi kimse duymazd- aydnl
bir anda zerine vurmu gibiydi. En azndan, zayfln ve
uysalln ellerinde tutan kt insanlar tarafndan su orta
yaplan yal bir aptal olduunun farkna vard. Ve lmn onu
kurtarabileceini anlad.
Onofrio karde hala glmsyordu.
"By akmn geri aryorum!" diye bard Vesquit
yksek sesle. Ve bylece, adaleti kendini kurban edii ile birle
tirerek, erdemli bir ekilde ld.
Onofrio Karde'in imgesi yava yava gzden kayboldu.
llerle konumann yce ilemi hilie dnmt.
Yine de yazlanlar duruyordu ve yaklak bir gn sonra,
Abdl Bey kendine geldiinde, gzlerine taklan ilk ey bu
olmutu. Onu, hi dnmeden, kefeninin iine koydu. Ardn
dan, tkezledi ve meslektalarna baknd. Ayaklarnn dibinde
yal sorgu yargc l yatyordu. rpnlar kornaya yakn bir
takatsizlikle son bulan Arthwait ise ba lee dayanm, kanl
bir hamur haline gelene kadar inenen dili azndan dar
sarkm halde yatyordu.
Trk onu apelden villaya tad. Yksek yerlerdeki ba
lantlar, Vesquit'in lmn dorulatmak ve ksa aralklarla
bir rpnmadan dierine geen Arthwait'i tedavi ettirmek iin
kendi halinde bir doktor salamasna yardm etti. Tehlikenin
dnda saylabilmesi iin daha yaklak bir ay vard, ondan bir
hafta sonra ise tamamen bamszd. Durumu Douglas'n n
ne sermek iin apar topar Paris'e gittiler, nk Arthwait bile
iteki baz unsurlarn tatmin edici olmadn, onlar kendi yk
sek baar standartlarnn olduka uzana dtn gsteren

Phallus {Erkeklik organ)


-228-

-229-

Ay ocuk

Alister Crowley

olaylar olmalarndan baka ekilde gremeyeceini onaylamak


zorunda kald.
Medymlarn servenlerini takip eden gn, neeli ve par
lak klar le dodu. Dnya, tazeliini soluyarak yeniden ku
ruland. Iliel'in taraasnda durduu duvarl bahenin zerinde
hafif bir pus vard.
Gn oumu dalgalar uyandrrken Ay, okyanusun ze.
rnde gen ve solgun biimde yzyordu ve nbeti bitmek
zere olan Iliel gnn sona erdirecek olan tren iin hazrlan
d.
Kadn, hizmetilerinin kendisine uygulad bakm iin ay
rldktan hemen sonra, Cyril Grey, Onofrio kardele birlikte
ah:ye indi. Kollar, tarikatta yaplageldii zere, gsleri
zerm e aprazla h. Onofrio kardein krmz giysisi Cyril
karden ak yel ipekten giysisiyle mkemmel bir kontrast
oluturuyordu .
talyann gzlerinde daha gen ancak daha yetenekli, ne
redeyse dostluktan daha fazla bir insan sevgisiyle zdelemi
bu adam iin tutkulu bir sayg vard . Bu sevginin iinde, kar
n dnmeyenlerin ve uyumadan alanlarn, yalnzca, ei
bulnmaz br yree sahip olanlarn ball vard. Cyril kar
.
den kendsnden daha iyi bir yaradlta olduunu anlyordu .
.
ylesne esrarengiz ylesine yamand ki, bir insandan ok ate
in iindeki bir alev olmalyd. nk Cyril'in gardn yoklad
n dnd her konumasnda, hamle yapmaya kalkt
anda, adamn klcnn bir dokunuuyla kaybetmi olduum.in
farkna varyordu. Ancak, idol hakknda daha fazla ey
renmek iin srekli bir gayretle yanp tutuuyordu Bu sabah
.
gen adam onu fsltyla, yavaa, glmseyerek, parma tara
ay gsterererek uyandrmt: "Hadi Maliye Bakannn bizi
duyamayaca o yere gidelim." Bylece Gne'in sabah yakar
sndan ve gnlk meditasyon egzersizlerinden sonra kalktlar
ve zambakl havuza geldiler.
Cyril karde en haval ruh halindeydi.

-230-

"'Surtout, pas de zele'104 lafn kimin sylediini hatrlyor


musun?" diye balad. "Her kim sylemise sylemi, imdi
,
ben sylyorum . Onofrio Karde, byk karde, gl karde
rsun
yapyo
.
iyisini
ok
zaten
zeki karde, bu ie yaramaz . Sen
nu
olduu
ali
Gener
Rus
Eer kt anlayna yardm edecekse bir
dn. ok fazla zafer kazanmann her zaman keklik yemek
n bir
kadar kt olduunu anladn srece ne dndn
k
nemi yok. Sen yalnzca, sana resmi olarak Cumhuriyetin
dn .
ranlarn arz edeceim, bu'harika hisar savunmakla kalma
nn
dma
n
uraya
na
bozgu
da,
zaman
Ayn
Elimi pebilirsin.
ge
dn
ve
ettin
yok
n
alaylar
gl
en
peine dtn, onlarn
.
caklar
braka
ay
saldrm
,
birden
ceden sonra korkarm, hepsi
Durum acnlacak gibi."
a
"Ama, lm-akmn onlar kendileri ard," diye itirazd
a
it'i
Vesqu
yal
,
bulundu Onofrio karde. "Onlarn, zavall

rncaklarn ve u ya da bu ekilde kesinlikle bir eylerin olaca


ebilir
ok korkun bir operasyon hazrladklarn nasl syley

dim?"
"Ama Gates adndaki gen adamla da kibar bir balant
kurmakta baarsz oldun! "
" Biliyorum. Bir Tarot falnn bile sylediklerine kaplmaya
msaitim, ama o da, bysel bir cinayet ilemeye kalkmt.
az
\ltyler kendi dzlemlerinde olmadklar srece ie yaram
tr."
olacak
l,r. 1 05 Her kim ki kl tutar, klla helak
" Hakl olduunu sylemeliyim, ama korkarm ki av r
kttn . Ben Douglas' ve Balloch'u burada istiyordum, daha
ronra da bu ldrme makinelerini paralara ayrmann sras
gl'lecekti . "
" Bunu bana sylemi olmalydn."
"Ah, keke bilseydim!"

1111 'zel bir abaya gerek yok.'


111, Matta:26-52 . Ayetin asl yle: 'O zaman sa ona dedi: Klcn yine yerine koy,
llnk kl tutanlarn hepsi klla helak olacaklardr.
231

Alister Crowley

Ay ocuk

Onofrio karde vahi bir hareket yapt. Bir kez


daha atlat
lyordu.
"Senin emeklerinin ne kadar elverili ve niha
i olduunu
ancak imdi fark ediyorum. Artk, gten
drc huzur ve
Capu ls iinde kend kendimi i iyip
bitireceiz. Heyhat!

Hannbal1n ve Napolyon un kadern
dn. Her zaman ayn
hikaye, ok fazla zafer!"
Onofrio karde aknlk iinde, olduu
yerde srad.
"Huzur! Lks!" diye bard."Byk Deneyim
iz'e ne oldu?"
"Kald m?" diyerek bakt Cyril, ruhsuzca.
"Bu kriz yalnzca bir ay iin deil mi?"
"Bir ylda on iki ay var."
Onofrio karde fkeyle kalkt. Kendisiyle bu
ekilde oyun
oynanmasndan nefret ediyordu. Eer vars
a bile, bu akada
hrhangi bir anlam ya da yaplan kabalk
iin geerli herhangi
br mazeret gremiyordu.
'Otur, otur!" dedi dalgnca. "Krizin bir ay srmeyeceini
kendn sylyorsun. Okyanus be ktay ne
de gzel kuatyor,
eafnda ocuklar olan bir anne gibi. Hera
kles stunlarn ge
p batya doru yelken amak isterdim
ve krfezin frtnal
alanlarna doru ve. . ! Ama . . . . bu olamaz! Bura
da, aslen nemli
greiiz ta afndan alkonuyoruz. nsanlar

kendi haatlarn
m brnlendrecek yoksa kaderin oyuncak
lar olarak m kala
caklar, bunun kararnn verildii Nihai Sava
iin seilmi sa
valrz biz. Bizler Byk Deney'in nct
ileriyiz. Silahlara,
Onofro kard! Sebat et! Cesur ol! Kriz bizim
zerimizdeyse,
bu yalzc br ay srecek, o kadar! Bana
ya
kalk
annla ya da
.
onun uzernde gen_ dnersin! Dulce et deco
rum est pro patria
mori."

h! imdi seni anlyorum!" diye bard Onofrio lrnlca,


. .
Cyrl Italyan adetleri gerei, dnmeden
yaplan bir kucak
lama hareketi ile skarak.
"O senin mkemmelliin," dedi zekice. "Bu
nu takdir edi
yorum."
-

232

Onofrio karde tekrar kmldanmaya balad.


"Aklmn bir kesinde," dedi, "senin Byk Deney' in ba
arsz olacan bildiini ve bunu umursadn dnyorum.1 "
"ngiliz diplomatn patavatszl arzulu, kurnaz ve zek"
talyan'n esrarengizliinin dengi olamaz."
"Kahretsin! Sana gerek ya da doru gelen bir ey var m?"
"arap, ruh1 ar ve puro1ar .
.
"Asla ciddi olmayacaksn. Hayati eyler hakknda ble akalar yapyorsun ve en ciddi konular ile ayal gcnn en
czi eylerine eviriyorsun. Babann kemklernden davul opa
s bile yaparsn sen ve kendine bir kadn aradnda da br ka
rahindiba tohumunu fleyiverirsin!"
"Sense baban rahatsz etme korkusuyla mziksiz yaar ve
pudra ponponu kokan bir e seersin kendine . "
"Ah, bunu nasl yapabiliyorsun?"
Cyril karde ban sallad.
"Kendimi daha zenli aklamalym," dedi. "lk nce
dnyadaki en ciddi eyin ne olduunu soraym sana."
"Din."
"Kesinlikle. Peki, din nedir? Ruhun ilahi bir esrime iinde
kendini tketmesi. Peki aksz hayat nedir ve kahkahasz ak
ne? Dier bir deyile, din bir akadr. Dionysos'un bir rh_u
vardr ve Pan'n bir ruhu vardr, ama onlar kahkahann kz
evreleridir. Din bir akadr. Peki, dnyadaki en sama ey nedir?"
"Kadn."
"Yine doru. Ve bu yzden kadn kahkaha ok sundaki
tek ciddi adadr. Biz avlanp, balk tutarken ve dvuurken ve
baka ekillerde sefamz srerken, o tarlalarda zor artlrd
alr, yemek piirir ve ocuk dourur. Bu yzen . e cdd
kelimeler aka yollu sylenenlerdir ve akalar cdddr. Ite,
kardeim, benim elendirici ve parltlar saan konumamn
anahtar bu."
fi

-233-

Alister

Crowley

Ay ocuk

"Ancak. .. "
"Ne syleyeceini biliyorum. Bunu
rebilirsin. Fikir tamamyla budur. Sen tekrardan tersine evi
tersini sylemeye devam
ettike her seferinde, giderek daha
gln ve daha ciddi bir hal
alr ve onu takip edemecein durum
a gelinceye kadar byk
bir hzla devinir de devi ve bey
nin frldak gibi dnmeye

balar, sonunda, Mutlan Ozn olu


turan u Spiral G hali
.
n gliverirsin. yl
eyse bu, kusursuzluklarn doruuna,
.
Bilge
knn tana, Gerek Bilgelie ve .
Kusursuz Mutlulua ula
mann sade ve kolay bir yoludur."
"Seni dinlemek," diye yantlad On
ofrio karde, klcn ha
fife sa:vurarak, "ite bu etkide bir
ey yaratyor!"
"yleyse 'Hereyi Yaradana' beni
varettii iin vglerini
bildir, hadi imdi orucumuzu bozalm
!"
Yemekhanede Cyril Grey'i bir telg
raf bekliyordu. Telgraf
.
kk
atle kudu, imha etti ve ekici bir
le Onofro kardee bakarken, uzunca parlaklk yayan gzleri
bir kahkaha atmamak iin
gsterili bir biimde kendini tuttu.
Yz git gide ciddileti ve
uzun uzadya dndkten sonra
konutu. "Seni bilgilendir
mek zorunda kaldm iin derin bir
esef duyuyorum," dedi en
sonunda, "durumun gerekleri senden
ekeri uzatman rica ede
rek bir an nce harekete gemenin
sorumluluunu bana yk
lemek iin birleti."
Onofrio karde ask suratl bir incelik
le riayet etti. "Kutsal
Kitap ne der?"diye sordu Cyril, ayn
meum tavrla. "Ornithi
gluku; ekerin biraz ku iin!"

xv.

KELEBEK AGI'NIN YAYILIINA, VARLIGIN FARKLI


TRLERYLE LGL OK HO B.R SYLEE VE BAYAN
ILIEL'N DURUMUNA VE ISTEK_EIE "\'E
UYANDIGINDA GRDGU iKiNCi
VZYONA DAR

'

I= Villann zerinde byk bir huzm kulukaya yatmh. Her 1


gn doan gne, gc bir araya topal d ve bat rzgar k
.
k bir kuun, kulana baharn geldn. fsldadn syl
yordu ieklere.
Bysel dualarn sonular maddenin rtsnn altnd,
erken aan idemler gibi grlmeye balad. Evn ve bahenm
gevek ve romantik bir havas vard. Bir yabancnn bu vay
.
hissedememesine olanak yoktu. Yne
de, bu hava nde,
majisyenlerin zlemlerinin younlamas olan, etkin ancak
rkek bir saflk da vard.
..
Fiziksel iaretler de ayn ekilde yanl anlalamayacak ol
de belirgindi. Geceleyin, duvarlarla evrili bu yerden, plak
gzle grlebilen soluk mavi bir aydnlk yaylyordu ve bh
ede oturan birine, eer byle bir bahede, yaplmas gerekt
gibi sakin ve duyarl kalabilirse, ok gibi frlayan parltlar, yl
dzlarn parlak klar, iekten iee ya da aatan taa konu
. kulaa
yormu gibi grnecekti. Doru duyabilen ve l:nl br
.
ise zaman zaman ok uzaktaki bir mzin belrsz paralar
alnailirdi. Bunun yannda, serin ve cisel iste uyandran :e
. . ryalarla tatmn
iffetli ve zarif ve tembel eylerin, u kendlern
eden yumuak tropik aklarn telkinine benzer kokular da vard
havada.
.
Btn bu olaylar kendilerine zg nitelikteydi. Gere
anlatsak ve bir aklama bulsak iyi olacak.

-234-

235-

Ay ocuk

Alister Crowley

Bu grnmler ve sesler yeterince belirgin olarak kendih


rini aa vurur, ama btn dikkat onlara yneldii anda orl,
dan kaybolurlar. Herhangi bir ekilde denetlenemezler ve bu
durum, s dnrler tarafndan onlarn gerekliine kar bit
kant olarak kullanlyordu. imdi de kantlanaca gibi bu ko
nu, ele almak iin fazlasyla sama ve gereksizdir.
Duyularmzn alan olduka snrldr. Duyuya ilikin a
ralarmz ok fazla eyden yalnzca ok azna bavurarak al
r. Her ocuk spektrumun ne kadar dar olduunu ve mzikal
tonlarn sralannn nasl snrlandrldn bilir. Kendisine
bunun ne anlama gelebileceinin anlalmas konusunda yete
_
altrma yaptrlmam ve algnn teki biimlerine ilikin
rnce
gerekler eit biimde vurgulanarak anlatlmamtr. zellikle,
Bay H . G . Wells tarafndan yazlan The New Accelerator 106adl
takdire deer hikayeye ramen, zayflatlm etkinin ne anlama
geldiini renmemitir.
eylerin gnts, onlarn hzlarna dayaldr. rnein,
_
drt yaprakl bir elektirikli yelpaze, yar say
hareket halndek
dam ve parlayan ince bir zar tabakas gibi grnr. Ayn ekil
de, . bir kimse otomobil tekerleinin bir sinematograf iinde
gerye dndn grebilir ve belirli uzaklklarda, bir topun
patlama sesi ate emri verilmeden nce duyulabilir. Fizik bu tr
paradokslarla doludur. u an iin, zaman-dnyalar bizimkin
den tamamyla farkl olan canl varlklar, sadece, yetersiz bir
otak alan iinde temas ederek tanmaktayz. Bir sinek saniyede
br yardadan dk bir hzdaki hareketi alglayamayaca ka
dar hzl hareket eden bir dnyada yaar, bylece, bir insan
vurma itkisinden ke?ini alkoyabilirse elini sinein zerine
rahatlkla koyabilir. Oyleyse, bu sinee, dnen yelpaze ok
frkl grnecek, drt yapra da birbirinden ayrt edebilecek
tir.

106

. ..

farkl bir alanda olan


Bylelikle, duyumlar bizimkinden
una dair dorudan bir
'gerek maddesel" varlklar bulundu
,nt elde etmi oluruz.
n neredeyse anlalmaz
Ayn zamanda, bu alann toplamn
iin nedenlerimiz var . Bu
lllde byk olduuna inanmak
n -bunlar yalnzca bizim du
yalnzca mikroskop ve teleskopu
dr- dnyalarnn sorunu
yum alanlarmzn nemsiz uzantlar
klnn delice dm
ekte
deildir . imdi maddenin bir mole
a oranla boluktak yl
olan bir evren, elektrnlar boyutlarn
n ayrlm, gkyzn
dzlar kadar geni aralklarla birbirinde
olduunu dnyoruz.
dekiyle kyaslanabilecek bir kozmos
iinde yap olarak, ke
yleyse evrenimiz llemez genilii
benzerdir ve onun da yal
sinlikle tek bir hidrojen moleklne
olduunu varsayabili
nzca daha geni bir btnn molekl
iimiz eyin de bir ev
riz. Ayn zamanda, elektron adn verd
ekilde sonsuza dek srp
ren olduunu varsayabiliriz ve bu
molekle olan oran ile g
gider. Bu akl yrtme, elektronun
u basit gereiyle des
nein kosmosa olan orannn ayn oldu
1' e
orant
durumdaki
iki
her
teklenir,
10,000,ooo,ooo,ooo,ooo,ooo,ooo' dur.
lasnn dnyann l
ap bir inin 1/8' i olan, bir su dam
Her feet kpnde,
din.
leri orannda bytldn farze
biraz daha byk olan,
molekl bir golf topu kadar ya da
. .
yaklak 30 molekl olacaktr.
.
.
.
a ddamzla lkl
Yine de, zihnimizi megul eden nokt
ise u: bu eylerin 'al
olduu srece daha basittir. ddiamz
Elektronlar hayaletler
datmaca' olmas sz konusu deildir.
zzam bir zincirleme-kyas
kadar anlalmazdr. Yalnzca, mua
Hayaletlere dair kant
sayesinde onlardan haberdar olabiliriz.
olduu kadar gl
iin
olay
lar doadaki herhangi baka bir
, nk nezaket
iddia
tek
dr ve varlklarna kar ileri srlen
ynzdr. Ama
lama
yaka
siz kahkahalar iddia saylamaz, onlan
llarna uyarak bir sinei
tpk bir kimsenin, dnyasnn kou
.

.
mhlanmak
yeryuzune
-236-

237

Alister Crowley

Ay ocuk

yakalayabilecei gibi, ayn kimse, koulla


rna uyum salayarak
bir hayaleti de pekala yakalayabilir.
Btn eylerin, her biri farkl bir dizilimd
e ve herbiri bir
"gezg:n" e arl gel n on farkl trd
e vibrasyondan olutu

u dunces byusel hpotezlerden biri


dir. Kendi duyularmz
d be:zer ekilde yaplandrlmtr ve sad
dklernde bunu akla kaydeder. Bu ned ece bir araya getiril
enle
and rlm "lu a " bir varlk, alglana , dier unsurlardan
n_
maz olacaktr. Ve eer
br kmse, kendsndek. lunar nitelii
ne kararak, benzer
varlkla alglama gcn elde etmeye
bal
adysa, bu kii -tpk
.
durum n
gzlendii gibi- ilk bata onlar belirsiz
ve yakala
namaz olarak alglayacaktr:
ylelikle, biz, majisyenlerin olaylar
kend bedenlerimizi kabul ettiimiz anla n, her bakmdan
mda -'gerek' olarak
kabul etmenin haklln kantlam oluy
oruz. Konu zerindeki
btn phe de, bu olaylarn gerekli ara
lar kullanlarak, irade
ye bal olarak retilebilecei, btn
maj isyenlerin de tank
olduu, gereinin dikkate alnmasyla
ortadan kaldrlm
oluyor.
Bunlarn
.. olmas "laaatuvar ortamnda" gsterilmesinin mm
kun
gerekt yant bir eletiri olam
koular bu olaylarn retimine uymama az, nk laboratuar
ktadr. Hem bir kimse,
elektrk, duyula m zm herh gi biriyle

dorudan alglanam

. e

y dy
ya da nha ?aas bln
miyor ya da elektrikle uraan
k usa aykr ve hance bir biimde,
elek
huyu yznden sizin "test koullarm trik tellerini yaltma
z"a uyum gstermeyi
.
kabul etmyor dy
e elektriksel olaylarn gerekliinden
kuku
lanmaya kalkmaz.
Sorunun Iliel'i ilgilendiren ksmna geli
artk neredeyse ok belirgindi. Simon ff, nce, ilemin sonucu
her eyin gereinden
fazla yapldn dnebilirdi.
nk kadn ok fazla imanlamt. Der
isi ar beyaz ve
slndu. Gzleri, gz kapaklarnn
srekli aa sarkmas
.
yuzunden, neredeyse kapalyd. Yaama
alkanl btnyle
-238-

ll'nsel ve ruhsuz bir hale gelmiti. Uzand yerden kalktnda,


yry yapmak yerine, herhangi bir i yapmadan. bo bo
dolanyordu. ylesine bezgindi ki beslenmesine bile nem
vermiyordu. Yine de normal yeme alkanlnn be veya alt
kat fazla yiyecek tketiyordu. Her zaman yar uykuluydu. Ay
raraasnda onun iin kano eklinde bir beik hazrlanmt ve
uyank olduu saatlerin ounu burada st ierek ve melek
otuyla enilendirilmi kaymaklan hapur hupur yiyerek geiri
yordu. Ruhu, aya dorti tamamyla ekiliyormu grnyordu.
Bedenini, bir sungu gibi, ona sunuyordu.
Ocan yeni ayndan hemen nce, Abdl Bey, Napoli' den
ayrlmadan, son bir kez, tapt Lisa' sn grmeye karar verdi.
Onu kolayca buldu ve geirdii fiziksel deiimlerinden dolay
hayrete dt. Bu deiimler, adamn tutkusunu llemez
derecede arttrd, nk kadn bu haliyle, Trk an idealin
deki kadna dnmt. Adamn Ay Taraasnn altn evre
leyen dar geitin tesindeki duvarn zerindeki varlndan zar
zor haberdar olmu gibi grnyordu kadn, gerekte ise onun
balln tembel bir alkla, bir snger gibi emiyordu. nk
etkinlii ve direnci sfra dmt. Herhangi bir etkiyi, en st
dzeyde hissederek, ancak karlk veremeden yanstabiliyor
du. Adam, kadnn kendisini geri eviremeyeceini, yine de ona
doru hibir adm atamadn anlad. Devriyenin tuttuu n
bete lanet okudu. Yardm almalyd ve Napoli'den srklenip
gitmek ona ac verse de, Douglas olmadan, elinden bundan
fazlasnn gelmeyeceini biliyordu.
Ocak'n yeni ayndan itibaren, Artemis yakanlar srekli
hale gelmiti. Onofrio karde ve iki gvenilir yardmcs, zaman
ve enerjilerini arzu edilen dnceler dndakileri uzaklatr
maya adamlard. Delikanllar Clara karde ve onun bakireleri
ile, drdnn ayn drt evresini temsil edecei, zenle hazr
lanm bir trene katlmlard. Bu tren her gn kez sergile
niyordu, ama aradaki zamanlar da tamamen doluydu. Yirmi
be saatin tamam boyunca tehircilerden biri ya da bir dieri
-239-

Ay ocuk
Alister Crowley

sihirli szlerle, mzikle ve danslarla by dualarn srdr


yordu. Lur !a akg ve trene katlanlarn doala
rn bu gumusu titremler deerlendirme kudreti gnden
gne arttk, er geen gn, her zamankinden daha arpc ve
sureen yem br olaya ahitlik ediyordu.
Cyril rey tek bana aktif bir rol oynamyordu. O, Solar
.. . . kendne oyu een btn yrngelerin en son enerji
gucu,

yaratmn temsl edyordu. Sistemi harekete geirdii zaman


lmas taamlnm olacakt. Ancak, Onofrio karde Mars
b ok etkn br gc temsil ettii iin, Cyril kendisini
Itlya yanna essiz .!Ji: ortak, hiddetli tepkileri iin tampon
grev gorecek
br esneklk haline getirmiti . Bylelikle, Daire
nn Korunmas iindeki zahmetli bitkinliklere uygun bir d 1
olan ltfkr kolayl salayarak savann glgesi halie
_
geld,_ nku stenmeyen
etkileri uzaklatrma ii iin emek
ha:ca:'k gn.. gti d.ha da zorlayordu. Lunar gcn
. gizilg yaratmt. Doa
dare nde_ ustnluu- yusek br
- . der gu_ le: bu gzilgcn iine girmek ve dengeyi
nn butun

_
yemden
salamak styorlard. Bu etki, suyla dolu bir kurey

.
.
denzn
e daldrma ve krenin iindeki suyu yava yava
boaltma nd: grlen etkiyle aynyd. Krenin yzeyindeki
zorlama surekl olarak artacakt. By Kanunlarnn dier do
_ ok benzer olduklar sylenebilir. Bynn nicel
al gler le
_
deerendrme yntminden yoksun olmas, hidrostatik ya da
_ yn sevyede g rlmesini engeller. Niteliksel al
eletrk le

. eklde
eittir.
ma se, takdre deer br
Ay ilk evresinden sonra solgundu . Geceyarsndan sonra
_ Geceler henz souktu, ama Iliel'in beii, iin
..
bat guzeld.
ek eve postlar -nk bunlar ay iin kutsald- ile bulutlar

ulkesne kurulan bir yuva gibiydi ve tilki krknden gu"mu


'

reng br yorgan ile sarmalanmt kadn. Bylelikle, ak havad rhatz olmadan yatabiliyor ve grkemli bir ekilde gky
zun br uundan dierine hareket eden tanrasna arzu du
yablyordu.
-

240-

ip att bu anda, merakn


Deney'in doruk noktasnn gel
sl
kavryordu. Her yi ile, y
, kusu kadn tam anlamyla
c
mu

d rk. Gemes gerekl


11,m iin gerekli olan durumday . n
deyd.
zlem ve beklent
r.l' iin srekli bir
batmndan az _ sonr
gn
Ay,
imdi Dolunayn gecesiydi.
lmiti ve Iliel Taraadak be>osilippo'nun doruunda ykse selamlyordu ou.
yla
.
inden sessiz bir tapnma arks
Beden. tt.
ek
gev
a
dah
en
ind
ank
Kadn, o gece her zam
dan
rdu ona. Afyon iicileri tarafn
myle arlam gibi geliy.o107
yo
ya
gu
d .
dedikle:i bir uy
ok iyi bilinen, cloue a tere
nn
es
ann
a areszce, yne de,
Beden, sanki, kendi arlyl n yavrunun yaptla_ aJ'1?1
gu
gslerine doru sokulan yor r. Bu duyguda th b
idi
gib
or
y
yap
biimde, dnyaya
isteklilik vardr. Br haberc
bir

thi
m
n
a
dermanszlkla kar
.
rlnn bir sureti olabilir bu
ve bir arkada olan ruhun, zg
geri
e, ruhun onu veren Tanr'ya
Kilisenin Gmme Hizmeti'nd
e,"
ller
k
ller
k
"toprak topraa,
dnmesi fikriyle eletirilen
ce
eye
em

ku
u ile -kimse uy
szn duyarz. Bu ruh durum e ba a ekleryle ya da
ellik

i, nk uyuyann ruhu ge nmleryle du


nyaya bahd:
zle
son
en
da
ya
s
bunlarn an
lk
ler arasndakiler kadar benzer
lm arasnda, olsa olsa karde gksel doalarnn bilincinde
z,
vardr. Ancak, afyon iici ve azi
emezler ve hayal gcnn ya
ms
ne
la
faz
a
olarak dnyay dah
varln en yksek doruklarn
da inancn kanatlar zerinde,
ararlar.
durumda buldu kndisini.
Iliel bu ya da buna benzer bir

gelmesiyle- -bednsel_ d-nm


Ve -afyon iici derecesine de
du
tn
bu
br
d. Dnya dnya le
sreci derece derece tamamlan
n benliine sorun karmyor ya
ve artk kadnn daha ger.ek ola
da on a engel olmuyordu
.

o7 skandinav Mitolojisinde, sava srasnda klc ile len


yan bakire kzlar.
-241-

askerleri Wal/alla'ya ta

Ay oc uk

Alister Crowley

Kesin olarak bilincine vard ki, o beiin iinde miskince


yatan, kans: _rz zerine Ayn parltisnn dt bu
beden, knds dld: Yo, kadn, daha ziyade btn by
.
n_1bernn
mav. ssyd ve dnceleri, gms ate bcekleri
gb saa sola frlayan, parltl iy tanesi ruhlaryd. Ve sanki
onlar da kendisinin birer parasym gibi, Clara kardei ve
uklrn v: hizmetierini yldz imgesi altnda gryordu.
.
.
unk. her b'. en lah
faaliyetlerle titreyen, yine de hepsi bir
den gk mavs yrngelerinde gksel biimde kvrlan, kla
rm brak kuyruklu yldzlarn kuyruuna benzer iz kadn

muzksel
br hareketle sarmalayan, ihtiamn k saan dnya
larydlar.
Kadnn kresine ateten snrlar izen emberin alevleri
gecenin iinde uzakta, hi bitmeyen hareket iindeki kzl
atall kllarn tututuruyor, gleri durularndan belli olan
ylanlar kadn bahe kaplarn korumak iin her yne yayl
yorlard . Onofro karde ve komutanlarnn biimlerini, Clara
karde ve ona eik edenlerle ayn biimde, ama iddetli ve bo
yun emez bir syla parlarken, zerindeki bu parlakl etraf
saran karanla. yayrken gryordu . Orada, beikte yatan ie
yaramaz cesedn, br keresinde gnein tacn gsterdikleri,
rasathaneye yapm olduu ziyaret hatrlahld ona.
Daa s onra igdsel olarak Cyril Grey' e baknd. Ancak,
.
onunla lgl. tek bulabildii Onofrio kardein kresinin etrafn
sra yeil-rtl kt ve bunun yalnzca, adamn kiiliinin
br bl n nemsiz bir yansmas olduunu anlad. Ada
.
1:1 kendsru se bulamyordu. Her eyin merkezinde, dierle
rnn trafnd dnp durduu eksen olmalyd o. Ama hibir
y hisdemyordu kadn. Sezgileri ona tm elikilerin te
sndek kna edici bir sesle adamn orada olmadn sylyor
du.
Ada.n o ks b l: yetenei sayesinde grdn do
rulamak knd endsyle tarhmaya giriti. Ancak, bakt
.
. .
zaman gordu
delnp geilmesi mmkn olmayan bir rty242-

de olmadn il? i ve
d sadece. Kelebein henz An iin
onu kendsnden
d bunu kabullendi de. Ama ann
nla
t
a, kork nun gzem
yoksun braknda, anlar iindei o and end
. varlnda
na
ylesine rperticiydi ki, kadn br anl
.
nd ve yle m
du
u
bile phe etti. Ayn l bir ruh olduun
acaba diye kendisine sordu ve sordu. . .
.
dolamaya abaAdam bulmaya, peinden btn evrem
e e c? Y?tu'. Y:
layacakt. Ama herhangi bir aba gsterm .
gb, blnl br
niden, izlenimlerin ona arlarn iee geld
e gmld.
tepki yaratmakszn geldii, alc evresi iin
sonra oldu. Eylem,
dan
bun
Bedensel gzlerinin almas
di. evren onu yalnzca
onu kendi bedenine geri ekti, ama mad
a ok ufak, ama son
snd
bir saniyeliine tuttu. Ay' grd, orta
avcnn hzyla ona
bir
suz aydnlkta bir ekil vard. Biim, dii
'
n, gm sandaletle
doru yaklat, Ay saklad ondan ve kad
i alglad. Ard. sra'.
ri, parlak yay ve ktan sada ile Artemis'
n, hayvanlarn stekl
av hayvanlar geliyordu srayarak. Kad
ulumalarn duyabileceini dnd.
uyordu ve gz
Gkyzyle yeryz arasnda tanra dur
n etrafna baknd ka
leri gl bir hazla parlayarak tanran
borusunu dudaklarna
dn. Artemis, hamailini omzuna ash ve
gtrd .
. . .
unca nlad ve
.
Bu ar, gkyznn btn genl boy
yark geldlr
frla
dan
itaat iindeki yldzlar acele ile tahtlarn
r. Yiite br av part
ve sahibelerinin nnde saygyla 'eildile
il d: birer ruh olduk
siydi bu. Kadn bunlarn .imdi yld de ,
ona Her erkek ve her
larn alglyordu. Simon Iff bir keresnde
Tam bunun farkna
kadn birer yldzdr." dememi miydi?
nde sayg.la, hatta ko
vard anda Artemis'in de onlarn n
.
zevk n yaplan br
kulu bir temkinlilikle eildiini grd Bu,
ayn zamanda avn
kii
kovalamaca deildi. Zafer kazanan
kla mhrlenm.
anl
kendisi olacakt. Her ruh, tam bir kahram
boyunca kendi kargs
ti. Avn, Odin'in dokuz rzgarl gece
kalmas gibi, kendi
brne saplanm olarak bolukta asl
,

-243-

Ay ocuk

Alister Crowley

kendne olmas teklif edilmiti. Bunun ne gibi bir yarar olabil('


_
cen
anlayamamh kadn, ancak yeterince akh ki her
enkarnasyon eylemi bir armha gerilmedir. Bu ruhlarn birer
a olduunu dnerek yanldn fark etti ve o anda sanki
'
d avc kendisiymi
gibi
grnd
ona. Bir anlX-na
b
, manye.
.
. ..
rzmasnn gcuyle gemler kendine eken, civatalarn yerinden frlata, erestelerini geveten bylelikle onlar ky a
vurm shpsz eylere dntren masals mknatsta ka
_ Bu yalnzca ksa bir grntyd, nk ruhlar ona
sn grdu
.
oru yaklayorlard imdi. Aralarndaki farkllklar, dierle
rne baskn kan tek renkli nlaryla ayrt edebiliyordu. Yak
latklarn a, Y lnza, doas itibaryla 'lunar' zellikte olanla
_
rn bahenn ne
rebildiklerini anlad. Dierleri geriye kal
dlar Ka_dn' sank bu, onlar iin reddedilmesi gereken yeni
.
hr eym gb,. hayretler inde
titriyorlarm grnd.
Artk, Artmis ile birlikte Ay Taraasnda duruyor, beii
.
. nde

yatan Lsa la Giuriffa'nn bedenini seyrediyordu. Bede


_
nn aslnda, en az beiin kendisi kadar l bir ey olduunu
anlyordu, gerek deildi. Simon ff'in ilk grmelerinde a
klam olduu gibi, "maddesel" eylerin hibiri gerek deil
d,_ anlamdan yoksun kabuklar, geometrik soyutlamalard hep
s._ Ama bu beden bir tek bakmdan dier ii bo kabuklardan
farklyd, en ayret verici elektriksel olayn odayd o. (Kadn,
bnun e!ektrksel bir olay olduunu aklna getirmiyordu.)
nnd, ttreerek parldayan akkor halinde bir koni duruyordu.
Csnn yalnzca ucunu grebiliyordu, ancak, sezgisel olarak
tbannn gein iinde olduunu biliyordu. Koninin evre
s:' de tuhaf fgrler, ellerinde, oyuncaklar, evler, bebekler, ge
nl r, :arla _ar ve ormanlarn heykellerini tutan, asma yapraklar
.
l rtn
danslar, niformal kk askerler, peruklar ve
cppeler ndek_ kk avukatlar gunlilk eyenn
saysz
.
okluktaki kopylar oynamakta):'d. Iliel ruhlar koninin kzl
n doru gelrlerken seyretti. insan ekli alyorlard. Arala
rnda nsan rknn pek ok, yce ahsiyetini grnce ard.

fa

244-

ellik
boluk ile ilgili tuhaf bir
Bu vizyonun yer ald
yor
bl
ede
al
ig
erde btn boluu
vard: saysz varlk tek sef
. kager
a,
nd
ine odakland
dis
ken
kat
dik
i,
bir
her
de
du, yine
bolrna
Ancak bu, grntlerin kay
et
1.mlardan farkllayordu.
iin
nk her ruh her zaman
ile ilgili bir sorun deildi,
.
ekilde orada bulunuyordu
amaszca
olduka az, etraflarnda
da
sn
ara
Yzlerin ou
ilgi va:
akasndan daha seyrek bir
tab
sis
z
_
irsi
bel
ran
du
p
dn
ok belrgn
fazla gelimiti. Az ya da
a
dah

lar
baz
de,
e
Yin
d.
Y r
dan, orijinal kiilikleri iin _ .
afn
tar
r
nla
bu
de,
ler
im
bi
olan
a, Ilel n
tirilmi grnyorlard. Sr
dmclar olarak formlle
o kiiin
e,
deki insanlara geldiind
.
tarihten hatrlad bu tr
ler le
lim
ei
as ve yaam
do
n
an
ins
o
a,
rd
haz
li
ha
evresinde
zaman!
bir temsil oluyordu. Bir
ilgili sembolik ve resimsel
k nds
m mutsuz Maximilian',
Meksika mparatorluu yap
br ey
e mcadele eden krlgan
iin fazla iddetli bir evred
liyordu ve
ndi a iine dm bek
olarak, grebiliyordu. Ke
yaklama
maktan hem de koniye
kal
de
yer
u
du
lun
bu
hem
kmu grnyordu.
kor
giriiminde bulunmaktan kor
a neredeyse ayn derecede
am
,
m
la
uk
tut
az
ha
Da
yoksun
na dm olan, karardan
kun bir kararszln tuza
a yula
lyl
fas
n verici bir kovalama
biri de, her seferinde heyeca
olarak
i
ekl
as gereken beyaz at sr
rndan tutulup yakalanm
nral
Ge
an
iye doru hamle yap
boluun iindeki kon
.
Boulanger'ydi.
ms figr ok . rekl
n
kad
ar,
kib
aki
nd
yan
Onun hemen
br km
galarnn merkeziydi18,ama
bir mziin parldayan dal
yayld
n, onun iinden geerek
d
ma
k
dan
kz
rn
nla
bu
se
boylu, k
nde, solgun yzl, ksa
n grebilird i.. Onun n
uruyordu,
09d
m1
ok benzeyen bir ada
yayma zellii kznkine
108 S and
109 Chopin

-245-

Ay ocuk
Alister Crowley

ama yayd klar daha soXb""


11 k daha donuk, daha az belirgin
'
ve enerjikti ..
$.mdi hepsi birden, en muamma1 fg. re yol veriyorla r
. . . .
d1 10 . Onemsiz bir yz ve nemsz br
bmd bu, ancak, sfatla
. . .
r btn gkyzn dolduruyordu Kresnn
nde, Iliel' in
.
gdsel olarak stmal ol ak adl.andrd bir sis vard ve

.
kadn, orada bataklklann n
den hzla akp gde: amurlu,
.
..
..
muazzam bir rmak olduu grnsune deil de, zlenimine
benzeri hakapld. Daha sonra' adamn beynnden gverem
yaletler khn grdu. Bun1ar ne KzldenT ne de Israilliydi,
.
.

