Está en la página 1de 44
Revista do Ps sory de San Alberto Curso 2013-2014 / N° 5 Fy a emer ones Pent ety race eee peeeeieee Cy oo Coser LE.S. CAMPO DE SAR A R/ Egés Moniz, n° 6 - 15200 NOIA (A Corutia) ‘Tif, 981 822 800 - Fax 981 822 887 les.campo.san.alberto@eduxuntaes \ www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/ Un traballo colaborativo Fete calc elcoers otal ioe Tae oaussecet raga ier Daa co vod Ion de ut no sts mato pe ando Go cancttn con reine socal Su mss por pare do amas Ale Eoecen fermemonacrcoesos bas eccidade; contra, robe dt € © rageco table. Gh man €0 ata noes Jot Las, Vat vee qs ids ple crits © de sigan qu esac armed de Monti. a Ee is Se a mee ‘Covgnton Een eae ca ekiench cirsnts ns fees duces cee” Aosta igunicoe one oe lees tel aps esc es om rece ee eee ieee a cea poatl een a cre eee ee ee ae re $o132014 pao sno pteoedo en Supetor Se Aaministacén w Fnancat «porns ‘lord cus tts oS Campo Ge Ruben Prieto s parties do vslomdo én Pe Sa Abwit, Exrpentes ¢ 0 pda don pele de Jorge Aga A pear de tego GP=mIos We Vs gute © au tes ‘wabalo claboratvo que intenta Ie mals ag quéote ‘das paredes das aulas, que Intenta dotar de Chip lonege Comité de redaccién ‘Ana Romero Garcia Marta Pérez GRUPOS PARTICIPANTES Cristina Mayén Martinez Alicia Fontenlos Martinez. ‘Alumnado de 1° BAC de electrotecnia Cristina Requejo Garcia Maria Candal Gonzalez ‘Alumnado da ESA David Rodriguez Barreiro Pablo Lopez ‘Alumnado de 1® de Administracién e Finanzas Maria Nimo Mallo ‘Alumnado de 1° de Bacharelato Natalia Expésito Alcedo Alumnado 4° ESO Nerea Rivadulla Somoza ‘Alumnado Aula Espectica Sara Arcos Sendén Coordinacién es ISSN ==. | = ( Colaboran: siblicteca do centro | Equipo de Dinamizacién da Lingua Galega ( Depésito Legal Prensa-Escuela | El Pals C 1484-2010 S UM AR Bo Fisica e Quimica Entrevista a Xulia Santiso Directora da Casa-Museo Emilia Pardo Bazin Paz Parada Pumar e outras mulleres e Finanzas Entrevista a Rubén Prieto ‘Actor coprotagonista de “A Pesar de todo, quérote” 13 | Lingua francesa George Sand ‘A escritora que tivo que disfrazarse BH Tecnoloxia Construindo un mobil HZ cuttura désica, Latin e Grego Exeria e outras mulleres a Filosofia e Inglés Do we need Philosophy? No thanks HE Filosofia Concepcién Arenal e outras mulleres El Inglés Do we need philosophy? EE matematicas Aula Especifica Observando o tempo El Lingua galega Nomes de chuvia en galego ED) xubitacisns Isabel Garcia Quintas EXopinién Alumnado Profesorado Colaboracions Ed cub de lectura Entrevista a José Luis Veiras Manteiga Pintor e ilustrador Comic Martifio e os Zombis ED Miscetdnea Actividades do centro Ce kn Se a et) “Emilia Pardo Bazan foi unha muller libre nunha sociedade sumamente rancia e represora” Xulla Santiso Rolan LUcenclada en Museoloxfa pola UdC, vvén deservolvendo a sia traxectoria profesional en diferentes experien- ‘las de xestién cultural, en especial ‘no campo da arte contemporénea, dda literatura, do feminismo e da historia de Galicia, Formou parte da Xunta de Goberno dda “Asociacion de Casas Museo ¢ Fundacions de Escrtores” (ACAMFE), dda subdirecci6n da Revista La Tribu nna, cadernos de estudo da Casa Museo Emilla Pardo Bazin e fol galardoada co premio Pedra do destino da Asociacién de Amigos dous Museos de Galicia, pola sia ‘esti na Casa-Museo Emila Pardo Bazin, Na actualidade & directora da Casa-Museo, na que leva exercendo tarefas de xestlén museografica dende 0 proxecto da nova musea- lzacién, Despois de fcer a visita 4 ria Tabernas, onde esté ubicada a Casa-museo, tivemos a ‘oportunidade de faler con ela a través de video-conferencla. Este fol o resultado: —Algunhas persoas pensan que o femi- nismo 0 machismo estén baseados na mesma idea: superioridade dun sexo sobre outr. Estés de acordo con isto? Ou tamén podemas preguntar que é 0 femi- nismo e que 6 0 machismo? 