Está en la página 1de 44
E | REVISTA DO IES CAMPO DE SAN ALBERTO Perea Eva Lopez DR ar our) SU u Re OUR UC CME Pee aces .E.S. CAMPO DE SAR AL: / gis Moniz, 6 - 15200 NOIA (A Corua) Tif, 981 822 800 * Fax 981 822 887 lescampo senalberto@eduxuntaes \ www.edu.xunta.es/centros/iescamposanalberto/ Un tra Xs mo aca unha compat dich a prea de ‘que non 3 fio mito peo condo fos memoria © ecoles os balls «acvidades reads, quedes ‘abmida ple cartdade« pla cidade das Cuses {que a0 lenge do caso se ogenaun £ cer, te festa da evidence dsto meso. Aa eres, $e non toga, sales as acide, Uebel, Provecies vats que se realavon wo longo 30 {Goso 20142015 polo slompado e profeserde er “elabercn cos amas do IES Camp ee Sar pofendo en USE ee hah a) traballo de ovestigaciin ¢ giivacén e curs smb sidevsias que realaou 9 aumpado de ae bucharelito ees 50 no conteto do programa Rapazas Enprendederas nas TIC, de ue vos desars agul unhe masta das mlleres vest Sgudes eo enlce no que podereées stopa 03090 Interactive Quen € Quen staves o cl segues Sh mureteuee des © non sempre refecde Tota dreclrs de Vee Faranda Tabs & versio € de emprensemente empress "al feta a partes da conference impart pr re pez nha ene na que o shmnade de 1° 60 ‘cklo de Adminstacén ¢ Finanzas Inéags nat posbles causes da fla de presence femiina no Sta do emprenderent, ‘Quer feltar a tas «toes ws prtipantes poh aft caldade dos tabalos especanente = ‘feueas que, come Mara Lopez foro recotecéas ‘ann premio & melon xmalste xiv de Gales Este case fr un cs mo Intense IES Campo de sun Albert como podecées ver» vaves de riselines ce setae, ches Ge COuss inte Comité de redacién Maruxa Gonzélez Campos Pilar Pérez Marta Lopez Zalra Barcala ‘Adriana Quesada Ogando Maria Creo Marta Lépez Villar Sara Carou Maite Pais Pereira Gabriel Lado Zalra Garcia Rodriguez Lara Patifio. Luz Ces Pérez Marfa José Garcia Alba Dosil Javier Hurtado Pablo Lifayo Carla Places Lois Méndez Adriana Iglesias Breixo Agrafojo Sara Iglesias Adrién Prego Sara Ferreiro Patricia Rosendo Ares Carla Freire Camano Ester Miniio Montemuiio Marla Nimo Mayo Paula Calo GRUPOS PARTICIPANTES. ‘Alumnado de 2° da ESO Alumnado de 3° da ESO ‘Alumnado de 4° da ESO ‘Alumnado de 1° de Administraci6n e Finanzas Jacobo Vilas Samuel Hermo Alumnado de 1° de Bacharelato ( Coordinacién ( ISSN ( Depésito Legal Me Josefa Lorenzo Torea 2253.6388 1484-2010 Colaboran: Biblioteca do centro | Equipo de Dinamizacién da Lingua Galega Prensa-Escuela | Tmprevion/Maquetacion GutGhberg S U M A RI EM pdministracion ED club de lectura e Finanzas Entrevista a Eva Lopez Directora do Programa Woman Emprende da USC El Certame literario 7 | Lingua e Literatura Castela Entrevista a Fernanda Tabarés El Opinion Directora de VTelevsin Alumnado Entrevista a Manuel Ogando Salceda Xubilado Profesorado Colaboracions 12] Lingua e literatura galega Entrevista a Isaura Barcala Varela EA xubitacions Profesora de lingua e literatura galega 5 a José Manuel Garcia Rey Entrevista a Ana Blanco Xestis Sanchez Bugallo Estudosa de Rosalia de Castro 14 | Orientacién educativa Entrevista a Pamela Casagrande Pons Traballadora da Empresa Limpiezas Salgado, de Santiago de Compostela In memoriam EB Pian Proxecta. Rapazas ED) Misceténea emprendedoras nas TIC Actividades do centro Traballo interdisciplinar lingua galega, filosofia, tecnoloxia e orientacién ncias sociais, ae quimica, Xogo interactive, Quen é quen? ENTREPONTES Eva Lépez Directora do Programa da USC Woman Emprende Eva Lépez Barrio Licenciada en Ciencias Econémicas ppola Universidade de Santiago de Compostela ¢ Master en Direccién € Xestién de Comercio Exterior. ‘Cumpre unha dobre traxectoria cur rricular: por unha banda formouse fen estudos de doutoramento no Departamento de Econometria € Métodos Cuantitativos da Facutade de Econémicas, onde recibiu cont- dos teéricos pero tamén cofeceu 0 funcionamento ea xeracién da it vestigacion, © doutra banda dlixiu departamentos en importantes gru- pos empresariais galegos achegando ’ experiencia na xestin e direccién dde empresas privadas. Tamén conta oa experiencia de crear unha. em- presa 0 desequilbrio emprendedor de xénero na Universidade & unha radiogratia da desigual- dade social que suftmos Despois de asistir a una interesante ¢ cescarecedora carla, tivemos a ocasiin de entrevstar a Eve Lépez Bario directora do Programa Woman Emprende da USC. —Wostede € a directora do programa Woman Emprende. En que consist o seu traballo? (© meu traballo consist en axudar as muleres da comunidade universtara; faclorealdade para as que quean montar 2 sia propia empresa; & di, todo © camifo que leva una muler da comunidade unvestaria - sendo da aula ou do grupo de investigacién- que se queirapoier ao one da sia empresa € que o poida facerutlzando as feramentas das que nés dspam, en todos e cada