'
yne de tavrlarna her ikisine de at br eyler vard. Bu kk
. .
adamn kafasndan duman gb yaylyorlard. Elinde bir kitap
vard ve kitab bamm yukarsnda tutuyordu. Kitap, yz
olaand ekilde kah, gzellikten uzak ancak yayvan elleryle
hayatn bereketini ocuklar e tn daan meleksi bir
figr tarafndan korunuyor: un u eylern ardnda b.. .
yk bir halk ys-n
b
vard ve onlarn etrafnda surgunn,
l.
mn ve her trl u.. zu1mn ve zafer kazann dmanlarn kor' . 1 en. duruyordu Bu"t'n bunkun kahkahasnn sembolik bm
.
.. .
lar, onu yaratan kuk adamn uzernde
byu" k br
arlk ya
. 1 adamn bu bilgilerin unurahyormu gibi grnyordu. ile
'
.. nd Yine de
tulmamas adna bir enkarnasyon aradn du
.
. asl ve ekiciydi. ki, yeni.. 1esme
gz1erindeki k ylesine saf' oy
den domu olarak yanl!arn onarma frsatm yaka1 ayabilmes. mmkn olabilirdi.
Kadnm dikkati henz daha asil ve hala daha fantastik du. f . ..
.. 1en. nereran bir biime yneldi Krals br
gurd bum ve goz
.
.
deyse de1likle
.
karm bir esriklik nde parldyordu . Yara
.
tmlar, kadnn son grdkleri b,. anlalmaz ve gerek dyd. Duru bir teknik ressaml\kf
yo sundular. Ancak, bunu
arlklar ve parlaklklaryla e a edyorlard. Ryalarn deb

o1=oseph S mith
-il1

Bavyeral Ludwig II

-246-

ce bir rya
Yine de lliel bunun sade
lbcli bir oyunuydu bu.
11\d uunu anlay abiliyordu.olarak onurlu, melankolik ve tatl bir
Grubun en son kiisi
Boaznn etrafnda
Yz soylu ve akllyd.
l dn geldi112.
Kandan kan
gzleri onurla doluy du.
ve
vard
izgi
bir

rmz
ndan, daha

ek ykseliyordu. Ard
dner
nda
etraf
,
anlar
llum
.
cakasn satmaya balad
lUyk bir topluluk, kendi yalnzca insanlar deil, onlarn ka,
Bu byk grup iinde
orlard, nk artk burad
yayy
k
ve
gindi
,
belir
o
trevsel
releri de
temal ar zerine oynad
anm
"dal
hayal gcnn varolan
n,
gele
vard . lk
l
yarat
dan,
doru
yunlar deil,
ama zerinde
erkeksi, herklvari, iddetli1 Sular seller
ve kan lekeli aln" ile
an kudretli bir figr d 13.
hummal bir znt tay grleyerek geldi. evresinde en az
gibi h.mla fkrarak ve
, kalabalk
er ve kadnlardan oluan
erkekl
gerek
kadar
d)
isi
kend
(lliel'in mzik olarak algla r.
Ve
.
vard
uu
toplul
eldile
bir insan
frtnal bir deniz olup yks
dalgalar adamn etrafnda
ve harabeler!
imekler vard ve yldrmlar de farkl olmayan, ancak daha
pek
Onun ardndan ondan
gl renkli,
geldi. Mzik yerine n nin ze
az hiddetli bir bakas
kalbi
r
tayordu ve kolla
uyumlu yumuak nlarn selam verdi. Davrann dinsel bir
a
rinde kavumutu . Bayl
akt.

adatren olarak grd


ar kibarlk iindeki bir
Ardndan, tam bir iddet ve isi ile savaa girmi bir a
114 Kend
mn garip paradoksu geldi. boluu binlerce parlak ve etkin
esinde
n
damn! fkeli esrim
nkilerden daha gerektiler, A
lerini
Dier
rdu.
doldu
ordu .
hayaletle
olarak kendi k.anyla besliy zalimlik
k adam bunlar srekli
bir
un
etli bir deha, kork
mansz bir yrtclk ve azam
allk ve sevgi
gzellik ve delilik ve kuts
ve anlalmaz bir adillik,

1 1 2 Marie Antoinette
1 1 3 B yron
1 14 Tolstoy

-247-

Ay ocuk
Alister Crowley

dolu bir incelik. Btn bunlar sevi nde v hay.atn berekl


tine duyduklar tutkuyla haykara a a:ru taki edyorlard.
.
Hemen yaknna her .e,Y_rle, atel, vah, mstik en st
dzeyde melankolik bir muz artran birisi geldim. Mzi
inin dalga1 ar usuz bucaksz ormand k' amlarn ve donmu
.
.. se
zu
merhamet ile
bozkrlarn dalgalanmalar gibiydi ken .

yan yana duran sakin bir ihtiam dolu


Onun ardndan kalarn atarak he anl. , maymun gibi
.
sanlar, _ruu
br cce geldi116. Kafilesinde btn iklim e
ak bal Hintliler, ateli Malezyallar e a ta ar ve Skh ler,
v p k ok zayf kadn
rurlu Normanlar, mtevaz Saksonla
.
. .
fgr bulunuyordu Bunlar ye . ndu Ilel, en az u dier
.
adamlar kadar ok kendile i
gu en yorlar. _Ye adam, kendi
grubu ierisinde olmasna karn 0l. u a gergn duruyordu.
'
.
' nsan
. tanr,
gelyordu - neredeyse br
imdi olaanst' br
.
u afnda, kendilerini, srekli
dye dnd kadn 117 u
" nk
..
kem bakmndan
olarak birinden d' erme geen tibar ve gor
'
.
durmadan artan en sevimi yaam formlarnda ina eden kemik
ynlar vard. Onun eni
.:1 , .kadn, ler Birlii'nin
bilgisini ve bu gzler e 0 i hsan ett tarf edilemez
..
ken is kadar oburdular.
sevinci okudu. Yine de bu 1 r
yem br eylere ulamak
Adamn devasa gcnn e
iin gayre ediini grebiliyor u kadn.
.
Ve mdi mziin ouarndan br bakas geliyordu
11BAncak bu adamn ayd dalgalar, kvrlp duran ve rkt
.
..
c ylan!ar g' b' atel kvlcmlard. Iliel'e sanki butn
..
gokyuz
. .. . . .
bu sanclarla paralara a rlm i b ndu. Dalga dalgayla
savayordu ve adam bu abur r yem r gazaba doru ileriye
srerken, onun iinden kan, ateten taze kllar tarafndan

;J:.

r;

:
: ::
J

1 1 5 aykovsk.
1 1 6 K'
prng
1 1 7 Huxley
1 1 8 Strau
ss

..

azzam ve trajik
Ayrca, bu dalgalar mu
y11 luluyordu bu sava.
rodias'n kz
lliel, Electra'y ve He
u.
ord
luy
do
e
erl
Url
llg
i dnd .
1.1lome'yi tanyabilecein
leklerin an trompetler tayan me
te
m
g
e,
ind
rak
son
Bir
zleri olan
altn parltlar saan g
ve

aln
ek
ks
y
ok
.snda,
uyumlu mzikle
nde, btn gkyz
li risi geldi.1190nun ii
domas gibi
okyanusun kpnden
11.llanyor ve Vens'n
. lliel'in grm
uk ekiller oluuyordu
dalgalarn arasnda sol
i yoktu. nsan
gib onlarn da cisimler
olduu pek oundaki
ars bir kadn,
ve fazla tanrsaldlar. "Y
lmak iin fazla byk
tek bir kii
yapld" diyemeyeceiniz
yars bir tanr tarafndan
ve sandaletle
jik, saf n kanatlar
tra
ve
m
za
az
Mu
.
ktu
bile yo
ona kur yailler onu kuatyor ve
ek
uk
sol
bu
n
ola
li
ri ile ate
pyorlard.
yonlarn yalisi olarak -burada viz
Bu topluluun son ki
cesi geldi.12Yz
ilmitir- onlarn en y
nzca bir ka kayded
gzlerinin grke
i ama yznn stne
nezaketsiz ve fkeliyd
tnas insanlarn
ve aznn stne, fr
mi yznden bir rt
lut gibi, kaln bir
esin diye, tpk bir bu
etm
k
yo
n
c
g
a
ym
du
d ki boyu gky
am ylesine muazzam
ad
Bu
u.
ut
lm
nu
ko
al
nda dolanan
ne uzanyordu ve etraf
eri
di
n
da
un
uc
bir
n
zn
tanrsaldlar .
dan ok daha ycesan
-in

tm
nn
ar
yaratkl
ylesine iddet
cak ylesine ataerkil ve
Yine de, insandlar, an
bakmaya cesaret
l'i eziyorlard. Adama
liydiler ki neredeyse Ilie
n bin kez daha
r eyi doal boyutunda
edemiyordu kadn. He
dii bir tek keli
teneine sahipti o. Syle
byk hale getirme ye
siz sesini: "K aplan,
an arrkenki nem
meyi duydu, bir hayv
a kan canavar
irentinde birden ortay
kaplan!" . Gkyz lab
ne uzanyordu.
eleri bir yldzdan dieri
n
pe
ki
di
gin
en
ine
les
y
yeni tomurcukla
glmsedi ve nnde,
e
en
bit
p
olu
bu
am
Ad
l' in yaknna
rca bebek iek at. Ilie
nla
lyo
mi
i,
gib
ler
ek
i
nan
1 19 Swinburne
120
B lake

248-

-249-

Ay ocuk

Alister Crowley

geldiinde hzland. Byk Deney'in doasn tamamyla anla


m grnyordu.
Ancak, lmszlerin grkemli gruplar iindeki her bir ruh
koniye dedike, hzla hareket eden bir pervaneye firlatlan
sama tanesi gibi, byk bir sratle dnerek uzaklayordu .
Kadn, en sonunda bunun nedenini anlad .
Koninin ucu gm bir zrh ile korunuyordu . Bu tabaka
ylesine beyazd ve iddetli bir atele ylesine parldyordu ve
titreiminin nabz ylesine glyd ki, kadn onu koninin bir
paras olarak alglamt. Bunun, emberin bir forml olmas
gerektiini dnyordu ve korkun bir sznn ardndan gelen
fke ile, bu cisim kullanlarak kaderi olabilecek eyden bir
Chopin'in ya da bir Paul Verlaine'in vesayetini kazanmaktan
alkonulmas gerektiini anlad.
Artemis'in yznde zaferin neesi vard. Ruhlarn en so
nuncusu da karanln iinde hzla dnerek uzaklat. nsanlk
denemiti ve baarsz olmutu . Denemek onun hakk, baarsz
olmak ise kaderiydi. Artk, kendilerinden istenilen dayankll
a layk olduklarn ispatlayan seilmi ruhlarn sras geldi.
Taraaya kalabalk lejyonlar halinde, gm silahlarn ku
anm121 Valkiri cesaretiyle veya salar alnlarna skca ba
lanm, cppeleri iindeki rahibeler gibi ya da dank salar ve
parlak gzleriyle, av iin acele eden ormanlar kraliesi gibi ya
da rkek ve kibar kk ocuklar gibi geldiler.
Ama bu sralar arasnda belleri bklm ve burumu si
yah, korkun kocakar biimleri de vard . Bunlar korku iinde,
parlayan koninin vizyonundan kamak iin acele ediyorlard .
Daha baka pek ok hayvan ekilleri de vard, ama bunlar ko
niyi grdklerinde, hibir eyin farknda deilmi gibi, kayt
szca dnp gittiler. Yalnzca en fazla insan grnl olanlar
kald ve sanki bir tr aknlk iindeymi gibi grndler.
Srekli olarak Artemis'ten koniye, koniden Artemis' e bakp
121

duruyorlard. Iliel ne dndklerini anlayabiliyordu. Bu o


uka bir aknlkt, /1 Ama anlamyor musun? Buras ok tehli
keli bir yer. Bizi neden buraya getirdin? Koniye dokunmann
bizim kesin lmmz olduunu elbette ki biliyorsun?11
Iliel anlyordu. nsan ruhlar ok uzun zaman nce Akn
ve lmn formln kabullenerek kendilerini mkemmel
hale, kozmosun gerek imgeleri haline getirmilerdi. Byk
kurban ayinini tekrar tekrar yapmlard. Spritel dnya sava
nn gazileriydi onlar ve'siperlere geri dnmekten baka hibir
ey istemiyorlard. tekiler ise ksmi ruhlard. Henz insanla
ulaamamlard. Bir kimsenin gelimek iin kendisini, ikisinin
de lmnn iinde, ikisinin birden dntrlm ve ycel
tilmi olarak, rmezlie brnp ryebilir olan bir kez
daha yaayaca, tek bir taneyi yaratacak bir baka varlkla
sindirmesi gerektiini anlamamlard. Onlar iin enkamasyon
lmd ve lmn de yaam demek olduunu bilmiyorlard.
Byk Macera iin hazr deillerdi.
Bu nedenle In parldayan konisinin etrafnda merakla
narak, kukulanarak, boyunlarn bkerek uzun zambaklar gibi
duruyorlard. En sonunda, hepsinden daha uzun boylu, yz
daha zgn ve hatlar daha sevimli olan birisi kageldi. Giysi
leri, zerindeki teki renklerle uyum gstermesi iin yaplm
gibi, lekelenmi ve kirlenmiti. Artemis ani bir tiksinme hare
ketiyle geri ekildi.
Bakire tanra ilk kez konutu.
11Senin ismin nedir?11 diye bard.
11Ben Sickles kabilesinden Malkah' m."
"Ya suun?"
"Bir lmly seviyorum."
Artemis bir kez daha geri ekildi.
"Sen de birini sevdin," dedi Malkah.
"Ben lml aklarm kendime ektim. Kendi hayatm
onlarnkiyle lekelemedim. Ben Pan'n bakiresiyim!"

Sefirot'larla zdeletirilen brani astrolojisinde Levanah, Ay anlamna gelir.


250-

-251 -

Al iste r Crowley

Ay ocuk

"Ben de bakireyim, nk sevdiim ld. O bir airdi122 v


seni btn kadnlarn zerinde severdi, 'Kralie-Ay tahtnda,
etrafnda ilerinden birinin -o erkei seven ve onun ise Scl
sevdii!- ben olduu yldzl perileri ile mutlu bir ekilde otu
ruyor.

Ama

onu kendimden haberdar bile etmeden, Mars'

ve Kurt'un kentinde ld. imdiye kadar burada kurban ara


mak ii bulunuyordum. Levenah'n23 solgun gzelliinden

bkhm. lmm pahasna onu arayacam. Yaamlarmz red

dediyorum. Kendimi adn sylemeye cesaret edemediim Tan


r adna armha geriyorum. Gidiyorum. Selam ve elveda!"
Terk ediini gsteren vahi bir hareketle kolunu savurdu
ve koninin yaknna geldi. Drtsnn gcn kantlamak iin,
acele etmeyecekti. Gsn, bilerek Koninin zerinde tuttu.
Sonra bu durumdayken tek bir darbenin bile her eyi bitirebile
ceini dnp iddetli bir haz duyarak, parldayan sivri ucun
zerine kapand.
Iliel o an baygnlk geirdi. Gen kza korkun bir eyler
olduunu hissetti ve ba lgnca dnmeye balad. Ancak,
bilincini kaybettiinde bile hala vizyonun son evresinin farkn
dayd: yle ki Malkah'n kendini kurban edii Ay'n Amazon
ordularnn sralarnda bir boluk yaratmh ve onlarn ve mavi
dumanlarnn bir girdap tarafndan yukar ekildiini gryor
du. arlan btn gler, Malkah lm acs iinde madde
lemenin o kaynana sahip olur olmaz, kadn tarafndan emil
di. Kahramanca ve haddini bilmezce, nk insan yapacak
btn nitelikler arasndan yalnzca bir tanesi vard onda ve
bun , geriye kala!'lar iin, kaltmdan arta kalanlarla deitir

mes gerekecekti. insan tr arasnda, bilinli rk deneyiminden


yoksun, hayahn ksmi bir grntsnn yol aabilecei her
trl hataya maruz kalm bir varlk, bir yabanc olacakh. As

leke almam olarak


lll iin hastalkl olacakt! Onu dnyadan

eki kalhmndan gelen,


rnak, Levanah'n beyaz kresi iind
l hale getirmek Cyril
llHtnlkle kulland bu gleri yarar

:ly'in iiydi!

hala baygn ol
Clara karde, Iliel'i armaya geldiinde
leyin tekrar bilincine
duunu grd. Onu odasna tadlar.

vutu.

yannda oturuyordu.
Cyril Grey, kadnn yatann hemen
k kyafet iinde grmek
{ >nu lavanta renginde kibar bir gnl

adn artmt.
sevin iinde. "Na
"Gazeteleri okudun mu?" diye bard
ek yakalamlar,
keleb
bir
polili bcekbilimciler nadir rastlanan
an124, tr Malkah be
dnsi Schedbarshamoth Scharthath
lim!"125
' l'harshishim ve Ruachoth ha:Sche-ha
dedi tembelce, bu beklen
!"
Cyril
ma,
konu
Abuk sabuk
an emin olmayarak.
medik hayaletin bir rya olup olmadnd
var, seni temin ede
anlam
bir
suz
kusur
"Sylediklerimin
zi yakaladk!"
eimi
Keleb
gitti.
rim ocuum. ler hkrnda
bildin?"
nasl
ama
"Evet, evet," diye mrldand,"
d. "Kullansana
bar
"Yahu, gzlerini kullan!" diye
Bak!"
m!
beyn. . . . duyu organlarn demek istedi
gzleriyle bo bo dar
Iliel,
ve
etti
iaret
reyi
pence
Adam
11

bakt.

aldi. Bysel gcn


Yanllk olamazd. Bahe gayet norm
btn izleri kaybolmutu.
ye gittiimizi bil
"Daha iyi gitmi olamazd," dedi. "Nere
ruz. Ve elimizde
biliyo
u
umuz
oldu
miyoruz, ama doru yolda
ne varsa, ona sahibiz."
gitti. "Dn gece
Aniden akl grd vizyona geri
nerdeydin, Cyril?"

lnda, yksek inisiyelerin verasetinden mahrum kalm bylesi


1 22

124 Schedbarshamoth Scharthathan, lbrani astrolojisinde ayn tad lunar ruh.


1 25

Keats

1 23 Schedbarshamoth Scharthathan, brani astrolojisinde ayn tad lunar ruh.

-252-

Malkah be-Tharshishim ve-Ruachoth ha-Sche-halim, brani astrolojisinde ayn


temsil ettii zekay(intelligence) ifade etmek iin kullanlr.
-253-

Ay ocuk
Alister Crowley

Adam, yant vermeden nce bir an iin kadna bakt.


"Her zaman olduum yerdeydim," dedi yavaa.
"Btn evde ve bahede seni aradm."
"Ah! Keke babamn evinde arasaydn."
"Baban m?"
"Albay Sir Grant Ponsonby Grey, K.C.M.G., K.C.S.l . ,
G.C.l.E.1 26 1846' da Cork Kontluuna bal Round Tower' da
dodu. Eitimi Winchester ve Balliol, Kraliyet Topu Okulu,
1868. Hindistan Siyaset Departman'nda alt, 1873. 1880' de
merhum Polis Memuru Rt. Hon . Lord Ashley Lovell' n biricik
kz Adelaine'le evlilik. Tek olu, Cyril St . John, bkz. kametga
h, Round Tower, Cork Kontluu; Bartland Barrows, Wilts, 93,
Arlington Caddesi W. Kulpler: Carlton, Athenaeum,
Travellers', Hemlock, vs. Hobiler: Avlanma, i g hakknda
sohbet etme . "
"Seni uslanmaz ocuk!"
Kadnn elini ald ve pt.
"Artk seni biraz da olsa grebilirim, yle deil mi?"
"Ah, u andan itibaren son derece sade insanlarz. Yalnzca
seni Douglas ve beraberindekilerin ktlklerinden korumamz
sz konusu. Evrende sk sk karlalan olaylar saf d brak
maktan ok daha kolay bir i bu! Bundan ayr olarak, biz yal
nzca neeli bir arkada grubuyuz, sadece, ben seni dier in
sanlardan biraz daha az gryorum o kadar, doal olarak . "
"Doal olarak!"
"Evet, doal olarak . Btn endie ve rahatszlklardan ko
runman gerekiyor ve dnyada bir karn olmasndan daha ra
hatsz edici ve endielendirici bir ey varsa, o da bir kocan ol
masdr! Dierleriyle, kavga edecek bir eyin yok. Eer bu kav
ga iini zellikle Onofrio karde zerinde denersen, sana, yld. .
1 26 K.C .M .G . Hndstan
Yldz En Yksek Tarikat-valye Komutan nvan
K.C.S.l. S. Michael ve St. George Tarikatlar-valye Komutan nvan
G.C.l.E Hindistan mparatorluu Tarikat-valye nvan-Byk Ha derecesi
-254-

kaacan lcl
arpm gibi dp lecein ya da fel
derverr! Sonra klk,
ve dmanca, iradi bir by akm gn
biter!"
un geri alnyla
Iliel gld. Sonra Clara karde garnizon
malzemeler yuklen
grnd, olanlar ve hizmetiler kahvalt
bugn' . .
milerdi, nk bayramn ve zaferin gnyd retler n
de onhay
n,
rke
Ancak, Iliel, Onofrio ile el sk
dan nefret ettiini fark etti.127
rn

1 27 Crowley'in yorumuna gre !lliel (Lisa) Karde Onofrio'nun Cyril'e kar baml
yUzUnden ondan nefret ediyordu.
-255-

Ay ocuk

xvr.

EDWIN ARTHWAIT'N EFNE HAZIRLADIGI


RAPORA VE BUNUN ZERNE KARA LOCA'NIN
MZAKERELERNE VE BRLKTE PLANLANMI
KOMPLOLARA DAR, SHRBAZLIK ZERNE
BR SYLEM LE BRLKTE

"EXORDUMATCALLY, deponent precateth otity orient


cxaudient, dole basilical's assumpt. Pragmatics, ex Ventro Ge
nesiaco ad umbilicum puncts Apocalipticum, determinated lo
gomachoepy's nodal kakoglaphyrotopical! Ergmoiraetic, apert
parthenorhododactylical, colophoned thanatoskiankomorphic!"
128

Exordiumatically: lkin
Deponent precateth: diliyorum
otity: dinlemek
exaudient: lehine
dole basilical's: kralla zg ihsan
assumpt: taknmak
Pregmatics:gerekler, olgular
ex Ventro Genasiaco ad umbulicum Apocalypticum: Bandan sonuna dek
128

Metnin orijinal halinde verilmesinin nedeni, Arthwait'in dilinin ne denli karmak


olduunu belirtmek iindir. Metin Trke'ye, btn olarak evrilmi halde sunulsayd
bu zellik yeterince vurgulanamayacakt. Crowley de ayn amala, yalnzca orijinal
metni cmlelerine blp yanlarna ngilizce karlklarn yazm. Kitaba sadk kalarak
bu anlay bozmamaya gayret ettim. Paragrafn tamamnn Trke'ye evrilmi hali
aadaki gibidir:
"lkin.giderek sknt yaratmaya msait olan durumu. krallara zg bir tavr taknarak

dinlemenizi diliyorum. Bandan sonuna dek gelien olaylar, ilk nce talihli daha sonra
ise kt bir seyir ald! lmcl alma bir gen kzn gl rengi parmaklar gibi ald,

lm glgesi vadisi gibi birden bire kapand. "

-257-- - - -

- -

Ay ocuk
Alister Crowley

determinate: belirtmek
logomachoepy's: benim hikayemin
nodal puncts: snrlar
genethliacally: ilk kez
benedict: talihli
eschatalogically: daha sonra
kakoglaphyrotopical: kt bir durumda
erg: alma
moiraetic: lmcl
apert: alan
parthenorhododactylical: bir gen kzn gl rengi par
maklar gibi
colophoned: kapanan
thanatoskiankomorphic: lm glgesi vadisinin biiminde

Douglas'n oluturduu topluluun efinin sunduu rapor


bu arpc cmlelerle balyordu. Raporun 488 sayfasn da a
lntlamak usandrc bir i olacakt . Douglas' n kendisi bile
okumad onu. Vesquit tarafndan, Abdl Bey'in "ilham verilen"
eenine birka pratik soru sorularak hazrlanan bir kopya ona
htya duyduu her eyi anlatmt.
Kalabalk dald, Arthwait ve ortan, seferin yenilenme
si iin hazr bulunmalarn emrederek gnderdi.
?ouglas'n pk ok tatsz tasavvuru vard o anda. Cyril
Grey e olan nefret baarszlklarla besleniyordu. Yardmclar
n, kendilrni aan bir ile karlam olduklar ortadayd .
Bzzat kends eyleme geecekti, yine de kendini ak bir savaa
m ruz bakmaktan korkuyordu . imdiye kadarki plan Lond
ra <lak. brka akal gazeteciye rvet vererek ve onlar kand
aak Grey' in zerine saldrmalarn salamakt, ama onun
ftra atlacak eylemlerle ii olmuyordu.
Bu duruma raz olmayacakt. Dikkatle ve kararszlkla
Vesquit'in kard kopyalar zerinde alt. Bu kehanetlerin
ne kadarna gvenilmesi gerektiini ve Vesquit'in nasl ld
n anlamamt, nk bu konuda Arthwait bile sessiz kal-

doruluu vurg_uu
mt. Dant demon'lar ise belgenin rlmes gerektini
l d
yorlard, ama kalenin ieriden nas
rd.
orla
.
nklamakta baarsz oluy
knda kafas yeternce
Grey' in urat ilemin doas hak
olduunu anlyordu, ama
berrakt. Lisa'nn oradaki zayf nokta
. . .
ona nasl ulaacan bilmiyordu.
tatsz ruh hal nde
bu
ar
kad
ine
tler
saa
en
erk
ahn
Sab
argn taarnlad s f
kalmay srdrd ve karsnn yorgun
dnceler yarda kesld.
let dolu gece yrynden geliiyle
. sylemeden masann uze
eri girer girmez tek bir kelime bile
rine iki frank brakt kadn.
. "Beliler alyo. ol"Hepsi bu mu?" diye hrlad Douglas
kadar esks kadar guzel
malsn, artk bahar geliyor. Her ne
olmasan da."
oluan sarmsak garBu selamlamay adi kfrlerlerden
, hafif tertip bile olsa,
nitrleriyle ssledi . Bir bakasna kar
n taknd, ama konuma
nadiren kfr kullanrd. Kibirli tavr
kszlna vurgu yaptn
nn mstehcenliinin, karsnn ahla
and . araya ihtiyac
biliyordu. Kadnn kt yollarla kaz a y
aralar vard,
da
yoktu onun. Viski satn almak iin ok
ret eeme7e
cesa
engn
yine de kadn hibir profesyonel pzev
dnlm br zalm
cei ekilde sokaklara sryordu. ince
kadna asla vurmyor ya
likle, onu hala sevdiini sanmas iin,
oyuncakt kad . lence
da onu tekmelemiyordu. Onun iin bir
.
arat. Kadn n se o,
etme tutkusu iin altrma yapt bir
sevdii adamd.
da sland, bulvarAckl bir biimde, kendisinin de altn
m olan souk yamu
lardan kafelere kadar btn Paris'te ya
kadar ekici olmamasnn
ru bahane etti ve konumasna eskisi
bir gstergesi olarak ya
nedenini bildiren, kocasnn, erkkliin
ans dolaysyla sahi?
da annesinin, iinde hala yaamakta olan
a davranmasn gerektiolduu byk utan yznden silahn
ren, bir mazeret de ekledi. .
-259-

-258-

___.
N
..._
.

---------....

-------

Ay ocuk

Alister Crowley
Adam ise tabancasna sarlmak yerine, Dr. Balloch'un Pa
s'e dnmesiyle btn bunlar deitireceini sylemekle ye
.
tnd.
Yln byk blmnde kadn sistemli olarak aalyor
e
k
dryor, doru yoldan saptrarak kendi alakl
:
l ekly ordu onu. Buna ramen, kadnn iinde sua kar
hala hr syan hareketi vard. Ancak tam nefretini belirten bir
harket yapt srada Douglas gzlerinde yanan bir cehennem
a:eyle yaa frlad. "Buldum!" diye bard, " nemsiz ilerine
dn, sen kokumu fahie! Sadece bir ss olmadn iin yl
dzlarna dua et, artk bir ie yarayacaksn."
n o uunda Douglas henz yatana dnmemiti,
..
u

arka fkr beraberinde bir dnce seli ve ayrntlarla


7
lgl mlyonlarca sorun getirmiti. Kadn kle gndzki iinden
dolay z te yar giyinik haldeydi ve adam, uyumadan nce
.
.
son hr vsk getrtti ona.
Sonra i ?leden sonrann ge saatlerinde uyand ve ar
. .
ye evrd remers'i, Balloch' a, gelmesini ve arkada
.
Butcher ke sn
grmek zere getirmesini syleyen bir telg
.
raf ekmes n gnderdi.
Douglas, daha nceden, Chicago'nun azllarndan olan bu
adamla
grmeyi
reddetmiti .
Adam,
Amerika' daki
Rozekrusyen topluluunu dolandrm ve Douglas'n, kendisi
ne aylamayacak kadar ok para zerinde hakimiyet verebile
cen dnmt . Ama Douglas faydal bulmamt onu .
Bunun yerme, neopythes129 derecesindeki saygnln koruma-

129

Tar.katn balang niteliindeki ilk derecesi.