0 feminismo € cando un non se pon por enrba de out, cando se pretende que 2 vida navegue por un concepto de iualdade. Nn son igual que un home porque caezo de moitas das sias caractersticas: non teio pelos no peito por exempl, pero tefo os mesmos drets, e non acepto menos. sto & 0 feminismo, Este posiconamento sucede Cando levas molto tempo mirand a realidade coas gafasviletas, como dix alguén. Cando te pos sas gafs violetas, mas 4 real- dade, diste conta de que non € moi equ- dstante, non & moi. equivalent, entén hai rota cosas que hai que mellorar,e hal que Povierse a elas; e sobre todo cada un na sia esfera, Non pemitr que na tia vida suedan cousas que non son austas. As veces semela que te converts nunta especie de méquina de matar,e estis todo o tempo dicndo “non, mal, mal, pero penso que hai que abrir aio para a vos realidade, © chegaré 0 momenta Pardo Bazén escrbiu que na sia época faltaban 100 anos; e na mifa éoc fltarén 100 anos, ou faltarén 100 anos na vosa época? Pols todo iso depende de vs. Que 0 feminism é superoridade? Non. Neurléica- iment a mullees somos speroes 6 homes algunas facetas,e nalgunhas cousas, por- ‘que non somos iguas, somos xente diferente, somos biolGxicamente diferentes, entén € Vic; pero temos 0 mesmos ders. Agora facendo estas cousas de “Donas de si provecto de igualdade que estades a desen- ove, esclln a un rapaze peguntlle: Et feminsta?* “Ceo que teio que dr que sia’ Nono tia ben asumida, Pro iso, cando iso sexa algo fl, cando esa respostaestea ra pel de todos nés, xa estar, punta. Mita ente confunde feminista con “hembrist’, desde 0 machismo, vase ao “hembrsma. Os cextemos son “hembrsmo” e machismo. 0 feminismo & a loita pola igualdade de ders. ENTREPONTES “0 feminismo é cando un non se pon enriba de outro, cando se pretende que a vida navegue por un concepto de igualdade.” ) Estés de acordo coa discriminacién positiva? Por que? ‘Aves, cando ests taballando 6 te ate, non roras con aspectos onde & moi dara a isciminacién, non te enfontas & idea do feminismo ou da igualdade, non estés sensilizada con respecto 4 iualdade, Pero importantes esudos dos espectos de noes galalas Tamén fin importants estudos dos espctos. le nas gaa, Set Antonia Ferrin Moreiras ‘AstrGnoma e Matensstica O Gabaliio 3/4/1914 - Santiago 6/2009 ENTREPONTES: ‘Antonia comezo a sista esela con 7 anos, 0s 9 xa estaba Ita para poder entrar no Instituto. Isto fi un feito rao a que naquela 9oca as malleres non soln Ie escola, fn 1930 cameza os estudos superiors na Facultede de Cencias da USC en Quimica, Logo licciase en Farmacia, Manisterio € Gendas Braces. Entre os anos 1954-56 fal 0 doutorado de Astronomia en Madrid, chegan 0s seus aportes 6 mundo da astrnomia. No obser- vatrio efectuou medidas micometricas de estrelas dobies por das verticals © ocuta- ‘dns de estrelas pola La. Os resttads das sas investigacions publcanse ma revista “Urani’ No ano 1963 defendew a sia tese: Obsera- cldns de pasos por dos verticals. Fol & pri meita tese defendidapor una muller na facultade de Matemstias da USC. Conver- ‘tease na primeita muller en dar dase na USC Ch Annie Jump Cannon ‘Astrénoma Inglaterra 1/12/1863 - Masachusset 13/4/1941 ‘Annie graduouse és 21 anos na universidade de Welesley, Vaxou moi. Publicou 0 seu traballo en 11 voldmenes co nome Henry Draper Catalogue (Cannon y Pickering 1918- 1924) [Empezou ctalogando estelas e espectas en Harard, Descabreu 300 estas variables e 5novas. Foi elxida una das doce mullees amerianas vas ms importantes en 1923. Foi nomeada doctor honoris causa pola Universidade de Oxford en 1925 (0 primeit concedido una mule. Feile concedida 3 medlla Henry Draper da National Academy os scence en 1931 ftrablecen 0 premio Annie J Cannon Prize da sodedadeastinama americana en 1933, ORIG . Eugenia Pereira Rodriguez Farmacéutica e Hixienista 0 Carballo 3/4/1895 - 1984 Eagena, fila dunka comerciante © un pal ‘avogado e notario, chega a ser a primeira lier galega en obter a licenciatura en Farmacia, Reali po ibe tres cursos de bachaelato no Instituto ourensin onde obtén de media rotable. Gndo decide contiuar os ests na Univer- sidade, atfpase ca oposcdn de seu pai que estaba en contra de que estudasen as mule es xa que o Se inc traballo era realizar a5. tareas domestica, Eta insistlle a seu pale leméstlle que est preparata para ingresar na Universidade, 0 cal conseguir en 1918, Insenbindose en Farmacia na Universidade de Santiago, onde se licencia tras caro anos de studs figurando ademils na Faculte de Medica. onde reaizou a especilidade de Hiviensta. Finalmente consegue a praza de Yefe do Laboratorio