un dos pasos —Poderianos falar de como foron os seus inicios nesta area profesional e por que elixu este campo? Eu teio un dobre perfil que creo que neste traballo € bastante interesante: a parte das meus estudios unvestarios (fixen Econd- micas), despos estven dentro do grupo de imvestigacén de facltade die, que por un lado cofezo ben o funconamento da Univr- sidade dentro do departamento da aula de invstgacin (nos meus estudos de doutore mento) ¢ despos taba na empresa; tio ‘se dobre perfil Son especlista en comercia ‘terior € traballei en grupos empresas fortes galego. Entén, con estas dias partic- lrades, creo que para emprendemento & bastante axeitada porque vinula por una parte 2 universidade e por outa 2 empresa Enn ceo que 0s incos ven por af, por este dobre perfil cultural, que o fan idéneo para un programa de cracion de empresas. —E por que derivou a sia vida cara esta profesin? Polos seus estudos? A parte de polos meus estudos, hai unha combinacién de motivos profesionais e persoais. No seu momento tome decséns por cicunstancias de tipo pesoal. Eu taba laba nun departamento de comercio exterior dunha gran empresa e quedei embarazada da primeira nena, Af fen un patén, porque habia que vaxar moito ¢ entén foi af cando Se montow 2 incubadora e todos os servos de creacin de empresas € mandel o curt- ENTREPONTES calum. Ast que tamén coinciden as circuns- tancas psoas e profesionals —E encontrou algunha dificultade polo feito de ser muller no seu traballo actual? No meu traballo actual... non, Claro que € un traballo mais a nivel técnica Se rascamos un pouco € vamos x2 cara 2 iba, a5 persoas que diriven haberia que... Si que cando traballei por conta allea nunha empresa mo consolidada na que unha persoa moi nova coma min era direcora de exprtacién € na aque tamén fun direcora de marketing piss que chocaba que unha rapaza de vinte © poucos anos fra directora,Resultou esraio © puiden observar moitas cousas. Pero eu naguel momento tifa moita tempo porque non tifa familia nin menos a0 mew cargo, Entén tia liberdade de horarios, via compa- ieras que non estaban nesascrcunstancias € si que va € si que perabia esa stuaciin, de aque cando as reuniéns eran 45 olto, ds nove ou 4s dez da noite habla compafeiras que estaban todo o tempo mirando 0 reloxo ou chamando 4 gadera, (ar, eu non tifa esas cicunstancias, traballaba en Vigo tifa todo ‘© tempo do mundo para o traballo. Agora as cousas vense desde outro punto de vist, pero eu naquel momento perbiaas desde outro punto de vista Para unha muller empresaria cales son as maiores dificultades que poderia atopar & hora de montar a sia empresa? s comezos neste momento estin ifles tanto para a muller como para o home. 0 que pasa 6 que, pols patiulardades e todos os compofientes que van na educacdn da muller ests tamén a veces o medo a asumirdeteri- nados riscos, Hal esa particularidade de que as mulleres somos mais prudentes e entén parece que, antes de lanzarnos a un novo proxecto, o momento de dar ese salto parece que © tomamas con mis calma, isto, por cuto lado, non un problema porque tamén He da valor 20 proxect, porque esté mis refleronado, pero, 2 veces, dimosle tantas voltas pola nosa propia parte da educacién ou compofente persoal que neses primeitos momentos convértense en difcultades os riscos, 0 tema da concliaién, e tamén os ‘modelos que temos ao redor. Hal unha morea de cousas que levan a que os primeios momentos sexan mais difcles para as males ‘emprendedora? fu taio aqul informe GEM, que unha andlse do emprendemento que se fia ive mundial e que se fai un informe a vel nacional nivel galego, ¢ fala dun perfil da emprendedora de Galicia, Di que © IG, 0 perfil da emprendedora galega, encéntrase entre 05 35 © 05 44 anos, teen estudos universtaris, proceden dun entomo urbano, tefien unha situacién laboral de emprego activo, teien unha formacién especifia ¢ vanse dedicar a tempo completo ao negocio, Bu si que vexo que as emprendedoras si que tefen unhaidade e coincide co informe, pero no dos estudas universtarios haber que afinar un pouco mai —As mulleres inician negocios en tédolos Ambitos ou limitanse a certos campos? Tamén o informe GEM i que as mulleres montan mis empresas no sector de servios de consume. € dich, que no sector TC se crean menos empresas, no sector tenoléxca menos e nos negocios de autoemprege, nos sectores mals tradicional € onde stn as mlleres en maior ENTREPONTES —Cre que por mor da crise hai menos ‘emprendedoras? Geo que por mor da crise induso hai mis vente interesada no emprendemento; & dct, cando te quedas sen traballo ov cando non ‘encontas traballo por conta allea, entén pensas que cun pouco de difero que tefa aforrad, x0 apoio familiar vou montar algo, vow montar un negocio, Creo que por mor da crise acude mais xente a preguntar, Outra