Altn afak Cemiyetinin Kabala'daki Sefirotlar'a gre dzenlenmi dereceleri:
Keher
10= 1
Ipissimus
Chokmah 9=2
Magus
Binah
8=3
Magister Templi
Chesed 7=4
Adeptus Exemptus
Geburah 6=5
Adepus Major
Tiphareh 5=6
Zelator Adeptus Minor
Netzach 4=7
Philosophus
-260-

elerde yalnzca
snda srar etmiti. Bir kimse daha yksek derec
noktalarndan
in
belirg
etin
.
namussuzluk bulabilirdi Bu, siyas
gerei hatr
bir
k
k
biriydi. Ama Douglas bu adamla ilgili
ki, adamn
tu
uymu
l
lamh imdi. Bu, Harika Fikir' e yle gze
a olabilnd
Paris'te bulunuyor olmas ancak bir duann kar
lirdi.

e ziyaret
Eer kukulu bir durum varsa, Douglas' evind
ndii insanlar
etmek nadir grlen bir ayrcalkt . ok gve
izin vermiyor
dnda asla kimsenin kendisini ziyaret etmesine
a olmas
kayn
ilham
se
de
bir
kl
du. Bulunduu yerin mera
nd iki
kulla
iin
i
mec
gr
tr
olduka zordu. Paris'te iki ayr
esinin
otorit
daki
Loca'
farkl mekan daha vard, nk Kara

kurta
isini
kend
bile,
bilinmesinden dolay gz korkmu olsa
iyi
larlainsan
i
rabilmek iin -zellikle de zengin ve mevki sahib
eilimi vard .
balantlar kurmutu. nk astlarnn almaya
en birinde
Bu mekanlardan birisi, Paris'in en iyi semtlerind
a, eski kafal
bulunan korunakl bir apartman dairesiydi. Burad
nlar zengin,
bir sko soylusu olarak biliniyordu. Dekorasyo
abartlmamt.
ancak ar ssl deildi. Eski atalar bile fazla
iki azl bir
edilen
iddia
u
oldu
eref kesini Rab Roy'un130
le yaa
periy
bir
biri,
an
sko klc igal ediyordu. ddialarnd
onun
e'nin
Piyad

ya
d gizli bir akn sonucu olarak, sko
s
Jame
IV.
yal
atas olduuydu . Bir baka iddiasnda ise lsko
ta
hayat
nda
olduunu ileri sryordu, Flodden Field . sava
sz bir akla bu
kalm, bir stad ve bir lmsz olmutu. Iman
-ve her ikisinin
iki efsanede badamaz grnen her ne varsa
sa da- bu efsaihtimal dl hakknda sylenecek bir ey olma

Hod
Yesod
Malkuth

3=8
Practicus
2=9
Theoricus
1=10
Zelator
0=0
Neophyte
130
Rob McGregor Roy (1671-1 734) sko halk kahraman. Hem bir asker ve iadam,
hem bir gasp ve bir kanun kaayd. Zamannn Robin Hood'u olarak grlyordu.
-261-

Alister Crowley

Ay ocuk

nele1:, onun izinden gidenler arasndaki Teozofist


grup tarafn
dan tahla yutuluyordu.
Bu partma daire i iin, mevki ile etkilenebilen,

her eye
.
kolayca manan trd
e br adam ie almt ve hi kimse ihti
amllk '.oln bu a l ahlakszdan daha iyi oyna

yamazd.
_br ekan, y korunan bahesi ile, bir mnzevi
hcresi
modelndek ufak bir kulbeydi. Paris'in en bekl
enmedik yerle
rinde, bu gibi evlerden ok sayda vard.
Aslnda, evi onun iin bekleyen kadna btn
bunlar hile
.
le kabul ettiriyordu. Burada, mutlak bir kuts
alln sade ve
yal adam, yalnz mnzevi, tek yiyecei ezilm
i hububat ya da
aklyat, tek iecei ise Adem Baba'nn susu
zluunu giderdii
le ayn olan aziz keiti. Bu ok kutsal meskende
n uzun sre
kaybolmasn, e altnn isteklerine boyun
emek zorunda
:
kaldn hssetti vec halleri tarafndan sou
rulmas olay ile
aklyordu. Elbette ki, b yere sadece belli
trd
eki, Gerei

blmak dna yaplacak br


aratrma iin gerekli olmadklarn
blmlerne etecek kadar mevki ve zenginli
e sahip olan ve
sdelk ve azzlikten etkilenen u daha azametli
trdeki ziyaret
ler_ kabul edecei zaman uruyordu.
Ko n Bay Butcher' kabul ettii yer, ilk syl
enen adresti.
dm, k yerlerindn birine -hak
etti
iOnu
r
Mad
alyas'n
_ , sade ve zarf _
ltrd
br uha giymiti.
Bu ihtia huzu undayken Butcher'n raha
t kamt,

.
ama Douglas r kms
ey, ona kendisi hakknda gzel kanaatler
sunarak kendne balamay bilirdi.
"Sizinle tanmaktan eref duydum, Bay Butc
her," di e
dosta l d sze. "Sizden bir yerlere oturma
sorununu t
lenmn rca edebilir miyim! Bu sandalye tam
size layk " di e
eked b1:1" glmsemeyle "bir zamanlar By
k Fred:rick
mlkyetndeymi."
enlik kyafetleri iindeki sko av uaklar
gibi giyinmi
_
olan uak, puro ve vsk
i servisi yapt.
-

262

"Bu gerekten de iyi bir viski, Kont! Yenien lkol almaya


balayacaksam, bir kereye mahsus, bundan erm, Dostum.
Vuru ortalamam siz kollayn artk!" dedi Bay Butcher, bacak
larn masann zerine koyup iyice yerleirken.
"Bu Argyll Dknn zel deposundandr," diy: yant
br Kont
verdi Douglas. "Ya siz, Bay Butcher? Yllar nce
"
?
Butcher tanyordum. Acaba onun akrabas msnz. . .
Bay Butcher sz atalarna gelince en mulak fkrlere sa
hipti. Annesi bir apra sorgu srasnda basklara dayanamayp
her eyi itiraf etmiti.
. .
"Hibir fikrim yok!" diye yant verd, sgarann arkasn srp tkrerek. "Biz Rozekrusyenler, Yzlerce Yllk Kulbn
Bilgisinin ve Long Green Ta'nm peindeyiz. Aalarmz konu
sunda, lllinois' de pek derin bir soyaacna sahp olmadmz
iin zlmeliyiz."
"Ama bu konular byde nemlidir," diye vurgulad
Douglas. "Sapknlk pek ok 'kiinin tercihi. Aslnda sizin, rne
in bir Dorsetshire Butcherlarndan ya da Butcherlarn Srop
shire kolundan olduunuzu duymak beni memnun ederd. Her
iki ailede de kazan ikinci derecede nemliydi."
Konuma burada av ua tarafndan kesildi. "Affnz di
liyorum, efendim," dedi bayla selam vererek, ." faat Hants
Dk Hazretleri aile erefini ilgilendiren ok acl br konuda
yardmnz istemek iin kapda bekliyorlar."
"u an megulm," dedi Douglas. "Derdi neyse, yazarak
ulatrsn!" Adam ciddi bir ba selamyla ekildi.
.
"Bu rahatszlk iin zr dilemeliyim," diye devam ett
Douglas. "Mterilerin srarl tutu.u, _gderek zc bir hal
alyor. Bu bizim cezalarmzdan hr. Szn de benzer yollarla
rahatsz edildiinizi zannederim."
Butcher, J. P . Morgan'm her zaman kendisinden bor para
almaya almasyla vnebilirdi, yine de ev sabine bf
yapaya cesaret edemedi. Ayn zamanda, Douglas n bu, dk-263-

Alister Crow ley

Ay ocuk

kti baka y e eken ve kazan


l elenceyle uratndan da

up helenmed.
" onusuna gelirsek," diye dev
. t
am etti Douglas msa
r.
szere
n. ksa br an n
k ve dzenen
,

"Ah! 'Yal Kpek Kerberos' u biliyorum. (71)Ish


Kabibblel31. Bana ikago' da, Saint Lewis'de bir i ayarla,
cukkas salamsa, Cehennem irketi'nde bile olur. Beni anlyor
musun, Steve?"
"Bavurunuzda srar ettiinizi syleyecek kadar sizi anladm."
"Elbette . Adm Andrew P. Satan olarak yazn."
"Adnz 'Kapnn Gzcleri' yazsnn nne yerletirmekten memnun olurum.'/
"Ne kadar hafifleyeyeceim?"
"Hafiflemek? Sylediinizi tam olarak anlayamadm."
"Tomar olarak. Mangizi bi yokla bakalm! Yani, bana kaa
patlar? Benim gibi kt kanaat geinen birine?"
"nisiyasyon vergisi bin frank."
"Sanrm Childs'da yemezsem bu kadarn karlayabilirm.
"Miktar, Kraliyet denei Mfettiime havale ile gndereceksiniz. te adres burda. imdi, balang niteliindeki ba
vuru formunu imzalama iyiliini gsterin."
zerindeki kabartmal silah figrlerine ve adrese inanla
cak olursa, Kaiser' den gelen bir mektup, hemen yannda
Butcher'.m grmezden gelemedii, Bakan Poincare'yi akam
yemeine davet eden, zerinde "teklifsizce, benim sevgili dos
tum," yazl bir notun bulunduu broya (Douglas buray XIV
Louis' nin ktphanesinin bir trevi gibi hazrlatmt) getiler.
Balang niteliindeki bavuru formu mstesna derecede din
sel bir antlamann yaplmasna hizmet edebilirdi. Ancak,
Douglas kanla atlcak bir imzaya ihtiya duyan arlatanl
amt: Butcher antlamay sradan bir dolmakalemle imzalad .
"Ve imdi Bay Butcher," dedi Douglas, "sizden bana k
k bir hizmette bulunmanz istiyorum."

il

131

lsh Kabibble, ngilizce'ye Yidce (Alman branicesi)'den gemi bir cmle kalb.
Endielensen iyi olur, anlamnda kayg belirtmek iin kullanlr.
-264-

265

Ay ocuk

Alister Crowley

"Th be!" dedi Bay Butcher. "Ben de tam, O. Henry'nin on


dokuz blmlk Resimli bir basksn almak zere kyor
dum."
Douglas Amerikallarn kitap acentalarndan ngrakl y
lanlardan bile fazla rktklerini bilmiyordu, ama konuunun
makul herhangi bir neriye rza gsterecei sonucunu kard.
"Aldm bilgilere gre siz Roma Kilisesine bal bir Ra
hipsiniz ya da yleydiniz."
"Peter benim gbek admdr," diye aklad Rozekrusyen,
"dalgasna sylemiyorum. "
"Ancak -bilimsel terimlerle ilgili sorunlar bir kenara bra
krsak, eer beni balarsanz- siz Roman Kilisesi Rahibisiniz
yle deil mi?"
"H-h: Bir zamanlar talyan bir Benedict Rahibinin yann
da ansm denemitim. Ancak, bu kat kokan bir oyundu.
Ben Missouri'denim. Dolandrc altn tccarlar! nan bana,
hsi vurguncu! Olay, Bumville' de gn kumar oynamak
gb gryordum. Aptal herifler ipliimi pazara kardlar, a
damm. Boru deil!"
"Baz skandallarn sonucu olarak papazlktan men edil
misiniz?"
"kinci i olarak bir yatak sporlar merkezi iletiyordum ve
sanrm hz yapma konusunda iyi olduum iin lisansm o
nayladlar."
"Piskoposunuz, bir takm mesleki faaliyetlerinizin yemini
. uyumad gerekesiyle size gcenmi?"
nzle
"Kelly'nin yapt gibi."
"Aa, Piskopos Kelly. Kanaatimce, fazlasyla kat bir disip.
ln dkndr. Ama siz hala bir rahipsiniz yle deil mi? Buy
ruklarnz da hala geerli? Tarafnzdan yaplacak bir vaftiz
treni ya da evlilik geerli saylr yle deil mi?"
"antada keklik. Hallelujah Garantisi ve Gven Anonim
irketi, St. Paul. Ofisleri James D . Athanasius Binasnda."
266

"yleyse Baym, sizden yarndan sonra akam saat do


kuzda iki kiiyi vaftiz etmek zere hazr bulunma iyiliini gs
termenizi rica edeceim. Bu treni, onlar evlendireceiniz bir
baka tren izleyecek."
"Szm olsun!"
"yi i karacanza gvenebilir miyim?"
"ki elim kanda olsa gelirim."
"Kendinizi durumun gereklerine gre hazrlayn Bay
Butcher. Tam zamannda, ve kilise kostm ierisinde hazr
bulunmaya zen gsterin."
"Papaz apkasn buzluktan karaym o zaman."
Karlkl kibarlk gsterileriri'den sonra yeni mrit oradan
ayrld.
..
Ayn Londra akam, ok farkl bir konumaya daha tanklk ediyordu.
.
Lord Antony Bowling, akam yemeinde Siman Iff tarafndan oyalanyordu ve konumalar yal mistiin gzde konusuna geldi; Tao'nun Yolu.
. .
"Medyumlar kendi blgelerinde vurmak hakknda syluyor olduun eyin bak asndan,''. dedi ev sahibi, "sana
majideki bir paradoksu anlataym. Incil' de, neredeyse arka
arkaya gelen ayetlerle , ilkin, bir budalaya budalalna uygun
olarak yant vermeyi, ikinci kez, ona bu ekilde yant vermeme
yi anlatan blm hatrlyor musun? Bu, bizim bka trl
cmleletirdiimiz bir gerein Kutsal Kitap versyonu. Br
dman vurmann iki yolu vardr, biri onu kendi blgesinde
vurmak, dieri daha yksek bir dzle geri ekilmektir. Ya
atee kar atele ya da atee kar suyla savaabilirsin.
"Kabaca sylersek zor bir durumu her iki yolu da kullana
rak zen yasal majidir. Ya dzgn hale getir ya da daha yk
sek bir yere ekil. Kara byc ya da benim onu adlandrmay
tercih ettiim ekliyle efsuncu -nk maji kelimesi dinsizleti
rilmemelidir- her zaman iin, daha alak alanlara doru gen

267

Aliste r Crowley

Ay ocuk

ekilir. Madem yle, bir bankacnn kusursuz biimde somut


olan durumu ile bir analoji arayalm.
" Varsayalm ki bu beyefendi maan giderleri iin yetersiz
umaktadr. Arhk, tasarruf yapabilir, yani bu miktarda paraya
htiy duyulmayan bir yaam ekline geri ekilebilir ya da
.
kendn gece gndz iine adar ve bylelikle maan ykseltir.
Ama kendine saygs olan bir adam iin gidilecek nc bir
yol yoktur. Efsuncu trndeki adamlar ise para kazanmann
daha aa dzeylerine bavururlar. Kumar oynamakla balar,
parasn kaybeder, yine de zimmetine para geirmenin adice
yollarna yeltenirler, hatta belki son are olarak sigortadan para
almak iin annesini ldrerek para arma giriiminde bile bu
lunurlar.
"Dzeyi alaldka korkularnn nasl arttna dikkat et.
.
Ilk nce, yalnzca alacakllar konusunda rahatszlk duyar. Bir
sonraki aamada, korkular kumarbaz dostlar tarafndan daha
d kesileirilir, ardndan, polis, aklnda korkun bir hayal
gb_ belrverr ve son olarak celladn acmasz biimi onu tehdit
etmeye balar."
"Tam Hogarth'lk132 bir durum," dedi Lord Antony. "Bana,
yalan syleme alkanlnn iyice bozulmaya urayarak nasl
anlalmaz bir aptalla dntn hatrlahyor. Geen hafta
Sava Bakanl'nda, belirli hayvan krklerinin nasl salanaca
sorunu ile ilgi.li bir davamz vard. Bildiin gibi fok ok g
zel krk verir. stnkr bir bakla ayn olmalarna karn
tavan krk daha deersizdir. O halde, alveri yaparken,
kulaa ucuz ve kt gelen tavan krk almak, grne gre,
uygunsuz olur, bylelikle Kar ile Dindarlk birletirilerek, tav

132 1ng. 1zce


. 'd ( )
e to Hogarth , yan Hogarth'lamak diye bir fiil yok. Yazar burada byk
. .
htnalle
tarihi bir kiilie, yani William Hogarth'a atfta bulunuyor. Willian
Hogartl(1697-1 764 esederinde, yaad an lgnlklarn yererek ve talamalarda
bulunarak anlatan lnglz br ressam ve gravrcdr. Crowley, burada Bowling ve
_ azndan Kara Loca'nn yelerini karikatrize ediini Hogarth'n adn da
Smon lfrn
kullanarak pekitiriyor.
.

-268-

adatavan kullanld. Adatav


tmn Kutsal Kitap'taki dengi,

e kadar ta
zaman krkn, foka benzeye an ders
m yakaladnz
. . d'n'z . Bo"'ylece elinizde boyanm br tav
. r
tneye gr
,
olarak adlandrrsnz. Ancak
olur ve bunu fok-adatavan
p
an
dol

bo
ba
a uzakta olan,
gerein dar patikalarndan hal
lara kar artan tae fok
an
duran yan yollar vardr. Tav
rnce, dal ucuz br kame
,,datavan zerindeki kar d
geliverir. Esk Msrllarn ank
bulmak, istenilen bir ey haline
, evlenmem yal. zlarmz
lklarna aldrmakszn, bU. ikame
evcilletirilmi temslnde bulu
teselli eden, aslan familyasnn
ce deitirdikten sonra bu kez
nur. Derinin kln olabildiin
bir alcnn fok-tava.nnn
de adn deitirdiler. Herhangi

de onu aldn umes .sa


fiyatn demesi ve gerekten
v
r
?el
ne

ha

fok-adatavn
.
lanmalyd. Bylece 'kedi', 'ticari
es
em
tr
nn
aye
hk
ar,
kad
ne
birisi btn bu hikayeyi rene nzca, ismin yanl kullanlyal
ihtimali de yoktur. Artk, yalan,
,,
.
mas haline geliverir."
br durum . u'.
el
gen
n
ll
yz
iki

n
.
"Anglo-Saxo
nceki gn, ew dergs
diye karlk verdi Simon ff. "O
an insanlar n- adm br
daha ziyade, erdemlilik taslay
eli bir rnek var. Ku ?eneme
makalede bununla ilgili elenc
m, baire a n ann ok
yazm yle bitiyor: 'Bylece Bili kelmes msteh:en br
ir
ylarna sunuyor . ' Editr, bak emem
kelmesyle deeld
onu
kelime olduunu syledi ve
.
fu "
bir stayer papaz. han:i
dak
se'
bro
Am
pe
hor
mt
Gri
"Bana
ardr ok da kullanl br kel
lattn. 'Bacak' kelimesi uzun yll
kmak fiiline gnerm apm
me saylmaz. Bu kelime ile, kal
kibar ahmak kelmey uzuv
gereklilii belirdiinde, bizim
.
olarak deitirmi.
v demenn
uzu

ll
yar
du
sas
has
zn
ym
"Bizim papaz ada
heres unu:' bc.a anlan
uygunsuzluunu alglad, nk
p bten Latin dlnn terbyel
geldi1S-bini biliyordu. Bylelikle., olu . . ek' gn yal Bayan
ve onc
apraklyla rt bas etti
-269-

Ay ocuk
Alister Crowley

Postlethwaite'i ziyaret ederken kol uzvunun sert bir biimci'


.
.. 1 d
zorlanm olduu ve sakatand gerekesyle 0 oo
e en sonrn
. oynamay reddetti."
krket
lanl kazdklar kuyuya derler," dedi ff. "Bu
: l maJl sorununa uygulanabilir. Madeni parann
sz
degerini drme sorunudur bu Hintl. 1ec1ere ve onlarn
.
. :
Avrupadaki, ke benzer. takltlerine
bYilk sempatim var.
..
Spiritel yetenekleri en st dueyde ve daha baya glerini,
daha yksek olanlarn gelimesne adamlar Elbette k' ha ta1 ar
yapld , ke ok ileriye gtru.. 1du. . . Ar oru tutarak, kendileri.
.
' yerlerru
ni krbalayarak ve hatta br
gle
keserek daha aao
.
.
rne zarar verecek kadar aptald lar Be denn dman olduuna
dair yanl bir dnce k l ard, oysa beden bir hizmet
. . Ama dnce doidir, hatta kullanlabi: t:th etdr.
. .
ruydu Crufu 1
etirmek istiyrlard. imdiyse, sihir.
baz, c rufa kar
neryor en yksek gu..1er ru parayla
. .
ya da kskanln ya da intika e;kler le itirmeye

urayor. ' Christian Science' mezheb en o an n alt d


.
zeyde bir sihirbazdr, nk dinin btn zengnliru kendine,
bedensel salk edinme yollarna vakfeder. Bu da ayn zamanda
. .
olduka aptalcadr, nk bu kiinin temel ddas,
bedenin bir
yanlsama olduudur!"
"Sradan yaamn bu iki u d:ruun o rtalamas olduu'
nu dnmekte hakl de il mi i ye k,. solu bir insan
'
maddi zenginliini bilimi a d?sanabn lerlemes veya bunun
gibi yerinde ideallere ve Yce m ar adar, baya insan ise
.:
btn kabiliyetlerini ze:ginl brktrmeye younlatrarak
bun ta ddn yapmaz m?"
.
Kesnlkle. Bu, bir sanat ile bir bryuva
ya da, tercihinize
gre, bir beyefendi ile aarnlk
b'r h enf arasndaki gerek ayo
ecei. eyler deersizdir, nk
rmdr. Para ve parann alab'l
herhangi bir yaratm des;l
o , yalnzca, takas etme sz konusu dur.
Evler, araziler, albn, mcevherler hatta sanatn varolan yaptla.
' '. srekli olarak byledir bu .
r bile, bir elden dierne geeblr,

:!

-270-

usone yazamayz ve sahip old


gr ki, ne sen ne de ben bir
aln
sab
ek belki- biz onu
r neyse -sanat takdir etm
ttk
111 1 nuz he
k ve alnmzn teriyle by
ald
ras
mi
nu
mu
hu
To
.
dk
zca
111
bize yardm etti, ama yaln e
uz
um
olu
ip
sah
a
ray
Pa
, ilk
1 1 1 1u.
larm salamada . Her neyse n
rba
,11nan, frsat ve yolculuk ara
ku
na
ola
k
kse
ak olan daha y
ha
da
ktr. Bir kimse daha al
se
kim
bir
i,
lerine yaptklar gib
ha
da
l'lmelidir ve Greklerin kz
o
le
lik
ve donatmaldr, byle
a olan imanlatmal
deerli bir sunu olur."
olur?"
"Peki dier yne gidersen ne ettiin zaman kendini yokas
"Kurun alamn altnla tak ndi ruhunu satar, paray
ke
n
ii
ra
pa
,
cu
n
Hullatrrsn. Efsun
olmadn grr. 'Christia
i
ey
bir
ka
ba
k
aca
sat
ve
n
car
n
har
hemen hi birinin salklar
rn
nla
ola
en
ind
eb
zh
me
ce'
Scien
n bir
mi? Mutluluun hayal r
iyi olmadna dikkat ettin den vazgetiler ve onlarn aptal
rin
gler
ls iin, spiritel gle
ni gayet iyi destekleyen bu
mdahalesi olmakszn bede yava harcand lar. Bu yozlam

aleti
kuvvetten dtler ve ,yava
ek lm korkusunu ve sef
rk
ki
da
rn
lla
.
rum
zavalllarn ak
iyo
ed
sava iin her gn dua
kknden skecek byk bir n zamanlarda olduu gibi, iyi
paga
Tpk ortaada ve hatta
hayat
n dl ve doruk noktas o
gu
uy
n
am
ya
bir

nm
rca
en
ha
r. Sefalet ise en yksek ve
akt
atm
ke
ris
iin
r
nle
de
ne
soylu
onlarn
onlara- layk ve tek bana
mutlu akllara -ve yalnzca
blgesi olmaldr.
lim
kutsal ve takdis edilmi bir
za demek istemitim- dne .
"Koyunumuza -efsuncumu rum yoktur, ama o, klcn
e bir du
Balangta, onun aleyhind
ki, onu
Barbar, klc alarak, tabii
altnla takas etmeyi seer.
deyile,
iin kullanacaktr. Bir baka
k ef
yeniden altn ele geirmek
n
bedeli yeniden elde eder,
eytan, ruhu satn alarak
aa
i ma,
hizmetine harcar. Bir sonrak
n
tan'
ey
u
on
en
zat
cu
sun
n ettii
, btn insanla sava ila
u
rdu
vu
ba
a
su
n
az
irib
de
sih
iin adi aralar kullanr ve
ak
m
ula
na
ar
al
Am
.
dr
aama
btn
zgrl olabilir. Sonunda,
yecei bedel belki de kendi

,l

271

Ay ocuk

Alister Crowley

bunlar tek bir hamle ile geri kazanmak iin giritii nihai bir
aba esnasnda hayahn kaybedebilir. Ben genken ve daha az
deneyim sahibiyken, efsuncularla pek ok mcadelem oldu ve
Bay Efsuncunun, kanunlar inedii an her zaman iin kavga
nn sonunu getirdi. Artk benimle deil insanln btnlemi
iradesiyle savayordu ve mendirekler ina ederken benimle
savamak iin vakti yoktu.
"Bu bana bir ey hatrlatt. Krfezde, kendi i dnyasnda
eytanlarn en ktlerini toplu halde barndran gen bir dos
tumuz var. Onu bu kadar kendi bana brakmakla acaba yanl
m yaptm diye merak iindeyim. Ancak delikanlnn btn an
ve hretleri kazanmasn istedim. Onlardan holanacak kadar
gen."
"Sanrm kimi kastettiini biliyorum," dedi Lord Antony,
glmseyerek; "ve ok fazla korkman gerektiini sanmam.
Kendine dikkat etme konusunda daha ehil bir insan grme
dim."
"nk u an, acilen icabna baklmas gereken bir tehli
kenin iinde. Olabilecek en byk riske maruz kald. Zafer o
nun oldu. Ama bu yalnzca ileri karakollarn arpmasyd,
?man imdi atlar, piyadeleri ve toplaryla ortaya kyor ve
ntkam tutkusuyla ve gz dnm korkusuyla merkezdeki
nefreti atelemek iin geliyor. Ve ne yazk ki, delikanl sefer
plannda baz temel hatalar yapt."
"Ah, Napolyon da yapt bunu. Jena, onun ortal batran
yanl hesaplamalarnn bir sonucudur .. Austerlitz de belli bir
lde ayn kaderi paylat. zlme! Tpk, babamn en gzde
boksrnn syledii gibi, boyutlar bydke dleri de
daha sert olur. eytani smklbcekler gren bir bayanla se
ansm var. Benim adm da ehitlerin arasna yazmay unutma!"

-272-

XVlll.
AYIN KARANLIK YZ
elbiselerini bir araya toparlad, ardndan,
\= BAHAR btn
inin zerine genie yayd onlar. Onun gc,

Napoli Krfez
Doadaki en byk gt, nk ince sedas yaratln davet
ni dile getiriyordu. Her eyin Babas'run ve ?'nn sahip olduu
ruhun, kat bir zle nafakalandrd veklyd o.
.
Gney lkelerinde, Ekinoks kendi kaplarn onun stlac
ordularna amadan bile nce, bir kimse onun yaknda ol_d
nu hissedebilirdi. Onun k-silahl birlikleri k mevsrnrun
gedik surlarna birikirlerdi ve haykrlar, kurtarmaya geldii
ruhlarn zindanlarnda yanklanrd.
Yine de ellerinde bir tek kltan baka ey yoktu. Kl, len yln, uzun sevin ve ac dneminin ardndan. lat. den
geye verdii rahatszlkt ve bu yzden, huzur d:k ruha
alarum ve toksin gibi kimyasal maddelerle gelrd bahar.
Iliel'inki gibi, doal olarak, her trl tepkiyi, oaltak ve ey
leme dntrmek iin almaya uygun bir ruh, kend doasn
daki kargaaya ok benzeyen kozmik glere, bilincinde olma
dan allmn dnda bir hassaslk gsterir.
Lisa la Giuffria, en aylak ruh hallerindeyken, en kk bir
tevik unsuru bile grse -bir saat iinde hazrlanmas kouluylain' e bile giderdi.
.
Bir yl iinde bir dzine ak edinebilir ya da onlar b: enara atabilir ve biri ona hercai olduunu sylerse kendsne
hakszlk edildii gerekesiyle kzar ve arrd. Saniy:tsiz
deildi ama ani tepkilerinin tm Benliinin gerek Irdes o
duuna btn ruhu ile inanyoru. Noe.I' en hemen nce, br
1
gece Savoy Hotel'inde Lavinia King le brlktelerken, konuma
.

-273-

Alister Crowtey

Ay ocuk

dnp dolap o zaman Londra' da hkm sren zc bir


duruma geldi. Btn ekibi apar topar aaya srklemi, onla
r otelin elinde hazr bulunan gm paralarn tamam ile do
natm ve isizleri kurtarmak iin alelacele Nehrin Set duvari a
rna gndermiti . .O gece kadn, adeta, bir sper-Shaftsbury33
kesilmiti. Fakirlik sorununu kknden, dallarndan ve yap
raklarndan tamamen zmek iin bir dzine plann formln
hazrlad. Sonraki sabah terzisi, bir takm hesaplamalar iinde
buldu onu.
Ama kendisine yeni moda bir kyafet gsterildiinde,
kozmopolit tarzda bir giysi reformunun iine de ayn evkle
gmlmt.
Byle birisi iin, engel olunmu drtler ruhun neredeyse
enkaza dnmesine neden olur. Iliel kendi snrlanm eylem
lerinin kstlamalarndan dolay aka sinirlenmeye balyordu.
Anne olmamt ve iinde bulunduu durumun fiziksel engelle
ri hepsinden daha fazla sinir bozucuydu nk ok allmadk
eylerdi bunlar.
Kelebek kovalamann heyecan, kadnn kurallara uyumlu
hale gelmesini salam ve evresini saran tuhaf koullar, onun
iin kovalamacnn daha da kolaylamasna katkda bulun
mutu. Yeryz ile gkyz arasna uzatlan devasa kprnn
temel ta olmas, kibirini pohpohluyordu. Kadnn yeni koul
lar, gerilimin rahatlyor oluu ise onun cokulu halini alt st
;!tti. Deney sona ermiti, yleyse sona ermesi gerekiyordu ve
imdi kadnn nnde, herhangi bir uyarc olmadan normal
insanlarn uralaryla geirilerek katlanlmas gereken sknt
dolu aylar vard. Kendisinden istenildiinde, hemen o an feda
karlk yapan, bir arkadana yardm etmek iin kendini parala
yan ama ne kadar nemli olursa olsun, bu ama iin her hafta
133

Anthony Ashley Cooper( 1801- 1885), 7. Shaftesbury kontu. lngiltere 'de, altnlan
ocuklarn haklar edinmesi ve bu haklarn dzenlenmesi, kmr madenlerinde kadn ve
ocuklarn altrlmamas, fabrika reformu hareketi. fabrika iilerinin eitimi gibi
konularda nclk etmitir.
-274-

bankadan cuzi miktarda bir eki bozdurmaya muktedir olma


yan insanlardand.
Mart ve Nisan aylarnda engel olunmu drtler yuma
haline gelmiti kadn. Gvende olmak adna talep edilen, em
berin iinde kalmann yegane gereklilii onda nefret duygusu
uyandryordu. Ancak, kendisi bilmese de, gardiyanlarnn
iradesinin boyunduruu altnda tutuluyordu.
.
Astrolojide, Ay'n dier anlamlar yannda, kendn yeterl.
enerjiyle davuran herhangi bir bamsz iradeye (neden oldu
unu bilmeden) boyun een "sradan insanlar" anlam da var
.
dr. Yumuak bal XVI. Louis'yi giyotine gnderen nsanlar
Napolyon iin memnuniyetle ldler. Gerek bir demokrasinin
imkanszl kalabalk psikolojisinin bu gereine uygundu .
nsanlar gruplandrdnz anda kiiliklerini kaybederler. Br
ulustaki en akll ve en gl insanlardan oluan bir parlamen
tonun, sralarn kran ve divitlerini birbirlerine frlata: okul
ocuklar topluluu gibi davranmalar ihtimal dahilindedir.
birliinin tek olasl, insanlarn bazen eit haklar adna kur
duu disiplin ve otokraside yatar.
. .
.
Iliel u an iin Ay'n bir mikrokosmosuydu ve erledi
eyler, Clara karde veya brleri ya da nemsenme.ren er
hangi bir kimse tarafndan tam zamannda sylenen br kelme
ile cokunlua dnyordu. Halk, uzun sreli aclar eken
dilsiz bir canavar, ar ykler altnda melen bir eektir ve
yalnzca dayanlmaz hastalnn tedavi edilmesine deil, ken
disi bir darbe gerekletirmeden nce, liderlie de ihtiya du
yar. Iliel'in btn drtleri amasz ve olumsuz eyler, kesin bir
plandan ok, kamak zerine odaklanm bir takm dnce
lerdi. Ateten korkmakszn veya oraya ulatnda nasl davra
nacana dair herhangi bir fikri olmakszn, kzgn tavann d
na sramak istiyordu. Alternatif bir Gelecee dair gndz g
rlen bir dn bile yoksunluunu duyuyordu. Onunki, u
yuturucudan mahrum edilen bir morfin bamlsnn huzursuz
zavalllyd.
.

-275-

Ay ocu k
Al ister Crowley

Adeta drt rzgarn karlat yerdi ve byle bir yer iit

pinin isel aralarndan yoksun bir gemi iin tehlikeliydi. Din


'
olmayan harap gemisini Cyril Grey in yedeine ekmiti VI'
akn onu adama balayan halat, gcrdayan kalaslarn zorlu

yordu kadnn.

Bu son derece belirsiz duygularn ilk kant kadnn man

tkszlnda kendini gsterdi. Trenlerin kat disiplini altnda

kendini denetlediini hissetmesi ya da da vurmas iin fazla

iyi eitilmi, fazla sourulmu ve arlan glerin dorudan

etkisi altnda fazla kalmt. Varolan durumunun yalnzca, in


sani hijenden oluuyor olmas, daha da honutsuz olmasna yol

ayordu. Benzer bir durum demokrasilerde de gzlemlenirdi.

Demokrasiler en ok, sindirildiklerinde ve zorbalk grdkle

rinde mutlu olurlar


.
Bir ya da iki kez Cyril'e fke patlamalaryla dolu bir ruh
haliyle davrand. Ancak, adam ok genti, bu yzden kzgn

olmay reddecek kadar dncesizdi ve kadnn btn davra

nlarna gz yumuyordu. Bu tr davranlar Lisa gibi kadnlar

aalar. fkeleri iin iin yanmaya devam eder. Bir vuru ve

bir okay, kadnn erkek iin olan tutkusunu kat arttracak

tr. "Eer sana tapnanlar in ikencesiyle cezalandrarak tat

min etmeyeceksen," diye sorabilirdi kadn, "inli bir tanr ol


mann yarar nedir o zaman?"

Ama kadnn manevi kararszlklarnn tezahr ettii asl

yerler kaprisleriydi.

Bunlar, bir lde onun fiziksel durumuna da uyuyordu

kukusuz. Ama zihinsel bask, iki da sras arasnda skan bir

buzul ktlesi gibi, normal olmayan bir ykseklie dek abart

mt onlar. Byle bir dnya iinde, bir kimsenin, evresinde

kinden daha sert bir malzemeden yaplm olmas gerekirdi.

lliel'in herhangi bir eyleme kar ar bir istei falan yoktu.

Refleksti o, bir etkiye kar kendi iradesi sand basit bir tep

kiydi. Bu nedenle, yapt sadece, etrafndaki sabrl cemaat

Uzerine fanteziler yklemekti. Bir gn garip bir giyime brn276

kullan.
maske ya da rt
baka gn bir
br
n,
anlamsyke
111c yanl
birinden gerek .
.
bunlarn hi
ama
rdu
1
'
yo
d
e
istek ern. kar1akta srar
.
imadan onun
G ey
Cyril
u
yord
btn iyi d
la zevk alm
.
'.
ci evresinin,
eyn
Den
du.
yor
vard . Kadn,
lamaya al
tutulan "ki yasa
ayr
dan
larn
ngi bir ekilde
nUlm snrlama
olamaz ve herha
mi
sami
de
erece
kale ve surt1darnla ar d
0. s- er bir deyile,
kuramazd. o
1
tim
e

ile
nda kapa
aras
dny
d
malyd bunlarn
am olarak. kal.
ut denulm
hon
doku
\ar
ard. Yine de
gen br alan,

in
k
ma
lan,
(Y
yaa
u.
rislerini
. .
dan hi kmyord
bu k ey akln
zca
tur!)
Yaln
bulu
n.
kad
.
Xdan eklenen bir
oildi
hikayesne sonra
a
m
1
, bu
ov
k
onun
Cennetten
.
siz istek,

du duu bilin
n
.
mek
n,
ne
erde
n kiil
Bu kurallar
e uygulaya
..
somut ek"ld
e
lesin
y
ao
b
1

asna yo
.
tarz bir katl
ten holanmam
ve Onofr okard
bir nefrette
ortak
yani Cyril Grey
u far nesneleri
b
akl
al
m
yordu . Ve hum
.
ad.
sarnimiyetlerne
birletirmeye bal
kli
gere
ve
rn kusursuz. .
taraBu durum, onla
steriyordu. Bazen
ta k d
anl
ksk
l
e
apta
delic
kadn
an
duyul
n lenirlerken,
.
ern

duva
io
in
nofr
birin

u
di ve O
alardan
kld baheye gelir
e atel br e
zdi. Do
eyeme
ca bir hikayeyl
gizl
yle
tn
aznd
en
n,
tszl
uunda,
..
karde raha
tadn yokl
daha ustn olan
.
den
"
sn
yad
ken
al olarak,
Kadnlara kar
.
maya istekliydi...
yap
ey
oher
elinden gelen
kmseme bu
z
h. 1
u,
duydu
le
Cyril' in takdir
radl itibariy
luy du.

raclyla
lurnlu tavrlar a
ordu . "Benim sevg
l eden kary
i
ok

daha
adamn her zadeer sabr kadn
"?" di e bard ona
a dedem m.
yoks
misin
lim
geced e.
ar oldum br . .
k'b
hasta edici hale
mankinden daha
n yeterince
ed
ka, k
kald
a
orad

n
Soru
ie yaramaz
tr . "eytan
1
.
.. .
.
akl garp br ara
n
nsa
n
Ama
gelmiti.
.
cmlesi, psikoloy
r,"
bulu
k
tl
cak br fs
m megul edecek hbr
'
ellere bile yapa
.
lliel in akl

r.
brd
rden
yountan enfes szle
ey zerinde
..
akn tek bir
nce
d
nk
konusunda kendi
eyi yoktu, u
.
arda brakmak
d
r
ncele
d
\atrp dier

:; ;

-277-

'

Ay ocuk
Alister Crowley

Dant ii iin duyduklar tutku


sini hibir zaman eitm
ve ne rlerden korumutur. Ve
pek ok kadn caddel
bataklklarn zerinde metan gaz olumas ve Will o ' th'
.
' in134 kylleri kendi balktan sonlarna doru
W. isp
. . cezbetrnes
.
gb, bo bir aklda da ayn ekild e canavar1ar yetir. Kadn. bir
nn
yol ah gerek bir delilik ytr eziyet etme man akl
.
znden ac ekmey bal ad. cyrl ve Onfro karden ona
kar bir eit gizemli p1 n1a mel olduklarn dnyordu.
Evdeki herkesin hbb bl gve etme sahip, bunun yan sra
.
..
pskolojide uzmanlam olmas b.Yk anst, bylelikle onu
.
tam anlamyla nasl tedavi edeceklern. blyorlard
.
.
yne de uzun vadede, bu fazl bl tehlel. hale geliyor.
du . Akln, deliliin geici olarak ke d:e sun uu-snrlanm
.
belirli ynlerdeki- olaand g 1
: n teikeli bir zihin
sel durumdaym gibi grnd . d nnesne olanak veri.
. .
.
yordu. Samimi bir dostlukla' br1m
' yapmak yerme durumu
.
.
br sava olarak kabul edyor, :'afzlarn kurnazlkla yenH
mek iin manevralar a
a g
ordu . erhangi bir delilik
deneyimi veya ayn r
e;y
yaam olan uyuturu
cu-nevrozlar kadnn iinin re erecede kolay olduunu
, ellernde yuz
bilirler. Pek os-.,
. lerme
.tuttuklar b.r cep mend.
.
lyle ve gzlerinden yalar akarak b uzmana e: eyi itiraf
edip kendisini viski alkanlndan
urtarmas n yalvarr
.
ken, sz edilen viskinin yarm ltreye yaknn sz edilen
mendilin: alhndan g'zlice souran kadnlardr.
. ,.
Ilel n tm yapt, onlarn holand
. klar . akl durumlarn
n a lt etkti. Doa
saptayp, bu akl durumla
e
.
daki, zellikle de parlad
a
a y da gortilen huzur
.
dolu emilim onlar memnun edyordu. Kdn ise, dierlerinin
.
onu byle zmanlarda asia rahatsz etmedn bilerek, bu du-

:::

:d

:: :
;

.
134 Will'o'the wisp, yuvasn bataklklarda v mu arazlerde
kuran kt niyetli bir

varlk olarak temsil edilir. Geceleri batakik ar a gorulen
hafif a aldanan insanlar
kendine eker.