Quinico da advana de Barcelona. Florence Nightingale Pioneira da Enfermeria Florencia 12/5/1820 - Londres 13/8/1910 Florence destacou dende moi nova mas ‘matemitics. Seu pal servile como profesor, ebido a que petenda a una dase socal ata € que por isto as males non poofan aceder 4 nivesidade. A sia familia, ag4s seu pal, ‘munca apoiou no seu desexo de ser enfer- met, Fo unha exctore, enfermelra e esta. Aistica brténica; pionelra da enfermeria ‘moderna Foi a primeira muller admitida na Royal Statstical Sodety Biténica e membro honora- tio da American Statistal Assocation. No 1854, estivo a cabeza da sanidade do exrto na quer de Crea. En 1860, inaugurou a cola de Adestramento Nightingale, 0. pri- melo programa ofdal de adestramento de ENTREPONTES enfermeras. © seu trabllo fol fonte de Inspiradén para 0 fundador da Cruz Roja. No 168, a raha Victor outro a ea! Cuz Hoja « entre 1907-1908, convertase na mea muller en reir 2 Onde de Mt do Telna Unido efron enregadas as chaves te Londres. Hove en dia, celdbrase o dia Internacional da Enfermerta no seu aniver- sare, *A dama da limpet ' if i Henrieta Leavitt ‘Astrénama e Matemitica Lameester 4/6/1868 ~ Cambridge 1271271921 Naceu en Lancester. Graduouse na univer ade aos 24 anes e traballou como volutaria tun ano despols no Observatorio de Harvand ‘alege. A realzaba tarefas mecénicas con outes mullees como examinar meticulosamente lacs ftogrficas E popularmente cofecda como a asténama alalador, Leet publicou un taballo en 1912 denomi- nado Petodos de 25 estas varlbles na ube de Magallanes que explca que 2s tstrels plptaban con un ritmo regula. Un ‘ano despois calulsronse a5 distancias: a algunas ceeds gazes ats pstrins descr bers por Leavt. Incuso hose en. da os patrons descubertes por Leavitt séquense usando, Tallow no bservatario de Harvard College onde desar brew mits de 2400 cefidas. Dads a oa 0 fraballo de Leavitt quedou eclpsado ao ser atribuide 20s seus superiors Pring Hubble, [Anda ast Leavitt € considerada unha das rmeloesastrdmas do séalo XX See Lise Meitner Fide ‘Wlena 7/11/1878 - Cambridge 27/10/1968 ude na Universidade de Vena dende 1901- 1907 oftendo os milores resuados © send ‘primate rll graduada en Fic, Recbe dases de Max Planck e xunto Otto Hal escubren 0 potactina, No 1926 everce coma profesora na Un. Bern, pero abandénea pola pemecudén dos nas e forma parte do persoal de investiga atmica na Univer sidade de Esnenmo. unto Otto Hine Ft Strassman producen 0 Pri explode Xin nuclear; unt eu sob, fron os primers en deseraiver a feota de mo un Steen pods rompers en partes nis pequefs; fko una Investigadén sobre a tears atémica e radnactivdade; predbo a evstendh da eacsiin en codes, ‘ontrbuindo 0 deservlvemente ds bomba até nomeando 8s honra © Meme 6 demento quimico 105; ¢ fol a prmelra en arse conta. do slonticado da ecuaion de stein, A pesat de non ser recfedda autora por ser mudea, ser perseguida polos nazis ¢ ser eclulfa por ser muller, Use tho un gran sectlecemento na sa traxetorl, ee Gertrude Theresa Radnitz Cori ‘Praga 15/6/1896 ~ Missourl 26/10/1957 Gertrude Theresa Radnitz naceu 0 15 de ‘agosto de 1856 en Praga, Imperio Austro- hingaro (actual Repblca Checa) no seo unha added faa mea. More en (Missuri 0 26 de Outubmo de 1957, fstudou Medicina na Universidade Carl Ferdinand, doutorindose en 1920. sou can Gat Cor, un compaicio de facitade. Taba- lw en Vena como padiata © tasadouse a Estados Unidas. ‘astadsronse 2 Bufo, Nova York, onde se ‘specialzaron no estudo do metabolsmo dos EU FALAREI, con sia do ‘sll sive" de Gora Gaynor, cba letra a ina, ttle Dl Capels uence en fos npu aaggzig aera eae ae ‘exmorecelentamerte vendo recrtada asa presen nos meio de Moa a6 a7 at ‘cman una propa eco queditadapasfalteratreannde sal http://saedacuncha.wordpress.com/ en Ma SPL bee Lt Ensino Secundario Obrigatorio v v 1° Bacharalato LOE v v 2° Bacharalato LOE v v Secci6n Bilingiie (Programa CUALE A1, A2 e B2) v v Ciclos Formativos de Grao Medio v v Ciclos Formativos de Grao Superior v v Educacién Permanente de Adultos v a v TES scampo ¢ de San Alberto” eee 15200 NOIA. a Corufia) - e-mail: ies.campo.san.alberto@edu.xunta.es i www.edu.xunta.es/centros/iescampodesanalberto eS IES “Campo de San Alberto”