venle en korkun
, bu yolla salad g
rurnlar lehine ileyerek
u kendini.
.
dncelere kaptryord
zararsz akl
dncelerdi bunlar En
ait
Aslnda delilie
eli bir delilie
nce dizilerinin tehlik
d
ru
do
en
n,
n
lar
durum
k ise, bir delinin
ektir. Aralarndaki far
elik etmesi garip bir ger
'nin hikayeleri
ny
lamasdr. Lord Dunsa
hayallerini sr gibi sak
"Mutlak Ger
,
ustasnn elinden km
iyi bir kesici ve parlahc
hayalgcnn
yan-tanr olu olan bir
ei ve I Yaratan"n
rlerid.ir. Eer o
kusursuz nesir mcevhe
nlaryla aydnlahlan
i edilemez bir
olsayd, beynin tedav
bunlar kendine saklam
deli "bugnn
ar olarak kalrlard. Bir
lezyonunun semptoml
leme gerei duya
i Korkun bir Srr giz
gib
"
as
olm
a
mb
ra
a
masn istemi
kendisinden byle yap
n
yta
"e
de
ki
bel
tr,
cak
r135 adndaki
'yum, Gerek olan!" szleri, Mansu
O
n
"Be
tir!"
leyen her adam
d ve onlar gerei sy
yce mistiin vgsy
n Tanrym ."
taladlar, eer "Hit, Be
taladklar gibi onu da
manyak olarak kalrd.
demi olsayd, sradan bir
iinde geyk bir ounluunu be
Bylece Iliel gnn b
nn her trl
i kendine. Oradayken, akl
irmeyi alkanlk edind
Hareket etmeyi
mesine izin veriyordu .
hastalkl olasl dn
tye gitmesini
i sorunun daha da k
srdremeyecei gere
drtnn geli
zihinsel olsun, doal bir
da
ya
el
iks
Fiz
.
lad
sa
r. Eer ister
vermek korkun bir hatad
n
izi
na
as
rm
du
n
ini
im
gereklerini yeri
iini bitirin onun ya da
seniz, dar kartn ve
da kalmasna
ora
na karn onu ama
ne getirin ve sistemin d
rmal seks i
meyin sakn. rnein no
ve kokumasna izin ver
sorumlusu
binlerce hastaln balca
gdsnn bashrlmas
rak seksin her
bir kimse kanlmaz ola
dur. Priten lkelerde
gibi hastalkl
syon ile edeer olduu
trl sapklk ve dejenera
de bilinmeyen
ldurur. Latin lkelerin
dncelerle zihnini do
ngilizce'ye evrilirken

sur'dan bahsediyor. Belki de


135 Crowley burada Hallac- Man 'Enelhak' cmlesini 'Ben Tanrym' deil de 'Ben
en
m' demiti.
nan bir deiiklik yznd

yaa
n Tanry
e sylyor. Oysa Mansur 'Be
O'yum, gerek olan' eklind
-279-

-278-

Alister Crowley
Ay ocuk

ar iki imenin ve uyut


urucu ku11anmann yarat
I k, bir kimsenin
h baml
.
Anglo-Sakson mzac
ndak. hayranln arttrr.
Iliel'in durgunlaan akl d
b n erden tr
eyler retiyordu . Saatler
dehetli
.
saater z
e _e, felakete uram
dnceler alay kaoti
1 k ruhunun glgel
krfezleri boyunca
geip gidiyordu . Baz ar
.
ayarhc' bazlar tehdt. edci
gerek hayale tler onun n
olan bu
.
.
.
'
'
tinuyor
..
b
ur
lard ama en
korkun ve zalim semb Ile . .me
.. b
.
. b.le uzernde iddetli bir by le
yicilii vard . Alev saa ;oz
eleri ile fil kadar by k r er, duradan. hareket eden pen
yara tk, br geyk bcei
vard . Bu
grnt kadn daha beter
. .
korkuttuka' goz1ern
arzu
baklarla ona d'k'
dolu
yor, yaratn
dn hayal inde canla ndrd enesini onun b"orne daldrr ordu :
i a da onun iin
sapka, garip bir zevk kayn
a d E g z e ayaIIe .
rnden biri
kendini bir gru am
ortan a, onlar, bede

yk pa;alar k rp
inden b
p ta a arken ya da br
zerinde kzartrke1 kan ve
karg nn
.
. uzern
yalar aten
'
e damlarken ve
tslarken dnmekti Ak!n
ten doan ya da soya
sel baz karmaa duru ml dek
ekima
nn
d
a,
bu hayalin her zaman br
.
ak
. s olduu
.
ruya
kabul edilr. Ve akindak. .
br d unce

a t-ak
srasnda, oy hakk taraftar
kadn1arn erkeklen kend
rinde iddet uygulam?va
ileri zezorla:nasnn nedenini
anlad . Bu
sadece, kz kararak
enmenn rksa l-hahran . .
kaplanm, bastrlan cinsel
e .uzer
..
bir igd Ydu.
Ancak byle d nce1er
?en bile daha tehlikeli olanlar kadnn' onlardan brnn
' .
'
verd
i bir ad ait
.
.
rendi
may
oul fikirl erdi Bu b.r k'msen . nda grupl andr
.
n herhang br
de benzerini yazabilece
alfabe. .
i bir ad de'ld
. Br

.
kmsenn,
nad"ren
de ol sa, boazn temizlem .
.
k .
p :. ste
e bal, zr
niteliinde, ksa srel i, hafi
;
bi

rkt yalnzca. Kadnn


sadece bu kk grlt . .
yu kartmas gerekiyordu
ve aniden

!r ;n:

'

nnde belirli bir manzara alverirdi.136 Az eimli bir yokuu


saran beyaz bir patikann dar eridi zerinde yryordu. Her
iki yannda, talarn arasndan kan seyrek imenler ve allk
lar bulunan geni, przl talk yerler vard. Yol iki dan
arasndaki bir geite varyordu . Da srtnn doruuna yakn bir
yerde ise her ikisi de dan iki yannda bulunan, savunma a
malym gibi duran iki kule vard . Pencereleri olmayan, ze
rinde yalnzca ok atmak iin yarklar bulunan bu kuleler bodur
ve irkin grnmlyd v ilerinde yerleim olduuna dair
herhangi bir belirti yoktu. Yine de Iliel orada bir eylerin yaa
dndan emindi ve ierde oturan kiiyi ziyaret etmek iin duy
duu tutkulu arzunun bilincinceydi. Gittike klen Ay, pati
kann zerinde l l parlyordu, ancak nn ok az bu dar
snrlarn tesine yaylyordu. Talk blgelerin zerinde, gr
ne gre, evreyi kolaan eden akal ya da srtlan trnde
canavarlara ait glgeler grebiliyordu, nk zaman zaman
"daire eklindeki, evresi dalarla evrili alanda", yaknlarda
bir kavga kacakm gibi iddetli hrltlar ve barmalarla
birlikte, ulumalar ve glmeler duyabiliyordu. Ama patikadan
karya geen herhangi bir ey olmad ve kadn patika boyunca
ok tuhaf bir aydnlk ve zevk duygusuyla yrd. Sk sk bu
kulelere doru gitmeye yeltendi, ama bunu yapmaktan srekli
olarak, Yal Kadn tarafndan vazgeirildi.
Bu kii, patikann grkemli bir kaya paras etrafndan
yapt keskin dnte, kayadaki bir yarktan karken grn
d. lk karlamalarnda, Yal Kadn' , ona yardm edip ede
meyeceini sorarak selamlayan kendisi olmutu, nk yerde
oturan Yal Kadn hummal bir alma iindeydi.
"Yaptn her ne ise," dedi, "sana yardmc olabilir .mi. ?"
ym.
Yal kadn ac ac bakt ve ate yakmaya altn syledi.
" Ama hi sopan yok."
136

-280-

Grd manzara "Ay" adndaki Tarot kartnda bulunur.


-

281

Alister Crowley

Ay ocuk

"Asla ate yakmak iin sopa kullanmayz biz-bu lkede"


Son iki kelime bir ark gibi sylenmiti.
"Peki yleyse ne yakyorsun?"
(76)"Yuvarlak bir ey ve Yeil bir ey ve Yetikin bir ey
bu lkede."137
" Peki nasl tututuruyorsun? Kibritin var m veya sopalar
. . .
brbr
ne mi srtyorsun ya da bir camn iinden geen gne
nlarn m kullanyorsun?"
"Hit! Ne fosfor vardr, ne de sopa, ne de gne-bu lke
de."
"yleyse atei nasl yakyorsun?"
"Ate yoktur-bu lkede."
"Ama ate yaktn syledin!"
"Ate yakmay deniyorum, canm. Biz her zaman deneriz
ve asla baaramayz-bu lkede."
"Peki ne zamandr deniyorsun?"
"Zaman diye bir ey yoktur-bu lkede."
lliel bu tekrarlanp duran reddedilerden ve sonda tekrar
edilen cmleden neredeyse hipnotize olmutu. Bir oyun oyna
maya balad.
?ei Ya_l Bayan, yuvarlak bir ey buldum ve yeil bir ey
v yet kn br ey ateinizi yakmanz iin. Eer ne oldu
unu
. enz onu size vereceim "
blrs
.
Yal kadn ban sallad . "Yuvarlak ve yeil ve yetikin
hibir ey yoktur-bu lkede."
"Ben sana syleyeceim: bu bir elma. Eer istiyorsan ala'
bilirsin."
"Biz asla bir ey istemeyiz-bu lkede ."
137

Yaza, ayn '. har balaya sfatlar ve nesne isimlerini kullana

rak Iliel'in vizyonuna

mals br etk ve rtm verm. Ayn etkiyi ve ritmi Trke


metinde de yakalamak iin
.
.
ornal metnn
anlamn bozmamaya alarak baz deiikler yaptm rnein
.
, Yal
Kann arad asl '. nda krmz, yuvarlak ve olgun(red, round
and ripe) bir eydi. Bunun
.
rne
e
l,
yetkn
ve
yuvarla
k
yazdm.
.
Metnin ilerleyen blmnde buna benzer bir
:
k deklk daha var.
-282-

"Neyse devam ediyorum. "


"Devam etmek yoktur- bu lkede."
"Var ya ite. imdi aklm karacam."
"Bilir misin nasl bir hazineye sahip olduumuzu-bu lkede?"

"Yo - nedir o?"


Yal Kadn kayann yarndan ieri dald ve bir saniye
sonra bir fok, bir fare kapan ve bir flt ile geri geldi.
"Bir krbala," diye' aklad, "ve bir kobra ve karabina ile
baladm, nk ok korkun tehlikeler vardr-bu lkede."
"Peki bunlar neye iyi geliyor?"
"Hibir eye-bu lkede. Ama ben bunlar gnn birinde
birilerinin bir katr, bir kanun ve bir kanguru istedii noktaya
ulaabilmeyi umarak bir bukalemun ve bir balina ve bir b lk
a ile deitiriyorum ve bir kimse bunlar yuvarlak ve yel ve
yetikin bir eyle her zaman deitirebilir-bu lkede.
Iliel'in kendi kendine anlatb, aslnda ocuklara anlatlan
bir tr masald, ancak anlatc kendi bilinli aklndan bamsz
d, bu yzden bir sonra neyin geleceii bilmiyordu. Yal Ka
dn gerekten de nemli bir karakterdi. ikinci arlam l rnda
Iliel'e hazinesinin nasl kullanldn gsterd. Foka fltit al
drd ve fare kapann kurdurdu ve bukalemun ve balinann
mziin sesinden etkilenerek yzp geleceklerinden ve tam
zamannda yakalanacaklarndan emin olmasn s lad. Aa
gelince, Yal Kadn hazinesini Iliel' in bandak sa-a le
dei toku etti.
. . yeternce
.
"Korkarm bu a bu eyleri yakalamak n
dayankl deil" dedi.
. mandoln
. ve br
. r:u"Benim yalnzca bir mandalina ve br
rekkep balna ihtiyacm var ve bunlarn yakalanmas yeternce kolaydr-bu lkede."
.
Yal Kadn yava yava Iliel'in akln eliyordu ve br
gn, bir boa ylan, bir banjo ve bir bostan yakalamak iin
unicorn'lar ve urganlar ve udlar ile tuzak kuruyorlarken,
..

-283-

Alister Crowfey
Ay ocuk

anszn du
.
. rd u ve an. den Iliel'
.
e Mays gnu.. arfes
:-Valpur-gs gecesinde ya
indeki
steyip istemediini sord placak ola_n abat ayinine gelmeyi
u' "Oraya gden kesti
canm-bu lkeden. "
rme bir yol var,
Iliel bu dnce e h
:raretI e kar kt, nk
eylerin kokusunu al
kt bir
. . t' ncak Yal Kad
n dedi ki-.
"Elbette k sen gzle
. Bu sen. n
karde ile Clara karde mel"
Cyril ve Onofrio
taraf
mam
yaa n bil;k iste
an salar. Senin
mezler-bu ;
Gelmem, dedi Iliel, daha l e
da kzm olarak, "Bur
nzc etrafa baknmak iin
aya yal,
geldim."
Ah, canm," diye kend i
.
. . ne
kend
gld
. u. Yal Kadn "am
baknmak bir balina kad
'
a
ar
.
y
d
r
b
. u uk
de. Ve hatrlars
bina Yunu s Peygambe
.
n
ki
ri itmek
_ onu
brn m
istedii yere go t-rmsted yere deil de baka
t ve b"zm sahip
muz alina tr de bud
olduuur-bu lkede. ".
, Onlarn
Walpurgis gecesn
. de olac
aklarn kesin biliyor
mus un?"
''
. 'kesn
"Bir
en az
. . .r-bu ulke
..
kaz br kei isteyebile bir kaz kadar y
de. Ve bir
ce
n
.
.
b"l

mez
ve
ke

cem bilmez. Ve bir


d
e
k
srak
"
isteyebileksran bJmed n
" . de
bu lkede."
bilmeye demezIliel arkadalarna
.
beraber gelip gelmeyec kar karanlk br fke duydu. Onlarla
berbat bir ruh hali iind e nde sormamlard? Ve o gn'
. Bu "Ya1 Kadn" e ger d ondu oraya.
d ama en canl ve en mace1ras1 pek oklarndan yalnzca biriy ! ayd. Aslda ok ne
nulara yol ayordu, tuta
mli so
_ . Walp

e
urgs gecesi yaplacak
abat ayinine katl may
1
gelince Yal Kadn ok k a bu 1" tt. Konu yolculuk yntemine
dan bir yol izlenilece . gzem avrand . Iliel bu konuda srau
"Hi kei ve sp e u an_ak Ya!' Kadn dedi ki:
Kadnn vizyonlarnn / bu ulked ..,
sadece b
korkulard. Aptalca
dnce er ve anlamsz msiz ve
.tutarsz
drru1er genel

;
-284-

likle omurgallar iin btn yaam olaslklar iinde en irenci


olan yapkanlk gcyle dolu biimi bozulmu hayvanlarn
ekline brnyordu . nk bu, omurgallarn olmasndan
kand gelime izgisini temsil eder ve bu yzden yapkan
lk gc onlar iin dksal niteliktedir. Ancak, Iliel'in hastal
iin bu eylerin byleyici yan ok etkiliydi . Mrekkep bal
nn kendini yavaa skarak bir salyangoz kadar siyah ve bal
ms bir sme dntrmesi ona doal olmayan ve hasta
lkl bir zevk veriyordu ve ,yine, mrekkep bal damla damla
akan dokunalarn, bu canavar, bir tarantulann komik bir
taklidine dnene kadar, yzeyinde kirli bir kpk tabakas
bulunan yal ve iren bir motor ya gibi frlatrd. Ardndan
yine, yerekimine kar verilen mcadelenin katksz bezginli
indenmi gibi, aniden decek ve kendini yavaa, her eyi
duyu kresi iine emme gc nedeniyle, hala iddetli ekilde
canl ve kiisel bir rmlk havuzu gibi yayacakt. Kadna
arpc gelen,- bu gibi yaratklarn onu yerekimine bir adm bile
yaklatracak herhangi bir irade ya da gten yoksun, zalim ve
doymaz bir Arzunun, ihtirasn imgeleri olmalaryd. Bu duru
mun ok korkun bir ikence, hibir umut olmayan bir ac
ve lmdeki herhangi bir sorunu yavalatamayacak katksz bir
acizlik olduunu anlyordu ve bu ekillerin kendi zayflndan
doduunu da, biliyordu. Yine de bu imgeleri aklnda yok et
mek iin kendini gayrete getirene dek, ucubeliklerinden ve
sefaletlerinden eytanca bir haz duyuyor, onlarn, aslnda ken
disine ait olan kederlerinden zevk alyor ve onlar kendi kiili
.
inin ve iradesinin zyle besliyordu inde bir kanser ya da
kangren gibi byyen ruhsal bir nostalgie de la boue,138 bedenin
kendine kar bir ihanetiydi bu. Tek are en ksa zamanda k
knn kaznmasyd. nk eer bir kez ten salamlk, rgt
lenme ve uzmanlami bir geliime ynelik iradesini safd
brakrsa, biimsiz bir rmle doru olan bozulmas,
138

amur nostaljisi

285-

Ay ocuk
Alister Crowley

dikleen bir yokua doru hz gittike artan bir kou haline


gelir.
nsann yldzlara trmand ip ne kadar da incedir! Kendi
boyun emez ykseliini kararlatrrken rkn, binlerce nesil
boyu sren bilinalt iradesi nasl da younlamtr! Tek bir
zensizlik, bir tek yanl admla ayaklarnn hala suyunun iin
de olduu batakla devriliverir! Yozlama btn insan olas
lklarnn en lmcl rahatldr, nk kozmik atalet, u, ho
mojenlie eilimi olan evrenin tmnn basks, devaml olarak
insann zerindedir ve insan farkllama yolunda ne kadar i
lerlerse, sreen ekilde o da ayn lde aceleci davranr. Ev
reni omuzlarnn zerinde tayan Atlas ve bu sonsuz yk
kendi zerine alarak hummal zahmetleriyle Olympos'u imdi
yeniden kazanmas gereken, gerekte ilahi olarak domu, in
san tr Herakles, bir masaldan daha fazlasdr.
lerleyiin her admnn bedeli ok byktr, hatta kendini
feda eden saysz okluktaki yaamlar kadar. Ve kendine inan
mayan her insan yalnzca eylerin toplamyla sava iinde de
ildir, ayn zamanda yoldalar onu yok etmek, bireyliini ve
enerjisini ezmek ve onu hzla reyen kitleleri iinde sindirmek
iin zerine saldrrlar. Bu aslnda Roma mparatorluu'nun
Calvarium zerine ha diken gcdr. Ancak, orada kendile
rine ait tek kurtulu umudunu bu demirden tiranl ezerek
kartacak kadar kr olan bir Kayafa ve Herodes gibi insanlara
ve ayn zamanda, bir kerede her eyi terk eden ve nsanln
Olu'nu 'her eyi brakp takip eden'ler139 arasnda bir haine
gereksinim olmaldr.
Ve kim insan trnn hibir neslinin "kurtarc"sz olma
dn grerek, zorunlu akibetinin ve yz bir akmakta gibi
Kuds'e doru evrilmi, bu korkun sonla karlamaktaki

ek ilahiyat insanlktan esir


kararllnn bilincinde olarak ger
geyebilir?

1 39 Luka 18:28. 'Ve Petrus dedi: te, kendimizinkileri braktk, ve senin ardnca gel

dik.' ayetine gndenne yaplm.

-286-

-287

Ay ocuk

xx.

BYK BY AYN

-t= KARA LOCA tarafndan planlanan operasyon hem teorde

.--+--

hem de pratikte basit ve mkemmeldi. Sempatetik bynn,


eer bir kimse ile zdetiriln bir ba yoluyla, balants bulu
nan herhangi bir eyi yok ederseniz bu insan da yok olur, temel
ilkesine dayanyordu. Douglas, kendi evinin konumu ile Cyril
Grey'in evi arasndaki benzerlikten kendi lehine ustaca yarar
lanmt . Gen majisyene ve hatta Lisa'ya bile dorudan sal
drmas gerekmiyordu. Hepsi iinden, varoluu henz yalnzca
deneysel nitelikte olan en zayf noktaya vurmay tercih ediyor
du . Bunun dnda bir ey yapmasna gerek yoktu. nk eer
Cyril'in bysn hie evirebilirse, kt ruhlar bandan
defeden o kii, ileminin geri tepmesiyle kendi defetme ayini
tarafndan yok edilecekti. Gcn kanunlar 'iyi' ya da 'kt'
hakkndaki insan nyargsm dikkate almaz. Eer bir kimse bir
lokomotif tarafndan ezilirse, fiziksel anlamda, bu kiinin inti
hara teebbs etmesi ya da bir ocuu kurtaryor olmas hi
sorun deildir. Sonutaki farkllk tamamyla daha st dzeyde
yatmaktadr.
Sihirbazn ngr eksikliinin bir iareti, kendi sihirleri ile
yetinmesidir ve eer bu daha st dzeydeki, spiritel ve ahlaki
sebepleri dikkate alan kanunun kendisine ilemesinden kaa
bileceini dnrse, o daha da byk bir aptaldr.
Aslnda, kendini ykseltmekteki -aptalca biimde byle
sylyordu- baars daha iyi ksmlarn, herhangi bir yenilen
me ve onarm olmakszn, ar yorulmu ve paralara ayrlm
halde brakacakken, Douglas sadece, kurbannn iindeki lm
sz ve ilahi kiilii tahkim etse, bunun sonucu olarak artm bir
-289-

Ay ocuk
Alister Crowley

g. :' bilgelik ile karlk vererek dmann bu gezegenden


. Gerek statlar btn zenginliklerini atein el sre
sleblrd.
meyecei bir ekle dntrerek (grnte) kendilerini yok
sullatrrken, o, btn mallarn etrafnda toplamas ve evini
atee vermesi gerekli bir insan gibiydi .
Sihirbaz bu nedenle asla aka gremez. Sonunda, ahlaki
bozulmaya msait eyler ynnn Doann yasalarna daha
a basacan umar, tpk bir hrszn, Amerika' da yapld
gb, eer sadece yeterince alabilirse hakimlerin ahlakn
bzabilcei ve yasama kuruluna rvet verebileceini ileri
surmes gb. Ancak, doann kanunlar insanlar tarafndan
yaplmamtr ve insanlar tarafndan bir kenara konulamaz.
Onlar yaplm deildir. Doann, 'kanun' kelimesinin genel
anlamnda kaunlar bile yoktur. Sadece, doada gzlenen
la larn akl le uyum ierisinde genelletirilmi bir biime
ndrgenen ifadeleridir bunlar, maddenin temel zelliklerinin
formlleridir. Bunlardan kurtulmak veya bunlar geici olarak
durdurmak ya da bunlara kar koymak imkanszdr nk
nu ypmak iin. geekn ann kendisi bu kanunlarla uyum
ndedr ve bedel, hr sreline grlmez olmasna karn, her
hata kaynandan bamsz olmas nedeniyle bir kesinliin
. uyludur. Hibir hile, hibir maniplasyon bir
mtla le
mlonunu mlgramnda bile bir milyar ton suyun iindeki
oksien mtarn eitiremez. Varolan hibir ey, bir karma
klktan br derne geerken eklini deitirse de hibir za
man ne yo edilebilir ne oaltlabilir ne de azaltlabilir. Bu,
aklmzdak dncelerin yalnzca bir tanesini oluturan bir
karbon atomu iin doru ise, btn dndklerimizin ardnda
duran u . ok aha . basit insan ruhu iin daha m dorudur?
.
Bundn .uphenz
var? Yant gelir: Kim phe duyar?
Shra ek d .bir prnt ynndan altn yapmay
.
- kendi karmaklklarn kalc
deneyen hr gb -en y htmalle
klmay deniyordur. Ama pek ok sihirbaz eylerin bu kadar
derinliine inmez. Ann faydalarna gre ayarlanr onlar.
-290-

eri il ilgili bir parr:' kr


Douglas byk olaslkla nihaiBukad
n blerek bunu duunmek
datlmasn140 umursamazd. r, amonu
a her nasl olursa ols.u, u an
len saknmas ile ilgili olabili n nef
inin peinden gdor
iin amanszca Cyril Grey'e olayonlarret-eytani fiek gsters.
Sihirbazn, byk operas
r
tahsis ettii ve hazr tuttu bbr
hazrlad 'havai fiekler'- iin
dak
sn
ara
r
Germa ulv
yeri vard. Buras Seine ve St. ma
nyd. Gr, Douglas :e
ap
caddede bulunan bir ar gibi hze
tererek - aralarnda sahp
Balloch'un - bir kadrunrnkullangs
d bir ev iin nispeten say
olduklar, ucuz fahielerin
ilerin ds e.tmk ve top
gnd. Evin aasnda Paris'tekibirapa
araya geldkler br ma:zen
luma komplolar kurmak iinordu ve
sabitlenmi snglr. ':'
vard. Efsane byle syly nlerindek
i masada duran k r
horozu ekilmi revolverleri t ediyordu, nk grekte
yapl polis enliklere nezarecamadklarn ve mahzen Ame
Douglas apailerin hi para harAlmanlar ve Pars. ,e heyecan bul
rikallar, Londra'l yoksullar,iin tara kylerinden gelen kylu.
mak zere ksa bir gezinti i olarak iletmenin daha ok para
kuzenler iin bir gsteri yer manavdan daha tehlikeli olmayan
getireceini fark etmiti. Bir pek ok kez bu ei amt ve
herkes uzun bir yl boyunca n olduu sylenen br dans ya
ierken, kfrederken, kan-ka irleri e ieler ve baklar rlatr
. k
.
. karl oaak 1 by
parken ve frsat bulduka birbmetlernn
zah
r,
.
ken grdkleri apaile
m eden dr.ut hlkt.
tal
aa
ma
kt
i
di
de
ara
onl
n
leri
et"
irk
bile bilmedi, br kereAma bu mahzenin altnda polisin
lanlm bir mezar vard. Nehir
sinde ruhlar depolamak iin kul
Fareler, rutubet ve. bayat alol
seviyesinin altndayd buras. tlu
bi atmosfer veryordu.
buraya bu tr yrlere zg mu
etirn bulunan kt hretl br
yada zerinde srekli polis densuz
uland bir yer daha
evden daha fazla yasalarn son ca uyg
inin
ers) lngilizce'de genellikle biris
Pannak krdatmak (Snap ofjing
ir.
edil
l
kabu
ak
yaplan aalama hareketi olar
140

291

yzne kar

Ay ocuk
Alister Crowley

yoktur ve sihirbazn bir davet vermek iin buray semekteki


kurnazl, rahatszlktan ve pheden tam anlamyla azat

d'

lerek lleniriliyordu. Herhangi biri, gnn ve gecenin e .


.
hang br saa nde her trl gizlilik tedbiriyle, nbetteki olis

ten

ln cak br kahkahadan daha fazlasna katlanmadan


. .
ya greblrd.

1ura

Sihirbazn nne giri, benzer ekilde, bariz yntemlerle


deil, kurnazca gizlenmiti.

Dans mahze nden bir merdivenle ve yukardaki evin ya


.
tak odalarndan brnden birka basamakla ulalan "Tropp-

'

mann o
l'i ". ? ar k adlandrlan bir tr dolap raf ile ilg'li
l'i ao

1en.

olarak, nlu katln br keresinde gn kadar yatarak bura da


saklandl'i

d u. A damn el yazs ve baz kt s"


o
oyenyor
o s"

( etenekli bir kabare arkcsnn katklaryla) duvarlarn

rnde tehir ediliyordu. Bu nedenle herhangi bir zi aret

yalnzca ortalama byklkteki bir adam alacak ka ar k k


olan bu odaya trmanmas ok dol'iaJ
ve kuku uyand rmayan
o
.
. .
b' r e d'
.
Zyaretnn
yeniden
grnmemesi
de herhang i bir
.
.
ur
rze
neden
olmayacakt.
kmak
iin
dier
yolu kullanabi
s
.
lrd, aslnd doal olarak byle yapacakt. Kendini yalnz bul

,Y

duu anda se,

sn salay

er sr iliyorsa, zeminin btnyle alalma

gzlenm br manivelaya basabilirdi. Aa ula


.
ldnda se tane dik-al dn bulunan, niha savunma
mekanna, d ayanki bir oda iin uygunmu gibi duran dzgn
.
br kapya kan -eer gerek duyulursa birka dakika i' d

suyla doldurulabilen- bir koridor bulunuyordu. Mahzene g

ayn derecede kurnazca dnlm bir acil durum k da


,.
vard
. Buras Se'ne n sularnn altna alan bir tr torpil-tp
. .
d . Sktrlm hava-odas ile hazr hale getirilmiti K
k

;=

steyen herhangi bir kimsenin yalnzca kaim ie ma ta


n
.
yaplm br
u
i ine girmesi ve nehre atlamas gereki
.
.
yor u . En kotu yuzuculern bile komu iskeleye ulamalar
..
.
k nd Ancak, bunun srrn yalnzca Douglas ve bir baka k'

blyordu.
292-

sihirbazln
trdeki gibi esasl bir
Douglas' n uygulad
i insanlarn s
renciden, suu ileyen
en erken admlarnda,
kat ve duyarsz
, zellikle de aka kar
tn tuttuu duygulara
n bozmas ve
dini altrarak insanl
klan ahlaki sulara ken
lerini gaddarlk
u. Kara Loca btn ye
sakatlamas isteniyord
ederdi. Guy de
il
ulamalar iine dah
ve adiliin dzenli uyg
hikayelerden
n
kadar anlatlan en ire
Maupassant imdiye
ret eden bir
nef
lardan biri, bir attan
ikisini kaleme ald . Bun
kr akrabalar
merhametine braklan
ocuk, dieri ise, onlarn
Bu yce sanat
kyl ailesi hakkndadr.
na ikenceler yapan bir
nlik benzeri
lm olan bylesi bir ire
nn elleriyle orada yaz
trma yeterlidir.
mez. Sayg dolu bir an
nin yaplmasna izin ver
n sistemi
bastrmann, Kara Loca'n
Btn doal drtleri
a yk
Dah
r.
akt
olac
sylemek yeterli
nin balangc old uunu
r iin
ka
di
ken
leri
i daha esrarengiz g
sek derecelerde renc
bini
kal
nn
kad
glas'n karsnn akn,
.
kullanmaya balar Dou
an
fnd
tara
ar
gl
kullanmas, en iyi yar
yaralamak iin ktye
grlrd .
bir klasik olmaya uygun
drt adam
glas ve evresindeki on
Daha iteki daire, Dou
men Douglas' a
sorumlu olmasna ra
ve kendisi de ona kar
"A. B." olarak
insan, " Annie"141 ya da
bile gizemli grnen u
mhrlenmi
en korkuncu ile adama
bilinen kadn, balarn
a karlan ilk
inler gereksizdir, skartay
lerdi. Kara Loca' da yem
ar aptallar
yar
tek
ereftir, bunlarn
eyin bunlar olmas bir
drde katl
on
aaghaael olarak bilinen
korkutmaktr. Ama Gh
kantlarn
ve
k
lkla bir cinayet ileme
madan nce soukkanl
le
lelik sihirbaz
etmek zorunluydu. By
Douglas'n eline teslim
aki admlardr.
zamanda klelik yolund
lktaki her ad m ayn
isiyle olursa ol
tr bir kazan beklent
Bir bakasnn eline, ne
gizemlerinden
o kii, ters psikolojinin
sun, byle bir g veren
. Locadaki en yksek derece Thaumielbirini oluturur

141 Annie Besan (Teosofik Cemiyetin bakanlarndan) nl Teosofk


-293-

yazar.

Alister Crowl ey

QeretieJl42 olara k ad!a


. .
ndrl ord
deyd i: tek balarna
:_e . adece k kii bu seviye
Loc nn nl urun
srlarna sahip olan
" Annie" ve Doug
las . Yalruzca o ar
ve
O
n drt1er mahzenin
anahtarlarna ve birJis.
.
on sr1 arna
.
sahpti!er.
Yen balayanlar
.
orada inisye
oluyorlard ve onlar
alma yn temi mem
ieri
.
nun ed c
' ve kumazcayd
d nda elik bir plaka
. Camlarnn arbu! unan sradan br
ft motor gzl
gzleri krletiri!ip
yle
. . de
bir araba n
..
eve
gtru. . uyarl
Mahzen srekli olar
ard .
.
ak ruh ar!an br
yer olarak dzenlenmiti . Bu Vesg
uit'in Napo _ d e
..
ku11an d d uzen
daha karmakt,
den ok
nk bu kar a . .
nde Loca 'nn gve
yatyordu . Zemin,
b
nlii
On drtl eri
e tam o!arak anla
sembollerle doluydu
mad

.
. Elde olma a
.
sembollerden herha
zerlernden geil en bu
ngi biri, b . hann
bysel bir tuza k ola
bilirdi ve On drtl
erd n her r. as!
da tam olarak byle
daha stn bir yer

ydi'
e h k kazanmak .
m by e o1 malan
yord u, bu Dinsizle
gerekirin D'ns. z. yer aal
ayc korkularl a
nuyordu.
koruRand
e
vula
lan
.
saatte kendisin' Kont
'un apartman dairesnde hazr eden
Ba B ther, tak
mas gerekli gzl
enmiti ve Sihirbaz
kleri d
r
gonund a mahz
Beth Cho! 'a ya da
enin
;
kar
l olan
Korku Ev ne gt
rld .
Balloch, Cremers
.
Abd u. 1 Bey ve Doug
las'n kars hali hazrda arda bekliyorla
rd.
Prosedrn ilk ksm
Bayan Doug!as'n
ninde edilen yemi
'
kendi vaftiz trenleri resm. ol arak
, Hris
reddetmesme
lktan trensel bir
tiyanbi' mde ayr1 na

v
e dnn reddedii
yanyordu. Bu
ne daeylem Hris ti nl
a herhangi bir
duyulmadan, kadnn
dmanlk
,
varl
sa
vaftiz edilmesin
nn kzlk adyla yeniden
in
sas.J
o anmas n
.
yapyord u. Daha
I.slam redd etmes
sonra
ve Mar k'z 1a G.uff
'
na'nn adyla vaftiz
mesi iin Trk arl
edild.

ia

u::

1 42 K

abal ada Klpo dye bilenen


Karan lk Varlklar hiyera
'

-294-

Ay ocuk

riden bir Prens

Ardndan, Amerikal rahip onlar kutsayarak Hristiyan


dinine ye olarak kabul etmeye ve Kutsal Ayini uygulamaya
giriti.
Son olarak, evlendiler. Kilisenin gizemlerine saygszlk e
dildii uzun ayinde, korku, prosedrn i-benzeri sadeliinde
yatyordu.
Bir kimse dindar bir Hristiyann Hayrseverliini, ac e
ken bir ruhun isyan ya da bir sefihin yar ldrm histerisi sz
konusu olduu zaman, Ka,ra Ayin yapmak iin bahaneler bu
lurken hayal edebilir . Aydnlanmay izleyen bir tvbeyi ve ina
yeti tasavvur edebilir. Ama bu en kutsal ayinlerin soukkanl
lkla ktye kullanlmas, bunlarn akl banda btn insanla
rn gznde cinayetle eanlaml olan bir sua balang olutu
racak ekilde rastgele kullanlmas, zgr dnen birine ve
hatta bir Pagana bile affedilmemesi gereken bir irenlik olarak
grnmelidir.
Douglas, her eyin yolunda gitmesi iin hibir zahmetten
kanmamt. Balloch ve Cremers her iki "ocuk" a da kefil
olmu ve Douglas'n bizzat kendisi, zerinde haklarnn bulun
duu karsn evlenmesi iin Trk' e vermiti .
Kutsalla saygszln drt drtlk olabilmesi iin vahi
biimde gereki bir temasa ihtiya vard. Bu da ihmal edilme
miti.
Bu sefil ve su ieren samalktan Douglas' n ald hazzn
ou karsnn ac ekmesinden dolayyd. Fkran her pislik
zerresinde kadnn kalbi yeniden burkuluyordu. stelik btn
bunlarn, hepsinden daha korkun, eytanca bir eylemin ba
langc olduundan haberi yoktu kadnn..
Grevleri biten Bay Butcher, Cremers ve Abdl Bey mah
zenden dar kartlmlard. Balloch, gelirinin ounu sala
d operasyonu sergilemek iin ierde kald.
Ama henz daha gizli trde pek ok sihir ileminin ta
mamlanmas gerekiyordu. imdiye kadar kendisini ahit oldu
u trenlerin ciddiyetsiz deil de gerek eyler olduuna, kar-

295

Ay ocuk
Alister Crowley

ze
mrle yanan bir mangaln
Beth Chol' da her zaman, k
u
taze boa kan bulunurd .
ve
rinde snan bir kap dolusu
iinde, onun kimyas.ndan
Bilim gn getike, hayatn uu inanc evresnd
bu
e
eyler old
fiziinden daha fazla bir
ko ud
sanatlar uygulayanlar bu er
lt
Ok
r.
lunmaya zorlanyo
zellkl
ayan maddenin dinaik
Ya
r.
la
ad
ym
du
e
ph

tta
hi
ayrlmazlar. Bu yuzden, haya
e
bir
n
de
bir
n
da
on
a
nd
an
ya
lm
gibi dncelerin, bunu
bu
n
ya
ara
ni
eri
rl
ah
tez
kendi
da Ruh
sahibi olduu D nce ya
enkamasyon yoluyla ya da,
yakala

rl
va
yaamakta olan br
taz
tarafndan terkedilmi, hala
la,
sy
lay
ekir. Sihirbazlar, do
. en
mak yoluyla yapmalar ger edikleri demon'larn tezahrl
ist
kann dumanlarn, armak Konu yeterince basittir, nk
.
lar
nr
lla
ku
iin bir ara olarak
. nde etk. salama
er
z
t
ya
ha
sal
yu
du
iin
br
iblisler her zaman
i varlklar insanlar, bysel
gib
bu
zen
Ba
.
ler
dir
kli
iste
iin
a gez
bir odada oturarak ve etraft
mek
korunma olmadan karanlk
gir
na
alt
isi
etk
da demon'un
ede
nen herhangi bir hayalet ya
vet
da

lar
on
kullanmalar iin
ve
iz
ve bedenlerini ve akllarn
gis
bil
r
da
sesyona sunacak ka
rek kendilerini kasten bir ob budalalk Spiritalizm olarak
ici
aptal grrler. Bu tiksindir clar akllarnn artk hibir ie
lay
gu
uy
l
ar
ba
adlandrlr ve
ay ya
bilirle . hinsel younlam
yaramamas gerei ile tanna er dz
s kurmay baarazlr :
cel
da birbiriyle balantl dn onlarn akllarn dled gb
ruh,
Obsesyonu gerekletiren
yarsa,
anr ve ne zaman heves du ler.
kaz

g
rak
ala
na
alt
isi
etk
s
aptalca ve budalaca sze
onlarn azlarn kullanarak tnda tezahr etek n byle
haya
Gerek ruhlar asla dnya
ldr ve
tr. Onlarn yqntemler kutsa
baya aralar aramayacak
ir.
.
.
Doayla uyum ierisinded
ml zlemlernden zl
z
n
he
,
ei
zg
va
bir
ruh
Gerek
n ve
ak adna kendi ilahi yaamn
n,
grlememi olanlar kurtarm
mo
de
olarak reenkarne olurken,
rak
esrimesinin feda edilmesi
a
ola
tatmin etmenin bir ar c
dindirilmemi ehvetlerini
enkarnasy on arar.

mm gerekten Lisa, Abdl'n gerekten de Marki olduuna


nanmaya zorlaY_arak, alma zerinde gl bir zihinsel yo
. yetinen Douglas, imdi almann kalbi ve beyni
unlaa le
olarak one kyordu. Asl -btn sanatn dnm noktas olan
glk, Cyril Grey'i iin iine sokmay baarmaktayd ve ada
n '. mzasmn. bir numunesinin kullanlmasyla bu gln
ustes:' den gelnecekti. Ancak, u an kurbann Hekate'ye ya da
.
onun Ibran et. olan, ocuklarn yok edicisi Nahema'ya adan
.
r: as gereyrd , nk o da ayn grnmlerinden biriydi ve
Lsa bu gkcsmme evlat olarak verildii iin, onun temsilcisi
nn de benzer bir by treninden gemesi gerekiyordu .
Dougl s'n ruh ama sanatnda derin bir yetenei vard.
Akl, madd ve pratk br dzenden ve gvenilmez incelikler
den oluuyordu. Daha az zenli veya daha iyi-niyetli bir sihir
azn. daha fakl bir dzeyde alyor olabilecei bir zaman
ersnde, ?, br ruhu grlebilir ekilde meydana kmaya
.
zorlamak n gereken byk zahmete mutlulukla katlanyor
du. Sanatnda yle ilerlemiti ki benzer sahnelere uzun sre
meskenlik etmi, u an sahibi olduu gibi bir mekann iinde
yr s te yakn bir srede, istenilen herhangi bir demon'un
.
gorleblr br mgesini arabiliyordu, nk mekann yapt
mn, laslkla akln younlamasna yardm ettii iin,
. yk nem vard. Grne gre, bir King College ape
.
l nde: Cambrdge'de kendinizi dindar ya da "Dou" sunun
Bats nda olmas, koruyucu azizini temsil eden heykelin Jupiter
heykelinin bir uyarlamas olmas ve tm mimarisinin, orann
asl ann Ten:;porl Power olduuna ahitlik ettiini vurgula
mas le Roma dak St. Peter Katedrali'nde de kendinizi derin
ir septik ya da Pagan' dan farkl hissetmeniz zor deildir. Go
tik tarz, kullnlan tek mistik trdr. Tampliye ve Bizans yal
.
nzca cnsellk
dolaysyla dindardrlar. Dikey olan spiritel
olandan daha ahlaksaldr, modem mimarinin ise ifade ettii
hibir ey yoktur.

-297-

296

..

Ay ocuk
Alister Crowley

. . Do glas'n kans d,
Aclar iindeki dilsiz bir canavar gb,

buyrulduu zere yzn baka tarafa evrerek kocasnn


korkun ritelini tamam!a n seyretti,. nk Hekate'ye ba
kabilen hi kimsenin akl t:da klazd. Hekate'ye syle
nen zel byl szler' a
y nlen e okunan lanetlerdi.
.. es ya da ! ban otu" ve denme
Dinsel ayinin lmcl ece;ol
si gereken sungusu kra r. oyundan domadan yarlarak
karlcak kara bir kuzuydu .
.
Shrbaz,
alayc bir kurnazlkla Hekate, y. memnun edecek
. ruh varln hissettirdii nda, bunlar salayacana
elde,
dar sz verdi. Eer b k
es
tselerdi bir ey grm
olacaklar myd, bunu i:: .. Ancak, mahzenin ieri
s. nde sanki gerekten de syle:. n. so.zler ve buna elik eden
rteller ile bir varlk an!m gb, br soukluk hissi hareket
ediyordu .
. . . knci
.. . . etti
sal .Kita
p'n so.. zunu
Kut
. 5nk Hekate,
.
.
"
hepsinin. yalnzca
lm du . Doal o"lum nsan n' o"tek'l ern
..
.
birer .sembol olduu b"t
n dnsel
u
ayinle
en byudr
rn
.
.
.
.
unku. o yaratc ile nihai ve mutlak r. brlemedir ve Yaam
Tapnann Direidir, hatta madd' dunyada bile nk lm
Ak'tr.
Douglas'n kars Tartaros'tan arlan bu iren eyin
varln kesinlikle hissetmti Onun soukluunu . iliklerine

kadar
duyabiliyordu H'b _ ey, kend' nsan
kadern. yerine
.
.
.
getrmesine kocasnn zn
. vermey sreki' olarak reddedii
" .. yarmamt
kadar bylesine brunu
. H. atta sevd'i. adam tara.
.
fndan yapmaya zorland fahelk ble katlanlabilir olabilirdi, eer sadece. . . eer sade e . . .
Ama her zaman iin Balloch'un yardm talep edilmiti.
. ve bundan daha mthi bir
Her zaman, mthi bir endie inde
tehlike iinde .kadnn hayatnn amac. a enge1 olunmutu.
Haatnn gerek fiziksel isteklerinden br, alk ya. da susuzluk
_
. srarl ve insan yiyip b'ti
. !u" o1masna
gb
ren b'r stek
gibi gu
.
karn, ok da fazla bilinli bir istek deildi bu

"'

pliinde bulunan
hi
ra
ek
ks
y
in
e'n
at
ek
H
Hayat boyunca hizmet ettii gcn arld bir by
llalloch, hibir zamant, . Sihirbaz, onun cerrahi kahramanlklai
.yininde bulunmamo -az da deil hani- titriyordu. Hizmetisydi
nn sayp dkerkensteren itimatnamesi Hecate'nin nnde a
nin balln g a sularn tmn kazan ve antajlarn
imdi. Adam korkakiin ilemiti. Meslein by sanat asn
bir kulp uydurmakbir kez bile gelmemiti. Bysel almasl
dan nemi aklna la, normal olmayan ve insanlk d kana
neredeyse tamamy lerin tatminine ynelmiti. Bu yzden id .
larla, bedensel zevk rerken, ruhun bat da buna karyordu
detli bir kibir ile tithibesinin ksrlk ve lm olduunu farki
nk ruhunun satuu ey lmd . Douglas'n alayc sakinli
etmiti. Ve en korkryordu Bu byk sihirbazn stnln
onu dehete d e gem.e umudu, iinde, lp gitti.
tand ve onun yerin e iine girdi ve kendini karman orman bi
te o an Hekat dolayverdi. Onun yksek rahibi olarak
imde adamn beynindie adam. Gelecekte onu memnun etmenin
kaderine rza gsterde ileyecekti! Btn dier sahibeler buna
zevki iin cinayet uggee'nin143 heyecan sarmt onu; ve man
kar uysaldlar! Thlinin spazm iinde, tekrar ve tekrar onuns
yaka bir vecd haana yemin etti. Kara Loca'nn tek tanra r
bi
hizmetinde alaczca Douglas'tan nasl kurtulabileceini de isi
ln
nd
ya
ke
o olmalyd
ona . " Annie"_ nin hibesi
di
er
liv
ge
en
id
an
an
Pl
i!
gsterebilseyd
ate'nin yksek ra ayeti
ek
H
da
m
la
an
r
bi
ce
y
ninkinden daha . nk bir keresinde bu tr bir cin
olduunu hatrlad t bir hret kazanmt kadn. Aslnda bu.
destekledii iin k shaneye girmekten g bela kurtulmutu
su yznden hapiden kurtulmas iin kkrtacakt - ve ardnDouglas' Annie" a ihanet edecekti.
dan kadn adna on
1

nu
rak bilinir. ounluu
yeleri Thug'lar ola
.
t
lt
aha
k
sey
nt
Hi
ve
k
bir
ma
an
, Kali'ye tap
apl soygunlar yap
143 Thuggee
rduu kltn byk
tu
olu
rn
nla
ma
sl
Hindu ve M
i vard.
rmek gibi eylemler
edenleri boarak ld
-299-

-298-

-------------............

Ay ocuk

Alister Crowley

Adam tketen duygu ylesine glyd ki heyecan ve


istek iinde titriyordu. Bu gece muhteem bir geceydi: byle
korkun bir trende rol almak, adamn inisiyasyonundasine
admd. Duyduu coku yznden heyacan iinde ykselmitbiri.
Dans bile edebilirdi. Adamn yal kemiklerinde kendisini stan
Hekate, ona eytanca bir sevin bulatryordu.
Yenilenen faaliyetleri iin zaman yaknd.
"Hekate, sadece lmn anas, btn yaamlarn bitirici
si!" diye haykrd Douglas, en son byl szlerinde, "senin
souk diin uruna insann bu gizli pnarn adarken, yley
se
ona benzeyenlerin hepsine ayns olsun! Ve senin sunann
zerine atacama da olsun, Lisa la Guiffria'nn evlatlarna da
olsun!"

Epikaloume se ten en to keneo pnevmati, deinan, aorata


n,
Pantokratora, theropoian kai eremopoian, e misonta,
oikian
efstathousan, boluktaki yerde ikamet eden, anlamsz,
korkun,

acmasz, onuru ve kederi ina eden, refah iind yuvadan


nefret eden ve adyoruz, gsterileni ve mhrlenmeki
i olan, ismi
olan ve adsz olan ykma doru...
Bu szlerle balayan dehet dolu laneti on nc tekra
rndan sonra bitirdi. Ardndan Balloch'a dnd ve eylem
ge
mesini syledi . dakika sonra, sunan zerinde yatan ecesur
kadnn srlm dudaklarndan elinde olmadan bir lk kop
tuunda cerrah bir kfr savurdu ve rengi soldu.
"Neden anestezi vermeme izin vermiyorsun?" dedi kz
gnca .
"Sorun ne? Kt m?"
"Krolas. Bu ok irkin. Burada ihtiyacm olan hibir ey
yok!"
Ama hibir eye ihtiyac yoktu. Dndnden ok daha
iyisini yapmt.
Yzndeki kan aniden ekilen ve yz bemb
kalan
Bayan Douglas, sonsuz bir gayretle ban kocasna eyaz
doru
kal
drd.
-300-

.
d, " ve seni imdi de
"Seni her zaman sevd m," diye fslda
seviyorum, .. .lr...ken." . le bo levhann zerine dt. Hi
Ba tok bir arpma ;esy b.
yant duyup duymadn
kimse kadnn, Douglas n verd' s-;
syleyemezdi:
. en.. berbat ettin!" dedi adam.
.
gos
tn
B
z!
mu
do
ni
"Se .
... !emiti kadn ve efsun,
. de, Ak n yce smn. . soy
nk ak n
. erm.ti' o an iin Hekate
nuv
bir ryadan ok daha hztz
k' katilden ve onlarn arasndayoktu, siir?az fala da ya htb
ey yoktu.
ki bir ehdn cesedndenherhan . b' irkt sz sylemed. .
?
Douglas, Balloch' a
ya
" edi bir kmsemeden Ve
n,
eks
yec
izle
"Bu ii sen tem
ar aan bir sadelikle.
da bir hrlamadan daha derin yara1
mahzende kp gitti.
ri geirdi. Bedenini ilahi bir
Kend bana kal. an Balloch iste
le. esnn 'lk meyve1en. n fark ediyordu eylemolvarln ele germ
e
lad
iku
ekten de har ona btn
rinde . Asl. nda tanraya sunsu

artk Hekate
el
g
mutu. Bu. tn cokunluu gen
aca
te .bulun kt.
insanlardan daha faz1 a yiliken
ek. yordu.
ger

esi
rm
"
tu

go
an
k
yu
bed
u
"l"
o
u
Ama nce ..
rulayaard. Kadmn lmn doyac
Yal kadn bu tr eyen anl
. . . hibir aygara kopma a kt.
cakt adam Zavall bir fahedn
. B "ye anlaY kve "A
ini bitirir bitirmez de Lon ra ya dnece
madan bahsedecekti.
'

'

-301-

Ay ocuk

xx.
WALPURGIS GECES

NAPOL'DE bahar istekli admlarla ilerlemiti ve yry


nde kendi ilahlru aa vuruyordu ve Nisan sonunda Ape
nin dalarnda, Alban' da ya da Apulian Tepesinde hi kar rt
s yoktu .
Ayn son gn yaz ortas gibi scak ve sakindi.
Posillippo'nun bayrlar okyanustan bir nefes rica ettiler ve
grmezden gelindiler . Denizin zerinde yle ar bir pus vard
ki, yalnzca Capri deil, yalnzca gnbatmn delen mavi
mahmuz deil, Vezv Da'nn kendisi bile Iliel ve arkadalar
nn bulunduu villadan saklanmt.
Gnbatm kasvetli ve muhteemdi . Diskin bizzat kendisi,
fkeli Kzlderili kzllnn belirsiz iddetiydi. Onun acs, pus
boyunca kasvetli bir safran dkyordu ve ufuktaki frtna
bulutlarnn fantastik ekillerdeki ular, gerek bir serap, kendi
kayalkl doruklarnn abartlm ve bozulmu imgelerini ekli
yordu, bu yzden bir kimse canavarlarn -ejderhalar, hipog
rifler, khimairalar- sis iinde hareket ettii bir hayaletler
saturnalyasnda olduuna yemin edebilirdi.
Iliel Yal Kadn ile grecei ve ahat ayinine balaya
caklar karanln zamannn gelmesini sabrszlkla bekliyordu.
Clara karde ile iki adam arasnda uzun bir grme yapld
na dikkat etti. Evden ne zaman ayrlacaklarn kararlatrdkla
rndan emindi. Bu phe, srayla nce biri sonra dieri, iyi ge
celer demeye geldiklerinde doruland . Onlar ahat ayinine
kadar takip etme konusunda hibir zaman olmad kadar ka
rarlyd.

-303-

------

Alister

Crowley

Ay ocuk

Saat dokuzda, "Onlara kendi irademi, In Kanununu


kabul ettireceim,"144 nakaratyla bysel muhafzlarn alar
byunca kt ruhlar defetmek iin okuduu duay gzel sesi
ymuak ve alak, yine de sert, tonlaryla syleyen, daha
unttek
taraay admlamakta olan, Onofrio kardein devriyesi
nm ayak seslen dnda bahedeki her ey suskundu.
k sn gerekletirdi ve kendisini ok iyi
. I ielpatkkann
b.ld
uzernde buluverdi. Kayaya ulamas sadece
srd
brka,?_ dakka
ve Yal Kadn onu orada bekliyordu.
ce . s_ana unu sylemeliyim canm"diye balad, her
hang. br gm
yapmadan nce "benim sylediklerimi yapmak
konusunda ok dikkatli olmalsn-o lkede."
' ay arknU: bir tek kelimesi deitirilmi haliydi.
ncelkle, hbr ey akknda, o eyin ismini syleyerek
konumamalsn-o lkede. Oyleyse, eer bir dan zerinde bir
grrsen, senin iin, 'Yksekteki yeile bakn' demen daha
yaolacaktr,
nk bu onlarn konuma eklidir-o lkede. Ve
ne yaparsan yap, onu yapmak iin yanl bir neden bulmalsn
o lkede. Eer bir adam soyarsan, bunu ona yardm etmek ve
nu korumak iin yaptm demelisin:ahlak kurallar byledir-o
lkede: Ve deerl_ olan hibir eyin deeri yoktur-o lkede.
Eer br dahi olmak istiyorsan, son derece sradan olmalsn-o
lkede. Ve holandn hereyden sanki holanmyormu gibi
yapmalsn ve or?a olan bir ey iin, sanki orada yokmu gibi
dvranmalsn-o ulkede. Ve komunla gevezelik etmek istedi
nde, her zaman iin kendini din ve ahlak ve insanlk ve z
grlk ve ilerleme adna feda ettiini sylemelisin-o lkede."
. . "Aman Tanrm!" diye bard Iliel, "yoksa ngiltere'ye mi
gdyoruz?"
.
. 1
1 44 ,0 them wll
:po5.e my will, the Law of Light', Ortaada karanlk gleri
annada kullanlan r_ s?,z. Crnwl y bunu Eliphas Levi'nin eserlerinden ald. Tm
.
Evokasyonlar
(celp ayn) MaJsyc bal a lt nda Equinox'da ( 1 909) 'lk kez yaynland.

-304-

Kadn
"Buraya Stonehenge diyorlar-o lkede." Ve Yal
a srkledi.
baka hibir sz sylemeden Iliel'i kayann yarntaklar
ak sen
talara
k
dan
ve
lkt
karan
erisi ok ama ok
ini
kendis
ve
at
kap
bir
kk
deledi. Ardndan Yal Kadn
Kap
.
kadn
buldu
ken
durur
de
dar bir pencere knts zerin
kapand. knt
arkasndan neredeyse onu dar itecek hzla hibir
ey yoktu.
nn tesinde Yldzlar Uurumu'ndan baka
e
un
Korkun bir ba dnmesine tutuldu. Bu zalim bolu dazerin
syle
"Dar
dmek zereydi ki Yal .Kadn'n sesi geldi:izimiz
i kaybetme
145
inlerin
Gwalk
lkt,
sama
diklerimin hepsi
leri iin syledim, canm. Sadece bir tek kural vardr, o da, her
eyi olduu gibi kabul etmektir-o lkede."
lk
Iliel'i, bilerek pencerenin denizliinden aa att. Birpapaz
,
kk
l,
tombu
Ama
atarak karanln iinde utu kadn.
Buz
.
aklad
iini
gerekt
ona adacn zerindeki atoya gitmesi
giriin nerede
tutan gln zerinden yrrse yol ksayd ama ato
kayann
olduuna dair herhangi bir iaret yoktu. sadece
du
kuraldlklarna kurnazca uyduu iin, bir kimse
dair bir iz
varlar grebiliyordu. Herhangi bir kap olduunaAncak
, Iliel
yoktu. Duvardaki pencereler de ok yksekteydi.nasl geldi
ini
oraya
buldu,
ierde
i
oraya vardnda kendin
mak
trman
eni
merdiv
giden
na
asla anlayamad. Golf sahas
inden
kolayd, ama kalyonun ana gvertesi, binlerce emes
fra
sa
da
sonun
en
de,
fkran ya yznden kaygand. Yine
elen
maz
kanl
ve
snn asl olduu gardroba gelmiti kadn da yol almt!
celere dalarak zaman kaybetmedi. En sonun i vard. lerde,
Solda am ormanlar, sada ise karnca tepeler Yal Kadn'n
sahilde ise krlan dalgalar boyunca papaz ile
vardklar ve inli bir Tanr'ya ibadet etmekle megul olduklar
allkl pagoda vard.
Tabii ya! Bu Cyril'di, her zamanki gibi Onofrio ve Clara
kardeleriyle birlikteydi, ne kadar da aptallk etmiti!
1 45 er gler.

305-

Ay ocuk

Alister Crowley

Btn bunlara ramen, kurbaalar sonsuz gevezelikleri ve


glleriyle tam bir ba belasydlar ve mcevherlerini ok gze
batacak ekilde ve cmerte takmlard .
Cyril ve iki arkadann oluturduu genin binlerce
gen arasndan yalnzca bir tanesi olduunu fark etti ve her
gen devasa bir rmcein anda bulunan dmn zerin
deydi. Her dmde buna benzer bir l bulunuyordu ve her
kii farkl farklyd . Kendisine tapan iftleri ile birlikte, bunun
gibi milyonlarca tanr olmalyd. Her rk ve iklim ve a temsil
edilmiti. Meksika ve Peru tanrlar, Suriye ve Babil tanrlar,
Grek ve Roma tanrlar, Etyopya'nn sakl bataklklarnn, lle
rin ve dalarn tanrlar. Ve an dmden dme uzanan
her ipliinde, inanlmaz bcekler ve garip hayvanlar ve devasa
srngenler dans ediyorlard. Dans ediyorlar, ark sylyorlar
ve lgnca dnyorlard, bu yzden an tamam hareketten
oluan kahksz bir aknlkt. Kadnn ba dnyordu. Ama
olduka tuhaf bir fkeyle doluydu imdi. Yal Kadn'n kendi
sine ihanet ettiini dnd. Bir nedenle gene yaklamann
imkansz olduunu anlyordu: onu bir bakas gibi grnerek
bu abat ayinine getirmi olann bizzat Clara karde olmas

gerektiini dnd iin ok fkelenmi ve tm bu rezil


elenceden midesi bulanmh. Her tapnan iftin kollarnda
yeni domu ocuklar olduu ve bu ocuklar, onlar ald gibi
aceleyle an merkezine frlatan tanrlarna sunduklar dikkatini
ekiyordu imdi. Bu, zalimliklerle dolu alar takip ederek, alt
bacakl rmcein kendisini grd kadn. rmcein kafas ve
gvdesi, karanln nlarn her yne frlatan hareketli gzlerle
ve avn herhangi bir pimanlk ya da duraksama olmadan e
men ve sallanmakta olan an yeni bir iplii olarak dar ka
ran azlarla kapl tek bir kara kre oluturuyordu.
Iliel bu grntnn yaratt korkuyla titredi . Bu, kadn i
in anlatlamaz lde byk bir korkuydu, kadn yine hipno
tize olmutu ve yardm alamayacak durumdayd. Bir gn ken-

306-

disinin de karanln bu dehetli ve eytans gcnn av ola


can hissetti iin iin.
Bakmay srdrdke, tanrlarn ve tanrlara tapanlarn da
bu az iin birer lokma olduunu anlyordu. Ara sra ayaklar
dan birinin bir genin etrafna dolandn ve onu, tanry,
tapna, tapnanlar rmcein ikin karnna doru ektiini
gryordu. Sonra bunlar, biraz deitirilmi bir biimde, ayn
anlalmaz riteli tekrarlamalar iin yeniden, vahice dar
atlyorlard.
Gl bir titremeyle bu iren seyirden kendini kopard
kadn. Btn yla ve gzelliiyle iyiliksever dnya neredey
di? Yanlsamalarn, hayalgcnn krallklarn, yaamdan daha
karanlk ve daha lmcl gereklikleri kefetmek iin neden
Lavinia King'i brakmt, Tanr akna? htiya duyduu tek
eyin, insanla ve her zaman yaam olduu basit tensel ha
yata geri dnmek olmas fazla sorun deildi. Bu yaam biimi
soylu deildi, mkemmel deildi, ama gaddar, ktcl ve kor
kun hayaletlerin bu kabusundan, lanetlenmi bu grnt oyu
nundan daha iyiydi.
Kendini geri ekti. Bir an iin bilincini tamamen yitirdi.
Daha sonra, villadaki yatanda buldu kendisini. Hararetli bir
enerjiyle kanepeden srad ve seyahat elbisesini giymek iin
gardroba kotu. Taraann duvarndan dar geite atlamak ko
layd . Bir saat iinde Napoli'de gvende olacakt. Ve sonra,
elbiseyi giyebilmesi iin nce zerinde baz deiiklikler yap
mas gerektiini fark etti. Hiddetle, olabildiince abuk ie gi
riti; ii bitirmek zereyken kap ald ve Clara karde yan
banda durdu.
"Gel, Iliel," dedi, "Mays Sabahn karlama zaman bu!"
fkelenen kz, kzgnlk ve tiksintiyle geri ekildi. Clara
karde ise nazik ve sevecen bir halde glmseyerek duruyordu.
Iliel neredeyse elinde olmadan kadna bakt ve onun tm varl
nn evresinde oynaan ktan, fiziksel auraya ve meleksi bir
-307-

Ay ocuk
Alister Crowley

mutlulukla aknlaan, gzlerindeki atee bakmaktan kendini


alamad.
''. Bahe?e bizi bekliyorlar," dedi, Iliel'i hastasn tayan bir
hem_re gb kolundan tutarak. Ve kadn, ilenmi gm hi
laller, ay tlsmlar, sallanan gerek inciden ar psklleriyle,
mavi kadifeden harika lunar rty ekti omuzlarna ve bann
zerine aytalarndan l bir ta takt .
"Gel hadi, bekliyorlar."
Bylece Iliel bir kez daha baheye gtrlmeye katland.
Gnein ilk klar, dou ynnde Posilippo'nun doruunu
yaldzor ve gl rengi parmaklaryla gkkubbenin solgun
mavsm nlatyordu. Btn kafile, dzenli bir alay gibi Yaa
mn ve In Tanrsn selamlamak iin bir araya toplanmt.
Iliel bu tapnma korosuna katlamad. Kalbinde karanlk ve
nefret, aznda ise mide bulants vard. Bu saf grntnn
altnda ne de byk irenlikler yatyordu! Pekala, brak olsun.
Naslsa gitmi olacakt.
Grkemli arknn son hareketi de yanklanan hava iinde
lr lmez, Cyril, Onofrio kardele yanna geldi onun. Kadn
kollarna ald adam. "Gel! Sana anlatacaklarm var." Kadn
mermer bir oturaa gtrd ve otturttu. Onofrio karde ve
Clara karde onl_ar takip etti ve byk bir heykelin, Marsyas ve
Olympas1 n yel bronzdan byk heykelinin kaidesine otur
dular.
"ocuum!" dedi Cyril, vakurca ve nazike,
"Posilippo'nun dou yamacna bir bak! Ve yukardaki yldzla
ra bak, ne kadar da parlaklar! Ve krfezin sularnn derinlerin
de yzen, rlayan balk srlerine bak! Ve sol kulana bak!
_ bm var! Ne de nazik bir pembelii!"
Ne gzel
Kadn ona aptallk etmemesini syleyecek kadar kzgnd.
Yalnzca, horgryle bakmakla yetindi. Adam ise srdrd.
"Ama btn bu eyler oradalar. Onlar gremezsin nk ko
ullar uygun deil. Ancak, gerekte gzlerinin grd baka
eyler var, ama sen grmyorsun, nk sen onlar olduklar
-308-

din. Sabah gnei a_ltndakit,


gibi grecek ekilde eitilme
u, bir rya ya da br bulu
Capri'ye bak! Onun bir ada olduun
n nerden biliyorsun? Yalnzca
ya da bir deniz canavar olmad
slamalar yoluyla _ve yalnzca
nceki bilgi ve deneyirnlerinleerikya
grebilirsin - ya da onlara ok
hali hazrda aklnda olan eyl i ayr
yzdesine gre
benzeyen, kendini aralarndakbilirsin.mnAnckak,keit
im ya da de
ayarlayabilecein eyleri gre anc eyleri gzlemle
yemez ya
neyim olmadan tamamyla yabndiinde alfabe sana nas
l_ gr
da kavrayamazsn. lk kez ren? Arapa sana, Roma yaz
nr? Harfleri kartrmaz ms'fantastik' grnr. Biri birsnn
b
Araplara grnd kadar inde zahmetle, harf harf, lerlersn
kta hatrlarken, dieri zer yalarsn. Geen gece sana olan ey
ve byk olaslkla yanl kopn ve senin bir inisiye olmadn
ite bu. Biliyorum oradayd ileceini tahmin edebiliy?rum.
bildiimden, neler grm olab'kesin' olarak grdn. Yan, ger
eyleri, grebildiin kadaryla eki yansmasn grdn. Byle
ekte olan bir eyin aklnn iindilir veya ne kadar yanl! Elim
bir vizyon ne kadar doru olab Dieriyle, kadnn gzlen. ve el
bak!" Aniden sa elini kaldu.rd.
arasnda bir kitap tutuyord bard kadn huysuzca.
"Gremiyorum onu!" diye
"Duvardaki glgesine bak!"
"eytann ba gibi!"
zca." Kitab alaltt. Ayn
"Kutsama hareketini yaptm yalnrulu
do unu anlad.
anda kadn adamn sylediinin
a bakt. Adam her zaman
Alm az ve gzleriyle adam
alegorilerinin pitoreski ve bunlar dramatik olarak sunmaktaki
kurnazlyla kadn artyordu.
"Ee, sonra?"
olduunu anlatyor - yalnzca'.
"Bu geen gece gerekte ne grm
olduun ve eer ken
n
zaman gibi bir ey yok. Bu seniula
iindeki en yksek noktaya abilirsen bir gn grecein
eydir."
-309-

-----'-J-----

Ay ocuk

Alister Crowley

Beyaz, parmen bir defter kard cebinden ve okumaya


balad .
"Kartln v; Aslann buran yeli!
Aga, Sna dannn stndeki!
Yldz ile topran evlilii!
T nrn '.1zizlerinin gizemli abat ayini!
.
Bn,
s--Tanr olan sprge sapnn stne!
Gz! sm Pan olan yabani keiyi drtkle!
u Degneks_ Gkyz anlamadan kendi haks
zln
Bu toynaklarn altnda yldzlar toz kmeleri
sanki.
Ayaklan ruhum! uzunc bir adm ve boluk
gei
ldi,

. e ezlen bir
Zamn . sol elnd
haha gibi,
'
Tutmak n uzanrken sa elin ileri,
Tan nn K:dehin ve onu dudana edin mi?
.
, r gn perv
Ite
bak. Br agd
g'bi donen bu'tun
.. n lar,
. . ane
. ekil
Inde Varlgn Gltler
nn
dii ve akt,
Pomplr Sonsuz gerlmi, Tek bir kalp at,
Hlkte Dum ur olan btn u noktalar.
Ik, kla, kkrtr arzuun etrafnda dnd
mili,
Ha, Elementsel Aten Ha stndeki;
Yaam, Gln bt i lerin stnde olduu,
Yaam evreler

. Ve aralarndak evllklerinde Aktr onlar.


Ite bak! Her a?snda bir dnya yanar hti
amn
.n, dnu
. p duran, yksek
evn
sesle
hayk
ran
ve
bklen
.. g s
Yoru
oyunca ilerleyen, her kozmosun etrafndan,
.
.
.
Gucunun babas, Kutsal Ylan
Ene:ji dolu,_ _enerji dolan, sonuna kadar srd
ren kendini,
Insan-yurekl, a:tal hareketsizliinde, Asla
n yeleli,
Kamlan k sevnr kendi grkemi iinde
.
Zun:z rud-u- Anka tyleri dnr lmsz
kllere
_ damla, bir
Orda k, br
tohum ruhu hzla dner'
Dnlr kendilinden ilerler ve bir gne
yaratr.
. e err ld
Ik Ikla, nd
ayan bir kaslmasnn
Kozmik gedii geip giden gkkua yayln
n,

-310-

Hayatn iinde kristalize olmu Ik, o hayat ki ldar


In iinde, onlarn majik halleri zayeder
Akn mucizesini ve dehetini btn,
. .
zgrln tek kanunu ile bir yaplan Ihtyacn;
Drt paral iei Tanrln, yaprak ve meyve
Ve tohum ve iek, yaylan tek bir kkte,
Btn ieklerinin varln dntren
Delice cokusuna kendi kokusunun.
Bu n her n;dadr yldz-kmeli iyler
inde, btn varlklar onun uuuyla parldar!
Yaayan btn eyler grubu, topluluu
Gler cokulu atein srayyla bu;
ilir/er zerrecikler bu gnnda
Kendi aklarnn enerjisinden oluan arapla .
Deil hibirey ufak, baya, tamamlanma"!. b?ylesine,
Ama ite dans ediyorlar kahin ayaklar uzernde;
Ve n kla karlat yerde, btn aklar birleir
Tanry, tapnanlar, tapna gr
Onun yegane ruhunu kavryor her biri
v ve merkez!.
Yine de her biri here;in kaynag
Kusursuz yaplm kendi tutku dolu ksmnda her biri,
Birer d hattr, birer yrek her biri!
Her zaman, Bir iindeki lk, i ie gemitir,
Her zaman lk iindeki Bir ycelikle paralanr,
Merkezdeki Ruha doru, zleri savrulur
Ve rme;en bir dnya, ileriye frlar,
Sayesinde, Bir tek btnn iinde Ruhunun
Evrensel vecd halini grenin,
O kendi aydnlanmasnn dnda kalr,
Yok edtlemeyen durandan geri ekilir,
Her eyi tutar bir kol, savurup duran klcn
Her parldaynda eylerin yeni-tylenen ruhlarn;
Her eyi grr bir gz, sel gibi akar parltlar kanla
Kendi evrenlerinin damarlarnda
Hereyi sourur, her kalabalk az alev alan,
-311-

Ay ocuk

Alister Crowley

smi sylemek iin, sylenmez olan


arr bt n ruhlar, en bynden en kne,
.
Hayal ble edlemeyen dn lenine;
Ve, krr birbirine dinsel ayininde tpk-benlik'in
Br tek Kelam ile zlerini yeniden yaratmak iin;
Kalr bu Herey, bu Hereyin Babas ve Tanrs
Onun gelgitlerinin ardnda snrsz azab'
Tm eylemin veya kelamn veya fikrin
Onu adlandnnyz biz, ya da ona Hilik deriz bu yzden.
Bu Tanr adndak yalann ardndaki gerektir;
Gkz n ki:letir bu ve toprakta yaar.
.
Bu butun kurelern
merkezidir, insanlardaki
Ve yldzlardaki alev, Ruhtur ismin ardndaki,
Yaamn pnar, Tekerlein dingili,
Her e;i-hareket ettiren, yine de hareketsiz Tek ey'dir kendisi.
Ona tapma sakn, nk o sana tapt,
Sonsuzluunun glge ekli.
Kendini yukanya kaldr! Yok edecek kadar gl ol engellerini'.
nk ite bak! Boyun ayor yldzlarn boyunu."

Cyri d:ftei yerine koydu. "Dil," dedi, "en ilkel kaynakla


rndan o. l. r naholuk olmamas iin dier baz konular
.'
gerekt gb hmal ederek, peynir satma deali zerinde tut
kyl younl a:n i:sanlar tarafndan gelitirilmitir. Bir kimse
.
mstk deney kelmelerin iine koyamaz. Bir kimse bir olay,
.
en faza, b tur souk ve cansz bir kesinlikle tasvir edebilir ya
da esrmenn ne olduunu belirsizce dnebilir.'Ey gkyz
n oru yan yan esen rzgarl yldz!'146 dizesini bilirsin. Eer
ozumlersen hibir ey ifade etmez, ama birileri sana bunun ne
olduu sla ylemese de, bir eyler hakknda fikir verir.
Senn ordklernn, se':'gili Iliel'im, benim sylediklerime ora
.
.
n, benm soyledklermn
Clara kardein grdklerine oran ile
146 Crowley'in, Eigl lecres or Yoga adl kitabndan alnt.
-312-

aa yukar ayndr: ya da, daha ziyade, yleydi. Kssadan


hisse: Karde ne zaman dner, biz de o zaman dneriz. Her ne
kadar yeterli olmasa da, kt dizelerimle seni cezalandrdm
iin zr diledim. Bylelikle bu sabahki elence sonulanyor.
Onofrio karde imdi balar toplama iiyle megul olacak.
Kim ki fakire verir, Tanr'ya da dn verir. 147 Faiz oranlar ve
teminat senedi ile ilgili ayrntlar iin barmene bavurun. C
mert olan can semiz olur. 4B Ama ben 'zel diyetteyim', tpk
Geyiin akarsularda diyet yapt gibi.149 Sulayann kendisi de
sulanmaldrso: daltan nce souk bir du alacam. Anne'ler
Toplants alld zere Perembe akam 8.30' da yaplacak.
Henz anne olmayanlar, ancak olmay isteyenler, Vestry'de,
grev bitiminde nazike bana bavurabilir. Clara karde, abuk
insanlar dar kar ltfen!"
Cyril btn bu samalklar Gen Tatl ey trndeki bir
papaz stajyerinin tonlamalaryla sylemiti. Bu onun, yzeysel
olan atmosferi yeniden canlandrma yoluydu.
Iliel onun koluna girdi ve glmseyerek kahvaltya gitti.
Yine de ruhu hala huzursuzdu. Adama Clara karde ve Yal
Kadn arasndaki zdeletirme hakknda sorular sordu.
"Evet," dedi adam, "onu, seni ok fazla yaramazlk yap
maktan alkoymas iin, darda -Astral Dzlemde- gzc ola
rak tutmak en iyisiydi. Ama yeminini tuttuun ve emberin
Ve karln Rab ona
Ayetin asl, 'Fakire acyan Rabbe dn verir;
ayeti, 'Kim fakire verirse,
bu
ey
der. '(Sleyman 'n Meselleri 19: 17) eklinde. Crowl
alr'(Sleyman'n Mesel
lanet
ok
o
se,
evirir
gz
ondan
kim
fakat
,
onun eksii olmaz
.
ediyor
elde
yi
cmle
ironik
bu
leri 28:27) ayetiyle kartrarak
de sulanr.'(Slcyman'n meselleri
148
'Cmert olan can semiz olur; ve sulayan. kendisi
1 1: 25)
1 49 'Geyik akarsular zledii gibi, Canm da seni yle zler. ey Allah'(Mezmurlar
the hart panteth afler the waterbrooks'.
42: 1 ), bu ayetin ilk blmnn ngilizce asl 'As
k) fiiliyle deitirerek bir kelime
yapma
t
h(diye
bantet
fiilini
ek)
(zlen
Crowley, panteth
oyunu yapyor.
so
148'deki ayetin ikinci ksm.

1 47

313-

Alister Crowley
Ay ocuk

iinde kaldn srece


.
bana asla gerek br
zarar gelm ez. nemli olan nokta bu."
stteki bilinli benliin
de aklcI ve onu
her frsatn
.
bulduunda kendi d
rt'!erme taat etmek
.
ten koruyan, yu. . zeysel terbyesinin avantaj
..
yz den genell. Ie
daha iyi olan ben
liinde tamamen tatmi
n olr tu ka n. Ustad
larla olan ortaklndan memnun ve
gururI uyd u . Yne d e n

d
e, daha ziyade
.
ondan stn olmalar . . .
de oIardan nefret ed
en ve onlar
kskanan bir bilinalt
..
z ard. Onlarn
bu yerlere
ulamasnn bedelinin
onun a c az kaynak
lar olan hayva
ni igu" d ve batl nanc
. '
"
n boyles
kara nl kiarnn bast
olduunu ok iyi biliyo
rlmas
rdu air " alklarn
kanat
lar
iin duydu klar sonsuz
olmas
gaza "tan 'ba seder. Ama
bala, bunun
iin solungalaryla su
pompalamaktan vazgem
.
es gerekecein sy lerseniz bi rka
.
. . ..
.
b
m
yon nesl
den
o
'
d
un
erme
s olasdr,
buna ramen yzen-ku

d h a y n ve daha
kbar bir isimken,

ona uan-balk derseniz


bu elme, . ne dert ola
bilir.
Kadn, Clara karde
.
ten srekli br
rahats
zlk
duyuyordu.
O patika zernd e ya
. .
pt gezn
.
tler iin ederu de
onun majisinden kurtul
.
Cyrl ve
ma fikri haline gelmt .
i
Hem, onu karlamaya kendisi bile gel
. .
.
t er
klk deitirmesi ve
dnceleri hakknda

'.
ca
t es n
bu kadn ayarl amh! Bu, mide bulandr
cyd.
Cyril sorunu uygun bir
.
n altna getirm
ekle, yapabiJe
ceinin kesinlikle en iyisin '
yapmt. O da kza
bir hikaye an,
latrrt . "Bowng
.
'
n br
.
arkada n kars, fz
sel
ve zihinse]
nitelikleri onu Bayan ek
erli-r olarak takd
m
etmeme neden olan ok ho bir
bayan, b'r keres.nde
. . .. nde
kocas Lord Antony
e, onu
grd n
(Haf'fe sola ocuu m.
b
,
') N apol. de ha'
o
yalet avndayken Manha
,
'
tt
a s da yalnzln
edilmiti. Bayan ekerli
a terk
k
a trlu. olma olasl
kabul
edilmezse Amerikal kad
'
I rn b zen olduklar
kadar erdemli
bir kadn . Ve zavall
ba a ekc. ol makta
n ok daha fazlasyd. Ancak ruhla rn . '
d unya
.
sn da, grne gre,
'
Peacock

::

; ;

::

:
;
-314-

---- - -

Soka'ndaki ya da Times Meydan'ndaki ltler geerli deil


di. Ve kadnn ihtiyalar bir sre sonra dzenli bir 'ruh aklar'
kalabal tarafndan karlanmaya baland. Ona ne yapmas
ve nasl yapmas gerektiini sylyorlard. Yemek, imek, o
kumak, mzik, her ne yapyorsa hepsi ruhlarn denetimi altnda
yaplmalyd. Ve bir gn kadna, onun yapmas iin ellerinde
byk ve mkemmel bir i olduunu sylediler; insanln
islah edilmesi gibi bir eydi sanrm. Her neyse, lgnca bir
eydi. Kadn o an iin kendi eylemlerini aklyla ya da saduyu
suyla eletirecek gten yoksundu. "Ruhlar" onun iin Tanrnn
sesiydi. Bylelikle kadn para iin bankaya ve Avrupa'ya yol
culuk n bir Streamship Brosu'na gnderdiler. Ve
Liverpool'a vardnda, onu Londra'ya gnderdiler, Lond
ra'dan Paris'e, Paris'ten Cenova'ya. Ve kadn Cenova'ya geldi
inde hangi oteli seeceini sylediler. Ve ardndan onu bir
revolver ve birka fiek almas iin dar gnderdiler . .Sonra
horozu ekmesini ve silahn namlusunu alnna dayamasn
sylediler. Ve de tetii ekmesini. Kurun bu salam, kemikten
zrh tabakas zerinde ok az etki yapmt. Ve hikayeyi anlat
mak iin oradan kat. Bu olay farkl anlatacak kadar bile akl
yoktu . Bu nedenle, ocuum Astral Dnyann hain
Lotharius'u s gibi bir namussuzla flrt etmeye baladnda
seni koruyup kollayacak nazik bir arkadan olmas daha iyi
dir."
"Umarm byle bir kadn olduumu dnmyorsundur!"
" Btn kadnlar byledir. "
Kadn, dudaklarn srd . Ama saduyusu ona adamn te
mel ilkesinin doru olduunu gsteriyordu. Keke onu tevik
eden, son derece ekici ve tehlikeli olan biimsiz gleri bastrs Lotharios, Nicholas Rowe ( 1 674- 1 7 1 8)'un 1703'te yazd The Fair Peniten oyu
nundaki kurgusal ya da gerek bir kiiliin ismi. Oyunda, Calista isimli kadn kahra
man batan karr, sonra terk eder ve intihara teebbs etmesine neden olur. Lotharios
kelimesi, daha sonralan benzer ekilde davranan kiileri nitelendinnek iin kullanlr
olmu.

-315-

Ay ocuk
Alister Crowley

m olabilseydi! Ama iddetli isteklerinin yksekliklerinde yaayamad
gibi, srf bu yzden dnyadaki hayatnn guven
..
..
duz1u klern de de yaayamyordu. Batakln ve byk maarann seser_ srekli olarak onu aryordu.
Yan, darda yaplan uzlamann ieride hibir kk
yoktu. Brka hafta iinde hem bedensel hem de ak o1arak
daha y
ve daha salklyd kadn. Sonra yine somurtma a
balad ve Clara karein mdahalesine kar uyank olmaa
son derece kararl
aklla
"yle, "per-masa

l' kendi syleyi


.. ..brDer
. dnyann
c1" na gen. dondu.
kurallar hakknda bilgi
ednmeye balamt ve belli bir lde sembolleri ve anlamla
r_n. ayrt edebiliyordu. Hatta belirli biimleri arp gndere
blyordu. Kendisi il lra karde arasna almas g bir en
gel koymutu. Kendsu,
drtlerinin belli yaratklarna saki
yordu, belirlenmi baz snrlarn dndaki yerlere gitmesin
kar klmasna izin vermeyecekti.
yaamnda da belirgin biimde hastalkl huylar
. D_yevi
ednmt
v
onun
trndeki bir kadn iin intikam bir tek an

lama gl_rd, artan ekilde kur yapma giriimleri ile garnizonu
_ Evi'nin idaresi bir tutkuyu, Priten
lendryordu. retim
ulkelerde bu adla geen, gezegen zerindeki btn ahlaksz
lklrdan daha fazla lanet reten ve en iyi ihtimalle hapishane
dekler arasnda paylalan u yalnzca, renksiz mahrumiyeti ve
durgunluu deil de, hem etken hem de olumlu bir ey olan
namusluluk erdemini iinde barndryordu.
Kadn apt.kl_r!.la .yalnzca, kendisini tamamyla gln
- _
dr ma durduunu
rka saat iinde anlayacak kadar ze
kyd. Ama bu gerek ble, onun, Dido' dan Potiphar'n kars
nas2 kadar, pk k d_indar hanmn psikolologlarmza binbir
za_hmetle erledklerne benzeyen mizacn iyiletirme eili
mnde deld.

152 Yusuf .le Zleyha hikayesindeki Zleyha.


-316-

na temizleyen bir patlama


Durum ara sra havay birdaanlzorl
ayc oluyordu. renim
a
ile gn be gn gittike dahyay
engelliyordu. Ancak,
sn
Evi'nin disiplini sorunun Edwlma
wai
in Arth t ve onun elendiri
Cyril Grey, Onofrio kardee da bra
klmasndaki etkili yntem
ci arkadalarnn iin dnn daha fazl
a sinirli olduu hakknyznden her zamankinde
daki srrn aklad. ifuge Rofocale153 ile kol kola girmi,"
"nan, Edwin'i Luc Solomon'un Gizemli Muska'snn
b
i
ded Cyril, "torbas Rablulu
k veren aralaryla, ayn zamanda,
mut
ve
inlik
zeng
salk,
bir paraya dzenli abonelerine ver
"The Occult Review"un az
iyle dolu olarak, hepimizi yok
dii ans benleri ve ak byarler
etmek iin krfezden yuk doru gelirken grmek iin ku
laklarm bile verirdim." byk ve mutlu bir deiim geirHaziran ile birlikte Iliel izenin bekleyiiyle byleniyor
muc
di. Gsnde iek aacakoldu
na
. Gnn balangcndan sonuyet
du. Somurtkanl kayb di. Bezg
inlie ve rahatszla ika
kadar tasasz ve sevinliy Clara kard
ele de arkada oldu ve
etmeden katlanabiliyordu. r iin inesiyle
ufak ve zarif hazr
gelmesi beklenen mcevhe
grevlerini yerine
olan
li
ve artk zevk
lklar yapmann gerekli uuy
Mar
onunla. uz kald birka
getirirken, saatlerce kon ordu
tamamen unuttu. Genliin neekli
kstlamasnn usandrclnkaza
Aslnda onun iin gere
sini ve enliini yeniden yalnnd.
fiziksel varl ile nlem
olan, eylemde bulunmann l hayzca
e teslirn olmuyor ya da
alnmasyd. Artk hastalkmenin aller
na zarar verici keyfini
kt fikirler aklna getir antizminruhu
etindeyken dnyadaki
cenn
duymuyordu. Evinde, romkadn kahramanyd
l'e olan ak
en mkemmel hikayenin ye girdi. Saygnl. Cyri
mluluu
soru
ve
hassas ve daha yce bir evrezamanda, Doa hakknda dah
a nce
iin yayordu kadn. Ayn
153

Lucifuge Rofocale, Grand Grinoire'a gre cehennem blgesinin babakan


dr. Dnyann btn zenginlikleri ve hazineleri zerinde kontrol sahibidir.
-317-

Ay ocuk

Alister Crowley

. du.
hayah boyunca tatmam olduu bir duygu da ednyor
Bahedk' hr yaprak ve iek arasnda bir kardelik ba olduunu hssedy
or, yelkenlileri krfezin mavi ren . e noktalar
konduran balklarn aklar ile ilgili kendi kendk hikA
layor, Amerika'dan, Akdeniz'i turlamak iin yola ala:
yoku gemilerinin gvertelerinde ne tr roman.uyk, .nbeyaz
tzmler
dans ettiini merak ediyor bahen aasndak.
yokuta ynyan ocuklarn maskaralklarna nee iinde glu.. r ve gurbz kyllerin bir sepet dolusu balk veya iek a
odun y nlarn taraalarnn tepeden grd dar ollar
br. yukar hr: aa taylar ile evkleniyordu. Yalltan ha
ya. krm k. neeli bir balk kadn vard: yal ve bir
mur
boyu verd emei belli eden bu kadn gun bo
neeryd'. parldayan yknn alhnda iki bklm es-yunca

r
en
k
e
b
. . ten scaklasla durup e1 .sa. 11amamazlk' Italyan koy1u1ernn
Y1a flTanr sz korusun tatl bayan ve size guven1 ve mutlu
diye sslenmemezlik etmezdi.
br g.. . gndesn,
gzel br. rd ve Cyril Grey onun iindeki en sev
gili del;:yd , kends de en mutlu kadn.
m

s-

fi

xx .
BYK SALDIRININ YENLENMESNE VE

NASIL GTTGNE DAR

ki rnj
GLAS, kansmm lm yznden muhao.kkak
=1= OOU
l bir
Yarar
nlkt
alka
tr
zlk duymutu. Ne de olsa bir
hats
u. Bunun yannda,
ii olduunun hakkn vermek gerekiyordordu.
ch'un sa
ona ikence etmenin zevklerini de zlyde gereBallo
rahatszbir
k
mimiyeti konusunda duyduu pheler
lkta birleiyordu.
ers yetiti. Dul
Kariyerinin bu zor annda imdadna Crem
kz ocuk brakmt:
kalan bir arkada bakmas iin ona bir
sunda harika bir
konu
k
etme
nk Cremers'in gven telkin daki bir kadn
lar manast
a'
yetenei vard. Bu kz evlat, Belik zaman kaybetme
den ona
rnda eitim gryordu. Yal kadn iltifatlarla Douglas'a
tak
telgraf ekti ve zaman geerli olan nda ve daha ho yapl
a
dim etti onu. Hibir ey daha iyi zama n grd en tatl ve
mazd. Gen kz, imdiye kadar adam
da kibar ve masum
byleyici gzellie sahip olmasnn yanners'in
oyununda ok
du. Sihirbaz memnun etmek, kurnaz Crem
n ruhu ze
nemli bir noktayd. Kadn hissettirmedenilkadam
da, kadnn,
balar
Adam
d.
rinde hakimiyet kurmaya bala
A.B." tara
kta
mesle
cek
doal olarak onu yok etmeyi isteye

land
kuku
ndan
fndan zel bir grevde altrld n sihirbazn plan. nk
btn
tek bana ve en stn olmak isteye yok etmekken, majisyen
rakiplerini, dmanlarn ve ortaklarn letirerek ve varoluun
kendini srekli olarak dierleriyle btn iinde en stn olana
her unsurunda kendini bularak, Birlik lktr. Kadn by
ulayordu. Bu, nefretle ak arasndaki farkltli davranrrut ve
sel olarak incelemek konusunda dikka
o

fi

. -318-

-319-

Alister Crowley
Ay ocuk

"aura"snda "AB" den hibir iz mamt. Aksine, kadnn


isteinin " AB"nin yerine gemek bula
olduu sonucuna vard ve bu,
adamn dnceleriyle iyi uyuuyor
du. Ancak, ncelikle kadn
On drtler arasna almal ve onun zer
inde kalc bir hakimeyet
kurmalyd.
te yandan kadn kendisini adam tek bana bir hazi
ne haline getirmeye istekliydi. Adamniin
ini srekli olarak
kemiren tek azabn ne olduunu biliyorducier
:
Cyri
l Grey'in nefre
ti. Ve kendi kendine, bu beyefendinin kafa deris
sunarak
adam tamamen kazanmaya niyetlendi. Bir sava ini
balta
s gibi
kullanaca dilini keskinletirdi.
Gzel bir Nisan gn adamn konu zerinde dnmesini
salad.
"Bak, yce insan, sen ve ben
yazs olayna yeniden
bir gz atmalyz. Bana yle geliyorukiruhorad
yaplan, bir apa
ln oyunuydu." Kafasyla nehirden taraf agst
erdi. "Ve sana
Balloch konuunda da doru yaptn syleyemem."
Douglas kadna en tehlikeli ruh
bir bak att. Yakn
zaman nce olan manevra hakkndahalineilekada
r ey biliyordu?
Ancak, kadn uysalca devam etti .
"Bak imdi. Bu adamlar yakalamalyz. Ve onlar yaa
dklar yerde yakalamalyz. Onla
m noktalarna vur
dun. Sana bir ey diyeyim. u kzrnbesala
yld
r Lavinia King'le
yayor, Tanrnn cezas! Terpsichore'un bu parla
gnde
yalnzca be dakika gryorum, bende maneviykatkzn
nam
na bir
ey brakmyor, yo, hayr baym. Bak imdi, byk ef, orad
aki
balklar yakalamak iin suya vuruyorsun ve doal olarak ka
yorlar. Tanr akna! uraya bak, ben bu iin peine deyim.
Btn gerekense bir kanca bir ve bir kova dolusu balk yemi
ve eer ki onu karaya karamaipzsam
bana bir daha gvenme.
Ben her zaman nemli biri deil miyi, m?
atzsky'yi ben alt
etmedim mi? Elbette yaptm. Ve bu ondaBlav
n
sonr
a elmal pay
yemek kadar kolay deil mi?"
l
I

-320-

Sihirbaz bir an kendi kendine dnd. Ardndan, bildii


eytanlarna dant. Alametler artcyd. Belki de srusunu
belirsiz bir ekilde sormas gerekiyordu ve baka kelmelerle
yeniden denemeliydi. Kendisine, yan.n: "yalnclk" hkkn
da anlalmas imkansz "yanl Dmtr ve 1 hatal at, gb
mesajlarn, ayn zamanda skoya ve bir ada hakknda sama
lklarn elik ettii, olumlu bir "evet" yant kazdran
'Cremers, misyonunda baarl m, baarsz m olacak. sor
sunu sordu. Sonra da Cre'mers'in Lisa'y kandrarak yok edp
edemeyeceini sordu. Bu seferki yant daha rke.k ?Irasna
karn, ncekinden daha yerindeydi. Ama kars.. .dunden
bu yana eytanlar ok garip davranmt. Te.eddun ve ha.tta
korkunun tuzana dm grnyorlard. Oyle ble olsa, yn
de kardklar sesler, adamn dnceleri ile ayn hkm verd
ve adam kadnn teklifini doru buldu.
Ayn akam bir kediyi kr ettiken son:a . zerine . :n
gayla sulfrik asit fkrarak ikence edp nee nde
gerdl.er
ve sabah Cremers yannda balk yemi olarak Abdl Bey le
Napoli'ye yapaca yolculuk iin hazrlk yapmaya balad.
Gidilecek yere ulatklarnda kadn Abdl Bey'e manzrnn
tadn karmasn ve rahat olmasn syledi. Zaan eldirde
onu uyaracakt. nk Cremers son derece pratk r. yal . k
dnd. St. James'in inanan ve titreyen eytanlar gb deild.
nanmyordu, ancak ayn iddetle titriyordu. Doruluktan nef
ret ediyordu, nk Doruluk insanlar ..zr . klyor ve bu
yolla onlar mutlu ediyordu. A ?nun,.golern a kapama
iin pek ok nedeni vard ve mapnn etkl:rnden uphe etmes
ne ve btn spiritel teoriyi kmsemesne ramen sonular
n inkar edemiyordu. Madame Blavatzsky'yi. ok et1ele
vnmesi bouna deildi. Bir baka 'kadnla brlkte, snsce ve
kurnazlkla, yce-gnll Teozofist in gvenini kazanmt e
uygun zamann kollayp ona ihanet etmiti. Ayn ynu br
baka stada da oynamt. Ama adam bunu rendnde ve
kadn da durumun byle olduunu anladnda adam yalnzca
-321-

1:
1

1
1

il

Alister Crowley

Ay ocuk

kibarln srdrmekle yetinmiti. Kadnn nndeki alterna


tifler tvbe etmek ya da beyin yangs geirmekti. O ikinciyi
seti.
Majiye olan inanszl, onu ilikili olduu bir
eye
teslim etmiti, lm inancna. Maji dnda korktuudier
tek
ey
buydu. Aceleci davranma hatasna dmyordu bu yzden
Kendi yntemi iinde, kiiliinin gc ok bykt ve sabrn.
sonsuz kaynaklarna sahipti. Oyunu zafer kazanma dncesi
olmakszn oynard ve bu, en nemli oyunlar oynam
ann srr
nn yarsn oluturuyordu. Doruyu dorunun kendis
i adna
yapmak Doruluktur, bu tartlmaz gerei Filistinlilerin
bir
itiraz srasnda size ve ahlaki deerlerinize kfrler savurduu
Sanata uygulasanz bile.
Cremers ktlk konusunda gerek bir sanatyd. Bir
dostuna ve hayr sever birine onarlamaz bir zarar verdi
mutlu bile olmuyordu. Hibir ey onu asla memnun edemiyinde
or
du ama bu gibi durumlarda kendini yeterli gryordu. Grevi
ni yapm gibi bir duygu hissediyordu. Kendisini her trl olas
zevkten yoksun brakr, gerek bir Priten ruhuyl
mut
luluktan nefret eder ve herhangi bir bakasnn daa, soyut
byle
yap
masna rza gstermedii gibi kendisi de, tek bana akam
yemei yemekten holanmazd. Abdl Bey'e kalbinin arzulad
ey konusunda yardm etmedeki temel nedeni Lisa'nn onun
zerine, lanetli balk suyunu dkme ihtimalinin yzde krktan
fazla olmasna duyduu alayc gvendi.
Yaz gzel balad. Gne bir kez daha gney
reye
doru dnmt. Aslan burcuna girmiti ve iddetlyark
i
ve
soylu
bir scaklkla Posilippo'nun kur1,1 bayrlarn atlatyordu. Iliel,
zamannn ounu Ay Taraasnda ine ileriyle, yzen
gemile
ri veya alan iileri ya da onlarn elencelerini seyred
erek
geiriyordu .
Austos'un ilk gnyd ve gne batmad az nceydi.
Kadn, taraann duvarna yaslanyordu. Clara an
karde gnba
tm yakars iin hazrlk yapmak zere eve kmt. Aad
aki

dar yolun przl kaldrm talarnn ykarsnda yal balk


satcs kadn, zerinde ykyle zorlukla lerlyordu
ve olaan
neeli selamlamasyla yukar bakt. Yal kadn bir nda kad
ve dt. "Korkarm belimi incittim," diye bard, br ka azze
yalvararak, "Kalkamyorum."
. anlamasn, br.
Iliel, talyanca kelimeleri ister anlasn ster
kazann doasn da yanl anlayamazd ya. i? tereddt etme
di. Bir anda duvara tutunup iyice alald. Eld ve yal kadna
elini uzatt.
"Bak," dedi yal kadn ngilizce, "u ocuk senin iin ld
ryor ve Tanr'nn dnyasndaki en sevimli adam o. Ona br
eyler sylemeyecek misin?"
Lisa'nn aknlktan az ak kald. Ne? Kn? dye kekeledi.
"Yahu, u kusursuz holuktaki Trk, Abdl. Onu mutlaka
tanyorsundur, hayatm!"
Cremers, Lisa'nn suratn inceledi. Yant anlad. Ksa br.
slk ald ve keden Abdili Bey koarak geldi. Lisa'y kollarna
ald ve dudaklarna tutku dolu pckler kondurdu.
Kadnn direnme gibi bir dncesi yoktu. Durum onu
bylemiti. Esir dm prenses, gizli ak maceras, masal
prensi, her hecesi bir iirdi.
"Aylar boyunca her saat s.eni zledim," diye bad, ada
mn pckleri arasnda, "neden, syle ned daha oce.. gel
medin beni almaya?" Hibir fikri olmad n gerei so e
miyordu. Gemi, bu yen.i drtnn girdayla akldan sn
miti ve bir kez yeminini parampara edp bahen: b_ yul
emberinin dna knca, ona bunlar hatrlatacak hbr ey
kalmamt.
"im-di-bur-daym." Kelimeler adamn dudaklarndan b.
rer bomba gibi patlayarak kt. "Gel hadi, yatm urda bekl
yor."
"Gtr beni... gtr beni... nereye istersen."
/

/1

-322-

-323-

/1

il

'

'

\j

l
!l

il

il

1
1

Ay ocuk
Alister Crowley

Cremrs ir revmi gibi evike ayaa kalkt. "En iyisi


1 dedi. "Hadi tyelim!" Lisa'nn kollarndan
buradan gdelm,
tutarak, kadn ve Abdili ky yoluna giden merdivenlere doru
aceleyle ilerlediler.
Onof io kardein devriyesi bu manzaraya ahit oldu. Ald
r tr:ed. Bu onun silaha sarlmasn gerektirecek bir olay
deld. Yaar iin ar yapldnda olay stne bildirdi.
Onofro karde haberi sakin karlad ve selamlama treni
n. yapmaya giriti.
Bir aat sonra, akam yernei sona erdiinde, evin iinde
ann ses duyuldu. Gelen Simon Iff'ti.
Cyrl'i nlk kyafetleri iinde giyinmi buldu, zerinde
yel. elbses? yoktu. Walpurgis Gecesinden sonraki gn iirini
okudu taraada puro iiyordu.
Ustadru karlamak iin kalkmad. '"Praetor'a, firari caus
M. ar. us,u, Kartaca'nn ykntlar zerinde grdnu soy
]e."
dye bard.
"Bunu kabu.l tm;,kte bu kadar zorlanma, delikanl!" diye
haykrd yal :nstk.
Yanl yapmayan insan hibir ey yap
mam demektir. Ama hatan sylemek benim grevim ve bu ii
zannda sonlandrsaydk daha iyi olurdu. leminin tamam
kt .tasarlanmt. O veya bu ekilde baarsz olaca kesindi.
Hbr manevi gc olmayan -hatta yoldan karldklar zaman
pek ok zyf yarata yardm eden grenek kurallarndan bile
yoksun- br kadn setin. Daha ilk bandan beri onun er ya da
ge 'Deney'i bir kenara atacan ngrmtm."
imdi daha fazla iime iliyor, nk ben de da
. "Szlerin
ha lk
bandan ngrdm."
"Yine de devam ettin deil mi?"
::Yo hay!" Cyri11in gzleri yar kapalyd.
Yo h yr demeI n kstediorsun!" diye haykrd yal
ada, kesknce. Cyrl. , ru br ktap gbi tanyordu.
.aa balamadm bile," diye mrldand, delikanl rya
.. .. Dgb.
gorur
-324-

r olmalsn."
"Sorulmadan syleyecek kadar kiba
Simon, bilgie dudaklarn skt.dedi Cyril, isteksiz bir in"Geen hafta gelen bu telgraf,"en. "byk znt ierisincelikle cebindeki kad karrk
deyken beni avuttu."
drd. "Horatii," diye oSimon ff kad a doru dn
Ama bu Iona'nn zamanna
kudu . "ifreli bir kelime, sanrm.
n gnderilmi!" "Kendisi",
ait, 'Kendisi'nin olduu Kutsal nEvde
tarikat ierisinde tarikatD 1ba belirtmek iin kullanlan bir
kelimeydi.
ey'i yaparken Kendisi'ni
"Evet," dedi Cyril, yavaa, "Den
im. Bu nedenle, Cybele karde
ilgilendirecek kadar talihliydluu
altnda oraya gitti!"
Mahathera Phang'n sorumluSimon'u
n krk yldr arp kald
"Seni gen eytan!" Bu
ann ateini zerine ekebililk an olmutu. "Bylelikle dm
?"
mek iin bu kk oyunu planladn
"Doal olarak, Cybele kardein gvende olmas ilk gz nnde bulundurulan eydi."
"Ya 'Horatii'?"
"O ifreli bir kelime deil. Roma Tarihl'nden olmal."
" delikanl!"
"Daha da ok, yle deil mi?" Simon serte. "Ben de
"Onlara ihtiya olacak," dedi
majiyle urayordum."
"Durma anlat."
nn dilerini topraa
"Altn Postun Aran, Cyril. Ejderha'
lar
ekiyordum, hatrlar msn? Silahl adam hayatn iine srad
ve birbirlerini ldrdler."
rum."
"Ben silahl adam falan gremiyo
m?"
adn
okum
i
teler
Gaze
.
"Greceksin
airim ve nasl bir anne
bir
Ben
am.
okum
te
"Ben asla gaze
yalanlar uydurursa ben de kendi yalanlarm ayn ekilde seviyorum."
-

325

Ay ocuk
Alister Crowley
,,

.
"Avrupa savata, General Cripps'in154 kadrosuna Isthba
rat Memuru olarak tayin ed'l
meru. salayarak eski iini geri
aldm senin iin."
.
"Kulaa anarizm g'bi geliyor . Her brnden
glerine g.

re' her b'nne ihtiyalarna

rsn
gre:?"bT
...Yer gelmiken, ne
yzde!l kt? Herhang bir ey m.
:melerin ve kk u.
" Insanlar bunun cidd' bT
se1 ne
!uslarn haklarnn ihlal edlmes vs . yznden olduunu, dev1etier bunun ticari genileme ile gT olduunu dnyor.
Ancak, ben biliyorum ki bunu yapan, Yeni Eon'unss kannn
. zgurlun
.. .. . . endstr'lemeci1ik tarafndan bovaftiz ed'l
1 mes.
1
.. ..
..
156 nas an edebiliriz?
ulduu
bir dunya
da zgurluk
Yasasn
1
.
.
Insanlar ylesine kle haline ge er k,. balangcndan beri
. :rer e olsa bir devrime neden
dnyann herhangi baka b;
. bukalardan
olacak yasalara boyun e iy
. mas demr
.
bile zor olan sicil kartlar v ar . Trlra, yoksulluklarnn bile
. veriyor1ar. Maazaizin verdii her zevk' engellemes n zn
.
daki bir satcy bir Curti
:f b/ a z::u ir Cornel,a'ya
yo u tuttum.
evirek iin yalnzca bir t
b
a
I. nasl hallettin?"
old a:na bildiin gibi Sr
"ok uzun sren bir

Edward157 bir mistik. Balk tutma uzerne olan u maka1ey.


.. ..
grmusundr,
umarm?"
. olduunu bilmi"Ah, evet' bliyorum. Ama bu kadar barz
yordum."
.
olacak. ok
"Kendisi barizletirdi onu . Ancak' yernden
.
_
saf-dnceli ve bir yl sonra fanatkler adna grlt kopar.

154
. . - ..
Sr John French ( 1 852-1925) Birnc
Dunya

.
Savanda lngiliz Ordusunun Ba

Komutan
.
155
New Aeon, Horus a, Crowley tarafndan 1 904 ylnda, Kanun Ktabyla girildii
.
. . edlen Yeni a. Bkz Ateister Cro1ey .
dda
Tle Co11fessio11s (tiraflar)
.
'dd'a ettii Kanun KitabnCrowley'i kend'sne
1 904 ylnda Awaz tebli ed'ld''

156

11aklanan zgrlk Yasas.

. .
Sr Edward Grey ( J 862- 933) Brnc
Dnya Savanda ngiliz D leri Bakan
-326-

n
toslaya herkesin beyni i
ya
sla
To
r.
nla
ps
Ya
r.
rla
maya bala
ha iyi
filozoflar geri gelecek ve da
dar karrlar. Sonrasnda
"
bir uygarlk ina edecekler.
luyorm iin beni geenlerde su
nd
lla
ku
lar
"Gl ila
dun sanrm."
O
zerinde tatbik ediyordum.
"ngiliz riyakarln senin
mizah
ekiyordu. Eer bir mizahy
hafta Babakan grmem ger
n ne
m
ad
bu
na
Ba
m beni bala.
Buranlayna gre yarutlyorsa
e:
ml
zle
G
.
termeni istiyorum.
kadar gerekli olduunu g,s
sululardr."
juvalar her zaman iin gerek
im."
"Bu konuda seninle birliktey
bak. valyelik gnlerinde,
"Edebiyatn tanklna bir
in
i valyenin, cesareti ve akl
yanllar dzelten Servenc an Kral'n yannda yer alrdk.
ruy
sanlarn dmanlarndan ko
line
nlk ve derebeyliin zulm ha ,
tira
k,
all
Kr
ki
an
zam
ne
a
Am
Hood
asilerden setik. Robin
geldi, kahramanlarmz
atla
San
y.
Ro
b
Prince Charlie, Ro
st
Hereward the Wake, Bonnie
end
n
da
dn
Under Dog' du. Ar
ra ekici gelen her zaman iin geldi ve Byron'un zamannda
e
rileme en nemli ey halin i duymaya baladk. imdi ise
pat
haydutlara ve ekiyalara sem
ceki
da daha ziyade dnden n
ya
n
g
bu
ve
u
e
bunlar yok old
sen
Ar
sevmeye kadar vardrdk;
da
gn, ii bsbtn hergeleleri
ya
tomas ve baka yzlercesi
Lupin, Raffles, Stingaree, Fan aptal gibi gstermekle megul
de
polisi de sulularla ayn derece rna karn) dedektifleri. Ga
ala
olm
.
a
olan (toplumdan yan
es'Un
, Dupin'in ve Sherlock Holm
boriau' daki ismi ile Pere'nin
lisle
po
da
atn
biy
n ve hikaye ede
Ve
btn bys budur. Roma
r!
ktu
yo
f
kti
n sempatik bir dede

alt
aras gerek anlamda iyi ola
in
bil
n
lar
zaman iin insan
hatrlamalsn ki sanat her
eye
etm
n
valarn karn tatmi
iradelerini temsil eder. Burju ner ocuu yapan kt edebi
lyo
alan ve kahramanlarn mi
ma
a gerek bir karakter yarata
asl
ar
kad
e
e
yat yazar, imdiy
ind
. nsanlar bir hrsz sevdikler
mtr ve yaratamayacaktr da
-327-

Alist er Crowley

Ay ocuk

ve bir yargtan nefret ettiklerinde, yarglar


la ilgili bir sorun
var demektir."
"Peki,. dnya krizdeyken senin burada ne iin
var?"
'
.
. '. Ben. . Italya'y atn almak iin buradaym. Biliyorsun ki,
? sre once Bowlng Belika'y satn ald. Leopold'Ie aras
yyd, ama yal adamn anlama yapmak iin
ok fazla nedeni
vard. sava geldiinde ilk yok edilecek olan
n kendisi olduu
. ordu
nu bly
. Ama Albert gzel krmz altn bir dakka
bile
dnmeden cebine att . Sorunun zerinde
durduu nokta
ksmen bu. Almanya da bunu rendi."
"Pe i nie tal: a'y satn alacaksn? Avustur
ya'y megul
.
etmek n
m? Bu Italyanlar nadiren, zellikle de yanl
arnda
Trentio Salient varsa snr aacaklarn umarlar.
"
"Ite dnce bu . Bulgaristan' satn almak daha
iyi ve da
ha ucuz olacakt. Ama Grey bunu grmeyec
ekti. Orada daima
hatrlanacak olan sonsuz bir Rusya korkusu
var. Biz Balkanlar
d er iki tarafa kar da savayoruz! Ve
bu Rusya'y yarm
..
gnulu ypyor ve btn Anlamay tehli
keye atyor. Ama
yeternce nsan ldrld srece bu soru
n deil. Hayatta
kalanlar . madd. saln hi bitmeyen eki
'
ine kar baskn
ksn dye onlarn ruhlar iin ve hayattay
ken yaptklar kah
ramanca eylemlerin ve onlarn ansna, raha
t hareket edebile
ceklei bir odaya sahip olmallar. Bu insanlar
siperlerde geiri
len brka yldan sonra geri geldiklerinde, onla
r sigara imenin
. ve bira ime
ve et yemerun
nin
ve
gece
on
bird
en
sonra darda
.
olmann ve br
kz pmenin ve romanlar okumann ve ka
.
t
o mann ve tyatroya gitmenin ve abat
gn slk almann
ktu olduu hakknda onlar bilgilendire
n dindar insanlarn
sylediklerini yeterince yerine getirmezler
!"
"Umarm haklsndr. Sen, seni iyimser yapm
a eiliminde
o acak kadar yalsn. Sen klenin bukas
n
kesm
eyi nerdi
nde, beru.m gen kulaklarmda klenin deh
etinin l n
lyor."

"Gelecek yllarda btn Avrupa lk atyor ve s. .koku


yor olacak. Ancak, yeni nesil ne yoksulluktan ne de olumden
korkacak. Onlar gszlkten korkacak, onursuzluktan korkacak."
"Bu mkemmel bir plan. Qui vivra verra .158 Bu arada, sanrm General Cripps' e haber vermem gerekiyor."
,
.
"Onunla, hummal bir hareket iindeykn, Fransa da br
yerfde greceini umuyorum. Eer Pars kurtulursa bu
. . btiann.
ansn yardmyla olacak Bil?iin , gi?i. ing1ter m
giymek yln alyor. Eer Bobs g bun.u blen ve ml
.
yonluk bir ordu hazrlayan adamlar dnlem olsaydk, o ada
en azndan bu yolla birbirine dmlenmi ittifaklar. eklnde
sava olmayacakt. Sosyal bir Devrim olacakt ve bu nsan hr
zamankinden daha rezil ve klelemi olarak brakan agzlu
le kar agzlln soysuzluundan da.ha uygu. md
olduu haliyle her iki taraftaki kitleler de dealler n aa
tklarn dnyorlar. Sadece devletler bunun nasl br llk ve sahtelik olduunu biliyor. Bu nedenle hem yenl
i;e hem de zaferde idealler kazanacak. nsan! Yalnzca gn
nce Fransa Panama'nm ve Dreyfus'un ve Madame Humbert m
ve Madam Steinheil'in ve Madam Caillaux'un Fransa'syd ve
imdi 0 Roland'm ve Henri Quatre ve Danton ve Napolyon ve
Gambetta ve Jeanne d' Arc'n Fransa's!" .
.
"Ya Boer savalarnn ngiltere'si, Irlanda katlamlarnn
ve Marcni skandallarnn ve Tranby Croft'un ngiltere' si mi?"
"ngiltere' ye biraz zaman ver! Daha iyi olmadan nce daha
kt olacak!"
. , .
"Zamandan konumuken, 'Umut ve hret'in lke sne
giden sabah trenini yakalamak iin heen toprlanmal1ym." .
"Trenler dzenli hizmet veremyor. Ben Tulon dan br
destroyerin iinde geldim. Seni o geri gtrecek. Kumaada
Jack Manners var. Tulo:'da O.C.'ye bilgi ver! Yarm saat nde

158

-328-

Latince: "Yaayan Grecektir."


-329-

Ay ocuk

Alister Crowley

enin ddeti ylesine


istekle yol ald. Cyril'in yzndeki esrim
moral ved..
youndu ki, Manners bu konuda ona hund
an br olduunu du..
'"Btn insanlar kardetir' gru konu
Alman kuzenini
en,
nrdm senin," dedi. "Buna raminsin
.". ,,
ldrmeye gelince hardal kadar kesk
.. el, donanma nukt
Cyn
tlad
yan
diye
"Kelime oyunlar,"
Ke:dni beni vurmu z
danlnn torpil-gemisi destroyerleri.lerm
. n
skalamad. But
edebilirsin. Esiz zekan, benim gr
k, Bloody Bill'i159 kucaklyo
insanlar karde. Bir majisyn olarasalya
m aktyorum. Ama or
rum, okuyorum ve yanaklarna Bir
mankafann anlamsz
duda savamak, bir by ayini deil.
inin davran ve bu
ve aptalca gsterisi, ksacas, bir beyefend
ekte olan utancm
snf iinde doduum iin -bu benimulsrm
ol! Haprrnak -tk
dr- byle yapmay seviyorum. Mak
zevk deil. Bunun gb
lmsz bir tanr gibi- benim iin der birOlym
pia'llar tarfndan
kk drc hareketlerle die Ama aye
t bedm kafa
glnen biri olmay reddediyorum.n flemek onun
n .aha
ksmndan souk alrsa, burnunda
uyo
grm
n
uygu
sn
alma
uygundur. Bundan ok daha az rol sna
kte
etme
et
harek
gre
rum ve bedenim de bu yolla doa
an
und
oldu
an
za.r:n
daha zgr oluyor. Bylece, yardmBualdbrmajls
nn
olma
yen
daha iddetli flyor burnundan.larnn tm doa
. a
.
ore
a
larn
r
vantaj. Bir kimsenin farkl para akta zgrdr, ?nk de
anm
davr
etle
olas en byk gayr
Gemicilerinin klre Y.a da
paralar onlara mdahele etmez.esine
izin vermezsn. stat
kilercilerinin harita odasna girm ayrm
nlatrmak,
lktaki ilk sanat, unsurlarn seip. lk dersiak,mizuzma
da bitiyor.
bura
rgtlemek ve disipline sokmaktr
Sanrm yataca m.

ksan iyi olur, senin bindiini greceim. Arabam kapda. te


yeni grevin!"
Cyril Grey belgeyi cebine koydu ve iki adam yukar, evin
iine girdiler.
Bi saat sonra destroyerin iindelerdi. Sessizce tokalatlar.
Simon Iff dar yoldan aa yrd ve Manners komut verdi.
Hzlca kuzeye doru giderlerken Abdl 'n yatnn, gzlerine
kadar ampanyayla dolu olan Lisa'nn yeni an okad
locasnn altndan getiler.
Kk, domuz gibi gzleri ya bezeleri iinde parldyor
du kadnn. Olgun Camembert peyniri rengi ve kvamndaki
yanaklar neredeyse guatrl gibi grnen katmerlenmi enesi
zerine sarkyordu ve btn bu organlarn st ksmnda duran
blm ise mhendisler iin ok kymetliydi, nk burada
toplumun geindirilmesi konusundaki kuramlar iin sonsuz
bir kaynak bulabilirlerdi. Ay imdi btn gcn tamamen
denetimsiz ve dengesiz olarak tatbik ediyordu Ve kadnn doa
s, bir gergedana oranlandnda kk kalan beyniyle, bsb
tn bedeninin doas halini alyordu, etki en ok fiziksel dz
lemde grlebiliyordu. Akl, leziz bir lksn katksz batakl
yd. Orada ylece oturmu Abdl Bey'e doru sallanyor ve
yuvarlanyordu. Cremers kadnn erimeye balayan bir
kardanadam olduunu dnyordu.
Kmseyen bir glmsemeyle el sallad ve gverteye
d?ru gitti yal kadn. Yat, imdi ak denizde Marsilya'ya
gden yol zerindeydi. Cremers burada inecekti, bylelikle
aklar halaylarna giderken Paris'e dnp baarsn Douglas'a
bildirebilecekti. Rzgar gneybatdan tazelik getiriyor:tu ve iyi
bir denizci olan Cremers, yat hareket etmeye baladnda ro
mantizmin lk dondurma kvamndaki dii kahramannn sa
londa olduunu kafasnda canlandrdnda, neelenmeye im
diye kadar hi olmad kadar yakn oldu.
Bu srada, burnu tavanlarn ok olduu bir yere giren da
gelincii gibi denizde oyuklar aan destroyer, Tulon' a doru

r'

'.
l

1
1

il

I,

il

Kzlderililerin sa
'Bloody Bili' Anderson, sava taktikleri pek ok kez
planladg ve bzzat yonett

katlam
ok
Pek
lideri.
gerilla
ilen
benzet
vama stiline
iin kendisine bloody(kanl) lakab taklm.
am
159 w

-331-

-330-

..

il

Alister Crowley

Ay ocuk

"Bu beni biraz ayor, Cyril. Btn bildiim iyi bir neden i
in hayatm riske atabilirim."
"Ama bu kokumu kt bir n! Almanya'y izole ettik
ve tpk bir asr nce Napolyon'unnede
gibi yllarca evresini
kuattk. Bar isteyen, nk baryapt
zama
nlarnda imanlayan
Wilhelm bizi gerek dman olarak tand
an dokuzda
Fashoda olaynn olduu sralarda az kals. nDoks
Avru
pa'y bize
kar birletiriyordu. Ama ona engel olduk ve bu zama
ndan
beri her saniye daha da ileri gidiyor. Boer savanda da ans
n
denedi. Tehdit etmeyi denedi, diplomasiyi denedi, her eyi
denedi. Balkan Sava ve Agadir olay ona kesin yalnzln
gsterdi. Arnavutluk Krall! Tripoli'
sava talya'ya daha
fazla bel balayamayacan gsterdi. deki
Ve
Rusy
hi utanmadan
u, Sarayevo' dakine benzer bir suikaste bavaurdu
a ...ah,
benim iyi ocuum! ngiltere her zaman olduu gibiund
kors
.
Hengist ve Horsa'dan ve Viking'lerden kurnazlklar ilk oand

rendi. Fatih William bir korsand Ayn ekilde Francis Drake.


valye yaptmz Morgan'a bir .bak
ve btn dier korsanla
ra! Bizim korsanlatrma sistemimize bir
bak! "Alabama"y hi
duydun mu? Deniz gcnn srlarn re
ndik. Avrupa'daki
herhangi bir lkenin onu besleyen kanaln kese
biliriz - svire
ve Rusya hari! Aceleyle gitmen gereken kii Jolly
r, Jack
Manners! Almanya'nn btn yayln durdurduk.Roge
Onu
ku
zenleri olduumuzu syledik - ama bir Donanma kurdn uu
zaman, bu ayklanmas gereken bir uval pirin daha demekti!
"Buna dayanabileceimi sanmyoru bilirsin!"
"Neelen biraz! Korsanlardan biri dem,beni
m!"
"Ah, sen Kaptan Kidd olmasn!"
"Ben zaten nktelerin konuma iindeki deerleri hakkn
daki fikrimi sylemitim. Ben yatacam
. Sen durumla ilgilen
ve soymak iin ntral bir gemi bul."
"Denizin kanununu korumak iin elimden gelenin en iyi
sini yapacam."
332 -

an
"Oyununa br. klf uydurmak iin korsanlar tarafnd
mz

d
olama
l
mantk
Neden
'
yaplan kanunu. Ulu Tanrm
anlayamyorum. Neden pis bir eyler a?mz heryoz:;
yasaya ve ncil'e bavurmamz gerektn anlayam
.
k. '. 'l'im' onlar Prusya Tiranlndan koruduuma kna
Benm
verecek kaetmekszn Alman1an o"ldrmek iin kend'me zn
dar gldr! yi geceler!"
diye dnd
"GenJik.. ..ya anlalmaz ya da edepsz,
ere dndnde;
kpkl
eki
zerind
denizin
n
Manners, yuzu
.
rr!"
ld
Alman
fazla
ok
herf
"iddiaya girerim bu
.

"

-333-

Ay ocuk

XXll.

ESK DOSTUMUZ ARAGO BULVARINDAK BELL


BR AFAGA VE USA LA GIUFERIA VE ABDL BEY'N
AKLARINA DAR, AKLARINI NASIL LERLETTLER,
BYK DENEYN YANLI ALARMININ SONUCUNA
VE DOUGLAS VE ASTI ARASINDAK
BR GRMEYE DAR
:>---+-

LORD ANTONY BOWLING, Sava Bakanl'nda


Franszcay kusursuz konuan kiiden biriydi. Bu sakncaya
ramen, Paris'teki Fransz karargah ile grme yapmak iin o
seilmiti. Burada, terzisi ile megul olan Cyril Grey ile kar
lat. Gen majisyen bir keresinde Hafif svari birliinde yz
balk yapmt, ama Hindistan' da geirilen bir yl, garip yerle
re ve insanlara olan doal sevgisini arttrmt. Grevinden
ayrlmaya ve bir bakasna teslim etmeye kkrtlmt. Orta
Asya'ya ve Assum'un tesindeki lmcl blgeleri kefetmeye
gitmiti. Spor msabakalarn izlemeye, poloya ve flrt etmeye
katlanamyordu. Simon ff, ona ara sra eer bir sava karsa
majinin ne gibi bir etkisi olabilecei konusunda ipular ver
miti ve delikanl bunlardan yararlarunh. Geici planlar olu
turmutu.
Bir akam talyan Bulvar'nda ans eseri Lord Antony'e
rastlad, onu akam yemeine davet etti ve btn elencelerin,
hatta dnyay bir cafe'nin terasndan seyretmenin bile Paris
Ordu Valisi tarafndan saat sekizde sona erdirildiini ren
dikleri zaman, akam, M. Marcel Bulvarnda parlak bir ngiliz
gazeteciyle160 yaayan Zizi adnda gzel bir kzm6 evinde af160

Water Duranty, New York Tines gazetesinin Moskova muhabiri . Crowley'in 1914
ylndaki "Paris almasnda" kullanlan tanrlara invokasyonlar Latince'ye evirmiti .

-335-

-- - -

---------

Ay ocuk

Alister Crowley

yon ierek geirebileceklerini dndler. Geceyars, Robert


Browning'in son zamanlarnda ne srd gibi Tanr'nn
kendi cennetinde olmasna gvenerek, geceyi Cyril'in atlye
sinde sonlandrmay tasarladlar. Burada gen majisyen gizemli
kontesin zplayan toplarla iledii 'suu yeniden-yaplandrd'
ve Bahedeki ey epizotunu "Mays Panayr'run Deniz
Erkei"nin houna gidecek ekilde yeniden anlath. Daha sonra,
Bowling'in kalkannn ieriinin, d gkmavisi rengiyle sarl
m marur durulu on iki karides ve dke ait kalkann Vahi
Adamlar yerine de Poltergeist'lar ile deitirilmesini nerdi.
Lord Antony, Hanedan armaclna ait bu grkemi alak
gnllce reddererek, ev sahibini, rlplak soyunduktan son
ra, ilk yapt yoklamann ifa etmekte zorland -sadece dra
matik olarak nitelendirilebilen koullarda daha sonradan ortaya
kt zere- ap ve boyu on iki in olan sertlemi bir silin
dirin iindekiler ile, muazzam hayaletleri bile cisimletiren
sveli bir medyum beyefendinin marifetli hikayesini anlatarak
elendirdi.
Ama her ikisi de kendi syledikleriyle drst biimde il
gilenmiyordu. Savan bilinaltnda yaratt heyecan dier
konulardaki btn konumalarn kulaa kt ekilde yapay
gelmesine yol ayordu. Bowling'in hikayesi her ikisini de ka
ytsz yapt. Raporlar gizlemenin ya da ajanlar tehis etmenin
yntemlerini uzun uzun dndkleri ar bir sessizliin iine
gmldler. Spiritalizm aratrmalar gizli servis iin m
kemmel bir idman sahas oluturur. Bir kimse ksa bir zaman
sonra btn hilelere vakf olur.
Cyril Grey maji hakknda vaaz vermeye balad.
"Almanya ok gzel bir kalenin zerinde," dedi. "u an
savata. Bizlerse yalnzca, savaa gitmek zere tatile ktk.
161

Jane Chero,
.
Crow1ey "n b'r Fransz metres . Ara sra birlkte afyon ierlermi . Bkz.

Crowley'in Bir Uyuturucu Mptelasnn Gnlii(Diary of A Drug Fiend) roman . Bu


romanda ad Haidee Lanoureux olarak geiyor.
-336-

Majideki baarnn ilk koulu amacn safldr. Bir kimse eldeki


ile herhangi baka bir dncenin karmasna izin vermeme
lidir. Ancak, biz ngiltere' de ikiyzlyzdr. Sonu olarak,
dn veririz ve beceriksiz davranrz. Bir majisyen bir iin so
rumluluunu aldnda, her ey iyi gider. Simon'un Alman
ya'y nasl izole ettiine bir bak! Orad bile Maliye Bakanl
tarafndan engellendi. Doru yere denen bir be milyon Bal
kanlar satn alm olacakt. Biz mahvolmadan nce bu kk
ekonominin bize kaa pcitlayacaru dnyorsun? Ayn e
kilde Trkiye'yi phe iinde brakmann aptall, buna diye
cek bir ey yok!"
"Evet" diye katld Bowling, "daha ilk bandan beri
Abdlhamid'i desteklemeliydik. En iyi trdeki ngiliz, en iyi
trdeki Mslmanla kardetir. Cesurdur, adildir, dobradr,
merttir ve gururludur. Kle ruhlu Hindular ile szde Hristi
yanlara kar her zaman slam ile ittifak iinde olmalyz.
Paladinler ve Tampliyeler ve Yuvarlak Masa valyeleri nere
deler? Modern Hristiyan, kiilii korku ve yalana dayanan
Burjuvadr."
"ki tr hayvan vardr. Birinin savunmas gizlenmek,
lmden uzak durmak, tehlikeden saknmaktr. Dierinin savunmas ise saldrdr. "
"Evet. Korktuumuz srece iyi durumdayz. Ancak,
Viktoryenlerin taslad erdemlilik kaplanlarmz kze evir
di. Kavga etmenin yanl, bira imenin tehlikeli, sevmenin la
netli olduunu rendik. Sr eti yemek zalimlik, kahkaha
atmak edepsizlik, nefes almak lmcld. Her yerde grlen
mikrobun dehetine dtk. Bu nedenle iman ve korkak k
leleriz. Kitchener'n ilk yzbin kiiyi bulmakta glk ektiini
duyduk. Yalnzca kamu okullar bu istee yant verebildi. Yal
nzca -son birka yl iinde zorbalklar ve hovardalklar y
znden lanetlenen insanlar- ngiltere'yi gerekten seven beye
fendiler ve sporcular.
"Yalnzca gerek erkekler."

337-

Ay ocuk

Alister Crowley

"Ve yal kadnlardan, kaytarclardan, sal bozuk o


lanlar ve kaklardan oluan bu insan gruhunun iinde onlar
dan ok az var!"
"Tanr VII. Edward'n ruhuna huzur versin! Viktorya l
dnde btn bunlarn dzeleceini sanmtm, ama imdi..."
"Bu, gecenin iire geme saati deil! Her neyse, Almanya
da, Sosyal Demokrat Partisi ile, neredeyse ayn derecede kt."
"Byle mi dnyorsun?" diye bard Cyril tiz bir sesle,
oturduu yerde dorularak. Hareketi anlalamaz lde id
detliydi. Bowling'in zensiz sradanlyla tamamen orantsz
grnd.
"Biliyorum. Savan ana nedenlerinden biri o. Zabern ola
y, Junker'lara sadece bir ya da iki yl iin gvende olduklarn
gsterdi. Bundan sonra insanlar savamak iin fazla gururlu
olmaya niyetleneceklerdi," diye yantlad Lord Antony, kar
daki nabza gre erbet verecek bukalemunu nceden tahmin
ederek.
"E, yleyse?" Cyril'in sesi titriyordu. Btn bedeninde en
dieli bir heyecan dolanyordu. Annda ciddileti.
"Sarayllarn Partisi ulusa erkeke ruhunu geri getirmek ve
gneteki yerlerini koruyabilmek iin sava istedi."
Delikanl derin bir i ekile oturduu yere gmld. Ba
kalarna tepeden bakan ve heceleri kartran eski havasna geri
dnmt.
"Bloody Bill kendi hanedan iin korkuyordu deil mi?"
"Korkmu yeil renk."
"Be dakika konuma, ok gzel bir aklk yakaladm!
zerime garip bir hal geldi; sanki dtinecekmi gibiyim!"
Lord Antony sessizce rza gsterdi. Be dakika uzad, yir
mi oldu. Ardndan Cyril konutu.
"Cripps'e. iki kat daha hzl gitsem daha iyi olacak," de
di."Ben onun Istihbarat
Subay'ym ve sanrm onu Byk Al
man Generalinin Kurmaynn planlar konusunda bilgilendir
mek benim grevim!"

"Evet bunu kesinlikle yapmalsn!" diye yantlad Lord


Antony, kahkaha atarak.
"yleyse hadi Bulvar'da gezinelim biraz. afak skyor.
Rotonde' da cafe-brioche6 yiyeceiz ve sonra ben terzime biraz
zulmedip yola kacam."
Serin sabah havasna ktlar. yz yarda uzakta, Sante
cezaevinin dnda ufak bir kalabalk toplanmt. lginin mer
kezinde gen metal bir parann solgun alacakaranlkta parl
dad apraz-ubuklarla talandrlm iki ensiz direkten olu
an bir yapnn olduu grlyordu.
"Bar, zaferlerini savatan daha az hretle kazanmam
tr!" diye ar ar konutu Cyril, alaylca. "Seni krallara yarar
bir ekilde elendirdiimi itiraf et! lenimizi sona erdirmek
iin zevkli bir seenek."
Lord Antony korkusunu ve tiksintisini gizleyemedi. n
k kendileri iin neyi grme frsatnn hazrlanm olduunu
anlad. Ama olayn byleyicilii u an, yaratl itibariyla ar
kadana benzemi olsayd o zaman olacandan daha kesin bir
biimde kendine ekiyordu onu. Kalabala yaklatlar. Yapnn
evresindeki polis kordonu bir ember oluturmutu.
Hemen sonra hapishanenin kaplar ald ve kk bir in
san grubu dar kt. Btn gzler aniden merkezdeki figre,
az ak ve grtlandan tamamyla tekdze, bouk ve insanca
olmayan bir inilti duyulan yal adama evrildi. Gzleri kafa
sndan adeta fkryordu ve gzlerindeki ifade betimlenemeye
cek trdendi. Elleri skca yanlarna balanmt. ki adam onu
yar tayor, yar itiyorlard. Etrafta adamn korkun haykr
hari, hi ses yoktu. Kalabalkta hibir hareket, hibir
fsldama-yoktu. Memurlar bir makine gibi grevlerini yap
yorlard. Mahkum, bir anda, yapnn zerine konmu tahtann
zerine, ileriye doru frlatld. Bar aniden yitti. Bir an son
ra, hapishane memurlarndan birinden gelen sert bir emir et-

-338-

-339-

162

cafe-briocle, Kahve ve rek

Ay ocuk

Alister Crowley

rafta nlad. Bak dt. Kalabalktan korkun bir ses yksel


di; yle alak, ylesine sert bir "Ah!" d ki bu, hibir insani yn
yoktu. Lord Antony Bowling kafann sepete bu sesten nce
yoksa sonra m dtnden emin olamad.
"Kimdi bu?" diye sordu Cyril oradaki seyircilerden birine.
" Un anglais," diye yantlad adam. "Le docteur Balloch .
Cyril irkildi. Eski dmann tanyamamh.
Tam o srada, bir Fransz albaynn niformas iinde bile
olsa tanmakta baarsz olmayaca biri tarafndan yanna
yaklalp bir eyler sylenmeye baland, bu kii Douglas't.
Kolunda, gzleri ahlakszl yznden daha imdiden kzar
m, sendeleyen, gzleri devrik, salar dalm, gevek ve slak
az edepsiz ve kutsal eylere sayg duymayan bir sarholukla
kahkahalar atan bir ocuk vard.
"Gnaydn, Yzba Grey. Seni iyi grdm, gerekten iyi
grdm!" diye balad Douglas, kendi zaferi iinde kibarlkla.
"Eminim ki Napoli' de iyi vakit geirmisinizdir."
"ok iyi," diye karlk verdi Grey.
"Dr. Balloch," diye devam etti Douglas, "benim yoluma
kt. Onun sonunu grdn iin memnun oldum."
"Ne mutlu bana," dedi Cyril.
"Peki senin iin nasl bir son hazrladm biliyor musun?"
dedi sihirbaz, bir anda vahice kprerek.
"Byleyici bir eyler olduuna eminim," dedi Cyril, ya
vaa. "Senin alman hep takdir ettim, biliyorsun. zellikle
de u The Book of the Sacred Magick of Abramelin the Mage'in164
evirisini. Prag'l lanetli Antony hakkndaki "ani bir g ve
ciddiyetle devam etti"yazan pasaj hatrlarsn, yapt olaa
nst eyleri, nasl baarl olduunu ve dili koparlm ve k
pekler onun barsaklaryla kendilerine bir ziyafet ekerken
mi

"163

163

Bir ngiliz. Doktor Balloch

1 64 McGregor Mathers tarafndan ngilizce'ye evrildi. Altn afak Hermetik Cemiyeti

nin en nemli eserlerinden biri. 1898 ylnda Watkins tarafndan baslmt.


340

! Seni bu kadar uzun sredi


nasl yol kenarnda bulunduunu
Sen ve yok olula a;ndak
neyin koruduunu biliyor musun?
ldrd1: karnn! Bunu
tek engel, karnn akyd, hani u dilde
kelme haykrd ve
syledikten sonra Cyril garip birarkadan yan
na alarak hzla
dierine yant ans vermeden
uzaklah.
ed'. Sersemlem. gDouglas ne yaptysa kendine gelem
nasl blyordu? Bu da br
biydi. Bu delikanl karsnn lmnonun
en gizli .krkusunu,.
noktaya kadar anlalabilitdi, pekirnn cesa
retern abett
suu ilediinden beri demon'laBunlar zer
ne duunmey
gereini nerden biliyordu? tadn karmay
a devam ett.
boverdi ve Balloch'un lmnn
ling.
"Kimdi o?" diye sordu Bow dmesiyle Hametmeap"Bu, tepesinde kk, yuvarlak
larnn ta kendisi! Douglas!"
"Kara Loca'nn adam m?"
"Eski adam."
an yirm. i yl nce iledii
"imdi anlyorum. Balloch, bundbiliy
iti orsun. Douglas bunu
bir su yznden mahkum edilm
biliyor olmalyd ve ona ihanet etti."
"Bu her zaman olan ey."
baard pe..k.' ?"
"Fransz Ordusunda albay olmay nasl
nl var: Ozellik;'
"Bilmiyorum. Bir iki bakanla yakpek
ok poltkac :r.'
Becasseux ile. Bildiin gibi Okltizmde
bakana sorablrm.
h,
"Bunun zerine dneceim. Saba n zama
n deil. Liege
ileri
Ama sana sylyorum, bu nemsiz
i baarszl yznden
ve Namur'un bunlar srdrmektek
aknlk stn olanlr
harekat planlar paraladndan beri,
, kars gibi ve Cehennemn
zerinde, rastgele bir metresi deil
hakimiyet kurdu!"
Efendilerine birer dii muhabbet tellalda,gibikar
halde bile olsa,
'"Lion de Belfort'un glgesi altn ilerekgelin
ce,, savata
siz
Tennyson' dan alnt yapma! nem
sor.
ara
nl
Alma
bunlardan hi_ yok. Eer inanmyorsan
.

-341-

Alister Crowley

Ay ocuk

Montparnasse Bulvarndaki Rotonde Cafe,


onlar muhte
m kavesiyle ve delikanlln ilk pme
lerini hatrlatan
orekleryle yeniden canlandrdktan ksa
bir sre sonra
Concord Meydan boyunca yrdler ve ayr
ldlar
Crl Opera Meydan'na, Paix Soka'ndaki .
isine gitti.
kl dumann amacn sezmekle ilgili olarak geleterz
n harika fik
rn arnlar zerinde derin derin d
nmekle meguld.
Tahmnler Lord Antony'i guldrmt O
ise, hib"r zaman
.
.
. ekten
gulm
imdikinden daha az holandn hissetm
emiti.
rat dehas onu ateliyor ve buluunun boa gidecei
d
unces onu korkutuyordu. Akln syledi
ini dinlemek iin
gereken Gcn ne kadar zor elde edildiini biliy
ordu!
Oera Meydan' m kesine ulatnda kar

dan karya
..
_ ek n
_ gzlerini yukar
guvenl geeblm
kaldrd.
*

Abdl Bey'in akl karkt. Yattaki ilk gecesi


sefahat iinde
yuvarlanmaktan ibaret olmutu . Ama duru
mun karmakl
nn abucak farkna varan
berrak bir kafayla uyanmt. Kiisel
olark bakldnda, zafer kazanand o, kend
i zel ilerinde onu
edelen_ :ecek erha n bir ey yoktu. Ama
Paris' teki Trk
_ grevls
_ olarak politik
l_ Servs,nn
durumlar yeterince iyi
blyordu. Trkiye'nin er ya da ge Alm
anya'ya katlacan
blyordu Fr nsa'y geri dnme konusunda
kukuluydu. te

yand , gorev en ytiksek sesiyle onu a


ryo
rdu. orbada

. de olabildiince
kendsnm
ok tuzunun bulunmasn istiyordu .
Uzun sre ndkten sonra kararn verd
i, Amerikan pasa
portuyla -nku onun pek ok lkeye ait belg
eleri vard- Bar
selona'da kyy cak v akna dnm
bir
oner gibi
avranarak bu _ btirecekt. Yanndakiler de -her mily
ikisi de Ame
rkan vatanda olarak- bu yanltmacaya yard
m edeceklerdi.
Ortalkta zaten sorun veya phe olduunu
varsaynca, bu hile
-

342

ie yarayacakt. Paris'e varnca, lkenin ne durumda olduun


dan haber alabilir ve buna gre davranrd.
Kaptana Katalonya'ya gitmesi iin emir verdi. Yolculuk
yatta kaak herhangi bir ey olmadn tespit eden bir kruva
zrn ziyareti haricinde olaysz geti. Aslnda, Abdtil ve Lisa
her daim sarho geziyorlard. Yalnzca, spanyol kylarndan
daha yeni uzaklatklarnda, denizden esen hafif bir rzgar
Lisa'nn balay keyfine bir kez daha engel oldu. Bunun baka bir
sonucu olmutu, daha ciddi bir sonu. Lisa'nn aniden ve berbat
bir ekilde hasta olmasndan hemen sonra Barselona' da karaya
ktlar . Bir hafta sonra, doktorlar radikal bir iyiletirme operas
yonu zerinde karar kldlar. Sonraki gn ise bir kz ocuu
dnyaya geldi, geliinin kuraldlna karn hayat doluydu.
Sradan bir ocuk da deildi . Koyu mavi gzleriyle zenle ya
ratlm bir bebekti. Drt dii ve drt in uzunluunda, gm
beyaz olmaya ok msait salaryla domutu. Bir dvme ia
reti gibi, kalbinin zerinde solgun mavi bir hilal vard.
Lisa abucak iyileti, ama, kadnn nceki zarafetini ve ha
reketliliini yeniden elde ediine armasna ve bundan rahat
sz olmasna karn, ehvet dkn Trk iin ok da abuk
deildi. hafta sren hastal boyunca, kadnn imanl
gitmiti ve etrafta dolaabilmeye ve kentte arabayla gezmeye
balamt, bir kez daha Cyril'in onu ilk kez grd geceki gibi
neeli, salkl, din bir kadn olmutu . Bu deiim Abdl'n ise
ateini soutuyordu ve bu souma ile birlikte kadnn duygula
r da deiti . Ann gln derecedeki hassasl kadnn
midesini bulandrmaya balad. ocuk ise her ikisi iin de bir
kzgnlk kaynayd. Cremers'in ise canayakn bir arkada
olmas ok zordu. Adama hibir ey brakmayan sevgili bir
amcann cenazesine gitmekle bile hastalk hastas biri olarak
knt yaard kadn. Lisa'nn yataktan uzak geirmi olduu
gnden nce bir kriz patlak verdi. gdsel olarak Paris'in
'elenceli' olmayacan ve Amerika'ya gitmek istediini his
setti kadn. Abdl ise hi zaman kaybetmeden Paris' e gitmesi
-343-

Alister Crowley

Ay ocuk

gerektiini hissediyordu. Bir nedenden, Cremers Douglas' a


olup bitenleri bildirmek konusundaki dncelerini deitir
miti. Sylediklerine baklrsa West Soka 186' daki evini zl
yordu. Patlama le yemeinde gerekleti, spanyol hemire
bebein alaym susturmak konusunda yetersiz kald.
"Lanet olsun!" dedi Abdl Bey.
"Tanr biliyor ya, kk canavar istemiyorum!" dedi ki
birli annesi.
"Bana bakn!" dedi Cremers. "Ben isterim. Bir bebek fena
olmaz!"
"Kahrolas!" diye tekrarlad Abdl Bey.
"Bana bakn! Sen bana mangrlar ver ve ben onu denizin
tesine gtreyim. Gemiyle. Bana bin papel ve masraflar
ver ve her yl iin de bin gnder, ben hallederim. Siz gidin ve
Paris'i pembeye boyayn. Uyar m?"
Abdl Bey'in yznde birden bire mutlu bir ifade belirdi.
Yalnzca bir tek dnce onu rpertti. "Peki Douglas ne ola
cak?" dedi.
"Ben onunla ilgileneceim."
"Bu iyi bir tezgah," diye mrldand Lisa.
"Hadi bu gece gidelim. Bu fare deliinden skldm ben."
Trk' yavaa okad.
Ama artk Paris, ryalarnn Paris'i deildi, "iyi Amerika
llarn ldkleri zaman gittikleri" aylakln ve lksn Paris'i
deildi. Artk savan Paris'iydi o, kat disiplinin, olunu asker
olmas iin yetitirmeyen kadnn yurttalar iin bir kabustan
daha kt olmayan vatanseverci esrikliinin. Almanlarn bir
haftaya kadar ehre gelmeleri muhtemelken, omuz silken ve en
azndan akam yemei yiyebildii iin ansl olduunu hatr
latan Abdl' ayplad kadn. Alayl bir ekilde ona satat.
Adam kadnlarla ilgili olarak hepimizin, en azndan ruh olarak
tamamen dejenere olmayan bizlerin iinde derinlerde gml
bulunan, yine de yzeyde, gevek ahlaklln bozulmamza
neden olabilecei, atalara ait duygularn serbest brakt. Kadn,
-344-

Opera Meydan'ru henz getikleri srada otomobilin iinde


ayaa kalkt, gne emsiyesini adamn kafasnda krd ve son
ra trnaklarn gzne doru savurdu. O da kadnn karnna
yumruk vurdu ve kadn bir lk atarak arabann koltuun
dt. Almanlarn planlar zerinde dnmekte olan Cyrl
Grey'in dikkatini baka yne eken de bu lk oldu.
Delikanl srad gibi, arabadan dar srkleyip botlar
ile derhal cezasn uygulamaya giriecei Abdl' bir anda
boazndan yakalayverdi. Ama araya polis girdi. ekilmi
kllaryla kii kageldi ve olaya bir son verdi. Btn ahs
lar tutukladlar. Cyril Grey'in kurtulmak iin sadece, aylar
nce Moret tren istasyonundaki ykntlarda ona bylesi bir
sayg kazandrm olan katlar gstermesi yetti.
"Terzime gitmem gerekli; bakann bir hizmeti," dedi alayc
bir glmsemeyle ve en derin sayglarla gitmesine izin verildi.
"Ne de olsa, bu beni hi ilgilendirmiyordu," diye mrl
dand, erkeksi gzellii deerlendirii byk lde takm elbi
senin fiyatna dayal bir snfa mensup olan terzide muazzam
bir hayranlk uyandran yeni tniini zerine geirirken, "Sev
mi olup kaybetmek hi sevmemi olmaktan daha iyidir. Sorun,
onlar kaybetmediinizde balar. Zavall yal Lisa! Zavall yal
Abdl! Dedim ya, bu beni ilgilendirmez. Benim iim dmann
dncelerini sezmektir ve hakl olduumu gsteren -aman
Tanrm! Ne kadar srer acaba?- gleri elde etmektir. Bloody
Bill'in sava ilan ettiine ikna olmalar iin, yryen sekiz mil
yon kiiye ihtiya duyduklarn gz nne alrsak, korkarm
benim iim yan gelinip yatlacak trden bir i deil," dedi.
Kendisini bir ordu aracnn bekledii klaya gitti ve ofre
ac bir nkteyle General Cripps'i grmek iin dar gitme i
syledi. Lisa ve Trk'e gelince, zgrlklerine kavumalr.n
yirmi drt saat geti. Cyril'in ortaya k, kadnn kendn sa
vunmasna aniden yardm etmesi, yan-delice tutkusunun atei
ni yeniden harlamt. Adam grmek iin aceleyle atlyeye
gitti. Atlye kapatlmt ve kapc ona hibir bilgi veremedi.
-345-

Ay ocuk
Alister Crowley

.
. doru srdu..:
Arabay hmla Montmartre'deki renm-Evne
..
n. soyle0rada, adamn Britanya Ordusuna katlmak iin gitfi
.dler kadna . Resm. makamlard a lan heyecan do
lu eitli
x
x
:
r
n
u
da
tony
Bowling'e
ynlen
L
rmala on en so un

-a
.
r.. Lord, gerekten scak kan1; br nsand. Kzdan daha ilk
gorute
holanmt ama.. Cyrr grmesini ayarlamak konusundan hibir
ne suremezdi.
. .umut
"Senn. n
cepheye g._trnenn yalnzca
tek yolu var, " ded
". Kzl Ha'a katl. Kardern burad. a br. rk oluturuyor. Eer
stersen sana, ona iletilmek zere b. r not yazabilirim."
Lisa bu fikri b tik bi s v nle karlad. Kesin sonucu
gerekte de byle olsyd bie da anh bir biimde, gr'.
)';du. Cyril, ejderhalarm Berh: ;..uvar arna kar en son za
er e sonulanan hcumuna nclu. derken aresizce yarala
nacakt. Kadn ilgi ekici biimde, buyuk- olaslkla da kan nakl"
yoluyla hastasna bakaraku haa a . dndrecekti. Sonrasnd
lordlua ykselecek ve ( n ne rm yzp akna dnm
belediye bakan'run titre e ellene skerek ald anah
tarlar, nehrin karsnda r:ut nde.i yoldalarna fr
ah9 erin) Cologne'in Mara o G.ey altn ve elmaslar
n ek Viktorya Han iit gosune koyup ona St.
argaret'n Westminster'daktsunana doru nclk edecekt.
. bir durugruye
.. sahp. olmak iin mai l'TerenneBy1esme
ye deerdi! Hala hznn doruundayken, Lady Marcia
.. aceleyle frlad.
Bowrng' e kaydn yaptrmak. zere
.. ..
Artk Abdl ile ilg1 hbr ey duunmyordu.
Adam
asla ekci gelmeyecekti. Onu elde etmekte herhangi bir ;
itikle karlamamt.
Bu beyefendiye gelince' k:l .n. balarn derin bir keder
yrtm olsa bile, o bunu ok ol . br _Ylla gsteriyordu o
ece. Bu yalnzca felsefi cesareyn r takld olmu olabilirdi.
ala sogulamaya gerek ok ar:ar daha fazla ilgiyi hak
edyor: Italyan Bulvar'nlan br. a e alnmasndan ve onu
.

-346-

1.

yor.
lmesinden oluu
gtr
ine
yeme
ola
m
si
aka
e
' de
Cafe de Pariseken
keder tedavisielreet
likle
kesin
e
rna
birin
la
Hazmszlk bir yemein sonunda, maitre d'hot l masa
at.
Abd zarfdaire
u.
sund
rak yazlabilecek
zarf
bir
e
tepsi iind urg St. Germain'deki apartman
yaklat ve gelen
, Faubo esini bildiren bir aryd.
Douglas'tan huzu
gelm
franklk bir
z
Y
u.
kt
yo
sine bir an nceuymaktaruna
i
ne
e
se
a
k
n ba
mazur gr
Trk'n
an kendisinisrd
und
konu
gzel
a
arabaslnd
banknot karve bir an ne randevusuna doru
mesini istedi
n.
kabul etti. sevgili gen a
bir itenlikletebrik
Douglas onu ar
ederim
kez
rce
binle
ni
i
zafer
ak
baarsz olduer
n
"Parl
ar
nl
sa
in
ili
lg
bi
a
zl
fa
ha
ve da
On drtl
dam! Daha yadal sen
buraya bu gece,syle
Seni
dn.
baar
mek iin
u bir zaman 'de sana uygun bir yer olduunu
de, Ghaa gaael bu sabahtan beri bir yer bo."
ardm, nk idam ettiler deil mi?"
"Balloch'u ca bir glmsemeyle ban sallad.
an
Douglas eytonu
armadnz efendyim?"
"Ama niye rmakkurt
e alnca onu bizzat
etme
t
ihane
Bana
!
"Onu kurta larn dikkatine!"
a bulundu. el
zd
yok
ra
iti
ben ettim. Aday
na

l
l
ba
ve
t
ka
da
Abdl, onun"sadiye devam etti Douglas, "sava zamoank ey
"Yce snav, zorla yaptrlamaz. u an yaplacak nasl?"
verili bir biilamngde olarak- Almanya'ya kar, duruldui.n
var. Peki -basindi, soukkanlln kaybederek irki ahu, Albay,"
Abdl
nda. "Y
kekeledi en bisornu
bilmiyorum. Drevlalet
"Almanya!" diarye
ey

.
i
"H
i)
ed
yl
s
ak
ay
(nvam, vurgulbilgi almadm." Gzleri efendisinin.kiy...le"ka
timden hibirdeki rpertici horgry okudu. "Ben
ve bu gzler le oyun mu oynuyorsun yoksa?"
"Benim srarla, aklndan bu gibi bir dncenin geGen adam
mediini savundu.
-347-

Ay ocuk
Alister Crowley

"yleyse," diye devam etti sihirbaz, "bunun ne anlama


geldiini bilmeyeceksin?"
Douglas cebinden elli franklk bir banknot kard. Trk
paray kapt, gzleri bir anda aknlk iinde byd.
"ncele!" dedi Douglas, souka.
Trk ajan banknotu a tuttu. Banknotun saylarn o
luturan rakamlarn zerine iki kk ine batrlmt.
"Allah!" diye bard. "yleyse sen. . .
"Evet. Ayn ekilde Loca' daki meslektam "A. B."nin ngi
lizler iin Hindistan' da ortal kartracan da bilmende
saknca yok. Hindularn belli snflar zerindeki etkisi harika
dr. Sen de kendi adna tedbirli bir ekilde Fransz birliklerinin
Mslman olan blmlerini, Afrikallar etkilemeye alabilir
sin. Ama dikkatli ol, cephedeki Fransz. ordularn ortadan kal
drmaktan aa kalr yan olmayan, yapacan ok daha nemli
iler var senin. imdi neler yapacana bir bakalm. Seni, bazen
byk bir ileci karakterinde ortaya ktm kk kei kul
beme gndereceim. Orada yal bir kadn var, kendini bana
adanu. Yanna Yogi roln oynayabilecek en iyi adamlarn al.
Bahede -ite plan- bir telgraf terminali var. Vaftiz edildiin ve
evlendirildiin evde bir tane daha var, evi hatrladn m? Ora
dan, Seine'in yukarsndan baka bir yere, u Belikal mistiin
yaad kulbeye uzanan bir kablo var- Maeterlinck'in arkada
ym! Ha ha! O gerekte Walder'den, bir Dresden'li. Ve o da
yerin altndan be yz metre ilerleyip, yol ekipleriyle bize yar
dmlar iin Becasseux'ye teekkrler, u an Crown Prens'inin
emin ellerindeki bir yere giden- bir kablodan sorumlu. Btn
yapman gereken adamlarna oturmalarn ve meditasyon yap
yormu gibi grnmelerini ve de mesajlar dinlemelerini
sylemen. Sana cepheden bolca haber gndereceim. Ajanlar
m pantolon dmesine ilenmi bir rumuzla tanyacaksn. Her
mesajn bir numaras olacak, bylelikle eer biri hata yaparsa
bileceksin, her ey ak m?"
"

guiin ne kadar dan


uz
um
oldu
fta
tara
Ayn
r.
rma
"Takdire deememe gerek yok . zerindeki nifo
rurlandm syle
.
d Douglas ne-ntla
ya
dolay korkmutum
diye
,
mon
le
" L'habit ne Jait pas ecey planlarmzn ayrntlarn tart
.rege
di baym, g m vs. km
terek
tke
'
zn
eyle. "Ve imime
bira
n

arak ve kend saklad


'fte. g. ener'i yle sabah. olana kadar atler
lim."
br
nde
nsz
ama
"
sa
A' anlar
.. G nun daha ge
.
uler.
d4rd
..
su
ua

e
ordu
:
tmek zere ayrld. Fransz
revlerini grm
g
nun
a
x
sons
Douglas, Sois rdu komutan o1arak alnmt,- Becasseu
du..
z
ursu
kus
lar
Plan
.
sinyalcilerin. kolo
rler
kk
. b'r kez daha tee
yardmlar n
eden hazrlanmt.
nc
e
r

s
r
b'
fazla
an
yld
on be
I"

11 165

165

deil
insan (insan) yapan elbise

dir
-349-

-348-

Ay ocuk

XXlll.
SAVA ALANINA NL BR TANRININ VARIINA,
KENDSNDEN DAHA STN OLANLARA KARI
KAZANDIGI BAARIYA DAR: VE PARS'E DN
YOLUNDA GRDG BR GRNTYE.
AYNI ZAMANDA BU GRNTNN BR ANDA KEND
ZERNE GELNE VE YEN BR BALANGICA NEDEN
OLAN BTN BU EYLERN SONUNA DAR.

s'tan geri ekilii emsal


TARHTE ngiliz OrdusununrMon

Haz olmas iin hafta sava


sizdir. Hazrlksz yakaland.
bire
ak
olar
say

mana kar
mas gerekmiti. Zafer kazanaszn d
ularyla ibirlii iinde de
ord
Fran
.
stn durumdayd
rda onu desteklemekte baarsze
ildi ve onlar da kritik zamanla
, inat sava ky ky, ceph
oluyorlard. Yine de korku dolu
lme
karnda srdrd. Geri eki
cephe Kuzey Fransa'nn herolar
maya zorlanyordu. Bu
devam ettike hat srekli n tesakineuzavara
kayplar yznden
sayede ve krlma-noktasn iin talihli birndur
um olarak asker
zayflyordu. Ama ngiltere lardr ki, bu tel eki
lip inceldike
leri yle bir metalden yaplm
daha dayankl hale gelir. m"t66 kelimesinin k bir Amerikal
Yine de /1 dank iiza mek iin kullanlan /1 dekolte"
bayann gece elbisesini betimleta vardr ve General Cripps de
kelimesine benzedii bir noktakdim ettii anda kendini byle
stihbarat memuru kendini civarlaryd. Cripps ve personeli
hissediyordu. Akam saat alt
karl Ope11 order terimidir. Yazar bura
Dank nizam teriminin ngilizce'deki
arasnda ak olna haline dair bir balant
esi
kelim
lte
daki open(ak) kelimesi ile deko
kuruyor.
166

-351-

Alister Crowley

ufak bir kyn belediye bakanlnda ak ordugah kurmular,


o gece gerekleecek bir geri ekilme tasarlyorlard.
"<?turun, Yzba Grey," dedi bakan kibarca. "Bize akam
yeme e atl -olabildiince abuk bu emirleri yaymlama
lyz- bz dnleyn ve olay ana hatlaryla kavrayn, detaylar
akam yemeinden sonrayolda konuuruz."
Cyril bir sandalyeye oturdu. Bir kamp grevlisinin, ruhsuz
peltek onumasyla mkemmel bir gen dandi, bar zaman
Simon Iff'in rencisi ve zel sekreteri olan Lord Juventius
Mellor'un onu karlamaya gelmesi ok houna gitmiti.
"Sevgili delikanl bari sen bana yardm et. Cripps' e bir ey
.
sylemem
erek ve benim deli olduumu dnecek. Bu ayn
zamanda blf. Ama btn bunlar doru ve bu tek ansmz."
"Olur!"
"Yeniden geri mi ekiliyoruz?"
"Btn gece boyunca. Paris'i kurtarmak iin hi ansmz
yok ve hat her saat biraz daha fazla uzuyor."
"Paris iin zlme. En az Bordeaux kadar gvende oras.
.
Gvende,
nk komuta merkezi Bordeaux' da!"
"Benim zavall dostum, sen evine gitsen daha iyi olmaz
m?"
ngiliz ods kendi durumu hakknda herhangi bir yanl
. .
g nde
eld. Ince, kasvetli ve kahramanlardan oluan bir
hatt, ok nce ve ok kasvetliydi, ama kahramanlk konusunda
herhangi bir phe ve eer Almanlar insiyatif sahibi bir lideri
ele g:i:irlerse oruy neler olaca konusunda herhangi bir
.
belrszlk yoktu. mdye kadar dman lejyonlar btn bilim
sel tedbrlere ya:ak kurallara gre hareket etmilerdi. Miza
.
.
ve se p ahb
br lder,
temelleri salam olmayan bu hat' a
.
dala l d. Hal hazrda bilim, yava ?lduu lde gvenliydi
.
:: butn o:d a bunu biliyordu. Insanlklarnn sradanl
nde, olabldnce masrafl bir ekilde lmeye hazrlanyor-

-352-

'

'

'

.i

Ay ocuk

6
!ard. Basnn ve Ruhban Snfnn "Mons'un Melekleri"1 7 a
bir
iin
dnya
onlar
k
edere
dnda sama sapan bir yk icat
ard.

am
duym
henz
i
glme malzemesi haline getirdiklerin
Lord Juventius Mellor bir tr kahraman-tapcsyd. Smon
iff'ten duyaca en ufak bir aklamay bile m?tlak bir sayg il.e
dinlerdi ve Grey'in yorumu da az ok Simon Iff markasna dar
bir ey olmutu. Bu yzden neredeyse bir kstahlk olduu
kadar bir aptallkt da. Paris'in decei, gnein bataca ka
dar kesindi. Bunun hakkpda aka yapmak iren, rk bir tat
brakyordu.
"Bana bak!" dedi Cyril, "Ben ciddiyim."
"Daha kt ya!" diye serte yantlad Mellor . "Sen gerekten de evine gitsen iyi olacak."
"Majiden bahsediyor olsaydm byle konuamazdn. "
"Doru . "
"yleyse sen ahman tekisin. Ben maji hakknda konuutabii!"
yorum. Bunu duyacak kulaklarn varsa

"Nasl?"
"Her ey uzun vadede majisel bir olgudur. Ama savan
.majisi, bir kelime oyunundan gelir. O halde gel birlikte d
nelim, dedi Tanr. Tarot' la, u an aklayamayacam bir yn
temle fal baktm, nk bu senden ok daha yce bir derecede
kiler iindir, yle ki ismini bile asla duymadn ve ben Alman
General Staff'in planlarn ayrntlaryla biliyorum." Cyril'in ses
tonu, ahmaka ifadesini yle Sybylaca, Kehanetsi, Delfik,
Cumaeci bir hale getirdi ki muhatab neredeyse titriyordu.

1 67 "Mons'un Melekleri" ngiliz askerleri tarafndan Birinci Dnya Savanda Belika'


nn Mons ehri savanda grld iddia edilmiti. Bu efsane Arthur Machen'in "Ok
ular" ("The Bowmen") yksnden yayld. Bu ykde St. George Agincourt o lan
getirip ngiliz askerleri Mons'tan geri ekilirken onlan korur. 29 EylUI 1914 tarhnde
The Evening News gazetesinde yaynlanmt.

-353-

Ay ocuk

Alister Crowley

" Verus incessu patuit Deus, "168 dedi Cyril, inisiye olmam birini
etkilemek iin byle yaplmas gerektiini dnerek. Altn,
yalanc bir parlaklkla sarmalanmadka, insan trnn ou
iin bir cruf paras gibi ve "Fedakarlk" kelimesi ile birlikte
de, zerine belirgin harflerle yazlan bedelinin on kat deerin
de grnr. En baarl tccarn altn tmden es gemesi bu
yzdendir.
"Anlamadm."
"Senin de grecein gibi Cripps' e bunu aklayamam, ona
bir tr fasarya anlatacam."
"Evet, evet ."
Aslnda 'fasarya' zaten uydurulmutu. Cyril kendine zg
ferasetinden daha oklt bir ey araclyla fal bakmamt. Ama
Lord Juventius yalnzca, otoritenin varsaymlar gizem ve ah
maklkla desteklendiinde eilip sayg gsteren insanlardand.
nk onlarn akllar gelimemitir. Bu gibi insanlar herhangi
bir seferberlikte mkemmel ekilde ikincil figrler olutururlar,
nk liderlerine olan gvenleri onlarn zihinsel adan ne de
rece gurursuz olduunu bilmeyen yabanclar etkiler. Hi kim
senin uana kahramanlk taslayamayaca sylenir. Bu du
rumun aksine, herkes sekreteri iin bir Tanrdr. Eer byle
deilse, o kiinin sekreterini defetmesi daha iyi olurdu!
Lord Juventius, Cyril'in General Cripps'in nne koymaya
niyetlendii akllca hesaplarn takip edemiyordu. Ancak, din
lemesine bile izin verilmeyecek kadar gizli ve aslnda almam
olan Tarot falnn doruluuna yaamn bile balayabilirdi.
Aslnda, varolmayan bu fal hikayesi, vicdansz majisyen tara
fndan ann gereine gre icat edilmiti.
"Ona ordu durumunun kark bir biimde politik ve ha
nedanla ait zelliklere bal olduunu syleyeceim.
Anschauung ve Welt-politik'e imada bulunacam, bilirsin!"
Lord Juventius sevimlice kkrdad.
. 168

Yrynden bir tanr olduunu anlarsn.


-354-

"Sras gelmiken," diye devam etti Cyril "yal adam ze


rinde -kiisel olarak demek istiyorum- herhangi bir etkin oldu
mu?"
Lord Juventius yarlanm gz kapaklaryla ne doru eildi ve sesini gven dolu bir fsltya indirdi .
" Karlatmz gn," diye mrldand .
"Mkemmel. Ama ben dndm ki.. . "
"Prehistorik. Kusursuzca Cocker o."
Bu tr konumalar Dir yabanc iin anlalabilirlik deerin
den yoksundu. Ama demek ki yabancnn zelile anlam m
snn salanmas gerekiyordu . Bu garip trdek dyaloglar Ing
liz toplumunun ve "yksek politika"nn en nemli olaylarn
belirler.
"yleyse bunu ciddiye aldm anla."
"Elbette ki, Kurille!"169
"Precetur oculis mellitis!" 1 70
" Kurille, Catulle!"
ngilizler l dillerin kullanmna geri dndkleri zaman,
bu Davut Peygamber tarafndan Harun'un bandan giysisinin
eteklerine kadar akan Kutsal Yaa benzediini syledii ruhsal
durumun bir alametiydi. 171
Emireri, personeli yemee ard. Gecenin konuu olarak
Cyril, Bakomutan'n sa yanndayd.
"Sizi bana ok iddetle tavsiye ettiler," dedi eski svari li
deri sigara ime zaman geldiinde, "ve buna uygun ekilde
sivrileceinize gveniyorum. Elbette ki Albay Mavor'un buy
ruu altnda olacaksnz . Ona derhal haber vermelisiniz."
"Size baz bilgileri dorudan verebilir miyim?" diye sordu
Cyril. "Anladm kadaryla sorun ertelemeye gelmeyecek:

169

Kurille, Cyril anlamnda.

170 Latince: "bal gzls ne dua etsin."


1 7 1 Mezmurlar 133
-355-

Ay ocuk

Alister Crowley

bunu bir an nce bilmelisiniz ve ak szl olmak gerekirse


bunu ilk kez duymanz iin bu benim adma iyi bir frsat."
"Lanet olas komik bir balang," diye hrlad general. "yi
o halde, devam edin!" bu izin pek nazike deildi. Ama ngiliz
Ordusunda babozukluk ciddi bir eydir. General Cripps k
ty daha da kt yapmt sadece.
"Gayri resmi dnn, tamamen gayri resmi," diye ekledi,
Cyril balamadan nce.
Bu ngilizlerin bir eye kulak asmadan duymann ya da i
ma etmeden sylemenin elverili bir aresiydi. Resmi bir ko
numa bylesine steril olamaz. Pusulalar, muhtralar, ierik
zetleri, tavsiye mektuplar, raporlar, komisyon atamalar, bit
mez tkenmez muzakereler, daha ok raporlar, Parlamen
to' daki tartmalar, tezkere sunumlar ve benzerlerini ierir.
Ayn gayr resmi konumalarda olduu gibi, sonunda hibir
ey yaplmaz. yleyse seimini yapabilirsin baym ve vebali
boynuna!
"Gayr resmi olarak, elbette, General!" diye katld Cyril.
"Benim amacm yalnzca Alman Generalin Personelinin planla
rn aa karmak."
"Saolun, Yzba Grey," diye yantlad byk insan, k
mseyerek," bu aslnda sizin vazifeniz. Von Kluck'un Paris'i
igalinin balangcndan itibaren drt gnlk bir zaman ka
zanmak adna."
"mkansz Gerieral! Von Kluck Paris'i asla igal etmeyecek,
nk kendisi aslnda Plebeian kkenlidir!"
"Akam yemeinden sonra -ama sadece akam yemein
den sonra- bu gibi iddialar kusursuz bi: lezzette oluyor. Devam
edin!"
"Ben aka yapmyorum, General. Von Kluck'un Paris'i ele
geirmeyi denemesine izin verilmeyecek."
"Bu hi deilse biraz garip nk u an ehre doru geli
yor!"
-356-

ltmek iin, efendim. Alman


"Yalnzca bizim hattmz ince
larn St. Michel'e doru cepheyi daraltacan grmyor musunuz?"
"Evet. Bunun ne nemi var? " efendim, Verdun yolunun
"Benim ileri srdm ama,
Gneyini kesmek."
"Yani?"
si oray tehdit eden
"Neden Verdun? nk Crowbun Pren
ordunun banda bulunuyor . Paris modern Sezar tarafndan
asla alnamayacak!"
"Bunda kabul ettiim bir eyler var. O kk canavar kesinlikle pek rabet grmyor."n onu ulusal kahraman yapacak"Ne pahasna olursa olsu
lar kesin."
"Peki biz nerde giriyoruz?"
Sa kanatlar ya ilerleye"Daha ne kadar ak olabilir ki?
un izole edilm olacak. Der
cek ya da evremizi saracak. Verd
ini korusun!) lerleyecek ve
Kronprinz (Tanr onun soylu kalb
Paris boyunca btn yolu uar adm gidecek. Bu Hohenzollern
hanedanl iin tek ans."
"Bu askeri bir lgnlk."
adamolduunu d"Ellerinde riske atmak iin yeterince
dim, sonular ir
efen
n
nyorlar. Ancak, Tanr aknaenanlay
uya
Do d1rudan bzm
bakn! Eer hakl karsam, bir debire
onu ezecez .
cephemize doru sapacak ve bz yapm
ay gze alamaz."
"Bu denli delice bir manevra dim,
yapacak."
"Sylediklerimi dikkate aln efenm ne yapa
cam tahm.n ebeni
k
olara
ilgili
"Peki bununla
diyorsun? Gayr resmi olarak Yzba Grey, fazlasyla gayr
resmi olarak!"
"Onu pataklamaya hazr olun, baym - gayr resmi olarak."
mamzdan u. ya
"Baym, General Buller'la en son konu
payl
duyduum en elenceli samal benimle atnz n sz
-357-

Ay ocuk
Alister Crowley

tebrik ederim! imdi Albay Mavor'a stihbarat Memuru olarak


haber verseniz daha iyi olur belki." Generalin ses tonu aala
ycyd, "Bu orduda gereklere ihtiya var."
"Psikolojik gerekler de gerektir, General."
"Samalk, baym. Bir tarhma grubunda ya da bilimsel bir
ay partisinde deilsiniz."
"Bu son sylediiniz, efendim," diye yantlad Cyril so
uka "b.enim nafile bir pimanlmdr."
Ama Lord Juventius Mellor bu uygunsuz konumann et
kili olmasn engelledi. lgisiz gzlerini yal askerin krmz
yzne dikti ve sesi okayc bir fsltya dnt.
"Beni balayn. Be dakika daha gayr resmi olmamza i
zin verin!"
"Ne desem ki delikanl?"
"Sanrm General Foch'un da bu akaya glmesini sala
mak doru olur. Son gnlerde byk bir znt iinde oldu
unu duydum."
"O bunlar, bu kadar rahat karlamayabilir. Franszlar l
keleri sz konusuyken kendileriyle oynanan oyunlarla pek
ilgilenmezler."
".avll Cyril'i urabilir, aziz dostum! Ona iki gn izin ve. boylelkle
rm,
Mavor a haber vermeden nce sylediklerini bir
kez daha gzden geirebilir."
"stihbarat Departmannn, ampiyon tahmincisi olmadan
da bir iki g. '. ae ebileceini syleyebilirim. Trs git, Grey.
Ama kend ylm n sana bir iki gerei dnmeni neri
rim."
Cyril elm verdi ve ayrld. Juventius onu arabada gr
meye geld. Ben yal ahmaa dil dkerim," diye fsldad
dostuna, "Onun bu tr yerletirmeleri, hatt ok fazla bozma
dan yapmasn salayacam. Bylece, eer Foch senin tertibin
de bir anlam bulursa, ileri gitmek iin ok fazla geride olmaya
caz."
"Senin adna sevindim. Gle gle!"
-358-

"Saol."
eral Fosh'un karr?ahCyril arabaya binip uzaklat. Gen
yaph. Hat, dehet bd
na korkun ve uursuz bir yolculuk
en dolak yollar grklyd.
saa sola bklyordu, bu yzd
tr ordu malzemes le dolu
Yollar yalnzca, hepsi dzensiz, her
den getirdii eyalar yk
deildi, ayn zamanda, bazlarkevin
askerler ve siviller arkalarnd.a
lenmi, bazlar yaral olan kaarlard
. Krsal alan neredeyse b
uzun, ac dolu bir iz brakyo r kurd
ve dingo tr. yaban
aylk sava sresi boyurca bozkve vahi ukpe
srlernce de
kpeklere dnm sahipsiz iinde bakryo
rdu. Yolda
riye geziliyordu. Cyril ise sevin
eral Cripps'in onu Fransz
lerledike gveni artyordu. Gen
i
Kumandann aklnda kesin olarakt.sulu gstereceini hissetti
. eyc. . e'gerekler'inden birini dnmatoya ulatnda, dnl
Generalin kla kurduu
mad. Muhteem bir grn
dinmekte herhangi bir sorun yaa
bir zekayla parlayan Fransz,
e sahip, gzleri yorulmak bilmezabu
k ziyaretisi zerinde yobtn duyularn olabildiinceyanndan
geliyorsun?" .
unlatrd. "General Cripps'inbenim kendmi yk
mllm. Br
"Evet Generalim, ama bu
fikrim var... "
i.
Foch, adamn sylediklerini yardankest
nlk ierisinde
bir
ka
ya
Galli'lere zg birden orta esiniz!" ak
dememeyi baara"Ancak, siz ngiliz niformas iind
mad.
diye sert bir karlk
"Cuchullus non facit monachum,"
yar rlandalym."
verdi Cyril Grey. "Ben yar sko,etine
nn."
"yleyse devam etme zahm katla
anlattm syleye
ps'e
Crip
eral
Gen
i
ncem
"lk nce d
uma ikna oldu."
bilirim. Benim bir aptal ya da akaccaoldu
iddiasyd. iddetle anla
Bu onun "gerei," onun bal eyi
kabul ettiini gsteren
tlyordu. Foch'un yz aniden, her
t.
dn
doymak bilmez ve istekli bir hale
359

Ay ocuk

Alister Crowley

"Bir daha duyaym ltfen!" General bir not defterine u


zand.
Grey gld. Birka kelimeyle Almanlarn planlar hakkn
daki teorisini tekrarlad.
"Ama bu kanlmaz!" diye bard Foch. "Bir saniye.
Afedersin, telefon etmeliyim."
Oday terketti. Be dakika iinde geri dnd.
"Rahatnza bakn, Yzba Grey," dedi, "Von Kluck dn
dnde onu yakalamaya hazr olacaz. Bana u notu komu
tannza gtrme zevkini ltfeder misiniz? ngilizler ayn anda
vuraya hazr olmallar. Sizden u an iin kalmanz istemeye
cem, ama zaferden sonra benimle bir akam yemei yemenizi
rica edeceim."
Bir Fransz askerin aznda "zafer" kelimesinin nasl du
yulduunu hakknda bir fikir vermek imkansz. Bir klcn, kab
zasna kadar yuvasna sokulduunda kard nlama sesi ve
bir an sevgilisine sarld zamanki bar ve ldrlme
annda nihai olarak Tanr'ya ulaan bir ehit'in zaferden sonra
sevinmesi gibi...
Cyril, ngilizlerin Karargahna geri dnd ve Albay Mavor
araclyla resmi olarak General Foch'un ricasn iletti.
Bir sonraki haftann olaylar, tarihin belkemiini oluturur.
Vurulacak zalim darbe bertaraf edilmiti. lk byk zafer yal
nzca, Fransa'y her daim korumakla kalmad ayn zamanda
Bonapart'n adamlarnn ahlaki yceliklerine geri dndklerini
gsterdi. Bu da 1870'in, Van Tromp'un gemilerimizi denizden
sprd kendi utan ylmz gibi, yalnzca geici bir g
szlk olduunu kantlad.
General Cripps, Cyril Grey'i klasna ard.
" Korkarm," ded' yal a dam, " sizin hizmetlerinizin dee. .
n
anlamak
iin hibir ey yaplamaz. Sizin doruluunun
:
spatlanm olmas gereken u teoriniz, Talihin yasalarnn ile
yiinin, her gn bunun gibi pek ounu grdmz, bir baka
rnei. Hava tahmincileri her gn yanl tahmin yapamazlar.
360-

bile, yine de gsz


Ama eyleminiz bir dl hak etmi olsa . .m konumamz
re bz
kalacaktk, nk, hatrlayacanz ze
. .
.
gayr resmiydi.
z ve Suvar Kmu
"Gayri resim olarak, yine de, terf ettin
e kayrmacl.1 md
tan oldunuz. Kayrmaclk baym, rtb
r srasyla Joffre ve
General Foch'a gidin, Binba, sizi adla
ek istiyor! Harcanacak
Poincare olan iki beyefendiye takdim etm
ifades arayarak.
arlk
zaman yok," dedi, aceleyle bir minnett
gzlen donuktu;
de
Ama iki adam el sktklarnda, ikisinin
ngiltere'yi dnyorlard.
Paris'in yolunu
Bylelikle Cyril randevusunun olduu
. . .. ..
tutmutu .
tarann gorunuZafer, ordularn arkalarnda braktklar
itirmiti. Artk firari
mn tpk bir sahne ynetmeni gibi de
n oluturduu uzun
ler ve dzensizlik yoktu. Hala yarallar
tkly, .ama g:ke
kuyruklar yznden sada solda yolar .
gkyuznde behren
br

min bulacl frtnadan temizlenm


fa vn sayor
etra
gn gibi yaylyordu. Erzak trneri
yk vagonla
yem
lar,
lard. Gen insanlar her zaman yem slah
dnemecind, cephe
r, yeni atlar ile karlayordu. Yolun her le e yem
aaylar
sy
. ti . on
ye giden yollarnda nee iinde arklar
.
m
nda butilen
. y
vard. Cyril birliklerin grnts kars . . Brd
bre
her
en
.
cyd
red
kah
lar
!arn esneklikleri ve yce ruh
mntka aktarlmakta
byk savan ansn tayan, baka bir
n vah nsanlara, uy
olan bir Turcos birliiyle karlat. Bt
gerek insanlara duy
n
garlk tarafndan mahvedilmeden kala
ur ua ald: onl r'.
und
duu iddetli sevgi onu neredeyse boy
tehdtlern engelled
kucaklamak istedi. Dmann yol at
ine bir sel gibi akt, bu
yaamn ykseliini grd ve sevin kalb
onun dudaklarna
yzden boazn ate bast ve sylenen ark
da srad.
ii anda bir soVe korkun bir manzarann nne geld
ukluk hissetti .

-361-

Ay oc uk
Alister Crowley

nnde, yolun zerinde, bir hendein kenarna saplanm,


bir Spahi'nin mzra, bir iaret levhas duruyordu. Ona mh
lnm ekilde zerine kaba ekilde tebeirle "EPSON" yazl
br tabela vard. lmcl bir merak adam o noktaya ekti.
Yaklahnda, uursuz levhann evresinde dven vahi
kpekler, dehet iinde iren nlerini brakp gittiler.
Cesedin gbeine bir kl saplanmh. Dili dar sark
yordu. Bir kimse daha ilk bakta bunun Alman ajanlarnn
ihanetleri yznden varlklarnn te birini kaybetmi olan
Cezayir birliklerine ait olduunu anlayabilirdi. Ama zerindeki
btn rmle ramen bundan daha fazlasn tand adam:
lei tand. Bu rm et, bir zamanlar Douglas't.
Cyril Grey yllardr yapmad garip bir ey yapt: hkra
hkra alamaya balad.
"Nasl olduunu biliyorum," diye mrldand, "Simon ff
akl. Tao'n:n :olu! .Bu daha zor olan yolu takip etmeliyim,
lerleyecek br kmsenn kendini geri ektii Yolu."
Atn mahmuzlad. Yarm saat sonra Eiffel Kulesinin ve o
nun .etrafnda Paris' i gzlemek ve korumak iin halka oluturan
centlmen kularn birinin kanatlar zerinden parldayan, ba
tan gnei grd.
:onraki sabah ngiliz yetkililerine kendisi hakknda bilgi
verd. Onu Cumhurbakan'na ve Bakomutan'a takdim eden
Lord Antony Bowling oldu.
Ziyafette kendisini "onur madalyal bir memur" olarak
buldu' . Ama adamn btn gz alcl ve neesi gitmiti. Ar
bal br edeple yemeini yedi. Dnceleri hala yol kenarnda
ki hendein iinde bulunan utan verici cesetteydi. zin isteye
rek rknden kalkt v.e .Elysee Saray'ndan ayrld. Kapda bir
otomobl duruyordu. Inde Lisa la Giuffria oturuyordu. Dar
atlad ve adamn omuzlarn yakalad. Yapt lgnln ve
sou.lrnm ve aresinin, adamn davranlarn dikkatle takip
ettimm, ne pahasna olursa olsun yeniden onunla birlikte ol
mak iin duyduu kararlln hikayesini anlatverdi bir rpda.
-362-

esi olmayan bir zntnn yaratt


Adam sessizlik iinde -ar
ad.
sessizlikle- dinledi. Ban sall
in yok mu?" diye haykrd kadn,
"Bana syleyecek bir ey
an adeta yrtlarak.
dnmeden, acs tarafnd
adam
"Benim iin bir hediyen yok mu?" diyerek yantlad
, e ba.
onu.
Kadn anlad. "Ah, Sen insansn! Sen nsansn! diy
.
. , br nrd kadn.
,, dye yantlad. ,Dn
"N e olduumu blmiyorum,un
ne oldu u grdm!" .
san iin oyunun sonunun ken
da olanlar anlatt
Birka kelimeyle yol narn
e
kurban olan o kz ken?im
"Git!" dedi, "Douglas' son
a'ya git. Ay'n ocuunuaz.bulBlm
: Byo
hizmeti olarak al. Amerik
olm
i
belk
da
ya
ilir
olab
de
r
evle
gr

iin baka baz


rum, zaman gsterecek." m" diye bard, "imdi abucak g-.
"Yapacam, yapaca
i!"
deceim. lk nce p benbir
a doldu. Evrrun. Acn her
Majisyenin gzleri kezakdah
lle
hissetti. Btn nsanca dea
zamankinden daha derin olar
ame
am

l badamadn . . onun
rimizin Hayatn Yasalar veilekibnas
kollarna ald ve opt . :
anlamt. Kadn yavaa di. Adaarca
onun sevm olduu ke
Ama Usa karlk verme tanmamn
adamd b, . sevmey
olmadn anlamt: hi. Uzakta,dken bir
ayrlr:' hr'. tapak
cesaret edemeyecei birikendini deersiara
z hissett ve ger ekt.
iin bir dnce! Kadn i, "ocuu aray
acam. Selam ve El"Be n gidiyorum," ded
veda!"

"Selam ve Elveda!"
di. Ba nne den
ine
obil
Kararszlk ierisinde otom aalkbin
l mesire _rerlerine dald.
Cyril Grey, Champs Elysees'nin
olup
izlik geldi zerne. Hastaak
Yrdke tarifsiz bir hals
n
luu iinde. ok edici bir ge d
.
olmadn merak etti durgun
Dikilita'a geldi. Aalar getrd.
lkla Concorde Meydan'ndti.akiDik
ilita onu kararl hale
braktna dikkat etmemi
.

363

Ay ocuk
Alister Crowley

ekli, adamn ruhunu Msr Majisinin Gizemlerine daldrd.


Souk bir suya dalmak kadar canlandrcyd bu. Montmartre'a
doru uzun admlarla yrd.
Tarikahn renim Evi bir hastaneye dntrlmt.
Peki onu karlamaya gelen Cybele kardein dnda kim olabi
lirdi?
Kadnn yannda Simon ff'in sert figr duruyordu. Ar
kada iki kii daha vard. Cyril eski stad Mahathera Phang'
grmekten dolay armad. Ya dier kii? Bu Abdl Bey'di.
"Gel buraya ve benimle tokala," diye bard Simon ff.
"Hibir ey yapmadan duramadm, Cyril," diye ekledi yal
adam. "Uzun sredir gzm gen arkadamzn zerindeydi.
Ona tam zamannda mdahale ettim. Casusluk yapmann, so
nunda, yapan kpein lmne benzer bir lmn bekledii
bir kpek oyunu olduunu gsterdim ona. Ona gelince yanl
larn kabullendi ve imdi bizim Kutsal Tarikatmzn bir Stajyer."
Gen adamlar birbirlerini selamlad, Trk bir zr iin
yalvamken kekeliyordu, dieriyse utancndan dolay glyor
du.
Ama sen hastasn, Cyril!" diye haykrd Cybele karde.
Gerekten de delikanl zar zor ayakta duruyordu.
"Etki ve tepki eit ve zttrlar," diye aklad Simon ff, nee
iinde. "Uyuyacaksn Cyril karde ve yksek trans hallerinden
birinde meditasyon yaparak yedi gn geireceksin. Ben senin
ayrlnn yaylmas ile megul olacam."
"Bir meditasyon var," dedi Cyril kendinden emin bir hal
de, "Buda tarafndan vahi canavarlarca paralanan bir cesede
uygulanan br meditasyon . Ben onu yapacam.''
Sirnon Iff daha olay kavrayamadan onay verdi. Cyril
Grey'in Douglas'n cesedinin aslnda kendisine ait olduunu
anladn, yaayan btn dier eylerle zdeleme algsnn
kendisine geldiini ve onu byk bir stad mertebesine yk
selttiini bilmiyordu.

Ama bu inisiyasyonun doasn kavram bulunan bir kii


vard. Cyril, Cybele kardein koluna yaslanarak, ona ila olarak
verilen inzivaya ekilmeyi gerekletirecei odaya doru y
rrken, muhteem bir k grd. Bu k btn berraklyla
Mahathera Phang' n gzlerinden yaylyordu.
SO N-

11

-364-

-365-